Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 28. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Janni Kjær Pedersen, Peter Jonsen

Sagsresume

Som en del af Byrådets strategi for arbejdet med bæredygtighed skal de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende arbejde med bæredygtighed, herunder kvartalsvis behandle sag herom. Børne- og Familieudvalget blev sidst den 21. oktober 2020 (punkt 139) orienteret om igangværende tiltag i Børn og Unge. Børne- og Familieudvalget orienteres om udviklingen i igangværende tiltag og om nye tiltag med relevans for Børn og Unge.


Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen og tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Der arbejdes med Verdensmålene generelt i kommunen. Flere af tiltagene har direkte relevans for børn og unge. Der arbejdes sammen med andre forvaltninger, eksterne aktører samt aktører som biblioteket.


Børne- og Familieudvalget orienteres kvartalsvis om arbejdet med bæredygtighed. Udvalget blev sidst orienteret den 21. oktober 2021 (punkt 139). Nedenfor er en orientering om udviklingen i igangværende tiltag og om nye tiltag i Børn og Unge. Listen er ikke udtømmende. I bilagsmaterialet er der beskrivelse af tiltag, som Børne- og Familieudvalget også tidligere er blevet præsenteret for.


Verdensmålskoncerter i dagtilbud:
I uge 41 i 2020 blev der afholdt Verdensmålskoncerter for nogle enkelte daginstitutioner. Det foregik på lokalbibliotekerne rundt i kommunen. Arrangementerne bestod af en fællessangs-koncert ledet af to professionelle musikere, der øvede og sang Verdensmålssangen sammen med børnene. I forlængelse af disse succesfulde koncerter arrangerede Børn og Unge yderligere 18 koncerter, som foregik ude på de enkelte institutioner i løbet af november og december 2020. Denne løsning gjorde det muligt at overholde alle Corona-restriktioner, samtidig med, at børnene fik en god oplevelse med sang, bevægelse og viden om FN’s Verdensmål. Et barn på 4 år udtalte efterfølgende: ”Det var rigtig sjovt. Og den vi sang først (Verdensmålssangen red.) har vi sunget mange gange før, så den kendte jeg godt”.

Verdensmålsudvalget:
Der er kommet gang i arbejdet i Verdensmålsudvalget, som har repræsentanter på tværs af Børn og Unge og biblioteket. I udvalget sparres der omkring arbejdet med verdensmål, præsenteres hvad der allerede er i gang, og diskuteres, hvordan vi bedst kommer godt fra start med nye tiltag. Der er udarbejdet et midlertidigt kommissorium, som udvalget arbejder udfra indtil sommeren 2021.


Børnefolkemødet:
Planlægningen af Børnefolkemødet 2021 er i fuld gang sammen med Herning Bibliotek. I 2021 er det besluttet, at der tages udgangspunkt i Verdensmål nr. 5 (mindre ulighed) og 10 (ligestilling mellem kønnene) begrundet med, at disse to giver god mening at kombinere, og er meget aktuelle.


Børnefolkemødet 2021 er planlagt til at udbyde tilbud til både børnehaver, indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser, og tilgodeser dermed næsten alle aldersgrupper. Der er derudover arrangeret voksenarrangementer og familie-arrangementer om lørdagen i uge 41.


"Hej skal vi lære?":
Der er indkøbt læringsmaterialet ”Hej skal vi lære?” til alle daginstitutioner og SFO’er i kommunen. ”Hej skal vi lære?” består af et kampagnemateriale, hvorigennem der opnås en forståelse for FN´s 17 verdensmål.


Formålet med kampagnepakken er at inspirere pædagoger, lærere og børn til at have det sjovt, alt imens de oplyses om verdens vigtigste planer for fremtiden – det handler om at slippe legen fri og give børnene lyst, begejstring og motivation til at lege og lære.


Bæredygtig tilgang til opgaveløsningen

Der arbejdes på tværs af Børn og Unge med borgeren i centrum, hvor fokus er på, hvad frontmedarbejderne, der er tæt på borgerne har brug for i relation til at lykkes med opgaven. Det knytter an til såvel afbureaukratisering og nærhedstankerne, som regeringen har lanceret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen drøftes, og orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Mette Siig Wemmelund  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til fremmødeprojekt på Valdemarskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes, Helle Aarø-Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på 3.535.610 kr. i perioden 2021-2023. Tilskuddet er målrettet en særlig fraværsindsats for socialt udsatte samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (det specialiserede område). En gruppe af børn og unge, hvor risikoen for at udvikle et problematisk skolefravær er særligt stor. I den forbindelse har Valdemarskolen og PPR indgået et partnerskab for at udvikle en særlig fraværsindsats for målgruppen.


Indtægts- og udgiftsbevillingen på 1.135.000 kr. i 2021, 1.146.000 kr. i 2022 samt 1.255.000 kr. i 2023 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje om Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. En pulje, der fokuserer på socialt udsatte samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser.


I den forbindelse har PPR og Valdemarskolen indgået et partnerskab i arbejdet med at modne en indsatsmodel for begyndende- og/eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd hos målgruppen. Indsatsmodellen tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats i barnets kontekst.

Formålet med projektet

Bekymrende og problematisk skolefravær kan have mange årsager og dermed mange løsninger. Derfor kan vi ikke arbejde med en one-size-fits-all indsats i fraværssager. Der er derimod behov for at skabe et tæt og koordineret samarbejde mellem de mange forskellige aktører, der skal arbejde sammen om at få barnet/den unge tilbage i skolen. En samarbejdsmodel kan skabe en systematisk tilgang til både opsporing, afdækning og inddragelse. Derudover muliggøres forskelligartede indsatser, hvilket der er behov for.


Projektet står på fundamentet af de eksisterende fraværsindsatser i Herning Kommune, hvorfor det sammentænkes med Fraværssystematikken samt gode erfaringer fra andre fraværsprojekter.


Målgruppe

Projektets målgruppe afgrænses til elever i 0.-10. klasse med begyndende- og/eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd, der visiteres eller er visiteret til Herning Kommunes specialskole, Valdemarskolen. Et stabilt fremmøde i skolen er særligt vigtigt for denne målgruppe i relation til at opnå et hverdagsliv, der er så tæt på det almene som muligt.

Projektets målsætninger

 • At børn og unge, der deltager i indsatsen, øger deres fremmøde i skolen
 • At børn og unge, der deltager i indsatsen, opnår øget trivsel og mestring
 • Antallet af skolevægrende elever på Valdemarskolen reduceres
 • Antallet af elever på reduceret skema mindskes
 • At barnet og familien oplever sig inddraget i indsatsen på en meningsfuld måde
 • Der arbejdes målrettet med inddragelse af barnets stemme i forløbet
 • At der opbygges en systematisk praksis for opsporing og afdækning af årsager til skolefravær og skolevægring.
 • Tværprofessionelt samarbejde understøtter en koordineret indsats.


Indsatser i projektet

Indsatserne i projektet vil være forskelligartede og kan både rettes mod barnet og det omgivende miljø. Derfor vil der lægges vægt på, at de indsatser, der bringes i spil, ikke retter sig snævert til barn eller familie, men i særlig grad også rettes til skolen og det faglige læringsmiljø. Herunder også de sociale fællesskaber, som barnet/den unge er en del af.


En særlig indsats, vi ønsker at afprøve via dette projekt, er ”det tomme klasselokale”. Tanken er, at børn med bekymrende fravær visiteres til en særlig ikke-fysisk klasse. Her vil der kobles et særligt fraværsteam til eleverne, bestående af en læreruddannet ressourceperson (ansat på Valdemarskolen), en psykolog samt en fremskudt socialrådgiver (ansat i PPR). I fællesskab skal fraværsteamet hjælpe de fraværende børn tilbage i skole via individuelt tilrettelagte indsatser.

Økonomi

Der er bevilliget midler til følgende poster:

Tilskud til serviceområde 12 (Valdemarskolen):


2021

2022

2023

I alt

Læreruddannet ressourceperson

448.091 kr.

459.021 kr.

568.311 kr.

1.475.423 kr.


Tilskud til serviceområde 16 (PPR):


2021

2022

2023

I alt

Psykolog

404.399 kr.

404.399 kr.

404.399 kr.

1.213.196 kr.

Fremskudt socialrådgiver

214.170 kr.

214.170 kr.

214.170 kr.

642.510 kr.

Projektledelse

56.160 kr.

56.160 kr.

56.160 kr.

168.480 kr.

Revision

12.000 kr.

12.000 kr.

12.000 kr.

36.000 kr.

I alt

686.729 kr.

686.729 kr.

689.729 kr.

2.060.187 kr.


På serviceområde 12 fordeler tilskuddet sig med 448.091 kr. i 2021, 459.021 kr. i 2022 samt 568.311 kr. i 2023. På serviceområde 16 fordeler tilskuddet sig med 686.729 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles en udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til serviceområde 12 på 448.000 kr. i 2021, 459.000 kr. i 2022 og 568.000 kr. i 2023 samt til serviceområde 16 på 687.000 kr. årligt i 2021, 2022 og 2023.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.09.15-K02-1-20 Sagsbehandler: Alice Eijgendaal  

Orientering om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Styrelsen for Patientsikkerhed var på tilsynsbesøg på Tjørringhus den 23. november 2020. Status i forløbet er, at der er afgivet bemærkninger til styrelsen, og der afventes afgørelse om påbud. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 9. december blev udvalget kort orienteret om tilsynsbesøget på Tjørringhus. Styrelsen har efterfølgende den 23. december fremsendt et udkast til påbud til bemærkninger. Styrelsen påtaler flere forhold af kritisk betydning for patientsikkerheden og påtænker at afgive påbud. Der er afgivet høringssvar den 11. januar.


Der er igangsat en handleplan og et læringsforløb, der omfatter instrukser, journalisering og håndtering af medicin m.v. Handleplanen omfatter implementering af et digitalt modul, der tages i brug på tværs af fagområderne. Læringsforløbet sker med involvering af ekstern rådgiver.

Sagsgangen er nu, at Styrelsen for Patientsikkerhed træffer en afgørelse om påbud. Herefter aflægger styrelsen på et ikke nærmere angivet tidspunkt et nyt tilsynsbesøg med henblik på at kontrollere, at der er rettet op på de påtalte forhold.


Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter sundhedslovgivningen, herunder tilsyn med privatpraktiserende læger og sygehuse. Tjørringhus har ikke tidligere haft tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Socialtilsyn Midt fører tilsyn efter sociallovgivningen og tilser, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud. Socialtilsyn Midt aflægger årlige tilsynsbesøg. Børne- og Familieudvalget er senest på mødet den 19. august (punkt 103) orienteret om seneste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om tilsynsrapport for Olufsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på Olufsgade. Tilsynet vurderer, at Olufsgade lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Seneste tilsynsrapport for Olufsgade blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. august 2019 (punkt 101).


Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget er gennemført den 5. oktober 2020. Olufsgade er godkendt efter serviceloven § 66 til at modtage 8 unge i alderen 16-18 år. Olufsgade er en del af Døgn og Familiestøtte Herning.


Socialtilsyn Midt vurderer, at Olufsgade lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Socialtilsynet vurderer:

 • Ud fra temaet uddannelse og beskæftigelse, at Olufsgade i videt muligt omfang understøtter, at de unge inkluderes i samfundslivet. Det vurderes, at tilbuddet opstiller mål for skole og uddannelse og følger op herpå. Ligesom det vurderes, at tilbuddet samarbejder med relevante samarbejdspartnere for at understøtte, at målene opnås.
 • Ud fra temaet selvstændighed og relationer, at Olufsgade med den sociale indsats understøtter de unge i så høj grad som mulig i at indgå i sociale relationer og leve et selvstændigt liv.
 • Ud fra temaet målgruppe, metoder og resultater, at Olufsgade har en klar målgruppebeskrivelse, samt at de valgte metoder og tilgange understøtter tilbuddets målsætning og er relevante i forhold til målgruppen. Det er tilsynets vurdering, at der overordnet set opnås positive resultater.
 • Ud fra temaet sundhed og trivsel, at Olufsgade overordnet set understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ligesom det vurderes, at tilbuddets viden og indsats i forhold til sundhed og trivsel som udgangspunkt modsvarer målgruppens behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets arbejder for at forebygge magtanvendelser samt vold og overgreb.
 • Ud fra temaet organisation og ledelse, at Olufsgade er hensigtsmæssigt organiseret, og at ledelsen har de nødvendige faglige kompetencer til at varetage tilbuddets daglige drift.
 • Ud fra temaet kompetencer, at Olufsgades medarbejdere som udgangspunkt besidder de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe samt borgernes behov.
 • Ud fra temaet fysiske rammer, at Olufsgades fysiske rammer er velegnet til formålet og understøtter de unges behov og formålet med indsatsen. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer ligeledes tilgodeser de unges trivsel og tryghed samt ret til privatliv.
 • Ud fra temaet økonomi, at Olufsgade samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet og er økonomisk bæredygtigt.


Tilsynet har følgende opmærksomhedspunkt:

 • Socialtilsyn Midt henstiller til, at Olufsgade sikrer, at reglerne på tilbuddet ikke er for indgribende i forhold til de unges selv- og medbestemmelsesret, og at der ikke forekommer konsekvenser og straf heraf.


Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger af Olufsgade således:


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om indskrivning til kommende 0. klasse i skoleåret 2021-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Kia Egebjerg, Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at der for skoleåret 2021/22 oprettes 40 nye 0. klasser. Derudover fremlægges ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligt til udvalgets godkendelse. Slutteligt forelægges en oversigt over antallet af ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt end det skoledistrikt, eleven er bosat i til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse, antallet af ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt end det skoledistrikt, eleven har bopæl i for skoleåret 2021/22 (se bilag 1). Det skal dog nævnes, at der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen for dette er 16. februar 2021.


Ligeledes er medtaget oversigt over indskrivningstallene fra skoleårene fra og med 2013/14 til og med 2021/22. Disses ses i Bilag 1A.


Med afsæt i en tidligere beslutning i Børne- og Familieudvalget om, at der ved skolestart kan optages to klasser med 25 elever i hver på Tjørring Skole, er det ikke alle ansøgninger fra elever bosat udenfor Tjørring Skoles skoledistrikt, der kan godkendes.


Afslag til ansøgere udenfor skoledistriktet sker med udgangspunkt i reglerne vedrørende søskende- og afstandskriterier, som er gældende for alle kommunens folkeskoler. Reglerne betyder, at når forældre benytter det frie skolevalg og vælger en anden skole end distriktsskolen, skal pladserne først tildeles de elever, der har søskende på skolen og derefter de elever, der har tættest geografisk afstand til skolen. Kriterierne tages først i brug, når/såfremt antallet af elever med bopæl uden for distriktet, som søger optagelse på skolen, er højere end skolens bygningsmæssige kapacitet.


Fordelingen af ansøgere til hver skole opgjort henholdsvis som I) det samlede antal ansøgere (både ansøgere med bopæl i det pågældende skoledistrikt og med bopæl i et andet skoledistrikt) og opgjort som II) antallet af ansøgere med bopæl i distriktet ses i bilag 2. Fordelingen er desuden opstillet med elevtal og antal klasser.

l: Alle ansøgninger imødekommes vil betyde, at der oprettes 40 klasser

ll: Ingen ansøgninger imødekommes vil betyde, at der oprettes 36 klasser

Med afsæt i de på nuværende tidspunkt indkomne ansøgninger oprettes 40 0. klasser i skoleåret 2021/22 for at imødekomme forældrenes ønsker. Dette vil dog blive korrigeret i tilfælde af eventuelle ændringer i forældrenes ønsker.


Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilke skoler, der søges.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om oprettelse af 40 0. klasser i skoleåret 2021/22 til efterretning
at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om skoleudsættelser.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Beslutning om fortsættelse af projekt HeartWork

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde den 31. maj 2017 (punkt 71) godkendte udvalget igangsættelse af HeartWork som pilotprojekt i en toårig periode. Den 16. januar 2019 godkendte Børne- og Familieudvalget (punkt 1) forlængelse af projektet i endnu en toårig periode. Forlængelsen af projektet udløber med skoleåret 2019/2020.


Projektet forelægges Børne- og Familieudvalget med henblik på beslutning om yderligere forlængelse i en toårig periode.

Sagsfremstilling

HeartWork er et socialt innovationsprojekt, som bygger på samarbejde mellem folkeskolen og plejecentret. Én gang ugentligt flyttes læringsrammerne fra skolen til det lokale plejecenter. HeartWork er et samværskoncept, der giver både unge og ældre muligheden for at føle samhørighed, finder håbet og får modet til at bidrage med den de er.


Projektet handler om at bygge bro og skabe relationer mellem generationer for at øge elevernes og de ældres følelse af at være værdifulde. HeartWork har således fokus på relationsbaseret læring og entreprenante læringsprocesser (mindset hvor det er legalt at fejle) i alternative rammer. Når læringsrummet flyttes til plejecentret, udlignes de faglige og sociale forskelle mellem eleverne. Der skabes således lige deltagelsesmuligheder for alle elever. Ligeledes skabes der rum for meningsbærende samvær mellem eleverne og de ældre (se bilag for beskrivelse af HeartWork).


HeartWork er blevet et samskabelsesprojekt mellem Center for Børn og Læring, Social, Sundhed og Beskæftigelse og HeartWork. Både lærere og plejepersonale deltager i samskabelsen. De tilbydes samme kompetenceløft, deltagelse i workshop, vidensdeling, supportering, online platforme, forældreoplæg, materiale samt besøg på skole og plejecenter.


Pilotprojektet startede i august 2017. Gennem årene har flere skoler deltager i projektet. Dette har skabt mulighed for udvikling og progression på den enkelte skole.


Evaluering af skoleåret 2020/21

I dette skoleår har 8 skoler deltaget i projektet. Dette vedrører 14 lærere, 7 plejecentre, 10 plejehjemspersonaler og 239 elever. 7 af skolerne har deltaget i evalueringen. Den sidste skole har ikke afviklet aktiviteter med plejecentret, hvorfor de ikke har deltaget i evalueringen.


De deltagende skoler er overvejende positive omkring projektet. De oplever, at projektet giver eleverne positive oplevelser både socialt og faglig. Skolerne oplever muligheden for lokal tilpasning af aktiviteterne som gavnligt. En skole, som har deltaget i projektet i flere år, efterspørger dog differentieret sparring omkring aktiviteter og udvikling.


Alle skolerne nævner, at COVID-19 har været en udfordring for arbejdet med HeartWork, da det ikke har været muligt at besøge beboerne på plejecentrene. Skolerne har dog været kreative og fundet på andre aktiviteter såsom at synge uden for plejecentret, opstille lys i gårdhaven samt sendt julepynt og breve til beboerne (se bilag for en uddybning af evalueringen).


En forlængelse af projektet med yderligere to år vil medføre, at projektet får mulighed for at undersøge og afprøve potentielle andre samarbejder end blot mellem folkeskolen og plejecentrene. Her tænkes på områder såsom asylcentre, ældrecenter og udvikling af virtuelle tilbud.

Økonomi

Center for Børn og Læring kompenserer Lind Skole for frikøb af Belinda Hornshøj en arbejdsdag om ugen (7,4 timer), svarende til cirka 110.000 kr. Udgiften finansieres som i dag fra centrale konti på Serviceområde 12.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget godkender forlængelsen af HeartWork med yderligere to år, og at udgiften på cirka 110.000 kr. årligt finansieres som i dag fra centrale konti på Serviceområde 12.

Beslutning

Udvalget besluttede at forlænge projekt "Heartwork" yderligere 1 år, samt at den årlige udgift på ca. 110.000 kr. fortsat finansieres på de centrale konti på Serviceområde 12.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Covid-19 kompensation til private dagtilbud og private passere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Vestergaard Dørken, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Den 16. september 2020 vedtog Børne- og Familieudvalget principper for tildeling af midler til de private dagtilbud, og godkendte en aconto kompensation til de private daginstitutioner. Dagtilbudsområdet har nu modtaget endelig kompensation for merudgifter vedrørende COVID-19. En del af disse midler skal tilfalde de private daginstitutioner og pasningsordninger i kommunen.


En udvalgsformandsbeslutning om at påbegynde udbetaling muliggjorde, at den endelige kompensation kunne udbetales i regnskabsåret 2020.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget endelig kompensation for merudgifter vedrørende COVID-19. I aftalen mellem folketingets partier om kompensation fremgår det blandt andet, at ”kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud”. Det forudsættes altså, at kommunerne skal give kompensation til de private dagtilbud i de enkelte kommuner.


I juli kom en ny bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud. Indtil nu har kommunerne kun kunnet kompensere de private dagtilbud ved at genberegne driftstilskuddet til private dagtilbud. I den nye bekendtgørelse gives kommunerne frie rammer til, hvordan man konkret kompenserer de private dagtilbud. Kompensationen kan have karakter af et mertilskud eller af konkret kompensation af merudgifter. I Herning Kommune valgte Børne- og Familieudvalget at give tilskud som et beløb pr. barn, fremfor at indhente dokumentation for konkrete merudgifter i de private dagtilbud.


På Børne- og Familieudvalgsmødet den 16. september blev det også besluttet at give en aconto COVID-19 kompensation til de private daginstitutioner. Kompensationen blev beregnet ud fra faktisk indskrivning i dagtilbuddene i april-juli 2020 og tildelt som et beløb pr. barn.


Den endelige kompensation vedrørende COVID-19 til Serviceområde 10, dagtilbud udgør 4,896 mio. kr. De private dagtilbud og pasningsordninger kompenseres efter følgende principper.

 • De private daginstitutioner og de private pasningsordninger får et samlet beløb til kompensation for merudgifter vedrørende COVID-19 byggende på deres andel af det samlede børnetal. (se tabel nedenfor). Dermed gives børn i private pasningstilbud det samme beløb pr. barn, som kommunale pasningstilbud samlet set får pr. barn i kommunale tilbud.
 • Kompensationen beregnes med udgangspunkt i antal indskrevne børn i pasningstilbuddene i april til december, med et beløb pr. barn.
 • Der gives kun kompensation til private daginstitutioner og godkendte pasningsordninger inden for kommunegrænsen. Der gives ikke kompensation til pasningsordninger, der er lukket.
 • Kompensationsbeløbet pr. barn er 982,74 kr./barn, aconto beløbet var 668,20 kr./barn. Der foretages ikke negativ afregning mellem endeligt beløb og aconto.
 • Beløb til private pasningsordninger udbetales direkte til de private passeres NEM-konti (Tilskuddet til privat pasning gives normalt til forældrene, der selv betaler deres pasningsordning).


Procentfordeling og kompensation vedr. COVID-19 – private pasningstyper – april-december 2020

Pasningstype

Antal børn i gennemsnit apr-dec 2020

Andel apr-dec

Kompensation vedr. COVID-19

Pr. barn

Privat daginstitution

460

9,2%

452.000

982,74

Private pasningsordninger

116

2,3%

114.000

982,74

Børn i alt i pasning i Herning Kommune

4.976

En udvalgsformandsbeslutning (jf. Kommunestyrelsesloven § 22 stk. 2) om at påbegynde udbetaling muliggjorde, at kompensationen kunne udbetales i regnskabsåret 2020.

Økonomi

Kompensationen til de private dagtilbud og pasningsordninger udgør i alt 566.000 kr., jf. skemaet ovenfor.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den trufne formandsbeslutning om udbetaling til private passere og private daginstitutioner tages til efterretning, jævnfør sagsfremstilling.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.06.00-S49-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Forældrebetalingstakst 2021 inklusive midler til minimumsnormering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Vestergaard Dørken, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 blev der bevilliget midler til fra 2021 at påbegynde indfasningen af minimumsnormeringer i kommunerne, og der blev åbnet for muligheden for at lade de bevilligede midler til mere pædagogisk personale indgå i beregningen af forældrebetaling, allerede fra 2021.


Sagen fremlægges til udvalgets beslutning om, hvorvidt midlerne til mere pædagogisk personale skal indgå i beregningerne af forældrebetaling fra 2021 eller først fra 2022.

Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 fra december 2020 blev der bevilliget midler til fra 2021 at påbegynde indfasningen af minimumsnormeringer i kommunerne. I den forrige finanslovsaftale blev der også givet puljemidler til mere pædagogisk personale, men for disse puljemidler gjaldt det, at de ikke måtte indgå i beregningen af forældrebetalingstaksterne.


Dette er ændret i den nye aftale om minimumsnormeringer fra december 2020. Puljemidlerne bevilliget fra 2020 er suppleret med yderligere midler til at øge normeringen i dagtilbud. I alt modtager Herning Kommune i 2021 cirka 12,6 mio. kr., stigende til omkring 25 mio. kr. i 2024 til at opfylde minimumskravet om 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. En del af disse midler skal dog tilfalde de private daginstitutioner i kommunen.


Men der er nu mulighed for at opkræve forældrebetaling af de puljemidler, som de kommunale (og selvejende med driftsoverenskomst) daginstitutioner får. Det giver mulighed for at frigøre flere midler til at forbedre normeringen i daginstitutionerne. På landsplan vil forældrebetaling af midlerne være nødvendigt for at nå i mål med målet om normeringerne i 2024. Det vil også som minimum gælde i Herning Kommune.


Forældrebetalingstaksterne for 2021 blev godkendt i byrådet den 10. november, før finansloven for 2021 var vedtaget. Dermed indgår midler til minimumsnormeringer ikke i beregningsgrundlaget for de godkendte forældrebetalingstakster for 2021. Normalt udgør forældrebetalingen i Herning Kommune 25 pct. af udgifterne pr. barn til det enkelte pasningstilbud.


De kommunale dagtilbud vil i 2021 få en nettotildeling på ca. 11,3 mio. kr. til mere pædagogisk personale. Hvis der opkræves forældrebetaling, kan daginstitutionerne i 2021 tildeles i alt 12,7 mio. kr. (inkl. øget forældrebetaling i syv ud af elleve måneder). I så fald ville forældrebetalingstaksterne i stedet blive følgende:Vedtaget takst 2021

Ny takst 2021

Vuggestue – uden forældrebetalt madordning

3.062

3.183

Vuggestue – med forældrebetalt madordning

3.628

3.749

Vuggestue, 30 timer – uden forældrebetalt madordning

2.073

2.146

Vuggestue, 30 timer – med forældrebetalt madordning

2.639

2.712

Børnehave – uden forældrebetalt madordning

1.786

1.851

Børnehave – med forældrebetalt madordning

2.280

2.345

Børnehave, 30 timer – uden forældrebetalt madordning

1.231

1.270

Børnehave, 30 timer – med forældrebetalt madordning

1.725

1.764


Det skal bemærkes, at aftalen om minimumsnormeringer giver mulighed for at afsætte op til 15 pct. af midlerne til ”overhead” (dvs. administration, ledelse mv.). I beregningerne ovenfor er det forudsat, at alle de tildelte penge går til mere pædagogisk personale.


Tilskud til søskenderabat og forskellige fripladser ville blive forøget sammen med de forøgede takster. Takstændringen kræver tre måneders varsel og kan derfor gennemføres pr. 1. maj i år under forudsætning af en forhåndsgodkendelse i byrådet.


Det er også værd at bemærke, at de vedtagne forældrebetalingstakster til vuggestue og børnehave var tæt på uændrede fra 2020 til 2021. Den højeste stigning var på 14 kr. pr. måned (vuggestueplads med madordning). Hvis forældrebetalingstaksterne forbliver uændrede i 2021, og der først opkræves forældrebetaling for minimumsnormeringsmidlerne i 2022 (ca. 17,5 mio. kr.), vil taksterne der – alt andet lige – stige med ca. 5 pct., foruden pris- og løntalsregulering.


Yderligere er det værd at bemærke, at forældrebetalingsandelen for den vedtagne dagplejetakst i 2021 udgør 24 pct., mod normalt 25 pct. for alle takster på 0-6 årsområdet. Dette blev valgt for at undgå en meget høj vækst i taksten på grund af blandt andet kraftigt faldende børnetal. Hvis der ikke opkræves forældrebetaling af puljemidlerne vil forældrebetalingsandelen for vuggestue og børnehave udgøre ca. 24 pct. i 2021.

Økonomi

Der kan i 7 måneder af 2021 indhentes forældrebetaling af midler til minimumsnormering jf. sagsfremstillingen. Beløbet forventes at udgøre 1,4 mio.kr. i denne periode.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det besluttes, hvorvidt de bevilligede midler til mere pædagogisk personale skal indgå i beregningen af forældrebetalingen for 2021 eller først fra 2022.

Beslutning

De bevilligede midler til mere pædagogiske personale i dagtilbud skal ikke indgå i beregningen af forældrebetalingen i 2021 men først fra 2022. De betyder, at de udmeldte takster gælder for 2021.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Inge Warming  

Årsrapport for Tilsynsenhedens tilsyn på dagtilbudsområdet 2019 og 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Tilsynsenheden har udarbejdet en årsrapport for tilsyn på daginstitutionsområdet i 2019 og 2020. Årsrapporten fremsendes til udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynsenhedens tilsyn for 2019 og 2020 er ført ud fra et to-årigt koncept, hvor der samlet set er ført tilsyn med 10 dagtilbud - 7 private og 3 kommunale.


Tilsynsenheden har ført et driftsorienteret tilsyn, som efter aftale med Dagtilbud har temaet: Tilrettelæggelse af pædagogisk praksis i forhold til børn i udsatte positioner.


Tilsynet har taget udgangspunkt i følgende to kvalitetsmål:


Kvalitetsmål 1: At den pædagogiske praksis er tilrettelagt på en sådan måde, at den er tilpasset børnenes individuelle behov og forudsætninger.


Kvalitetsmål 2: At dagtilbuddet dokumenterer effekten af den pædagogiske indsats.


I forbindelse med tilsynet har Tilsynsenheden gennemført samtaler med personale og ledelse i de 10 institutioner, ligesom Tilsynsenheden har gennemgået forskellig type af dokumentation.


Konklusionen på tilsynene:
Tilsynsenheden konkluderer samlet set, at den pædagogiske praksis på alle dagtilbuddene på tilfredsstillende vis er tilrettelagt på en sådan måde, at den er tilpasset børn i udsatte positioners individuelle behov og forudsætninger.


Dagtilbuddene har en praksis for at afdække det enkelte barns trivsel og udvikling samt afdække, hvordan personalet skal agere, hvis der er afvigelser fra et barns normale udvikling og trivsel. På dagtilbuddene anvendes forskellige metoder, hvorpå det sikres, at der iværksættes en særlig pædagogisk indsats omkring barnet i en udsat position.


Tilsynsenheden konkluderer, at fem private dagtilbud og de tre kommunale dagtilbud på tilfredsstillende vis dokumenterer effekten af den pædagogiske indsats. Dagtilbuddene arbejder med forskellige metoder til at dokumentere effekten af den pædagogiske indsats.


Metoderne, der anvendes, er SMTTE-modellen, tests og metoder til afdækning af barnets udvikling fra Hjernen og Hjertet, handleplan/udviklingsplan og løbende dokumentation, som samlet set dokumenterer effekten af den pædagogiske indsats. Endvidere har dagtilbuddene udarbejdet en skriftlig procedure eller indgået klare aftaler omkring dokumentationspraksis på dagtilbuddet.


Tilsynsenheden konkluderer endvidere, at 2 private tilbud på mindre tilfredsstillende vis dokumenterer effekten af den pædagogiske indsats.


Den løbende dokumentation er generelt mangelfund på alle dagtilbuddene, hvis der skal sikres vidensdeling internt mellem personale og mellem personale og eksterne samarbejdspartnere.


Den løbende dokumentation har til formål at belyse personalets daglige observationer af et barn i en udsat position, effekten af de iværksatte pædagogiske tiltag og evalueringen af disse.


Hvis personalet ikke opstiller mål for, hvad de gerne vil opnå med de iværksatte pædagogiske tiltag omkring et barn i en udsat position og hvilken effekt personalet ønsker med disse, så er det svært at opstille konkrete tegn hos barnet, som løbende skal observeres og evalueres. Personalet skal ud fra de observerede tegn hos barnet, vurdere om de iværksatte pædagogiske tiltag har den ønskede effekt eller om disse skal tilpasses, justeres eller ændres.


Gældende for alle dagtilbuddene er, at der er ikke givet henstillinger eller påbud i 2019/2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at årsrapport fra Tilsynsenheden tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-19-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

BørnehusMidt opsiger lejemål og flytter til Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Anne Wiwe

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at BørnehusMidt opsiger lejemål. På grund af stigende sagsmængde har BørnehusMidt i længere tid ledt efter større lokaler. Det er nu lykkedes, og de flytter i større lokaler i Birk pr. 1. marts 2021 og opsiger derfor lejemålet hos UngHerning, Gl. Skolevej 76, Herning.


Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

BørnehusMidt er en landsdækkende foranstaltning til de allermest alvorlige børnesager. Der er et Børnehus i hver region og i Region Midtjylland drives Børnehuset af Århus kommune med en satellit i Herning. Satellitten i Herning har siden opstarten været et lejemål i kommunale bygninger på Gl. Skolevej 76. I 2015 blev Herning kommune og Århus kommune enige om at ombygge og udvide Børnehuset. Ombygningen blev finansieret af Herning kommune. Det blev aftalt, at Århus kommune tilbagebetalte investeringen samt forrentning over 10 år. Ønsker Århus kommune at opsige lejemålet, inden de 10 år er gået, skal restbeløbet af investeringen udbetales til Herning kommune.


Men antallet af sager fortsætter med at stige, og Børnehus Midt kan ikke være i lokalerne på Gl. Skolevej 76. Århus kommune har fundet alternative lokaler i Birk og har derfor opsagt lejemålet pr. 20. december 2020 med fraflytning 1. marts 2021. Samtidig har Århus kommune tilbagebetalt restbeløbet af investeringen (606.561,80 kr. som tilfalder balanceregnskab) . Lejekontrakten anfører, at begge parter har 9 måneders opsigelse. Det vil sige, at Århus kommune er forpligtet på husleje (10.800 kr. pr. måned) frem til 30. september 2021. Århus kommune ønsker at undgå at betale dobbelt husleje så længe. Da UngHerning får flere elever, har de interesse i at overtage lejemålet fra 1. juli. På den baggrund er det aftalt, at Århus kommune betaler husleje til 30. juni 2021 og herefter overtager UngHerning lokalerne og forpligtigelserne hermed.

Økonomi

UngHerning overtager lokalerne og de økonomiske forpligtigelser i den forbindelse. Århus kommune har indfriet restgælden. Således er Århus kommunes opsigelse af lejemålet økonomisk neutralt for Herning kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-4-18 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab vedr. Gullestrup SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Claus Pedersen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Gullestrup SFO. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 18. december 2018 på 2 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Gullestrup SFO, sted nr. 305095.


Fritidshjemmet i Børnecenter Nord, Gullestrup var tidligere fordelt med en afdeling i Holing og en afdeling på Gullestrup Skole. I forbindelse med byggeri til TAK-klasserne i Holing og flytning af fritidshjem til SFO er alle SFO-børn blevet samlet på Gullestrup Skole. Med baggrund i dette blev der i budgetforliget for 2018 afsat 2 mio. kr. til samling af SFO-børnene på Gullestrup Skole.


Der er udarbejdet et ideoplæg omkring Helhed i Gullestrup, dette ideoplæg består af 2 dele. 1. del indeholder etablering af ny vuggestue og produktionskøkken og 2. del indeholder flytning af fritidshjemsbørn til Gullestrup Skole, flytning af specialklasser fra Ll. Østergård til skolen, rokade internt på skolen, tilbygning af klasselokale og depot samt renovering/indretning af kælder til motorikrum.


Dette anlægsprojekt omfatter del 2 hvor der er udført følgende:

 • Renovering af de fraflyttede lejede lokaler i Holing
 • Ombygning af Løvbakkevej 2
 • Renovering af SFO
 • Renovering af lokale til specialklasse
 • Renovering af kælderAnlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-6-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab vedr. Lundgårdskolens SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Claus Pedersen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Lundgårdskolens SFO. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 19. december 2017 på 6,5 mio. kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Lundgårdskolens SFO, sted nr. 305097.


Lundgårdskolen er beliggende på Tjelevej 35. Skolen har en SFO-afdeling med ca. 180 børn.


Lundgårdskolens SFO var tidligere placeret 2 forskellige steder. SFO1 var placeret på Spøttrupvej 50 (lejemål), og SFO2 var i lokaler i kælderen under skolen.


Anlægsarbejdet har omfattet ombygning og renovering af Lundgårdskolen, så de to SFO'er kan benytte lokalerne. Lejemålet på Spøttrupvej er opsagt, og SFO'en i kælderen er også flyttet op af kælderen.


SFO’en er blevet indrettet, så skolen og SFO'en kan udnytte hinandens lokaler – desuden er fællesarealerne ændret, så de også kan benyttes af både skole og SFO.

.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-16 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab vedrørende opgradering af de fire midtbyskoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Esben Hedegaard, Ingelise T. Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende opgradering af de fire midtbyskoler. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger jf. nedenstående skema på i alt 27.720.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende opgradering af de fire midtbyskoler, sted nr. 301087.Projektet havde til formål at fokusere på at:

 • opgradere de fysiske rammer i forhold til skolegård, ankomst og indgang
 • renovere toiletter og fællesområder
 • booste lege- og læringsområder jf. skolereformen
 • hver skole brander sig og 'fortæller sin skole'
 • understøtte investeringen med læringsprojekter.


Anlægsprojektet har omfatter følgende:


Vestervangskolen:

 • Hall (indgang) blev renoveret
 • Skolegården blev kloaksepareret og renoveret med ny belægningssten og udeinventar.
 • Der blev lavet en sti og nye legeområder rundt om skolen.


Herningsholmskolen:

 • Skolegården blev kloaksepareret og renoveret med ny belægningssten og udeinventar.
 • Parkeringspladsen blev flyttet fra skolens forside til bagsiden.
 • Arealet foran skolen blev indrettet til skolens ældste elever.


Lundgårdskolen:

 • Nogle af de mindre skolegårde blev renoveret med ny belægningssten og udeinventar.
 • Der blev lavet en løbesti rundt om skolen.
 • Der blev lavet kælkebakke, ny trappe og en rutchebane til sportspladsen.
 • Skolens indendørs pausearealer blev opdateret med nyt inventar.
 • Forpladsen blev ændret til et opholdsområde, og der blev lavet en separat parkeringsplads til taxier, der kommer med elever.


Brændgårdskolen:

 • Tydelig indgang med 60 meter løbebane
 • Skolegården blev kloaksepareret og renoveret med ny belægningssten og udeinventar.
 • Renovering af toiletter


Fælles for alle fire skoler er, at der udover ovenstående er lavet branding for 150.000 kr. i hvert område til blandt andet nye skilte og tøj med logo.


Regnskabet ser ud som nedenfor:Udsving mellem bevilling og forbrug på de enkelte skoler skyldes bedre/dårligere licitation end først forudsat.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på håndtering af Corona.
 • Status på etablering af hygiejneorganisation i Børn og Unge.
 • Orientering om UngHernings tilpassede tilbud til 4. årgang (digital dannelse), 6. årgang (social pejling) og 8. årgang (trivselsseminar).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om licitation for udvidelse af daginstitutionen Kernehuset-Engblommen, Snejbjerg

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-20 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer