Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.06.00-P21-9-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg daginstitutionen Solstrålen, Lundgaardskolen og SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard

Sagsresume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets møde den 5. april 2017 pkt. 41: Lokaleoptimering Solstrålen, Lundgaardskolen og SFO fremlægges herved i henhold til udvalgets beslutning programoplæg for et samlet skole- og dagtilbud i Lundgaardskolens distrikt.

 

Programoplægget er udarbejdet af et fælles byggeudvalg bestående af repræsentanter fra ledelserne, arbejdsmiljørepræsentanter, bestyrelsesrepræsentanter samt repræsentanter fra Center for Børn og Læring og Kommunale Ejendomme.

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Solstrålen er i dag beliggende på 3 adresser, og Lundgaardskolens SFO er beliggende på 2 adresser. Forvaltningen har i samarbejde med Kommunale Ejendomme og ledelserne på Lundgaardskolen og Solstrålen udarbejdet Ideoplæg, hvor aktiviteterne samles omkring Lundgaardskolen og samtidig lokaleoptimeres.

 

Børnehuset Solstrålen er en kommunal integreret institution med vuggestue og børnehave. Institutionen er fordelt på tre adresser:

 • Bakken - Bytoften 69 - 71              (Vuggestue og børnehave)
 • Skoven - Fenrisvej 22                    (Børnehave)
 • Engen - Frijsenborgvej 14             (Børnehave)

 

Lundgaardskolen er beliggende på Tjelevej 35. Skolen har en SFO afdeling med ca. 180 børn. SFO-afdelingen er beliggende på 2 adresser:

 • Lundgaardskolens kælder
 • Spøttrupvej 50 (lejemål)

 

Programoplægget indeholder følgende elementer:

Lokaleoptimering

 • Opsigelse af lejemålet Bytoften 69 – 71
 • Afhændelse af Frisenborgvej 14
 • Opsigelse af lejemål på Spøttrupvej 50
 • SFO’en i kælderen på Lundgaardskolen lukkes

 

Ny- og ombygning

 • Renovering af Fenrisvej 22
 • Nybygning af daginstitution, som sammenbygges med Lundgaardskolens Indskoling
 • SFO’en etableres i Lundgaardskolen nuværende bygninger med basislokaler og fællesanvendelse skole/SFO

 

Antallet af adresser reduceres herved fra 5 til 2. Der vil være driftsbesparelser herved, der vil kunne medvirke til at indfri ambitionen om lokaleoptimering.

 

Programoplægget indeholder den pædagogiske profil, fordele ved sammenbygning af skole og daginstitution, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram, økonomi.

 

Det bemærkes, at prisniveauet i forhold til ideoplægget i april 2016 er korrigeret ud fra erfaringstal for andre institutionsbyggerier. Desuden er provenu ved salg af overskydende bygninger samt istandsættelse af lejede bygninger ikke medtaget.

 

Programoplægget foreligger til mødet.

 

Mira Søballe og Sven Nørgaard deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager programoplægget til efterretning, og oplægget indgår i de fremadrettede drøftelser og prioriteringer af anlægsbudgettet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-11-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Budgetlægning Dagplejen 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

På foranledning af Børne- og Familieudvalget har forvaltningen undersøgt muligheden for bedre at kunne fastholde kvalificerede dagplejere i tyndere befolkede områder. Der er derfor opstillet forskellige scenarier til drøftelse.

Sagsfremstilling

På foranledning af Børne- og Familieudvalget har forvaltningen undersøgt muligheden for bedre at kunne fastholde kvalificerede dagplejere i tyndere befolkede områder. En måde at håndtere udfordringen på er at øge budgettildelingen til disse områder. Det vil øge fleksibiliteten i de tyndt befolkede områder, da det vil betyde, at der ikke vil være det samme pres for omgående at tilpasse antallet af dagplejere ved lokalt faldende børnetal, som tilfældet er i dag.

 

I beregningen af udgifter ved fastholdelse af dagplejere i tyndere befolkede områder er der udvalgt fire dagplejedistrikter som særligt udfordrede. Der er tale om et øjebliksbillede, der kan ændre sig over tid. Det drejer sig om:

Distrikt 3: Sørvad - Ørnhøj

Distrikt 6: Feldborg - Haderup

Distrikt 11: Sdr. Felding - Skarrild

Distrikt 12: Arnborg - Fasterholt - Kølkær.

 

I alt blev der passet 822 børn i dagplejen i Herning Kommune den 1. juni 2017. Heraf blev de 114 børn passet i de 4 udvalgte distrikter.

 

Den gældende forudsætning ved tildeling af midler til Dagtilbud er en belægningsgrad på 3,66 barn pr. dagplejer. Normalt passer en dagplejer 4 børn, så belægningsgraden udtrykker at der i et vist omfang er indkalkuleret tid til at dagplejere kan holde ferie, være syge, deltage i kurser mv. Der er ikke kalkuleret med lavere belægning eller tomgangsperioder hos dagplejerne. I tyndere befolkende områder er det vanskeligt i praksis at opretholde en belægningsgrad på 3,66 barn pr. dagplejer, da det ofte opleves at dagplejere ikke har alle 4 pladser besat.

 

Af det medfølgende bilag fremgår de beregnede merudgifter ved at sænke belægningsgraden i de udvalgte områder. Sammenfattende giver det følgende resultater:

  

 

Det betyder, at en belægningsgrad på for eksempel 3,4 børn eller lavere giver en øget fleksibilitet, hvor en dagplejer kan gå i længere tid med en tom plads, før antallet af dagplejere skal tilpasses.

 

Et alternativ til ovennævnte model kan være at lave en "pulje", som dækker hele kommunen. Dette svarer til at sænke kommunens belægningsgrad. Tilføres eksempelvis 1 mio. kr., sænkes belægningsgraden fra 3,66 til ca. 3,60.

Økonomi

Lavere dækningsgrader vil påvirke driftsudgifterne. Jo lavere dækningsgrad der anvendes jo højere bliver de kommunale driftsudgifter. Tilsvarende vil forældrebetalingen stige.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter de fremlagte scenarier for at sænke belægningsgraden i Dagplejen i udvalgte distrikter.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-S49-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Programoplæg Skalmejeområdet, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Mira Søballe Paul

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på baggrund af ansøgning fra bestyrelsen for den selvejende daginstitution Skalmejegården besluttet, at der skulle arbejdes videre med arealoptimering og kapacitetstilpasning i Skalmejeområdet. På Børne- og Familieudvalgsmødet den 5. april 2017 blev udvalget præsenteret for udkast til programoplæg. Udvalget besluttede, at administrationen skulle arbejde videre med programoplægget, hvor de forskellige delelementer tydeliggøres. Programoplægget fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat et programudvalg bestående af lederne fra henholdsvis Skalmejegården og Skalmejeskolen, fra forvaltningen Børn og Unge og fra Kommunale Ejendomme til udarbejdelse af vedlagte programoplæg.

 

Baggrunden for programoplægget er, at Skalmejegården ønsker at samle institutionens forskellige afdelinger på én matrikel i forbindelse med Skalmejeskolen for at udnytte og optimere både arealmæssigt og fagligt.

 

De to institutioner Skalmejegården og Skalmejeskolen har allerede i dag et rigtig godt samarbejde og har udover et fælles pædagogisk grundlag også udviklet en fælles samarbejdsaftale, som man arbejder ud fra. Dette unikke samarbejde ønskes yderligere styrket og udbygget i fremtiden ved at samle bl.a. alle fritidshjemsbørn i fælleslokaler med skolen, vuggestuebørnene med børnehavebørnene og samle administration og personale, således at Skalmejegården og Skalmejeskolen bliver ét samlet "Skalmeje".

 

Dette ønske udfordres dog meget af den nuværende bygningsmæssige sammensætning og kapacitet, idet Skalmejegården i dag er placeret på 4 forskellige matrikler i Sunds:

 • Skalmejevej 33: Børnehave og fritidshjem sammen med Skalmejeskolen
 • Skalmejevej 50: Fritidshjem-afdeling i lejede lokaler
 • Vibevej 33: Vuggestue i egen bygning. Institutionen ejer selv bygningen.
 • Østre Søvej 2: Børnehaveafdeling. Herning Kommune ejer bygningen.

 

Østre Søvej 2, børnehaveafdeling, ønskes bevaret.

 

For at kunne samle institutionen forudsætter det opførelsen af en ny daginstitution som erstatning. Den nye bygning skal indeholde vuggestue, børnehave og fælles administration. Den nuværende pavillon, som i dag rummer fritidshjem, er i en dårlig stand og tænkes derfor nedrevet, og fritidshjemmet flytter ind i eksisterende lokaler på skolen, hvor der ombygges og renoveres. Der er vedlagt notat vedr. pavillonen (se programoplæg). Det vurderes, at hvis pavillonen skal holde 5 år mere, vil det kræve:

 • Udskiftning af enkelte gulve
 • Renovering af sanitet/vådrum
 • Afrensning og malerbehandling af facader
 • Renovering af vinduer
 • Renovering af teknik/varme installationer

 

Ovenstående beløber sig forventeligt til 105.000 kr., der vil kunne finansieres over Serviceområde 10, speciel vedligehold.

 

Derudover bør der afsættes ca. 11.000 kr. årligt til opretholdelsen af teknik/varmeinstallation og behandling af facader.

 

Der er i det vedlagte ændrede programoplæg udarbejdet faseopdeling af projektet, ligesom der er udarbejdet et andet forslag til, at ejendommen Vibevej 33 beholdes og dermed mindre nybyggeri. Ændringer i forhold til tidligere programoplæg er skrevet med rødt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter programoplægget.

Beslutning

Drøftet.

 

Forvaltningen får i opdrag at kvalificere oplægget i forhold til eksempelvis faseopdeling og prioritering af delelementerne.

Samtidig godkendes afholdelse af de nødvendige udgifter (løbende 11.000 kr til vedligehold og 105.000 kr. som engangsbeløb til diverse renoveringer) i forhold til drift af pavillonen i de kommende år.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om aftale om stærke dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om aftalen mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet".

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået aftalet med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om en dagtilbudsaftale. Aftaleparterne er enige om at sætte ind på tre overordnede indsatsområder, som styrker dagtilbuddene:

 1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
 2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
 3. Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

 

I seneste finanslov er afsat 580 millioner kroner over fire år til at styrke dagtilbudsområdet. Herudover er der afsat 120 millioner kroner årligt fra 2021 og frem. Nogle af midlerne udmøntes som ansøgningspuljer.

 

Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

I perioden 2017-2020 afsættes knap 60 millioner kroner til øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier. Dette indsatsområde indeholder følgende initiativer:

 

 • Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider
 • Styrket mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud
 • Ret til at vælge deltidstilbud for forældre på barsels- eller forældreorlov
 • Øget fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn
 • Større gennemsigtighed gennem ny informationsportal
 • Kampagne om muligheden for dagtilbud og forældres frie valg
 • Bedre vilkår for private leverandører
 • Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

 

Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

I perioden 2017-2020 afsættes omkring 300 millioner kroner til bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv. Derudover afsættes fra 2021 og frem permanent 83 millioner kroner om året til at ansætte flere pædagoger i de dagtilbud, hvor der er størst andel af udsatte børn.

 

Dette indsatsområde indeholder følgende initiativer:

 

 • En styrket pædagogisk læreplan
 • Det åbne dagtilbud
 • Fokus på, at børn skal have ferie
 • Mere tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation
 • Bedre kvalitet i private pasningsordninger og mere gennemsigtighed for forældrene
 • Flere pædagoger til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Forsøg med målrettede sociale indsatser
 • Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige
 • Bedre overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart
 • Bedre udveksling af relevant viden om børnene
 • Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem frem mod start i børnehaveklassen

 

Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

I perioden 2017-2020 afsættes omkring 210 millioner kroner til højere kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse – heraf 165 millioner til kompetenceløft af dagplejere, ledere og medarbejdere. Dette indsatsområde indeholder følgende initiativer:

 

 • Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
 • Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
 • Implementering af en styrket pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistentuddannelse
 • Viden til praksis og implementering af en styrket pædagogisk læreplan gennem inspirationsmaterialer mv.
 • Partnerskab om kompetenceudvikling og viden til praksis for at styrke faglighed og ledelse

 

Aftalen skal omsættes i konkret lovgivning, som vil blive forelagt udvalget i takt med, at det sker.

 

Der kan læses yderligere om aftalen her: http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/bred-aftale-om-24-nye-initiativer-til-bedre-dagtilbud-og-mere-fleksibilitet-for-foraeldre/

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om aftale om stærke dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-46-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Nanfeldt, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Der orienteres om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Iværksatte og planlagte tiltag i forhold til undersøgelsens konklusioner fremlægges til godkendelse. Der er et krav om, at Kommunalbestyrelsen godkender sagen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udarbejdet en praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Rapporten blev offentliggjort 1. juni 2017. Herning Kommune har som 1 af 10 kommuner deltaget i undersøgelsen. Da Herning har deltaget, skal rapporten behandles politisk.

 

Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste findes i servicelovens § 42. Det følger heraf, at kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

 

Som det fremgår af rapporten, har undersøgelsen især resulteret i følgende konklusioner/anbefalinger:

 

 • Fokus på oplysningsgrundlaget

Kommunerne skal være opmærksomme på, at der foreligger et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i sagerne inden der træffes afgørelse om borgers ret til hjælp. Det gælder i alle tilfælde, og således også i sager, hvor borger får fuldt ud medhold. Kommunen skal i den forbindelse også sørge for, at oplysninger, der eksempelvis er indhentet mundtligt eller modtaget i anden sammenhæng, er dokumenteret på den pågældende sag, sådan at disse oplysninger indgår i oplysningsgrundlaget.

 

 • Konkret vurdering i den enkelte sag

Kommunerne skal i den enkelte sag foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at bevilge hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Kommunerne skal ved vurderingen heraf tage udgangspunkt i oplysningerne om det aktuelle pasningsbehov for det pågældende barn. Kommunerne skal herefter forholde sig til, om pasningsbehovet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, eller om der er tale om et pasningsbehov, som forældre til børn på samme alder almindeligvis også vil have fravær til. Hvis det vurderes, at der er et nødvendigt pasningsbehov, så skal kommunerne også forholde sig til, om dette pasningsbehov medfører et indtægtstab for forældrene.

 

 • Inddragelse af relevante kriterier

Kommunerne skal i forbindelse med vurderingen af behovet for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste være opmærksomme på at inddrage de relevante kriterier herfor, herunder eksempelvis sektoransvarlighedsprincippet.

 

 • Afgørelser om beregningsgrundlaget

Kommunerne skal i forhold til fastsættelse af beregningsgrundlaget træffe egentlige afgørelser herom, og disse afgørelser skal meddeles borger. Hvis der ved afgørelsen ikke gives fuldt ud medhold, skal afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

 

 • Klarhed i afgørelserne

Kommunerne skal være opmærksomme på, at formålet med og rammerne for en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste fremgår klart af afgørelsen, således at der ikke opstår tvivl om, hvad borger har ret til. Det betyder, at det skal fremgå klart af afgørelsen, dels hvor mange timers tabt arbejdsfortjeneste, der er bevilget, dels til hvilke formål/opgaver disse timer er givet.

 

Se også rapporten i bilagene "Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42" og "bilagsdokument-til-ankestyrelsens-praksisundersogelse-om-tabt-arbejdsfortjeneste-juni-2017".

 

 

Center for Børn og Forebyggelse er i færd med at omlægge indsatsen i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser. Formålet med omlægningen er: Dels at familierådgiverne skal yde en familieorienteret indsats til familier med handicappede og syge børn under samme forudsætninger, som for andre udsatte familier. Dels at sikre en mere systematisk og ensartet opfølgning på ydelserne, herunder tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.  

 

I den forbindelse er der ved at blive lavet nye sagsgange. Anbefalingerne fra Ankestyrelsens praksisundersøgelse indarbejdes i de nye sagsgange. Det gælder både de konkrete anbefalinger vedrørende afgørelserne: at beregningsgrundlaget fremgår af afgørelsen, samt at afgørelserne skal være mere konkrete. Og det gælder anbefalingerne vedr. oplysningsgrundlag, konkrete vurderinger og iagttagelse af relevante kriterier, herunder sektoransvarligheden. Ligeledes vil der blive sikret stærk ledelsemæssig bevågenhed på området.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de beskrevne tiltag på baggrund af rapportens konklusioner godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Børne- og Familieudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-3-14 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

UngMod 24-7's fremtid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Samarbejdet med Regionen om UngMod 24-7 udløber 30. september 2017. Der er gode resultater i projektet. Hvorvidt Regionen vil fortsætte med at finansiere samarbejdet er tvivlsomt men på nuværende tidspunkt uafklaret. Hvis Regionen trækker deres del af finansieringen bør UngMod 24-7's fremtid overvejes idet de fleste henvendelser drejer sig om seksuel sundhed. Sagen fremlægges til beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

UngMod 24-7 Herning er et gratis tilbud til Herning Kommunes unge i aldersgruppen 12-25 år om anonym rådgivning, hvor de kan tale om livet, trivsel, seksualitet, forventninger og erfaringer. Formålet med UngMod 24-7 er at fremme de unges fysiske og psykiske sundhed og trivsel, at styrke deres identitetsudvikling i relation til beskæftigelse, uddannelse, kønsidentitet og seksualitet samt at forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførte sygdomme. Dette indebærer, at unge i Herning Kommune kan modtage gratis anonym rådgivning og vejledning om de temaer, der kan optage og bekymre dem. 

 

UngMod 24-7 Herning eksisterer i et samarbejde mellem Herning Kommune og Region Midtjylland. Formålet er, at unge har én indgang til en række rådgivningsfunktioner og til eventuelt at blive hjulpet videre i systemet, hvad enten det drejer sig om sundhedsmæssige eller sociale problemstillinger.

 

Herning Kommune stiller lokaler til rådighed samt personale i form af socialrådgiver og psykolog. Region Midtjylland sørger for specialindretning af lokaler, dvs. leje til gynækologisk undersøgelse og redskaber til prøvetagning osv. samt personale i form af sexologer og speciallæge med erfaring fra Ungdomsmodtagelser i regionen. Fra 17. august 2015 har Forebyggelsesudvalget bevilget gratis prævention i en projektperiode indtil 17. august 2017 til unge op til 25 år i Herning Kommune.

 

Resultater

Opgørelser viser, at der er flest unge mellem 17-19 år, der gør brug af UngMod 24-7. Desuden er piger mere tilbøjelige end drenge til at henvende sig for at få hjælp. De primære henvendelsesårsager er sundhedsfaglige behov samt psykiske vanskeligheder. Dette stemmer overens med, at UngMod 24-7 har oplevet en stigning i antallet af unge, der søger rådgivning og behandling efter etableringen af tilbuddet om gratis prævention. En stor andel af de unge henvender sig i forhold til prævention/graviditet, som udgør 86 % af det samlede antal af sundhedsfaglige henvendelser. Derudover tyder det som antaget på, at etableringen af Headspace har medvirket til, at målgruppen af unge i UngMod 24-7 har ændret sig i retning af unge med tungere problemstillinger.

 

I den periode hvor UngMod 24-7 har eksisteret tyder det på, at der er fald i antallet af klamydiatilfælde, hvilket ikke er tilfældet på landsplan. Der ser desuden ud til at være en nedadgående tendens i antallet af aborter blandt unge i målgruppen 15-25 år. Endelig ses det tilsvarende en tendens til faldende forekomst at børnefødsler blandt i målgruppen 15-20 år.

 

Der er ca. 900 henvendelser om året til UngMod 24-7 herunder også udvidet psykologhjælp, som blev iværksæt fra 2017. Psykologhjælp foregår så ubureaukratisk som mulig med henblik på at håndtere så mange unge som muligt.

 

Udfordring fremadrettet

Udfordringen er, at den 30. september 2017 udløber samarbejdsaftalen omkring UngMod 24-7 med Region Midtjylland. Tilkendegivelserne fra Regionen er, at Regionen sandsynligvis ikke vil finansiere et videre samarbejde. Der afventes en officiel tilbagemelding fra Region Midtjylland.

 

Bortfalder Regionens engagement i UngMod 24-7, bør UngMod 24-7's fremtid overvejes. Blandt andet set i lyset af, at Headspace tager sig af en del af den oprindelige målgruppe, og fordi seksuel sundhed i dag udgør en meget stor del af henvendelserne. Tilbud til unge om psykologhjælp mv. kunne flyttes sammen med Center for Børn og Forebyggelses Åben Rådgivning.

 

Region Midtjylland er ikke afvisende overfor, at Herning Kommune køber ydelserne fra Regionen således, at samarbejdet kan fortsætte men uden udgifter for Regionen, der almindeligvis varetager opgaven.

 

Derudover bortfalder bevillingen fra Forebyggelsesudvalget til gratis prævention ultimo august 2017.

Økonomi

Budget for UngMod 24/7 udgør:

 • 1.526.000 kr. Herning kommunes drift (husleje, socialrådgiver, 2x psykologer mv.)
 • 250.000 kr. Gratis prævention
 • 320.000 kr. Regionens drift (sexolog)

 

Heraf er kun de 1.526.000 kr. finansieret

 

Herning Kommunes udgifter til Ungerådgivning vil kunne reduceres med 700.000 kr. i form af opsigelse af lejemål og reduktion af socialfaglige aktiviteter. Rådgivning og psykologhjælp overflyttes til Åben rådgivning.

 

Skal UngMod 24-7 fortsætte i sin nuværende form, mangler der finansiering på 570.000 kr. Forvaltningen kan ikke anvise en finansiering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om UngMods 24-7 fremtid og eventuelle finansiering.

Beslutning

Som konsekvens af at regionen ikke kan fortsætte finansieringen af deres andel af UngMod 24-7, omlægges UngMod 24/7 sådan at det organisatorisk hænger sammen med den øvrige tilbudsvifte. Det vil således fortsat være muligt at få gratis anonyme psykologsamtaler og rådgivning.

 

 

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-10-17 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Orientering om halvårsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

I henhold til kommunens styrelseslov skal der udarbejdes et halvårsregnskab, som aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kommunalbestyrelsen. Halvårsregnsskabet tager udgangspunkt i økonomivurderingerne foretaget i forbindelse med forårets budgetopfølgninger og suppleres med tekniske beregninger. Halvårsregnskabet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet samt de fagudvalg, hvor der er væsentlige nye forventninger. Børne- og Familieudvalget orienteres således, da der er fortaget en justering af det forventede regnskab for serviceområde 16, Børn og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Forårets budgetopfølgning udviste et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. samlet set for Børne- og Familieudvalgets området. I forbindelse med halvårsregnskabet er prognosen for serviceområde 16 Børn og Familie ændret med 6 mio. kr. Årets forventede resultat udgør herefter et samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

  

 

 

De stigende udgifter ses især på anbringelsesområdet, som præges af enkeltstående omkostningstunge anbringelser. Hertil kommer øget brug af forebyggende foranstaltninger, blandt andet øget brug af overvåget samvær og ydelser fra Ungeteamet.

 

Det bemærkes, at det forventede forbrug i 2017 på serviceområde 16 Børn og Familie fortsat er lavere end det realiserede forbrug i 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-37-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om læringskodeks for dagtilbud og skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Læring er kerneopgaven for alle, der arbejder med skole og dagtilbud i Herning Kommune, og alle kerneydelser har fokus på, at kommunens børn og unge skal lære så meget, som muligt. Derfor er der udarbejdet et læringskodeks, som fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Læringskodekset har til formål at udvikle og styrke samarbejdet om kerneopgaven i Herning Kommunes dagtilbud og skoler, således der skabes helhed i dagtilbuddenes og skolernes praksis og samarbejde med Center for Børn og Læring. Læringskodekset skal medvirke til et mind set og fælles sprog, der fungerer som en kvalificering af god praksis, således at udøvelse af den professionelle praksis står så tydelig som muligt. Herunder med særligt blik for:

 • Fokus på kerneopgaven
 • Rollen som professionel pædagog og lærer
 • At skabe et sikkert handlegrundlag for praksis
 • Et sammenhængende læringssyn

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om læringskodeks for dagtilbud og skoler tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om Tandplejens borgerportal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Herning Kommunale Tandpleje ønsker at øge patienternes og forældrenes mulighed for hurtig og nemt at få overblik over egen eller deres børns tandpleje. Det sker som et led i Tandplejens udviklingsstrategi og for at understøtte den overordnede sundhedsplan, der lægger op til mere samarbejde og kommunikation med borgerne/børn og forældrene omkring egen sundhed. Medio september 2017 går de 9 kommunale klinikker i Herning Kommune i luften med et borgerportal-modul, der passer til den kommunale tandplejes patientjournalsystem. Sagen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ved hjælp af borgerportal-modulet får patienten eller barnets forældre (borgeren) hurtigt og nemt overblik over Tandplejens behandlinger af patienten, både historisk, men også eventuelle behandlingsplaner frem i tiden.

 

Borgeren får adgang til siden med brug af Nem ID (styret via kommunens website). Herfra får borgeren adgang til en række funktioner som for eksempel: se din tandlæge-journal, se/opdaterer dit helbredsskema, book en ny tid til tandeftersyn, flyt tid og aflys tid. Der er også mulighed for at se relevante dokumenter i patientjournalen.

 

Endvidere får borgeren mulighed for at få remindere og andre beskeder fra Tandplejen gennem en automatisk SMS.

 

Forældre eller den unge selv anspores til at logge ind på siden for at se, hvad der er lavet, og hvilken opfølgning hjemmet skal gennemføre for at have eller få et sundt tandsæt.

 

Borgerportalen og borgerbooking er et redskab til at understøtte Tandplejens overordnede sundhedspædagogik, der er lagt an på mere samarbejde og kommunikation med børn/unge og forældrene.

 

På sigt frigives der tid på klinikken, som vil blive brugt på kerneopgaver: forebyggelse og behandling, patientkontakt, dialog og at yde alle patienterne den bedst mulige service og på at hjælpe borgere, der ikke benytter borgerportalen.

 

Erfaringer fra andre kommuner

Cirka en tredjedel af de kommuner, som bruger samme patientjournalsystem som Herning Kommune, benytter sig allerede af selvbetjening og borgerportal-modulet.

 

Randers Kommune har brugt borgerportalen siden 1. april 2015. Erfaringer fra Randers kommunale tandpleje viser, at det mest tidskrævende arbejde har været de personalemæssige overvejelser om de muligheder, systemet giver, som skulle være på plads inden opstart. For eksempel: Hvem kan der bookes en tid hos? Opfylder alle kriterier som behandler/undersøger af forskellige aldersgrupper?

 

Der er lavet evaluering af systemet samt brugertilfredshedsundersøgelse i 2016, som viser, at forældrene er glade for muligheden for følge med i barnets journal og selv booke en tandlægetid. Randers Kommune konkluderer, at bookingmodulet har vist sin berettigelse, med blandt andet færre udeblivelser hos de borgere, som benytter sig af booking-systemet sammenlignet med restgruppen.

 

To år efter opstart er der ca. 50 %, som benytter sig af selvbetjeningsmodullet.

 

Et statistikoverblik over Randers Kommune viser, at der er områder i kommunen, hvor systemet bruges meget flittigt, og som er helt i front, mens i områder, hvor færrest booker selv, der handler det stadig om traditionel kontakt og afhentning i klassen for at få visse patienter til tandlæge.

 

Opstart og implementering

Den 15. september 2017 går de 9 kommunale klinikker i Herning Kommune i luften med borgerportal-modulet.

 

En af udfordringerne i opstartsfasen vil være at få markedsført initiativet, så den andel der benytter sig af systemet bliver så stor som muligt. Her vil Tandplejen gøre brug af følgende:

 

 • Alle medarbejdere informerer patienterne/forældrene, som kommer på klinikken, og udleverer en reklamefolder om muligheden for selv at booke en tid eller se egen/barns journal.
 • Annoncering gennem Forældreintra til alle forældre til skolebørn tilknyttet til de 9 kommunale klinikker.
 • Oplysning/reklame på Herning kommunes sociale medier.
 • Oplysning/reklame på Herning kommunens relevante hjemmesider.
 • Oplysning/reklame på klinikkernes info-skærme.                   
 • Roll-ups med budskabet hos udvalgte børnehaver.

Økonomi

Udgift til borgerportal-modulet (engangsudgift)

282.150 kr.

Uddannelse (engangsudgift)

64.800 kr.

Vedligeholdelse af licenser, Hotline mm. pr. år (løbende udgift)

55.000 kr.

 

Udgifterne til indkøb, etablering samt vedligeholdelse afholdes af Tandplejens nuværende budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Status på 4 Midtbyprojekter - Sven Nørgaard orienterer
 • I forbindelse med læsecenterprojektet, jf. punkt 54 på Børne- og Familieudvalgsmødet den 26. april 2017, er det Snejbjerg Skole og ikke Aulum-Hodsager Skole, der deltager
 • Notat vedrørende udviklingen på specialklasse- og specialskoleområdet vedlagt
 • Orientering om arbejdet med Fælles Børnesyn
 • Børne- og Familieudvalgsmøderne den 15. november og den 20. december foreslås aflyst og erstattet af ét ordinært udvalgsmøde onsdag den 29. november.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Der afholdes møde i Børne- og Familieudvalget den 29. november og erstatter møderne den 15. november og den 20. december. 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer