Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 24. oktober 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.15.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Drøftelse med repræsentanter fra daginstitution- og skoleledelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har årlige dialoger med repræsentanter fra dagtilbuds- og skoleledergruppen med henblik på at drøfte, hvad der rører sig på området.

 

På mødet kommer der repræsentanter fra Q-udvalget. Q-udvalget er sammensat af repræsentanter for skole- og daginstitutionslederne. Udvalget tjener som en slags forretningsudvalg, der arbejder med: At styrke ledelseskæden i Center for Børn og Læring, således der skabes fokus på helheden i centrets ledelse. Q-udvalget skal medvirke til fælles sprog og kvalificering af gode beslutninger, således at den overordnede retning på ledelse og udvikling står så tydelig som muligt. Herunder med særligt blik for ledelse af kerneopgaven, rollen som styregruppe i udvikling og prioritering, rollen som oversætter og ambassadører for den fælles retning samt at skabe et sikkert handlegrundlag.

 

Q-udvalgets repræsentanter er:  

 • Lone Landkildehus, Brændgård
 • Bjarne Mikkelsen, Børneuniverset
 • Karen Skyum, Hammerum Skole
 • Lisbeth Morsing, Kildebakkeskolen

 

På mødet vil Q-udvalgsrepræsentanterne lægge op til dialog om nogle af de emner, som rører sig på området.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager dialogen med repræsentanterne fra Q-udvalget.

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsnr.: 17.03.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om PPR-funktionens nye og omstrukturerede indsatser i Center for Børn og Forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Siig Wemmelund

Sagsresume

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivnings (PPR) funktion er grundlæggende defineret af folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser. PPR's formål er overordnet set at bidrage med pædagogisk rådgivning og vejledning til børn, unge og familier og deres dagtilbud og skoler. PPR udøver deres virksomhed i et tæt samarbejde med øvrige faggrupper på børne- og ungeområdet og bidrager til, at alle børn bliver så dygtige, som de kan og er med i fællesskabet.

 

Decentraliseringen af pædagoger i Center for Børn og Forebyggelse og nedjusteringen i antallet af ergoterapeuter har betydet, at PPR-funktionen i Center for Børn og Forebyggelse har fået en ny profil og nye faglige grupper. Der arbejdes fortsat efter Herningmodellens mindset.


Børne- og Familieudvalget orienteres om PPR-funktionens nye og omstrukturerede indsats.

Sagsfremstilling

PPR-funktionen i Center for Børn og Forebyggelse har fået en ny profil og nogle nye faglige grupperinger, men der arbejdes fortsat ud fra Herningmodellens mindset, som har fokus på tværprofessionelt, helhedsorienteret og tæt samarbejde med familierne, netværket, dagtilbud og skoler.

   

PPR-funktionens mission er at understøtte skoler og dagtilbuds bestræbelse på at skabe bæredygtige inkluderende læringsmiljøer for alle børn og unge, hvor børnene og de unge oplever at magte fællesskabet, samt at de professionelle voksne får gjort det pædagogiske og didaktiske miljø tilgængeligt for alle børn og unge. De nye tiltag og positionering i PPR-funktionenes opgaver er at sikre, at den lokale leder i samarbejde med forældrene har ansvaret for børnene, for de løsninger, der arbejdes med i handleplanen, samt for at den lokale handlekraft bibeholdes, understøtte og udvikles.

 

PPR-funktionen skal fortsat arbejde sig hen mod at blive en større del af praksisfeltet, hvor børnene og de unge er. PPR-funktionen skal gå foran, ved siden af og bag ved, så den løbende er medskaber af løsningerne i børnegruppen og i klasserummet, være en aktiv part i løsningerne samt løbende følge op på effekten i tæt dialog med den lokale ledelse.

 

Derudover har PPR-funktionen en særlig forpligtigelse i forhold til at sikre, at børn og unge gives specialpædagogisk bistand af forskellig art. Her understøtter PPR-funktionen skole- og dagtilbudsledere i at træffe de rigtige beslutninger omkring børn og unges specialpædagogiske behov. Dette gøres gennem det lovbeskrevne arbejde med at udforme Pædagogiske Psykologiske Vurderinger.

 

I dag består PPR-funktionen af en psykologfaggruppe med 16 psykologer, 8 tale/hørelærere, 1 ergoterapeutisk konsulent, det udvidede AKT-team bestående af 11 medarbejdere, samt 3 specialkonsulenter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgningen pr. 31/8 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Ida Stadsgaard Christensen og Maria Laibach Halskov Christiansen.

Sagsresume

Forvaltningen fremsender budgetopfølgning pr. 31. august 2018 til behandling i Børne- og Familieudvalget. Opfølgningen baseres på forbruget pr. 31. august 2018 og viser det forventede regnskab for 2018.

 

Forventet regnskab viser pr. 31. august 2018 et samlet forventet merforbrug på -40 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det bemærkes, at negative genbevillinger (underskud fra 2017) udgør -24 mio. kr. Det betyder, at merforbruget på området er på ca. -16 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug på godt 9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det bogførte forbrug pr. 31. august 2018. Tabel 1 viser det forventede resultat på Børne- og Familieudvalgets samlede område.

Afvigelsen mellem forventet regnskab og driftsbudgettet inklusive genbevillinger forventes i 2018 at blive på -40 mio.kr. Heraf udgør genbevillingen (overført underskud fra 2017) -24 mio. kr. Når man ser bort fra det overførte underskud er merforbruget på ca. -16 mio. kr.

 

I forhold til den tidligere budgetopfølgning foretaget pr. 31. marts 2018 behandlet på udvalgsmødet i maj (punkt 50) er forventet regnskab steget med 12 mio. kr. (fra 1,469 mia. kr. til 1,481 mia. kr.). Stigningen ligger på serviceområde 16, Børn og Familie. Baggrund for det er, at der afholdes udgifter for flere børn og unge end forudsat i budgettet. Det bemærkes dog, at der fortsat forventes et fald i forbruget på området (knap 9 mio. kr.), hvis vi sammeligner med regnskabet for 2017.

 

Der forventes stort set balance på de to andre serviceområder, Dagtilbud og Folke og Ungdomsskoler, som tabel 1 viser.

 

Tabel 1

 Det bemærkes vedrørende afvigelseskolonnen yderst til højre, at positive tal er mindreudgifter og negative tal er merudgifter.

 

Tabel 2 viser det forventede resultat med udgangspunkt i servicedriftsudgifter (SDU), som opgøres eksklusiv genbevillinger, den centrale refusionsordning og udgifter vedr. sociale formål. Det bemærkes, at en vurdering af kommunens overholdelse af budgettet i relation til sanktionslovgivningen tager udganspunkt i servicedriftsudgifter. Af tabel 2 fremgår det, at merforbruget på servicedriftsrammen forventes at udgøre ca. -17 mio. kr. i 2018. 

 

Tabel 2

  

Fordelt på serviceområder giver budgetopfølgningen anledning til følgende bemærkninger:

 

Serviceområde 10 (SO10) Dagtilbud for børn

 

I alt udviser området et mindreforbrug på en halv million kr. Det bemærkes, at genbevillingen på området var på -4,7 mio. kr. Budgetfølgningen giver anledning til følgende bemærkninger:

 

 • Den kendte ubalance på Dagplejens budget er halveret i forhold til 2017 niveauet. Det er resultatet af en væsentlig opstramning for så vidt angår belægningsniveauet. Målet er at opnå en belægningsgrad svarende til niveau i 2015.
 • Der har de seneste år været vækst i antallet af børn i private tilbud. Udgifter til private dagtilbud udfordrer dermed budgettet. Det forventes, at der bruges 2 mio. kr. mere på tilskud til private dagtilbud i år i forhold til forbruget sidste år, hvilket giver et merforbrug i 2018 på -1,2 mio. kr.

 

 • Derudover udvises tilbageholdenhed på området hvilket bidrager til at opnå økonomisk balance.

 

Serviceområde 12 (SO12) Folke- og ungdomsskoler

 

Der forventes samlet set balance på området. Dette sker på trods af, at ubalancen på specialområdet fortsætter. Budgetfølgningen giver anledning til følgende bemærkninger:
 

 • Udgifterne til rengøring er steget i de senere år. I 2018 håndteres stigningen indenfor budgettet. I 2019 vil der ske en tilpasning af serviceniveauet for rengøring således at udgifterne matcher budgettet.

 

 • Der er fortsat ubalance på specialområdet på ca. 10. mio kr. Niveauet svarer til det beskrevne i forårsopfølgningen.

 

 • Der er færre elever fra andre kommuner end i 2017 på Hernings skoler. Dette betyder færre indtægter end sidste år.Derudover udvises tilbageholdenhed på området hvilket bidrager til at opnå økonomisk balance.

 

 • Derudover udvises tilbageholdenhed på området hvilket bidrager til at opnå økonomisk balance.

 

Serviceområde 16 (SO16) Børn og Familie

 

Det forventes ved udgang af 2018 en samlet afvigelse på -40,6 mio. kr. Ved forårsbudgetopfølgningen pr. 31.3. var forventningen en afvigelse på -28,1 mio.kr.

 

Samlet set forventes et merforbrug på servicedriftsrammen på 21,2 mio.kr., hvilket er eksklusiv underskud fra 2017. Det bemærkes også, at området drives for færre midler end i tidligere år. Dette vises i figur 1:

 

 Figur 1

 

Følgende forhold påvirker afvigelsen på -21 mio. kr. i 2018 i særlig grad:

 

 • Der er et større antal sager end forudsat i budgettet. Selv om udgiften pr. behandlet cpr.nummer falder gennemsnitligt, kan budgettet ikke holdes, da der er flere sager end forudsat i budgettet.

 

 • Der blev i løbet af 2017 og 2018 iværksat en række korrigerende handlinger. Den fulde effekt af de afledte besparelser heraf kan først ses i 2019.

 

 • Et af de områder, hvor budgettet er under pres, er plejefamilieområdet. Med afsæt i det gode faglige arbejde på område arbejdes på systematisk styring og opfølgningen.

 

 • Der er endvidere i løbet af 2018 blandt andet ændret på støtte-kontaktpersonordninger, som omlægges til rammestyret drift. Effekten af tiltagene vil først kunne ses i 2019.

 

Anlæg

 

Serviceområde ANLÆG

 

Der forventes et mindreforbrug på 9,174 mio. kr. på anlægsområdet i Børn og Unge. Største part af mindreforbruget skyldes forskydninger til næste år.

 

Det skyldes især følgende projekter:

 • Lundgårdskolens SFO, hvor man forventer et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr.
 • Ubrugte midler på projektet Ændring og udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbud på 1,669 mio. kr.
 • Et merforbrug på skimmelsvampeprojektet på ca 0,9 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Snejbjerg skole på ca. 2,5 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Lindbjergskolen på ca. 0,400 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Lind skole på ca. 0,353 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Sinding-Ørre Midtpunkt på ca. 1,3 mio. kr.
 • Ubrugte midler på projektet Pulje til projekter 2018-2021 på ca. 0,527 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Tag og fag på skoler med 0,197 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Aulum-Hodsager skole på ca. 0,800 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Engbjerg Multisal på ca. 0,800 mio. kr.

Økonomi

Når der skal flyttes budgetmidler ml. drift og anlæg, mellem serviceområder eller mellem politiske udvalg, kræver det politisk godkendelse.

Nedenfor oplistes ønsker til budgetflytninger:

 

Anlæg:

Der søges følgende ændringer vedr. anlæg:

 • Vedr. adgangsvej ved Lindbjergskolen flyttes rådighedsbeløb på kr. 1.244.000 i 2018 på serviceområde 12 Folke- og ungdomsskole fra sted nr. 301059 01 Lindbjergskolen, skolen, til sted nr. 301059 04 Adgangsvej ved Lindbjergskolen.
 • Vedr. opgradering af de fire midtbyskoler meddeles der anlægsudgiftsbevilling på 655.000 kr. i 2018 på serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler stednummer 301087 01. Udgiften på 655.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme sted i 2018.

 

Drift:

 • Der indstilles, at der sker en overflytning af Familieguiderne fra serviceområde 16 Børn og Familie til serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2019 og frem. Overflytningen sker med baggrund i gensidig aftale mellem Center for Børn og Forebyggelse samt Beskæftigelses- og integrationscenteret. Økonomien på området overflyttes i samme proces. Denne har dog ingen økonomisk virkning på udvalgets ramme, da udgifter til familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion. Familieguiderne arbejder efter børneparagrafferne i serviceloven og har derfor været knyttet til Børn og Familie som administrerer disse paragraffer. De arbejder kun med børn i integrationsperioden (de første tre år i kommunen) og flyttes derfor til Integrationsafdelingen, som i forvejen har kontakt med disse familier. Familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion og både udgiften og den tilsvarende indtægt flyttes til serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender ovenstående bevillingsændringer vedr. drift (familieguiderne) og anlæg
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som efterfølgende skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Beslutning vedrørende strukturændring af aftenklubberne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er det besluttet, at pasningstilbuddene til skolebørn organiseres under folkeskoleloven frem for dagtilbudsloven. I forlængelse heraf foreslås en strukturændring af aftenklubberne, som forelægges Børne- og Familieudvalget med henblik på beslutning om at sende forslaget i høring.

Sagsfremstilling

I dag drives Herning Kommunes 12 aftenklubber, som er for elever fra 5.-7. årgang, af dagtilbudsområdet. Kommunens ni ungdomsklubber, som er for elever fra 7. årgang til 18 år, drives af UngHerning. Den fremtidige drift af aftenklubberne foreslås omlagt til UngHerning, som fremover vil varetage opgaven. 

 

Et tættere samarbejde omkring målgrupperne i de to klubtilbud vil skabe potentiale for at udvikle en sammenhængende pædagogik på tværs af målgrupperne. Derudover bliver det muligt at lave en samlet indsats omkring 7. årgang, hvor en styrket overgang og tryghed er i fokus. Dernæst giver sammenlægningen mulighed for bedre fordeling og anvendelse af ressourcer på tværs af kommunen.

 

UngHerning har mange års erfaring med at drive klubtilbud i aftentimerne, hvorfor de har den fornødne erfaring til at kunne overtage driften af aftenklubberne. UngHernings eksisterende lokaler kan anvendes til formålet, men ungdomsskolen er desuden indstillet på at tilpasse lokationer og lokaler til den yngre målgruppe.  

 

Det nuværende administrationsgrundlag anses ikke som en hindring for sammenlægning af klubtilbuddene, som kan videreføres og udbydes, som beskrevet, af UngHerning.

 

Det forudsættes, at der laves virksomhedsoverdragelse af medarbejderne.

 

UngHerning har været forespurgt om opgaven. Se bilag for UngHernings bud på varetagelse af aftenklubberne.

 

Omlægningen af driften skal træde i kraft fra den 1. august 2019. Det foreslås, at driftsomlægningen sendes i høring i daginstitutionsbestyrelserne, skolebestyrelserne og hos de faglige organisationer med høringsfrist den 23. november 2018. Herudover foreslås, at der sker information og drøftelse i MED-systemet.

Økonomi

Omlægningen af driften af aftenklubberne til UngHerning medfører en budgetomlægning fra dagtilbudsområdet til UngHerning på 950.000 til 1.000.000 kr. afhængigt af børnetallet. Derudover medfølger en finansiering baseret på brugerbetaling svarende til ca. 350.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget sender forslaget i høring med henblik på, at UngHerning overtager opgaven omkring aftenklubberne, og at disse fremadrettet udbydes, som beskrevet.  

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om Kvartalsrapport oktober 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Kvartalsrapporten for oktober 2018 fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbuddet og efterspørgslen af de kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Rapporten skal ses som et øjebliksbillede for den pågældende måned. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende.

 

Rapporten for oktober er bygget op omkring dagpleje- og vuggestuepladser, da det er her, der er kapacitetsudfordringer.

 

I Herning Kommune starter barnet typisk i dagpleje eller vuggestue, når barnet er 10 måneder. Når barnet fylder 2 år og 9 måneder, overgår barnet til børnehave.

  

Rapporten for oktober 2018 viser, at:

 • Der mangler dagplejepladser i distrikt 2, 4, 6 og til dels i distrikt 10.
 • Der mangler vuggestuepladser i distrikt 10 (specifikt i Højgård Børnehus), i distrikt 2 (specifikt i Vildbjerg), i distrikt 7 (specifikt i Herning midtby) og i distrikt 9.

 

Hvad gøres pt. for at imødekomme efterspørgslen?

 • Der arbejdes videre med rekrutteringsstrategien i Dagplejen, således der hurtigst muligt kan ansættes dagplejere, de steder hvor der er behov. Strategien fremgår på side 5.
 • Center for Børn og Læring tilpasser antallet af vuggestuepladser for at sikre pasningsgarantien og imødekomme forældrenes ønsker og behov. Dette gøres, så vidt det er muligt, under hensyntagen til Dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene. Det betyder for eksempel, at hvis der er ledige dagplejepladser, forsøges disse fyldt op inden, der henvises plads til vuggestuen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-28-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Omorganisering af gæsteplejen i Herning by

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I Herning by tilbydes der gæstedagpleje i Herning Kommunes gæstehus på Enghavevej samt hos de enkelte dagplejere. Udgiften til at drifte gæstehuset skal findes i Dagplejens samlede budget, som har været under pres.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget sender forslaget om omorganisering af gæstedagplejen i Herning by til høring i dagplejen og de berørte daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Gæstehuset på Enghavevej har i en årrække været brugt som gæstedagpleje for forældrene i Herning by og Lind. Det koster årligt ca. 750.000 kr. at drifte gæstehuset. Udgiften skal afholdes inden for Dagplejens budget, der er under pres.

 

I gæstehuset er der ansat 3 dagplejere, som maks. må passe 10 børn. I 2017 har der i gennemsnit været ca. 7 børn i gæstepleje pr. dag. Gæsteplejeopgaven kan løses billigere ved ikke at bruge gæstehusløsningen.

 

Der har været kontakt til institutionslederne i Herning by, som har tilbudt at stille 15-20 gæsteplejepladser til rådighed for Dagplejen.

 

Der er flere fordele ved at tilbyde gæstedagpleje i vores daginstitutioner:

 • vi kan spare de ca. 750.000 kr. som det årligt koster at drifte gæstehuset på Enghavevej
 • vi skal kun betale daginstitutionerne for de pladser, vi benytter
 • vi får flere gæstedagplejepladser stillet til rådighed
 • dagplejebørn kan gæsteplaceres i samme daginstitution hvor evt. søskende er indmeldt

 

Det foreslås, at der sker en omorganisering af gæstedagplejen i Herning by, som betyder, at gæstehuset på Enghavevej lukker, og der i stedet for etableres 15-20 gæstedagplejepladser i vores daginstitutioner. Forslaget skal sendes til høring ved Dagplejens og institutionernes bestyrelser, og der skal ske information og drøftelse i MED-systemet.

Økonomi

Ved at lukke gæstehuset på Enghavevej kan Dagplejen reducere de nuværende driftsudgifter med 750.000 kr. om året. Tiltaget vil medvirke til at formindske den nuværende ubalance i Dagplejens budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at   Børne- og Familieudvalget sender forslaget om omorganisering af gæstedagplejen i Herning by til høring i Dagplejen og de berørte daginstitutioner.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og øvrige

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Dagtilbudslovens § 3 a. stk. 3 beskriver, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer om samarbejde mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder den kommunale sundhedspleje, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) mv. (andre relevante aktører kan for eksempel være tale- og hørepædagoger mv.). Derudover skal der fastsættes retningslinjer for videregivelse af relevante oplysninger om børns overgange fra den kommunale sundhedspleje til dagtilbud.

 

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender de fastsatte retningslinjer.  

Sagsfremstilling

Retningslinjerne (se bilag) er udarbejdet i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbuddene, sundhedsplejen og PPR.

 

Videregivelse af relevante oplysninger om børn behandles fortroligt og efter databeskyttelsesforordningens regler.

 

Retningslinjerne hænger sammen med de øvrige indsatser, strategier og værdier på området. Retningslinjerne beskriver den nuværende praksis. Disse vil justeres i takt med den øvrige udvikling i Center for Børn og Forebyggelse. Der kan derfor forekomme ændringer i retningslinjerne på et senere tidspunkt.

Økonomi

Retningslinjerne har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for samarbejdet mellem relevante aktører og videregivelse af relevante oplysninger om børns overgange fra den kommunale sundhedspleje til dagtilbud.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af retningslinjer for deltidsplads under barsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Ifølge dagtilbudslovens § 27 b skal kommunen fra 1. januar 2019 tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov en deltidsplads til husstandens øvrige børn i aldersgruppen 26 uger indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne og tildelingen til daginstitutioner med deltidspladser.

Sagsfremstilling

Baggrund om tilbuddet

Deltidspladsen udgør 30 timer om ugen med en reduceret egenbetaling. Forældre kan både vælge en deltidsplads i kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og kommunal- og privat dagpleje.

 

Formålet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

 

Tilbuddet om deltidsplads gælder for den periode, hvor forældre er på barsels- eller forældreorlov. Tilbuddet gælder også for forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvist, ligesom det omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med adoption, udskudt fravær, fravær ved forældrelov mv.

 

Forældrene kan benytte tilbuddet om en deltidsplads i én sammenhængende periode. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.

 

Bortfald af retten til deltidsplads

Retten til deltidsplads bortfalder, hvis forældre stopper barsels- eller forældreorloven i mere end fem uger. Det er et krav, at forældrene oplyser kommunen, hvis de bryder deres ret til fravær efter barselsloven eller på anden vis ophører barsels- eller forældreorloven.

 

Hvad forstås ved børn og forældre?

Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

 

Deltidsplads i en anden kommune og i privatinstitution

Hvis forældre ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution, skal forældre ansøge kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Ansøgningen skal indgives til kommunen senest to måneder før, deltidspladsen ønskes.

Det er et krav, at forældre oplyser opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af forældrenes ret til fravær efter barselsloven senest to måneder før, at ændringen træder i kraft.

 

Øvrige regler

Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af blandt andet dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse samt reglerne om en pædagogisk læreplan. Det indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

Det er ligeledes de samme regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud mv., der gælder for deltidspladserne.

 

Retningslinjer for deltidsplads i forbindelse med barsel- eller forældreorlov i Herning Kommune

Udover ovenstående lovmæssige regler har kommunalbestyrelsen til opgave at fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser i Herning Kommune.
Disse beskrives nedenfor:

 • Forældre ansøger om en deltidsplads, når de indskrivninger barnet via Pladsanvisningen.
 • Forældre skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen. Denne periode vil være den maksimale periode, som forældre kan benytte deltidspladsen.
 • Forældre skal dokumentere, at de i den pågældende periode er på barsels- eller forældreorlov. Dette kan for eksempel ske ved at vedhæfte en kopi af vandrejournal eller en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende. Vurderingen foretages i Pladsanvisningen.
 • Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til 7 timer om ugen, før de har mulighed for at få en deltidsplads.
 • Retten til deltidsplads påbegyndes den 1. i en måned og ophører med udgangen af den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører.
 • Forældre har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller fraværets ophør senest 1 måned før, og 2 senest måneder før, hvis forældre har en deltidsplads udenfor kommunen.
 • Når forældrenes ret til deltidsplads ophører, konverteres pladsen som udgangspunkt til en fuldtidsplads i samme daginstitution.

Økonomi

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2019 (se bilag).

 

Daginstitutionerne får en variabel ressourcetildeling (i forhold til administrationsgrundlaget) svarende til 30 timer ugentligt for de børn, der benytter en deltidsplads. Den variable ressourcetildeling er afhængig af antallet af børn og vedrører ledelse, personale, administrationsudgifter, materialer, indboforsikring, personaleforsikring og kurser.

 

Ressourcetildelingen reduceres ikke til dagplejen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne og ressourcetildelingen til daginstitutioner med deltidspladser.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af privat daginstitution i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

En gruppe borgere i Fasterholt søger om etablering af privat daginstitution Børnehuset Tusindfryd i Fasterholt pr. 1. januar 2019. Børne- og Familieudvalget har på deres møde den 22. august 2018 givet dispensation for kravet om ansøgningsfrist.

 

Formalier er opfyldt i henhold til indbetaling af depositum. Der er desuden udarbejdet vedtægt og forretningsorden for Børnehuset Tusindfryd, som skal godkendes.

 

Den private daginstitution søger om normering til vuggestue, børnehave og fritidshjem. De ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Herning Kommune, der sikrer, at den private daginstitution kan opretholde tilskud til fritidshjem, selv om Herning Kommune forventer at omlægge fritidshjem til SFO.

 

Ansøgningen om opstart af privat daginstitution pr. 1. januar 2019 for 0-6-årige fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution LÆringscenter Syd har lejet lokaler i Fasterholt til deres afdeling Tusindfryd. Lejekontrakten udløber 28. februar 2019, og det er besluttet, at den ikke forlænges. Herning Kommune skal således betale husleje frem til 28/2 2019. Da den private daginstitution ønsker at starte op pr. 1/1 2019, opkræves Børnehuset Tusindfryd husleje for perioden 1/1 - 28/2 2019.

 

På den baggrund har en gruppe borgere ønske om at etablere en privat daginstitution. De ønsker at fastholde tilbud om børnepasning i lokalområdet, så forældre har mulighed for at vælge det pasningstilbud, som passer den enkelte familie bedst. Efter dialog med Center for Børn og Læring og forældre til kommende børn i den private daginstitution ønsker de at starte op pr. 1. januar 2019.

 

Børne- og Familieudvalget har på deres møde den 22. august 2018 givet dispensation for kravet om ansøgningsfristen.

 

Der søges om godkendelse af privat selvejende daginstitution efter dagtilbudslovens §20. Der søges om etablering af 4 vuggestuepladser, 10 børnehavepladser, 8 fritidshjem1 og 8 fritidshjem2 pladser.

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indbetalt 30.000 kr. i depositum til Herning Kommune, jf. "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for Børn i Herning Kommune".

 

Der er udarbejdet vedtægter og forretningsorden for Børnehuset Tusindfryd, som Center for Børn og Læring ikke har yderligere bemærkninger til. Herning Kommunes "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for Børn i Herning Kommune" opfyldes samlet set i det fremsendte materiale.

 

Den private daginstitution fortsætter i de lokaler, som i dag benyttes af LÆringscenter Syd, afdeling Tusindfryd, og den private daginstitution har de nødvendige antal m2 til rådighed.

 

Privat fritidshjem

Børnehuset Tusindfryd ansøger også om fritidshjem. Ifølge Dagtilbudsloven kan et privat fritidshjem kun etableres og drives på baggrund af en aftale med Herning Kommune. Herning Kommune er således ikke forpligtet til at indgå en aftale om privat fritidshjem, som kommunen er omkring privat daginstitution for 0-6 år.

 

Børne- og Familieudvalget skal således tage stilling til, om ansøgningen om privat fritidshjem, som en del af Børnehuset Tusindfryd, skal godkendes. Det bemærkes, at Børne- og Familieudvalget tidligere har besluttet, at skolebørn skal passes så tæt på skolen som muligt.

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 er det besluttet, at fremover skal pasningstilbuddene til de større børn organiseres under folkeskoleloven. Ved at lægge alle pasningstilbud ind under folkeskolerne sikres et entydigt ansvar hos skolelederne for skolebarnets samlede hverdag, helt i tråd med intentionerne i folkeskolereformen. Således bliver pasningstilbuddene til skolebørn i Herning Kommune fremover i SFO i stedet for fritidshjem.

Økonomi

Ifølge dagtilbudslovens § 60 stk. 2 fastsættes tilskuddet til private fritidshjem af kommunalbestyrelsen. For privat daginstituiton for 0 - 6 år er der i Dagtilbudsloven angivet, hvad der skal indgå i beregningen af tilskuddet.

 

Center for Børn og Læring har opsat 2 forskellige modeller til beregning af tilskud til fritidshjem.

 

Model 1: Her tages udgangspunkt i, at der gives tilskud efter samme principper som for de 0 - 6 årige. Dog udfra ressourcetildelingen til de 6 - 10 årige. Det består af både drifts- administrations- og bygningstilskud. Driftstilskuddet består af alle udgifter (både variable og faste udgifter) pr. barn.

 

Model 2: Her gives der ikke bygnings- og administrationstilskud, og driftstilskuddet er udelukkende beregnet på baggrund af de variable udgifter.

 

  

Driftsgaranti

I henhold til "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune" skal den private daginstitution stille med en driftsgaranti på 3 måneders drift.

 

Ifølge det ansøgte børnetal skal Børnehuset Tusindfryd stille med følgende driftsgaranti for den ansøgte normering.

  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender opstart af den private daginstitution Børnehuset Tusindfryd for 0 - 6 år pr. 1. januar 2019 i henhold til dagtilbudslovens §20
at Børne- og Familieudvalget ikke indgår aftale om privat fritidshjem i Børnehuset Tusindfryd pr. 1. januar 2019
at Børnehuset Tusindfryd skal stille med en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift på 270.000 kr. for de 0 - 6 årige
at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt, dog således at den tilrettes til kun at omfatte 0 - 6 års området
at der opkræves husleje hos Børnehuset Tusindfryd for perioden 1/1 til 28/2 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.13.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Omlægning af fritidshjem til SFO - opsigelse af kontrakter med selvejende daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at alle fritidshjem i Herning Kommune skal omlægges til SFO senest pr. 1. januar 2020. Efterfølgende er det aftalt, at omlægningen sker pr. 1. august 2019.

 

Som følge heraf skal der laves nye driftsoverenskomster og kontrakter med de selvejende daginstitutioner. Der er her et gensidigt opsigelsesvarsel på 9 måneder. Tilsvarende er der for de kommunale daginstitutioner er 3 måneders varsel med hensyn til ændring af deres kontrakter. På den baggrund skal Herning kommune senest den 1. november 2018 opsige nuværende kontakter med de selvejende og kommunale daginstitutioner med henblik på at indgå nye kontrakter med daginstitutionerne.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at pasningstilbud for skolebørn fremover organiseres som SFO'er under skolerne.

 

Herning Kommune har i dag driftsoverenskomst og kontakt med de selvejende daginstitutioner om at løse opgaven efter dagtilbudsloven. Det gensidige opsigelsesvarsel er på 9 måneder. Der er også aftalt kontrakter med de kommunale daginstitutioner, hvor der er et varsel på 3 måneder for ændring af disse.

 

Herning kommunes skal derfor derfor opsige de nuværende kontrakter senest den 1. november 2018, således der kan indgås nye kontrakter fra den 1. august 2019 med både de selvejende og kommunale daginstitutioner i forhold til opgaven vedrørende de 0-6 årige.

 

Børn og Unge arbejder efter vanlig procedure i forhold til løbende informationer og sparring med de faglige organisationer, berørte MED-udvalg og bestyrelser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der sker opsigelse af nuværende driftsoverenskomster og kontrakter med de selvejende daginstitutioner, og der sker en varsling til de kommunale daginstitutioner senest 1. november 2018
at opsigelsen og varslingen sker med henblik på at indgå nye kontrakter pr. 1. august 2019 vedrørende 0-6-års-området.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 05.23.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Ledelsen for Børneoasen Lind har sendt ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning ved deres afdeling Koustrupgård som følge af gentagende hærværkstilfælde.

 

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse. Jf. Byrådsbeslutning af 16. februar 2009 skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård har siden 2017 mange gange haft besøg på deres legeplads. Der har været efterladt cigaretskodder, joints, lightere eller flasker og dåser. Legetøj og voksduge er blevet brændt af. Legetøj, hynder og puder er blevet fjernet fra legepladsen. Der har været "malet" med olie på fliser og murværk. Dette har skabt utryghed blandt personalet, og det er demotiverende, at de pædagogiske miljøer gang på gang bliver ødelagt. Trods det, at der er hegn hele vejen rundt om legepladserne.

 

Formålet med etablering af videoovervågning ved Koustrupgård er at forbygge yderligere hærværk på bygninger, legeplads og løsøre for dermed skabe tryghed blandt personalet.

 

Der ønskes videoovervågning af legepladserne på Koustrupgård, og overvågningen vil ske uden for daginstitutionens åbningstid. Det betyder, at der ikke vil være overvågning af børn, forældre og personale.

 

Børneoasen Lind har udarbejdet retningslinjer vedrørende overvågning for legepladserne på Koustrupgård. Den tekniske løsning er drøftet med Koncern IT, Herning Kommune. Installationen og valget af videoovervågningsudstyr overholder Herning Kommunes installationskoncept.

 

Der monteres i alt 4 kameraer, og de placeres således, at de udvendige opholdsarealer er overvåget. Bilag vedlagt med information om, hvor de forskellige kameraer er opsat.

Økonomi

Udgift til etablering og vedligeholdelse afholdes af Børneoasen Lind.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at etablering af videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-3-12 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2015-2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2015-2017.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 7. oktober 2014, 6. oktober 2015 samt 11. oktober 2016 vedr. anlægssag Pulje til projekter 2015-2017, sted nr. 301085-03, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Puljen til projekter har karakter af en løbende anlægspulje, som afstemmes hvert 4. år i form af et anlægsregnskab. Denne gang dog efter 3. år, da perioden er ændret til at følge byrådsperioden. 

 

Af gennemførte projekter i perioden 2015-2017 kan nævnes skimmelsvampeundersøgelser i udvalgte klasselokaler på Lind Skole, leje af luftrenser og undertryks ventilator på Sunds-Ilskov skole (tidl. Sunds skole), leje af affugter på den gamle Snejbjerg skole, ændring af matrikulære forhold på Aulum-Hodsager skole (tidl. Aulum Byskole), opstartsmøder i forbindelse med Lindbjergskolen, forskønnelse af center og omegnsbyer samt ideoplæg vedrørende Løvbakke Naturskole. Derudover er der konsulentbistand i forbindelse med skolerenoveringer. 

 

Økonomi

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

 

Mindreforbruget er overført til nyt stednr. 301080 Pulje til projekter 2018-2021 i forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018.

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Anlægsregnskab vedr. Sdr. Felding skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Ingelise Thune Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning på Sdr. Felding skole. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 15. december 2015 på kr. 4.500.000, den 15. november 2016 på kr. 3.100.000, den 4. april 2017 på kr. 1.754.000 samt den 31. oktober 2017 på kr. 4.350.000 samt Sdr. Felding skoles egenfinansiering på kr. 400.000 i alt 14.104.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning  på Sdr. Felding skole, sted nr. 301096.

 

Anlægsprojektet har omfattet en om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen, herunder etablering af faglokale til håndværk og design. Der er installeret nyt ventilationsanlæg i både mellemtrins- og udskolingbygningerne som følge af AT-påbud. Derudover er der også etableret et åbent fælles- og trivselsareal, foretaget flytning af kontorlokaler, indretning af nye rum til lærerforberedelse samt tilpasning af køkken og personalefaciliteter.

Økonomi

 

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på kr. 135. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • KKR (Kommunekontaktrådet) afholder 15. januar 2019 kl. 16.00 – 19.00 Januarkonference 2019 på social- og specialundervisningsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om tilsynsrapport

 

Sagsnr.: 00.01.10-P00-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Status

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Budget 2019. Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-11-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Licitationsresultat

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer