Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 28. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.06.04-G01-2-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om vidensrejse og kvalitetsudvikling i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I maj 2017 var en delegation på vidensrejse til Toronto, Ontario. Udvalget orienteres om resultaterne af rejsen.

 

Formålet var at skaffe sig perspektiver på pædagogisk ledelse og synlig læring, som skulle bruges til inspiration til implementeringen af det reviderede pædagogiske grundlag, med udgangspunkt i ledelse af læring.

 

Deltagerne har efterfølgende skrevet hver deres artikel. Artiklerne samles til et tidsskrift, der handler om pædagogisk ledelse og læring. Tidsskriftet tænkes uddelt til og anvendt af Herning Kommunes ledere og medarbejdere i institutionerne. Tidsskriftet skal anvendes i forbindelse med at sætte fokus på læring i dagtilbuddene i forbindelse med målsporet: Alle børn og unge skal blive så dygtige, de kan.

Sagsfremstilling

Målbevidst læring indebærer en ændring af tilgangen til daginstitutionens pædagogiske praksis, ikke mindst i forhold til at gå fra fokus på aktivitetsmål til fokus på børnenes læringsmål. Jfv. Master for en styrket læreplan.

 

Arbejdet med målbevidst læring tager udgangspunkt i arbejdet med det politiske målspor: Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

 

Arbejdet med målbevidst læring har været rettet mod 2 centrale udfordringer:

 

 • Pædagoger kan være usikre på, hvad målbevidst læring er, hvordan det kan praktiseres, og hvordan det afviger fra deres nuværende praksis
 • Lederne kan ligeledes været usikre på, hvad målbevidst læring er, hvordan det fra et ledelsesperspektiv kan gribes an, og hvordan ledernes praksis bedst understøtter den ønskede kulturændring på daginstitutionen.

 

Når læring er kerneopgaven, betyder det, at alle aktører skal skifte fokus fra input (såsom aktiviteter) til output (såsom læringsresultater). Der er et behov for nye værktøjer (som læringsportal) og det pædagogiske personale vil få brug for støtte, sparring og inspiration for at kunne lykkes med en ny praksis.

 

På dagtilbudsområdet er der arbejdet med Fremtidens dagtilbud, og om lidt kommer resultaterne for arbejdet med Master for en styrket læreplan.

 

Vidensrejsen til Ontario vil give dagtilbud mulighed for at finde inspiration til fortsættelse af de tanker og de erfaringer, som vi har opnået ved deltagelse i Fremtidens dagtilbud.

 

Som led i vidensrejsen medvirker alle deltagere i udarbejdelsen af et tidsskrift, som folder praktisering og ledelse af målbevidst læring ud i en dagtilbudskontekst. Tidsskriftet omdeles efterfølgende til alle ledere og medarbejdere i Herning Kommunes dagtilbud og vil være det centrale dokument, hvorudfra målbevidst læring forstås i forhold til kommende kompetenceudvikling, udviklingsprojekter og samarbejder med skoler.

 

Deltagerne er forud for vidensrejsen klædt på teoretisk ved at blive præsenteret for en model for pædagogisk ledelse, der har barnets læring som fokus samt ved at blive introduceret til den ontario'ske pædagogik og ledelse.

 

Under selve vidensrejsen blev deltagerne præsenteret for en række faglige oplæg ved Ontario Principals Council, Ontario Ministry of Education og fik set den praktiske pædagogik på 2 preschools i Toronto.

 

Desuden var der indlagt daglige reflektionsrum, hvor observationer, refleksioner og spørgsmål blev drøftet i gruppen, med udgangspunkt i de individuelle fokusområder.

 

Disse fokusområder er efter hjemkomst skrevet sammen til 8 artikler, med forord af tidligere viceundervisningsminister Mary Jean Gallagher, Ontario.

 

Udbyttet af vidensrejsen bliver således konkret en artikelsamling, men allerede nu indgår viden, erfaringer og refleksioner i arbejdet med de nye reviderede læreplaner, med kompetenceudvikling af kommunens institutionsledere samt i revideringen af det pædagogiske grundlag. Herudover vil den nye viden blive anvendt i VIDN-projektet.

 

Det udarbejdede tidsskrift udleveres på mødet.

 

Under punktet vil deltagere fra vidensrejsen deltage.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.12.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af indtægtsbevilling i projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Falk Lauritsen, Signe Eggers-Weber, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tilskud over 4 år på 4,6 mio. kr. til Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier". Projektet understøtter strategien om Herningmodellen. Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

 

Byrådet har med vedtagelse af budget 2018 afsat 300.000 kr. til et løft af sundhedsplejen. Bevillingen gør det muligt for Center for Børn og Forebyggelse at deltage i udviklingssamarbejdet omkring "Minding the Baby".

 

Børne- og Familieudvalget orienteres om deltagelse i de to projekter og generelt om den styrkede indsats på spæd- og småbørnsområdet i forhold til udsatte og sårbare familier.

 

Sagen sendes til orientering i Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Generelt

Den 17. august 2016 blev Børne- og Familieudvalget orienteret om det fremtidige arbejde med familier med ufødte og nyfødte børn under 1 år i udsatte positioner eller risiko for at komme det. Den fremlagte strategi for arbejdet byggede på mindsettet i Herningmodellen.

 

Center for Børn og Forebyggelse er nu i gang med implementering af strategien. Strategien bygger på tidlig opsporing, som sker systematisk gennem Gravidteam (en del af Sundhedsaftalen), ADBB-screening ved sundhedsplejebesøg i alle familier og tæt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker og socialrådgivere.

 

Forebyggelse og tidlig indsats styrkes nu gennem projekterne ”Minding the Baby” og ”En god start – tæt på” (se nedenfor). De to projekter indfører nye metoder og systematikker hos sundhedsplejerskerne, socialrådgivere, familiebehandlere m.fl. Formålet er at sikre en tidlig og dermed mindre indgribende indsats for familierne.

 

"Minding the Baby"

Byrådet har med vedtagelse af budget 2018 afsat 300.000 kr. til et løft af sundhedsplejen. Denne bevillig gør det muligt for Center for Børn og Forebyggelse at indgå i udviklingsprojektet "Minding the Baby". "Minding the Baby" går ud på at styrke den tidlige indsats. Projektdeltagerne er 8 kommuner (heriblandt Herning), Yale University (England), Den A.P.  Møllerske Støttefond, VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og Metodecentret. Projektet er 6-årigt (2018-2023).

 

"Minding the Baby" er en forskningsbaseret, tværfaglig og hjemmebaseret indsats udviklet af Yale University. Indsatsen har fokus på at styrke helbred og tidlige relationer mellem sårbare forældre og deres børn. Metoden har i et lodtrækningsforsøg i USA vist positive effekter. Et "Minding the Baby"-team består af en sundhedsplejerske og en familieterapeut. Indsatsen starter under graviditeten og varer, til barnet fylder 2 år.

 

Målene for den danske afprøvning af "Minding the Baby" er, at:

 • Forebygge fødselsproblemer, såsom for tidlig fødsel.
 • Øge forældrenes refleksive funktion, så relationerne mellem forældre og barn styrkes og barnet udvikler en tryg tilknytning.
 • Forebygge ulighed i sundhed ved at forbedre forældres og børns sundhed, fx i form af færre indlæggelser og mindre medicinforbrug.
 • Flere børn bliver vaccinerede i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram.
 • Forebygge nye graviditeter, da det ofte er en udfordring for forældrene i "Minding the Baby's" målgruppe, at de får flere børn kort efter hinanden, hvilket gør det vanskeligt for dem at finde den nødvendige ro og sikkerhed i forældrerollen.
 • Styrke forældres mestring af deres eget liv, så de bliver bedre i stand til at skabe en hverdag præget af struktur og forudsigelighed.
 • Forebygge mere indgribende indsatser, primært anbringelser uden for hjemmet.
 • På længere sigt forventer kommunerne, at indsatsen kan bidrage til at flere børn kan blive hjemme og vokse op med deres forældre, at børnene opnår en forbedret evne til selvregulering og at forældrene i højere grad kommer i uddannelse og beskæftigelse.

 

Herning er ved lodtrækning valgt til at være med i 2. runde af projektets udrulning. Hernings "Minding the Baby"-teams starter derfor op i sidste halvdel af 2019. I mellemtiden tilbydes familier i målgruppen et tilsvarende tilbud.

 

"En god start - tæt på"

De overordnet formål med projekt "En god start - tæt på" er:

 • Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
 • Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
 • Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

 

Målet med projektet er:

 • Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til det tværfaglige samarbejde med socialrådgiverne og PPR-pædagogerne samt de sundhedsfaglige metoder i forhold til tidlig opsporing af og indsats i sårbare familier med henblik på, at flest mulige sårbare børn opspores i graviditet eller barnets første levemåneder og får den rette tidlige indsats.

 

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

 • Implementering af 2 ekstra hjemmebesøg inden 18 måneders alderen for alle førstegangsfamilier
 • Fortsat implementering af ADBB (metode til tidlig opsporing)
 • Uddannelse i og implementering af familiebehandlingsmetoden COS-P (Circle Of Security - Parenting)
 • Fortsat implementering af besøgspakken Udvidet Sundhedspleje (fælles besøg af sundhedsplejerske og socialrådgiver)
 • Etablering af brugerråd
 • Implementering af fælles kategoriseringsværktøj på tværs af sundhedspleje og børnesocialområde
 • Etablering af sundhedspleje og systematik omkring dette til anbragte børn og unge
 • Udarbejdelse af yderligere systematik omkring screening for fødselsdepression i forhold til screening af fædre samt samspil med ADBB-screening. Udvikling af fædregrupper
 • Udarbejdelse af kriterier og implementering af disse i forhold til sundhedsplejens behovsbesøg
 • Udvikling af yderligere tværfaglige besøgspakker

 

Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

 

Projekt "En god start – tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" og ”Minding the Baby” er begge helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og vil være en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.  

Økonomi

"Minding the Baby"

Den A.P.  Møllerske Støttefond, Metodecentret og VIVE finansierer træning og supervision i metoden "Minding the Baby", projektledelse og projektadministration, netværksaktiviteter samt evaluering og effektmåling. De deltagende kommuner finansierer deres "Minding the Baby"-teams. I Herning vil finansieringen af "Minding the Baby" ske ved Byrådets bevilling på kr. 300.000 og ved omlægning af andre tilbud til målgruppen af sårbare og udsatte spæd- og småbørnsforældre og dermed være udgiftsneutralt.

 

"En god start – tæt på"

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. til "En god start – tæt på". Der er bevilget midler til:

 

Projektledelse og projektdeltagelse

1.384.000

Uddannelse af sundhedsplejersker og andre:

Boost i screeningsmetoden ADBB, uddannelse i metoden COS-P samt temadag/workshop vedrørende screening af fædre for fødselsdepression og oprettelse af fædregrupper

167.000

2 ekstra fuldtidsstillinger i sundhedsplejen til 1 yderligere hjemmebesøg i 1. leveår + 1 yderligere besøg ved 15-18 mdr. i nye familier med henblik på tidlig opsporing samt sundhedsplejeydelse til nyanbragte børn/unge

3.001.000

Revision

48.000

I alt

4.600.000

*Afrundede beløb

 

Sundhedsstyrelsen kan kun give juridisk gyldigt tilsagn for ét år af gangen, da tilsagnet er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven. Derfor udbetales i første omgang 1.100.000 kr. til anvendelse i projektets første del, det vil sige i 2017 og ind i 2018. Som følge heraf vil Sundhedsstyrelsen indkalde status/genansøgning en gang årligt. Tilsagnene forventes i 2018 at være på 1.300.000 kr., i 2019 på 1.000.000 kr. og i 2020 på 1.200.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 1.100.000 kr. i 2018
at orienteringen vedrørende en styrket sundshedsplejeindsats og deltagelse i projekt "Minding the Baby" tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen om udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 1.100.000 kr. i 2018 vedrørende projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" blev godkendt.

Orienteringen vedrørende en styrket sundhedsplejeindsats og deltagelse i projekt "Minding the Baby" blev taget til efterretning.

 

 

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   X

   

 

   

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 23. januar udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet og sendes til høring i alle fagudvalg inden andenbehandlingen den 17. april.

Sagen fremsendes til fagudvalgene som godkendt af byrådet.

 

Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje.

Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

 

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).
Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

 

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

 

 

9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes, sådan
at Byplanudvalget har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner efter planlovens § 19 alene (model 2).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-17 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Opfølgning på deltagelse på KL's Børn og Ungetopmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget deltog ved KL's Børn og Ungetopmøde i februar 2018. På baggrund heraf lægges op til en drøftelse i udvalget af, hvad der kan inspirere til arbejdet på børne- og ungeområdet lokalt i Herning.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget deltog i KL's Børn og Ungetopmøde den 1.- 2. februar 2018. Temaet for topmødet var "Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere".

 

Ved topmødet var der en række oplæg, hvoraf disse var hovedtalerne:

 

 • Børn og unges stemme: oplæg ved Henriette Christiansen fra Egmont fonden. Oplæg om, hvordan børn og unge i alle aldre kan inddrages i offentlige beslutninger, og hvorfor det har betydning for samfundsudviklingen.
 • Inddrag eleverne, når fremtiden skal skabes: oplæg ved Jakob Bonde Nielsen, forman for Danske Skoleelever. Oplæg om, hvordan vi skaber den gode skole, hvad der virker motiverende, hvordan mere bevægelse bliver en naturlig del af skoledagen og andre punkter.
 • Politisk dannelse og engagement – hvad optager børn og unge i et globaliseret demokrati? Oplæg ved Jonas Liberkind, lektor ved Aarhus Universitet. Oplægget omhandlede nogle internationale undersøgelser, der giver børn og unge mulighed for at udtrykke, hvordan de selv vurderer sagerne som fremtidens borgere, og hvorledes de håndterer morgendagens udfordringer.
 • Against all odds: oplæg ved først David Woods, professor i spidsen for The London Challenge om, hvordan de mest udfordrede dagtilbud og skoler løftes. Derefter Lise Vive Jensen, forsker fra VIVE i et oplæg om danske refleksioner over, hvad vi kan lære af denne London Challenge.
 • Ind i fællesskabet: et oplæg ved Janne Hedegaard lektor og ph.d. ved Aarhus Universitet. Oplægget omhandlede et forskningsprojekt, som undersøger betydningen de professionelles arbejde og samarbejde for børns inklusion.
 • Dannelse af fremtidens borgere i en postfaktuel tid: oplæg ved Mads Vestergaard om, hvad det betyder for dannelsen af børn og unge, at dét at få opmærksomhed betyder mere end at fakta er rigtigt.

 

Herudover var der mulighed for deltagelse i forskellige workshops, hvor en række kommunalpolitikere, forskere og praktikere var vært ved mere specifikke temaer. Link til program og materialer anvendt ved topmødet: www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/butm2018/

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter input og inspiration fra Børn og Ungetopmødet i forhold til, hvad der med fordel kan inddrages i det lokale arbejde på området.

Beslutning

Drøftet. Særligt inspirationen fra London vil der blive arbejdet videre med.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

EDANS - 'En Del Af Noget Større'

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Elo Christensen og Minna Vindbjerg

Sagsresume

Dansk Boldspil Union (DBU) og Herning Kommune har indgået en velfærdsalliance gældende 2016-2020, som indeholder forskellige elementer.

Et af elementerne er EDANS-projekter (En Del Af Noget Større).

Med henvisning til byrådsbelutning 1. marts 2016 er der årlig afsat kr. 200.000 til projekterne.

 

Sagen blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget den 19. februar 2018.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning:

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker løbende orientering om projekterne.

 

Sagsfremstilling

Velfærdsalliancen mellem DBU og Herning Kommune gældende 2016-2020, indeholder forskellige elementer:

 

 • Afvikling af Herre A-landskampe
 • Afvikling af U-landskampe
 • Afholdelse af et DBU's repræsentantskabsmøde
 • Afholdelse af Dansk Fodbold Award Show
 • Afvikling af et årligt DBU-tour
 • Afvikling af EDANS-projekter

 

Velfærdsalliancen skal genforhandles i 2020.

 

DBU har i andre kommuner skabt nye EDANS-projekter indenfor områderne sundhed, børn og unge og social indsats. Projekterne er skabt i samarbejde mellem lokale klubber, kommunerne og DBU.

Eksempler på projekter er "Fodbold Fitness For Ikke-Aktive Borger", "Foreningslivet Ind I Folkeskolen" og "Bevægelse På Erhvervsskoler". Se Bilag.

Vores mål er i perioden 2018-2020 at starte et eller flere EDANS-projekter i Herning Kommune.

Sundhed, Idræt og Forebyggelses (SIF)-udvalget under Center for Børn og Læring (CBL) har nedsat en arbejdsgruppe, som vil realisere et EDANS-projekt med seneste opstart august 2018.

Projektet kommer til at tage udgangspunkt i udsatte børn fra 1-2 skolers 2. - 4. klasse, og det skal hjælpe børnene med at blive foreningsparate i forhold til en fremtid som fodboldklubmedlem.

Det er samtidig en mulighed at give børnene første del af en idrætslederuddannelse, så de også kan hjælpe andre børn godt på vej til foreningsdeltagelse. 

Økonomi

I byrådsbeslutningen af 1. marts 2016 blev de bevillingsmæssige konsekvenser udmøntet og indberettet for årene 2016-2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget vil løbende blive orienteret om projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på fyraftensmøde for alle medarbejdere i Børn og Unge
 • Orientering om Folkekirkens Familiestøttes kommende aktiviteter i Herning (https://aalborgstift.dk/stiftet-arbejder-med/center-for-folkekirkens-familiestoette)
 • Henvendelse fra Danske Skoleelever vedrørende møde med Børne- og Familieudvalget
 • Gennemgang af nøgletal på børne- og ungeområdet med afsæt "Kend din kommune - brug nøgletal i styringen"
 • Formandskabets møder med faglige organisationer/foreninger
 • Tidspunkt for Udvalgets studietur i efteråret 2018  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Status på Balanceplan 2.0

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer