Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 26. november 2014
Mødested: Skovlyset, Livstilshuset, Skovvænget 2A, Herning (gl. Falckstation)

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Strukturændringerne på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forliget om skolestrukturen i Herning Kommune har også sin indvirken på dagtilbudsområdet. I flere lokalområder opstår nye situationer omkring de eksisterende dagtilbud. Som princip signalerer forligspartierne, at tilbuddet til de 0 - 6 årige børn forbliver i lokalområdet. Implementeringen af fremtidens løsninger er sat til 1. august 2015.

 

Forligspartierne tilkendegiver, at det eventuelle provenu ved ovenstående forbliver på daginstitutionsområdet. De første 200.000 kr. reserveres forlods til et tre- årigt projekt (et lokalt kraftcenter), fremsendt fra Holtbjerg fritidscenter til Børne- og Familieudvalget.

 

Sagen har været behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 29. oktober 2014 under pkt. 135, hvor udvalgets beslutning blev sendt til høring.

 

Efter behandling i Børne- og Familieudvalget sendes sagen til Byrådets godkendelse med henvisning til forliget om skolestrukturen.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 29.oktober blev der besluttet følgende:

 

- Scenarie 1: De to kommunale daginstitutioner Feldborg Børneunivers og Haderup Børnehus fusionerer.

Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse dog med to-strenget ledelse en skoleleder og en daginstitutionsleder, der er sidestillet. 

 

- Scenarie 2: De 2 kommunale daginstitutioner Sinding-Ørre Midtpunkt Hvepsereden og SNild/Midgården fusionerer.

Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse, dog med to-strenget ledelse med en skoleleder og en daginstitutionsleder, der er sidestillet. Den to-strengede model evalueres om 2 år, og når en ledelses person stopper arbejdsforholdet.   

 

- Scenarie 3 + scenarie 8 og 9: De 4 selvejende daginstitutioner Holtbjerg Børnehus, Holtbjerg Fritidscenter, Østbyens Børnecenter og Børnegården fusionerer. Fritidshjemsbørnene flyttes i lokaler, som ligger tættest muligt på Herningsholm skolen. Afd. Byggeren afhændes. 

Organisering: Der er et ledelsesteam bestående af en institutionsleder og et antal pædagogiske ledere.

Den fusionerede institutions fremtidige status som kommunal eller selvejende afklares.

 

- Scenarie 4: De to kommunale daginstitutioner Kløverhuset og Arnborg Børnecenter fusionerer.   Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse dog med enstrenget ledelse. Skolelederen som overordnet leder og pædagogisk leder af daginstitutionen.   

 

- Scenarie 5: De to kommunale daginstitutioner Regnbuen, Hodsager skole og Eventyrhaven fusionerer. 

Organisering: 1 daginstitutionsleder og et antal pædagogiske ledere.  Ophør af fællesledelse og fortsat status som kommunal, aldersintegreret daginstitution.  

 

- Scenarie 7: Følgende daginstitutioner forpligtes på at udvikle deres fællesskaber - Sdr. Felding og Skarrild samt Vinding og Ørnhøj.  

 

- Scenarie 10: De to selvejende daginstitutioner Galaxen og Brændgård fusionerer ikke Fritidshjemsbørnene og klubbørnene fra Brændgård flyttes til Brændgårdskolens SFO.  

- Scenarie 11: Den selvejende daginstitution Børnehuset Solstrålen og Lundgårdskolens SFO sammenlægges i form af etablering af en HUMLUM-model. Nuværende fritidshjemsbørn placeres i lokaler så tæt på skolen som muligt. 

Organisering: Den nuværende leder af Solstrålen og et antal pædagogiske ledere. Lederen vil referere til institutionsbestyrelsen og Herning Kommune i institutionssammenhæng og til skolelederen i SFO sammenhæng. Den sammenlagte institutions fremtidige status bliver kommunal. 

 

- Kontrakterne opsiges med følgende daginstitutioner: Feldborg Børneunivers/Kålormen, Haderup Børnehus/Fristedet, Hvepsereden, SNild / Midgården, Holtbjerg Børnehus, Holtbjerg fritidscenter, Kløverhuset, ABC Tusindfryd, Regnbuen, Eventyrhaven, Østbyens Børnecenter, Børnegården, Brændgård og Børnehuset solstrålen.  

- Benævnelsen ”pasningsdistrikter” ændres til ”dagtilbudsdistrikter” samt en mindre ændring af en distriktsgrænse jfr. kort i "Strukturen på dagtilbudsområdet"

 

- Fusionerne iværksættes pr. 1.8.2015.  

 

-Sagen sendes til høring ved de berørte institutioner og de faglige organisationer samt sektor MEDudvalget. 


- Børne - og Familieudvalget bemærker i øvrigt at SFO/ fritidshjemsbørn principielt skal så tæt på skoletilbuddet som muligt.

 

Børne- og Familieudvalget har sendt sagen til høring og høringsfristen udløb den 14. november. Der er indkommet høringsvar fra de høringsberettigede, som er vedlagt som bilag.

Kontrakterne er opsagt med de berørte daginstitutioner, dette med henblik på at der indgåes nye kontrakter med virkning fra 1. august 2015.

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med HR-afdelingen håndtere de personalemæssige udfordringer der er i strukturændringerne. Endvidere tilbydes de daginstitutioner, der har behov herfor, hjælp til de processer der nu måtte være i en fusion.

Økonomi

Den samlede økonomiske virkning af strukturændringen pr. 1. august 2015, kan illustreres ud fra nedenstående tabel:

 

[image]

 

Anlægsudgift: De samlede anlægsudgifter beløber sig til en éngangsudgift på 450.000 kr. Anlægsudgiften finansieres af konto 514099. Adminitrativr arbejdes der videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet.
 
Driftsbesparelse: Den løbende årlige driftsbesparelse ved strukturændringen udgør netto 651.000 kr. Den samlede driftsbesparelse forbliver på dagtilbudsområdet, hvor midlerne skal anvendes til finansiering af et lokalt kraftcenter, der organiseres under afdelingen Holtbjerg Fritidscenter. Projektet forventes at løbe over 3 år. og medfører en løbende årlig driftsudgift på 200.000 kr. De resterende midler, der årligt udgør 451.000 kr., skal tilføres administrationsgrundlaget, hvor ressourcerne skal anvendes til en generel forøgelse af børnehavenormeringen i kommunen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Scenarie 1: De to kommunale daginstitutioner Feldborg Børneunivers og Haderup Børnehus fusionerer.
Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse dog med to-strenget ledelse en skoleleder og en daginstitutionsleder, der er sidestillet. 
atScenarie 2: De 2 kommunale daginstitutioner Sinding-Ørre Midtpunkt Hvepsereden og SNild/Midgården fusionerer.
Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse, dog med to-strenget ledelse med en skoleleder og en daginstitutionsleder, der er sidestillet, samt en pædagogisk leder. Den to-strengede model evalueres om 2 år, og når en ledelsesperson stopper arbejdsforholdet. 
atScenarie 3 + scenarie 8 og 9: de 4 selvejende daginstitutioner Holtbjerg Børnehus, Holtbjerg Fritidscenter, Østbyens Børnecenter og Børnegården fusionerer. Fritidshjemsbørnene flyttes i lokaler, som ligger tættest muligt på Herningsholm skolen. Afd. Byggeren afhændes. 
Organisering: Der er et ledelsesteam bestående af en institutionsleder og et antal pædagogiske ledere.
Den fusionerede institutions fremtidige status er selvejende
atScenarie 4: De to kommunale daginstitutioner Kløverhuset og Arnborg Børnecenter fusionerer.   Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse dog med enstrenget ledelse. Skolelederen som overordnet leder og pædagogiske ledere af daginstitutionen. 
at Senarie 5: De to kommunale daginstitutioner Regnbuen, Hodsager skole og Eventyrhaven fusionerer. 
Organisering: 1 daginstitutionsleder og et antal pædagogiske ledere.  Ophør af fællesledelse og fortsat status som kommunal, aldersintegreret daginstitution. 
atScenarie 7: Følgende daginstitutioner forpligtes på at udvikle deres fællesskaber - Sdr. Felding og Skarrild samt Vinding og Ørnhøj. 
atScenarie 10: De to selvejende daginstitutioner Galaxen og Brændgård fusionerer ikke. Fritidshjemsbørnene og klubbørnene fra Brændgård flyttes til Brændgårdskolens SFO. 
at Scenarie 11: den selvejende daginstitution Børnehuset Solstrålen og  Lundgårdskolens SFO sammenlægges i form af etablering af en HUMLUM-model. Nuværende fritidshjemsbørn placeres i lokaler så tæt på skolen som muligt. Der opsiges et mindre lejemål.
Organisering: Den nuværende leder af Solstrålen og et antal pædagogiske ledere. Lederen vil referere til institutionsbestyrelsen og Herning Kommune i institutionssammenhæng og til skolelederen i SFO sammenhæng. Den sammenlagte institutions fremtidige status bliver kommunal. 
at benævnelsen ”pasningsdistrikter” ændres til ”dagtilbudsdistrikter” samt en mindre ændring af en distriktsgrænse jfr. kort i "Strukturen på dagtilbudsområdet" jvf. bilag. 
atde samlede anlægsudgifter på: 450.000 kr. iværksættes og finansieres af sted nr. 514099 02.  Samt at der administrativt arbejdes videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet. 
at de samlede driftsbesparelser på årlige netto kr. 651.000 forbliver på dagtilbudsområdet og der tilføres 451.000 kr. årligt til administrationsgrundlaget, som går til lønkroner pr. barn på dagtilbudsområdet de 2,9 - 6 årige, og der afsættes årligt 200.000 kr. til et lokalt kraftcenter i 3 år ved afd. Holtbjerg Fritidscenter. 
at SFO/ fritidshjemsbørn principielt skal så tæt på skoletilbuddet som muligt. 
atfusionerne iværksættes pr. 1.8.2015.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:
at der udarbejdes forslag til et "kraftcenter" i Brændgårdskolens område
at niveauet for ombygning på Brændgårdskolens SFO vurderes på ny, herunder behov for en eventuel aktivitetsbane eller lignende.
 
Lone Nielsen (S) tager forbehold.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Høringssvar økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Dørken

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget besluttede at sende tre modeller for økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidlerne i høring. Der er indkommet 31 høringssvar fra skolebestyrelser og de faglige organisationer.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalget principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler besluttede Børne- og Familieudvalget på sit møde den 29. oktober 2014 at sende tre forskellige modeller for økonomisk omfordeling i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg i perioden fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014.
 
Børne- og Familieudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for en fremtidig økonomisk omfordeling af midlerne til specialundervisning.
 
Høringsmaterialet er arbejdsgruppens udkast til en rapport, og i denne præsenteres begrundelserne for tre forskellige bud på modeller for økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidlerne.
 
Tabellen nedenfor beskriver kort forskellene på de tre modeller. Derudover beskriver høringsmaterialet en række principielle valg i en konkret model for økonomisk omfordeling.

 

[image]

 

Der er indkommet 31 høringssvar. Der er lavet en sammenfatning af høringssvarene i bilaget ”Overblik høringssvar – økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler”. Heri er alle de indkomne høringssvar også samlet.
 
Overordnede tendenser i høringssvarene
Nedenstående tabel sammenfatter, hvor mange skoler der peger på de enkelte modeller eller ikke ønsker at pege på en model: 

 

[image]

 

 

Det fremgår af tabellen, at ca. en tredjedel af skolerne peger på Model 1. Ligeledes peger ca. en tredjedel af skolerne på Model 2. Enkelte skoler peger på Model 3. Tabellen viser også, at ca. en tredjedel af skolerne ikke ønsker at pege på en model.
 
En stor del af høringssvarene udtrykker bekymring for, at økonomisk omfordeling kan medføre, at økonomiske hensyn bliver afgørende for, om en elev placeres i specialtilbud, og at økonomisk omfordeling vil skabe for stor risiko for skolernes økonomi.
 
En del høringssvar giver udtryk for, at økonomisk omfordeling vil fremme mulighederne for inklusion på den enkelte skole.
 
Mange høringssvar pointerer, at det er vigtigt med en rimelig overgangsperiode for at indfase økonomisk omfordeling. Nogle høringssvar pointerer i den forbindelse at udgifter til nuværende enkeltinkluderede også bør tænkes med ift. kompensation af merudgifter.
 
Flere høringssvar pointerer, at det er centralt med en forsikringsordning for særligt små skoler. En række af disse høringssvar giver udtryk for, at forsikringspuljen bør være større end 1 mio. kr.
 
Flere høringssvar giver udtryk for, at vægtning af husstandsindkomst er et rimeligt parameter til at tage højde for forskellige elevsammensætninger mellem distrikterne. Det er også udtrykt i ovenstående tabel, hvor næsten alle skoler, der peger på en model, vælger en model med indkomstvægtning i den økonomiske tildeling. Nogle skoler giver udtryk for, at skoledistriktets husstandsindkomst ikke er et rimeligt parameter, mens nogle skoler mener, der bør tages yderligere hensyn til forhold i skoledistriktet.
 
Flere høringssvar giver udtryk for, at det er nødvendigt, at man forholder sig til, hvordan enkeltinkluderede på en anden skole end distriktsskolen skal håndteres. Det gælder dels nuværende enkeltinkluderede, men også fremadrettet ift., at skolerne skal kunne hjælpe hinanden med at løfte konkrete inklusionsopgaver.
 
Flere høringssvar udtrykker bekymring for, at skolerne skal løfte et medfinansieringsansvar for elever på eksempelvis friskoler, hvor skolerne ikke har mulighed for selv at iværksætte indsatser.
 
Alle høringssvar der forholder sig til medfinansieringsbeløbet giver udtryk for, at ét fast beløb uanset skoleplacering er ønskværdigt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter indholdet i de indkomne svar fra høringen vedrørende økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler med henblik på at lade følgende hovedpointer fra høringssvarene indgå i arbejdsgruppens endelige afrapportering vedrørende økonomisk omfordeling:
at der er arbejdes videre med Model 1 og Model 2, som medtager indkomstvægtning i den økonomiske tildeling
at der uanset skoleplacering arbejdes videre med et medfiansieringsbeløb på kr. 110.000
at det fortsat er faglige begrundelser som vægtes, når en elev visiteres til et specialtilbud
at der udarbejdes forslag til, hvordan elever som pt. er enkeltinkluderet på distriktsskolen fortsat kan sikres et undervisningstilbud på distriktsskolen
at den foreslåede forsikringspulje i en overgangsperiode forhøjes, sådan at især de mindre skolers økonomi sikres
at der udarbejdes kriterier for at ansøge forsikringspuljen
at der udarbejdes forslag til, hvordan elever som er enkeltinkluderede på en anden skole end distriktsskolen skal håndteres
at der udarbejdes forslag til principperne i en overgangsordning for indfasning af økonomisk omfordeling med angivelse af tidsmæssige og økonomiske perspektiver.

Beslutning

Set i lyset af ny skolestruktur og skolereform iværksættes der ikke økonomisk omfordeling på skolerne. Børne- og Familieudvalget vil på baggrund af den positive inklusionsindsats udarbejde en ny inklusionsstrategi for Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Høringssvar ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal sendes to modeller for en ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde i høring. Der er indkommet fem høringssvar fra skolebestyrelser, og de faglige organisationer.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalget principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med en nye ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde besluttede Børne- og Familieudvalget på sit møde den 29. oktober 2014 at sende to forskellige modeller samt tildelingsprincipper for en ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg i perioden fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014.
 
Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige modeller for den fremtidige ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde.
 
Høringsmaterialet indgår som en del af arbejdsgruppens udkast til en rapport, og i denne præsenteres to forskellige modeller samt tildelingsprincipper for ressourcetildelingen på det takstfinansierede skoleområde.
 
Nedenstående beskriver kort de to modeller og tildelingsprincipper, som har været i høring: 
Model 1:

 • Hver skole modtager en tildeling baseret på et beløb pr. elev – beløb pr. elev er differentieret skolerne imellem, ligesom der er forskellige tildelinger pr. barn der passes i SFO.

 • Hver skole modtager en fast tildeling til bygninger.

 
Model 2:

 • Lundgårdskolen modtager en fast grundtildeling, som følge af skolens størrelse.

 • Hver skole modtager en tildeling baseret på et beløb pr. elev – beløb pr. elev er differentieret skolerne imellem1, ligesom der er forskellige tildelinger pr. barn der passes i SFO.

 • Hver skole modtager en fast tildeling til bygninger.

 
Modellens administrative tildelingsprincipper:
Dette afsnit oplister de administrative tildelingsprincipper. Kriterierne er dog uafhængige af hvilken af de ovenstående modeller, som besluttes:
 
Centerklassernes centrale puljer
Den ny model for ressourcetildeling bibeholder kun puljer for ekstra ressourcer (ER) og central administration. Resten af centerklassernes puljemidler skal i et vist omfang tillægges beløbet pr. elev i Model 1 og Model 2.
 
Tildeling pr. budgetår eller skoleår
Skal ressourcetildelingen på det takstfinansierede skoleområde fremadrettet fortsætte med tildeling efter skoleåret, eller skal ressourcetildelingen overgå til at følge budgetåret.
 
Hvis det besluttes, at de takstfinansierede skoler skal følge budgetåret, skal der ligeledes træffes beslutning om den enkelte skoles budget skal reguleres i løbet af året, som følge af ændringer i elevtallet.
 
Der er indkommet fem høringssvar. Der er lavet en sammenfatning af høringssvarene i bilaget ”Overblik høringssvar på det takstfinasierede skoleområde”. Heri er alle de indkomne høringssvar også samlet.
 
Nedenstående tabel sammenfatter, hvordan høringssvarene fordeler sig ift. de enkelte modeller:

 

[image] 
 

I flere af høringssvarene udtrykkes et behov for en enkel og gennemsigtig model, hvilket der gives udtryk for, at forslagene til en ny ressourcetildelingsmodel imødekommer
 
I høringssvarene tilkendegiver halvdelen af skolebestyrelserne, at de ønsker Model 2 fremadrettet. De skolebestyrelser der ikke har tilkendegivet specifikke ønsker til en model i deres høringssvar, vil modtage samme ressourcetildeling uanset hvilken model som vælges. Det fremhæves desuden, at Model 2 bør indeholde kriterier for grundtildeling til skoler med en mindre centerklasserække, som Lundgårdskolen modtager i dag.
 
I de fleste af høringssvarene tilkendegives det, at ressourcetildelingen fremadrettet bør følge budgetåret. Herunder fremhæver nogle skoler dog, at dette bør være ens for hele skoleområdet, således at der ikke laves en model på det takstfinansierede skoleområde, som afviger fra det almene skoleområde.
 
Flere af høringssvarene fremhæver ønsket om en større decentralisering af de centrale puljer. Nogle fremhæver dog, at der bør fastholdes centrale puljer til Ekstra Ressourcer (ER), som kan anvendes til ekstra tildeling for særligt ressourcekrævende elever, samt en pulje til kursus og efteruddannelse af lærerne.
 
En række høringssvar giver udtryk for, at elevgruppen på området er blevet mere ressourcekrævende igennem årene.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter indholdet i de indkomne svar fra høringen vedrørende en ny ressourcetildeling på det takstfinasierede skoleområde med henblik på at lade følgende hovedpointer fra høringssvarene indgå i arbejdsgruppens endelige afrapportering vedrørende ressourcetildelingen på det takstfinansierede skoleområde
at der arbejdes videre med Model 2 som medtager en fast grundtildeling til de mindre centerklasserækker
at tidspunktet for ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde – skoleåret eller budgetåret – tilpasses det almene skoleområde
at de centrale puljer til efter- og videreuddannelse af undervisningspersonalet og ekstra ressourcer til særligt ressourcekrævende elever bibeholdes.

Beslutning

Høringsvarene er drøftet. Sagen genoptages med de faldne bemærkninger på Børne- og Familieudvalgsmøde den 17. december.
 
Vedlagt bilag fordele/ulemper ved ressourcetildeling på budgetår.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Høringssvar ny ressourcetildeling på skoleområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tina Lang og Hanne Sandberg

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal sendes 3 modeller for en ny ressourcetildeling på skoleområdet i høring. Der er indkommet 31 høringssvar fra skolebestyrelser, og de faglige organisationer.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalget principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med en nye ressourcetildeling på skoleområdet besluttede Børne- og Familieudvalget på sit møde den 29. oktober 2014 at sende de 3 forskellige modeller for en ny ressourcetildeling på skoleområdet i høring i skolebestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg i perioden fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014.
 
Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige modeller for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet.
 
Høringsmaterialet indgår som en del af arbejdsgruppens udkast til en afrapportering, og i afrapporteringen præsenteres tre forskellige modeller samt tildelingsprincipper for ressourcetildelingen skoleområdet. 
De tre modeller, som har været i høring, er udarbejdede ud fra følgende overordnede målsætninger:
 
• Model 3: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) og en grundtildeling pr. skole

• Model 7: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) og en grundtildeling pr. klasse
• Model 11: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling og en grundtildeling pr. skole gradueret efter skolestørrelse således at jo større skole desto mindre grundtildeling.


Der er indkommet 31 høringssvar. Der er lavet en sammenskrivning af høringssvarene i bilaget ”Overblik høringssvar ressourcetildeling på skoleområdet”. Heri er alle de indkomne høringssvar også samlet.  


Overordnede tendenser i høringssvarene.
 
Nedenstående tabel sammenfatter, hvordan høringssvarene fordeler sig ift. de enkelte modeller:

 

[image] 


Det fremgår af tabellen, at 12 skolebestyrelser i deres høringssvar peger på Model 3, mens 3 skoler peger på model 7 og 2 skoler finder både Model 3 og 7 anvendelige. 9 skolebestyrelser peger på Model 11 som bedste ressourcetildelingsmodel. 1 høringspart finder både Model 3 og 7 anvendelige.
 
I de fleste af høringssvarene tilkendegives det, at ressourcetildelingen på skoleområdet fremadrettet bør følge budgetåret. Et mindre antal skoler peger på skoleåret som omdrejningspunkt for ressourcetildelingen. I nogle høringssvar gøres der opmærksom på, at der er behov for en udvidet adgang til at overføre overskud/underskud, hvis ressourcetildelingen følger budgetåret.
 
Nogle skoler påpeger i deres høringssvar, at de bliver særligt udfordret ved en ny ressourcetildelingsmodel, hvis der ikke tages hensyn til den specielle elevsammensætning i deres skoledistrikt. I nogle høringssvar understreges vigtigheden af, at der laves en overgangsordning, så de skoler som mister ressourcer får en lempelig ordning.
 
I nogle høringssvar udtrykkes der bekymring for, at overgangen fra tjenestemandsansatte til overenskomstansatte lærere udhuler skolernes lønsum, fordi den enkelte skole selv skal afholde den stigende udgift til pension til de overenskomstansatte lærere.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter indholdet i de indkomne svar fra høringen vedrørende en ny ressourcetildeling på skoleområdet med henblik på at lade følgende hovedpointer fra høringssvarene indgå i arbejdsgruppens endelige afrapportering vedrørende ressourcetildelingen på skoleområdet
at der er arbejdes videre med Model 3 og Model 11 som udgangspunkt for ressourcetildelingen på skoleområdet
at ressourcetildelingen på skoleområdet tilpasses budgetåret
at der udarbejdes forslag til, hvordan de skoler som er særligt udfordret i forhold til en ny ressourcetildeling på grund af deres elevsammensætning tilgodeses i en overgangsordning.

Beslutning

Høringsvarene er drøftet. Sagen genoptages med de faldne bemærkninger på Børne- og Familieudvalgsmøde den 17. december.

 

Vedlagt bilag fordele/ulemper ved ressourcetildeling på budgetår.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-460-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Familiecentret Nordlys - Kvalitetsstandard 2015-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revideret kvalitetsstandard gældende i 2015-2016 for Børne- og Familiecenter Hernings afdeling Nordlys indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familiecenters afdeling Nordlys (herefter benævnt Nordlys) er Herning Kommunes døgntilbud, der er godkendt efter lov om social service § 52, stk. 3 (døgnophold for både forældremyndighedsindehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien) og lov om social service § 101 ( behandlingstilbud til misbrugende forældre til mindre børn og gravide stofmisbrugere).  

 

Nordlys tilbyder undersøgelser og familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund end dansk og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise, kan også være inden for målgruppen. Målgruppen af børn er 0-6-årige og eventuelle søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelse, eller hvor risikoen herfor er til stede.
 
For at sikre, at anbringende kommuner kan benytte Nordlys som behandlingstilbud i henhold til lov om social service § 101 (behandlingstilbud til misbrugende forældre til mindre børn og gravide stofmisbrugere), skal der foreligge en kvalitetsstandard.
 
Nordlys’ Kvalitetsstandard 2015-2016 beskriver det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved indskrivning på Nordlys, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen. Kvalitetsstandarden indeholder følgende punkter:

 • Indledning

 • Antal pladser

 • Fysiske rammer

 • Nordlys’ mål og værdier

 • Metoder

 • Behandlingsindsats

 • Ansatte

 • Hverdagen på Nordlys

 • Brugerindflydelse

 • Tilsyn

Nordlys’ Kvalitetsstandard uddyber ovennævnte områder. I forhold til Kvalitetsstandard 2013-2014 er der foretaget følgende indholdsmæssige ændringer:

 • Afsnit 1, hvor Nordlys organisatorisk nu er en del af Børne- og Familiecenter Herning

 
Der er desuden foretaget mindre præciseringer samt opdatering i forhold til ydelser og takst.
 
Fremover indgår Nordlys’ kvalitetsstandard i Center for Børn og Forebyggelses kvalitetsrapport. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kvalitetsstandarden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Orientering: Mulighedskatalog budget 2016-2019

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomiudvalget godkendte d. 3. nov. budgetprocedure for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren udgør Herning Kommunes overordnede ramme for den kommende budgetlægning.

 

Budgetproceduren indeholder en tids- og handleplan for budgetlægninge og angiver ligeledes opgaver og ansvar.

Særligt for budgetlægningen for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 skal der frem til 1. budgetkonference i april udarbejdes et mulighedskatalog.

Børn og Unge er i gang med at udarbejde en konkret tidsplan for budgetlægningen på Børne- og Familieudvalgets område, herunder plan for løbende involvering af Politikkere, MED-udvalg og Ledelse.

 

Bilag fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets sagsbehandling vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Bakkebo SFO har ændret deres navn til at være: Lundgaardskolens SFO

 • Daginstitutionerne Barnets Hus og Tangsøgaard har fusioneret og ændret deres navn til: Børneby Øst

 • Fritidscentret Brændgaard har ændret deres navn til at være: Brændgaard

 • Ansøgning om motions- og bevægelsescenter i Sinding-Ørre Midtpunkt

 • Ansøgning om Mental Fitness på Snejbjerg Skole

 • Kompetenceløfts initiativ i forhold til idræt og bevægelse i folkeskolen

 • Henvendelse fra Skolelederforeningen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer