Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. oktober 2019
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om Herning Kommunes budgetforlig 2020 og forligets driftsmæssige betydning i forhold til udvalgets områder.

Sagsfremstilling

Budgetforlig for 2020-23 blev indgået den 30. september 2019. Forliget har driftsmæssig betydning for udvalgets områder på en række punkter:

 

Skoleområdet

 • Forligspartierne ønsker, at folkeskolerne arbejder konkret med at øge elevernes bevidsthed om vigtigheden af at kildesortere affald. Det besluttes, at samtlige folkeskoler allerede fra 2020 går over til affaldssortering. Der afsættes i 2020 1 mio. kr. til anlæg og 460.000 kr. til drift. Fra 2021 afsættes 300.000 årligt til drift
 • Der afsættes i alt 196 mio. kr. over årene til byggeri af en ny Herningsholmskole
 • Elevfravær og skolevægring:
  • En mere ensartet og præcis fraværsstatisitk er ønskelig
  • Ung Hernings temadag om "social pejling" i kommunens folkeskoler på 6. årgang genindføres. Der afsættes 145.000 kr. årligt til formålet
  • Der afsættes 120.000 kr. i 2020 til fraværsrobotter til langtidssyge børn/børn med meget fravær
  • Der afsættes 500.000 kr. om året i 3 år til pilotprojekt med fremskudte socialrådgivere på skoler med højt fravær/tendenser til højt fravær. Børne- og Familieudvalget udvælger skolerne
 • Der afsættes 4,3 mio. kr. i 2019 til dækning af ikke-budgetlagte engangsudgifter i forbindelse med etableringen af Valdemarskolen. 4 mio. kr. findes på skolernes fælles konti.
 • Der afsættes i alt 2,6 mio. kr. i 2020-2021 til opgradering af udendørsarealerne i forbindelse med Valdemarskolen.
 • Der arbejdes i øjeblikket på at ansætte en fysioterapeut på Valdemarskolen. Forligspartierne udtrykker tilfredshed med, at der arbejdes med en styrkelse af fysioterapien
 • Det besluttes, at Herning Kommunes folkeskoler fremover skal være røgfri for eleverne. I forbindelse med HovedMEDs arbejde med spørgsmålet forventes skolerne også at blive røgfrie for medarbejderne.
 • Forligspartierne ønsker, at bestræbelserne på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse fortsætter. En sag med fordele og ulemper ved en Erhvervsplaymaker fremlægges til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

Dagtilbudsområdet

 • Forligspartierne ønsker at frigøre mere tid til det pædagogiske arbejde med børnene. Der nedsættes en hurtigt-arbejdende gruppe, som skal gå i dybden med problemstillingen og afdække, hvor meget tid det pædagogiske personale reelt bruger på børnene, og hvor meget tid der går med andre arbejdsopgaver. Arbejdsgruppe skal have deltagelse fra institutioner og organisationer og komme med bud på, om der er arbejdsopgaver på institutionerne, der bør/kan lettes eller skæres helv væk, når målet er mest mulig tid med børnene
 • Senest i foråret 2020 ønsker forligspartierne at blive præsenteret for en opgørelse, der på institutionsniveau tydeligør normeringen og hvor mange lønkroner, der bruges på hvilke faggrupper. Opgørelsen skal efterfølgende ligge og løbende opdateres på hver institutions hjemmeside med henblik på at fremme åbenhed og gennemsigtighed for forældrene og de lokale bestyrelser. Forligspartierne ønsker at tilkendegive over for bestyrelserne, at ansættelse af uddannet, pædagogisk personale bør prioriteres
 • Forligspartierne fastslår, at når der forventeligt i finansloven tilføres ekstra penge til at øge normeringen i daginstitutionerne, tilføres pengene krone-til-krone børneområdet. Sigtet er, at øget normering sker med pædagogisk uddannet personale
 • Som et forsøg indføres økonomisk tilskud til pasing af børn i eget hjem vedrørende børn i vuggestuealderen. Der afsættes 500.000 kr. årligt i 3 år, hvorefter forsøget evalueres. De nærmere kriterier fastsættes af Børne- og Familieudvalget

 

Børne- og Familieområdet

 • Forligspartierne ønsker en evaluering af Herningmodellens resultater præsenteret på budgetkonferencen i foråret 2020
 • Til at imødegår de økonomiske udfordringer på området og fastholde det målrettede arbejde afsættes 7,5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i henholdsvis 2021, 2022 og 2023. Af dem skal de 2,4 mio. kr. hvert år gå til ansættelse af flere sagsbehandlere

 

På tværs

 • De politiske fagudvalg skal minimum én gang pr. kvartal have de for udvalgende relevante verdensmål på dagsordenen med det formål at sikre videreudviklingen og bevidstgørelsen i det politiske og administrative arbejde omkring verdensmålene og den grønne omstilling.
 • Et årligt tilskud på 150.000 kr. til Selvhjælp Hernings trivselsgrupper for børn, "Når cykelhjelm ikke er nok" gøres permanent.
 • Forligspartierne ønsker en styrket indsats fra SSP og politi med henblik på at skabet lettere adgang til SSP i lokalområdet, at sætte tidligere ind med opsporing og vidensbaseret indsats mod alkohol, stoffer og kriminalitet og at videregive faglig viden til forældre, borgere og lærere. Der afsættes årligt 1,4 mio. kr. til en fremskudt tidlig indsats og ansættelse af blandt andet to SSP-medarbejdere.
 • Den sammenhængende kommunale indsats for unge, særligt de 15-17-årige prioriteres og videreudvikles på tværs af Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Børne- og Familieudvalget vil i de kommende måneder få forelagt sager vedrørende udmøtning af de respektive tiltag og i øvrigt løbende for orientering om status.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter orienteringen
at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgning pr. 31. august

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

     

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Torben Kjær

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på Børne- og Familieudvalgets område. Samlet set forventes et merforbrug på -2,4 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på +2,8 mio. kr. vedrørende anlæg. Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2019, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2019. Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

Driftsudgifter

 

 Tabel 1. Forventet regnskab 2019 - drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af tabel 1 forventes en samlet negativ afvigelse vedrørende drift på -2,4 mio.kr. (kolonne F).

 

Afvigelsen dækker over områder med selvforvaltning og projekter samt områder indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation pr. serviceområde fremgår af tabel 2. Følgende forhold beskriver generelt de to tabeller: 

 

 • Under "selvforvaltning" hører decentrale enheder, som f.eks. daginstitutioner, dagpleje, skoler, døgntilbud, tandpleje m.v.
 • "Projekterne" indeholder typisk eksternt finansierede midler afsat til konkrete projekter, som skal returneres, hvis de ikke bliver brugt.
 • "Rammestyring" indeholder midler afsat på centrale konti, som indeholder udgifter til friplads og søskendetilskud, indtægter fra forældrebetalinger, mellemkommunale afregninger, demografireguleringer, udgifter til fri-, privat- og efterskoler, udgifter til elevbefordring, udgifter til foranstaltninger, udgifter til overførselsindkomster m.m.

 

Tabel 2. Forventet regnskab. Specifikation af afvigelsen

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

 

Tabel 3. Serviceområde 10 Dagtilbud. Forventet regnskab - drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Budgetopfølgningen pr. august 2019 for Serviceområde 10, Dagtilbud viser en samlet forventet afvigelse på +4,5 mio. kr. Den fordeler sig med et mindreforbrug på rammestyringsområdet på 5,9 mio. kr. og et merforbrug på -2,0 mio. kr. på selvforvaltningsområdet. Derudover forventes der et mindreforbrug på projekter på 0,6 mio. kr.

 

Merforbruget på selvforvaltningsområdet er udtryk for modsatrettede tendenser. På den ene side er ubalancen på dagplejen, hvor der forventes et merforbrug på -3,8 mio. kr. Dette merforbrug er sammensat af et merforbrug på -1,4 mio. kr. fra 2018 og -2,4 mio. kr. fra 2019. Dagplejens budgetudfordringer behandles som et særskilt punkt (nr. 111) på Børne- og Familieudvalgets møde den 23. oktober 2019. Ubalancen på dagplejen kompenseres på den anden siden af et samlet mindre forbrug på dagtilbudene. Dette afspejler den tilbageholdenhed, som de decentrale institutioner udviser i forbindelse med overgangen fra fritidshjem til SFO.

 

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på +5,8 mio. kr. Dette forklares ved, at der forventes at opnå et provenu på +7,8 mio. kr. vedrørende overgangen fra fritidshjem til SFO (5/12 af det provenu på 18,8 mio. kr. som er forudsat i budget for 2019-2022). Derudover er der fortsat fokus på udviklingen af udgifter til privat pasning. Her kan der ses en stigning på -1,3 mio.kr. siden foråret, hvilket skyldes, at der er etableret en ny privat daginstitution.

 

 Serviceområde 12 Skole

 

Tabel 4. Serviceområde 12 Skole. Forventet regnskab – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Budgetopfølgningen pr. august 2019 for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,3 mio.kr. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på selvforvaltningsområdet på 2,3 mio.kr. og et merforbrug på -1,1 mio.kr. på rammestyringsområdet.

 

Det bemærkes, at mindreforbruget på selvforvaltningsområdet fordeler sig med betydelige variationer af mer- og mindreforbrug blandt skoler, både på almen og specialområdet. Merforbruget på specialskoledelen skyldes tilpasningerne til den nye økonomiske situation. Ambitionen er at opnå balance ved udgangen af 2020. Der er variationer i mindre-/merforbrug folkeskolerne imellem. Det bemærkes, at den nye tildelingsmodel på skoleområdet træder i kraft i januar 2020.

 

Merforbruget på rammestyringsområdet er udtryk for flere modsatrettede tendenser. I 2019 er der engangsmidler, som skal bruges til at finansiere transaktionsomkostningerne som følge af tilpasningerne på specialskoleområdet. Midlerne er opstået ad tre veje:

1. Engangsindtægter vedrørende mellemkommunale afregninger fra perioden 2016 til 2018, vedrørende en mellemkommunal sag.

2. Højere huslejeindtægter end budgetteret fra HF&VUC og

3. Tilbagebetaling af ejendomsskat på grund af fejlagtig ejendomsvurdering.

 

Omvendt er der siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 en række elementer, som er gået den modsatte vej:

1. Fald af de mellemkommunale indtægter, fordi antallet af grænsekrydsere til folkeskolerne i Herning er faldet fra 2018 til 2019 jf. tallene pr. 5. september 2019.

2. Der er indregnet det endelige elevtal for 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole. Elevtallet er steget markant. Det oprindelige budget har baseret sig på sidste års elevtal, og der opstår derfor en ubalance. I budget 2020 håndteres demografireguleringen vedrørende 10. klasse på samme vis som private og efterskoler. Der lægges derfor op til, at der tilsvarende sker en kompensation for det manglende beløb i 2019.

3. Under det rammestyrede område er der reserveret 4 mio. kr. til at finansiere transaktionsomkostninger på Valdemarskolen. Som følge af budgetforliget for 2020 lægges op at tilføre netto 0,3 mio. kr. til skoleområdet til dækning af transaktionsomkostningerer på Valdemarskolen.

 

Presset på økonomien på skoleområdet ser ud til at fortsætte i 2020. De samlede udgifter vil dog blive håndteret inden for budgettet, jf. den vedtagne tildelingsmodel, som træder i kraft i 2020.

 

Serviceområde 16 Børn og Familie

 

Tabel 5. Serviceområde 16 Børn og Familie. Forventet regnskab – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Budgetopfølgningen pr. august 2019 for Serviceområde 16, Børn og Familie viser et samlet forventet merforbrug på 8,3 mio.kr. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på selvforvaltningsområdet på 2,0 mio.kr. og et merforbrug på 10,3 mio.kr. på det rammestyrede område.

 

På udvalgsmøde i september blev udvalget oplyst om, at det samlede merforbrug vil udgøre 9,0 mio.kr. Der sker løbende aktivitet på området. Aktuelt arbejdes med et par dyre enkeltsager, som forventes at påvirke bundlinjen negativt. Den nye prognose giver dog ikke anledning til at ændre på forventningerne til budget 2020, hvor der fortsat forventes et udgiftspres på 10 mio.kr. Det bemærkes, at udgiftspresset halveres i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020, hvor der tilføres midler til området.

 

På selvforvaltningsområdet ses mindreforbruget på 2,0 mio.kr. som et udtryk for, at de decentrale enheder har udvist en tilbageholdenhed i forhold til eksempelvis genansættelse af ledige stillinger. I Tandplejen forventes dog et merforbrug på 0,3 mio.kr. 

 

På det rammestyrede område er det anbringelser udenfor hjemmet, som presser budgettet. Her er der et samlet merforbrug på 3,0 mio.kr., hvor plejefamilieområdet afviger negativt med 4,4 mio.kr., mens andre anbringelsestyper bidrager til en bevægelse den modsatte vej.

Der er fortsat udgiftspres på forebyggelsesområdet, hvor især udgifterne på handicapområdet afviger i forhold til det budgetterede. Det gælder både i forhold til aflastningsordninger, støtte i hjemmet og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Disse områder udløser et merforbrug på 4,4 mio.kr.

 

Det henvises til punkt 124, hvor muligheder for at bringe området i økonomisk balance beskrives nærmere.

 

Anlægsudgifter

 

Tabel 6. Anlæg

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Der forventes et mindreforbrug på 2,801 mio. kr. på anlægsområdet i Børn og Unge.

 

Den igangværende sag vedrørende håndtering af skimmelsvampeskader på en række skoler (Lind, Sunds og Arnborg) forventes at kunne afsluttes i løbet af året, hvorefter der vil blive fremlagt sag til politisk behandling.

 

Bevillingsmæssige ændringer vedr. drift

Fra 2020 forventes tildelingen til drift af 10. klasse at blive en del af demografireguleringen på skoleområdet på lige fod med private skoler og efterskoler. I 2019 lægges der op til, at der sker en kompensation på 1,3 mio. kr. til serviceområde 12 Folkeskoler og Ungdomsskoler. Det er det beløb, som  ligger ud over det allerede afsatte budget til betaling af regningen fra 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole. Udgiftsøgningen i 2019 er en konsekvens af det øgede antal elever der søger 10. klasse i forhold til de seneste år.  

 

Som følge af budgetaftalen lægges op at tilføre skoleområdet 0,3 mio. kr. til dækning af transaktionsomkostninger på Valdemarskolen.

 

Bevillingsmæssige ændringer vedr. anlæg

Jvf. vanlig praksis frigives anlægspuljerne til projekter (papirpenge) for det kommende år i forbindelse med budgetvedtagelsen. På den baggrund indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301080 – pulje til projekter (papirpenge) med 0,312 mio. kr. i 2020. Bevillingen finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb.

 

Der ønskes en udvidelse af målgruppen til anlægspuljen afsat til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten" på stednr. 513099 02 (serviceområde 10, dagtilbud). Puljen er afsat til "udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciten som følge af demografisk udvikling for 3 til 11 årige". Dette ønskes ændret til 0 til 11 årige, således at puljen også kan dække udgifter i forbindelse med pladskapacitetsændringer for de 0-3 årige.

 

I det vedlagte bilag beskrives de vigtigste ændringer i budgetopfølgningen fra foråret til efteråret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og i Byrådet den 12. november 2019.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-11-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Økonomisk tildeling til dagplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

På baggrund af en analyse af Dagplejens udgifter og budget foreslås, at der sker en varig budgettilførsel til Dagplejens budget svarende til 3 mio. kr. med aktivitetstal for 2019. Udgifterne til Dagplejen afholdes fortsat inden for Serviceområde 10 Dagtilbud.

 

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Det kan konstateres, at det igennem en årrække ikke er lykkedes at opnå balance mellem budget og forbrug for Dagplejen. På baggrund heraf er der foretaget en analyse på område med henblik på at belyse, om ubalance skyldes manglende kapacitetstilpasninger på området, da børnetallet i dagplejen er faldet i de sidste år, eller om det skyldes andre faktorer.

 

Analysen består af to dele. Del 1 er en benchmarkning med flere kommuner (Skive, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern og Holstebro), som har stillet deres modeller til rådighed for undersøgelsen. De andre kommuners tildelingsmodeller er blevet omregnet med børnetallet i dagplejen i Herning Kommune for at se, hvilken tildeling det ville medføre. Beregningen viser, at Hernings Kommunes tildelingsmodel er den, som resulterer i et mindste budget til drift af dagpleje, sammenlignet med de andre kommuner. Spændet ligger fra 2,1 mio.kr. til 4,5 mio.kr., som kommunerne i sammenligningen ville tildele mere til deres dagpleje, når der anvendes de samme børnetalsforudsætninger som i Herning Kommune.

 

Del 2 i analysen undersøger baggrunden for den forholdsvis lavere tildeling. Forklaringen er, at den gennemsnitsløn, som bruges i tildelingsmodellen, er lavere end den faktiske lønudgift for Dagplejen. Dette skyldes, at der ikke er taget højde for, at 5. barn i dagplejen udløser en højere løntillæg.

 

Resultatet af analysen er, at dagplejens grundvilkår i budgettildelingen umuliggør budgetbalance. Det er primært den variabel i budgettildelingen, som vedrører den gennemsnitlige løn pr. dagplejer, som er for lav.

 

En opjustering af gennemsnitslønnen i tildelingsmodellen resulterer i en mertildeling på 3,0 mio. kr. årlig. På den baggrund foreslås det, at gennemsnitslønnen i tildelingsmodellen forhøjes til retvisende niveau. Dette vil medføre (med 2019 aktivitets tal) en budgettilførsel til dagplejen på ca. 3,0 mio. kr. fra 2019.

Økonomi

Det foreslås, at der godkendes en varig budgettilførsel til Dagplejens budget svarende til 3 mio. kr. med aktivitetstal for 2019 med henblik på at få budgettet i balance.

 

Beløbet finansieres indenfor serviceområde 10, dagtilbud. Den største del af finansieringen vil findes samme sted som i tidligere år, på fælles konti under det rammestyrede område, på dagtilbudsområdet. Resten af finansieringen vil findes i den højere forældrebetaling, som følger af, at beregningsgrundlaget stiger.

 

Mertildelingen på 3 mio. kr. er indregnet i takstberegningen i bilaget til punkt 113, Godkendelse af forældrebetalings- og tilskudstakster 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender en varig budgettilførsel til Dagplejens budget svarende til 3 mio. kr. med aktivitetstal for 2019 med henblik på at få budgettet i balance.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Tilskud til pasning i eget hjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Abildtrup

Sagsresume

I Dagtilbudsloven §86-91 beskrives forældres mulighed for at få tilskud til at passe egne børn i hjemmet. Fra 2020 er det besluttet, at der skal igangsættes et forsøg i 3 år gældende for børn i vuggestuealderen. Efter forsøgsperioden udarbejdes en evaluering. Der er afsat 500.000 kr. årligt til forsøgets gennemførelse. Både tilskudstaksten for 2020 samt kriterierne for tildeling fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I Dagtilbudsloven §86-91 beskrives forældres mulighed for at få tilskud til at passe egne børn i hjemmet. Fra 2020 er det besluttet, at der skal igangsættes et forsøg i 3 år gældende for børn i vuggestuealderen. Efter forsøgsperioden udarbejdes en evaluering.

 

Til ordningen er der knyttet en række nationale godkendelseskriterier, blandt andet:

 • Tilskuddet gives tidligst fra barnet er 24 uger til det tidspunkt, hvor man almindeligvis starter i skole.
 • Ansøgeren må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt.
 • Tilskuddet ydes efter ansøgning og kan samlet ydes for minimum 8 uger og maksimum 1 år pr. barn. Perioden kan deles i to, og den kan deles mellem barnets forældre, men må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.
 • Tilskuddet kan højest udgøre 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.
 • Man skal have bopæl i Herning Kommune. Dog kan man ikke modtage dette tilskud, hvis man har bopæl i udsat boligområde.  
 • Tilskuddet kan ydes til biologiske forældre og adoptivforældre.
 • Barnet kan ikke være optaget i et dagtilbud samtidig med, at der udbetales et tilskud. Andre børn, end det der ydes tilskud til, kan godt være optaget i et dagtilbud.
 • Har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.  

 

En del andre kommuner har allerede dette tilbud til forældrene. I adspurgte kommuner er der pt. indmeldt mellem 5 og 35 børn. Her varierer taksterne fra 1.946 kr. pr. måned til 6.505 kr. pr måned. I de kommuner, hvor taksten er højest, er der flest, der benytter tilbuddet.

  

Ud fra erfaringerne om tilbuddets anvendelse i andre kommuner foreslås en tilskudstakst i Herning Kommune svarende til 30 % af nettodriftsudgiften. Dette giver en tilskudstakst på 2.035 kr. pr. måned. Endvidere forslås en maksimal tilskudsperiode på 6 måneder. Under disse forudsætninger vil tilbuddet kunne benyttes af 41 børn, således at muligheden kommer så mange familier og børn tilgode som muligt. De forældre, som vælger denne ordning, vil samtidigt spare forældrebetalingen til alternativt pasningstilbud. Den foreslåede tilskudstakst er indarbejdet i bilaget til punkt 113, Godkendelse af forældrebetalings- og tilskudstakster 2020.

 

I beregningen er der ikke taget hensyn til eventuelle afledte effekter for øvrige kommunale tilbud. Dette gælder både dagpleje og vuggestue, som skal kapacitetstilpasse i forhold til en mere svingende efterspørgsel.

 

Det bemærkes endvidere, at der skal udføres kontrol af om betingelserne i lovgivningen i øvrigt er opfyldt.

 

De konkrete godkendelseskriterier vil efterfølgende blive tilgængelige på www.Herning.dk.

 

Det bemærkes, at den indstillede takst på 2.035 kr. pr. måned er indarbejdet i bilaget til punkt 113, Godkendelse af forældrebetalings- og tilskudstakster 2020.

 

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. årligt til forsøgets gennemførelse i 2020 - 2022.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kriterierne for tildeling samt tilskudstaksten på 2.035 kr. pr måned i maksimalt 6 måneder godkendes.

Beslutning

Kriterierne for tildeling godkendes. Taksten fastlægges til 2.500 kr pr. måned i maksimal 6 måneder. Det foretages en evaluering af ordningen medio 2020.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Godkendelse af forældrebetalings- og tilskudstakster 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Torben Kjær

Sagsresume

Forældrebetalingstakster for 2020 vedrørende forældres betaling for børn i Dagtilbud og i SFO samt tilskudstakst til pasning af barn i eget hjem fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 2. behandling af budget 2020 8. oktober 2019, pkt. 208, blev de foreløbige takster godkendt.

 

Endelige takster beregnes på baggrund af det endelige budget inkl. eventuelle ændringsforslag og tekniske korrektioner og skal derfor forelægges til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019 og Byrådet den 12. november 2019.

 

I konsekvens heraf er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO’er samt tilskud til pasning af barn i eget hjem.

 

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

 

Alle takster stiger som udgangspunkt svarende til den almindelige løn- og prisfremskrivning. I forbindelse med overgang fra fritidshjem til SFO er der foretaget en tilpasning af de fordelingsnøgler, som tidligere er blevet brugt, sådan at taksterne afspejler de faktuelle forhold.

 

Jf. Dagtilbudslovens § 2, skal beregning af forældrenes betaling være godkendt senest 1 måned før, ændringen træder i kraft. Taksterne træder i kraft den 1. januar 2020.

 

Forældrebetalingstaksterne fremgår af bilaget, som vedlægges.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at forældrebetalingstaksterne og tilskud til pasning af barn i eget hjem for 2020 godkendes.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, at forældrebetalingstaksterne godkendes. Det indstilles samtidigt, at tilskuddet til pasning af egne børn fastsættes til 2.500 kr. pr. måned. Takstbilaget er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-K04-1-19 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Drøftelse af KL's kommunale kerneværdier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

KL opfordrer forvaltninger og politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet til at drøfte KL's kerneværdier.

 

Efter aftale med Udvalgsformanden lægges der op til, at Børne- og Familieudvalget drøfter de nævnte spørgsmål og værdier.

Sagsfremstilling

KL har taget initiativ til at formulere kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. KL har drøftet kerneværdierne med kommunernes politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet, bl.a. på årets Børn & Unge Topmøde, Kommunalpolitisk Topmøde og på de politiske møder, som KL’s Børne - og Undervisningsudvalg løbende holder rundt omkring i landet.

 

På baggrund af ovennævnte proces er værdierne blevet justeret. Det er blevet til 10 kommunale kerneværdier (se bilag Kommunale kerneværdier).

 

KL opfordrer forvaltninger og politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet til at drøfte værdierne og deres betydning lokalt (se bilag Brev til udvalgsformænd om kommunale kerneværdier). I første omgang opfordres til at drøfte disse to spørgsmål:

 • Hvordan ser I sammenhæng mellem jeres kommunes børne- og ungepolitik og de kommunale kerneværdier?
 • Hvilke muligheder giver det kommunale ejerskab i jeres arbejde med at skabe sammenhæng og høj kvalitet i de kommunale tilbud til børn og unge?

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de kommunale kerneværdier drøftes.

Beslutning

Udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Fællesskabsstrategien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget besluttede den 22. maj 2019 (punkt 51) at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny inklusionsstrategi "Fællesskabsstrategien", da den nuværende er gældende i perioden fra 2016 til 2020. Resultatet af dette arbejde fremlægges for Udvalget til godkendelse med henblik på iværksættelse af høring.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget arbejder med to målspor, hvoraf det ene er, at alle børn og unge er en del af fællesskabet. Ved at sætte fokus på fællesskaber sættes der samtidig fokus på forudsætningerne for, at et hvert barn og ung får mulighed for at lykkes. Derfor er titlen på Herning Kommunes nye inklusionsstrategi "Fællesskabsstrategi".

 

Fællesskabsstrategien er en forståelse, der tager afsæt i Herning Kommunes Børne- og Unge Politik samt Salamanca Erklæringen. Forståelsen i den nye strategi er udviklet i samarbejde med en række forskellige aktører. Disse omfatter blandt andet:

 • Daginstitutionerne
 • Skolerne
 • Repræsentanter fra Samrådenes FU
 • Ledere af skoler med specialklasser og specialpædagogiske tilbud
 • Faglige organisationer på FTR/TR-niveau
 • Leder af HR Udvikling, Kultur- og Fritidsafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen
 • Børn og Unge forvaltningen

 

Fællesskabsstrategien anviser en tydelig fælles retning for fællesskaber i dagtilbud, skoler og sociale institutioner. Den har en målsætning om at udvikle fællesskaber med mangfoldighed. Gennem strategien skabes en fælles forståelse og et fælles grundlag for inklusionsarbejdet.

 

Fællesskabsstrategien indeholder fire temaer. Disse er:

 • Fællesskaber
 • Barnets og den unges perspektiv
 • De voksnes rolle
 • Dygtige fagprofessionelle

Indholdet i de forskellige temaer ses i bilaget.

 

Fællesskabsstrategien foreslås at gælde fra 2020 til 2023.

 

Foruden arbejdet med den overordnede strategi har der været nedsat 16 forskellige arbejdsgrupper, der hver især har fokuseret på områder, der skal støtte op om strategien. Dette har både omfattet nogle af de tiltag, vi allerede har i dag, samt ideer til nye tiltag. Grupperne har blandt andet været bemandet med relevante repræsentanter fra daginstitutionerne, skolerne, faglige organisationer, forældre, andre forvaltninger samt Børn og Unge. Resultatet af arbejdsgruppernes anbefalinger er organiseret i fem forskellige bilagsmaterialer (se bilag).

 

Dernæst har de eksisterende faglige netværk (så som f.eks. AKT-netværket, læsevejledernetværket og matematikvejledernetværket) både beskrevet de tiltag/arbejdsopgaver, de har i dag, og samtidig kommet med ideer til nye tiltag/arbejdsopgaver - alle med fokus på at understøtte fællesskaberne. Det er dog ikke alle de faglig netværk, der pt. har holdt møde. Derfor vil bilagsmaterialet blive supperet med ideerne fra de forskellige netværk. De faglige netværks anbefalinger ses i bilaget.

 

Anbefalingerne fra arbejdsgrupperne og de faglige netværk blive anvendt i det videre arbejde med implementeringen af strategien og fremlægges til orientering.

 

Børne- og Familieudvalget vil på sit møde i december blive præsenteret for en plan angående implementering af strategien.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Herning Kommunes nye inklusionsstrategi skal hedde Fællesskabsstrategien, som gælder fra 2020 til 2023
at Børne- og Familieudvalget godkender den nye Fællesskabsstrategi og sender strategien i høring hos de relevante parter med høringsfrist den 22. november 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Forkortet valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

I aftalen om justering af folkeskolen, der blev vedtaget den 2. maj 2019, indgår mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser. Det foreslås, at dette bliver en mulighed i Herning kommune.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Aftalepartierne er enige om, at skolebestyrelser spiller en vigtig rolle i forhold til at sætte retning for den enkelte skole og føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed. Nogle steder oplever kommunalbestyrelserne udfordringer med at få besat alle pladserne til forældrerepræsentanter.

 

Aftalepartierne har derfor ønsket fleksibilitet til lokalt at kunne træffe beslutning om at nedsætte valgperioden fra fire til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske dette.

 

Det foreslås, at den enkelte skole gives mulighed for at beslutte, at valgperioden er 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter.

 

Den toårige valgperiode fremgår af folkeskolelovens § 42, stk. 12, 2. pkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det godkendes, at den enkelte skole gives mulighed for at beslutte, at valgperioden er 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter i skolens bestyrelse.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 13.05.22-P00-1-19 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Orientering om skolebusplanlægning 2019-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Preben Siggaard

Sagsresume

Den årlige revision af skolebussernes køreplaner er gennemført. Forvaltningen ønsker derfor at redegøre for de ændringer, der er foretaget i forbindelse med revisionen samt de udfordringer og problemstillinger, der har vist sig i processen eller kan forventes respons på i det nye skoleår.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I Herning Kommune kører der i skoleåret 2019/2020 27 skolebusruter. I det følgende vil ruterne kort blive gennemgået med henblik på at beskrive eventuelle ændringer eller udfordringer for det nye skoleår. For overblikkets skyld vil den nedenstående gennemgang tage udgangspunkt i de pakker, hvori ruterne har været udbudt til licitation. Pakkerne dækker seks geografiske områder af kommunen.

 

Pakke 1, Holstebro Turistkørsel – Haderup, Aulum og Hodsager

Der er lavet lidt småjusteringer på enkelte ruter for at imødegå elevernes placering.

 

Pakke 2, Brande Buslinjer – Sørvad og Vind

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 2.

 

Pakke 3, Brøchner Biler – Ilskov og Sunds

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 3.

 

Pakke 4, Mørup Turistkørsel – Snejbjerg, Timring, Vildbjerg, Sinding og Lundgårdskolen

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på størstedelen af ruterne i Pakke 4. På  baggrund af Regionens nedlæggelse af rute 12 har det dog været nødvendigt at udvide skolebusrute 157 sådan, at den nu kører de uddannelsessøgende mellem Nybro/Ørre og stationen i Herning. Turen køres en gang om morgenen og to gange om eftermiddagen. Eftermiddagsturene mellem stationen og Nybro/Ørre har medført en lidt forlænget ventetid for de kørselsberettigede elever til Lundgårdskolen og Tjørring Skole.

 

Pakke 5, Mørup Turistkørsel – Lind, Arnborg, Kølkær, Hammerum og Fasterholt

De store ændringer i denne pakke relaterer sig til sammenlægningen af Hammerum Skole og Gjellerup Skole. Ændringerne er primært sket på køreplanerne, hvor gamle ruter er blevet delt op og flyttet til nye ruter. Der er dog lavet enkelte fysiske ændringer for at tilpasse ruterne til elevernes placering.

 

Pakke 6, Brande Buslinjer – Kibæk, Sdr. Felding og Skarrild

Der er udelukkende foretaget småjusteringer på ruterne i Pakke 6.

 

Generelt

Der er overordnet ikke lavet de store ændringer på flertallet af ruterne, men der er alligevel foretaget nogle ændringer, som har konsekvenser for både elever, skoler og økonomi.

 

Folketingets beslutning om at indskolingen skal reduceres i timeantal fra skoleåret 2019/2020 har haft fIere konsekvenser for skolebusplanlægningen. Det betyder blandt andet, at det har været nødvendigt med én ekstra kørsel flere gange om ugen, fordi der nu er minimum tre eftermiddagsringetider i stedet for tidligere to.

Forvaltningen og Midttrafik er ved at undersøge de økonomiske konsekvenser af det ændrede timetal.

 

Derudover giver det flere steder ekstra ventetid på skolerne for mellemtrinnet og udskolingen, hvilket kræver ekstra opsyn af eleverne fra skolens side.

De fleste skoler har valgt at reducere længden af skoledagen på specifikke dage. Det gælder dog ikke Snejbjerg og Engbjerg skoler, som har valgt at reducere tiden over hele ugen. Skolebussernes omløbstider bliver dermed for lange til at de kan nå rundt på ruten inden næste ringetid, hvilket har resulteret i ekstra lang ventetid på skolerne for eleverne i mellemtrinnet og i udskolingen.

 

Det har ikke været muligt at nå at undersøge, hvor mange af indskolingsbørnene, der faktisk har brug for at komme hjem lige efter skole. En sådan undersøgelse forventes at blive lavet i efteråret. Hvis det viser sig, at den første eftermiddagstur kører rundt med en tom eller meget ringe udnyttet bus, vil det blive vurderet om turen skal opretholdes, beskæres eller på anden måde udføres.

 

Fra 1. august 2019 er der et fald på 10,2 % i tilmeldingen til SFO i Herning Kommune set under et. Faldet dækker over store forskelle, idet nogle SFO' er oplever en stigning, mens andre oplever et fald.

 

Det er derfor tvivlsomt, hvor meget det bliver muligt at skære i køreplanernes første eftermiddagstur. Det er derfor også svært at sige, hvor stort et besparringspotentiale, der ligger her på nuværende tidspunkt både i forhold til ventetid og økonomi.

 

Skolebusruterne kan ses på Herning Kommunes hjemmeside via dette link: https://skole.herning.dk/kort/kort-over-skolebusruter.


Teknik- og Miljøudvalget tog på deres møde 2. september 2019 sagen taget til efterretning og sendte den til orientering i Børne- og Familieudvalget. Teknik- og Miljøudvalget opfordrer Børne- og Familieudvalget til at sikre, at skolernes ringetider er koordineret med buskørslen for at nedbringe ventetiden for eleverne mest muligt.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af Folketingets beslutning om reduceret timeantal vil blive fremlagt i en senere sag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af Herningmodel Skolestart

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Siig Wemmelund, Karen Marie Gaardsvig, Preben Siggaard

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der fra 2020 afsat 3 mio. kr. til Herningmodel Skolestart. Projektet dækker over en række forskellige initiativer, der skal forbedre og styrke børnenes overgang fra børnehave til skole. Der arbejdes blandt andet med at fremme børnenes sociale færdigheder, evne til konfliktløsning, skoleparathed og understøttelse af en tryg overgang i forbindelse med skolestart. Der tilføres pædagogiske ressourcer i form af de såkaldte AKT-timer (Adfærd, Kontakt og Trivsel) for at skabe en mere sammenhængende overgang for børnene.

 

Udmøntningen af Herningmodel Skolestart fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Herningmodel Skolestart baserer sig på et pædagogisk fundament, som tager udgangspunkt i eksisterende indsatser såsom Herningmodel Dagtilbud og Herningmodel Overgang samt Herningmodel Skole. Projektet dækker over en række forskellige initiativer, der skal forbedre og styrke børnenes overgang fra børnehave til skole. Dagtilbud og skole i distriktet vælger én af de 3 udviklede indsatser.

 

Formål:

Formålet er at fremme børnenes sociale færdigheder og læringsparathed, at børnene bliver skoleparate og understøttes i en tryg overgang til 0. klasse og ind i indskolingen således, at de enkelte børn opnår deltagelsesmulighed i fællesskaber.

 

Personalet bliver i arbejdet med børnegruppen klædt på til at understøtte sociale færdigheder, læringsparathed og den trygge overgang for børnene. Dette kan ske via sidemandsoplæring, vejledninger, videndeling m.m. med fagpersoner fra Center for Børn og Forebyggelse.

 

Målet er, at lærere og pædagoger på baggrund af ovenstående også i overgangen arbejder vidensbaseret, og hvor der bygges bro mellem Herningmodel Dagtilbuds teori og metoder og Herningmodel skoles teori og metoder.

 

Herningmodel Skolestart bliver en del af det allerede igangværende overgangsarbejde mellem skoler og dagtilbud. Se bilag med samarbejdshjul for dagtilbud og skoler.

 

Målgruppen:

Projektets primære målgruppe er børnegruppen og de fagprofessionelle.

 

Børnegruppen:

Formålet er primært at understøtte børns sociale og følelsesmæssige udvikling med fokus på understøttelse af skolemæssige færdigheder. Fokus er på at forberede børnene på skolens kontekst og fremme færdigheder såsom:

 • At kunne følge regler, beskeder og fordybe sig
 • At være udholdende i mødet med nyt
 • At fremme motivation til deltagelse, vise initiativ og byde ind
 • At kunne indgå i et fællesskab og opretholde venskaber
 • At lære at forstå egne og andres følelser, samt regulere sig selv følelsesmæssigt.
 • At kunne løse problemer på en konstruktiv måde

 

Forældregruppen:

Forældrene er vigtige samarbejdspartnere til at understøtte børnenes læring. Forældrene er vigtige rollemodeller i forhold til børnenes oplevelse af, hvad det vil sige at gå i skole. Forældrene inddrages derfor i HerningModel skolestart gennem hjemmeopgaver. Medarbejderne i Center for Børn og Forebyggelse og det pædagogiske personale vil i samarbejde tilrettelægge et forældremøde, hvor de informerer forældrene om Herningmodel Skolestart.

 

Fagpersonale:

Som professionel får man viden om og oplæring i konkrete pædagogiske tilgange og strategier, der kan forebygge mistrivsel og fremme de enkelte børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Indsatsen:

 • Understøtter pædagogiske klasseledelsesstrategier fra Herningmodel Dagtilbud og Herningmodel Skole
 • Giver øverum og mulighed for at se og afprøve proaktive strategier med børnene
 • Fremmer kendskab til børnegruppens færdigheder og udfordringer
 • Indeholder samarbejdende processer med gruppeledere fra Center for Børn og Forebyggelse, både i forhold til hele børnegruppen og i forhold til særlige pædagogiske mål for enkelte børn

 

Udrulning:

Udrulning af Herningmodel Skolestart påbegyndes i 2020 og udrulles løbende.

 

År

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

Antal hold

3-6 hold

3-6 hold

3-6 hold

3-6 hold

 

Antallet af hold pr. år afhænger af den valgte indsats.

 

Efter kompetenceforløbet fortsætter skolerne med de lærte redskaber i den lokale kontekst. Indholdet i projektet vil løbende blive evalueret af Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring og tilpasset behovet hos de decentrale aktører og i distrikterne.

Økonomi

Der er tildelt 3 mio. kr. til Herningmodel Skolestart fra 2020 og frem. Midlerne fordeles med:

 • 1,0 mio.kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Serviceområde 16. Midlerne anvendes til kompetenceudvikling og aflønning af medarbejdere, der står for uddannelse og vejledning af medarbejdere i Herningmodel Skolestart.

 

 • 2,0 mio. kr. til skolerne, Serviceområde 12. Midlerne fordeles til skolerne efter elevtal i indskolingen. Se bilag. Ressourcetildelingen er målrettet aflønning af relevante medarbejdere, der blandt andet skal kvalificeres til at kunne understøtte oplæringen og udførelsen af Herningmodel Skolestart.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender udmøntningen af Herningmodel Skolestart, som beskrevet.

Beslutning

Udskudt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om kapaciteten i dagtilbuddene for de 0-2,9 årige pr. maj 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Kvartalsrapporten for september 2019 fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbuddet og efterspørgslen af de kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Rapporten skal ses som et øjebliksbillede den pågældende måned og et halvt år frem. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende.

 

Rapporten er bygget op omkring dagpleje- og vuggestuepladser.

 

I Herning Kommune starter børn typisk i dagpleje eller vuggestue, når børnene er 10 måneder. Når børnene fylder 2 år og 9 måneder, overgår de til børnehave.

  

Rapporten for september 2019 viser:

 • Overordnet passer dagpleje- og vuggestuekapaciteten med efterspørgslen. Dog er der i nogle distrikter lidt for lidt kapacitet og i andre distrikter en smule for meget.
 • I distrikt 5 (Sunds/Ilskov) er der på nuværende tidspunkt mangel på vuggestuepladser. Der arbejdes på etablering af 8 vuggestuepladser ved Vuggestuen Børneliv, således at kapaciteten svarer til efterspørgslen. På punkt 121 anmodes om bevilling af anlægsmidler til etablering af 8 nye vuggestuepladser i Sunds. Det betyder, at den samlede kapacitet inden længe forventes at passe til efterspørgslen.
 • I distrikt 10 (Lind) mangler der også en smule vuggestuepladser. I 2020 udvides Højgård Børnehus med 15 vuggestuepladser (jf. budgetforliget 2018). Således forventes kapaciteten at komme til at passe til efterspørgslen.
 • I distrikt 11 (Sdr. Felding, Skarrild) mangler der pt. én dagplejer. Da der er ledig vuggestuekapacitet i Skarrild, udvides dagplejen dog ikke på nuværende tidspunkt. I stedet bruges der 5. barnspladser i en periode. Udviklingen følges tæt.
 • I distrikt 9 (Hammerum, Gjellerup) og 12 (Arnborg, Kølkær, Fasterholt) er den samlede kapacitet omvendt en del større end efterspørgslen. Udviklingen følges derfor tæt i disse to distrikter i forhold til en evt. regulering i dagplejen.

 

Tiltag i forhold til at imødekomme efterspørgslen (inden for de givne rammer):

 • Der er løbende fokus på udvalgte dagplejedistrikter, hvor der er risiko for at være for mange eller for få pladser på sigt.
 • Hvis der i et distrikt er ledige dagplejepladser forsøges disse som udgangspunkt at blive fyldt op inden, der henvises til plads i vuggestuen.
 • Børne- og Familieudvalget ophævede vuggestuenormering på 680 på udvalgsmødet den 22. august 2018. Center for Børn og Læring tilpasser fremadrettet antallet af vuggestuepladser for at sikre pasningsgarantien og imødekomme forældrenes ønsker og behov. Dette gøres så vidt det er muligt under hensyntagen til dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene. Det betyder f.eks., at hvis der er ledige dagplejepladser, forsøges disse, som udgangspunkt, at fyldes op inden, der henvises plads til vuggestuen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Etablering af yderligere19 vuggestuepladser i Molevitten, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bibi Salskov Olesen, Antonio Barahona

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets behandling af sag nr. 94, 21. august 2019, "Analyse af dagpleje- og vuggestuekapacitet i udvalgte distrikter" samt ansøgning fra Molevitten, Herning, ansøges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af 19 vuggestuepladser i Molevittens afdeling Trekløver ved Vestervangsskolen.

Sagsfremstilling

Der er behov for flere vuggestuepladser i Herning vest. Det fremgik af analysen, som Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet 21. august 2019. Molevitten har et ønske om tilbyde flere vuggestuepladser. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Vestervangsskolen.

 

Molevitten er en selvejende institution, og institutionen ejer selv ejendommen Trekløver. Det vil sige, at bygningsændringerne/-forbedringerne efterfølgende tilgår den selvejende institution. Lokalerne, som skal anvendes til vuggestue, er beregnet til børnehavebørn. Børnehavebørnene er flyttet til Paletten, hvor der er plads, efter fritidshjemsbørnene er flyttet til skolens SFO. Det betyder, at lokalerne, som før rummede børnehavebørn, skal ombygges, og der skal installeres hæve/sænkeborde og toiletter målrettet vuggestuebørn samt etableres krybberum og legepladsfaciliteter mm. Institutionen har indhentet priser på bygningstilpasningerne og ansøger om 803.000 kr. Molevitten har fået byggetilladelse til projektet.

Økonomi

Finansieringen på 803.000 kr. forslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Molevitten, Herning, etablerer 19 vuggestuepladser
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 803.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-2-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bibi Salskov Olesen, Antonio Barahona

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets behandling af sag nr. 94, 21. august 2019, "Analyse af dagpleje- og vuggestuekapacitet i udvalgte distrikter" samt ansøgning fra Børneliv, Sunds, ansøges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af 8 vuggestuepladser i Børnelivs afdeling i Sunds.

Sagsfremstilling

Der er behov for flere vuggestuepladser i Sunds. Det fremgik af analysen, som Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet 21. august 2019. Børneliv har et ønske om også at tilbyde vuggestuepladser. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Sunds skole. I dag har Børneliv ikke vuggestuepladser i Sunds.

 

Børnelivs bygninger på Strandvejen, Sunds, er primært indrettet til børnehavebørn og fritidshjemsbørn. Fritidshjemsbørn er som bekendt flyttet til SFO på skolen, og der skal ske bygningsmæssige tilretninger med puslepladser, krybberum mv., og en del af legepladsen skal tilpasses vuggestuebørn. Kommunale Ejendomme og Drift har sammen med Børneliv udarbejdet et forslag for tilpasninger, som beløber sig til 380.000 kr.

Økonomi

Finanseringen på 380.000 kr. forslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børneliv, Sunds, etablerer 8 vuggestuepladser
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 380.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019. 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Anlægsregnskab vedr. opsigelse og istandsættelse af lejemålet Spøttrupvej 50, Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende opsigelse og istandsættelse af lejemålet Spøttrupvej 50, Tjørring. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 18. november 2018 på 950.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende opsigelse og istandsættelse af lejemålet Spøttrupvej 50, Tjørring, sted nr. 305094.

 

I forbindelse med lejemålets indgåelse i 1978 er der aftalt følgende vedrørende vedligehold:

"Al indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren, der ved lejemålets ophør afleverer det lejede i god og velvedligeholdt stand, med alle faciliteter bragt tilbage til lejemålets oprindelige karakter af 2 selvstændige lejligheder og med det hele nymalet".

 

Beløbet er udbetalt til udlejer efter fraflytning.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Datoer for Samrådsmøder i 2020:
  • Skole: Torsdag den 23. april
  • Dagtilbud: Torsdag den 30. april
  • Fælles: Torsdag den 27. august
  • Skoler: Mandag den 23. november
  • Dagtilbud: Torsdag den 26. november
 • Udmelding af budget 2020
 • 10. Klasse talent
 • Orientering om ansøgning om kommunalt forsøg med skoledistrikter i forbindelse med skoleindskrivning
 • Det planlagte Børne- og Familieudvalgsmøde i maj 2020 foreslås flyttet fra 13. til 6. maj
 • Udvalgets møde den 11. december 2019 afholdes v. 10. klasse, Herningsholms Erhvervsskole

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie. Efterårsbudgetopfølgningen for 2019 (punkt 109) viser et forventet merforbrug på området på 8,3 mio kr. i 2019. Der sker løbende aktivitet på området. Aktuelt arbejdes med et par dyre enkeltsager, som forventes at påvirke bundlinjen negativt. Derfor giver den nye prognose ikke anledning til at ændre på forventningerne til budget 2020, hvor der fortsat forventes et udgiftspres på 10 mio. kr. Det bemærkes, at udgiftspresset halveres i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020, hvor der tilføres midler til området.

 

Børne- og Familieudvalget besluttede i september, at ”der udarbejdes konkrete forslag til, hvilke praksisændringer og eventuelle justeringer af serviceniveauet, der kan overføres fra de 3 udvalgte sammenligningskommuner til Herning Kommune med henblik på at fortsætte tendensen fra 2015 – 2019 med reduktion af udgifterne.” Tilsvarende arbejdes der med at beskrive yderligere reduktioner til finansiering af gæld, der overføres fra 2019 til 2020 og videre i overslagsårene. Det bemærkes, at gældsafviklingen først bliver mulig, når forbruget er mindre end budgetrammen.

 

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

 

Sagen er på lukket dagsorden med henvisning til de personalemæssige konsekvenser, der følger af indstillingen.

Sagsfremstilling

Der forventes en ubalance på 10 mio. kr. i 2020, samt en gæld på anslået 9 mio. kr. Udviklingen af udgifter på området har siden udrulningen af Herningmodellen i  2016 været faldende, mens udviklingen på landsplan er gået den modsatte vej. Ambitionen er derfor at fastholde samme faldende tendens i de kommende år for på sigt at bringe forbruget i balance med budgetterne. Ved vedtagelse af budget 2020 er der tilført foranstaltningsområdet 5,9 mio. kr. Derudover er der tilført tandplejen 0,3 mio. kr. Der resterer således en økonomisk ubalance på 4,1 mio. kr i 2020. Se tabel 1:

 

 

 

Fra 2021 og frem er rammen på serviceområde 16 reduceret med knap 1 mio. kr., jf tidligere beslutninger (0,3%-besparelsen). Desuden er foranstaltningsområdet tilført 2,5 mio. mindre end i 2020. Derfor stiger afvigelsen fra 2021 til -7,3 mio kr. Nedenstående tabel illustrerer budgetpræmisserne i en 4-års periode:

 

Tabel 2

 

 

Der arbejdes i tre spor for at håndtere den økonomiske ubalance. Det ene spor har fokus på håndtering af det generelle udgiftspres på foranstaltningsområdet. Det andet spor er et forslag til en specifik konkret indsats for at mindske udgiftsniveauet på plejefamilieområdet. Det tredje spor handler om kortsigtede tiltag, som er nødvendige for at kunne opnå økonomisk balance.

 

Spor 1: Håndtering af generelt udgiftspres
I tråd med Herningmodellens mindset arbejdes løbende med videreudvikling af indsatstrappen med henblik på at undgå, at flere børn og unge kommer i en situation, som fører til et anbringelsesgrundlag. Herudover er der fokus på at tilpasse indsatsernes indhold og varighed. Det eventuelle provenu, der er i disse tiltag, vil blive anvendt til at modstå det økonomiske pres på området.

 

Spor 2: Reduktion af udgiftsniveauet ved konkrete tiltag på plejefamilieområdet
Det handler om at reducere udgiftsniveauet på lang sigt med en gradvis indfasning af en ændret standard. Plejefamilieområdet er budgetmæssigt udfordret, og samtidig viser benchmarksanalysen, at der er et økonomisk rationale i at ændre serviceniveauet.

 

Spor 2 består af 4 tiltag:

1. Øget antal af netværksanbringelser

2. Genforhandling af aftaler til mindre vederlag

3. Nedsættelse af standard for plejevederlag ved nye anbringelse

4. Reduktion af følgeudgifter

 

Ad. 1: Øget antal af netværksanbringelser

Det handler om at få flere anbringelser i børnenes netværk i stedet for i familiepleje. Ved inspiration fra Ikast-Brande kommune sættes mål om, at vi i løbet af 3 år kan øge antallet med yderligere 10 netværksanbringelser. Det forudsættes, at vi samtidig har 10 færre familieplejeanbringelser.

 

Ad 2: Genforhandling af aftaler

Vi arbejder med gennemsnitsmodellen i aflønningen af plejefamilier, og det betyder, at der ikke skal genforhandles med faste intervaller. Der er dog fra tid til anden forhold, der gør, at aftalerne skal genforhandles. Som følge af ny lovgivning i juli 2019 er det fremover muligt at fastsætte et lavere niveau af vederlag i en række tilfælde. Det forudsættes, at der hvert år er 10% af aftalerne, der skal genforhandles. Serviceniveauet nedsættes med gennemsnitligt et eller to vederlag set i sammenligning med det nuværende niveau.

 

Ad 3: Nedsættelse af standard for plejevederlag vedrørende nye anbringelser

Serviceniveauet nedsættes med gennemsnitligt 1 eller 2 vederlag set i sammenligning med det nuværende niveau ved alle nyanbringelser i plejefamilie. Et vederlag svarer til, at vi kommer på niveau med Viborg, en reduktion på ca. 10 %. Reduktionen vil i givet fald øges til 16 %, hvis man omlægger svarende til Ikast-Brande-niveau (2 vederlag). Beslutningen kan påvirke fremtidig rekruttering af plejefamiler samt antallet af sammenbrud.  

 

Ad 4: Reduktion af følgeudgifter til lavere serviceniveau

Serviceniveauet nedsættes med inspiration fra benchmarkkommunerne.

 

Tabel 3 viser potentiale af reduktioner, hvis den laveste standard vælges:

 

 

Ovenstående beregning baserer sig på en række forudsætninger:

 • Der er ikke indlagt en nettotilvækst på anbringelsesområdet jf. spor 1.
 • Der er forudsat 25 nye anbringelser pr. år, som modsvares af en tilsvarende afgang udgiftsmæssigt. Der arbejdes således med status quo antalsmæssigt. Det bemærkes, at der er sket en vækst i anbringelser siden 2017 (i antallet).
 • Der er ikke taget højde for evt. ny kommende lovgivning, ændringer i opgavefordelingen mellem region, stat og kommune o.l.

 

Spor 3: Yderligere tiltag

Da indfasning af standarden fra spor 2 er en langsigtet strategi, er provenuet begrænset i de første år. Derfor er det yderligere tiltag for at opnå økonomisk balance i 2020 nødvendige. Spor 3 består af 3 tiltag:

 

A. Reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk

B. Ændring af praksis for kørselsgodtgørelse - fra høj til lav takst

C. Budgetreduktion ved grønthøstermodel på 0,5%

 

Ad. A: Reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk

Det indstilles, at der reduceres med en stilling på talehørelærerområdet, sådan at man går fra 7,5 til 6,5 årsværk. En reduktion gør en nytænkning af indsatserne påkrævet, og det vil ske i samspil med arbejdet med sprogvejledning i dagtilbuddene. Reduktionen vil betyde, at der bliver mindre tid til det enkelte barn.

 

Ad. B: Ændring af praksis for kørselsgodtgørelse - fra høj til lav takst

I dag er praksis, at der udbetales en høj takst, når ansatte kører til borgerrelaterede opgaver. Byrådet har i tidligere besparelsesrunder truffet principbeslutning om, at udgangspunktet for al kørsel er statens lave takst, dog således at det er muligt lokalt at tilgodese ansatte, der forventes at stille egen bil til rådighed for opgaveløsningen. Med ændringen sker en harmonisering af ansattes vilkår. Beslutningen kan have betydning ved rekruttering.


Ad. C: Budgetreduktion ved grønthøstermodel

Det betyder rammebesparelser for tandplejen, det ambulante område, sundhedsplejen og PPR samt Døgn- og Familiestøtte Herning. Beslutningen vil have personalemæssige konsekvenser på alle områder.

 

Tabel 4 viser forventet effekt af spor 3

 

 

Tabel 5 viser det samlede overblik over ubalancen og muligheder for håndtering. Det bemærkes, at det er muligt at justere ambitionsniveauet på de områder, som er markeret med en stjerne.

 

 

Tabel 5 viser, hvordan de forskellige spor skal påvirke den økonomisk udvikling i de kommende 4 år. Spor 1 skal gerne modvirke stigning af udgifter på foranstaltningsområdet. Spor 2 medvirker til at billigøre udgifter til plejefamilieområdet, som ifølge benchmark ligger højt i forhold til sammenlignelige kommuner. Spor 3 er nødvendig for at kunne opnå økonomisk balance.

Økonomi

Merforbruget i 2019 kan først påbegyndes afdraget i 2022. Det vil derfor være fra 2024 og frem, hvor området vil være gældfrit.

Dette forudsætter følgende:

 • Ovenstående reduktioner godkendes
 • Forventet merforbrug i 2019 overføres til 2020, jf. Herning Kommunes styringsprincipper
 • Udgiftsstigningen på foranstaltningsområdet standses i de kommende år. Det kan påvirkes af ny lovgivning og ændret opgavefordelingen mellem region, stat og kommune o.l.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at "spor 1" tages til efterretning,
at "spor 2" godkendes som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelse svarende til Ikast-Brande-niveau samt med reduktion af følgeudgifter,
at "spor 3" godkendes som beskrevet med reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk, med ændring af praksis for kørselsgodtgørelse fra høj til lav takst samt med budgetreduktion ved grønthøstermodel,
at Børne- og Familieudvalgets beslutninger sendes til information og drøftelse i MED-systemet samt udtalelse i Handicaprådet.

Beslutning

"Spor 1" blev taget til efterretning.

 

Udvalget godkendte nedenstående ift. iværksættelse af information og drøftelse i MED-systemet samt udtalelse i Handicaprådet:

 

 • "Spor 2" som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelse svarende til Ikast-Brande-niveau samt med reduktion af følgeudgifter og
 • "Spor 3" med reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk, med ændring af praksis for kørselsgodtgørelse fra høj til lav takst samt reduktion af psykologområdet med et årsværk.

 

Sagen genoptages ved udvalgsmødet i november 2019 med henblik på endelig beslutning i sagen.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer