Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 28. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 21.06.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Vision, Strategi og Handleplan for Pædagogisk Læringscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær.

Sagsresume

Den nye bekendtgørelse om Pædagogisk Læringscenter (PLC) har betydet, at læringscentrene i dag får en større central rolle i at understøtte børn og unges læring og trivsel. Med afsæt i Folkeskolelovens bekendtgørelse om PLC ønskes nytænkning, så en større sammenhæng omkring børn og unges trivsel og læring fra 0-18 år understøttes.

Udvalget præsenteres for dokumentet ”Vision, Strategi og Handleplan for PLC” med henblik på godkendelse af, at det sendes i høring hos de berørte parter.

Sagsfremstilling

Arbejdet i PLC tager afsæt i de politiske målsætninger med fokus på børn og unges alsidige udvikling, dannelse, lyst til at lære samt livsduelighed.

 

Læringscentrene – og de dertil knyttede vejledere – har til formål at fremme børn og unges læring og trivsel ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter. PLC har fokus på såvel forskning, nytænkning og datainformeret praksis og skal dermed inspirere og understøtte pædagogers og læreres fokus på målbevidste læringsprocesser og læringsresultater. PLC bliver således et vigtigt omdrejningspunkt mellem det lokale dagtilbud og den lokale skole.

 

Dernæst skal PLC støtte både skolen og dagtilbuddets arbejde med det omgivende samfund (Åben skole og Åbent dagtilbud). I denne sammenhæng bliver folkebiblioteket en vigtig samarbejdspartner. Det er ønsket at bruge de eksisterende ressourcer bedst muligt og at skabe et sammenhængende bibliotekssystem, der understøtter børn og unges læring og hele udvikling.

 

PLC ses overordnet som

 • Et forum med relevante ressourcepersoner tilknyttet f.eks. i forhold til AKT, sprog, læsning, matematik, naturfag, IT osv.
 • Et fysisk rum for flere forskellige læringsaktiviteter.
 • Et ”pop-up” rum med udstillinger, events, konkurrencer, aktiviteter osv.
 • Et digitalt rum med adgang til forskellige digitale muligheder. 

 

Skoler og dagtilbud udarbejder deres egen strategi- og handleplan inden for kommunenes rammer. Herved er der mulighed for, at der lokalt skabes balance mellem det faglige ambitionsniveau og ressourcerne.

 

Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere og ledere fra dagtilbud, skole og Herning Bibliotekerne. Det har været udsendt i ”sparrings-runde” hos ledergrupperne (dagtilbud/skole) samt BUPL/DLF. En sammenskrivning af sparrings-svarene er vedlagt som bilag.

 

Lisbeth Donnerborg deltager ved punktet.

Økonomi

Strategien skal udvikle sig indenfor de allerede afsatte ressourcer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at ”Vision, Strategi og Handleplan for PLC” sendes i høring med høringsfrist 1. september 2017
at sagen behandles igen på mødet den 4. oktober 2017 med henblik på endelig godkendelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Monitorering og evaluering af Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Monitorerings- og evalueringsplan for Herningmodellen Børn og Unge fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I pilotprojektperioden 2013-2015 blev der målt på en række indikatorer for at følge om projektet var på vej i den rigtige retning. Fuld udrulning af Herningmodellen blev påbegyndt i 2016, og det er besluttet at fastlægge indikatorer, som kan følges for at se om målene med omlægningen af praksis nås.

 

Formålet med Herningmodellen er at implementere og videreudvikle en helhedsorienteret praksis i hele Børn og Unge med henblik på at skabe en mere forebyggende og inkluderende og på sigt mere effektiv (bedre og billigere) praksis på området. Det indebærer:

 

 • Styrket mestring, livsduelighed og inklusion i fællesskabet med fokus på sundhed, skolegang, uddannelse og beskæftigelse
 • Mere og bedre opsporing, tidlig indsats og forebyggelse og dermed mindre behov for anbringelser
 • Større andel af anbringelser i slægt, netværk og plejefamilie samt lavere andel på institution og med kortere varighed. Større kvalitet i alle typer af anbringelser

 

Af bilaget fremgår de indikatorer, det vil være relevante at måle på for at få en indikation af, om omlægningen til Herningmodellen nås. Den faggruppe eller enhed, indikatoren primært vedrører, datatype og dataindsamlingsmetode samt kadence (halvårlig eller årlig) for opgørelse af indikatoren fremgår også.

 

Indikatorerne er udviklingen i følgende:

 • Foranstaltningsmønster - anbringelser og ambulante indsatser
 • Korttidsanbringelser
 • Sammenbrud i anbringelser
 • Opfølgninger på foranstaltninger
 • Antal sager pr. rådgiver
 • Tvangs- vs. frivillige anbringelser
 • Udvidet sundhedspleje
 • Tværfagligt samarbejde i Sundhedsplejen
 • Sprogvurdering + antal indstillinger til talehørelærer
 • Overgang fra førskolegruppe til skole - PPR-pædagoger
 • Forebyggende vejledning af forældre mhp. at forebygge socialsag - PPR-pædagoger
 • Underretninger fra Tandplejen
 • Risikobørn ift. tandsundhed
 • Dialog, fx gennem netværksmøder, mellem Tandplejen og øvrige faggrupper i Center for Børn og Forebyggelse
 • Tværfaglig sparring/tværfaglige sager for PPR-psykologer
 • Oplevelse af styrket mestring af betydningsfulde hverdagsaktiviteter - PPR-ergoterapeuter
 • Hvad sker der tidligt forebyggende ud over ovennævnte?
 • Samarbejdet mellem Center for Børn og Forebyggelse og skoler/dagtilbud

 

Der findes eksisterende registreringer på de fleste ovennævnte indikatorer. De fem sidstnævnte vil være kvalitative evalueringer.

 

Det er planen, at der afrapporteres hvert halve år til Børne- og Familieudvalget samt ledelse og medarbejdere i Børn og unge. Første afrapportering sker oktober 2017.

 

Stinne Højer Mathiasen deltager i punktet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Monitorerings- og evalueringsplan for Herningmodellen Børn og Unge godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Børne- og Familieudvalget ønsker at anbringelser i plejefamilier også indgår i evaluering.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-A00-61-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Dagtilbud - Godkendelse af adminstrationsgrundlag 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

På baggrund af forældrehenvendelse blev der på Samrådsmødet den 1. december 2016 med bestyrelsesformænd og næstformænd drøftet mulighed for oprettelse af morgenmodul i fritidshjem/SFO. Som udløber af dette foreslås der i administrationsgrundlaget for 2018 tilpasninger, som vedrører den måde, som ressourcerne fordeles til daginstitutioner og SFO/fritidshjem. Samtidig øges tildelingen af ressourcer til 0-6 års-området, mens tildelingen til fritidshjem/SFO reduceres.

 

På baggrund af drøftelser i ledergruppen på dagtilbud foreslås desuden oprettelse af fortæringspulje, ændring af tildeling til special SFO og ressourcer til mad i specialbørnehave/specialvuggestue.

 

De foreslåede ændringer vil ske indenfor Dagtilbuds ramme. Når der ændres i ressourcetildelingen, vil forældrenes betaling for tilbuddet ligeledes blive påvirket, og derfor er de skønnede nye forældrebetalingstakster for 2018 beregnet. Ændringerne i det foreløbige admininstrationsgrundlag 2018 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som en udløber af budgetarbejdet og tidligere drøftelser på Samrådet med formænd og næstformænd i daginstitutionerne og i ledergruppen på dagtilbud, foreslås der flere tilpasninger af administrationsgrundlag 2018. Tilpasningerne er ikke endelige, da det færdige budget for 2018 ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Blandt andet skal budgettet tilpasses de forventede børnetal for 2018 og eventuelle afledte driftsudgifter, som følge af ændringer i bygningmassen. Endvidere skal der indarbejdes pris- og lønregulering. Det foreløbige administrationsgrundlag er vedlagt som bilag, hvor alle priser er 2017-priser.

 

Der er følgende 4 ændringer i administrationsgrundlaget:

 

Administrationsgrundlaget er udvidet med en ny hensættelse på 50.000 kr./år til ansattes fortærring ved kursusdeltagelse. Midlerne hertil kommer fra daginstitutioner og SFO'er, og er etableret ud fra et decentralt ønske om en smidigere og mindre bureaukratisk afregningsmetode.

 

I 2018 ændres ressourcetildeling til special-SFO således, at der tildeles den samme ressource pr. barn uanset barnets alder. I dag tildeles der ressourcer til special-SFO efter tre forskellige takster. Forenklingen sker ud fra det faglige hensyn, at arbejdsopgaven med denne børnegruppe er nogenlunde den samme uanset barnets alder og den aktuelle særlige indsats, som der ydes.

 

Endvidere tildeles der fra 2018 ressourcer til mad i specialbørnehave/specialvuggestue. Tidligere har været udgifterne forbundet hermed været indeholdt i den øvrige ressourceudmelding til specialvuggestuer og specialbørnehaver.

  

I 2018 indføres et morgenmodul, der tilbyder børn i SFO/fritidshjem pasning fra åbningstiden og frem til skolestart, samt heltidspasning i alle ferier.

 

Jævnfør administrationsgrundlaget vil morgenmodulet ikke medføre en ændret tildelingsmetode til SFO/fritidshjem – selvom forældretaksten er lavere. SFO/fritidshjem vil altså fortsat modtage det samme beløb pr. barn uanset om barnet tilbydes morgenmodul med feriepasning, eftermiddagsmodul eller heldagsmodel. Dette er valgt for at holde tildelingsmetoden så simpel og overskuelig for SFO/fritidshjem som mulig.

 

SFO/fritidshjem vil dog få en lavere pasningsmæssig belastning, når forældre kan vælge et morgenmodul til deres barn. Samtidig har det vist sig behov for en ekstra justering i forhold til folkeskolereformen. Derfor nedsættes den nuværende tildeling pr. barn i SFO/fritidshjem og ressourcerne til bl.a. pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver hæves.

 

Indførelse af morgenmodulet og justering af ressourcetildelingen påvirker forældrebetalingstaksterne. De foreløbige forældrebetalingstakster er derfor beregnet og fremgår af den vedlagte takstoversigt.

 

For at dække de økonomiske risici, der er i forbindelsen med indførelsen af et morgenmodul afsættes en central pulje. For det første forventes det, at nogle af de børn der i dag er på et ”heltidsmodul” fremover i stedet vil vælge et morgen- (og ferie-)modul. Eftersom tildelingen til fritidshjem/SFO er uændret, vil der mistes indtægter i form af forældrebetaling.  For det andet forventes det, at nogle af de børn, der i dag ikke passes i SFO/fritidshjem vil begynde på et morgenmodul, altså at dækningsgraden stiger. Denne nye udgift skal også dækkes centralt. Der afsættes derfor en pulje på ca. 600.000 kr. som beskrevet nedenfor. Her er det forudsat, at halvdelen af forældrebetalingen er med søskenderabat.  

 

Konsekvenser for forældrebetalingen, hvis 4 pct. vælger morgenmodul i stedet for heltid

317.097

Økonomiske konsekvenser hvis ½ pct. yderligere vælger pasning i SFO/fritidshjem

296.139

I alt

613.236

 

I løbet af året vil der blive evalueret på konsekvenserne af det nye morgenmodul. Såfremt de økonomiske konsekvenser ikke svarer til forventningerne, vil administrationsgrundlaget for 2019 blive tilpasset. Hvis puljen ikke kommer i anvendelse, vil midlerne blive tildelt til fritidshjem/SFO.

Økonomi

Ændringerne sker indenfor den givne ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ændringerne i det foreløbige administrationsgrundlag 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Børne- og Familieudvalget ønsker en evaluering om et år.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.01.00-P19-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Overdragelse af ejendomme fra Børneby Øst, Hammerum til Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneby Øst, Hammerum har besluttet at overdrage deres 2 bygninger L.V. Bircks Vej 13 og Palle Fløes Vej 31. Begge beliggende i Hammerum. De vil overgå til Herning Kommune på et gaveskøde pr. 1. september 2017. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Børneby Øst har foretaget en arealoptimering, således at pladskapaciteten svarer til behovet. Dette har betydet, at de nu har 2 bygninger, som ikke mere benyttes til daginstitution.

 

Bestyrelsen for Børneby Øst har derfor besluttet, at de ønsker at overdrage 2 bygninger til Herning Kommune via gaveskøde pr. 1. september 2017.

 

Det drejer sig om følgende ejendomme:

 • L.V. Bircks Vej 13, Hammerum
 • Palle Fløes Vej 31, Hammerum

 

Der er ingen gæld i de 2 ejendomme.

 

L.V. Bircks Vej 13

Senest pr. 1. august 2017 er de sidste børnehavebørn flyttet til anden lokalitet ved Børneby Øst. Dagplejen vil fra 1. september 2017 benytte bygningen til legestue.

 

Der findes ingen lokalplan for området, men rammeplanen beskriver det som et boligområde med åben og lav karakter. Bygninger til visse offentlige formål, som f.eks. daginstitutioner kan indpasses.

 

Palle Fløes vej 31

Pt. benyttes bygningen af dagplejen i området til legestue, men pr. 1. september 2017 flytter dagplejen legestuen til L.V. Bircks Vej 13.

Bygningen ligger i forbindelse med byggeri af Lindbjergskolen, og hovedentreprenøren ønsker at bruge bygningerne til byggepladskontor, så længe byggeriet pågår.

 

Ifølge lokalplanen kan adressen anvendes til offentlige formål i form af skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri.

Økonomi

Modtagelse af gaveskøderne vil ikke medføre yderligere udgifter for Center for Børn og Læring, da budgettet er udlagt på decentrale konti eller betales centralt fra, uanset om bygningen er i drift eller ej.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Herning Kommuner godkender modtagelsen af gaveskøder på de 2 ejendomme L.V. Bircks Vej 13 og Palle Fløes Vej 31
at gaveskøde og tinglysningsafgtifterne på ca. 20.000 kr. pr. ejendom afholdes af Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til revonering af Børneby Øst, afdeling Brønsgård, Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med forbedring og renovering af Børneby Øst, afdeling Brønsgård, Bjødstrupvej 60, Hammerum, fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til forbedring og renovering af Børneby Øst, afdeling Brønsgård.

 

Børneby Øst har følgende afdelinger:

 • Tolstedvej 20, afdeling Blomsterhaven
 • Frølundvej 48, afdeling Gården
 • Bjødstrupvej 60, afdeling Brønsgård
 • Hammerum Skole, afdeling Frirummet og Juniorklub

 

Renoveringen omfatter forbedring og renovering af toiletforholdene samt andre mindre ændringer.

 

Baggrunden for forbedringen og renoveringen er, at Børneby Øst udfaser afdeling Nørgård, L.V. Bircks Vej 13 og som en konsekvens heraf fordeler børnene på de 2 øvrige børnehaveafdelinger. De 2 børnehaveafdelinger vil fremover have forholdsvis samme størrelse, og der sikres en øget bæredygtighed i relation til den fremtidige drift. Afdeling Gården vil kunne rumme 100 børnehavebørn og afdeling Brønsgård vil kunne rumme 110 børnehavebørn. Det betyder samtidig en øget belastning på de tilbageværende bygninger og især er der behov for udbygning og ændring af eksisterende toiletforhold på Brønsgård, samt andre mindre ændringer.

 

Der søges om frigivelse af midler til følgende:

 

 

Se også vedlagte bilag.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 507.000 kr.

 

Der er 676.000 kr. tilbage på anlægskontoen før frigivelse til dette projekt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 507.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn nyt stednr.
at beløbet 507.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stedr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet 2017.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedrørende vuggestuepladser Haderup skole og Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Hedegaard, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuegruppe i Haderup skolen og Børnehus. Anlægsregnskabet fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende vuggestuegruppe i Haderup skole og Børnehus, sted nr. 513093.

 

Byrådet har den 17. november 2015 bevilget 197.000 kr. til vuggestuegruppen i Haderup skole og Børnehus.

 

Udover den oprindelige anlægsbevilling har institutionen bidraget med ca. 107.000 kr. til projektet. De 107.000 kr. er overført fra Haderup Børnehus' drift til anlægsprojektet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Den samlede bevilling er således på 304.000 kr.

 

Vuggestuegruppen er oprettet efter det faktum, at der pr. 1. november 2015 ikke er kommunale vuggestuepladser i dagtilbudsdistrikt 6 - Feldborg/Haderup.

 

Anlægsarbejdet har omfattet indretning af eksisterende grupperum til vuggestuebørn.

 

Der er lavet et thekøkken, blevet malet og lagt tæpper på gulvene. Derudover er der bygget et krybberum, hvor vuggestuebørnene kan sove.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene i Børne- og Familieudvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.06.16-P00-6-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af ledelsesorganisering i Sinding-Ørre Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

I forbindelse med den politiske beslutning om fusion mellem de 2 kommunale daginstitutioner Hvepsereden og SNild/Midgaarden pr. 1. august 2015, blev det besluttet, at organiseringen skulle være med to-strenget ledelse med en daginstitutionsleder og en skoleleder, der er sidestillet, samt en pædagogisk leder i daginstitutionen. Den to-strengede model skulle ifølge beslutningen evalueres efter 2 år, og når en ledelsesperson stopper arbejdsforholdet. Sagen fremsendes til Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det er politiske besluttet, at der 2 år efter fusion mellem de 2 kommunale daginstitutioner Hvepsereden og SNild/Midgaarden skulle ske en evaluering af ledelsesorganiseringen. Sinding-Ørre Midtpunkt Hvepsereden/Midgaarden blev en realitet pr. 1. august 2015.

 

Der er i dag fællesledelse og bestyrelse mellem dagtilbud og skole med en to-strenget ledelse med en daginstitutionsleder og en skoleleder, hvor de to ledere er sidestillet. Organiseringen med fællesbestyrelse skal fortsætte.

 

Fællesbestyrelsen har evalueret organiseringen på et bestyrelsesmøde og anbefaler at fortsætte den to-strengede model, hvor daginstitutionsleder og skoleleder er sidestillet, da de mener, at det er den bedste model for Sinding-Ørre Midtpunkt fremadrettet. Der skal dog indtil videre kun være en ledelsesperson i Hvepsereden/Midgaarden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Sinding-Ørre Midtpunkt fortsætter med fællesledelse med sideordnet ledelse med en daginstitutionsleder og en skoleleder.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af flytning af aftenklub fra Brændgård til Brændgård SFO, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den selvejende daginstitution Brændgård og Brændgård SFO har søgt om at flytte aftenklubben fra daginstitutionen Brændgård til Brændgård SFO.

 

Sagen fremsendes til Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I efteråret 2016 blev fritidshjemsbørnene fra daginstitution Brændgård overflyttet til Brændgård SFO. Daginstitution Brændgård har fortsat aftenklub tilknyttet daginstitutionen. Daginstitutionen oplever nu, at da de ikke længere har det naturlige flow fra fritidshjem og videre i aftenklubben, ønsker færre at gøre brug af aftenklubben.

 

I samarbejde med Brændgård SFO ønsker de derfor at flytte aftenklubben til Brændgård SFO. Dette vil igen give det naturlige flow fra fritidshjem til aftenklubben.

 

Flytningen af aftenklubben vil ikke betyde virksomhedsoverdragelse af personale, da der er en naturlig afgang.

 

Overflytningen af aftenklubben vil blive pr. 1. august 2017.

 

Børne- og Familieudvalget har i august 2014 besluttet, at Center for Børn og Læring bemyndiges til at justere antal pladser i de enkelte aftenklubber, alt efter hvor der er efterspørgsel efter dem.

 

Center for Børn og Læring sender ansøgningen til godkendelse i Børne- og Familieudvalget. Kontrakten konsekvensrettes efterfølgende.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender flytningen af aftenklub fra Brændgård til Brændgård SFO pr. 1. august 2017.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.00.35-G01-2-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Evaluering af Fælles Elevråd i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær.

Sagsresume

Ved godkendelsen af etableringen af et fælles elevråd i Herning Kommune den 19. januar 2016 blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres i foråret 2017. Udvalget orienteres hermed om evalueringens resultater. Permanentgørelse af det fælles elevråd fremlægges til godkendelse. Omfanget af det fælles elevråds mødeaktivitet fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Formålet med etableringen af et fælles elevråd i Herning Komme er at styrke elevernes forståelse for de demokratiske processer samt styrke elevrådsarbejdet på skolerne og elevernes medinddragelse.

 

Evalueringen af det fælles elevråd i foråret 2017 er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer udsendt til eleverne, elevrådenes kontaktlærere samt skoleledere på overbygningsskolerne. Der er blevet evalueret på de fire overordnede temaer: forståelse for demokratiske processer, elevernes medindflydelse, styrkelse af elevrådenes arbejde og elevernes trivsel samt engagement.

 

Forståelse for demokratiske processer

Overordnet giver eleverne udtryk for, at det fælles elevråd har bidraget til at øge deres viden om demokrati, kommunen, og hvilke muligheder de har for at påvirke processerne.

 

Elevernes medindflydelse

95 procent af de adspurgte elever mener, at det fælles elevråd har bidraget til, at de har mulighed for at give deres mening til kende for beslutningstagerne.

 

Samtidig mener halvdelen af skolelederne, at elevrådsrepræsentanternes bidrag er blevet mere kvalificerede, og næsten en tredjedel mener, at elevrådsrepræsentanten oftere deltager. 

 

Styrkelse af elevrådsarbejdet

90 procent af elevrådsrepræsentanterne mener, at det fælles elevråd gør det lokale elevrådsarbejde bedre.

 

Elevernes engagement og trivsel

Samtlige adspurgte elever angiver, at de har fået større lyst til elevrådsarbejdet. To tredjedele af kontaktlærerne oplever, at eleverne er blevet mere engagerede. 85 procent af de adspurgte elever mener, at det fælles elevråd har bidraget til bedre studiemiljø.

 

En mere detaljeret beskrivelse af elevernes, kontaktlæreres samt skolelederes tilbagemelding kan læses i bilaget.

 

I forbindelse med forløbet er der fremkommet nogle ændringsforslag, hvorfor bilaget også har fokus på dette.

Et af elevernes ønsker er, at mødeaktiviteten øges således, at de mødes oftere end tre gange årligt. Begrundelsen er, at de har meget på hjertet, mange emner og drøftelser, som de gerne vil nå, samtidig med, at de ønsker at bringe mere inspiration fra møderne med hjem til deres egne elevråd. Dernæst ønsker eleverne, at møderne forlænges. Dette anses som muligt.

 

Overordnet kan der på baggrund af evalueringen konkluderes, at det fælles elevråd opfylder formålene blandt andet ved at bevidstgøre og øge elevernes interesser omkring de demokratiske processer. Med baggrund i elevernes positive tilbagemeldinger foreslås det derfor, at der i alle skoleår fremadrettet etableres et fælles elevråd i Herning Kommune.

Økonomi

Det fælles elevråd er bevilliget 59.500 kr. årligt til og med 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det fælles elevråd i Herning Kommune permanentgøres
at der afholdes op til 4 ordinære møder indenfor de afsatte midler.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Pilotprojektet "Børnenes Brobygger" i samarbejde med Red Barnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær.

Sagsresume

Center for Børn og Læring ønsker at indgå et samarbejde med Red Barnet omkring pilotprojektet ”Børnenes Brobygger”. Udvalget orienteres om projektet, som forelægges udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med børnenes brobygger er at understøtte den positive udvikling hos børn og unge i socialt udsatte positioner og deres ret til et så normalt hverdagsliv som muligt, gennem etablering af et koordineret og strategisk samarbejde mellem Kommunen, det frivillige foreningsliv og lokalsamfundet.

 

Mindsettet i projektet er, at børn og unges udvikling og hverdagsliv i høj grad kan understøttes og udfoldes i de frivillige organisationer og fællesskaber, hvor det er de personlige relationer, der er bærerende og ikke de professionelle. Projektet skal ses som et supplement til den tidlige forbyggende indsats, hvorved barnets muligheder øges, og dermed ikke som en erstatning af den professionelle indsats. Projektet ønsker at udnytte det potentiale, der er i et systematisk samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer for at øge trivslen hos børn og unge. Der findes oplagte muligheder for at se projektet i tæt sammenhæng med allerede etablerede tilbud i Herning Kommune, som f.eks. fritidspas og den åbne skole.

 

Pilotprojektet/udviklingsperiodens formål er, at repræsentanter fra Center for Børn og Læring, repræsentanter fra Kultur og Fritid, repræsentanter fra civilsamfundet og Red Barnet i samarbejde udvikler en model for, hvordan samarbejdet kan struktureres lokalt i Herning Kommune. Ved deltagelse i udviklingsperioden gives der samtidig tilsagn om en intention om efterfølgende at fortsætte samarbejde i en toårig testperiode under forudsætning af, at der indhentes midler hertil.

 

Udviklingsperioden foregår fra juni 2017 til januar 2018, hvis slutresultat er en definition på Brobyggermodellen og Brobyggerfunktionen. På baggrund af dette træffes der beslutning om, om Herning Kommune ønsker deltagelse i den toårige testperiode. 

Økonomi

Herning Kommune er ansvarlig for en medfinansiering af medarbejdertid svarende til 200.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at der indgås et samarbejde mellem Center for Børn og Læring og Red Barnet om deltagelse i pilotprojektet/udviklingsperioden i ”Børnenes Brobygger".

Beslutning

Godkendt som indstillet. Børne- og Familieudvalget  ønsker at samarbejde med øvrige aktører, således at ”playmakeren”, Center for Børn og Forebyggelse m.v. også bliver en del af projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P20-3-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af deltagelse i Partnerskab om kvalitet i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommunes deltagelse i Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

KL har indbudt alle kommuner til at deltage i et 2-årigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud.

 

Børn og Unge har indgivet tilkendegivelse om Herning Kommunes deltagelse.

 

I partnerskabet vil alle kommuner arbejde med implementering af en styrket læreplan og udvikling af læringsmiljøerne i dagtilbud. Faglig ledelse og en styrket evalueringskultur bliver centrale elementer i arbejdet. De 3 kommunale netværk vil arbejde med 3-5 af nedenstående indsatsområder:

 

 • Samarbejde med forældre om børns læring og trivsel
 • Tværprofessionelle samarbejde
 • Dokumentation og dataunderstøttet ledelse
 • Dagtilbuddets arbejde med at øge social mobilitet
 • Digital understøttelse af kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Tidlig indsats og forebyggelse
 • Overgange og sammenhænge
 • Tosprogede børn.

 

Hver kommune deltager i 5 heldagsmøder med max 5 personer (dagtilbudschef, konsulenter og dagtilbudsledere). Herudover vil der være 3 seminarer (opstart – midtvejs- og afslutning) på tværs af partnerskabets kommunale netværk med deltagelse af politikere og centrale parter. Ved deltagelse i partnerskabet er kommunen blandt andet forpligtet til at foretage en selvevaluering, arbejde med hjemmeopgaver i egen organisation, deltage i gensidige kommunebesøg og interviews. I forbindelse med partnerskabet udbydes også et særskilt lederforløb (bl.a. individuel sparring og lederrotation).

 

Der er opstart på partnerskabet i september 2017.

 

Projektbeskrivelsen for partnerskabet samt Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Deltagelse i Partnerskabet koster 110.000 kr. over 2 år og finansieres inden for rammen af serviceområde 10, Dagtilbud for børn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Herning Kommunes deltagelse i Partnerskab om kvalitet i dagtilbud.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-11-16 Sagsbehandler: Erik Tangen Søgaard  

Renovering af faglokale på Brændgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Genoptagelse af Brændgårdskolens ansøgning om ressourcer til renovering af faglokale til madkundskab. Børne- og Familieudvalget behandlede skolens ansøgning på møde den 5. oktober 2016 (sag nr. 156). Det blev på mødet besluttet, at Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme i samarbejde med Brændgårdskolen skulle udarbejde forslag til mulig løsningsmodel suppleret med økonomisk beregning. Det indstilles, at Brændgårdskolens ansøgning om renovering og udvidelse af madkundskabslokale indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2018-2021.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme og Brændgårdskolen har udarbejdet forslag til løsningsmodel, der vedlægges som bilag. Skolens eksisterende lokaler kan i dag ikke rumme en hel klasse til undervisning, så der er et ønske om at udvide lokalet i forbindelse med renoveringen.

 

Kommunale Ejendomme vurderer, at der ikke er noget af det eksisterende Madkundskabslokale, der kan genbruges, og der er dermed tale om en totalrenovering.

 

I forbindelse med udvidelsen inddrages sundhedsplejerskens kontor, der i stedet indrettes i nabokontoret, som bliver et dele-kontor.

 

Madkundskabslokalet er for nuværende 91,75 m2 og bliver efter udvidelsen 149,2 m2.

Økonomi

Kommunale Ejendomme har skønnet byggeomkostningerne til ca. 1.700.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Brændgårdskolens ansøgning om renovering og udvidelse af madkundskabslokale drøftes.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget har drøftet sagen. Ansøgningen imødekommes ikke på nuværende tidspunkt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-35-17 Sagsbehandler: Erik Tangen Søgaard  

Profilskoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har udtrykt ønske om en belysning af praksis vedrørende understøttelse af skolernes profiler. Samtidig er der udtrykt ønske om at belyse hvilke skoler, der indtil nu har fået støtte og hvor meget. Den økonomiske tildeling fremgår af bilaget.

Sagsfremstilling

Flere folkeskoler i Herning Kommune arbejder med særlige projekter for at styrke fagligheden/trivslen i skolen eller projekter vedrørende samarbejde med foreninger, institutioner og virksomheder i området. Nogle skoler har valgt at gøre det til skolens profil, som man kan se i bilaget. Andre skoler arbejder også projektrettet på en måde, hvor det kunne gøres til en del af en profil, men hvor skolerne har valgt en anden strategi. En skoles profil forstås her som en skole, der har vedtaget at følge en bestemt retning eller har et bestemt fokus.


Et eksempel på en skole, der arbejder målrettet på et område uden at kalde det en profil, er Gjellerupskolen, hvor alle elever i 4. og 5. klasse lærer at spille på et blæseinstrument. Det finder sted i et samarbejde med musikskolen og koster ca. 150.000 kr. for Gjellerupskolen. Ligeledes er det også en ekstra omkostning for musikskolen, men der er enighed om, at det har en stor værdi for begge institutioner. Der kan tilsvarende findes en række eksempler på kommunens øvrige skoler.


Børne- og Familieudvalget har støttet skoler, der selv har ønsket en bestemt profil, på forskellige måder:

 

 1. En tidsbegrænset økonomisk støtte på baggrund af en ansøgning fra skolebestyrelsen til Børne- og Familieudvalget. Udvalget har forudsat, at skolen er medfinansierende på omkostningerne.
 2. Forvaltningsbistand ved hjælp af konsulentkorps eller andet i en begrænset periode. Ordningen håndteres administrativt af Center for Børn og Læring med orientering af Børne- og Familieudvalget.
 3. Indgåelse af aftaler med eksterne parter f.eks. fonde om støtte til en bestemt profil. Ordningen håndteres administrativt af skolen selv med orientering af Center for Børn og Læring og Børne- og Familieudvalget (med godkendelse, hvis der er tildelt fondsmidler).

  Børne- og Familieudvalget laver en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at nuværende praksis, hvor Børne- og Familieudvalget laver en konkret vurdering i hver  enkelt sag, fortsætter.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Projekt "Coolturklub"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Center for Børn og Forebyggelse ønsker at ansøge Forebyggelsesudvalget om at bevilge halvdelen af 150.000 kr. til et 3 årigt projekt "Coolturklub" til unge i alderen 13 – 17 år med en længerevarende somatisk og kronisk sygdom (for eksempel diabetes, epilepsi, kronisk tarmsygdomme mm). Unge, der tilbydes Coolturklub, er unge, der ellers IKKE vil kunne deltage i en ugentlig fritidsaktivitet over 3 – 4 måneder på grund af manglende ressourcer i familien.

 

Kultur og Fritid stiller sikkerhed for 12.500 kr. til at kunne gennemføre en prøvehandling af et hold, der gennemføres i efteråret 2017. Der arbejdes på at få den resterende del af økonomien finansieret fra det frivillige netværk, fonde og erhvervslivet.

 

Efter endt projektperiode, og i tilfælde af positiv evaluering, forventes, at frivillighed og erhvervslivet kan bære den økonomiske del af tilbuddet.

 

Sagen fremlægges for Børne- og Familieudvalget til godkendelse af projektet og ansøgning til Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

"Herningmodellen" for børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det indebærer blandt andet et styrket fokus på:

 • Tidlig sundhedsfremme samt tidlig opsporing og forebyggelse af børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det
 • Styrket tværfagligt samarbejde og koordinering internt og eksternt
 • Styrket tværfaglighed på tværs af faggrupper
 • Øget forældre- og netværksinddragelse

 

Projekt Coolturklub er i tråd med dette og læner sig op af et tidligere projekt ”Sundt Samspil”, hvor indsatsen bliver differentieret ud fra udfaldet af den afklarende samtale, der gives til alle unge i samme målgruppe. Den afklarende samtale er et hjemmebesøg, hvor familiens behov og ressourcer drøftes med fokus på risiko- og beskyttelsesfaktorer. Hermed kan det forebygges, at små og potentielle problematikker vokser sig større, og familien beskyttes mod yderlige belastninger, der f.eks. kan medføre aflastning og tabt arbejdsfortjeneste mm.

 

Dette harmonerer med Herningmodellen, der netop har fokus på en meget tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats for unge i en udsat position.

 

Projektet Coolturklub er blevet til i et samarbejde mellem Center for Børn og Forebyggelse, Sundhed og Ældre, Erhverv, Kultur og Fritid og Frivilligcenter Herning.

 

Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 13 – 17 år med en længere varende somatisk og kronisk sygdom. De er ifølge forskningen i en udsat position, idet forældrenes kerneproblematikker er:

 • "Health illiteracy": forældrene har typisk vanskeligheder ved at læse og forstå sundhedsinformation, omsætte det til handling og beslutninger i forhold til barnets sygdom.
 • Lav "self-management": vanskeligheder ved at planlægge og træffe beslutninger i forhold til at udføre målrettede aktiviteter i forhold til barnets sygdom.
 • Dårligt psykisk velbefindende pga. uhensigtsmæssig angst og bekymring over barnets sygdom, samt har ofte depressive symptomer, der påvirker sygdomshåndteringen negativt.
 • Dårlig kommunikation og relationsdannelse i sundhedsvæsenet. Magtforholdet der kan opstå mellem familie og fagperson, såsom vidensautoritet, kan hindre forældres lyst og muligheder for at udtrykke sig hensigtsmæssigt.
 • Begrænset netværk og familiestrukturer, så familien har ikke mulighed for at få støtte via sit netværk, hvilket påvirker håndteringen af sygdom.

 

På baggrund af kerneproblematikkerne er det svært for familien at få en hverdag til at fungere. Motivationen, lysten og evnen til at gøre brug af kulturelle tilbud til deres børn/unge vil ofte være begrænset.

 

Formål

At unge med en længere varende somatisk og kronisk sygdom får mulighed for

 • At deltage i kulturelle aktiviteter der hører til et hverdagsliv 
 • At opleve drømmen, håbet og den spontane kulturoplevelse
 • At skabe netværk og relationer i et inkluderende fællesskab med andre unge i samme situation
 • At få ny viden og læring der inkluderer den unge i fremtidige kulturelle fællesskaber

 

Succeskriterier

Nedenstående succeskriterier styrker den unges beskyttelsesfaktorer, hvorved den unge har endnu større muligheder for at blive en aktiv medborger i et demokratisk samfund:

 • deltager i aktiviteten
 • bliver tilmeldt en anden frivillig- eller foreningsaktivitet efter forløbet
 • får en oplevelse at være en del af fællesskabet

  

Organisatorisk

Kultur & Fritid i By, Erhverv og Kultur laver aftaler med kulturstederne om aktiviteterne, og der udarbejdes en folder om tilbuddet.

 

Medarbejder i Frivilligcenter Herning vil være tovholder, rammesætter og planlægger af de enkelte hold, samt arbejde på gode relationer og tryghed mellem de frivillige og gruppen af unge.

 

2- -3 frivillige fra Frivilligcenter Herning vil deltage i alle forløb sammen med de unge.

 

Center for Børn og Forebyggelse i Børn og Unge, har ansvaret for projektet.

 

Sundhed og Ældre i Social, Sundhed og Beskæftigelse gennemfører evaluering af projektet.

 

Indhold

Eksempler på forventet indhold:

 • Besøg på Kunstmuseum - Skovsnogen
 • Filmaften med popcorn og pizza i Frivilligcenter Herning sammen med unge frivillige. De unge inviteres til dialog om egne fritidsinteresser og medlemskab 
 • Billedskolen: En form for kreativ udfoldelse på billedskolen
 • Den Jyske Sangskole: Stomp og stemme
 • Headspace:  De unge besøger Headspace, hvor de får et kendskab til stedet og hvilke muligheder der er

 

Forløbet er over 3 – 4 måneder med ca. 12 unge Gruppen mødes hver uge.

 

Arrangementerne hænger sammen to og to. Den første aften fås kulturoplevelsen og en uge senere en refleksion og sanseoplevelse.

 

2 – 3 unge frivillige følger samme gruppe. De frivillige er fra Frivilligcenter Herning.

Økonomi

1 hold á 25.000 kr. Over 3 år gennemføres 6 hold for 150.000 kr.

2017: 1 hold efterår

2018: 1 hold forår og 1 hold efterår

2019: 1 hold forår og 1 hold efterår

2020: 1 hold forår

 

Økonomi

Kulturformidler:

6.000 kr.

T-shirt:

1.000 kr.

Billetter:

4.000 kr.

Transport:

5.000 kr.

Forplejning:

3.000 kr.

Materialer:

6.000 kr.

I alt pr. hold:

25.000 kr.

 

Økonomien skal dække billetter, transport, forplejning, materialer, timeløn til medarbejdere på kulturinstitutionerne. Medarbejderne på kulturinstitutionerne medtænkes som faciliterende, når oplevelsen skal bearbejdes.

 

Forebyggelsesudvalget ønskes ansøgt om at dække halvdelen af udgifterne til projektet, i alt 75.000 kr. Forfalder med 12.500 kr. i 2017, 25.000 kr. i 2018, 25.000 kr. i 2019 og 12.500 kr. i 2020.

 

Kultur og Fritid stiller sikkerhed for den anden halvdel af udgifterne i 2017, 12.500 kr.

 

Nordea Fonden har givet positiv tilsagn om at støtte projektet i 2018.

 

Der arbejdes på at få erhvervslivet til være medfinansierende på den resterende del af udgifterne i projektet, samt at projektet kan implementeres økonomisk i frivillige netværk og erhvervslivet efter endt projekt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at iværksættelse af projekt Coolturklub godkendes, under forudsætning af at ansøgning om 75.000 kr. ved Forebyggelsesudvalget imødekommes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.00.00-P20-2-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om deltagelse i projektet "Styrket fokus på børns læring"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bodil Lynge Meineche

Sagsresume

Udvalget orienteres om Herning Kommunes deltagelse i forskningsprojektet: "Styrket fokus på børns læring".

Sagsfremstilling

Tre dagtilbud i Herning, nemlig Børnehøjen, Vinding Børnehus og Hurlumhejhuset, deltager med opstart i maj 2017 og afrunding i juni 2018 i et forsknings- og udviklingsprojekt vedrørende styrket fokus på børns læring.

 

Programmet er udviklet og gennemføres af læringskonsulenter i Undervisningsministeriet, Rambøll Management Consulting, Nationalt Center for Skoleforskning (dagtilbud og skole), Danmarks Pædagogiske Universitet, Professionshøjskolen UCC og VIA University College.

 

Herning deltager sammen med syv andre kommuner. Formålet er at finde nye veje til, hvordan forskningsviden om virkningsfulde indsatser kan bruges af det pædagogiske personale i hverdagen til at udvikle og kvalificere deres lokale praksis. Herunder er der fokus på at styrke dagtilbuddenes kapacitet og kompetencer til at arbejde forskningsinformeret og systematisk med læring for alle børn.

 

Herning kommune er tilknyttet temaet: Styrket fokus på børns læring gennem inkluderende og stimulerende læringsmiljøer. Det er hensigten at styrke en tidlig indsats og dagtilbuddenes læringsmiljøer, så alle børn lærer, trives og udvikler sig bedst muligt. Der vil være et særligt fokus på børn i udsatte positioner for dermed at styrke den sociale mobilitet, så alle børn får de bedste forudsætninger for at indgå i dagtilbuddenes børnefællesskaber og senere blive klar til skolen.

 

Programmet gennemføres i et dynamisk samspil mellem forskere, konsulenter og alle niveauer i den kommunale organisation samt det pædagogiske personale i dagtilbuddene.Effekten af indsatserne følges via før- og eftermålinger af børnenes socioemotienelle kompetencer samt læringsmiljøvurderinger, der udfyldes af både forældre og det pædagogiske personale.

 

Efter projektes afslutning formidles resultaterne til landets øvrige kommuner, således at alle dagtilbud kan få gavn af de indsigter, redskaber og metoder, der udvikles og afprøves.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.02.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om anvendelse af provenu ved salg af Østbyens Børnehuses ejendom Helsehuset

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov og Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Den selvejende daginstitution Østbyens Børnehuse søger om godkendelse til anvendelse af provenu i forbindelse med salg af deres ejendom Helsehuset. Center for Børn og Læring godkender ansøgningen og sender sagen til orientering ved Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Østbyens Børnehuse er opstået pr. august 2015 som en fusion mellem den selvejende daginstitution Børnegården og 3 øvrige selvejende daginstitutioner.

 

Børnegården ejede et sommerhus - Helsehuset beliggende i Fjand, 6990 Ulfborg, som overgik til Østbyens Børnehuse ved fusionen. Huset blev primært brugt til aflastningsture for de ældste børn/unge fra specialgruppen i den selvejende institution Børnegården. I forbindelse med fusionen i august 2015 blev denne specialgruppe overflyttet til Herningsholmskolens special SFO. Østbyens Børnehuse havde således ikke en primær brugergruppe mere. Bestyrelsen for Østbyens Børnehuse og Center for Børn og Læring besluttede i samråd, at udlejningsvirksomhed ikke er foreneligt med dagtilbudsdrift, hvorfor Helsehuset skulle sælges. Denne beslutning blev taget umiddelbart efter fusionen i 2015.

 

Helsehuset er nu solgt, og det forventes, at den endelig tinglysning falder på plads inden udgangen af juli 2017.

 

Provenuet fra salget forventes at blive ca. 300.000 kr.

 

Anvendelse af provenuet skal godkendes af Herning Kommune.

 

Østbyens Børnehuse søger om godkendelse til, at provenuet kan anvendes til mindre renoveringsopgaver, som foreligger i afdeling Børnegården:

 • Etablering af AV-rum til pædagogisk personale
 • Renovering af gulv i vuggestuens badeværelse samt opsætning af væghængt puslebord
 • Renovering af mødelokale og gang i kælderen
 • Opførelse af skur til køretøjer på legepladsen
 • Etablering af skydedør mellem grupperum og tilstødende lokale
 • Nedrivning af legeskure med råd på legepladsen og etablering af nye

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager anvendelsen af provenuet fra salget af Helsehuset til efterretning.

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.21-P00-1-17 Sagsbehandler: Erik Tangen Søgaard  

Orientering om folkeskolernes brug af obligatorisk praktik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

På foranledning af Børne- og Familieudvalget orienteres udvalget om brugen af obligatorisk praktik i 8. og 9. klasse på folkeskolerne i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Overbygningsskolerne (16 skoler) er blevet bedt om at svare på, om de har obligatorisk praktik i 8. og 9. klasse. De skoler, der har obligatorisk praktik, har uddybet deres erfaringer, mens de skoler, der har fravalgt obligatorisk praktik, har reflekteret over fravalget. Bilaget præsenterer refleksionerne, både hos de skoler, der har obligatorisk praktik, og de skoler, der har fravalgt det. 

 

Nedenstående tabel opsummerer skolernes valg af obligatorisk praktik på de to årgange.

  

 

8. klasse

9. klasse

Obligatorisk

Aulum-Hodsager Skole

Brændgårdskolen

Haderup Skole

Lundgårdskolen

Sdr. Felding Skole

Skolen på Sønderager

Hammerum Skole

Lundgårdskolen

Sdr. Felding Skole

Vildbjerg Skole

Vinding Skole

Ikke obligatorisk

Gjellerupskolen

Hammerum Skole

Herningsholmskolen

Kibæk Skole

Lind Skole

Snejbjerg Skole

Sunds-Ilskov Skole

Vestervangskolen

Vildbjerg Skole

Vinding Skole

Aulum-Hodsager Skole

Brændgårdskolen

Gjellerupskolen

Haderup Skole

Herningsholmskolen

Kibæk Skole

Lind Skole

Skolen på Sønderager

Snejbjerg Skole

Sunds-Ilskov Skole

Vestervangskolen

 

Sammenfattende er erfaringerne fra de skoler, der har obligatorisk praktik, at de oplever positiv feedback fra eleverne, at det er en lærerig oplevelse for eleverne, og at eleverne bliver sporet ind på og afklarede omkring fremtiden. Nogle skoler bruger elevernes erfaring fra praktikken som en del af undervisningen.

 

Sammenfattende begrunder de skoler, der ikke har obligatorisk praktik, det med, at de har mange andre vejledningsaktiviteter med samme fokus, samt at praktikophold er et frivilligt tilbud, der kan benyttes af elever med særligt vejledningsbehov. Nogle skoler begrunder fravalget med, at det vil presse antallet af undervisningstimer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Børne- og Familieudvalget ønsker en temadrøftelse om karrierelæring i efteråret 2017.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.02-A21-1-12 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Orientering om boligsocial helhedsplan 2017 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Locander

Sagsresume

Boligområderne Holtbjerg og Lyngbyen udgør to af kommunens største koncentrationer af almene boliger. Borgerne, der er bosat i de to boligområder, er udsatte på flere parametre, fx er der i nogle områder op til 5 gange så mange borgere i udsatte positioner i disse områder end Herning Kommune som gennemsnit.

Boligselskaberne Fællesbo og Lejerbo, Landsbyggefonden og Herning Kommune er sammen om en ny boligsociale helhedsplan for perioden 2017 -2021, i hvilken der planlægges et udviklingsarbejde, der skal tage hånd om udfordringerne. Alle forvaltningsområder i kommune er del af dette arbejde.

 

Forebyggelsesudvalget har besluttet, at yde den årlige økonomisk støtte på 0,410 mio. kr. årligt i perioden 2017 – 2021 til at udvikle forebyggende boligsocialt arbejde på Holtbjerg og i Lyngbyen, som Landsbyggefonden foreskriver. Det er Social- og Sundhedsudvalget der formelt skal at godkende helhedsplanen. Det forventes de at gøre på møde d. 21/6.

Sagsfremstilling

Kommunen, boligorganisationer og politi har over de sidste 5 år fulgt udviklingen i boligområderne Holtbjerg og Lyngbyen med varierende intensivitet. Dette kommer bl.a. til udtryk i en boligsocial helhedsplan for boligområdet Lyngbyen fra 2012 – 2016, samt en mindre forlængelse vedr. opsøgende gadearbejde i perioden 2016 – 2017. Begge dele har haft en synlig effekt, men der er stadig lang vej igen, og behov for at sætte ind med forebyggende tiltag.

 

Der er særligt tre områder, der har vagt bekymring i områderne hos kommune, boligorganisationer og politi. Det drejer sig om:

 1. Kriminalitetsudviklingen især blandt yngre/ unge mennesker i områderne, som ifølge politiet forventes at stige.
 2. Manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller fravær af kompetencegivende uddannelse blandt beboerne, hvilket bl.a. ses i, at over 8 % af kommunens borgere på overførselsindkomst er bosat i disse områder, til trods for at kun 2 % af kommunens borgere bor her.
 3. Store udfordringer med at løfte opgaven som forældre for mange af områdets familier. Således er andelen af aktive sager hos kommunens Børne- og familieafdeling oppe på mellem 20 og 40 % af børnene, mod 9 % i kommunen som gennemsnit.

 

For alle tre områder er der store forebyggende potentialer ved at sætte ind nu.

 

Kommune, boligselskaberne Lejerbo og Fællesbo, politi og Landsbyggefonden er sammen om opgaven, der de kommende 4 år har følgende formål:

”At styrke boligområdernes sociale kapital og sammenhængskraft, fremme tryghed og trivsel blandt beboerne, øge uddannelsesniveauet og antallet af unge i uddannelse samt medvirke til at bryde den negative sociale arv i udsatte familier. Helhedsplanen skal desuden bidrage til større sammenhæng og samarbejde mellem de to boligområder og det øvrige Herning”.

 

Arbejdet fordeler sig inden for 4 delområder, hvor forebyggelse af øget negativ udvikling er omdrejningspunkter:

 1. Tryghed og trivsel
 2. Kriminalpræventiv indsats
 3. Uddannelse og beskæftigelse
 4. Forebyggelse og forældreansvar

Der er udarbejdet en organisering, der har til formål at sikre, at de planlagte indsatser udføres med de forventede effekter. I denne organisering er samtlige forvaltningsområder i kommunen repræsenteret, og kan dermed løbende følge og præge arbejdets udvikling. Den brede organisering sigter også mod ejerskab i forhold til drift af indsatserne, når projektmidlerne ophører.

 

Som noget særligt med denne helhedsplan arbejdes der allerede nu, intensivt på at sikre forankringen og ejerskabet af de forebyggende indsatser der udvikles og afprøves i helhedsplanen, rundt om i kommunens driftenheder. I praksis betyder det, at der arbejdes med fremskudt UU-vejledning, frikøb af en børne- og familiemedarbejder, særlige ferie- og weekend aktiviteter hos UngHerning, etablering af forebyggelsesforum med deltagelse fra både SSP, skoler, dagtilbud, Center for Børn og Forebyggelse samt helhedsplanen. Derudover har Herning Kommune formuleret en forventning om, at der i helhedsplanen arbejdes på at integrere boligområderne i den øvrige del af Kommunen, herunder indtænke samarbejde med Kommunens store frivillige sektor. Alt sammen elementer, der skal lette driftsoverdragelsen ved helhedsplanens afslutning i 2021.

 

Organisering, indsatser, succeskriterier og evalueringsstandarder fremgår af vedlagte bilag 1, der består af helhedsplanens strategiske samarbejdsaftale. Dette dokument er styringsdokumentet for den boligsociale helhedsplan, og udarbejdet i tæt samarbejde mellem Landsbyggefonden, Herning Kommune samt Fællesbo og Lejerbo.

Økonomi

Landsbyggefonden har principper for fordelingsnøglen i forhold til boligsociale indsatser. Fonden bidrager med 75% af de samlede udgifter, som de forventer, social genopretning vil koste, under forudsætning af, at det resterende beløb finansieres lokalt af kommune og boligselskaber.

 

Den samlede økonomi i den fire-årige periode er 15,284 mio. kr. Fordelingen mellem Landsbyggefonden, Herning Kommune og Lejerbo/Fællesbo foreslås på følgende måde efter Landsbyggefondens principper for medfinansiering af helhedsplaner.

 

Tabel 1. Fordeling af finansieringen af boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel 2017 – 2021 (Mio. kr.).

 

 

År 1

(Mio. kr.)

År 2

(Mio. kr.)

År 3

(Mio. kr.)

År 4

(Mio. kr.)

I alt

(Mio. kr.)

Landsbyggefonden

2.812.500

 

2.812.500

 

2.812.500

 

2.812.500

 

11.250.000

Lejerbo/Fællesbo

546.000

 

546000

 

546000

 

546000

 

2.184.000

Herning Kommune

462.500

462.500

462.500

462.500

1.850.000

I alt

3.821.000

3.821.000

3.821.000

3.821.000

15.284.000

 

Som det fremgår tegner Fællesbo og Lejerbo sig sammen for knap 0,350 mio. kr. mere end Herning Kommune. Men med ovenstående fordeling lever Herning Kommune op til Landsbyggefondens krav om medfinansiering, samtidig med at vores indflydelse har samme vægt som boligselskaberne.

 

Forebyggelsesudvalget har besluttet at yde kr. 0,410 mio. kr. årligt over den fire-årige periode. Den resterende del af den kommunale medfinansiering realiseres via Kultur og Fritid, som stiller Kulturama til rådighed for de boligsociale aktiviteter på Holtbjerg. Dette beløber sig til 0,056 mio. kr. årligt svarende til husleje. Derudover bidrager samtlige forvaltninger med deltagelse i møder og nærmere aftalte aktiviteter, som også fremgår af bilag 1, den strategiske samarbejdsaftale.

 

Det samlede budget for Plads til Forskel 2017 -2021 fremgår af bilag 2.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Den 18. august kl. 12.30 - Indvielse Skarrild af Kaldalen
 • Den 21. august kl. 11.30 - Indvielse Sdr. Felding Skole
 • Orientering om skoleudsættelser i Herning Kommune

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Tilsyn med den interne skole på opholdsstedet Sparta

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer