Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 24. januar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.02-A00-10-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Valg af Børne- og Familieudvalgets udvalgsformand og -næstformand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formelt skal et stående udvalg efter kommunestyrelseslovens § 22, stk.1 vælge udvalgets formand og næstformand.

Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 pkt. 4 valgte Byrådet i enighed dels den politiske sammensætning og dels medlemmerne af alle stående udvalg.


Der henvises til Byrådets beslutning på det konstituerende møde om udpegningen af udvalgsformand og -næstformand for Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Dorte West (V) vælges til udvalgsformand,
at Peter Villadsen (F) vælges til udvalgets næstformand.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.00-A26-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Praksis for udsendelse af Børne- og Familieudvalgets dagsordner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Hvert enkelt fagudvalg bestemmer selv, hvordan formen skal være i forhold til at få udsendt dagsordner. Børne- og Familieudvalgets praksis foreslås fortsat at være, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag digitalt. Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Alle dagsordner, bilag og referater forefindes digitalt på den web-baserede platform, Prepare. Dagsordner til Børne- og Familieudvalget udsendes digitalt torsdag inden mødet onsdag.

 

Udvalgene bestemmer selv sin praksis. Børne- og Familieudvalgets praksis har været, at medlemmerne modtager dagsorden og bilag digitalt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalgets praksis opretholdes, således at dagsordner og bilag alene udsendes digitalt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med følgende tilføjelser: større rapporter og lignende tilsendes udvalgets medlemmer udskrevet på papir, og ét udvalgsmedlem ønsker dagsorden med bilag tilsendt i papirform.

 

Sagsnr.: 00.22.04-A21-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Delegationsplan 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Emilie Arup Hovmand

Sagsresume

Delegationsplan fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Delegationsplanen giver et samlet overblik over, hvilke bemyndigelser Børne- og Familieudvalget har givet administrationen til at træffe afgørelse i konkrete sager, og er således ikke en udtømmende opregning af udvalgets beslutningsområde.

 

Det skal pointeres, at delegationsplanen således ikke udgør en revidering af nuværende praksis, men blot en beskrivelse af de opgaver, henholdsvis Byrådet, Børne- og Familieudvalget og forvaltningen har bemyndigelse til at udføre.

 

I delegationsplanen er opgaverne systematiseret efter lovområder inden for Børne- og Familieudvalgets beslutningsområde.

Det er følgende love:

 • Lov om social service
 • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
 • Lov om folkeskolen
 • Lov om friskoler og private grundskoler m.v.
 • Lov om folkehøjskoler
 • Lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
 • Lov om ungdomsskoler
 • Sundhedsloven

 

Delegationsplanen angiver ligeledes, hvorvidt henholdsvis forvaltningen, Børne- og Familieudvalget eller Byrådet er Besluttende (B) eller Indstillende (I) instans eller skal orienteres om den pågældende beslutning (O).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Delegationsplanen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Proces for ny Børne- og Ungepolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Emilie Arup Hovmand

Sagsresume

Efter godkendelsen af det nye Fælles Børne- og Ungesyn, "Her skaber vi venskaber", skal der igangsættes en proces, hvorved den nye Børne- og Ungepolitik skal udarbejdes.

 

Procesforslag fremlægges for Børne- og Familieudvalget til godkendelse. Udvalget skal tage stilling til, hvem der skal inddrages i processen, og hvad fokus i givet fald skal være i forbindelse med inddragelse af de forskellige mulige aktører og interessenter.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det nye Fælles Børne- og Ungesyn, "Her skaber vi venskaber", skal der igangsættes en proces for udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik.

 

Processen foreslås tilrettelagt ud fra følgende læst, hvor Børne- og Familieudvalget er vært.

 

Indsamlingsfase

 • Indsamling af input ved drøftelser med forskellige aktører og interessenter på baggrund af:
  • Udvalgets input ved Børne- og Familieudvalgsmødet den 24. januar 2018
  • Samrådsinddragelse:
   • Specialtilbuddenes samråd: brugerrepræsentanter
   • Skolernes samråd: de forældrevalgte
   • Dagstilbudssamråd: de forældrevalgte
  • Inddragelse af ledere (bl.a. med inddragelse af Q-udvalget) og medarbejdere (gennem MED-systemet og faglige organisationer)
  • Inddragelse af børn og unge evt. gennem elevråd ved skolerne og ude i børnehaver (de ældste børn)
  • Inddragelse af Beskæftigelsesafdelingen (gennem Ungeenheden) samt Kultur og Fritid

  

Bearbejdningsfase

 • Administrationen samler og sammenskriver input til et høringsudkast

 

Beslutningsfase

 • Godkendelse af høringsudkast i Børne- og Familieudvalget: maj 2018

 

Høringsfase

 • Åbent høringsmøde i regi af Børne- og Familieudvalget: primo juni 2018  
 • Endelig beslutning i Børne- og Familieudvalget om indstilling til byrådet: juni 2018
 • Godkendelse i Byrådet: august 2018

 

Implementerings- og arbejdsfase fra september 2018 - 2021

 • Byrådet og Udvalgets arbejde guides af politikken
 • Ansatte pejler efter politikken i det daglige arbejde 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den foreslåede proces for den nye børne- og ungepolitik godkendes
at Børne- og Familieudvalgets rolle i processen aftales.

Beslutning

Indstillingen godkendt. Byrådet inddrages tidligt i processen, og børn og unge inddrages i så høj grad som muligt. Tidsplanen tilpasses hertil.

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Indskrivning til kommende 0. klasse i 2018-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til fastlæggelse af antallet af nye 0. klasser i skoleåret 2018/19. Derudover fremlægges der en oversigt over antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt og ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger forslag til fastlæggelse af antallet af nye 0. klasser i skoleåret 2018/19. Derudover fremlægges der en oversigt over antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt og ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn. Se Bilag 1.

 

Der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen herfor er den 1. marts 2018.

 

Ligeledes er medtaget oversigt over indskrivningstallene fra skoleårene 2010/11 til 2018/19 i Bilag 2.

 

I nedenstående tabel er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal og antal klasser:

l: Alle ansøgninger imødekommes

ll: Ingen ansøgninger imødekommes

 

 

Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilke skoler, der søges.

 

Ifølge Folkeskoleloven må der ved skoleårets start højest være 28 elever i hver klasse. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af 45 0. klasser i skoleåret 2018/19
at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt
at Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af eventuelle fremtidige rokeringer.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.17-P20-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Gentænkning af indsatsen på Munkgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

I Balanceplanen (godkendt af byrådet 7. marts 2017) ligger der et initiativ om at nedlægge Munkgård i den form, som Heldagsskolen har i dag.

 

Udvalget præsenteres for tre scenarier med fokus på vedtagelse af hvilket scenarie, der fremadrettet skal gælde for indsatsen på Munkgård.

Sagsfremstilling

Heldagsskolen Munkgård, der er en del af Snejbjerg Skole, er på nuværende tidspunkt et undervisnings- og behandlingstilbud til børn i alderen 6 til 13 år og disses forældre. Munkgård blev etableret i 2004 som et tilbud med både tilknytning til Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring.

 

I dag er Munkgård et tilbud til børn, der har brug for en pause fra den almindelige folkeskole.  Munkgård kombinerer således en skolegang svarende til specialklasse-niveau med en familiebehandlingsdel, hvor forælderen/forældrene skal være til stede på skolen én dag om ugen. Denne dag deltager forælderen/forældrene i børnenes undervisning samt familiebehandling.

 

Målgruppen for Munkgård er normaltbegavede børn, som har følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, hvorfor de har svært ved at udvikle sig i skolen, fritiden samt familien, og dermed har svært ved at være sammen med andre børn og voksne

 

Tilbuddet på Munkgård er den seneste tid blevet anvendt mindre af to grunde:

 1. Tankegangen i Herningmodellen  har fokus på at understøtte børns læring og trivsel i almenmiljøet.
 2. Derudover har det vist sig vanskeligt at motivere forældrene til at deltage i familiebehandlingsdelen, som er en del af det nuværende tilbud på Munkgård, da det er oplevelsen, at forældrene ikke ønskes frikøbt fra deres arbejde.

Dette er baggrunden for balanceplanens initiativ om at nedlægge Munkgård, godkendt af Byrådet den 7. marts 2017.

 

Nedenfor præsenteres tre mulige scenarier for den fremadrettede indsats på Munkgård. Disse fremgår også af bilaget ”gentænkning af Munkgård”.

 

Scenarie 1 – Bevarelse af Munkgård i sin nuværende form

Munkgård bevares i sin nuværende form som et undervisnings- og behandlingstilbud. Det betyder, at den fysiske forankring fortsat vil være på Munkgård-matriklen, som en del af Snejbjerg Skole. Munkgård vil derfor forsat fungere som en skolegang svarende til specialklasse-niveau, med en familiebehandlingsdel, hvor forælderen/forældrene skal være tilstede én dag om ugen. Tiltaget vil således fortsat være på et indgribende niveau med en målgruppe af børn i de mest udsatte positioner.

Målgruppen er børn i alderen 6-13 år, som begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet, og som har en almindelig sproglig og motorisk udvikling, men har følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, samt disse børns forældre.

 

Økonomien i scenarie 1 er uændret, da den nuværende form bevares. De økonomiske omkostninger vil derfor fortsat være 4,6 mio. kr. årligt. Dette betyder, at der skal findes nye tiltage for at øge fremdriften i balanceplanen.

 

Den største fordel med scenarie 1 er, at de børn, der på nuværende tidspunkter er indskrevet på Munkgård, kan fortsætte på skolen. Dog er der allerede udarbejdet udslusningsplan for de nuværende elever. Den største ulempe er, at den faglige tilgangen ikke er sammenhængende med mindsettet i Herningmodellen, da børnene flyttes fra deres almenmiljø. Derudover vurderes det, at tilbuddet ikke er økonomisk rentabel sammenlignet med tilsvarende tilbud. I bilaget beskrives fordele og ulemper ved dette scenarie nærmere.

 

Scenarie 2 – Det nye Munkgård

Fokus i dette scenarie er det udvidede skole/hjemsamarbejde, hvor både nærmiljø, familie og Det nye Munkgård løbende involveres gennem hele forløbet.

Målgruppen er børn, som begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet, og som har en almindelig sproglig og motorisk udvikling, men har følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, samt disse børns forældre. Sammenlignet med Heldagsskolen Munkgård er målgruppen i Det nye Munkgård mindre udsatte.

 

Økonomien i scenarie 2 er uændret. Det vil sige omkostningerne fortsat er 4,6 mio. kr. Der vil dog være muligt at støtte flere børn. Trods dette vil det være nødvendigt at finde nye tiltage for at øge fremdrift i balanceplanen.

 

Den største fordel med scenarie 2 er, at ved at nedsætte indskrivningstiden kan flere børn hjælpes. Den største ulempe er, at barnet fortsat tages ud af almenmiljøet, hvorfor der ikke arbejdes kontekstuelt med barnets udfordringer, hvilket ikke understøtter tankegangen i Herningmodellen. Derudover vurderes det, at tilbuddet ikke vil være økonomisk rentabel sammenlignet med tilsvarende tilbud. I bilaget beskrives fordele og ulemper ved dette scenarie nærmere.

 

Scenarie 3 – Det udvidede AKT-team

Dette scenarie handler om at udbygge det eksisterende AKT-arbejde, således at det enkelte barn kan understøttes i sit almene skoletilbud med henblik på at arbejde med vanskelighederne, der hvor barnet er. Tilgangen til arbejdet baseres på AKT-metoden (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Der er således fokus på en gruppebaseret indsats, hvor der arbejdes med lærerens rationelle, didaktiske og pædagogiske kompetencer. Der er med andre ord fokus på klasseledelse og problemløsningsfærdigheder.

 

Interventionsfeltet for Det udvidede AKT-team er barnet, dets forældre, klassen samt læreren. Da barnet bevares i sit almene skoletilbud, arbejdes der med vanskelighederne, hvor barnet er. Samtidig bevirker det udvidede forældresamarbejde, at forældrene inddrages og tilegner sig strategier, der kan understøtte barnets skolegang. Indsatsen omkring barnet vil derfor foregå i samspil med skolens ressourcecenter, hvor lærere fra barnets klasseteam, skolens ressourcepædagoger samt lærere og medarbejdere fra Det udvidede AKT-team sidder.

 

Målgruppen er børn primært i indskolingen i almenmiljøet, som har gavn af et udviklende miljø uden at skulle skifte skole. Det er børn, som begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet, som har en almindelig sproglig- og motorisk udvikling, men som har store selvreguleringsvanskeligheder, herunder bl.a. problematikker af en adfærdsmæssig-, følelsesmæssig- og social art, hvorfor der er øget risiko for, at disse elever bliver segregerede til specialpædagogiske tilbud. Opgaven er i klassen med barnet i fokus. Det vil ofte være centralt at inddrage forældrene i inddragelsen og dermed styrke hjemmemiljøet. Der vil dog fortsat være mulighed for også at arbejde med og give støtte til familierne gennem Familiecenteret. Indsatsen kan på den måde tænkes som ”Familie AKT”.

 

Der vil med fordel kunne etableres en slags styregruppe bestående af skoleledere/pædagogiske ledere samt repræsentanter fra CBF som derved kan være med til at teamets arbejde får det rigtige fokus og derved bedst muligt adresserer skolernes behov.

 

Økonomien i scenarie 3 er rentabel, da omkostninger ved at drive Det udvidede AKT-team ligger lang under det nuværende budget afsat til Munkgård. Lønomkostningerne til Det udvidede AKT-teamet vil være 2,1 mio. kr. Det skal dog påpeges, at der allerede er ¾ årsværk i CBF til AKT-arbejdet.

 

Den største fordel med scenarie 3 er, at den er i tråd med tankegangen i Herningmodellen. Den største ulempe er, at der er en risiko for, at indsatsen ikke vil blive brugt ensartet af skolerne, da behovsdefinitionen ligger decentralt. I bilaget beskrives fordele og ulemper ved dette scenarie nærmere.

Økonomi

Nedenstående tabel præsenterer de økonomiske konsekvenser af de tre scenarier. Udgiften er beregnet som en gennemsnitlig udgift men henblik på at have et sammenligneligt grundlag.

 

 

Tabellen viser, at scenarie 3 er økonomisk rentabelt. Derudover er scenariet sammenhændende med tankegangen i Herningmodellen. Samtidig bidrager scenariet til en faglig kapacitetsopbygning, hvor de faglige kvalifikationer og den faglige viden kommer tættere på børnenes hverdagsliv.

 

Betydningen af de tre scenarier i forhold til udmøntning af Balanceplanen fremgår af nedenstående tabel.

 

 

 

Mette Siig Wemmelund og Lisbeth Andersen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at indsatsen ved Munkgård omlægges til scenarie 3 "Det udvidede AKT-team" med start 1. august 2018
at forvaltningen bemyndiges til at implementere scenarie 3.

Beslutning

For forvaltningens indstillinger stemte Dorte West (V), Søren Peder Jensen (V), Ulrik Hyldgård (V), Marianne Bjørn (V), Rasmus Norup (C) og Peter Villadsen (F) med følgende bemærkninger:

 

Scenarium 3 implementeres. For at understøtte skolernes AKT-arbejde planlægges den fremadrettede AKT-indsats med decentral forankring.

 

Imod stemte Vinnie Borbjerg (A).

 

Vinnie Borbjerg (A) begærede sagen i Byrådet.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Revideret kvalitetsstandard for Herning Krisecenter indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted efter § 109 i lov om social service. Krisecentrets målgruppe er kvinder, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold. Krisecentret tilbyder ophold under sikrede forhold og har plads til 6 kvinder og deres medfølgende børn.

 

I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 631 af 15/6 2006, ’Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service’, som er gældende fra 1/1 2007, bestemmes, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for kommunens tilbud efter § 109 i lov om social service.

 

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service skal beskrive, hvad borgerne kan forvente, når de bor på Herning Krisecenter. I forlængelse heraf er der pligt til at gøre kvalitetsstandarden alment tilgængelig for borgerne. Der er endvidere krav om, at repræsentanter for beboerne har været inddraget i processen med udarbejdelse af kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter har været forelagt beboere, der havde ophold på Krisecentret omkring årsskiftet 2017/2018. Grundet beboernes generelt korte ophold eksisterer der ikke et brugerråd på Herning Krisecenter. Der var ingen kommentarer til Kvalitetsstandarden, ud over at den var let at læse og nem at forstå.

 

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service indeholder beskrivelse af følgende punkter i henhold til kravene i bekendtgørelsen:

 • Antal pladser og de fysiske rammer
 • Den overordnede målsætning
 • Beskrivelse af ydelser og tilbud
 • Opholds- og kostbetaling
 • Procedurer for henvendelse og ophold
 • Fællesfaciliteter
 • Personalepolitik
 • Den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet
 • Værdier og normer
 • Brugerindflydelse

 

Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter uddyber ovennævnte områder, jf. vedlagte bilag. Kvalitetsstandarden for tilbuddet blev senest revideret ultimo 2015.

 

Der er i forhold til den tidligere udgave foretaget indholdsmæssige ændringer i afsnit 4: Fysiske rammer som følge af, at Krisecentret er flyttet siden seneste revision af Kvalitetsstandarden.

 

Det er desuden præciseret i afsnit 6: Ydelser og tilbud, at kvinder med medfølgende børn kan ikke opretholde anonymitet på grund af Krisecentrets underretningspligt i forhold til børnene. Det er i samme afsnit foretaget præciseringer omkring adgangen til psykologhjælp.

 

Antal pladser, antal frivillige, takster og afsnit 12: Fremtidig indsats er ligeledes opdaterede.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Kvalitetsstandarden for Herning Krisecenter 2017 godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til renoveringer på skoleområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Maria Laibach Christiansen

Sagsresume

Der præsenteres problemstillinger omkring renovering på 3 skoler. Løsnings- og finansieringsforslag fremlægges til godkendelse.

 

Vinding Skole har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre tilfredsstillende indeklima i undervisningslokaler. Kælderen på Sunds Skole har været ramt af skimmelsvamp og på baggrund heraf er der afsat penge til sanering og ombygning. På Lind Skole pågår skimmelsaneringen og renoveringen som aftalt, og målingerne er fine for såvidt angår skimmelsvampen. Der har imidlertid vist sig et behov for at etablere ventilation.

Sagsfremstilling

Vinding Skole:

Skolen påbydes at sikre tilfredsstillende indeklima i i undervisningslokaler, herunder temperatur og luftkvalitet i de 6 klasselokaler på 1. sal, 4 klasselokaler i kælderen samt billedkunstlokalet.

 

For at efterkomme påbuddet ser Kommunale Ejendomme ikke andre løsninger end at etablere mekanisk ventilation.

 

Påbuddet skal efterkommes senest den 15. marts 2018. Efter ansøgning har Arbejdstilsynet dog forlænget fristen til den 1. september 2018, da Kommunale Ejendomme har vurderet, at det er et større arbejde med forberedelse og udbedring, herunder brug af mange håndværkere.

 

Det er estimeret, at det vil koste 1,7 mio. kr. at efterkomme påbuddet for de i alt 11 lokaler.

 

Herudover anbefaler Kommunale Ejendomme, at der etableres ventilation i alle opholdsrum i det berørte afsnit af skolen. Herved sikres skolen et godt indeklima og undgår fremtidige påbud. Etablering af ventilation, der bør laves, udgør 0,9 mio. kr.

 

Sunds Skole:

Kælderen på Sunds skole har været ramt af skimmelsvamp. På baggrund heraf er der afsat penge til sanering og ombygning, i alt 3,175 mio. kr.

 

Planen har været at indrette undervisningslokaler i kælderen, men det viser sig, at det ikke med rimelighed kan lade sig gøre.

Det foreslås derfor, at kælderen indrettes til depot, som ikke kræver de samme bygningsmæssige ændringer som etablering af undervisningslokaler gør. Herved kommer der dog til at mangle 2 undervisningslokaler, som foreslås etableret i en tilbygning. Den skitserede løsning koster imidlertid ca. 4,175 mio. kr. mod de afsatte 3,175 mio. kr. Der mangler således 1 mio. kr. i finansiering.

 

Lind Skole:

Skimmelsaneringen og renoveringen pågår som aftalt - og målingerne er fine for såvidt angår skimmelsvampen. Der har imidlertid vist sig et behov for at etablere ventilation i en række lokaler i kælderen, en række kontorer og i et enkelt faglokale. Udgiften til ventilation er estimeret til 920.000 kr., som mangler i finansiering.

Økonomi

Der er behov for at finde finansiering til at dække følgende udgifter:


Vinding Skole: 1,7 mio. kr.

Sunds Skole: 1,0 mio. kr.

Lind Skole: 0,920 mio. kr.

Samlet finansieringsbehov: 3,620 mio. kr.  

 

Det foreslås, at disse udgifter finansieres således:

 • 2,506 mio. kr. fra pulje til skolerenoveringer, hvor der resterer 2,506 mio. kr.
 • 1,114 mio. kr. ved at fremrykke ekstraordinære midler til vedligehold vedr. indeklima, hvor der er afsat 4 mio. kr. i 2021.

 

Derudover mangler at finde finansiering til etablering af ventilation i Vinding Skole i alle opholdsrum i det berørte afsnit af skolen. Det vurderes til at koste 0,9 mio. kr. Det indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der etableres mekanisk ventilation i Vinding Skole som beskrevet i sagen til 1,7 mio. kr.
at der gennemføres udbedringer i Sunds Skole som beskrevet i sagen til 1,0 mio. kr.
at der etableres ventilation i Lind Skole som beskrevet i sagen til 0,920 mio kr.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 1,920 mio. kr. i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler stednr. 301086 Udbedring af skimmelsvampsskader ved Lind, Sunds og Læringscenter Syd, Lind Skole og Sunds Skole
at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folk- og Ungdomsskoler stednr. 301054 Skolerenoveringer i 2017, som overføres til 2018 i den samlede overførselssag om uforbrugte midler fra 2017 til 2018.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nyt stednr. Indeklima på Vinding Skole
at anlægsudgiften finansieres delvist med 0,586 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301054 Skolerenoveringer i 2017, som overføres til 2018 i den samlede overførselssag om uforbrugte miler fra 2017 til 2018.
at den resterende del af anlægsudgiften finansieres med 1,114 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme stednr. 011099 13 Ekstraordinær vedligehold vedr. indeklima i 2021

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Programoplæg - om-/tilbygning Eventyrhaven afd. Puff

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 26. april 2017 at der, på baggrund af ansøgning fra den kommunale daginstitution Eventyrhaven, skulle udarbejdes programoplæg til om-/tilbygning af Eventyrhavens afdeling Puff.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring har i samarbejde med Kommunale Ejendomme og repræsentanter fra Eventyrhaven udarbejdet vedlagte programoplæg.

 

Eventyrhaven er en kommunal daginstitution beliggende i Aulum og Hodsager fordelt på i alt 3 afdelinger. 2 i Aulum (Puff og Hobbitten) og 1 i Hodsager (Regnbuen). Det udarbejdede programoplæg omhandler om-/tilbygning til afdeling Puff.

 

Afdeling Puff kan i dag rumme 18 vuggestuebørn og 112 børnehavebørn.

 

Baggrunden for programoplægget er, at daginstitutionen er udfordret af, at der er ledige børnehavepladser i Hodsager mens efterspørgslen er i Aulum. Pladskapaciteten er fuldt udnyttet i afdeling Hobbitten. Det betyder at der er et stort pres på afdeling Puff. I afdeling Puff er antallet af vuggestuebørn udvidet fra 12 pladser i 2012 til i dag 18 pladser. Udvidelsen har kunne lade sig gøre ved at inddrage personalerum til vuggestuebørnene og nyt personalerum er indrettet i lokale, som tidligere har været brugt til børnehave. Afdelingen er således gennem flere år blevet presset på deres bygningsmæssige kapacitet til børnehavebørnen. Samtidig viser børnetalsprognosen, at der er i 2027 er behov for yderligere 14 børnehavepladser i Aulum. Afdeling Puff er også udfordret af, at ikke at være optimal indrettet til det nuværende antal børn.

 

Programoplægget tager udgangspunkt i, at afdeling Puff fremadrettet vil kunne rumme 24 vuggestuebørn og 126 børnehavebørn, således at daginstitutionen kan rumme det fremtidige behov for pladser frem til 2027. Der er i dag en privat daginstitution i Aulum og det er med i forudsætningerne, at den fremover er på nuværende kapacitet.

 

Programoplægget omhandler tilbygning til den eksisterende daginstitution på ca. 112 m2 og ombygning af ca. 400 m2 af de eksisterende 1.045 m2.

 

I om- og tilbygningen er daginstitutionens fokus på natur og bevægelse tænkt ind. De nye fysiske rammer vil endnu bedre kunne støtte op om daginstitutionens kerneopgaver med at skabe et trygt og udviklende miljø for alle børn, med fokus på læring, dannelse og trivsel, så det enkelte barn rustes til livets udfordringer.

 

Økonomi

Der er i programoplægget lavet følgende anlægsbudget:

 

Der forventes at være følgende afledte driftsudgifter pr. år til ny tilbygning (opgjort i 2018 priser):

 

Det er muligt at faseopdele om-/tilbygningen i 2 faser.  

 

 

Såfremt programoplægget godkendes vil projektet samt den afledte drift indgå i arbejdet med investeringsoversigten for 2019 - 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter det vedlagte programoplæg.

Beslutning

Drøftet. Ikke prioriteret for nuværende.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.00-P08-1-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om midtvejsevaluering af forsøg med konfirmationsforberedelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Herning Kommune ansøgte i 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om lov til at deltage i et rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tiden afsat til understøttende undervisning.

 

Som led i ansøgningen forpligtede Herning Kommune sig til at lave en midtvejsevaluering, bestående af en spørgeskemaundersøgelse og interview.

Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet. Børne- og Familieudvalget orienteres om resultaterne.

Sagsfremstilling

Forsøget har handlet om at indsamle viden om, hvorvidt placering af konfirmationsforberedelse i tiden afsat til understøttende undervisning har en gavnlig effekt på elevernes alsidige og faglige udvikling.

 

Der er generelt tilfredshed med forsøget, størst hos de voksne. En del svarer "ved ikke", mens der stort set ikke er nogen modstand mod forsøget. Dog er det opstillede succeskriterie på 80 % tilfredshed ikke nået. 54 % af eleverne er tilfredse, 72 % af forældrene er tilfredse, 87 % af skolelederne er tilfredse, og 75 % af præsterne er tilfredse.

 

Det har været ønsket, at spørgeskemaundersøgelsen var målrettet elever, forældre, skoleledere og præster. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres siden med en kvalitativ undersøgelse, hvor blandt andre lærere også inddrages. Den kvalitative undersøgelse har pt. ikke fundet sted.

 

Tilfredshed fordelt på grupper:

Gruppe

Tilfredshed (i procent)

Elever

54 %

Forældre

72 %

Skoleledere

87 %

Præster

75 %

 

Blandt eleverne er 54 % tilfredse med forsøget, mens kun 10 % erklærer sig utilfredse.

Over halvdelen af eleverne oplever i høj eller i nogen grad, at de har fået en mere sammenhængende hverdag. Lidt færre, men stadig over halvdelen, oplever i høj eller i nogen grad, at de har fået en mindre tidspresset hverdag.

48 % føler sig i høj eller i nogen grad mere motiverede som følge af forsøget, mens 35 % af eleverne i høj eller i nogen grad mener at være begyndt på flere fritidsaktiviteter som følge af forsøget. 34 % svarer ”slet ikke” til spørgsmålet. Den højeste ”slet ikke” i undersøgelsen.

46 % føler, at de lærer mere i skolen.

Det skal dog påpeges, at eleverne aldrig har prøvet andet, hvorfor de ikke har et sammenligningsgrundlag.

 

Blandt forældrene er 72 % tilfredse med forsøget, mens 3 % er utilfredse. 25 % svarer ”ved ikke”.

70 % af forældrene oplever i høj eller i nogen grad, at eleverne har fået en mere sammenhængende skoledag. Lidt færre, 67 %, oplever i høj eller i nogen grad, at eleverne har fået en mindre tidspresset hverdag. 49 % oplever, at eleverne i høj eller i nogen grad er blevet mere motiverede i skolen. 32 % oplever, at eleverne har påbegyndt flere fritidsaktiviteter, og 40 % oplever, at eleverne i høj eller i nogen grad lærer mere i skolen.

 

Blandt skolelederne er 87 % tilfredse med forsøget, mens 13 % svarer ”ved ikke”.

75 % af skolelederne vurderer, at eleverne har fået en mere sammenhængende hverdag, mens 25 % svarer ”ved ikke”. 82 % af skolelederne vurderer, at eleverne har fået en mindre tidspresset hverdag, mens 6 % svarer ”slet ikke”. 56 % af skolelederne vurderer, at eleverne i høj eller i nogen grad er blevet mere motiverede for skolen, mens 34 % vurderer, at eleverne er begyndt på flere fritidsaktiviteter. 67 % af skolelederne vurderer, at eleverne lærer mere i skolen.

 

Blandt præsterne er 75 % tilfredse med forsøget, mens 17 % svarer ”nej”. Dette skal ses i sammenhæng med, at der for knap halvdelen af præsterne slet ikke er sket nogen ændring i forhold til den måde, konfirmationsforberedelsen har været tilrettelagt i deres sogn.

67 % af præsterne vurderer, at eleverne har fået en mere sammenhængende hverdag. 50 % vurderer, at eleverne i høj eller i nogen grad har fået en mindre tidspresset hverdag. 58 % af præsterne vurderer, at eleverne virker mere motiverede for konfirmationsforberedelsen, mens ingen præster mener at kunne vurdere, hvorvidt eleverne er begyndt på flere fritidsaktiviteter. 59 % af præsterne vurderer, at eleverne lærer mere til konfirmationsforberedelsen.

 

Spørgeskemaundersøgelsen såvel som en eventuel kvalitativ undersøgelse vil blive brugt til løbende udvikling og tilpasning af tiltaget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om status over skoleudsættere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Med denne sag gives en status over antal skoleudsættere for skoleåret 2017/2018. Desuden opstilles et historisk billede af udviklingen i antal skoleudsættere og omgængere fra 2012 til 2018. Indledningsvist vil den nuværende ansøgningsprocedure kort blive opridset (for yderligere information se bilag). Formålet med sagen er at orientere Børne- og Familieudvalget. 

Sagsfremstilling

Ansøgningsproceduren: Siden 2015 har forældrene og dagtilbuddet skulle lave en overgangsvurdering på barnet i Hjernen&Hjertet. Desuden skal dagtilbuddet i samarbejde med forældrene udfylde en begrundelse for, hvorfor det vil gavne barnet at blive et år ekstra i dagtilbuddet.

 

Skoleudsættelser pr. skoleår:

 

Skoleår

Antal ansøgninger i alt

Heraf afslag

Procentandel børn der er skoleudsat

Antal omgængere

(Gået fra 0. klasse til børnehaven)

2017/2018 Status

43

3

(alle har fået bevilget økonomisk støtte fra maj-oktober)

3,6 %

 2

2016/2017

56

8

4,5 %

1

2015/2016

57

2

5,3 %

2

2014/2015

70

0

6,5 %

8

2013/2014

95

0

8,6 %

2

2012/2013

83

0

7,5 %

2

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om pilotfasen i Børnenes Brobygger (samarbejde med Red Barnet)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Den 28. juni 2017 godkendte Børne- og Familieudvalget, at Center for Børn og Læring indgik samarbejde med Red Barnet om udviklingen af modellen omkring Børnenes Brobygger. Samarbejdskontrakten gav tilsagn til en intention om at fortsætte samarbejdet i en testperiode/pilotfase, såfremt Red Barnet indhentede midler til dette. Socialstyrelsen har imødekommet Red Barnets ansøgning. Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om den forestående pilotfase i forbindelse med projektet.

Sagsfremstilling

Formålet med Børnenes Brobygger er at understøtte den positive udvikling hos børn og unge i socialt udsatte positioner og deres ret til et så normalt hverdagsliv som muligt gennem etablering af et koordineret og strategisk samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet, forstået som det frivillige foreningsliv og lokalsamfundet.

 

Mindsettet i projektet ”Børnenes Brobygger” er, at børn og unges udvikling og hverdagsliv i høj grad kan understøttes og udfoldes i de frivillige organisationer og fællesskaber, hvor det er de personlige og ikke de professionelle relationer, der er bærerende. Projektet skal ses som et supplement til den tidlige forbyggende indsats, hvorved barnets muligheder øges, og dermed ikke som en erstatning af den professionelle indsats. Projektet ønsker at udnytte det potentiale, der er i et systematisk samarbejdet mellem kommunen og de frivillige organisationer for at øge trivslen for børn og unge. Antagelsen er, at der skabes merværdi for børnene og deres familier, hvis parallelle forebyggende indsatser og aktiviteter i civilsamfundet og kommunen systematisk koordineres.  

 

Foruden Herning Kommune har Red Barnet indgået et samarbejde med en anden jysk kommune om Børnenes Brobygger.

 

Partnerskabets første fase foregik i efteråret 2017, hvor der var tæt samarbejde mellem Børn og Unge, Kultur og Fritid samt Red Barnet. I dette tidsrum er der blev foretaget en spørgeskemaundersøgelse af samarbejdets status udsendt til relevante medarbejdere i Herning Kommune samt civilsamfundet. Derudover er der blevet afholdt en workshop med repræsentanter fra både civilsamfundet og forvaltningen.

 

Herning Kommune gav tilsagn til en intention om efter udviklingsperioden (efteråret 2017) at fortsætte samarbejdet i en efterfølgende testperiode/pilottest under forudsætning af, at der blev indhentet midler til dette.

 

Red Barnet har modtaget en bevilling på 1,8 millioner kr. fra Socialstyrelsen, hvorfor finansieringen for den følgende testperiode er sikret. Testperioden foregår fra april 2018 til januar 2019, mens der fra januar 2018 til april 2018 vil være fokus på det forberedende arbejde og etablering af samarbejder omkring projektet. I testperioden ansætter Red Barnet en udviklingsmedarbejder, som skal sikre fremdrift i pilotfasen. Pilotfasen er begrænset til distrikterne Brændgård, Vildbjerg og Kildebakken. Derudover vil der være et tæt samarbejde med andre relevante afdelinger i Herning Kommune – herunder Kultur og Fritid.

 

Pilotfasen vil blandt andet have fokus på:

 • Udvikling og afprøvning af nogle af de samarbejdsstrukturer og indsatser, som fremkom på workshoppen
 • At sikre, at tiltaget spiller sammen med eksisterende aktører og udvikler lokalt forankrede, bæredygtige strukturer, som optimerer samarbejdet mellem parterne
 • Dokumentation og evaluering af samarbejdet samt på målgruppens udbytte af samarbejdet

 

Målet for pilotfasten er, at 30-50 børn har deltaget i pilotafprøvningen.

Økonomi

Herning Kommune er ansvarlig for en medfinansiering i form af de personalemæssige ressourcer op til 400.000 kr. i pilotfasen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Datoer vedr. samrådsmøder på skole- og dagtilbudsområdet i 2018:
  • Skole Onsdag den 25. april 2018
  • Dagtilbud Mandag den 30. april 2018
  • Fælles Tirsdag den 21. august 2018
  • Skole Torsdag den 15. november 2018
  • Dagtilbud Mandag den 19. november 2018
 • Af hensyn til planlægning af besøgstur til decentrale institutioner den 7. marts ønskes tilbagemelding fra udvalgets medlemmer vedrørende deltagelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Orientering om efterspørgslen på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt "Simmelkær-Ilskov-Sunds"  blev taget til efterretning.

 

Orientering om rekrutteringsindsatsen i Hammerum-Gjellerup i forhold til at rekruttere dagplejere blev taget til efterretning.

 

 

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Status på Balanceplan 2.0

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer