Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 26. april 2017
Mødested: Tjørringhus, Gisselfeldvej 2, Tjørring

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Opnormering af vuggestuepladser i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Pr. 1. maj 2017 søger Center for Børn og Læring om en generel opnormering af antallet af vuggestuepladser fra de eksisterende 610 pladser til 645 pladser til fordeling i hele Herning Kommune. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring oplever en øget efterspørgsel efter vuggestuepladser, og for at kunne imødekomme denne efterspørgsel søges der om en generel opnormering. Den stigende efterspørgsel og en eventuel opnormering vil ikke på nuværende tidspunkt have indflydelse på den efterspørgsel, der er på dagplejepladser. Dagplejen vil dog løbende vurdere kapacitet og efterspørgsel sammenholdt med normering og i den forbindelse tilpasse, hvis det bliver nødvendigt. Det kan samtidig oplyses, at dagplejen i nogle distrikter har haft udfordringer med at få kvalificerede ansøgere til ledige dagplejerstillinger.

 

Administrationen vil fortsat fordele vuggestuepladserne i dagtilbudsdistrikterne i forhold til efterspørgslen i de enkelte distrikter. Jævnfør beslutning på Børne- og Familieudvalgsmødet den 5/2 2014.

 

I 2016 så fordelingen af vuggestuepladser således ud:

 

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra den selvejende daginstitution Højgård Børnehus i Lind om oprettelse af vuggestuepladser. Der opleves en øget efterspørgsel efter vuggestuepladser i Lind. Børneoasen Lind tilbyder i dag vuggestuepladser, men de har ikke umiddelbart mulighed for udvidelse af deres pladskapacitet til flere vuggestuebørn. Det anbefales derfor, at der fremover tilbydes vuggestuepladser også i Højgård Børnehus.

 

Såfremt opnormeringen imødekommes, vil pladserne blive fordelt efter, hvor der er størst efterspørgsel efter vuggestuepladser, ligesom der vil blive kigget på den bygningsmæssige kapacitet.

 

Øjebliksbilledet på kapacitet og efterspørgsel på vuggestueområdet i Herning Kommune pr. 1. april 2017 er, at der er 620 besatte pladser og yderligere 20 på venteliste.

Økonomi

Merudgiften pr. år til 35 pladser udgør max. 66.000 kr., såfremt de bliver fuldt udnyttet. Merudgiften er regnet ud på en difference mellem en dagplejeplads og en nyoprettet vuggestueplads.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgningen om en opnormering af antallet af vuggestuepladser i Herning Kommune fra de eksisterende 610 til 645
at merudgiften på 66.000 kr. finansieres inden for dagtilbudsrammen SO 10
at der fremover tilbydes vuggestuepladser i Højgård Børnehus, Lind, og ændringen fra børnehave- til vuggestuepladser finansieres af speciel vedligeholdelse på dagtilbudsrammen SO10.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

 

Udvalget lægger fortsat vægt på at have såvel vuggestuepladser som dagplejepladser. For at sikre velkvalificerede dagplejere i fremtiden iværksættes en rekrutteringsindsats.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Dagtilbuddet Eventyrhaven, Aulum søger om tilbygning til afd. Puff og ombygning i afd. Regnbuen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den kommunale daginstitution Eventyrhaven er beliggende i Aulum og Hodsager fordelt på i alt 3 afdelinger. 2 i Aulum (Puff og Hobbitten) og 1 i Hodsager (Regnbuen). Daginstitutionen søger om tilbygning til afdeling Puff og ombygning til afdeling Regnbuen.

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution Eventyrhaven er en integreret daginstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem beliggende i Aulum og Hodsager.

 

Afdeling Puff

Eventyrhaven søger om tilbygning til deres afdeling Puff. Puff er beliggende i Aulum by, og denne afdeling har både vuggestue- og børnehavebørn. Daginstitutionen beskriver, at både personale og forældre oplever, at der er børn overalt, og dette giver problemer i forhold til støj og muligheden for at finde en rolig krog for børnene. Ligesom personalet mangler mødelokaler til både personalermøder, fagrelaterede møder og personalearbejdspladser. Afdelingen har en sal til rådighed, og den anvendes intensivt allerede i dag.

 

Samtidig oplever daginstitutionen også et øget pres på deres vuggestuepladser.

 

Daginstitutionen ønsker en tilbygning, der indeholder:

 • Lokale/grupperum indeholdende lille køkken med opvaskemaskine
 • Toiletter og garderober
 • To kontorer
 • Et multifunktions-mødelokale. Lokalet skal kunne rumme hele personalet til møder, men skal også kunne opdeles i mindre rum.
 • Toiletter og garderober til personalet
 • Diverse øvrige tilpasninger i institutionen

 

Med en sådan tilbygning vil det være muligt at oprette flere vuggestuepladser. Daginstitutionen ønsker også, at der tænkes et produktionskøkken ind i byggeriet, så der kan laves mad til både vuggestue- og børnehavebørn. Vuggestuen tilbyder i dag ikke et sundt frokostmåltid.

 

Der er ikke udarbejdet programoplæg eller overslag over en eventuel tilbygning.

 

Afdeling Regnbuen

Afdeling Regnbuen er beliggende i Hodsager og rummer vuggestue, børnehave og fritidshjem.

 

Institutionen søger om midler til bygningsmæssige forandringer i afdelingen.

 

De har et ønske om, at børnehavegrupperne og vuggestuegruppen kan ligge tættere på hinanden rent fysisk. Dette vil betyde, at personalet bedre kan samarbejde i det pædagogiske arbejde og hjælpe hinanden på tværs. Ligesom det vil lette overgangen fra vuggestue til børnehave.

 

Modtagerkøkkenet i afdelingen er slidt og trænger til at blive renoveret.

 

Kommunale Ejendomme har lavet et overslag over de forventede udgifter til forandringen i afdeling Regnbuen. Det må/kan forventes, at bygningsmyndigheden vil stille krav om etablering af automatisk brandalameringsanlæg og mekanisk ventilationsanlæg.

 

 

 

Pladsaftale:

  

Der er følgende pladsaftale med Eventyrhaven og antal indskrevne børn pr. 1. maj 2017:

Daginstitutionen er udfordret af, at nogle af de overskydende pladser er i afdelingen i Hodsager, og efterspørgslen er i Aulum.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der laves programoplæg til Eventyrhaven, afdeling Puff og at man efterfølgende revurderer behovet på det samlede område.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Østbyens Børnehuse, afdeling Holtbjerg Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med ombygning af Østbyens Børnehuse, afdeling Holtbjerg Børnehus, Valdemarsvej 32.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning af Østbyens Børnehuse, afdeling Holtbjerg Børnehus.

 

Ombygningen omfatter inddragelse af eksisterende gangareal og kontor til eksisterende gruppe-/arbejdsrum. Samt optimering af 1. sal, således kontorene bliver nemmere tilgængelige for både forældre og personale.

 

Ombygningen/udvidelsen af grupperum er til institutionens specialgruppe. Specialgruppen er i dag i lokaler på anden adresse, som ikke er optimale. Ved at flytte specialgruppen til Valdemarsvej 32, vil denne gruppe børn få optimale forhold.

 

Det vil alt i alt give en bedre udnyttelse af institutionens kvadratmeter og dynamik i huset.

 

Der søges om frigivelse af midler til følgende:

 

Se også vedlagte bilag.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 480.000 kr.

 

Der er 2.506.000 kr. på anlægskontoen før frigivelse til projekter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 480.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr.
at beløbet 480.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet 2017.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-G01-9-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning ved Østbyens Børnehuse, afdeling Holmegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med tilbygning til en ekstra vuggestuegruppe til den selvejende institution Østbyens Børnehuse afdeling Holmegården, Holbækvej 40, Herning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til tilbygning til en ekstra vuggestuegruppe til Østbyens Børnehuses afdeling Holmegården. Beliggende Holbækvej 40, Herning.

 

Østbyens Børnehus er beliggende i den østlige del af Herning by og dækker det tidligere Holtbjerg skoledistrikt og Herningsholm skoledistrikt. De har til huse på i alt 7 forskellige adresser.

 

Daginstitutionen mærker et øget pres på deres vuggestuepladser beliggende i området omkring Herningsholmskolen. Det er ikke muligt at etablere flere vuggestuepladser indenfor den nuværende bygningsmæssige kapacitet i området omkring Herningsholmskolen. Daginstitutionen vil derfor gerne etablere op til 12 nye vuggestuepladser i ny tilbygning til afdeling Holmegården.

 

Holmegården rummer allerede i dag en vuggestuegruppe på 13 børn, og de har køkkenfaciliteter til at kunne lave mad til de ekstra vuggestuebørn. Holmegården er i dag også udfordret af manglende personaletoilet. En tilbygning til afdeling Holmegården vil således kunne efterkomme den øgede efterspørgsel efter vuggestuepladser.

 

Der står dags dato og året ud 18 børn på venteliste.

 

Kommunale Ejendomme har udarbejdet skitseforslag til tilbygning med nyt grupperum, børnetoilet og personaletoilet.

 

Der søges om frigivelse af midler til 1.350.000 kr.

 

Se også vedlagte bilag.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til 1.350.000 kr.

 

Der er 2.506.000 kr. på anlægskontoen før frigivelse til projekter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn nyt stednr.
at beløbet 1.350.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet 2017.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om videoovervågning til Pulsen, Snejbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Daniel Schibsbye

Sagsresume

Snejbjerg Skole har den 30. januar 2017 indsendt ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning ved PULSEN, Snejbjerg Skole, og fællesarealerne i torveområdet.

 

Jævnfør Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, punkt 46 på mødet den 16. februar 2009, skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

Pulsen, Snejberg Skole har gentagne gange været ramt af hærværk de seneste halvandet år. Forøvelsen af indvendige som udvendige skader er oftest sket udenfor skolens almindelige åbningstid. Oversigt over gentagende hændelser fra perioden den 1. november 2015 til den 12. januar 2017 ses i bilag 2.

 

Skolen er bekendt med kravene til opbevaring og sikring af de indsamlede data, og har herved udarbejdet retningslinjer for videoovervågning på Snejbjerg Skole (Bilag 6). Udarbejdelsen er sket i samarbejde med Koncern IT, kommunens risikostyringskoordinator og Kommunale Ejendomme. Der etableres ikke mulighed for at iagttage hændelser, mens de sker (live-stream).

 

Drøftelser om tiltaget med opsætning af overvågningsanlæg er tiltrådt i skolebestyrelsen, skolens MED-udvalg, personalemøder m.fl. (bilag 1, side 2). Der ansøges ikke om økonomisk støtte.

 

Beskrivelse og identifikation af risiko samt vurdering og strategi er sammen med oversigstkort, kameravinkler og retningslinjer vedlagt sagen.

 

Økonomi

Udgiften afholdes som en anlægsudgift, da videoovervågning var en del af programoplægget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at etablering af videoovervågning ved PULSEN, Snejbjerg Skole og fællesarealerne i torveområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgninger om kortere skoledag på almenområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolens § 16 b søger 16 skoler om mulighed for kortere skoledage på almenområdet.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

16 skoler ansøger om nedenstående i forhold til kortere skoledage:

 

Skole

Klassetrin

Time-/lektions-

reduktion pr. uge

I stedet

Brændgårdskolen

7. – 9.

- 1 time

Understøttende undervisning konverteres til en tolærerordning i den fagopdelte undervisning

Engbjergskolen

4. – 6.

- 2 lektioner

(á 45 min.)

2 lektioner fra den understøttende undervisning omlægges til 2 lektioner med 2 lærere pr. klasse

Gullestrup Skole

4. – 6.

- 2 timer

(fra 33 til 31 timer)

De 2 timer skal anvendes til tolærerordning med fokus på holddeling, undervisningsdifferentiering og målbevidst læring

Haderup Skole

4. – 9.

- 2 lektioner

(á 45 min.)

Omlægning til lektioner med to-lærer timer

Hammerum Skole

4. – 9.

- 1 time

Med henblik på yderligere faglig støtte, undervisningsdifferentiering samt kontinuerlige lærings- og trivselssamtaler

Højgårdskolen

4. – 6.

- 2 timer

Tiden skal i stedet anvendes til tolærerordning

Kibæk Skole

4. – 9.

- 1 lektion

(á 45 min.)

Timerne skal i stedet bruges til tolærerordning i den understøttende undervisning

Kildebakkeskolen

4. – 6.

- 1 time

Ressourcen skal anvendes til to lærere i studietiden

Lind Skole

4. – 9.

- 1 lektion

(á 45 min.)

Ressourcen skal anvendes til etablering af lektion med to-lærerordning

Lundgårdskolen

7. – 9.

90 minutter

Etablere mulighed for at undervisningsdifferentiere og holddele i de fagfaglige lektioner mellem kl. 8.00 - 14.00

Skalmejeskolen

4. – 6.

- 1 time

Omlægning af en ugentlig time med understøttende undervisning til en ugentlig time med flere lærere på årgangene

Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole (samlet ansøgning)

 

 

 

           Skarrild Skole

4. – 6.

- 1 lektion

(á 45 min.)

Skolen ønsker at planlægge med holdundervisning igennem skoleåret

   Sdr. Felding Skole

4. – 6.

- 1 lektion

(á 45 min.)

Skolen ønsker at konvertere dette til en to-lærerordning

7. – 9.

- 2 lektioner

(á 45 min.)

Vestervangskolen

8.

- 2 lektioner

(á 45 min.)

Den ressource, der ellers skulle være brugt til understøttende undervisning på de to årgange, bruges i stedet til at bemande klasserne med yderligere personale

9.

- 3 lektioner

(á 45 min.)

Vildbjerg Skole

5. – 9.

- 1 time

Skolen ønsker at benytte sig af to-lærer ordning

Vinding Skole

4. – 7.

- 2 timer

Skolen ønsker at konvertere understøttende undervisningstimer til to-lærer ordning med den konsekvens, at skoleugen bliver tilsvarende kortere

8. – 9.

- 3 timer

 

For de skoler, der ansøger igen for skoleåret 2017/2018, ligger der i ansøgningerne en form for evaluering af foregående skoleårs kortere skoledage som baggrund for, at de ansøger igen (se bilag 1).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til skolernes ansøgninger om kortere skoledage i skoleåret 2017-18
at forsøget evalueres i foråret 2018 såfremt der gives dispensation.

Beslutning

De indkomne ansøgninger suppleret med ansøgning fra Sunds Skole (bilag omdelt på mødet) imødekommes.

 

Udover de 3 præmisser som hidtil har ligget til grund for dispensationer på området tilføjes en fjerde præmis: dispensationen gives til to-lærerordninger.

Evalueringen af dispensationen sker i foråret 2018 i forbindelse med ny ansøgningsrunde.  

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgninger om kortere skoledag for specialklasser og modtageklasse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolens § 16 b søger fire skoler om mulighed for kortere skoledage for deres specialklasser og en skole for deres modtageklasse i skoleåret 2017-18.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev det besluttet, at følgende kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning skal ligge til grund:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter

 

5 skoler ansøger om nedenstående i forhold til kortere skoledage for special- og modtageklasser:

 

Skole

Klassetrin

Time-/lektions-

reduktion pr. uge

I stedet

Gjellerupskolen

Specialklasse B (4. - 6. klasse)

Fra 33 timer til 30 timer.

 

Ved omlægning af ressourcerne (flerlærerordning) gives der skolen andre muligheder for at gøre en pædagogisk indsats for gruppen.

Specialklasse C (7. - 10. klasse)

Fra 35 timer til 32 timer

Gullestrup Skole

Specialklasseelever tilhørende 4. klassetrin

 

Fra 33 timer til 30 timer

 

De frigivne lærerressourcer vil blive anvendt til mere personale i klasserne

Specialklasseelever tilhørende 5. og 6. klassetrin

 

Fra 33 timer til 31 timer

Sunds-Ilskov Skole

Specialklasse SPA med elever fra 2. - 6. klasse

Fra 33 timer til 31 timer

Klassens timetal følger ældste elev, hvorfor klassen for nuværende har 33 timer om ugen. Skolen ønsker at reducere timetallet fra 33 timer til 31 timer. Reduktionen anvendes til at bemande klassen yderligere, så mulighed for holddeling øges

Vestervangskolen

Specialklasser SPB og SPC for 2. - 4. årgang

 

Fra 33 timer til 30 timer

 

Skolens klasser består af elever på flere klassetrin. Skolen ønsker at planlægge skoleåret således, at hver klasse går i skole i den tid, eleven med længst skoledag i klassen skal undervises med fagdelt undervisning. Ressourcen bruges i stedet til at bemande klasserne med yderligere personale.

Specialklasse SPD for 5. - 9. årgang

 

Fra 35 timer til 32 timer

Specialklasse SPE for 5. - 10. årgang

 

Fra 35 timer til 32 timer

 

Specialklasse SPF for 7. - 10. årgang

 

Fra 35 timer til 32 timer

Specialklasse SPG for 5. - 8. årgang

 

Fra 35 timer til 32 timer

Lundgårdskolen

Modtageklasser

Reduktion på 2 * 45 minutter svarende til 2 af lektionerne mellem kl. 14.00 og 15.00.

Der ønskes i stedet at etablere mulighed for undervisnings-differentiering og holddeling i de øvrige lektioner.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningerne for specialklasserne på Gjellerupskolen, Gullestrup Skole, Sunds-Ilskov Skole og Vestervangskolen imødekommes for skoleåret 2017-18
at dispensationsansøgning for modtageklasseelever på Lundgårdskolen imødekommes for skoleåret 2017-18
at forsøget evalueres i foråret 2018.

Beslutning

De indkomne ansøgninger imødekommes.

 

Udover de 3 præmisser som hidtil har ligget til grund for dispensationer på området tilføjes en fjerde præmis: dispensationen gives til to-lærerordninger.

Evalueringen af dispensationen sker i foråret 2018 i forbindelse med ny ansøgningsrunde.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.15.01-P00-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Organisering af undervisning af tosprogede elever

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det er tidligere besluttet, at forvaltningen skulle se på organiseringen af basisdansk for tosprogede. Bevarelse af nuværende princip fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen tager afsæt i politisk aftale af 6. februar 2017 om at fastholde principperne i nuværende organisering (scenarie 1) , men med mulighed for at fravige, når helt særlige forhold taler for.

 

I skoleåret 2017/2018 sker der dog nogle ændringer i forhold til, hvor modtageklasser skal være placeret:

 • To modtageklasser på Lundgårdskolen (permanent)
 • Fire modtageklasser på Tjørring Skole, to i ind-skolingen og to på mellem-trinnet (permanent)
 • En klasse på Skolen på Sønderager, 10. klasse (permanent)
 • Et modtagehold på Herningsholmskolen (kun i skoleåret 2017/2018)
 • Et modtagehold på Vildbjerg Skole (kun i skoleåret 2017/2018)

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at nuværende praksis for basisdansk for to-sprogede bevares.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1268-07 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ny skolestyrelsesvedtægt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Casper Sand

Sagsresume

Herning Kommunes skolestyrelsesvedtægt er ajourført januar 2017 i henhold til Børne- og Familieudvalget og Byrådets beslutninger og fremlægges til godkendelse. Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til Folkeskolelovens kapitel 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1534 af 11. december 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes skolestyrelsesvedtægt blev behandlet og godkendt af Børne- og Familieudvalget i 2007 med ikrafttræden 1. august 2007 med senere vedtagne ændringer.

 

Herning Kommunes skolestyrelsesvedtægt er ajourført januar 2017 i henhold til Børne- og Familieudvalget og Byrådets beslutninger.

 

Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til Folkeskolelovens kapitel 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1534 af 11.december 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den ajourførte skolestyrelsesvedtægt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Læsecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Julsgaard Nyland    

Sagsresume

I februar 2015 udsendte Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som er med til at diagnosticere elever for ordblindhed fra marts måned i 3. klasse til de lange videregående uddannelser.

 

Med afsæt i mulighederne for at teste børn med dysleksi godkendte Børn og Familieudvalget september 2015 ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune”.

 

I forlængelse af de tiltag som er skitseret i Strategi- og handleplanen for dysleksi blev i skoleåret 2016/2017 tre udviklingsprojekter sat i værk om dysleksi på Sunds-Ilskov Skole, Hammerum Skole og Lundgårdskolen. Dette tiltag videreføres og iværksættes på yderligere fire skoler: Herningsholmskolen, Kibæk Skole, Aulum-Hodsager Skole, Haderup Skole.

 

Samtidig sættes udviklingsprojekt Læsecenter Herning i værk.

Sagsfremstilling

I februar 2015 udsendte Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som er med til at diagnosticere elever for ordblindhed fra marts måned i 3. klasse til de lange videregående uddannelser. Vejledningen til Ordblindetesten blev offentliggjort ultimo 2016.

 

På baggrund af Ordblindetesten godkendte Børne- og Familieudvalget september 2015 ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune” udarbejdet af læsekonsulenten, CBL samt skolernes læsevejledere.

 

Formålet med udviklingsprojekt Læsecenter Herning er at optimere dysleksiundervisningen på alle skoler og derigennem afprøve forskellige tiltag under hensyntagen til ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune” samt vejledningen fra Undervisningsministeriet.

 

Udviklingsprojekterne for dysleksi understøtter i høj grad Inklusionsstrategiens mindset, der sætter fokus på, at det er de voksnes ansvar at tilpasse læringsmiljøet til børnene - ikke omvendt. Det er således et mål i projektet at sikre, at alle børn er en del af fællesskabet, og at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

 

Samtidig med iværksættelsen af udviklingsprojektet på de tre skolen (evaluering herfra: bilag 1), blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra CBL og CBF, som skulle kigge på tiltag på dysleksiområdet i andre kommune.

 

Inklusionscenter for læsning, Silkeborg; Kompetencecenter for læsning, Aarhus; Det mobile Kompetencecenter, Skive; samt Kompetencecenter for læsning, Thisted har været inspirator for udarbejdelsen af Projekt Læsecenter Herning (bilag 2).

 

Etableringen af Læsecenter Herning foregår faseopdelt, dels for at sikre en mere intensiv understøtning af de involverede skoler og desuden for at erfaringsopsamling og justeringer indarbejdes som del af udbredelsen til nye skoler. Denne indledning handler om Fase 1.

 

August 2017: Hammerum Skole, Lundgårdskolen, Sunds-Ilskov Skole, + fire nye overbygningsskoler.

 

Det er en forudsætning, at Læsecenter Herning skolerne i det andet år som projektskole udvider indsatsen til også at gælde fødeskolerne, så et samarbejde om testapparat og læseindsatser bliver koordineret skolerne imellem.

Økonomi

Økonomien i udviklingsprojekterne på skolerne er baseret på skolernes egne ressourcer samt en central medfinansiering, (Skolefondsmidler) på 200.000 kr. pr. skole.

 

Den decentrale medfinansiering vedrører bl.a. indkøb at materialer, kompenserende it-værktøjer, styrkelse af indsatserne i skolernes ressourcecentre, øget læsevejledning m.m.

 

Den centrale finansiering består bl.a. i afholdelse af kursusudgifter til indkøb af it-værktøjer, kompetenceudvikling af skolernes lærere og læsevejledere - herunder medfinansiering af vikarudgifterne, når skolernes personale er på uddannelse.

 

Projektets økonomi-finansiering kr.
(decentralt)

Skoleåret 2016-17

Skoleåret 2017-18

Sunds-Ilskov

420.000

200.000

Hammerum (Lindbjergskolen)

301.824

200.000

Lundgårdskolen

405.080

200.000

Kibæk skole

 

200.000

Herningsholmskolen

 

200.000

Aulum-Hodsager
skole

 

200.000

Haderup skole

 

200.000

Centralt

600.000

1.400.000

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender etableringen af Læsecenter Herning
at finansieringen godkendes som anført med en central finansiering på 200.000 kr. pr. skole, de 1.400.000 kr. finansieres af Skolefondsmidler.

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

 

Udvalget forelægges efterår 2017 en plan  for implementering af "Læsecenter Herning" i alle kommunens skoledistrikter.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Rekruttering og Fastholdelse af Lærere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio Barahona, Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Som en del af budgetvedtagelsen blev der afsat midler til at sikre fastholdelse og rekruttering af lærere til Herning Kommunes folkeskoler. Disse midler skal anvendes til en række indsatser, som fremlægges udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den politiskindgåede aftale om at afsætte midler til fastholdelse og rekruttering omfatter iværksættelse af nedenstående indsatser:

 • Mentorordning for nye lærere.
 • Fælles info-dag, for nye lærere, blandt andet indeholdende præsentation af Center for Børn og Forebyggelses personale samt introduktion til netværksgrupper for nye lærere.
 • Kursusvirksomhed vedrørende dygtiggørelse af mentorer.
 • Netværk for nye lærere.

 

For at styrke indsatsen skal der lokalt på skolerne laves en samlet plan for de lokale initiativer i forhold til at fastholde og rekruttere lærere.

Økonomi

Indsatsen finansieres med det til formålet afsatte beløb i forbindelse med den politiske godkendelse af budget 2017. Der er afsat en pulje på 1,5 millioner kr. For 2017 udgør beløbet 0,625 millioner kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget godkender iværksættelsen af de ovenfor nævnte indsatser.    

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.13.00-P21-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Driftsbevilling til Formidlerteamets afholdelse af "digital dannelse" og "trivselsseminar"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Formidlerteamet under SSP Herning er en vigtig del af det forebyggende arbejde med digital dannelse og trivsel, som skal mindske elevernes mistrivsel både på de sociale medier og i klasserne.

 

Formidlerteamet har blandt andet til opgave at varetage og afholde digital dannelse i 4. klasse og trivselsseminar for 8. årgang. For fortsat at kunne varetage denne opgave ønskes en økonomisk bevilling til formidlerteamet for 2018 og alle år herefter.

Sagsfremstilling

Digital dannelse i 4. klasse har til formål at styrke børnenes digtigale dannelse, så de får en hensigtsmæssig tilgang til brugen af de sociale medier. Ligeledes styrkes forældrenes viden på området, så de kan støtte og guide deres børn. Dette skal ske gennem den tidlige og forebyggende indsats på 4. klassetrin. Indsatsen indebærer et oplæg på to lektioner for eleverne i 4. klasse. Oplægget sætter blandt andet fokus på skjult mobning på nettet/sms, og at billeder delt på internettet ikke forsvinder igen. Oplægget danner basis for et forløb, hvor klasserne selv kan arbejde videre med emnet.

 

Trivselsseminaret for 8. årgang har til formål at sætte fokus på trivsel i klasserne, forældreinddragelse samt at inspirere forældrene til rollen som forældre til en teenager. Trivselsseminaret løber over to sammenhængende skoledage, hvor hele 8. årgang på skolen deltager. Seminaret afsluttes med, at eleverne fremlægger det, de har arbejdet med, for forældrene den sidste aften.

 

I foråret 2016 blev begge indsatser (på daværende tidspunkt pilotprojekter) evalueret af eleverne, lærerne og forældrene. Begge evalueringer var altovervejende positive, og Formidlerteamet oplevede (og oplever forsat) positiv feedback fra alle involverede parter, hvorefter Børne- og Familieudvalget i juni 2016 godkendte driftsbevillinger til de to tilbud for år 2017.

 

Med afsæt i de to positive evalueringer af pilotprojektrne (se bilag for samlet evaluering af indsatserne) ønskes forsat driftsbevillinger til afholdelse af digital dannelse og trivselsseminar for 2018 og fremefter.

Økonomi

I nedenstående ses den samlede driftsudgift for henholdsvis digital dannelse og trivselsseminar.

 

Digital dannelse i 4. klasse

(Alle folkeskolerne – 1 dag + forældremøde)

110.000,-

 

 

Trivselsseminar på 8. årgang

(Alle overbygningsskoler – 2 dage + forældremøde)

175.000,-

 

I alt

285.000,-

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projekterne finansieres af Børne- og Familieudvalgets pulje fra 2018 og frem.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Bygningsvedligehold - skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som følge af politisk aftale på budgetkonferencen den 24. april 2017 fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse sag om renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen samt udbedring af skimmelsvampskader ved Lind og Sunds skoler samt Læringscenter Syd (Arnborg skole).

Sagsfremstilling

På baggrund af politisk aftale på budgetkonferencen den 24. april 2017 afsættes der her og nu midler til renovering af tag på Højgårdskolen og Enbjergskolen.

Renovering af tag på Højgårdskolen er vurderet til at koste 5 millioner kr. Tilsvarende er vurderingen, at det vil koste 4 millioner kr. at renovere tag på Engbjergskolen.

 

Derudover er det besluttet at afsætte midler til udbedring af skimmelsvampsskader ved Lind og Sunds skoler samt Læringscenter Syd (Arnborg skole).

 

Det vurderes, at udgifter til udbedringen vil beløbe sig op til følgende:

 

På Lind skole: 2 millioner kr.

På Sunds skole: 3,175 millioner kr.

På Læringscenter Syd (Arnborg skole): 0,350 millioner kr. 

Økonomi

Den samlede udgift af renovering og udbedring vurderes at koste 14,525 millioner kr. Der er indgået en politisk aftale på budgetkonferencen den 24. april 2017 om, at finansiering kan etableres via to kilder:

1. Overskud opstået i forbindelse med mersalg af jord

2. Restmidler tidligere afsat til energirenovering

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de beskrevne renoveringer og udbedringer og anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget:
at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet 9 mio. kr. i 2017 til renovering af tag på henholdsvis Højgårdskolen og Engbjergskolen på Serviceområde 12 Folke - og Ungdomsskoler, nyt stednr.
at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet 5,525 mio. kr. i 2017 til udbedring af skimmelsvampeskader ved Lind og Sunds skoler samt Læringscenter Syd (Arnborg skole) på Serviceområde 12 Folke - og Ungdomsskoler, nyt stednr.
at udgiften på samlet 14,525 mio. kr. finansieres med 9 mio. kr. fra Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, energirenoveringer og det resterende beløb på 5,525 mio. kr. finansieres af likvide midler med henvisning til, at beløbet er tilgået kassen som en ekstraindtægt i forbindelse med salg af de kommunale beboelsesejendomme.

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny skole, Lindbjergskolen, til erstatning for nuværende Gjellerup- og Hammerum skole

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i

henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2017.

 

Lindbjergskolen er en ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter til erstatning for nuværende Gjellerup og Hammerum skole.

Skolen skal stå klar til at modtage cirka 1.000 børn og 100 medarbejdere.

Byggeriet skal, ud over en ny, moderne folkeskole rumme et nyt bibliotek for hele lokalområdet. Samtidig bygges Lindbjergskolen sammen med Hammerum-Hallen, der bliver et nyt kultur- og aktivitetshus.

 

Byggeriet er på ca. 11.500 kvadratmeter netto (ca. 15.000 kvadratmeter brutto), fordelt på omkring 180 forskellige lokaler.

Lindbjergskolen bliver bygget som en "mini-by" med separate bygninger til indskoling, mellemtrin og udksoling. De tre bygninger bindes sammen af fællesrum og der etableres et fælles ankomstområde til skole, bibliotek og hal.

Udendørsområderne indrettes med et væld af muligheder for aktivitet og motion, der kan bruges hele døgnet.

 

Der er afsat 68,121 mio. kr. i 2017 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059, Lindbjergskolen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 68,121 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Lindbjergskolen
atbeløbet på 68,121 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Lindbjergskolen.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Anlægsregnskab vedrørende Familiecentret - ombygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kenneth Jensen, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. ombygning af Familiecentret fremlægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling den 16. december 2014 på 1.651.000 kr. og den 22. juni 2015 på 424.000 kr., i alt 2.075.000  kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende ombygning af Familiecentret, sted nr. 521097.

 

Herning kommune overtog ejerskabet af bygningen på Markedspladsen pr. 1. januar 2015. I forbindelse med at afdeling fra Center for Børn, Unge og Familier (tidl. Familiecentret) flyttede ind i bygningen, blev der udført bygningsmæssige ændringer og istandsættelser samt lavet af ny ventilation.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Økonomi

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om LÆringscenter Syd (Arnborg, Kølkær og Fasterholt)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde 16. marts 2016, at Center for Børn og Læring i henhold til Administrationsgrundlaget bemyndiges til at se på ekstra midler til afstand mellem husene i LÆringscenter Syd. Sagen skulle genoptages i foråret 2017.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra fællesbestyrelsen ved LÆringscenter Syd fik Center for Børn og Læring i henhold til administrationsgrundlaget bemyndigelse til at se på tildeling af ekstra midler på baggrund af afstanden mellem husene i LÆringscenter Syd.

 

På den baggrund fik LÆringscenter Syd ekstraordinært tilført ekstra 150.000 kr. i 2016.

 

LÆringscenter Syd har i 2016 arbejdet på at optimerer driften, således at de kan imødegå og reducere underskuddet. De har fortsat børnepasning i de 3 lokalområder, Fasterholt, Arnborg og Kølkær, som det er politisk besluttet.

 

Center for Børn og Læring har vurderet, at der i 2017 ikke er behov for tilførsel af ekstra midler, da institutionen er kommet ud med et mindre forbrug i 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

 

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om tandsundhed 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2016 viser, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune fortsat er helt i top. Status fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau. 

 

12.735 børn og unge (3-18 år) i Herning Kommune danner grundlag for sundhedstallene i 2016. Der har i 2016 været en indberetningsprocent på 69,52% på de lovpligtige årgange. Alle børn og unge er set til tandeftersyn ca. hver 16. måned.

 

Rapporten viser tabeller og kurver over Herning Kommune, sammenligning i SCOR-tal mellem Herning, hele landet og Region Midt. Mål for tandsundhed i 2017 er indsat.

 

For de 0 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune for 2016 på niveau med landsgennemsnittet.

 

For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der i 2016 fortsat en fin tandsundhedsfremgang, og Herning Kommunes tandsundhedstal for 2016 er meget pænere end landsgennemsnittet.

 

I 2016 forlod 55 % af de 18-årige tandplejen uden huller.

 

Gennemsnitlig cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er historisk lav, og helt nede på 0,10 %.

 

Antallet af risikopatienter i alderen 10 til 17 år (DMFS>8) er faldet igen i 2016 til 152 børn og unge. I 2014 var antallet 179. Gruppen af risikobørn i alderen 10 til 17 år er halveret siden 2009:  Fra 334 i 2009 til 152 i 2016.

 

Der er fortsat fokus på at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Friskolen Asgaard i Skibbild-Nøvling har på Børne- og Familieudvalgsmødet den 13. april 2016 fået godkendt etablering af privat vuggestue og børnehave med opstart senest 1. juli 2017. Friskolen har søgt om udsættelse med opstart til 1. januar 2018
 • Herning Kommune har indsendt ansøgning om deltagelse i Udviklings- og forskningsprojektet: Styrket fokus på børns læring i dagtilbud. 3 daginstitutioner har meldt sig til at deltage. De 3 daginstitutioner er: Børnehøjen, Vinding Børnehus og Hurlumhejhuset 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalget medlemmer