Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. november 2015
Mødested: Dagplejen, Østergade 5, Aulum, mødelokale 1

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Fordelingsmodel for lederlønsressourcer på folkeskoleområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Dørken, Lars Møller Pedersen

Sagsresume

Med Byrådets vedtagelse af mulighedskataloget for Budget 2016-19 blev det besluttet, at der fra og med 2016 skal spares i alt 2 mio. kr. på ledelse på folkeskoleområdet. I det følgende præsenteres to forslag til en fordelingsmodel for lederlønsressourcerne til folkeskoleområdet. Modellerne udmønter besparelsen på 2 mio. kr. Børne- og Familieudvalget bedes tage stilling til hvilken model, der foretrækkes.

 

Center for Børn og Læring har undervejs i forberedelsen af modellerne haft en tæt dialog med Skolelederforeningen om, hvordan besparelsen kan udmøntes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af mulighedskataloget med besparelsesforslag for Budget 2016-19 blev det besluttet, at der fra og med 2016 skal spares i alt 2 mio. kr. på ledelse på folkeskoleområdet (forslag 12.14). Budgettet til skoledelse har til og med 2015 været placeret centralt – det vil sige, at lønnen til skolelederne ikke har været indeholdt i skolernes budget og økonomi. Fra og med 2016 vil udgifterne til lederløn indgå i skolernes økonomi. I det følgende præsenteres to budgettildelingsmodeller for lederløn. Begge modeller indeholder besparelsen på 2 mio. kr.

 

I processen med at udarbejde to de modeller har Center for Børn og Læring været i tæt dialog med Skolelederforeningens bestyrelse, der har haft indflydelse på udformningen af de to modeller.

 

Undersøgelse af anvendelsen af ledertid

Som udgangspunktet for arbejdet med en tildelingsmodel for lederløn blev der gennemført en undersøgelse af ledernes arbejdstid. Undersøgelsen havde til formål at skabe viden om, hvordan skolernes ledere (skoleledere og alle mellemledere) anvender ledelsestiden. Undersøgelsen viste, jf. nedenstående figur, at ca. 50 pct. af en leders arbejdstid anvendes på pædagogiske opgaver. Det hænger godt sammen med folkeskolereformens intentioner om øget fokus på kvalitetssikring af skolernes pædagogiske udvikling.

 

 

Derudover viste undersøgelsen, at der er forskelle på fordelingen af arbejdstiden for ledere på henholdsvis små og store skoler, samt for henholdsvis mellemledere og skoleledere. Det fremgår eksempelvis, at ledere på små skoler anvender 5,9 pct. af deres samlede arbejdstid på egen klasseundervisning, mens andelen er 2,6 pct. for ledere på større skoler. Tilsvarende fremgår det, at mellemledere bruger mere tid på undervisning end skoleledere.

 

Undersøgelsen viste også på baggrund af en analyse af sammenhængen mellem ledertid og antal elever, at ca. 50 pct. af én leders effektive ledelsestid på hver enkelt skole anvendes på ”grundopgaver”. Det vil sige, at hvis man hypotetisk forestillede sig, at der ikke var elever på en skole, ville der stadig blive brugt tid svarende til en halv stilling. Det kunne f.eks. være opgaver som: møder med forvaltningen og skolebestyrelsen, orientering i lovstof og faglige krav, budgetopfølgning og administration af bygninger.

 

Lønudgifter til skoleledelse og sum til fordeling

Det samlede lønforbrug for skoleledere i 2015 danner udgangspunkt for den samlede sum til fordeling til skolerne, dvs. at evt. udgifter til sjette ferieuge, engangstillæg mv. er medregnet. Dog er der fra det samlede lønforbrug i 2015 fratrukket særlige udgifter, som f.eks. udgifter forbundet med afskedigelser, fratrædelsesaftaler mv. 

 

Grundlønnen for ledere på skolerne i Herning Kommune, inkl. mellemledere, er i gennemsnit ca. 500.000 kr., ekskl. pension. Der er ikke i grundlønnen medtaget udgifter til særlig feriegodtgørelse, evt. udbetaling af sjette ferieuge og engangstillæg. Pensionsudgiften udgør for overenskomstansatte og kontraktansatte typisk 17,3 pct. af lønnen. Der er 37 overenskomstansatte (eller kontraktansatte) skoleledere på det almindelige folkeskoleområde.

 

I forhold til at udarbejde en fordelingsmodel til skolerne har det været en udfordring, at lønudgiften til overenskomstansatte ledere er ca. 17,3 pct. højere end hos tjenestemandsansatte, pga. udgifterne til pension. En model, der ikke tager højde for det, ville dermed tilgodese skoler med tjenestemandsansatte ledere. Derfor foreslås det, at man i fordelingsmodellen i første omgang holder pensionsudgiften ude, og at der afsættes en pulje til pensionsudgifter. Efter fordelingen af lønressourcerne (ekskl. pension) tildeles skolerne så, afhængigt af antal overenskomstansatte eller kontraktansatte, i udgangspunktet et fast beløb pr. leder (85.000 kr. som udgangspunkt i de efterfølgende beregninger, svarende til pensionsudgiften for gennemsnitsgrundlønnen for en overenskomstansat leder). Pensionspuljen vil fremover blive øget, hver gang en tjenestemandsansat leder erstattes af en overenskomstansat/kontraktansat leder. Tilsvarende skal der yderligere til puljen afsættes 15 pct. af gennemsnitslønnen for kontraktansatte skoleledere. Det svarer også til ca. 85.000 kr. pr. kontraktansat skoleleder. Skolerne med kontraktansatte skoleledere får derfor som udgangspunkt i modellerne tildelt i alt 170.000 kr. fra pensionspuljen til pension og kontrakttillæg. 

 

Udregningen af puljen til lederløn, ekskl. pension/kontrakttillæg, til skolerne fremgår af nedenstående tabel: 

 

Der vil endvidere blive afsat budget til en central pulje, der skal dække udgifter ved afskedigelser, fratrædelsesaftaler, og andre særlige udgifter, som det ikke er rimeligt, belaster enkeltskolers budgetter. I indeværende år er der hertil forbrugt ca. 1,5 mio. kr. Derfor afsættes en central pulje af samme størrelsesorden, og fremadrettet vil sådanne udgifter blive betalt herfra.

 

Model for fordeling af ressourcer

På baggrund af drøftelser med skolelederforeningen om mulige fordelingsmodeller for lederlønsressourcerne, er CBL og skolelederforeningen enige om at anbefale to modeller, der benytter skolernes personalebudget som fordelingsnøgle. Personalebudgettet er valgt ud fra den betragtning, at det overordnet set afspejler den samlede ledelsesopgave på den enkelte skole. Dvs. at der her er medtaget både den almindelige folkeskoleundervisning, men også særlige og ledelseskrævende opgaver forbundet med eksempelvis modtageklasser og specialklasser, to-sprogede elever mv.

 

Rent administrativt skal lederlønsfordelingen fremadrettet indbygges i skolernes årlige udmelding af personalelønsressourcer i efteråret året før et budgetår. Lederlønsbudgettet for budgetåret vil derefter ligge fast og ikke ændres løbende ved evt. budgetkorrektioner i løbet af året.

 

Ulempen ved at vælge personalebudgettet som fordelingsnøgle er, at der ikke automatisk vil ske en tilpasning af det samlede beløb til skoleledelse ved ændringer i opgaver og i det samlede elevtal på folkeskoleområdet. Det vil således skulle håndteres særskilt i begge de anbefalede modeller.

 

Der er udarbejdet to modeller for fordeling af lederlønsressourcerne. Børne- og Familieudvalget bedes tage stilling til, hvilken model der foretrækkes.

 

Model 1 anvender personalebudgettet som fordelingsnøgle, så skolerne får en andel af lederlønsressourcerne svarende til deres andel af det samlede personalebudget. Det skal bemærkes, at der i modellen indirekte indgår en grundtildeling til alle skoler, da der i ressourcetildelingsmodellen for pædagogisk personale er en grundtildeling på 635.000 kr. Denne indgår i fordelingen, fordi den er en del af den enkelte skoles samlede personalebudget.

 

Model 2 anvender ligeledes personalebudgettet som fordelingsnøgle, men forud tildeles hver skole en grundtildeling på 250.000 kr. Beløbet svarer til halvdelen af en gennemsnitsløn for ledere, ekskl. pension. Grundtildelingen hænger dermed sammen med resultatet fra ledertidsundersøgelsen, der viste, at hver skole anvender 50 pct af én leders effektive ledelsestid på ”grundopgaver”. En grundtildeling vil tilgodese små skoler mere og ramme store skoler hårdere end model 1. Den samlede grundtildeling  pr. skole til pædagogisk personale og ledelse vil således udgøre knap 900.000 kr.

 

Bilag 1 præsenterer resultaterne ved de to modeller for de enkelte skoler. Her er endvidere indskrevet hvor mange ledere, der er på de enkelte skoler. Det skal bemærkes, at lederlønnen for centerklasser betales på en anden konto, eftersom det er takstfinansierede specialundervisningstilbud. Derfor er alle ledere på skoleområdet i Herning Kommune ikke med i denne fordeling, og skolerne med centerklasser har ledere, der kun anvender en del af deres tid på den almindelige folkeskole. Bemærk ligeledes, at de skoleledere, der har ledelsesopgaver for dagtilbud og SFO, fremadrettet har mulighed for tilsvarende at kontere den del af deres ledelsestid, som de bruger på disse opgaver, på budgettet hertil. Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet tildeler budget til ledelsestid. I bilag 2 er der udarbejdet en oversigt over konsekvenserne af de to modeller i forhold til de forventede lønudgifter i dag. Her er der i fordelingen i model 1 og 2 inddraget tildeling til skolerne til pension og kontraktansatte på i udgangspunktet 85.000 kr. pr. overenskomstansat leder og 2x85.000 kr. pr kontraktansat skoleleder. Endvidere er der i bilag 2 en oversigt over konsekvenserne af den nye ressourcetildelingsmodel i 2016, sammenholdt med den tidligere model.

 

Det skal også bemærkes, at modellerne i Bilag 1 og Bilag 2 beror på det vedtagne budget for 2015 med en enkelt korrektion. Dermed viser tabelerne, hvordan det ville have set ud i 2015. Der vil blive foretaget en genberegning med udgangspunkt i den nye ressourceudmelding for 2016, resultaterne vil dog ligge forholdsvist tæt på resultaterne i bilagene.

Økonomi

Forslaget udmønter besparelsen på lederlønninger på 2 mio. kr., jf. forslag 12.14 i mulighedskataloget for Budget 2016-19.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til hvilken model, der fremadrettet skal fordele ressourcer til ledelse på folkeskolerne.

Dire

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tilslutter sig model 1, dog med indførelse af en minimumstildeling på 400.000 kr.  til ledelse pr. skole.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-3-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Inklusionsstrategi for Henring Kommune 2015-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen og Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Forligskredsen har i forbindelse med Strukturforliget i 2014 skrevet: Knæk Kurven-strategierne, der har øget inklusionen på skoler og dagtilbud i Herning Kommune, skal opdateres og udvikles, så de tilpasses målsætningen fra folkeskolereformen: ”Alle børn skal blive så dygtige, de kan”.

 

Erfaringerne fra Knæk Kurven og forskningen viser, at udviklingen af læringsmiljøerne er helt central. Læringsmiljøerne skal være præget af et fælles sprog med fokus på den udvikling, barnet og dets omgivelser skal opleve.

 

Udviklingen af nye strategier, der øger inklusionen i dagtilbud og skoler, skal fokusere på kvaliteten i læringsmiljøerne. Kvaliteten skal være kendetegnet ved, at lærerne får mulighed for at mestre undervisningsopgaven med adgang til specialistviden i form af resursepersoner.

 

Strategierne skal ligeledes omfatte nye former for forældreinddragelse. Desuden skal der sættes fokus på progression i børnenes læring, så de bliver i stand til at indgå i en ungdomsuddannelse.

 

Inklusions-strategierne skal indeholde en plan for økonomisk omfordeling, så skolerne decentralt kan beslutte og iværksætte initiativer, der styrker inklusions indsatsen.

 

I Budgetforliget 2015 nævnes opmærksomheden på inklusionen igen:

Det er nu igen tid til at øge fokus på inklusionen. Inklusionen i Herning Kommunes folkeskoler skal have yderligere opmærksomhed i 2015, blandt andet gennem øget inddragelse af forældrene.

Sagsfremstilling

På baggrund af Forligskredsens beslutningen er det nedsat flere projektgrupper. Alle børn og unge er en del af fællesskabet blev nedsat i november 2014 med en organisering på tværs af centrene i Børn og Unge. Foruden decentrale ledere, har BUBL og HLF været repræsenteret i arbejdsgruppen. FOA har haft tilbud om repræsentation. 

 

Der har i dette projektet været afholdt 6 styregruppemøder og 9 arbejdsgruppemøder.

 

Desuden har der været afholdt en række information og sparringsmøder:

·        Kick-off og Midvejsmøde sammen med børn – og familieudvalgets medlemmer samt forældrerepræsentanter, medorganisationen og projektets deltagere

·        Ledermøder, møder med repræsentanter for ledelsen

·        Møder med øvrige medarbejdere på forvaltningen, CBF og CBL

 

Endelig har der været afholdt en række høringsmøder:

·        Netværkene på Dagtilbud og skole repræsenteret i SEI (Sverige, evidens og inklusion)

·        Forældrerepræsentanter fra Samrådene

·        De faglige organisationer, BUPL og HLF

·        Handicaprådet

Høringssvarene er vedlagt sagen, men er også indarbejdet i strategien på en række områder.

 

 

I strategien: Alle børn og Unge er en del af fællesskabet er der ikke udarbejdet en plan for økonomisk omfordeling. Denne udarbejdes i forbindelsen med projekt: Ny struktur på det specialiserede område.

 

Strategien omfatter foruden en beskrivelse af de enkelte delelementer også to sammenfatninger – én rettet mod forældre og en rettet mod medarbejdere i Herning Kommune.

 

Som en del af strategien er der udarbejdet en plan for implementeringen og forankringen af inklusionen i Herning Kommune (Kapitel 7 og 8 –Inklusionsprofilen).

 

Målet med strategi – og handleplanen har været, at udarbejde en fælles kommunal plan, der fastlægger pejlemærkerne for arbejdet med inklusion i Herning Kommune frem til 2020. Som et centralt omdrejningspunkt er udarbejdelsen af et mindset, der skal være grundforståelsen for arbejdet med inklusionsstrategien, når den implementeres i hele 0-18 års området.

 

Mindsettet:

·        Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes – det er en egenskab ved fællesskabet

·        Alle børn og unge kan komme i en udsat position

·        Respekt for forskellighed

·        Forældrene er en resurse både for det enkelte barn og fællesskabet

 

Hvert afsnit i strategien afsluttes med rammer for indholdet i en inkluderende organisation.

  

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der hvert andet år gives en status til Børne- og Familieudvalget herunder gennem kvalitetsrapporterne

at alle Børn og Unge er den del af fællesskabet sendes til høring i forældre – og skolebestyrelser samt faglige organisationer.

Dire

Beslutning

Indstillinger godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Tilslutning til Brugerportalinitiativet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Poul Venø, Preben Siggaard, Ellen Dissing

Sagsresume

KL har bedt om kommunernes tilslutning til et fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud.

Sagsfremstilling

Baggrunden for Brugerportalsinitiativet

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ påfolkeskoleområdet. Initiativet skal understøtte målene i folkeskolereformen og bringe den digitale folkeskole videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.

 

Aftalen betyder, at kommunerne frem mod skolestart i 2016/2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Det omfatter dels en Samarbejdsplatform, som blandt andet skal afløse det eksisterende SkoleIntra, og dels en lærings-platform, som skal understøtte folkeskolens kerneprocesser i form af elevernes læring og det pædagogiske personales tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af læringsforløb.

 

I denne sagsfremstilling fokuseres på samarbejdsplatformen, idet det er denne, kommunerne skal tage stilling til i løbet af oktober 2015.

 

Samarbejdsplatformen – national løsning

Samarbejdsplatformen skal sikre kommunikationen mellem blandt andet lærere, elever og forældre, og gøre det nemt for alle parter at finde information. Den nye Samarbejdsplatform vil derfor i vid udstrækning være en erstatning for det system, der hedder SkoleIntra, og som alle kommuner benytter sig af i dag. I tråd med mange kommuners tilkendegivelser har KL besluttet, at en løsning på dagtilbudsområdet indgår som en del af udbuddet om Samarbejdsplatformen. Ved at have en fælles løsning for folkeskole- og dagtilbud vil børn, unge og deres forældre kunne opleve, at kommunen stiller en sammenhængende kommunikationskanal til rådighed på tværs af de tilbud, som familien anvender i dagligdagen.

 

Kommunerne kan eventuelt vælge udelukkende at tilslutte sig skoledelen af udbuddet. En samarbejdsplatform vil dog også have stor værdi på dagtilbudsområdet, dels til understøttelse af dialog og samarbejde mellem dagtilbud og forældre, dels fordi nyere forskning netop viser, at forældrenes engagement og involvering i barnets hverdag har stor betydning for en god udvikling. Ligeledes vil platformen kunne anvendes til understøtte børnenes overgang mellem dagtilbud og skole i forhold til at sikre mere ensartede rammer for læringsstil samt dialog mellem medarbejdere og familier.

 

 

Forventet tidsplan

- skoledelen

KOMBIT forventer, at løsningen vil være stillet til rådighed for alle kommuner efter sommerferien 2018, såfremt samarbejdsaftalen indgås inden den 20. november 2015. Herning Kommune har fået en forlængelse og tilslutningen skal tages inden 30. november 2015.

 

- dagtilbudsdelen

Implementeringen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at Samarbejdsplatformen er udbredt og i stabil drift på alle folkeskoler.

 

KL og KOMBIT søger alligevel allerede nu tilslutning til løsningen på dagtilbudsområdet fra kommunerne, da det forudsætter en vis tilslutningsgrad at kunne indkøbe løsningen på dagtilbudsområdet, som en del af det samlede udbud. Der skal således være flere kommuner, der tilslutter sig, før det er hensigtsmæssigt at igangsætte en kravsspecifikation m.m. af et dagtilbudssystem.

Såfremt der ikke opnås en tilstrækkelig tilslutning til dagtilbudsområdet, vil denne del af

løsningen ikke blive indkøbt.

 

Forvaltningen Børn & unge` s vurdering:

Forvaltningens ledelse i samarbejde med Koncern IT anbefaler, at Herning Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud og binder sig til efterfølgende at anvende samarbejdsplatformen, når denne er udviklet, på både folkeskoleområdet og på det kommunale og selvejende dagtilbudsområde.

 

Løsningen vil blandt andet kunne anvendes til at indføre et digitalt kommunikationsredskab mellem ledere, medarbejdere og forældre. Ligesom det vil kunne bidrage til den faglige og kvalitetsmæssige udvikling af børnenes kompetencer i forhold til digitale redskaber.

 

Økonomi

Økonomi og finansiering:

Det antages i beregningen af den samlede udgift for det nye Brugerportalinitiativ, at 90% af landets kommuner tilslutter sig aftalen.

 

Det vurderes, at folkeskolerne samt de kommunale og selvejende institutioner samt den kommunale dagpleje, der forventes at indgå i løsningen, har de nødvendige it opkoblinger til at drive systemet allerede i dag, hvorfor der ikke vil være ekstraudgifter forbundet med opkobling. Den samlede årlige driftsudgift i Herning Kommune efter implementering forventes at beløbe sig til:

 

 

Tabel 1. Estimerede udgifter vedr. tilslutningsaftalen

 

 

Netto prisen pr. år vil beløbe sig til DKK. 627.500 gældende fra 2018 – 2026.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud godkendes 

at finansieringen findes i forbindelse med budgetlægning 2018 indenfor budgetrammen på SO 10, dagtilbud og SO 12, folke- og ungdomsskoler. 

 

Dire

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-9-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om bygningsmæssige forandringer ved Lundgårdskolens SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen og ledelsen for Lundgårdskolen og Lundgårdskolens SFO har indsendt ansøgning om bygningsmæssige forandinger, således at hele SFO'en kan samles i lokaler i forbindelse med skolen.

Sagsfremstilling

Lundgårdskolens SFO er i dag placeret 3 forskellige steder. SFO1 er placeret på Spøttrupvej 50, hvor de har til huse i et lejlighedskompleks i 5 lejligheder på hhv. 1. og 2. sal. SFO2 er i lokaler i kælderen under skolen. Og endelig er deres specialafdeling placeret i indskolingsafdelingen.

 

Den store kompleksitet, som eksisterer på skolen i dag, vil SFO'en gerne imødekommer og arbejde for og dette er i dag ikke muligt pga. de 3 lokaliteter. Bl.a. hænger specialafdelingen i dag ikke sammen med det øvrige SFO-tilbud, og dermed har centerbørnene ingen at spejle sig i.

 

SFO'en ønsker at opsige lejemålet på Spøttrupvej og der tilbygges på Lundgårdskolen til at kunne rumme både SFO'en og specialafdelingen samlet.

 

Ifølge ansøgningen vil en sådan samling bl.a.

 • Styrke fællesskabet for både børn og medarbejder.
 • Give en helhed mellem skole og fritid på Lundgårdskolen
 • Bedre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og ressourcer - bl.a. ved sampasning i ferieperioder
 • Optimal udnyttelse af faciliteter og fælleslokaler

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der arbejdes videre med sagen, med henblik på at udarbejde et programoplæg samt en skønnet økonomi herpå.

Dire

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Revideret kvalitetsstandard for Herning Krisecenter indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted efter § 109 i lov om social service. Krisecentrets målgruppe er kvinder, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold. Krisecentret tilbyder ophold under sikrede forhold og har plads til 5 kvinder og deres medfølgende børn.

 

I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 631 af 15/6 2006, ’Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service’, som er gældende fra 1/1 2007, bestemmes, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud efter § 109 i lov om social service.

 

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service skal beskrive, hvad borgerne kan forvente, når de bor på Herning Krisecenter. I forlængelse heraf er der pligt til at gøre kvalitetsstandarden alment tilgængelig for borgerne. Der er endvidere krav om, at repræsentanter for beboerne har været inddraget i processen med udarbejdelse af kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter har været forelagt de beboere, der havde ophold på Krisecentret medio november 2015. Der eksisterer ikke et brugerråd på Herning Krisecenter.

 

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service indeholder beskrivelse af følgende punkter i henhold til kravene i bekendtgørelsen:

 • Antal pladser og de fysiske rammer
 • Den overordnede målsætning
 • Beskrivelse af ydelser og tilbud
 • Opholds- og kostbetaling
 • Procedurer for henvendelse og ophold
 • Fællesfaciliteter
 • Personalepolitik
 • Den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet
 • Værdier og normer
 • Brugerindflydelse

 

Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter uddyber ovennævnte områder, jf. vedlagte bilag. Kvalitetsstandarden for tilbuddet blev senest revideret ultimo 2013.

Der er i forhold til den tidligere udgave foretaget indholdsmæssige ændringer i afsnit 6: Ydelser og tilbud i forhold til ændret lovgivning på området. Der er desuden foretaget mindre præciseringer samt opdatering af takster og af afsnit 12: Fremtidig indsats.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter 2015 godkendes.

Dire

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-6-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til Kaldalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af om- og tilbygning af Kaldalen i Skarrild.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Der er i investeringsoversigten for 2016 sted nr. 513099 01, Kaldalen, under serviceområde 10, Dagtilbud for børn, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.312.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Kaldalen udgør kr. 9.131.000 i perioden 2016-2017.

 

Programoplægget tager udgangspunkt i, at nedrive den 26 år gamle nedslidte pavillon og erstatte den med nye/andre lokaler. Byggeprojektet omfatter opførelse af en ny integreret daginstitution, beliggende i tilknytning til skole, kultur og idrætscenteret. Ved at skabe synergieffekt for hele Landsbycentret via fælles administration, toiletter og øvrige lokaler gøres hele Landsbycentret mere tværfagligt og bæredygtigt. Målet er lokaleoptimering, der betyder, at lokalerne udnyttes bedre samlet set.

 

Der ønskes et byggeri af god kvalitet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke kvalitet. Den nye indretning skal lægge vægt på tilgængelighed og signalere åbenhed og funktionalitet.

 

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt.

Ved valg af konstruktion og materialevalg skal følgende prioriteres højt:

- Indeklima

- Lydforhold

- Lav miljøbelastning

- Lang levetid

- Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.312.000 til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513099 01, Kaldalen

at beløbet på kr. 4.312.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513099 01, Kaldalen.

Dire

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af kompetenceudvikling og bygningsjusteringer i 2016 i forbindelse med folkeskolereformen.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Der er i investeringsoversigten for 2016 sted nr. 301053, Skolefond, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.842.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Skolefonden udgør kr. 19.141.000 i perioden 2014-2017.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til udgifter i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling samt bygningsjusteringer i forbindelse med Folkeskolereformen blandt andet til etablering/ombygning af lokaler til faget håndværk og design.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.842.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond for 2016,

at beløbet på kr. 4.842.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond.

Dire

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til tag og fag på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførsel af renovering af tag/fag på skolerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

Der er i investeringsoversigen for 2016 sted nr. 301095 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 6.594.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedrørende renovering af tag/fag på skolerne udgør kr. 9.594.000 i perioden 2015-2016.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af tag/fag på skolerne.

 

I første omgang er Timring skole, Sunds skole og Herningsholmskolen blevet renoveret.

Renoveringerne forsætter i 2016 med følgende skoler:

 

Engbjergskolen:

Den flade tagedel (midtersektion) på undervisnings-/administrationsbygningerne er der ved at være neslidt. Nuværende tagdækning er en Sarnafil tagfolie fra slutning af 1980 erne.

På grund af dårlig fald og at bygningens ventilationsanlæg er placeret her, opbygges en ny gittertagkonstruktion, som beklædes B6 eternit tagplader. Som øvrige tagbeklædning på skolen.

 

Brændgårdskolen:

I år 2012 blev alle vinduespartierne mod Brorsonsvej udskiftet til nye alu vinduer, samt ca. 2/3 af vinduer mod Gullestrupvej.

De resterende vinduer som er fra skolens (Herning Seminarium) opførelse i 1961-62 udskiftes til nye alu vinduespartier.

 

Højgårdskolen:

Den flade tagedel (midtersektion) på undervisnings-/administrationsbygningerne er der ved at være neslidt. Nuværende tagdækning er en Sarnafil tagfolie fra slutning af 1980 erne.

På grund af dårlig fald og at bygningens ventilationsanlæg er placeret her, opbygges en ny gittertagkonstruktion, som beklædes B6 eternit tagplader. Som øvrige tagbeklædning på skolen. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 6.594.000 i 2016 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler,

at beløbet på kr. 6.594.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler.

 

Dire

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Sdr. Felding skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor

Børne- og Familieudvalgets område vedr. Sdr. Felding skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i

henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for

2016.

Der er i investeringsoversigten for 2016 sted nr. 301096 Sdr. Felding skole,

under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr.

4.500.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Bevillingen anmodes frigivet til en om- og tilbygning på Sdr. Felding Skole.

 

Der påtænkes følgende arbejder på mellemtrinnet: 

- Opførelse af tilbygning indrettet med 2 klasselokaler og ny forbindelsesgang mellem eksisterende og nye lokaler 

- Sammenlægning af eksisterende klasselokaler med gangareal for opnåelse af større lokaler.

- Flytning og indretning af Håndværk og Design, sløjd og musiklokaler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 4.500.000 i 2016 til serviceområde 12, Folke-

og Ungdomsskoler, sted nr. 301096, Sdr. Felding skole,

at beløbet på kr. 4.500.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

i 2016 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301096, Sdr. Felding skole.

Dire

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af nye boldbaner samt rådgivning og projektering ved den Nye skole i Hammerum/Gjellerup

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2016.

 

Forarbejder ifm den nye skole er startet op i 2015 og selve byggeriet vil påbegyndes i 2017.

 

Der er afsat 9,819 mill. kr. i 2016 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059, Ny skole i Hammerum/Gjellerup.

  

Den samlede anlægssum vedr. Ny skole i Hammerum/Gjellerup udgør 200,161 mill. kr. i perioden 2016-2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9,819 mill. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 til rådgivning, projektering mv. i forbindelse med Ny skole i Hammerum/Gjellerup

at beløbet på 9,819 mill. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059, Ny skole i Hammerum/Gjellerup.

Dire

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Tove Mortensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup,

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2015 og frem blev der afsat 6,087 mio. kr. (2016-prisniveau) til etablering af nye lokaler til Herning Krisecenter. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten i 2016 på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til rådgivning, projektering mv. af byggeriet.

Sagsfremstilling

Den 28. september 2015 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Herning Krisecenter flytter til Valdemarsvej 20.

 

Ifølge tidsplanen vil projektering af ombygningen starte op i december 2015, og selve ombygningen vil starte op august 2016.

Økonomi

Der er i alt afsat 6,087 mio. kr. i 2016 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 542098 Herning Krisecenter. Der anmodes om frigivelse af 500.000 kr. heraf til rådgivning, projektering mv.

 

Der er afsat driftsmidler til driften af Herning Krisecenter på Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie, stednr. 542098 til rådgivning, projektering mv. iforbindelse med etablering af nyt krisecenter på Valdemarsvej 20

at beløbet på kr. 500.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 16, Børn og Familie, sted nr. 542098, Herning Krisecenter.

 

Dire

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-31-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab vedr. tagrenovering på Kibæk skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Kjeld Rønnow, Niels Mønsted og Tove Mortensen

Sagsresume

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. tagrenovering på Kibæk skole.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling på 1.700.000 kr. den 28. januar 2014, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for tagrenovering på Kibæk skole, sted nr. 301062,

 

Anlægsarbejdet har omfattet dobbelt tagpapdækning på eternitskifer på bygning 6 og 8, levering og montering tagrender og nedløb tilslutning til kloak på bygning 6 og 8, udskiftning af taghætter og ventilationsafkast på bygning 6 og 8 samt udskiftning af ovenlysvinduer.

 

Bevilling           1.700.000 kr.

Forbrug           1.782.974 kr.

Merforbrug           82.974 kr.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Merforbruget skyldes ny sternbeklædning, som viste sig at være nødvendig i forbindelse med tagarbejdet. Den gamle beklædning var asbestplader, som kostede ekstra at bortskaffe og den nye beklædning valgte vi at tage i en kraftigere udgave, da det får en hård behandling på skoler.

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Dire

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.18.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om normering i den private institution Herning Valgmenigheds Skovbørnehave

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den private institution Herning Valgmeningheds Skovbørnehave ønsker at udvide deres normering til 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, dog 70 børnehavebørn i perioden 1. april til 37. juli på grund af førskolegruppe.

Sagsfremstilling

Herning Valgmeningheds Skovbørnehave er i dag normeret til 24 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn + 20 børnehavebørn i førskolegruppe i perioden 1. april til 31. juli hvert år.

 

Den private institution ønsker at udvide deres normering til 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn + 20 børnehavebørn i førskolegruppe i perioden 1. april til 31. juli hvert år.

 

Institutionen har den nødvendige plads til rådighed.

Økonomi

Den ændrede normering vil betyde, at de skal stille med en yderligere driftsgaranti på 130.250 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager den ændrede normering i Herning Valgmeningheds Skovbørnehave til efterretning. Således normeringen fra 1. januar 2016 er på 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Dog i perioden 1. april til 31. juli hvert år yderligere 20 børnehavebørn i førskolegruppe

at Herning Valgmeningheds Skovbørnehave stiller med en yderligere driftsgaranti på 130.250 kr.

Dire

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-6-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om CBL's anbefalinger omkring præmature børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Der er i CBL arbejdet med præmature børn med det formål at afdække eksisterende tilbud og eventuelle behov for tiltag ift præmature børn i dagtilbud og skoler. I den forbindelse er der bl.a. gennemført en surveyundersøgelse, som involverer alle skoler og dagtilbud i kommunen.

 

Præmature børn er af høj prioritet i Herning Kommunes Børn og Unge forvaltning, der i de nye kommunale årsmål fokuserer på præmature børn, der er et af vejene til målet ift. inklusionsarbejdet. 

Sagsfremstilling

 Arbejdet med præmature børn har affødt 7 anbefalinger:

 

 1. Opkvalificering ift. at give pædagogisk personale en generel viden om for tidlig fødte/small for date gennem kurser og temadage
   
 2. Oplæg omkring for tidlig fødte/small for date skal på diverse ledermøde for decentrale ledere
   
 3. Tværfagligt præmaturteam oprettes i kommunen for pædagogisk personale. Teamet består af fagpersoner, der har en specialviden inden for de førnævnte områder. Temaet består af centrale som decentrale medarbejdere
   
 4. Præmaturteam oprettes i kommunen for forældre. Teamet består af sundhedsplejersker og kan trække på andre fagpersoner ad hoc
   
 5. Forældrefolder udarbejdes indeholdende væsentlig viden omkring det for tidlig fødte barns udvikling og vilkår, der understøtter det gode forældresamarbejde mellem det pædagogiske personale og forældrene
 6. Skema i pladsanvisningen skal redigeres, så forældrene fremover skal udfylde et felt, hvor de gør opmærksom på om barnet er for tidlig født/small for date. Dette skema skal fremover følge barnet fra 0-18 år, så informationen ikke går tabt
   
 7. Det skal fremover være et krav til den indledende samtale i dagpleje/vuggestue/børnehave/SFO/skole, at der spørges ind til om barnet er for tidlig født/small for date og om personalet i så fald på tage kontakt til sundhedsplejen for yderligere informationer.

 

Desuden vil emnet præmature bør blive præsenteret på diverse ledermøder, samrådsmøder og der vil blive afholt temadage med eksterne specialister i præmature børn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Taget til efterrertning

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.00-P21-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om projekt A.P. Møller "Vi lærer" Fleksibel praksisnær kompetenceudvikling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Ole Mogensen, Thomas Binderup

Sagsresume

AP Møller fonden har bevilget 5 millioner til projektet “Vi lærer. Fleksibel og praksisnær kompetenceudvikling” for lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen og på specialskoler.

 

Projektet har fokus på udvikling af kompetenceforløb og kompetencer for pædagogisk personale i anvendelsen af it og digitale medier i undervisningen.

 

Projektet etableres i et partnerskab mellem Herning Kommune, VIA Center for Undervisningsmidler, Viborg Kommune og Holstebro Kommune. 

Sagsfremstilling

Projektet har tre dele

 

1. I samarbejde med Via Center for Undervisning at udvikle et koncept for kompetenceudvikling, der er tilpasset skolernes og lærernes hverdag.

 

2. Indholdsmæssig at bibringe det pæd. personale IT-mæssige viden og kunnen således at IT- læringsværktøjerne bliver en aktiv og væsentlig del af læringsmiljøet.

 

3. At understøtte implementeringen og anvendelsen af en Læringsplatform for  lærere og elever  med målstyret undervisning som et  væsentligt element.

 

 

Der forventes at uddanne ca. 300 lærere fra Herning Kommune over 2 år, startende august 2016.

 

Projektejer:  Herning Kommune

 

Der er etableret fælles styregruppe mellem Herning Kommune, Viborg Kommune, Holstebro Kommune, Via Center for undervisning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til orientering.

Dire

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Stordagpleje i Sinding-Ørre Midtpunkt - Mulighederne for at etablere en dagpleje i Sinding-Ørre Midtpunkt er nu undersøgt og det konkluderes fra skolen og institutionens ledelse, at drift og overenskomst på området ikke levner muligheden for at kunne skabe et pasningstilbud på Sinding-Ørre Midtpunkts matrikel, der er lige så økonomisk bæredygtigt som et pasningstilbud ude hos den enkelte dagplejer.

  Den overvejende grund er, at en dagplejer må arbejde 48 timer om ugen, når det foregår i privat hjem, men kun 37 timer om ugen, når pasningen foregår i en institution.
 • Da samrådsmødet for skoler den 19. maj 2016 falder sammen med et arrangement i BKF foreslås det at flytte samrådsmødet til den 23. maj 2016
 • Supplerende svar til Ulrik Hyldgaard vedrørende skolerejser
 • James Nottingham - opsamling arrangement
 • Studietur
 • Herningegnens lærerforening har gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af spørgeskemaundersøgen behandles på Børne- og Familieudvalgsmøde den 20. januar

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Dire

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer