Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 26. september 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Ny Børne- og Ungepolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Stinne Højer Mathiasen

Sagsresume

Udkast til ny børne- og ungepolitik fremlægges.

 

Der indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til ny Børne- og Ungepolitik og sender sagen i høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af input fra en række aktører og interessenter i foråret 2018 og drøftelse i Børne- og Familieudvalget i august 2018, har forvaltningen udarbejdet forslag til by Børne- og Ungepolitik.  

 

Med afsæt i dette drøfter Børne- og Familieudvalget den nye Børne- og Ungepolitik med henblik på at sende forslaget i høring.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslag til høringsudkast af Børne- og Ungepolitikken.

Beslutning

Høringsudkast til Børne- og Ungepolitik blev godkendt med de faldne bemærkninger, herunder overvejelser omkring, at politikken skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes øvrige politikker. Børne- og Ungepolitikken sendes i høring og forelægges udvalget i november 2018.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Orientering om Aula

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Mortensen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om samarbejdsplatformen Aula.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede i 2015 (punkt 117), at Herning Kommune skulle tilslutte sig udviklingen af en ny samarbejdsplatform, drevet af Kommunernes it-fællesskab KOMBIT.

 

Målet med samarbejdsplatformen, senere døbt Aula, var at skabe en nutidig IT-platform, der kunne rumme de krav til samarbejde og kommunikation, som vores skoler og institutioner mødes med, både nu og i fremtiden.

 

Aula er en del af en større IT infrastruktur, KOMBIT bygger op, kaldet brugerportalsinitiativet, hvor også læringsplatformen indgår, og hvori der skabes nye IT-standarder, der sikrer, at elever, pædagogisk personale og forældre oplever en sammenhængende digital folkeskole.

 

Aula vil fra august 2019 erstatte SkoleIntra i Herning.

 

Det er også mening, at dagtilbudsområdet skal tage Aula i brug. Ifølge planen skal dette ske først i 2020.

 

Overgang fra skoleintra til Aula kræver, at alle skoler får overført alle nødvendige data fra skoleintra og prioriterer ressourcer til at bygge det nye system op. Dette foregår i tæt samarbejde med forvaltningen og skolerne.

 

Overgang fra skoleintra til Aula betyder for forældrene, at der vil ske en forenkling af systemer, sådan at de fremadrettet kan have det samlede overblik over deres børn ét sted. Dette sker først, når dagtilbud også er på løsningen.

Økonomi

Det forventes, at prisen for Aula vil være 920.000 kr. fra 2020. I dag bruges der 1,1 mio. kr. på Skoleintra og Nembørn. Der vil dog i en periode forekomme dobbelte udgifter, da der i overgangsperioden vil være brug for begge systemer. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at investere i yderligere applikationer, som kan stille relevante data til rådighed for skoler og forældre. Aplikationerne er under udvikling, og der er brug for flere informationer (hvad de kan, og hvad det koster), før man kan tage stilling til en eventuel investering.

 

Det bemærkes, at perioden med dobbelte udgifter vil sætte IT-budgettet under pres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om Aula tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.06.16-A00-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af kommissorium om Bedre fordeling i daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, og Socialistisk Folkeparti har indgået en delaftale på Børne- og Socialministeriets område om en bedre fordeling i daginstitutioner. Delaftalen udmøntes via en ændring i dagtilbudsloven og forventes at træde i kraft den 1. januar 2020. Forvaltningen anbefalder, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde en hensigtsmæssig pladsanvisningsmodel jf. den nye aftale. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender kommisoriet for arbejdet.

Sagsfremstilling

Lovforslaget om "Bedre fordeling i daginstitutioner" udspringer af regeringens ghettoplan. Aftalepartierne er enige om, at der i dagtilbudsloven skal fastsættes regler om, at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i de enkelte daginstitutioner på et kalenderår. Dette gælder både de kommunale, selvejende, udliciterede og private daginstitutioner. I daginstitutioner, der består af flere enheder, skal kommunalbestyrelsen sikre, at der ligeledes maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver enkelt enhed. De selvejende, udliciterede og private dagtilbud skal én gang årligt oplyse kommunalbestyrelsen om, hvor stor en andel børn de har nyoptaget over et kalenderår fra et udsat boligområde i institutionen (herunder hver enhed). Lovforslaget indeholder forskellige dispensationsmuligheder for institutionerne og kommunen.

 

Jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet nyeste liste (fra 2017) er der ét udsat boligområde i Herning Kommune: Holtbjerg. Børn med bopæl på Holtbjerg går primært i daginstitution i Østbyens Børnehuse. Østbyens Børnehuse er fordelt på syv enheder/huse og har grupper til vuggestuebørn, børnehavebørn, børn med specielle behov, fritidshjemsbørn og aftenklubbørn.

 

Nedenfor ses den samlede andel af børn fra et udsat boligområde (Holtbjerg), som går i daginstitution i Østbyens Børnehuse. Opgørelsen er opdelt på vuggestuerne, børnehaverne og fritidshjemmet i Østbyens Børnehuse. Opgørelsen er ikke opdelt på de 7 enheder/huse, da det er daginstitutionslederen, der har ansvaret for at fordele børnene til de respektive enheder/huse.

 

Daginstitutionsplads

Andel børn fra et udsat boligområde (Holtbjerg)

Vuggestue Østbyens Børnehuse

43 %

Børnehave Østbyens Børnehuse

37 %

Fritidshjem Østbyens Børnehuse

26 %

Samlet

33 %

 

Af tabellen fremgår det, at den samlede andel af indskrevne børn fra et udsat boligområde i Østbyens Børnehuse overskrider 30 %.

 

Da lovforslaget først forventes at træde i kraft den 1. januar 2020 anbefales det, at man i Herning kommune nedsætter en arbejdsgruppe, som har til formål at udarbejde forslag til en hensigtsmæssig pladsanvisningsmodel, der tager hensyn til, hvorledes vi fremover lever op til den kommende lovgivning samtidigt med, at vi stadig tager hensyn til forældrenes ønsker. Endvidere ønskes følgende afdækket af arbejdsgruppen:

 • Hvordan omfordelingen kan tage afsæt i børnenes sproglige kompetencer
 • Hvordan praksis for anvisning af børn med bopæl uden for et udsat boligområde kan se ud
 • Om det er relevant med strukturelle ændringer i forhold til opfyldelse af den kommende lovgivning – herunder eventuelt ansøgning af puljemidler
 • Hvilke eventuelle generelle omstillingskonsekvenser en ændring af fordelingspraksis kan have for Herning Kommunes institutioner m.fl.

 

Kommissoriet for arbejdsgruppens opgave er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Aftalepartierne anerkender, at aftalen kan indebære udfordringer for kommunerne. Lovforslaget skønnes at medføre merudgifter i forbindelse med tilretning af eventuelle it-systemer, administration og kapacitetstilpasning. Derfor indeholder initiativet at:

 • Der er afsat 200 mio. kr. i en låne- og ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til anlæg mv.
 • Kommuner med en høj andel af børn (over 20 pct.) fra udsatte boligområder kan hæve loftet for andelen af børn i udsatte boligområder i institutionerne til 35 pct.
 • Kommuner kan søge om dispensation til at fordele efter et højere loft eller til helt at dispensere fra reglerne

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender kommissoriet for arbejdet med en bedre omfordeling i daginstitutioner i Herning Kommune.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-2-17 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Orientering om fremtidig struktur i Vinding-Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde den 13. september 2017 (sag nr. 113) fik forvaltningen i opdrag i samråd med Vinding Skole, Ørnhøj Skole og Børnehøjens bestyrelse og ledelse at tilrettelægge en proces for sammenlægning af de 3 enheder.

 

Efter ønske fra de to bestyrelser, og i samarbejde hermed, er der udarbejdet procesplan for udpegning af ledere. Øverste leder er nu udpeget, og den videre proces fremlægges til orientering for Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med procesplanen er, at forløbet omkring udpegning af ledere til Vinding-Ørnhøj skal foregå transparent og med involvering af de berørte ledere, tillidsfolk samt skolernes bestyrelser. Udpegning af det fremtidige lederteam skal være på plads inden uge 42 i 2019.

 

Nuværende skoleleder for Vinding Skole Torben Poulsen Vad er udpeget som øverste leder, når Vinding Skole og Ørnhøj skole får fælles ledelse fra 2020. Torben Poulsen Vad får hermed ansvar for den endelige fusion. Processen er lokalt i gang, og der er planlagt fællesarrangementer for personale samt fælles bestyrelsesmøder.

 

I fusionen mellem de to skoler arbejdes med en proces, hvor Vinding Skole og Ørnhøj Skole nedlægges som selvstændige skoler og genopstår som én skole fordelt på to matrikler med et skoledistrikt, en leder, en bestyrelse og to matrikler med virkning fra august 2020. Denne model vil blive sendt i høring i efteråret 2019.

 

Sideløbende med ovenstående proces kører forløb med ansøgning til ministeriet efter § 24a i folkeskoleloven (landsbyordning).

 

Såfremt ministeriet imødekommer dispensation, bliver skoleleder overordnet leder for dagtilbud og skole. Den fremtidige organisering af daginstitution/SFO fastlægges efterfølgende.

 

Børnehøjen er en kommunal daginstitution, og Ørnhøj Skole og Børnehøjen har i dag fællesbestyrelse, hvor daginstitutionsleder og skoleleder er sideordnet, godkendt efter § 24a i folkeskoleloven.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af opdelingen i daginstitutionsenheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Ifølge dagtilbudslovens § 27 c skal forældre fra 1. januar 2019 have mulighed for at tilkendegive ønske om optagelse og komme på venteliste til alle dagtilbud og konkrete enheder - både i opholdskommunen og i en anden kommune. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender opdelingen i daginstitutionsenheder i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Det er kommunalbestyrelsen, der inden for lovgivningens beskrevne retningslinjer beslutter, hvilke daginstitutioner i kommunen, der består af flere enheder, og dermed hvilke enheder forældre kan opskriver deres børn til og stå på venteliste til.

 

Lovgivningens beskrevne retningslinjer for definitionen af enheder er følgende:

 

”En daginstitution med flere enheder er som hovedregel kendetegnet ved, at daginstitutionen har flere enheder, der er fysisk adskilt fra hinanden på en måde, så børn og personale ikke i det daglige kan bevæge sig fra en enhed til de andre enheder i daginstitutionen. Samtidigt er der et samarbejde i den enkelte fysisk afgrænsede enhed omkring den daglige opgavevaretagelse, der er afgrænset til den pågældende enheds børnegruppe og personalegruppe.

 

Ud fra ovenstående definition er opdelingen af kommunens daginstitutioner i enheder lavet (se bilag). Opdelingen er godkendt af daginstitutionslederne.


Hvert dagplejehjem er tilmed én enhed. Dvs. forældre kan tilkendegive ønske om optagelse og komme på venteliste til de enkelte dagplejehjem.

 

Den nuværende praksis er allerede således, at forældre kan tilkendegive ønske og stå på venteliste til de enkelte enheder ved at påføre enhedsnavnet eller dagplejerens navn i kommentarfeltet ved indskrivningen. Pladsanvisningen anviser til de konkrete dagplejehjem og til daginstitutionerne. Dagtilbudslederen anviser til de enkelte enheder i daginstitutionerne. Pladsanvisningen sker altid, så vidt muligt, efter forældrenes ønsker. Denne praksis bibeholdes jf. den nye dagtilbudslov.

 

Nye regler om repræsentation på enhedsniveau i forældrebestyrelsen

Opdelingen af kommunens daginstitutionsenheder vil gælde dagtilbudslovens nye regler vedrørende repræsentation på enhedsniveau i forældrebestyrelsen. Jf. dagtilbudslovens §§ 14 og 15 er det et krav, at forældre med børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, som består af flere enheder, skal have mulighed for at blive repræsenteret i den fælles forældrebestyrelse. Alle de nye regler vedr. ”styrket forældreindflydelse” vil påføres i dagtilbudskontrakterne.

 

Regler om afstemning ved et sundt frokost måltid

Opdelingen i daginstitutionsenhederne gælder ligeledes, når der stemmes om et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne. De daginstitutioner, der består af flere enheder, stemmer om et sundt frokostmåltid i de respektive enheder. Dog opdeles enhederne endvidere i aldersgrupperne 0-2,9 år og 2,9-6 år. Dvs. hvis én enhed består af både vuggestue- og børnehave, så foretages afstemningen om frokostmåltid separat for de to aldersgrupper i den enkelte enhed. Denne praksis gør sig allerede gældende og stemmer overens med lovgivningen.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender opdelingen i daginstitutionsenheder.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Dagtilbudslovens § 3 a. stk. 3 beskriver, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer om samarbejde mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole samt videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender de fastsatte retningslinjer.  

Sagsfremstilling

Retningslinjerne (se bilag) for samarbejdet og videregivelse af relevante oplysninger i børns overgange fra dagtilbud til fritidstilbud og skole er udarbejdet i samarbejde med en repræsentant for dagtilbuddene og fritidshjemmene og en repræsentant for skolerne.

 

Videregivelsen af informationer om børn foregår i Rambølls IT-system Hjernen&Hjertet. Rambøll behandler alle persondata i Hjernen&Hjertet efter databeskyttelsesforordningens regler.

 

Den generelle hjemmel til behandling af persondata i Hjernen&Hjertet hentes i lovgivningen for henholdsvis dagtilbud, skole og sundhedspleje. I visse tilfælde hentes hjemmel til databehandlingen ved afgivelse af samtykke fra de registrerede, typisk forældremyndighedsindehaver. Data behandles fortroligt og efter databeskyttelsesforordningens regler.

 

Retningslinjerne hænger sammen med de øvrige indsatser, strategier og værdier på området, som ”Årshjul for sammenhæng i barnets liv”, ”Herningmodel overgang- og vedligehold” mv.

 

Retningslinjerne beskriver primært den nuværende praksis med justeringer de steder, hvor det anses hensigtsmæssigt.  

Økonomi

Retningslinjerne har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for samarbejde mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole samt videregivelse af relevante oplysninger ved barnets overgang.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af anbefalinger vedr. overgange i forbindelse med inklusionseftersyn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

I forbindelse med iværksættelse af inklusionseftersynet (godkendt af Børne- og Familieudvalget den 29. november 2017) blev der nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle arbejde med overgange fra daginstitution til skole.

 

Børne- og Familieudvalget præsenteres for arbejdsgruppens anbefalinger med fokus på endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Inklusionseftersynets arbejdsgruppe, der havde fokus på at styrke overgangene fra daginstitution til skole, bestod af to dagtilbudsledere, to skoleledere, psykologfaglig leder, centerleder for dagtilbud samt udviklings- og økonomiske konsulenter tilknyttet Center for Børn og Læring samt Center for Udvikling og Økonomi.

 

Arbejdsgruppens fokus var henholdsvis på et pædagogfagligt sigte og et økonomisk sigte for at styrke overgangen fra daginstitution til skole, særligt for børn i socialt udsatte positioner.

 

Pædagogfagligt

Det pædagogfaglige sigte resulterede i et årshjul, der beskriver sammenhængen i barnets liv fra det sidste år i daginstitution til det første halve år i skolen – særligt fokus på børn i socialt udsatte positioner eller de børn, der er i risiko for at komme det (se bilag). Retningslinjerne i årshjulet er sammenhængende med retningslinjerne for samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole, som er præsenteret i dagsordenspunkt 111.

 

Formålet med årshjulet er at skabe en ramme for hvornår og hvad, der skal gøres i forhold til overgangen fra daginstitution til skole, så tilgangen er ensartet på tværs af kommunens skoler og daginstitutioner. Der er imidlertid skabt plads til en lokal tilpasning, hvorfor det er op til det enkelte område at afgøre, hvordan årshjulet fagligt udføres i det konkrete distrikt. Der er herved mulighed for at skabe ejerskab hos alle medarbejdere og på tværs af daginstitutioner og skoler. 

 

Økonomisk

Det økonomiske sigte omhandler en decentralisering af tre nuværende centrale puljer på dagtilbudsområdet. Puljerne er:

 • "Timer til praktisk hjælp"
 • "Tidlig indsatspuljen"
 • "Målrettet ydelse"

 

Puljerne omfatter i alt 4.265.000 kr. Af disse øremærkes 552.000 kr. til fysioterapi i specialgrupperne som hidtil. Arbejdsgruppen anbefaler, at 80 % af de samlede puljemidler lægges ud til daginstitutionerne, mens de resterende 20 % bevares i en central pulje, der skal dække diverse potentielle uforudsete økonomiske udfordringer hos daginstitutionerne.

 

Med afsæt i eksisterende praksis omhandlende, hvad puljerne hidtil har været beregnet til og med inspiration fra andre kommuner, foreslås det, at midlerne decentraliseres således, at hver institution får en grundtildeling pr. barn svarende til 75 % af de samlende midler. De resterende 25 % tildeles til institutionerne med afsæt i institutionernes samlede antal børn i udsatte positioner. Disse data omhandler børnenes socioøkonomiske status og trækkes fra Danmarks Statistik (se bilag).

Økonomi

Decentralisering af de tre nuværende centrale puljer omfatter 2.970.000 kr. Derudover tilbageholdes 743.000 kr. til en central pulje og 552.000 kr. til fysioterapi i specialgrupperne i Galaxen og Østbyens Børnehuse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens anbefalinger.

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-G00-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Administrativ sammenlægning af skoler fra tidligere vedtaget skolestruktur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Den 20. maj 2014 blev der indgået forlig om den fremtidige struktur for folkeskoler og daginstitutioner. Efter endt høringsperiode blev strukturen vedtaget på Byrådets møde den 16. september 2014 (sag nr. 290). En del af den vedtagne struktur var sammenlægning af skolerne Kølkær Skole og Arnborg Skole, Aulum Byskole og Hodsager Skole samt Sunds Skole og Ilskov Skole med virkning fra 1. august 2015.

 

Skolerne blev videreført med de oprindelige institutionsnumre og tilhørende skoledistrikter.

 

For at lette de administrative arbejdsgange på skolerne indstiller forvaltningen, at der fremadrettet kun bliver ét institutionsnummer på hver af de tre skoler og tilsvarende kun ét skoledistrikt.

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1. august 2015 blev Kølkær Skole og Arnborg Skole sammenlagt til LÆringscenter Syd, Aulum Byskole og Hodsager Skole sammenlagt til Aulum-Hodsager Skole og Sunds Skole og Ilskov Skole sammenlagt til Sunds-Ilskov Skole. Skolerne fik ved sammenlægningen ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler.

 

Rent formelt er de 6 skoler ikke blevet administrativ nedlagt som selvstændige enheder for at genopstå som 3 nye selvstændige skoler med nye institutionsnumrer. Dette har imidlertid givet skolerne en del udfordringer, blandt andet i forbindelse med diverse indberetninger af skole- og elevdata til ministerier og styrelser. Det har givet udfordringer at få skolernes data til at afspejle virkeligheden på de sammenlagte skoler.

 

Hvert år modtager vi korrektioner fra Undervisningsministeriet, da der formelt stadig er to skoler, selvom de drives som én.

 

For at lette de administrative arbejdsgange ønskes Børne- og Familieudvalgets godkendelse af endelig sammenlægning, med henblik på ét skoledistrikt for henholdsvis LÆringscenter Syd, Aulum-Hodsager Skole og Sunds-Ilskov Skole.

 

Modellen vil blive benyttet flere steder, og vi ser det fremadrettet som det mest hensigtsmæssige at gøre.

 

Sammenlægningerne forventes ikke at give de store ændringer med hensyn til transportudgifter, da skolelederne har kompetencen til at fordele eleverne på de enkelte matrikler. Øgede udgifter til transport som følge af flytning af klasser og elever afholdes af skolens eget budget. Såfremt skolerne påtænker at flytte eller nedlægge en årgang permanent, skal der ske politisk behandling inden iværksættelse.

 

Sammenlægningen har været i høring og politisk behandling i forbindelse med den større strukturændring i 2015, men sagen fremlægges for Børne- og Familieudvalget, da der ikke har været foretaget en administrativ sammenlægning. Sammenlægningen ønskes med virkning fra 1. august 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender en administrativ sammenlægning som beskrevet
at en sammenlægning får virkning fra 1. august 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Det præciseres, at Børne- og Familieudvalget inden eventuel iværksættelse skal godkende, hvis skolerne påtænker at flytte eller nedlægge en årgang.

 

Sagsnr.: 17.01.04-G00-2-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Fremskyndelse af fusion af Hammerum Skole og Gjellerupskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Forliget den 20. maj 2014 om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune indeholdt tiltag for bygning af ny skole i Hammerum - Gjellerup området. På Byrådets møde den 21. juni 2016 (sag nr. 197) blev byggeprogram for den nye skole vedtaget. Skolen, der har fået navnet Lindbjergskolen skal stå færdig 1. januar 2020 og erstatte Hammerum Skole og Gjellerupskolen.

 

Det er imidlertid et ønske fra de to skoler og deres skolebestyrelser, at der foretages en total sammenlægning af skolerne fra 1. august 2019, så skolen kan fungere som "Lindbjergskolen" fordelt på to matrikler i 5 måneder, indtil den nye skole står færdig 1. januar 2020.  

Sagsfremstilling

Skolebestyrelserne på Hammerum Skole og Gjellerupskolen foreslår i deres ansøgning, at de to skoler formelt lukkes ved udgangen af skoleåret 2018-2019, og at Lindbjergskolen opstår som en skole på to matriker fra 1. august 2019 frem til 1. januar 2020, hvor den fysiske flytning finder sted, og de to matrikler Hammerum Skole og Gjellerupskolen fraflyttes.

 

En administrativ sammenlægning af de to skoler til Lindbjergskolen med virkning fra 1. august 2019 vil betyde, at Lindbjergskolen vil få ét institutionsnummer, én skolebestyrelse, én ledelse og fungere på to matrikler indtil flytning.

 

Fusion med virkning fra starten af det nye skoleår 2019/2020 vil gøre, at skolen vil komme lettere fra start organisatorisk, administrativt og pædagogisk. Det vil fremme kommunikation og samarbejde mellem personalet på de to nuværende skoler, at de får en fælles platform fra starten af nyt skoleår. Det vil også danne grundlag for en bedre planlægning og forberedelse af skoleåret i forbindelse med fagfordeling, rekruttering m.m., når skolen kan ses som en enhed fra august.

 

Ledelsen til Lindbjergskolen er udpeget, og der er allerede fuld gang i samarbejdet på tværs mellem skolebestyrelser, personale, elever og forældre.

 

Børne- og Familieudvalget har på møde den 13. september 2017 godkendt, at skolebestyrelserne på Hammerum Skole og Gjellerupskolen sammenlægges, når Lindbjergskolen åbner. Såfremt sammenlægningen gennemføres vil de to skolebestyrelser smelte sammen til en bestyrelse fra 1. august 2019.

 

Folkeskoleloven lægger op til, at ændringer skal have virkning fra starten af et skoleår. Af Folkeskolelovens § 24 fremgår, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

 

I bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole, er fastsat nærmere regler om høring og tidsfrister:

Efter første byrådsbehandling er der en høringsfrist på 8 uger til fremsættelse af indsigelser med forslaget, regnet fra datoen for offentliggørelsen. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser. Det vil sige tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

 

Første behandling:

Børne- og Familieudvalg den 26. september 2018

Byråd den 9. oktober 2018

 

Høring (8 uger) perioden 11. oktober til 6. december 2018

Hvis indsigelser (4 uger) perioden 6. december 2018 til 3. januar 2019

 

Anden behandling:

Børne- og Familieudvalg i januar 2019

Byråd i februar 2019

 

Offentliggørelsen skal som minimum ske på kommunens og de pågældende skolers hjemmesider. Forslaget skal samtidig sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sammenlægning med virkning 1. august 2019 sendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Udflytning fra Skolen på Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Skolen på Sønderager i Herning huser i dag både kommunens 10. klasser, de særlige talentklasser og cirka 120 elever i særlige autismeklasser. Disse klasser flyttes ud efter følgende model:

 • 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole pr. 1. august 2019
 • Talentklasserne flyttes til et nybyggeri i Holing i 2020/2021 og fra 1. august 2019 tilknyttes klasserne Brændgårdskolen som anneksskole.
 • Autismeklasserne flyttes til Holtbjerg pr. 1. august 2019

 

Det indstilles til Børne- og Familieudvalget, at ovennævnte udflytning fra Skolen på Sønderager sendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser om nedlæggelse af skoler.

Sagsfremstilling

10. klasse

Med forventning om vedtagelse af budget 2019 med beslutning om udlicitering af 10. klasses flyttes 10. klasserne til Herningsholm Erhvervsskole. En række kommuner har haft succes med at omlægge 10. klasses-tilbuddet, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Målet er blandt andet at fremme målsætningen om flere unge på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det nye 10. klasses-tilbud skal samarbejde med, og bygge bro til, alle ungdomsuddannelser. Ændringen af 10. klasse sker pr. 1. august 2019.

 

Da der er tale om nedlæggelse af et folkeskoletilbud, følges reglerne vedrørede nedlæggelse af en folkeskole. I bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole er fastsat nærmere regler om høring og tidsfrister:

 

Af Folkeskolelovens § 24 fremgår, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

 

Efter første byrådsbehandling er der en høringsfrist på 8 uger til fremsættelse af indsigelser med forslaget, regnet fra datoen for offentliggørelsen. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser. Det vil sige tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

 

Første behandling:

Børne- og Familieudvalg den 26. september 2018

Byråd den 9. oktober 2018

 

Høring (8 uger) perioden 11. oktober til 6. december 2018

Hvis indsigelser (4 uger) perioden 6. december 2018 til 3. januar 2019

 

Anden behandling:

Børne- og Familieudvalg i januar 2019

Byråd i februar 2019

 

Offentliggørelsen skal som minimum ske på kommunens og de pågældende skolers hjemmesider. Forslaget skal samtidig sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

 

Talentklasser

Talentklasserne, som i øjeblikket har cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama, får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing, som skal ses i sammenhæng med den fortsatte udvikling af Sportscenter Herning. Talentklasserne skal være et anneks af Brændgårdskolen. Talentklasserne vil fortsat have til huse på Skolen på Sønderager frem til det nye byggeri ved Holing står færdigt. Pr. 1. august 2019 tilknyttes klassernes Brændgårdskolen.

 

Autismeklasser

De cirka 120 elever i autismeklasserne på Skolen på Sønderager flyttes til Holtbjerg, hvor Åmoseskolen i forvejen har et specialiseret tilbud til børn med autisme. Øget synergi, pædagogiske fællesnævnere, fælles kompetenceudvikling og fleksibilitet mellem de enkelte tilbud er nogle af de fordele, budgetforligspartierne ønsker at opnå. Samtidig vil eleverne kunne drage nytte af dagligt samvær med 0.-6. klasses-eleverne på den kommende bydelsskole på Holtbjerg.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den beskrevne udflytning fra Skolen på Sønderager sendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser.

Beslutning

Godkendt.

 

Med hensyn til autismeklassernes flytning til Holtbjergskolen pr. 1. august 2019 er der mulighed for en glidende overgang indtil udgangen af 2019. Pr. 1. august 2019 har autismeklasserne fælles ledelse med Åmoseskolen.

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Grindsted

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget fremgår det, at 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole.

 

En række kommuner har haft succes med at omlægge 10. klasses-tilbuddet, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Målet er blandt andet at fremme målsætningen om flere unge på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det nye 10. klassestilbud skal samarbejde med, og bygge bro til, alle ungdomsuddannelser.

 

Der fremlægges udkast til driftsoverenskomst mellem Herning kommune og Herningsholm Erhvervsskole til godkendelse.

Sagsfremstilling

10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole. En række kommuner har haft succes med at omlægge 10. klasses-tilbuddet, så skoleåret reelt fungerer som starten på de unges ungdomsuddannelse. Målet er blandt andet at fremme målsætningen om flere unge på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Det nye 10. klassetilbud skal samarbejde med, og bygge bro til, alle ungdomsuddannelser.

 

Ændringen af 10. klasse sker pr. 1. august 2019 og evalueres af Byrådet efter tre-fem år.

 

Da der er store udsving i antallet af elever til modtageholdet (10.M), vil der fra år til år tages stilling til placering af dette hold alt afhængig af behov.

 

I varetagelsen af undervisningen for Herning Kommunes 10. klasseelever forventes kommunens gældene politikker på området at indgå i såvel planlægningen og prioriteringen af opgaverne, således at der skabes det bedst mulige miljø for elevernes læring, trivsel og udvikling, ligesom der sikres sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor de unge.

 

Kerneopgaven skal bestå i at tilbyde undervisning til de af kommunens elever, der efter opfyldelse af 9 års undervisningspligt har brug for et 10. skoleår til at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer for derved at opnå større sikkerhed med hensyn til valg, opfyldelse af adgangskravene og gennemførelse af ungdomsuddannelse. 10. klassestilbuddet skal være et sted, der er præget af høj faglighed, udvikling af kompetencer og færdigheder, som forbereder til videre uddannelse og afklaring gennem målrettet vejledning.

 

Der skal være en særlig opmærksomhed på et inkluderende fællesskab for unge med henblik på at styrke de unges selvværd og dannelse som forudsætning for trivsel, udvikling og læring.

 

Herningsholm Erhvervsskolen opfordres til at etablere et forældreråd i regi af 10. klasse. Tilbuddets navn foreslås at være 10 klasse Herningsholm eller lignende der starter med "10. klasse".

 

Pædagogisk tilsyn:

Herning Kommune gennemfører 2 anmeldte pædagogiske tilsyn om året. Tilsynene gennemføres af en pædagogisk konsulent fra Center for Børn og Læring sammen med en skoleleder fra en overbygningsskole. Hertil kommer en fast kadence for fælles evalueringsmøder med henblik på fortløbende udvikling af kvaliteten.

 

Herudover stiller Herningsholm Erhvervsskole sig til rådighed for en årlig orientering til Børne- og Familieudvalget.

Økonomi

Herning Kommune finansierer 10. klasseforløbet, bortset fra perioder med brobygning, hvortil Herningsholm Erhvervsskole får statstakst. Økonomien tildeles fra Herning kommune til Herningsholm Erhvervsskole efter en politisk vedtaget takst.

 

Herningsholm Erhvervsskole afholder inden for den tildelte økonomi alle udgifter til gennemførelse af 10. klassetilbuddet til herboende elever.

 

 Taksten er beregnet ud fra budget 2018 for 10. klasse på Skolen på Sønderager, inklusive udgifter til bygninger mm. Under forudsætning af, at der er 70 elever, er taksten 50.000 kr. pr. elev pr år.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til driftsoverenskomst mellem Herning Kommune og Herningsholm Erhvervsskole.

Beslutning

Godkendt, idet det præciseres i driftsoverenskomsten, hvilke ungdomsuddannelser, der skal brobygges til. Der arbejdes videre med at finde et passende navn til 10. klassestilbuddet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-A21-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Bydelsskolen Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

På baggrund af forventet endelig vedtagelse af budget 2019 med beslutning om etablering af  en bydelsskole på Holtberg i Hernigsholmsskolens distrikt fremlægges sag vedr. optageområdet til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det forventes, at Byrådet ved vedtagelse af budget 2019 endeligt beslutter at etablere en bydelsskole på Holtbjerg som en afdeling af Herningsholmskolen. Fra august 2019 åbnes bydelsskolen for indskolingselever (0.-3. klasse). I løbet af de følgende år vil Bydelsskolen Holtbjerg blive suppleret med elever op til og med 6. klasse.

 

Det er eleverne i den del af Herningsholmskolens distrikt, der bor i området øst for Sjællandsgade og syd for Silkeborgvej, der vil få deres skolegang på Bydelsskolen Holtbjerg. Det vil sige følgende veje:  

 

 • Birk Centerpark
 • Absalonvej
 • Thyrasvej
 • Knudsvej
 • Valdemarsvej
 • Gormsvej
 • Kløvervej
 • Miljøvej

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den beskrevne geografiske afgrænsning af Bydelsskolen Holtbjergs optageområde godkendes.

Beslutning

Følgende veje besluttedes omfattet af bydelsskolen Holtbjergs optageområde:

 

 • Højskolevej
 • Åvænget
 • Birk Centerpark
 • Absalonvej
 • Thyrasvej
 • Knudsvej
 • Valdemarsvej
 • Gormsvej
 • Kløvervej
 • Miljøvej
 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-18-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Rammeaftale 2019-2020 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jane Sønderskov, Ejnar Tang

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR anbefaler, at udkastet godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

 

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og Regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

 

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

 

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og Regionen fokus på følgende tre udviklingsområder:

•  Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen

•  Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme

•  Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

 

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

 

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

•  Taksterne kan ikke stige i perioden

•  Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden

•  Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste periode

•  Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

 

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer ved takstberegning, opsigelsesvarsler med videre.

 

Bilag til rammeaftalen er tilgængelige på hjemmesiden:

https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020

 

Høring

Udkast til Rammeaftale 2019-20 har været i høring i Handicaprådet. Rådet har ikke afgivet høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2019-20 inkl. bilag på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til 2 projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans-Peter Petersen, Mette Wemmelund

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet den 22. august 2018 (pkt. 99) orienteret om deltagelse i 2 projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien og støttet af Sundhedsstyrelsen. De justerede budgetter foreligger nu. Der ansøges om godkendelse af indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til de to projekter.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse deltager i to projekter, der skal sikre et bedre tværsektorielt samarbejde og dermed en bedre børne- og ungdomspsykiatrisk indsats for børn og unge i Herning Kommune.

 

 1. Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Her er fokus på sammenhængende forløb for børn og unge med spiseforstyrrelser, ADHD og angst/depression.

 

 1. Afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion. Her er Herning med i to delprojekter:
 • En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring
 • Henvisning for almen praksis

 

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Formålet med projektet er at implementere delelementer af de tre forløbsprogrammer i et samarbejde mellem kommuner, almen praksis og børn- og ungdomspsykiatri. Programmerne skal understøtte en sammenhængende og ensartet høj kvalitet i indsatser for de tre diagnosegrupper, en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samt inddragelse af barnet/den unge, forældre og/eller andre pårørende. Projektet vil give nogle indledende erfaringer med et systematiseret samarbejde på tværs af Børne- og Ungdomspsykiatrien og henholdsvis Herning og Skanderborg Kommuner samt en generel kompetenceudvikling af medarbejdere i kommunerne. Projektet har herunder til opgave at undersøge/udvikle viden om hvilke metoder, tiltag og samarbejdsformer der er mest givende på området. Dette skal ske med henblik på at udarbejde en model for udbredelse af forløbsprogrammerne i samtlige kommuner.

 

En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

Projektet tager overordnet set udgangspunkt i en "stepped care" tilgang med fokus på evidensbaseret viden om skolevægring og de underliggende psykiske lidelser, der kan forekomme, herunder seneste viden om relevant udredning og indsats. Indsatserne skal nærmere udvikles i projektets første periode og afprøves i skoleårene 19/20 og 20/21. Målgruppen for delprojektet er børn og unge i folkeskolen i aldersgruppen 6-18 år, som udviser begyndende skolevægring. De sene teenageår er medregnet på grund af de effekter, som skolevægring kan medføre i et videre ungdomsuddannelsesforløb.

 

Henvisning for almen praksis

Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem kommunen og almen praksis forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og sikre en koordineret, tidlig og forebyggende indsats i primærsektoren. Gennem projektet får kommunens praktiserende læger mulighed for systematisk at henvise til Center for Børn og Forebyggelse, hvor et koordinationsudvalg sikrer det videre samarbejde med forældre og henvisende læge. Dermed forventes det at øge kvaliteten af henvisningssager til Børne- og Ungdomspsykiatrien, mindske antallet af tilbagevisninger og at forbedre kommunikationen mellem kommune og almen praksis for derved at sikre et grundlag for en mere helhedsorienteret indsats for børn/unge og deres forældre.  

Økonomi

Overordnet budget for projekterne:

 

Titel

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer

Faggrupper

2018

2019

2020

I alt

Projektleder

37.500

150.000

150.000

337.500

Psykologer

230.016

920.063

920.063

2.070.142

I alt

267.516

1.070.063

1.070.063

2.407.642

 

Projektets titel:

Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Faggrupper i projektet:

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

PPR psykolog

 

394.056,00

394.056,00

394.056,00

1.182.168,00

Familiekonsulent

 

187.301,00

187.301,00

187.301,00

561.903,00

Ledelse / koordinering

14.040,00

56.160,00

56.160,00

56.160,00

182520,00

I alt

 

14.040,00

637.517,00

637.517,00

637.517,00

1.926.591,00

 

Projektets titel:

Henvisning for almen praksis

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Faggrupper i projektet:

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

PPR psykolog

 

65.675,68

65.675,68

65.675,68

197.027,03

I alt

 

 

65.675,68 

 65.675,68

 65.675,68

197.027,03

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende projektet "Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 0,268 mio. kr. i 2018 og 1,070 mio. kr. årligt i 2019 og 2020
at der vedrørende projektet "Afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion" med delprojekterne "En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring" og "Henvisning for almen praksis" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 0,014 mio. kr. i 2018 og 0,703 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af frikommuneforsøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Nielsen

Sagsresume

Herning Kommune deltager i perioden 2017-2021 i frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Deltagelsen indebærer, at kommunerne afprøver forskellige forsøg, som skal bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.

 

På baggrund af Folketingets godkendelse af forsøg fra tredje og sidste ansøgningsrunde er der krav om politisk godkendelse af forsøgsdeltagelsen i kommunerne inden den 1. oktober 2018. Flere af forsøgene i tredje ansøgningsrunde er relevante for børne- og ungeområdet.

 

Forsøgsdeltagelsen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forsøgsoverblik

Folketinget har godkendt følgende forsøg:

 

Forsøgsrunde

Forsøg

Tovholderkommune

Hernings deltagelse

1. Forsøgsrunde

 

Tilkøb af hjemmehjælp

Holstebro Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Tilkøb af socialpædagogisk støtte

Holstebro Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil

Silkeborg Kommune

Deltager

Forsøget er i gang

Optagelse i et mere egnet botilbud for borgere, der ikke kan samtykke

Favrskov Kommune

Deltager

Forsøget er i gang.

 

2. forsøgsrunde

Udslusningsboliger

Randers Kommune

Deltager ikke

 

3. forsøgsrunde

 

Midlertidig BPA (borgerstyret personlig assistance) som efterværn

Favrskov Kommune

Deltager ikke

Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud

Herning Kommune

Ønsket deltagelse

Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud

Herning Kommune

Ønsket deltagelse

Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge

Randers Kommune

Ønsket deltagelse

Bedre overgang fra ung til voksen

Holstebro Kommune

Afklaring i gang

Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Silkeborg Kommune

Deltager ikke

 

Relevante forsøg

Døgn og Familiestøtte Herning ønsker at deltage i følgende forsøg:

 • Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge
 • Brug af særlige døråbnere på yderdøre

 

Teknologiforsøget

Teknologiforsøget gør det muligt at søge om anvendelse af enten alarm- og pejlesystemer eller situationsbestemt video, audio, og bevægelsesovervågning overfor børn og unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Der kan være tale om børn og unge, som er anbragt, eller som er i aflastning. Fokus er på, om barnet eller den unge kan drage fordel af et teknologisk hjælpemiddel som et supplement i den samlede indsats for at varetage kommunens omsorgspligt over for det enkelte barn eller ung.

 

På voksenområdet i Handicap og Psykiatri og i Sundhed og Ældre afprøves bl.a. ”kamera-kig” ved borgere, der har behov for tilsyn om natten. De foreløbige erfaringer fra et plejecenter er, at den pågældende borger opnår mere sammenhængende søvn, fordi personalet med kamera-kig undgå at vække/forstyrre borgeren unødigt, samt at der kan ske en bedre anvendelse af personaleressourcerne.

 

I forsøget er der krav om, at barnet/den unge, forældremyndighedsindehaveren og medarbejdere med tæt kontakt til barnet/den unge inddrages. Opholdsstedet/døgninstitutionen introducerer forældremyndighedsindehaveren til den konkrete teknologi samt frikommunenetværksloven, så de har en tilfredsstillende viden om, hvad teknologien vil betyde for deres barn, samt rammerne for forsøget.

 

Netværket har sendt en uddybende beskrivelse (se bilag) ind til Børne- og Socialministeriet vedrørende tilrettelæggelsen af forsøget. Når ministeriet har godkendte denne, og forsøget er godkendt politisk i deltagerkommunerne, kan forsøget igangsættes.

 

De særlige døråbnere:

I forsøget med de særlige døråbnere (en teknologi til at forsinke), har kommunerne fået lovhjemmel til at anvende særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser specifikke boenheder i større tilbud. Hidtil (efter servicelovens § 125. stk. 3) har den særlige døråbner kun måtte anvendes på yderdøre til det samlede tilbud.

 

Målgruppen er voksne og børn/unge med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig, og hvor forholdende i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at afværge denne risiko.

 

Døgn og Familiestøtte Herning er aktuelt i gang med at afklare, om forsøget også gælder for aflastningstilbud, da det er disse tilbud, hvor forsøget vil være relevant.

 

Et eksempel fra ældreområdet er: en dement borger, som forvilder sig væk fra sin bolig og alene ud i forbindelsesgangene ved hovedudgangen. Her kan der være mange mennesker, der ikke kender borgeren og ikke bemærker, hvis borgeren går ud af hoveddøren og væk fra stedet. Med en særlige døråbner, monteret på den specifikke afdeling til borgerens bolig, vil personalet tidligere blive alarmeret om, at borgeren er på vej ud.

 

Forsøget giver herved personalet bedre mulighed for at følge med borgerne ud. Det er med til at sikre omsorgsforpligtelsen for borgeren, hensynet til borgernes frihed, værdighed og selvbestemmelse og de bedste vilkår og rammer for personalet.

  

Bedre overgang fra ung til voksen

Et andet forsøg, som Døgn og Familiestøtte Herning er interesseret i, er efterværnsforsøget Bedre overgang fra ung til voksen. Folketinget har ikke godkendt det som en del af frikommuneloven. Det er i stedet blevet et forsøg, som kommunerne kan søge om efter forsøgsbestemmelsen § 184 i serviceloven. Døgn og Familiestøtte Herning og Handicap og Psykiatri er aktuelt i gang med at afklare mulighederne i forsøget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Udvalget godkender Hernings Kommunes deltagelse i teknologiforsøget og i forsøget vedrørende de særlige døråbnere, hvis det gælder for aflastningstilbud
at Udvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt til indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Den nye kommunale daginstitution pr. 1. januar 2019 i Hammerum-Gjellerup kommer til at hedde: Spilophuset, Hammrum-Gjellerup
 • Vi er blevet opmærksomme på en fejl i Elev- og klassetalsprognosen gældende for 2018/19-2031/32. Fejlen skyldtes, at specialklasserne var inkluderet i de almene klasser på Tjørring Skole. Fejlen er rettet, hvilket har betydning for det samlede antal elever/klasser i tabel 7 og 9. Tilretningen har ingen betydning for de enkelte øvrige skoler. Skolerne er orienteret. Den nyeste tilrettede version ligger tilgængelig på kommunens intranet.
 • Orientering om udvalgets studietur
 • Orientering om tids- og procesplan for orkestering/realisering af budgetforlig 2019
 • Godkendelse af mødedatoer i Børne- og Familieudvalget 2019 (kalenderoversigt er vedhæftet):
  • Onsdag den 16. januar kl. 8
  • Onsdag den 6. februar kl. 8
  • Onsdag den 6. marts kl. 8
  • Onsdag den 10. april kl. 8
  • Onsdag den 22. maj kl. 8
  • Onsdag den 12. juni kl. 8
  • Onsdag den 21. august kl. 8
  • Onsdag den 18. september kl. 8
  • Onsdag den 23. oktober kl. 13
  • Onsdag den 13. november kl. 8
  • Onsdag den 11. december kl. 8

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-K01-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om rapport

 

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Forlig om opsigelse og istandsættelse af lejemål.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer