Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 26. november 2018
Mødested: C3.40 Ekstraordinært møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Budget 2019-2022. Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Preben Siggaard

Sagsresume

Byrådet har fastlagt rammerne for økonomien for serviceområde 12 (SO 12) Folke- og Ungdomsskoler for perioden 2019-2022.

 

Der er en kendt budgetmæssig ubalance på ca. 20 mio. kr. i 2019 voksende til ca. 22 mio. kr. i 2020 og årene fremefter, når MEP har fuld gennemslagskraft. Hovedudfordringen er stigende udgifter på specialområdet. Da specialområdet er takstfinansieret, og Herning kommune sælger specialtilbud til andre kommuner, skal der tilpasses for yderligere ca. 5,5 mio. kr. for at kompensere for manglende indtægter fra andre kommuner. Samlet set skal der tilpasses med ca. 27,6 mio. kr.

 

På møde den 23. november 2018 har de otte partier bag budgetforliget aftalt, at der tilføres Børne- og Familieudvalget 5 mio.kr. til et permanent rammeløft af almenområdet fra 2019 og frem. Der resterer herefter en budgetmæssig ubalance på 2,7 mio. kr. vedrørende MEP og 19,9 mio.kr. vedrørende specialområdet.

 

Der fremlægges konkrete forslag til udmøntning af tilpasningerne med henblik på udvalgets godkendelse af, at der kan ske information og drøftelse i MED-systemet samt høring i bestyrelser og Handicaprådet. Endelig beslutning i sagen i regi af Børne- og Familieudvalget sker ved møde den 12. december 2018 med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse den 18. december 2018.

 

Sagsfremstilling

 Byrådet har fastlagt rammerne for økonomien for serviceområde 12 (SO 12) Folke- og Ungdomsskoler for perioden 2019-2022.

 

Der er en kendt budgetmæssig ubalance på ca. 20 mio. kr. i 2019 voksende til ca. 22 mio. kr. i 2020 og årene fremefter, når MEP har fuld gennemslagskraft. Hovedudfordringen er stigende udgifter på specialområdet. Da specialområdet er takstfinansieret, og Herning kommune sælger specialtilbud til andre kommuner, skal der tilpasses for yderligere ca. 5,5 mio. kr. for at kompensere for manglende indtægter fra andre kommuner. Samlet skal der således tilpasses med ca. 27,6 mio. kr.

 

På møde den 23. november 2018 har de otte partier bag budgetforliget aftalt, at der tilføres Børne- og Familieudvalget 5 mio.kr. til et permanent rammeløft af almenområdet fra 2019 og frem. Der resterer herefter en budgetmæssig ubalance på 2,7 mio. kr. vedrørende MEP og 19,9 mio. kr. vedrørende specialområdet.

 

Ubalancen på specialområdet er beskrevet i perspektivnotatet for 2019, som Børne- og Familieudvalget har behandlet på udvalgsmøde den 14. marts 2018. Her blev det beskrevet, at der er henvist flere børn til specialtilbud end forudsat i budgettet. På baggrund heraf er det nødvendigt at lave tilpasninger i driften for at skabe økonomisk balance. Herudover er der igangsat et inklusionseftersyn med henblik på at ændre henvisningsmønstret til specialtilbud og stoppe udgiftsstigningen.

  

Specialområdet

Specialområdet består af to specialskoler (Skolen ved Sønderagers autismeklasser og Åmoseskolen - pr. 1. august 2019 én specialskole), 2 folkeskoler med takstfinansierede specialklasser (Lundgårdskolen og Herningsholmskolen), og syv folkeskoler med specialklasser (Gjellerup, Gullestrup, Sdr. Felding, Sinding, Sunds-Ilskov, Vestervang og Vildbjerg skoler).

 

En tilpasning af driftsbudgetterne på ca.19,9 mio. kr. vil medføre en takstreduktion på de takstfinansierede tilbud. Det vil sige tilbuddene ved Åmoseskolen, Skolen ved Sønderager (Autismeklasserne), Herningsholmskolens specialklasser og Lundgårdsskolens specialklasser. De øvrige specialklasser i tilknytning til kommunens folkeskoler tilpasses med ca. 1,6 mio. kr. Herved tilpasses driften samlet med ca. 19,9 mio.kr. årligt (når der tages højde for salg til andre kommuner).

 

Nedenstående tabel viser den nuværende og den tilpassede takst i specialtilbuddene:

 

 

Det estimeres, at cirka en tredjedel af tilpasningen på specialområdet vil have karakter af effektiviseringer, og den resterende del vil være ændringer af serviceniveau. Af nedenstående fremgår, hvordan udmøntning tænkes iværksat.

 

Specialskolerne Åmoseskolen, Skolen på Søndersager samt specialklasserne v. Herningsholmskolen og Lundgårdskolen:

Tilpasningerne foreslås udmøntet gennem nogle tiltag, der kan kategoriseres som effektivisering samt tiltag, der vedrører serviceniveauet. Nogle af tiltagene iværksættes ved alle tilbuddene, mens andre er møntet på et eller to af tilbuddene.

 

Vedrørende effektiviseringer:

 • Bedre udnyttelse af kapaciteten i undervisningstilbuddet på Tjørringhus "Lille Å" (afdeling af Åmoseskolen)
 • Forøgelse af lærernes undervisningstid. Herved vil undervisningen kunne varetages med et færre antal lærere.
 • Afholdelse af udgifter til anlægsvedligehold af kommunens fælles vedligeholdelsesbudget på lige fod med øvrige tilbud og ikke af det lokale driftsbudget, jf. der har været en tradition for, at tilbuddene har afholdt mindre anlægsudgifter af eget budget.
 • Se på ledelsesteamstørrelse i forbindelse med fusion af de to specialskoler
 • Høste stordriftsfordele i forhold til administration, indkøb og bygninger.

 

Vedrørende serviceniveauet:

 • Ændring af klassekvotienten. Hvis der eksempelvis er otte elever i en klasse vurderes, at klassekvotienten nogle steder hæves til 9.
 • Tilpasning af f.eks. terapiydelser eller andre ydelser af ikke undervisningsmæssig art.
 • Tilpasning af indsatsen på SFO-området og harmonisering af lektionstallet svarende til folkeskolelovens krav.
 • Undervisning på tværs af klasser i specialiserede fag som tysk, fysik, madkundskab mm., altså større hold.
 • Tilpasning mht. udflugter og lejrskoler.
 • Tilpasning i forhold til støttefunktioner omkring de respektive klasser ved i højere grad at sammentænke støttefunktioner i det pædagogiske personales arbejde.

   

Specialklasserne

Det foreslås, at det sker ved tilpasning af driftsbudgettet via lokal udmøntning.

Økonomi

Af nedenstående fremgår den kendte økonomiske ubalance på skoleområdet samt de foreslåede tilpasninger fordelt på henholdsvis almen- og specialområdet herunder de enkelte specialtilbud. Derudover er der indregnet de 5 mio. kr., som de otte partier bag budgetforliget har givet som permanent rammeløft til almenområdet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de foreslåede tilpasninger på skoleområdet godkendes med henblik på, at der i perioden fra den 27. november til den 11. december 2018 kan ske information og drøftelse i  MED-systemet samt høring i skolernes bestyrelser og Handicaprådet
at sagen genoptages ved Børne- og Familieudvalgets møde den 12. december 2018 med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse den 18. december 2018.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer