Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 25. februar 2015
Mødested: Innovatorium, Birk Centerpark 40, Birk - Mødelokale: Siemens

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.20.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Valg af scenarie for byggeri ved Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Hanne Enghoff, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Ved forliget om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, den 20. maj 2014, aftales det, at Holtbjergskolen lukkes, og skolebørnene flyttes med virkning fra 1. august 2015 til Herningsholmskolen.

Forligspartierne forpligter sig til at finde otte millioner kroner til anlæg i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune blev 2. behandlet på ekstraordinært Børne- og Familieudvalgsmøde, den 2. september 2014, og 2. behandlet i Byrådet, den 16. september 2014.

Sagsfremstilling

Overflytningen af Holtbjergskolens børn til Herningsholmskolen udløser et nettolokalebehov på 6 klasseværelser.

Der udløses ikke ekstra klasser på alle 7 årgange, og Herningsholmskolen har seks årgange 0.-6. klasse, med kun to spor.

Herningsholmskolen er bygget i 1956, med ombygning og tilbygning af idrætshal i 2005, og musik og håndarbejdslokaler ved idrætshallen i 2011. Skolens fløj mod nord og vest er renoveret i 2008, og senest er der udført renovering af ventilationsanlæget.

De nuværende klasselokaler på Herningsholmskolen er typisk 48 m2. Skolen rummer 502 elever i 22 klasser. Der ud over har skolen centerklasser med 68 elever i 8 klasser, samt fritidshjemmet Mejsen og en tandklinik. I 2014 er der indrettet lærerarbejdspladser.

I forbindelse med forberedelsen af byggesagen, udarbejdede skolen et lokaleprogram, hvor der redegøres for det lokaleantal man ønsker sig, set i forhold til en udbygning til en fuld 3-spor skole.

Dog kan eleverne fra Holtbjergskolen aktuelt rummes, ved at udbygge skolen med 6 klasselokaler.

Byggeudvalget havde sit første møde, den 12. august 2014, hvor der blev redegjort for mulige udbygninger, af en repræsentant fra Kommunale Ejendomme. I mødet deltog ud over skolens ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, teknisk serviceleder og en repræsentant fra Center for Børn og Læring. 

Ved mødet blev ledelsens og arbejdsmiljørepræsentantens rolle præciseret, da byggeri, inde på skolens område, kræver særlig stor opmærksomhed på sikkerhed, for elever og medarbejdere.

Da der er tale om en forøgelse af skolens bygningsareal, skal der afsættes plads til flere parkeringspladser. Den sydvestlige del af skolens grund er egnet til dette formål.

For at tilgodese et ønske fra skolen side, om at se flere løsninger for Herningsholmskolens udvidelse, blev der udarbejdet et oplæg til workshop for ”Nye udfordringer/Nye rammer” ved arkitektfirmaet SIGNAL. Workshoppen fandt sted, den 27/11-2015. Der deltog forældre, skolebestyrelsesmedlemmer samt skolens medarbejdere og ledelse. Center for Børn og Læring deltog som observatør.

Arkitektfirmaet har derefter beskrevet nogle løsningsmodeller. Materialet fra workshoppen, er vedlagt.

 

Der blev arbejdet med de tanker og ønsker, der var fremsat i processen. Materialet redegjorde for udfordringer som skolens bestyrelse, medarbejdere og ledelse havde peget på. I arbejdsprocessen drøftede man mulige løsninger. SIGNAL gennemgik deres ideer og kom med forslag til indsatsområder. Samtidig blev der givet forslag om, hvordan man kunne komme videre, hen mod gode og holdbare løsninger.

 

De indsatsområder, der blev fremhævet, var:

-       Optimering af lokaleanvendelsen og renovering af uudnyttede arealer.

-       Multianvendelige rum, anvendt til forskellige aktiviteter og forskellige aldersgrupper.

-       Mental ombygning formuleret som ”Omtanke i daglig anvendelse af bygning og lokaler”

 

Med baggrund i den nye udfordring og de nye rammer, har Center for Børn og Læring i samarbejde med Kommunale Ejendomme udarbejdet scenarie 1 og 2, der kan gennemføres inden for det økonomiske råderum.

 

Scenarie 1      Nyt børnehus til 0. – 1. klasse med integreret fritidshjem og eksperimentarium

Der etableres 6 lokaler, hvoraf 2-3 gøres multifunktionelle. Et fælles eksperimentarium med køkkenmulighed, samt et teamrum og birum. Både undervisningslokaler og eksperimentarium vil kunne bruges af både fritidshjem og skole. Børnehuset tegnes, så der kan tilbygges 6 eller flere lokaler med tilhørende fællesarealer. Bygningen placeres på arealet nord for den nuværende skolebygning og øst for idrætshallen.Scenarie A vil frigøre 6 lokaler, men også fritidshjemmets areal, i den gamle skolebygning frigøres.

Der vil være mulighed for at ændre fritidshjemmets nuværende areal til pædagogisk læringscenter, og derved opnå 250 m2 til anden anvendelse. Der vil kunne indrettes et undervisningsområde og fællesareal med 3-4 lokaler. Hvis det nye fag, Håndværk og Design, kan indrettes i sløjdlokalet, frigøres der 80 m2 i håndarbejdslokalet i tilbygningen ved idrætshallen.

 

Udgiften til byggeriet af børnehuset skønnes at udgøre 10 mio, og vil forøge skolens lokaleantal med 6 ekstra lokaler.

Optimering og reetablering af eksisterende lokaler skønnes at koste ca. 1 mio, og vil kunne forøge skolens lokaleantal med endnu 3-4 lokaler i den gamle skolebygning og 1 i bygningen ved idrætshallen.

For dette scenarie er der udarbejdet en skitse, over børnehuset, og fremtidige udvidelsesmuligheder, som udkast. Bilag vedlagt.

 

 

Scenarie 2      Tilbygning af pædagogisk læringscenter, samt modernisering og optimering

Der tilbygges et nyt pædagogisk læringscenter og en læse- og forsamlingstrappe i gårdelementet ved den østlige fløj. Tilbygningens udtryk tænkes udformet som et nutidigt designelement i samspil med kontorbygningen på 1. sal, på vestfløjen; men etableres i stueplan med loftshøjde, dobbelt højt, op til loft 1. sal.

Læse og samlingstrappen bygges fra stueetagen til 1. sal, så der er adgang fra begge etager. Det nye pædagogiske læringscenter vil kunne bidrage til at optimere og differentiere lokalernes brug. Trappen vil kunne benyttes som undervisningsområde, med læsemiljø, samt ved foredrag og fremlæggelser for flere klasser. Nuværende pædagogiske læringscenter ligger i stueetagen i vestfløjen i den tidligere samlingssal. Funktionen ligger ikke centralt i forhold til undervisningen. I lokalet, på ca. 250 m2, indrettes undervisningsområde og fællesareal med 3-4 lokaler. Byggeriet disponeres således, at skolen har mulighed for at optimere uudnyttede m2, og omforandre andre dele af skolens bygninger.

Tilbygningen med pædagogisk læringscenter og læsetrappe, skønnes at udgøre 9 mio, og vil kunne forøge skolens lokaleantal med 3-4 samt undervisningsområde ved læsetrappe og læringscenter.

Reetablering af lokaler og optimering af det tilstødende areal, herunder det nye lokale til Håndværk og Design, samt renovering af kontorudhænget og østfløjens gårdelementer, skønnes at udgøre 1 mio. Denne optimering vil forøge lokaleantallet med endnu 1 lokale.

 

 Hovedtidsplan for scenarie 1 og 2.

Politisk behandling af scenarier i Børne- og Familieudvalget  

25.02.2015

Udarbejdelse af byggeprogram

Uge 10-16, 2015

Politisk behandling af byggeprogram i Børne- og Familieudvalget

29.04.2015

Udbud af rådgiveropgaven

30.04.2015

Projektering 10 uger (sommerferie uge 28 og 29 fratrukket)

Uge 21-32, 2015

Politisk behandling af byggeprogram i Økonomi- og Erhvervsudvalget

18.05.2015

Politisk behandling af byggeprogram i Byrådet 

26.05.2015

Licitation

04.09.2015

Licitationsresultat til orientering i Børne- og Familieudvalget

16.09.2015

Byggestart, første spadestik

Uge 43, 2015

Aflevering af det samlede byggeri 

10.07.2016

Ibrugtagning

27.07.2016

  

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme udgør op til 11 mio. kr. afhængigt af, hvilket scenarie, der vælges.

Forligspartierne forpligtede sig til at finde otte millioner kroner til anlæg i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

Disse penge er afsat på stednummer. 301097 Forlig om skolestruktur.

Byggeriet finansieres med 8,152 mio. kr. fra stednummer 301097 Forlig om ny skolestruktur og op til 2,848 mio. kr. fra stednummer 301054 skolerenoveringer.

 

Når den endelige økonomiske ramme kendes, sendes en sag frem til politisk behandling, med henblik på frigivelse af midlerne. Frigivelsen søges sammen med sagen om godkendelse af byggeprogrammet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget angiver, hvilket af scenarierne 1 eller 2, der ønskes udarbejdet byggeprogram for
at udvalget godkender, at processen med udarbejdelse af byggeprogram, ved valg af scenarie 1 eller 2, igangsættes umiddelbart efter d. 25/2-2015
at udgiften til projektering, ved manglende godkendelse af byggeprogram, afholdes af stednummer 301085 02 Pulje til projekter (papirpenge)

 

at udgiften til indretning af faglokale til det nye fag Håndværk og Design, indeholdes i byggesummen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget indstiller at der arbejdes videre med scenarie 1

 

Øvrige indstillingspinde indstilles godkendt 

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.16-P21-2-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om oprettelse af privat daginstitution - Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Der ansøges om etablering af en privat daginstitution Feldborg Frie Børneunivers pr. 1.8.2015. Børne- og Familieudvalget har tidligere godkendt dispensation fra kravet om ansøgningsfrist.

Formalia er opfyldt i henhold til indbetaling af depositum. Der er desuden udarbejdet vedtægt og forretningsorden for Feldborg Frie Børneunivers, som skal godkendes.

Der er fremsat ønske om at indgå i dialog med Herning Kommune om køb af institutionens nuværende bygninger.

Sagsfremstilling

På baggrund af strukturdebatten på dagtilbudsområdet i 2014 besluttede Byrådet den 16.12.2014, at de to kommunale daginstitutioner Feldborg Børneunivers og Haderup Børnehus fusionerer pr. 1.8.2015.
 
Efterfølgende har en lokal interessegruppe bag ønsket om at etablere Feldborg Friskole og Feldborg Frie Børneunivers søgt om godkendelse af omdannelse af den kommunale daginstitution Kålormen til privat daginstitution pr. 1.8.2015.

 

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 29.10.14 givet dispensation fra kravet om ansøgningsfrist vedr. etablering af privat daginstitution.

 

Der søges om godkendelse af en privat aldersintegreret daginstitution. Ansøgningen sker i henhold til Dagtilbudslovens §20.

 

Der søges om etablering af 6 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser med mulighed for at øge optaget til 10 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn senere.

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indbetalt 30.000 kr. i depositum til Herning Kommune, jfr. Herning Kommunes godkendelseskriterier for private leveerandører af dagtilbud.

 

Der vil blive stillet driftsgaranti for 6 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn svarende til 3 mdrs. drift på 567.250 kr.

 

Hvis antallet af børn udvides som angivet op til 10 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn, vil garantistillelsen på det tidspunkt andrage 843.500 kr.

 

Ved ønske om udvidelse af børnetallet som anført skal der ske fornyet henvendelse til forvaltningen, idet Center for Børn og Læring formelt skal sikre, at der er tilstrækkelige kvadratmetre til rådighed til at rumme det ønskede børnetal. Desuden skal det sikres, at størrelsen af garantistillelsen tilpasses børnetallet.

 

Der er udarbejdet vedtægt og forretningsorden for Feldborg Frie Børneunivers, som Center for Børn og Læring ikke har yderligere bemærkninger til. Herning Kommunes kriterier for private leverandører af dagtilbud for børn opfyldes samlet set i det fremsendte materiale.

 

Det forudsættes, at den daglige leder af Feldborg Frie Børneunivers er uddannet pædagog.

 

Den private daginstution skal før opstart fremsende ansøgning til Kommunale Ejendomme om ibrugtagningsgodkendelse.

 

Ligesom Center for Børn og Læring vil besigtige lokalerne i den private daginstitution inden godkendelse.

 

Herudover vil Herning Kommune føre tilsyn med den private daginstitution i henhold til kriterierne for private leverandører.

 

Endelig har interessegruppen tilkendegivet, at de ønsker at indgå i en dialog med Herning Kommune om overtagelse af bygningen, som Kålormen har adresse på i dag på favorable vilkår.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af den private daginstitution Feldborg Frie Børneunivers pr. 1.8.2015 i henhold til Dagtilbudslovens §20
at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt og forretningsorden for Feldborg Frie Børneunivers.

 

Beslutning

Godkendt .

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-8-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af programoplæg til ny daginstitution i Kibæk.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Der er udarbejdet nyt programoplæg til erstatningsbyggeri for daginstitutionen Klatretræet, Kibæk.

Programoplægget fremsendes til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Forinden placering af daginstitutionsbyggeriet kan fastsættes endeligt, skal der udarbejdes ny lokalplan for området. 

Desuden skal det afklares nærmere med hensyn til mulighed for fremrykning af projektet på investeringsoversigten - jævnfør forligsteksten.

Sagsfremstilling

Af det senest indgåede budgetforlig fremgår det, at

"de fysiske faciliteter for daginstitutionerne Klatretræet i Kibæk og Børnehuset Himmelblå i Vildbjerg er utidssvarende. Institutionerne skal over tid tilbydes nye lokaler. Budgetforligspartierne vil i budgetperioden arbejde på at skabe rum til at løse udfordringen".

Der er udarbejdet og godkendt programoplæg for ny daginstitution i Vildbjerg.

Med baggrund i ovenstående er der i en arbejdsgruppe bestående af ledelsen og en personalerepræsentant i daginstitutionen Klatretræet, en repræsentant fra  hhv. Kommunale Ejendomme og fra Center for Børn og Læring udarbejdet nærværende programoplæg til ny daginstitution i Kibæk. Der har sammen med de relevante parter indgået vurdering af lokaleoptimering med hhv. skole og SFO før programoplæggets udfærdigelse, men dette skønnes ikke muligt på grund af høj udnyttelsesgrad i dag.

Der foreligger skriftlige tilkendegivelser fra hhv. Klatretræet og Kibæk skole om en placering af den nye daginstitution så tæt på Kibæk skole og SFO'en som muligt. Dette med henblik på at forsøge at øge fælles brug af samme lokaler og at sikre den røde tråd bedst muligt igennem børnenes institutions- og skoleliv.

Der er god overensstemmelse om, hvor den nye daginstitution bør placeres. Dog forudsætter iværksættelse af nyt daginstitutionsbyggeri udarbejdelse af en lokalplan for området først.

Det anbefales, at Børne- og Familieudvalget godkender, at der skal iværksættes udarbejdelse af en ny lokalplan, således at den foreligger, når der på et senere tidspunkt godkendes iværksættelse af erstatningsbyggeriet.  

Status for Klatretræets nuværende bygninger er, at det er pavillonbyggeri af ældre dato og utidssvarende. Børnene er i flere adskilte pavilloner. Der er problemer med trækgener for såvel børn som voksne, og pavillonerne er elopvarmede, hvilket ikke lever op til Herning kommune som grøn og miljøvenlig kommune.

Der er på investeringsoversigten afsat 27.028 mio kr. i 2020.

Det udarbejdede programoplæg vil kunne rumme 30 vuggestuebørn og 160 børnehavebørn. Erstatningsbyggeriet vil koste 29.323.302 kr. Grunden til at programoplægget er blevet godt 2 mio. kr. dyrere end det afsatte beløb på investeringsoversigten er, at der er indarbejdet 1.000.000 kr. til arkæologiske undersøgelser, samt indarbejdet 1.008.500 kr. til løst inventar mv. i programoplægget.

Der gøres opmærksom på, at udgifter til fjernelse af nuværende pavillonbyggeri ikke er indregnet i den kalkulerede pris i programoplægget.

Sagen fremsendes til Børne- og Familieudvalget med henblik på godkendelse af programoplægget samt drøftelse af mulighed for fremrykning af projektet på investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender det udarbejdede programoplæg
at Børne- og Familieudvalget godkender, at der iværksættes en proces i forhold til udarbejdelse af ny lokalplan for området ved Kibæk Skole og Kibæk Hallen.
at det videre forløb i forhold til projektets fremrykning på investeringsoversigten drøftes
at det afsatte beløb i investeringsoversigten på 27.028 mio. kr. til byggeriet fastholdes og der i beløbet medtages udgifter til arkæologiske undersøgelser samt inventar.

Beslutning

Godkendt idet bemærkes, at der arbejdes videre med muligheden for fremrykning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Renoveringsbehov Brændgårdskolens SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Der er på tidligere på et Børne- og Familieudvalgsmøde peget på, at der bør kigges nærmere på renoveringsbehovet af Brændgårdskolens SFO, herunder evt. anlæg af aktivitetsbane.

Der er derfor udarbejdet oplæg til renoveringsbehov mv. i samarbejde mellem Kommunale Ejendomme, Center for Børn og Læring og skolen.

Oplægget fremsendes til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af ordlyden i beslutningen på Byrådsmødet den 14.12.2014 under pkt 382 "at niveauet for ombygning på Brændgårdskolens SFO vurderes på ny, herunder behov for en eventuel aktivitetsbane eller lignende".

er der administrativt i et samarbejde mellem Kommunale Ejendomme, Center for Børn og Læring og skolen vurderet nærmere på ombygningsbehovet.

Der er udarbejdet medsendte notat omkring renoveringsbehovet.   

Det kan fremhæves, at der er prioriteret diverse vedligeholdelsesarbejder, akustikregulering, ventilation, en opfriskning af indgangspartiet, anlæg af en flisegang, der kan anvendes til mooncars, løbehjul mv.

Det samlede renoveringsbehov beløber sig til 615.000 kr..Finansiering heraf kan ske via stednummer 514 099 02, Diverse anlægarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten. Beløbet søges frigivet hertil.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at der iværksættes renovering af Brændgårdskolens SFO til et samlet beløb på 615.000 kr.
at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 615.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednummer, renovering af Brængårdskolens SFO.
at beløbet på 615.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednummer 514 099 02, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten.

Beslutning

Indstilles godkendt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Karin Locander  

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgårdsparken.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fra Boligselskabet Fruehøjgaard modtaget ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgårdsparken i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2017.

Ansøgningen udgør 2,6 mio. kr. for hele projektperioden.

Social- og Sundhedsudvalget er jf. Herning Kommunes styrelsesvedtægt ansvarlig for det boligsociale arbejde i Kommunen.

Ansøgningen fremlægges til indledende drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden, Herning Kommune og Boligselskabet Fruehøjgaard besluttede i 2010 at afsætte midler til en boligsocial helhedsplan "Tryghed under Tag" , som blandt andet omfattede Brændgårdsparken. Helhedsplanen fik et samlet budget på knap 10 mio. kr. og startede op i 2011 og udløb med udgangen af 2014.

Med udgangspunkt i ovenstående projekt har Herning Kommune nu modtaget ansøgning fra Fruehøjgaard om midler til forlængelse af projektet i Brændgårdsparken i perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2017.

Projektet fortsætter i  perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015 med fuld finansiering af Boligselskabet Fruehøjgaard.

Af ansøgningen fremgår det, at man i projektet vil tage udgangspunkt i nogle af de afktiviteter, som blev etableret i det oprindelige projekt. Det drejer sig om: Morgencafe for børn og unge, fritidsguidens arbejde med rekruttering af børn og unge til det lokale fritids- og foreningsliv samt åben rådgivning.

Ansøgningen er fremsendt med henblik på at imødekomme nye udfordringer i området som:

  • Skabe aktiviteter for børn og unge som bl.a. kan udfylde det tomrum flytningen af biblioteket har medført.
  • Udbygge samarbejdet mel lokale foreninger og klubber.
  • Forsat at nedbringe antallet af personer, der begår kriminalitet.
  • Inklusion af etniske beboere
  • Komme i kontakt med flere af de udsatte og socialt sårbare beboere.
  • Udvide samarbejdet med kommunale tilbud i nærområdet.
  • Forankring.

Da projektet dækker flere områder (forebyggelse, voksne, børn og unge) foreslåes det, at sagen sendes til høring i henholdsvis Børne- og Familieudvalget samt Forebyggelsesudvalget med henblik på stillingtagen til medfinasiering af projektet inden Social- og Sundhedsudvalget træffer endelig beslutning om ansøgningen.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 28. januar 2015, pkt. 13:

at ansøgningen drøftes,

at ansøgningen sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget samt Forebyggelsesudvalget med henblik på stillingtagen til medfinansiering af projektet.


Social- og Sundhedsudvalget, 28. januar 2015, pkt. 13:

Godkendt som indstillet med bemækrning om, at Social- og Sundhedsudvalget ikke ser projektet fortsætte i sin nuværende form.

Økonomi

Ansøgningen udgør i alt 2,6 mio. kr. for den samlede projektperiode. Det samlede budget for projektet er vurderet til 2,744 mio. kr.

Herning Kommune er således den primære finansieringskilde til projektet.

Herning Kommunes andel på 2,6 mio. kr. går til aflønning af medarbejderne i projektet, som er anslået til 2,54 stilling.

Der er under Social- og Sundhedsudvalgets områder ikke afsat midler konkret til boligsociale projekter. Såfremt udvalget ønsker at godkende dele af projektet - eller hele projektet, skal finansieringen således ske via omprioritering indenfor udvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Godkendt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering: Ny skole i Hammerum/Gjellerup - status og organisering af det videre arbejde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om status og organisering i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg for ny skole i Hammerum/Gjellerup.

 

Sagen forelægges ligeledes Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 8. december 2014 et ideoplæg vedrørende ny skole i Hammerum/Gjellerup og samtidig, at arbejdet med udarbejdelse af programoplæg blev igangsat i henhold til byggestyringsreglerne i Herning Kommune.

 

Status pr. medio februar 2015 er, at arbejdet er påbegyndt med følgende organisering:

 

Styregruppe:

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø (formand)

Preben Siggaard, chef for CBL (næstformand)

Bo Meldgaard, leder af skoleområdet CBL

Skoleleder - endnu ikke udpeget

Medarbejderrepræsentant/sikkerhedsrepræsentant - endnu ikke udpeget

Morten Koppelhus, kultur- og fritidschef

Anne Marie Muff Grønkjær, afdelingsleder i Kommunale Ejendomme

Ingelise Thune Laursen, bygherrerådgiver i Kommunale Ejendomme

 

Arbejdsgruppe:

Ingelise Thune Laursen, bygherrerådgiver i Kommunale Ejendomme (projektleder)

Bo Meldgaard, leder af skoleområdet CBL

Karen Skyum, skoleleder Hammerum Skole

Erik Søgaard, skoleleder Gjellerupskolen

Medarbejderrepræsentant Hammerum Skole - endnu ikke udpeget

Medarbejderrepræsentant Hammerum Skole - endnu ikke udpeget

Peter Schultze, medarbejderrepræsentant Gjellerupskolen

Karen Margrethe Clauber, medarbejderrepræsentant Gjellerupskolen

Helle Rasmussen, fritidskonsulent i Kultur og Fritid

Peter Wissing, halinspektør Hammerum Hallen

 

Arbejdsgruppen suppleres ad hoc med relevante interne fagpersoner fra Planafdelingen, Jura, Koncern Økonomi, Vej, Trafik og Byggemodning m.fl.

 

Da Børn og Unge er bygherre på projektet, er det forvaltningen, der har hovedansvaret for håndtering af forskellige interessenters inddragelse i processen.  

 

Både styre- og arbejdsgruppe er dog sammensat således, at der er en bred repræsentation på tværs af forvaltninger for i størst mulig grad at sikre, at alle synspunkter og interesser inddrages i arbejdet. Det vil være naturligt, at arbejdsgruppemedlemmerne undervejs i processen inddrager eget bagland, hvor det findes relevant, og en væsentlig del af interessenternes inddragelse forventes derfor at ske ad den vej.

 

Tidsplanen for arbejdet er tilrettelagt således, at programoplæg for den ny skole kan forelægges på Børne- og Familieudvalgets møde den 24. juni 2015 med efterfølgende godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. august 2015 og Byrådet den 25. august 2015.

 

I beslutningen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014 indgik, at lokalområdet skulle have mulighed for indsamling til opgradering af den planlagte skolehal samt at der skulle indledes drøftelser med Hammerum Hallens bestyrelse omkring muligheder for samdrift mellem skole og hal, herunder af cafeteria/skolebod. Disse to punkter er igangsat med forankring i Kultur og Fritid.

 

Endvidere blev besluttet, at alternativ placeringsmulighed mod Tolstedsvej skulle beregnes og drøftes i forbindelse med udarbejdelse af programoplægget. Arbejdet skulle ske med inddragelse af bestyrelserne for henholdsvis Gjellerupskolen, Hammerum Skole, Hammerum Hallen og eventuelle andre berørte parter. Arbejdet med afdækning af faktuelle forhold omkring den alternative placering er i gang. Bestyrelserne m.fl. vil blive inddraget på dialogmøde(r) senere i forløbet.

 

Endelig blev det besluttet, at stillingtagen til afvikling af de eksisterende skoler i Hammerum og Gjellerup skulle ske i forbindelse med den politiske behandling af programoplægget. Opgaven med afdækning af mulige scenarier er forankret i Økonomi, Personale og Borgerservice og ligeledes igangsat.

 

Sagen forelægges ligeledes Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning, idet det bemærkes, at de nyeste digitale læringsmuligheder indtænkes i byggeriet.

 

Sagsnr.: 28.09.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Ansøgning fra pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

I Finansloven for 2015 er der afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og 2016. Herning Kommunes andel af puljen udgør 4,033 mio. kr.

Sagsfremstilling

Som en del af Finansloven for 2015 er der afsat 250 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 (1 mia. kr. i perioden i alt) til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Herning Kommunes andel af den samlede pulje udgør 4,033 mio. kr. p.a. Midlerne fra puljen skal anvendes til mere pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen. Midlerne kan kun anvendes for dagtilbud indtil skolestart.

 

I forbindelse med ansøgningen om midler fra puljen, skal der udarbejdes en redegørelse for hvordan midlerne skal anvendes på området. I Herning Kommune er det vurderet at midlerne skal fordeles med ca. 12 % til dagplejen (brutto 0,5 mio. kr.) og ca. 88 % til børnehave og vuggestuer (brutto 3,533 mio. kr.). Der skal dog ligeledes afsættes midler til tilskud til privatinstitutioner, tilskud til privat pasning og revisionsudgifter, hvorfor det udmøntede beløb vil blive lavere end de angivne bruttobeløb. Midlerne vil blive anvendt til en generel opnormering af antal voksne pr. barn i dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

 

Ved årets afslutning skal der udarbejdes et særskilt regnskab til ministeriet for puljemidlernes anvendelse. Der skal ved årsafslutning således udarbejdes et regnskab med revisorpåtegning særskilt for denne pulje. Puljemidlerne skal således kunne udskilles fra resten af institutionernes og dagplejens regnskab. Der skal ligeledes udarbejdes en faglig opfølgning på ressourceanvendelsen.

 

For at sikre dokumentation for udgifternes anvendelse vil det være nødvendigt, at oprette særskilte konti til puljens udmøntning. Puljen kan derfor ikke udmøntes igennem den almindelige ressourcetildeling i administrationsgrundlaget. Fra 2017 overgår puljen dog fra en ansøgningspulje til kommunens bloktilskud. Herning Kommune skal derfor efterfølgende beslutte, hvordan midlerne skal udmøntes fra 2017.

Økonomi

Når tilskuddet tilføres dagtilbudsområdets ramme, bevirker dette at bruttoudgifterne pr. barn stiger. Taksterne på daginstitutionsområdet beregnes ud fra bruttoudgifterne, hvilket medfører at en stigning i bruttodriftsudgifterne påvirker kommunens tilskudprocent eller taksten.

 

Der er i puljens orienteringsskrivelse til kommunen angivet at kommunen kan vælge at hæve taksten for forældrebetaling, eller nedsætte forældrebetalingsandelen.

 

Det er forvaltningens formodning at det vil være meget få kommuner der vælger at ændre taksterne i 2015, som følge af puljens sene udmøntning og puljens størrelse. En evt. merindtægt fra en øget forældrebetaling, vil ligeledes påføre kommunen en merudgift til søskenderabat og friplads hvorfor nettoindtægten ikke vil udgøre 25%.

 

Jf. bekendtgørelsen om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (BEK nr. 99. af 27/01/2014) skal kommunen varsle en takstændring senest tre måneder før ændringen finder sted.

 

Det vil derfor være meget begrænset hvad en regulering af taksten i 2015 vil kunne medføre af merindtægt. En ændringen af taksten skal først godkendes i Økonomiudvalget, der har næste møde d. 20. april 2015. Varsling kan herefter ske fra 1. maj, og med virkning for takstændring fra 1. august 2015.

 

Taksterne fastholdes derfor i 2015. Puljen indregnes dog i taksterne for 2016.

 

Tilskud til private institutioner og tilskud til privat pasning skal ligeledes genberegnes for 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at       Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • Besøg fra Herningegnens Lærerforening v./Helen Sørensen fra kl. 13.00 - 13.30 vedrørende implementering af folkeskolereformen og arbejdet med lærernes nye arbejdstid.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

 Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Mulighedskatalog 2016-2019

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer