Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 27. april 2015
Mødested: Herning Kongrescenter, Ekstraordinært møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2015. Sammenfattende viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driften med i alt 0,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts ekskl. eventuelle genbevillinger. Der er ansøgt om genbevilling af 43,9 mio. kr. fra 2014 til 2015.

 

Vedrørende anlæg forventes et merforbrug på 26,4 mio. kr. i 2014 ekskl. ansøgt genbevilling af mindreforbrug fra 2014 på 26,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i to hovedområder, hvilket er drift og anlæg:

 

 Drift:

Samlet set forventes pr. 31. marts 2015 et merforbrug på driften på 0,2 mio. kr. ekskl. genbevillinger. Der er ansøgt om genbevilling af 43,9 mio. kr. fra 2014 til 2015, der er dog ligeledes ansøgt om genbevilling af 25,0 mio. kr. fra 2014 til 2016 under selvforvaltning. Oversigt fra overførselselssagen fra 2014 er vedlagt som bilag.

 

De væsentligste forskydninger på området er:

 

  • 2,5 mio. kr. i overskud der vedrører likviditetsforskydning på de takstfinansierede puljer
  • 2,7 mio. kr. i netto merforbrug på øvrige områder

 

For de konkrete afvigelser på de enkelte områder henvises til vedlagte oversigt og økonomiinfo samt bemærkninger.

 

Projekter og takstfinansierede puljer:

Der forventes en samlet likviditetsforskydning på 2,5 mio. kr. i for projekter og takstfinansierede puljer. Overskuddet skal anvendes til takstregulering som følge af tidligere års overskud.

 

Øvrige områder/centrale konti:

På de centrale konti forventes et nettomerforbug på 2,7 mio. kr. Den samlede afgivelse på de centrale konti dækker over følgende afvigelser:

  • 8,1 mio. kr. i overskud fra dagtilbudsområdets centrale konti.
  • 9,5 mio. kr. i merforbrug på anbringelsesområdet der dækker over plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede institutioner. Merforbruget skyldes at der anbringes flere børn end forudsat i budgettet. For døgninstitutionerne har der været en stigning i antal børn med sociale udfordringer.

 

Nærmere gennemgang af forskydninger fremgår i hvert serviceområdes bemærkninger, der er vedlagt som bilag.

 

Det skal dog bemærkes, at Sverigesprojektet bidrager positivt til det forventede regnskab.

 

Santionslovgivningen:

Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen på landsplan der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. Det forudsættes således, at Herning Kommune overholder servicedriftsrammen, mens det bl.a. som følge af "kollegiemodellen" er den enkelte direktør, der på vegne af fagudvalget har det styringsmæssige ansvar for, at måltallet for servicedriftsudgifterne overholdes (det vil sige korrigeret budget eksklusiv genbevillinger). Det forventede regnskab for 2015 ekskl. genbevillinger udviser på Børne- og Familieudvalgets område et minimalt mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

 

Kompenserende handlinger:

Der forudsættes ingen korrigerende handlinger som følge af denne opfølgning, da det samlede merforbrug for Børn og Unge er yderst minimal.

 

Det forventede merforbrug på Børn og Familieområdet har dog givet anledning til, at der iværksættes en gennemgang af de delområder i BOF, der har oplevet væsentlige stigninger i aktivitetsniveauet set i forhold til måltallene for området.

 

Anlæg:

På anlæg forventes samlet et merforbrug på 26,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. genbevillinger. Der er ansøgt om genbevilling af 26,5 mio kr. fra 2014.

 

Merforbruget på anlægsdelen skyldes forskydning i betalingsplaner for områdets anlægsprojekter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetopfølgningen for Børn og Unge i øvrigt tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015 og i Byrådet den 26. maj 2015

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Godkendelse af byggeprogram for tilbygning og optimering af Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Hanne Enghoff, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Ved forliget om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, den 20. maj 2014, aftales det, at Holtbjergskolen lukkes, og skolebørnene flyttes, med virkning fra 1. august 2015, til Herningsholmskolen.

Den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune blev 2. behandlet på ekstraordinært Børne- og Familieudvalgsmøde, den 2. september 2014, og 2. behandlet i Byrådet, den 16. september 2014.

 

Børne- og Familieudvalget indstiller på sit møde, den 25. februar 2015, at der arbejdes videre med scenarie 1, og at udgiften til etableringen af faglokale til Håndværk og Design indeholdes i byggesummen.

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 11 mio. kr. til tilbygning og optimering af Herningsholmskolen.

Sagsfremstilling

Overflytningen af Holtbjergskolens børn til Herningsholmskolen udløser et nettolokale-behov på 6 klasseværelser.

Der udløses ikke ekstra klasser på alle syv årgange, og Herningsholmskolen har nu seks årgange 0.-6. klasse, med to spor.

 

Herningsholmskolen er bygget i 1956 med ombygning og tilbygning af idrætshal i 2005, og musik og håndarbejdslokaler ved idrætshallen i 2011. Skolens fløj mod nord og vest er renoveret i 2008, og senest er der udført renovering af ventilationsanlæget.

 

Klasselokalerne på Herningsholmskolen er typisk 48 m2. Elevtallet er 502 fordelt på 22 klasser. Skolen har også centerklasser, hvor der er 68 elever i 8 klasser. Der ud over har fritidshjemmet Mejsen og tandklinikken lokaler på skolen. I 2014 er indretning af lærerarbejdspladser påbegyndt.

 

Skolen har udarbejdet et lokaleprogram, hvor man redegør for det lokaleantal man ønsker sig, set i forhold til en modernisering og udbygning til en fuld 3-sporet skole med 10 årgange.

Aktuelt kan eleverne fra Holtbjergskolen rummes ved en udbygning på 6 klasseværelser.

 

Scenarie 1, omfatter nybygning af en indskolings- og fritidshjemsafdeling for 0.-1. klasse, med plads til 6 lokaler samt fællesrum/eksperimentarium. Samtidig arbejdes der med optimering af udvalgte dele af den gamle skolebygning, samt etablering af faglokale for faget håndværk og design.

 

Der er nedsat en styregruppen, der består af repræsentanter fra Center for Børn og Læring, Herningsholmskolen og Kommunale Ejendomme. Styregruppen besluttede, den 12. marts 2015, at nedsætte en hurtigt arbejdende projektgruppe, som udvalg til udarbejdelse af byggeprogram. Gruppen bestod af følgende: Herningsholmskolens ledelse, skolens arbejdsmiljørepræsentant, ledelsesrepræsentant for fritidshjemmet Mejsen, Børnegården, Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring.

 

I perioden fra 12. marts 2015 til 10. april 2015 blev der afholdt 4 møder om byggeprogrammet. Alle forhold omkring nybygningen, indskolingshuset, er gennemarbejdet i et samarbejde mellem skolen og fritidshjemmet. Tankerne fra SIGNAL arkitekternes gennemgang af bygningen, har dannet baggrund, som inspiration, for bygningsoptimeringen. Herningsholmskolen har ønsket at prioritere behovet for større klasseværelser og flere delekokaler, ligesom skolen ønsker at omplacere centerafdelingen.

 

Byggeprogrammet er vedlagt denne sag, og beskriver byggeriet, med 6 lokaler i det nye indskolingshus, sammen med et fællessareal/eksperimentarium. Bygningen skal placeres, så både idrætshallen og den nye bygning kan udvides, hvis der opstår behov for det. I byggeprogrammet angives hovedtidsplanen.

 

Byggeriet opdeles i to faser, hvor indskolingshuset bygges i første fase, og skal stå færdig i sommeren 2016. I anden fase foretages optimeringen af den eksisterende bygning, samt etablering af faglokale til håndværk og design. Ved denne opdeling vurderes det, at skolens kommende elever, alle kan undervises i de nuværende bygninger, efter et særligt tilrettelagt lokaleskema. For det tilfældes skyld, at sikkerhedsforholdene ved byggeriet kræver det, reserveres der 6 undervisningslokaler på Holtbjergskolen, som nødlokaler, indtil indskolingshuset kan tages i brug.

 

Sikkerhed under byggeprocessen er blevet præciseret overfor skolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanten. Et byggeri, som denne, der foregår inde på skolens område, kræver særlig stor opmærksomhed på sikkerhed for børn og medarbejdere.

 

Da der er tale om en udvidelse af skolens areal, skal der afsættes ekstra plads til parkering. Den sydvestlige del af skolens grund er egnet til dette formål.

 

Økonomi

Den samlede anlægsudgift er 11 mio. kr. Udgiften til tilbygning og optimering af Herningsholmskolen finansieres delvist af 8,152 mio. kr. afsat på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301097 Forlig om ny skolestruktur. De resterende 2,848 mio. kr. findes på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301054 Skolerenoveringer.

Restrådighedsbeløbet på 2,506 mio. kr. på sted nr. 301054, Skolerenoveringer forventes anvendt til andre skoleprojekter, som vil blive søgt frigivet på et senere tidspunkt.

 

De afledte driftsudgifter i forbindelse med tilbygning og optimering af Herningsholmskolen afholdes inden for budgettet på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet
at byggeprogrammet for tilbygning og optimering af Herningsholmskolen godkendes, og
at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 11 mio. kr., samt forhøjelse af det på stednummeret afsatte rådighedsbeløb på 8,152 mio. kr. med 2,848 mio. kr. til i alt 11 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301097
at anlægsudgiften delvist finansieres med rådighedsbeløb på 8,152 mio. kr. afsat i 2015 på Serviceområde, 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301097, Forlig om ny skolestruktur
at anlægsudgiften delvist finansieres med rådighedsbeløb på 2,848 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301054, Skolerenoveringer i 2015
at der i videst muligt omfang, anvendes bæredygtige byggematerialer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag