Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 23. maj 2012
Mødested: Arnborg Skole, Degnekrogen 2

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.00-A01-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Udpegninger af kommunale repræsentanter til bestyrelser og andet på børne- og familieområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har tradition for at foretage en lang række udpegninger, f.eks. bestyrelsesmedlemmer til selvejende institutioner m.v. Herud foretager de enkelte fagudvalg udpegninger. Der lægges med denne sag op til en revision, således at alle fagudvalg indenfor egne berørte områder gennemgår de aktuelle udpegninger med henblik på at afgive en samlet anbefaling til Byrådet om ensartet praksis for fremtidige udpegninger. Eventuelle ændringer vil have virkning fra og med den næste byrådsperiode i 2014 og frem.

Sagsfremstilling

De kommunale udpegninger er politiske og foretages som udgangspunkt i forbindelse med konstitueringen ved hver byrådsperiodes start. Byrådet udpeger ca. 300 personer til at repræsentere kommunen i forskellige beslutningsfora, hertil kommer de udpegninger fagudvalgene selv foretager. Der sker udpegninger såvel blandt byrådsmedlemmerne som blandt andre. Udpegningerne sker overordnet til:

 • selvejende institutioners bestyrelser og repræsentantskaber, særligt kultur-, fritids- og socialområdet

 • selskabers bestyrelser og repræsentantskaber, særligt teknik- og miljøområdet samt økonomi- og erhvervsudvalgets områder

 • velgørende fondes bestyrelser

 • råd og nævn

 

Herning Kommunes udpegningspraksis er ikke systematisk gennemgået efter kommunesammenlægningen. Praksis for udpegninger til selvejende institutioner og fonde skønnes overvejende at bero på tradition.
 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. marts igangsat en gennemgang af kommunens udpegningspraksis med henblik på en harmonisering. En skærpet opmærksomhed på den kommunale interesse i den enkelte institution kan samtidig fremme en strategisk tilgang til de kommunale udpegninger fremadrettet, herunder øge opmærksomheden på muligheden for at Byrådet instruerer de udpegede for at sikre varetagelse af den specifikke kommunale interesse. I det omfang der sker en reduktion i antallet af udpegninger vil det mindske såvel den politiske som administrative opgave, der følger af udpegningerne.  En særlig udfordring forestår i de situationer, hvor byrådsmedlemmer udpeges til en bestyrelse og derefter af denne lader sig vælge som formand. Den kommunale instruktionsbeføjelse er stadig intakt trods formandskab, men vanskeliggøres dog af at bestyrelsesformænd har en særlig bunden opgave ift. at varetage institutionens interesse. Det giver løbende habilitetsmæssige udfordringer, når kommunen behandler sager af betydning for den pågældende institution. Praksis kan ud fra en juridisk tilgang generelt ikke anbefales, med mindre der er en klart defineret kommunal interesse heri.
 
Vedrørende udpegninger til velgørende fondes bestyrelser pågår der et arbejde med at få de mindre fonde nedlagt for at undgå kommunal administration af beskedne fondsmidler. 

Plan for revision:
De enkelte fagudvalg gennemgår indenfor eget område frem mod juni 2012 den aktuelle praksis for udpegninger, jf. bilag og indstiller eventuelle forslag til ændringer med virkning fra den kommende byrådsperiode 2014-2017 til Byrådets godkendelse. Ved fagudvalgenes behandling tager udvalgene samtidig stilling til evt. udpegninger indenfor eget område. Fagudvalgenes anbefalinger samles til en sag, der forelægges Byrådet i juni 2012. Det vil i denne sag indgå, at fagudvalgene bemyndiges til at godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af Byrådets beslutning. Efter Byrådets behandling meddeles det de berørte institutioner, at Herning Kommune efter udløbet af denne byrådsperiode ikke længere vil foretage udpegning til bestyrelsen. De enkelte institutioner opnår hermed behørig tid til at indrette sig på de nye vilkår og få tilrettet vedtægterne.


Der udarbejdes herefter en generelle vejledning til de kommunale repræsentanter i institutioner og selskaber til brug ved opstarten af den nye byrådsperiode. Vejledningen vil indeholde beskrivelser af opgave og ansvar som kommunens repræsentant, herunder de særlige problemstillinger ved formandskaber.  

 

Direktionen udarbejder en plan, der fremadrettet sikrer vidensdeling for kommunens udpegede repræsentanter i forbindelse med opstart og afslutning af en byrådsperiode.  

 

Det er oplyst, at Børne- og Familieudvalget ikke foretager udpegninger indenfor eget område.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Herning Kommunes aktuelle udpegninger på børne- og familieområdet tages til orientering

 

at Børne- og Familieudvalget fremsender eventuelle forslag til fremtidige ændringer i  udpegningspraksis på børne- og familieområdet til Byrådet 

 

at Børne- og Familieudvalget bemyndiger med forbehold for Byrådets behandling af den samlede sag, forvaltningen til godkende eventuelle vedtægtsændringer som følge af denne sag.
 

 

Beslutning

Blev drøftet. Forslag til ændringer fremsendes til Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Politisk Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012, BU

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2012.
 
Sammenfattende viser opfølgningen et forventet merforbrug på driften med i alt 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts eks. genbevillinger. Merforbruget skyldes hovedsageligt en forventet likviditetsforskydning på i gangværende projekter med ekstern finansiering (fra ministerier, fonde m.v.), et forventet merforbrug på anbringelsesområdet samt et forventet merforbrug på selvforvaltningsaftaler.
 
Særligt for Dagtilbud skal det bemærkes, at strukturanalysen implementeres 1. august 2012. Det er således på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at forudsige det samlede økonomiske resultat for året. I forbindelse med den politiske budgetopfølgning pr. 30. september vil der være særlig fokus på det forventede resultat på dagtilbud. De enkelte institutioners økonomi vil dog følges tæt løbende i foråret og der vil efter behov iværksættes forskellige initiativer for at sikre økonomien bedst muligt.
 
Der er på de centrale konti på dagtilbud søgt overført et underskud på 2 mio. kr. fra 2011 som skal finansieres med et forventet mindreforbrug ved indførelsen af strukturanalysen. De 2 mio. kr. og finansieringen af dem følges nærmere op ved efterårsopfølgningen. 
 
Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at iværksætte yderligere korrigerende handlinger på hverken anbringelsesområdet eller på dagtilbud, men områderne og de enkelte usikkerhedsmomenter følges tæt løbende i forbindelse med forvaltningens månedlige budgetopfølgninger.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:
[image]
  
 
 
 Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set en afvigelse på 6,4 mio. kr.
 
De væsentligste afvigelser er:

 • likviditetsforskydning på projekter med ekstern finansiering med et merforbrug på i alt 3,6 mio. kr. Det drejer sig om projekter der er videreført fra tidligere med anmodning om overførsel af midler fra 2011. Projekterne afsluttes i 2012 og på enkelte skal restmidler endvidere tilbagebetales i forbindelse med afslutningen.

 • På selvforvaltningsområder (Institutioner, skoler m.v.) er der meldt ind med et samlet forventet merforbrug på 2,2 mio. kr.

 • Et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på det takstfinansierede område SO 16. Midlerne skal afsættes til takstnedsættelse i 2014

 • Et forventet merforbrug på Anbringelsesområdet på 2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en merudgift til socialpædagogiske opholdssteder, hvor både antal og den gennemsnitlige udgift forventes højere end de budgetterede måltal for 2012.


 
 
SO 10, Dagtilbud

På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på områder med selvforvaltning på 0,4 mio. kr. samt et merforbrug på centrale konti på 0,1 mio. kr.
 
Som nævnt indledningsvis er det vanskeligt at opgøre det forventede regnskab før den endelige implementering af strukturanalysen. Det forventede regnskab skal derfor tages med al mulig forbehold.
 
I sær lukning af institutioner og konverteringen af dagplejepladser til vuggestuepladser udgør usikre faktorer.
 
Selvforvaltning
I forbindelse med budgetopfølgningen er de decentrale enheder blevet bedt om, at indsende forventninger til regnskab for 2012. 
De decentrale enheder forventer et samlet merforbrug på knap 0,4 mio. kr.
 
Det må dog bemærkes, at institutionernes budgetter pr. 31. marts er efter gl. ressourcetildeling så opgørelsen på selvforvaltning og øvrige områder er en beregnet størrelse ud fra en forventning om hvordan forbruget vil fordele sig efter 1. august.
  


SO 12, Folke- og ungdomsskoler
På serviceområde 12 forventes samlet et netto merforbrug på 2,6 mio. kr. ekskl. genbevilling fra 2011 på 13,7 mio. kr. Heri indgår forventet demografiregulering på + 1,389 mio. kr. til fri- og efterskoler. Det skal bemærkes, at eventuelle likviditetsforskydninger på det takstfinansierede område endnu ikke kan opgøres og derfor ikke er medregnet. Det endelige regnskab 2011 på det takstfinansierede område vil således først kunne opgøres til efterårsopfølgningen.
 
Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på selvforvaltningsaftaler på 1,8 mio.kr., et merforbrug på projekter med ekstern finansiering på 0,6 mio. kr. samt et merforbrug på sprogstimulering på 0,2 mio. kr.
 
I forbindelse med startvanskeligheder ved oprettelsen af kørselskontor kan der ikke p.t. laves kvalificeret opfølgning vedrørende elevtransport.
Da Herning Kommunes andel kun udgør ca. 28 % på det takstfinansierede område, forventes beregningen af finansieringsgrundlaget til kørselskontoret kvalificeret.
 
Der er ikke indregnet effekt af forskydning i elevtal til nyt skoleår. Plan elevtal 28/3-12 er 9.814 mod indregnet 9.720. Foreløbig beregnet demografiregulering udgør i 5/12 år + 1,2 mio. kr. 


Budgetreguleringer:
Der søges tilført 1,389 mio. kr. til fri- og efterskoler i henhold til demografireguleringsreglerne.
 
Funktion 05.25.10 Sprogstimulering søges overført til SO 10.
  
SO 16, Børn og Familie 
På Serviceområde 16 forventes samlet et netto merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget pr. 31. marts 2012. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på specialtilbud på 1,4 mio. kr. og et merforbrug på Børn og Familieafdelingen på 2 mio. kr.   


Børne- og Familieafdelingen (Bestillerdelen)
 
Børne- og Familieafdelingen forventer et merforbrug på 2 mio. kr. i 2012 ekskl. genbevilling fra 2011.

Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en forskydning i anbringelsestyper i forhold til de budgetterede måltal.
 
Her ud over er der en økonomisk udfordring på gennemsnitsprisen for socialpædagogiske opholdssteder som p.t. kan opgøres til 814.000 kr. årligt. Måltallet i budgettet er på kun 700.000 kr. pr. år.
 
Den primære opgave i Børne- og familierådgivningen er således fortsat, at nedbringe antallet af unge på dyre opholdssteder og bl.a. gøre brug af kommunale plejefamilier og netværkspleje.
  
Specialtilbud (udførerdelen) 
Specialtilbud forventer samlet et merforbrug på 1,4 mio. kr. ekskl. genbevillingerne fra 2011. 
Merforbruget er sammensat af et forbrug på videreførte projekter på 2,9 mio. kr. samt forventede nettomerindtægter på 1,5 mio.
 
Den forventede nettomerindtægt ved salg af pladser på specialtilbudsområdet skyldes en forventet overbelægning, som ressourcereguleringsmodellen ikke fuldt ud  kompensere for til institutionerne. Merindtægten skal afsættes til takstregulering i 2014.

Det skal bemærkes, at der er etableret forebyggende foranstaltninger i form af et ambulant misbrugsprojekt med finansiering fra staten (MST-CM) i regi af Hedebocentrets øvrige forebyggende tilbud, samt et dagbehandlingstilbud (Broen) i regi af Toften. Tilbuddene følges tæt for at minimere et evt. underskud i opstartsfasen. 
 
Sanktionslovgivning
Det forventede driftsregnskab for 2012 sammenholdt med vedtaget budget for 2012 viser en afvigelse på 6,8 mio. kr. i forhold til den udmeldte servicedriftsramme.
 
Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen for hele kommunen der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. En endelig afklaring på, om forventet regnskab for 2012 for hele kommunen afviger fra vedtaget budget, vil ske i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetopfølgningen.
 
Anlæg:
Der er samlet et korrigeret budget pr. 31. marts på 99,3 mio. kr. på anlæg. Anlægsmidlerne forventes på nuværende tidspunkt anvendt i indeværende år.
 
Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af vedlagte økonomiinfo skema.
 
Budgetomplaceringer:
Der anmodes om følgende tekniske omplaceringer

 • Flytning af funktion 05.25.10 fra SO 12 til SO 10, hvor området administreres i dag. Vedtaget budget 2012 udgør 1,8 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der fortages tekniske budgetomplaceringer jf. ovenstående
at der meddeles tillægsbevilling med i alt 1,389 kr. til fri- og efterskoler i henhold til demografireguleringsreglerne
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og i Byrådet den 19. juni 2012.

 

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-G00-3-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Driftsadministration, dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:  Pia Elgetti

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev det besluttet at iværksætte en undersøgelse af driftsadministrationen på dagtilbudsområdet.
 
Forligsteksten:
 
”I sammenhæng med strukturændringerne på daginstitutionsområdet, herunder fritids- og klubområdet, iværksætter Herning kommune en undersøgelse af driftsadministrationen med henblik på muligheden for at nedbringe dette yderligere i det fortsatte fokus at flytte ressourcer fra administration til direkte service. Undersøgelsen skal blandt andet forholde sig til det eventuelle potentiale af ekstern varetagelse af driftsadministrationen af daginstitutionsområdet”

Sagsfremstilling

Børn og Unge har i samarbejde med de enkelte afdelinger i OPB kortlagt opgaven med driftsadministration og videre vurderet Hernings Kommunes udgifter til administration kontra udgiften ved en eventuel ekstern varetagelse.

 

De enkelte opgaver er endvidere gennemgået for en vurdering af muligheder for  yderligere effektiviseringer.

 

Driftsadministrationsopgaven:

Driftsadministration defineres her bredt og omfatter følgende:

 
Myndighedsopgave:

 • Budgettering

 • Politiske budgetopfølgninger

 • Ressourcetildeling

 • Regnskabafslutning

 • Tilsyn

 • Diverse administrative opgaver

 • Diverse budget – og regnskabsopgaver

 

Det gælder for alle institutioner, at Herning Kommune har ansvaret for Myndighedsopgaverne. Disse opgaver vil således bestå uanset om der sker ekstern varetagelse af øvrige administrative opgaver. I nogle tilfælde vil opgaven lettes f.eks. den almene servicering på budget og regnskab, mens der i forbindelse med andre opgaver vil være en større arbejdsbyrde f.eks. regnskabsafslutningen, hvor eksterne regnskaber/regnskabsposter skal registreres i det kommunale regnskab.

Samlet vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af myndighedsopgaven.

 

Med hensyn til yderligere effektivisering er der tale om udgifter på den centrale administration og den løbende optimering af opgaveudførelsen sker sammen med øvrige områder på SO 20.

 

Institutionsopgave:

 • Budgetopfølgning

 • Løbende bilagsbehandling

 • Øvrige regnskabs- og adm. Opgaver

 

Det gælder ligeledes for alle institutioner, at de decentralt har ansvaret for budgetopfølgningen, den løbende bilagsbehandling samt øvrige adm. og regnskabsopgaver. Opgaven udføres af leder, administrativ medarbejder eller købes eksternt.

 

Budget- og Regnskabsafdelingen har i efteråret 2011 fået forespørgsler fra forskellige institutioner om hjælp til udførelsen af opgaverne, hvor der er ønske om at købe timerne til f.eks. bilagsbogføring hos budget- og regnskab. Dette konkret grundet vanskeligheder med at få ansat kvalificeret personale til de forholdsvis få timer.

 

Muligheden er undersøgt nærmere og alle institutioner er blevet forelagt ideen på daginstitutionsledermøde i februar. 7 institutioner har pt. givet forhåndstilsagn (ikke bindende) at de er interesseret i at få løst opgaverne centralt enten hos budget- og regnskab i Børn og Unge eller i Lønservice.

 

Det vurderes, at det  vil være en kvalificering af den administrative opgave på institutionen at tilbyde ydelsen på en fast timebasis af personale, der har mulighed for et tæt samarbejde med øvrige budget- og regnskabsmedarbejdere på området. Det forventes ligeledes, at det på sigt vil være en væsentlig effektivisering af opgaven.  

 

I løbet af de næste måneder udarbejdes der i samarbejde med lønservice et lille ydelseskatalog og der ansættes efter behov yderligere administrativt personale i Budget- og Regnskab.  

 

Øvrige administrationsopgaver (2,1 %)

 • Bogføring og Bogføringssystem

 • Løn og lønsystem

 • Personalejuridisk bistand

 • Service/bistand budget og regnskab

 • Regnskabsaflæggelse

 • Revision

  
Udførelse af de øvrige driftsopgaver afhænger af organisering og ejerforhold.

 

 Institutionerne i Herning Kommune pr. 1. august 2012 fordeler sig med 22 kommunale, 21 selvejende samt 4 private. (med forbehold for ændringer) 

 

Kommunale institutioner:
De kommunale institutioner bogfører i kommunens Økonomisystem og serviceres af Herning Kommunes stabsfunktioner: lønservice, regnskabsservice, HR, Koncern Økonomi samt budget og regnskab i Børn og Unge. Der er ikke krav om særskilt regnskabsaflæggelse og de revideres, som del af det samlede kommunale regnskab.
  
Selvejende institutioner:
Selvejende institutioner fik i 2005 ret til at hjemtage følgende administrationsopgaver: Bogføring, Løn, personalejuridisk bistand, budget og regnskab, og revision. Der er efter 1. august forventelig 2 institutioner der har hjemtaget alle øvrige administrationsopgaver til udførelse hos ekstern leverandør
 

Hvis en institution hjemtager administrationsopgaverne skal der udbetales et tilskud svarende til det gennemsnitlige adm. tilskud pr. barn der gives til øvrige selvejende institutioner., hvis dette ikke er beregnet/aftalt alternativt 2,1 % af de budgetterede bruttodriftsudgift pr. barn i alderssvarende tilbud. I Herning Kommunen valgte man i 2006 at anvende de 2,1 % som grundlag for aftalen om administrationstilskud.
 
De selvejende institutioner der ikke har hjemtaget administrationen eller ØS bliver ligestillet med de Kommunale institutioner vedr. løn og personalejuridisk bistand, Bogføring m.v.. Selvejende institutioner skal dog aflægge regnskab og regnskabet skal revideres særskilt.
 
Særligt vedrørende regnskabsaflæggelse og revision af selvejende der bogfører i Kommunens økonomisystem.
I forbindelse med overgang til ny revisor KPMG er der allerede nu en væsentlig effektivisering af regnskabsaflæggelsen og revisionsopgaven, hvor opgaven nu løses for 2200 kr. + moms pr. regnskab mod før ca. 11.000 kr. pr. regnskab.
 
Private institutioner
Private institutioner har selv ansvaret for alle driftsadministrationsopgaver. I forbindelse med budgetlægningen beregnes driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud. Administrationstilskuddet beregnes som for selvejende.  

 

 

Der foreligger en konkret henvendelse fra en ekstern aktør, som tilbyder varetagelse af disse øvrige opgaver på samtlige institutioner mod et tilskud svarende til ca. 1,4 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. De enkelte afdelinger, Budget- og Regnskab, Regnskabsservice, Lønservice, koncern økonomi samt HR afdelingen har vurderet, at de nuværende både indirekte og direkte udgifter til opgaverne i Herning Kommune er markant lavere end det pågældende tilbud. Her til kommer, at det i praksis kun vil være en andel af de udgifter der er variable og rent faktisk vil kunne falde væk når opgaven falder væk. F.eks. vil udgiften til udvikling af økonomisystemet ikke blive forholdsmæssig lavere ved færre licenser.

 

Det vurderes således, at ekstern varetagelse i værste fald vil betyde en væsentlig fordyrelse af de administrative opgaver. En merudgift der delvist vil skulle finansieres af driftsmidlerne på dagtilbudsområdet.

 

Det kan derfor ikke anbefales, at der arbejdes videre med det samlede tilbud om   varetagelse af øvrige administrationsopgaver for hele dagtilbudsområdet. Det skal dog bemærkes, at de enkelte selvejende institutioner jf. ovenstående til stadighed har mulighed for hjemtagelse af administrationen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anbefalingen vedrørende ekstern varetagelse af driftsadministrationen tages til efterretning og at forvaltningen arbejder videre med de forskellige øvrige initiativer til effektivisering og kvalificering af de administrative opgaver.

Beslutning

Godkendt.

 

Nuværende praksis på området genovervejes således, at administrationsudgifterne i højere grad afspejler de faktiske udgifter.

 

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2013 -2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Preben Siggaard, Pia Elgetti

Sagsresume

Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 30. april budgetrammerne for 2013 - 2016.

Det blev blandt andet besluttet, at Børne- og Familieudvalgets rammer skal reduceres svarende til besparelsen på takstreduktioner jvf. aftale i KKR regi med 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014.

 

Det blev endvidere besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde reduktionsforslag på 1% af servicedriftsudgifterne.

 

 

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets samlede ramme er ikke endeligt udmeldt på nuværende tidspunkt, men forventes indenfor de nærmeste dage.

  

Vedrørende det specialiserede takstområde:

Det er på økonomiudvalgets møde d. 30. april besluttet, at Børne- og Familieudvalgets ramme skal reduceres svarende til besparelsen på de takstreduktioner der er aftalt i KKR regi.

 

Det er konkret beregnet, at takstreduktioner på henholdsvis 2 % i 2013 og yderligere 2,5 % i 2014 vil betyde en udgiftsbesparelse for Børn og Unge på 1,2 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014 og frem.

 

Besparelsen er beregnet som den samlede besparelse på køb i egne institutioner samt køb i andre kommuner.

 

Forslag til håndtering af besparelsen vil indgå i den samlede budgetsag jf. nedenstående

 

Reduktionsforslag 1 % af servicedriftsrammen:

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at fagudvalgene skal udarbejde og fremsende reduktionsforslag til i alt 1% af servicedriftsrammen (netto). For Børne- og Familieudvalget udgør dette ca. 15 mio. kr.

 
Forvaltningen udarbejder et samlet prioriteringskatalog som grundlag for Børne- og Familieudvalgets behandling.  

Børne- og Familieudvalget drøfter på møde d. 13. juni mulighederne for at realisere 1 %

Det er fra Økonomiudvalget bemærket, at i det omfang fagudvalgene ønsker udvidelser, anviser det enkelte udvalg samtidig forslag til korrigerende handlinger.

  

Der arbejdes i forvaltningen på nuværende tidspunkt med et kvalificere prioriteringskataloget ved at målrette og pege på særlige fokusområder, herunder at sikre den røde tråd til de fremsatte budgetmål for 2013.  Med inspiration fra KREVI`s inspirationskatalog 2011 samt politiske diskussioner i forbindelse med budgetkonferencen er der identificeret følgende kategorier/overskrifter:

 

 1. Bedre tilrettelæggelse af arbejdet

 2. Digitalisering og ny teknologi

 3. Eksternt samarbejde

 4. Hjemtagelse af ydelser

 5. Omlægning af servicetilbud

 6. Organisatoriske tilpasninger

 7. Strukturtilpasninger – lukning af fysiske enheder

 8. Tilpasning af ydelser

 9. Indtægter og egenbetaling

 10. Energi og forbrugsafgifter - forbrugskulturen

 

Understregninger angiver de kategorier, som forvaltningen foreslår som fokusområder i budgetarbejdet. Det vil således så vidt muligt være under disse overskrifter der udarbejdes reduktionsforslag.

 

Der ønskes en drøftelse i Børne- og Familieudvalget af både fremgangsmåde og kategorier.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter rammeudmelding og de fremsatte temaer/fokusområder.

Beslutning

Blev drøftet og sagen genoptages på udvalgsmøde d. 13. juni.

 

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-11 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Overførsler fra 2011 til 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet har på møde d. 8. maj tiltrådt Økonomiudvalgets indstilling og har godkendt fagudvalgenes overførselsønsker samt frigivet de fastfrosne midler med i alt 4,6 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område.

 

Børne- og Familieudvalget skal således på nærværende møde tage stilling til den videre håndtering af overførslerne og de frigivne midler på SO 12 Folke- og ungdomsskoler.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har anmodet om overførsel af i alt 35,8 mio. kr. fra 2011 til genbevillinger i 2012. Jf. nedenstående:

 

[image]

 

I forbindelse med efterårsopfølgning besluttede ØKE at fastfryse et formodet mindreforbrug på SO 12 med i alt 4,6 mio. kr. til imødegåelse af forventede økonomiske udfordringer på andre områder. Økonomiudvalg og Byråd har i forbindelse med overførselssagen frigivet midlerne.  

 

Økonomiudvalg og byråd har endvidere godkendt Børne- og Familieudvalgets anmodning om et samlet overførselsbeløb på 35,8 mio. kr.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der tages stilling til anvendelse af overførte/frigivne midler fra 2011.

Beslutning

Blev Godkendt.

Regnskabsresultatet for 2011 gør det muligt, at der tilbageføres 2,4 mio. kr. til skolerne foruden de øvrige overførsler.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-12 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Kommuneplan 2013 - 2024, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Børn og Unge har gennemarbejdet teksterne vedrørende Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring. Ansvarsområderne er tilpasset den nye centerstruktur, og udgør forvaltningens forslag til Kommuneplan 2013-24.

 

Sagsfremstilling

I Center for Børn og Forebyggelses bidrag til kommuneplanen udgår afsnittet om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU. Opgaven er flyttet til Center for Børn og Læring.

 

Center for Børn og Læring har særlig fokus på at øge antallet af børn og unge, der modtager undervisning og pasning i almenområdet, og derved forsøge at vende udviklingen til et positivt forløb, knæk kurven.

 

Målsætningen for andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse er 95 %.

Dette område er der særlig opmærksomhed på i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Efter omlægningen af forvaltningsstrukturen er særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU, Ungdomscenter Knudmosen nu placeret i Center for Børn og Læring.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede forslag til kommuneplanen for 2013-2024 fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, til godkendelse.

Beslutning

Anbefales godkendt, idet kommuneplanforslaget suppleres med planer for bygning af ny skole til erstatning for Gjellerup Skole.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-2-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Børncenter Nord søger om hjemtagelse af lønadministration mv.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem søger i brev om hjemtagelse af lønadministration for Børnecenter Nord med virkning fra 1.8.2012.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem den 26.4.2012 om hjemtagelse af lønadministration og personalejuridisk bistand med virkning fra 1.8.2012 for Børnecenter Nord. Ansøgningen sker i henhold til Dagtilbudslovens §35.
 
Herning Kommune har den 29. maj 2007 indgået aftale med Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem om vilkår i forbindelse med at en selvejende daginstitution ønsker at hjemtage administrationen.
 
Af denne aftale fremgår:
 
”Af hensyn til driftsmæssige forhold kan lønadministrationen og personalejuridisk bistand hjemtages til den selvejende daginstitution med en tidshorisont på 6 måneder normalt til udgangen af et kalenderår.”
 
De aftalte vilkår medsendes sagen som bilag.
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at  Børne- og Familieudvalget godkender, at hjemtagelse af lønadministration mv. kan ske ved udgangen af kalenderåret 2012.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-60-10 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Børne- og Ungepolitik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Genoptagelse af dagsordenspunkt nr.30 29.februar 2012, hvor Børne- og Familieudvalget valget at sende Børne - og Ungepolitikken og forslag til forebyggelsesordning i høring.

 

Der er i alt indkommet 38 høringssvar. Høringssvarene er indarbejdet i nyt forslag til Forebyggelsesordning.

Sagsfremstilling

Høringen omfattede dels Børne- og Ungepolitikken generelt, dels samordningen af SSP (skole, social, politi) og SSD ( social, sundhedspleje, skole og dagtilbud) specielt.

Der er indkommet:

28 høringssvar fra skoler

6 høringssvar fra institutioner

1 fra Ungdomsskolen

1 fra Politiet

2 fra faglige organisationer

Høringssvarene anbefaler Børne- og Ungepolitikken. Der er kommentarer i forhold til inklusionsbegrebet fra skoler og institutioner med specialklasser og specialgrupper, hvor opmærksomheden skærpes på det særlige behov børn med specielle behov har. To skoler gør opmærksom på, at grænseløs inklusion kan have konsekvenser for læringsmiljøet generelt.

 

Høringssvarene i forhold til forebyggelsesorganisationen:

20 høringssvar er positive overfor den skitserede model, men er bekymrede for kravet om, at organisationen er resurseneutral. Bekymringen omfatter frygt for at det vellykkede SSP - arbejde svækkes, fordi der fokuseres på SSD-samarbejdet.

Det anbefales, at der fortsat afsættes tid lokalt til møde mellem SSP-vejledere og politi.

Det påpeges at distriktorganiseringen skal tilpasses, så de skoler og institutioner, der hører sammen placeres i samme distrikter.

Det anbefales, at mødestrukturen fastlægges for et år ad gangen.

Det anbefales, at organiseringen som et led i implementeringsplanen evalueres efter 2 år.

Det anbefales, at der nedsættes en følgegruppe af forvaltningens ledelse, forebyggelseskonsulenten og de faglige organisationer, der følger implementeringen.

 

7 høringssvar anbefaler at SSP fortsætter som hidtil og der etableres en alternative eller parallel organisering af SSD-samarbejdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Planen suppleres med følgende:
 • Der afholdes 4 årlige SSP-vejledermøder, med SSPvejlederne, Politiet og repræsentanter fra Børn og Unge

 • Alle faste møder datofastsættes

 • Distrikterne tilpasses, så skoler og institutioner fra samme skoledistrikt tilhører samme områdegruppe

 • Organiseringen evalueres om 2 år

 • En følgegruppe bestående af forvaltningens ledelse, forebyggelseskonsulenten og de faglige organisationer, der følger implementeringen.

 • Der udarbejdes en implementeringsplan, der indeholder uddannelse til medarbejderne i organisationen og en kommunikationsplan. 

Beslutning

Godkendt med tilføjelse af, at området selv beslutter omfanget og organiseringen af de lokale SSP-møder dog min. 3-4 møder årligt.  

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-P21-4-12 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Inklusion i dagtilbud - Herning metode

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eigil Jensen

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2012 besluttede Byrådet følgende: De gode erfaringer med knæk-kurven på skoleområdet overføres, så lignende initiativer kan iværksættes på dagtilbudsområdet, til formålet afsættes årligt 2,25 mio. kr. i en fireårig periode.

 

På skoleområdet har knæk-kurven initiativerne blandt andet betydet at alle medarbejdere har fået eller vil få et kompetenceløft med metoderne fra enten LP (Læring i Pædagogisk analyse) eller PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samvær). På institutionsområdet hedder de tilsvarende metoder LP-dagtilbud og DUÅ-dagtilbud (De utrolige år).

Sagsfremstilling

Der er på dagtilbudsområdet allerede positive erfaringer med både LP og DUÅ-dagtilbud, der begge bygger på systemteori. Uddannelsen i LP - metoden købes hos UCN (University College Nordjylland), mens vejledningen ydes af PPR i Herning Kommune.

Uddannelsen og vejledningen i DUÅ-dagtilbud gives af PPR i Herning Kommune.

 

Uddannelsen i LP-metoden er udviklet i perioden fra 2010 til 2012. I denne periode er prisen på uddannelsen steget fra 500 kr. pr. medarbejder pr. år i 3 år til 2200 kr. pr. medarbejder pr. år i 3 år. Det frygtes, at denne stigning vil betyde, at LP-institutionerne vil vælge at uddanne færre medarbejdere og dermed opnå en mindre effekt.

 

I forbindelsen med beslutningen om at  implementere LP-dagtilbud og DUÅ-dagtilbud er det også besluttet, at skole og institution skal vælge samme metode. Da skoleområdet påbegyndte implementeringen i 2008, giver det reelt ikke valgmulighed for ret mange institutioner, da skolerne jo allerede er i gang.

 

For at imødegå ovennævnte problemstillinger anbefales det at give institutionerne en 3. valgmulighed: Herning Modellen, der bygger på en kombination af Duå-dagtilbud og principperne bag LP-metoden.

Principperne i Herning Modellen er:

 • Metoderne i DUÅ-dagtilbud skal udgøre værktøjskassen i inklusionsuddannelsen

 • Organiseringen inspireres af teorierne bag LP-modellen

 • Forankringen af metoderne understøttes af nyeste viden på inklusionsområdet, som opsamles og formidles af de videnspersoner i CBL og CBF, der nu arbejder på såvel dagtilbud som skoleområdet med inklusion

 

Modellen udarbejdes i perioden 1.juni og frem til 1.januar 2013, således at  implementeringen på de første dagtilbud kan påbegyndes januar 2013.

 

Økonomi: afholdes inden for de afsatte resurser til Knæk Kurven.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der udarbejdes en Herning Model for inklusion i Dagtilbud
at institutionerne kan vælge mellem LP-dagtilbud, DUÅ eller Herning Modellen
at institutioner, der gennem en længere perioder har arbejdet med inklusion via andre  metoder, kan ansøge om ikke at implementere LP eller DUÅ eller Herning Modellen.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes at inklusion via andre metoder skal ske ved andre evidensbaserede metoder.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-5-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Partnerskab for fremtiden - entreprenørskab i undervisningen - status

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Sørensen

Sagsresume

Partnerskab for fremtiden – entreprenørskab i undervisningen er et udviklingsprojekt, der startede i 2008 og var placeret i ”Uddannelsessporet” gennem et samarbejde mellem Ungdommens Udannelsesvejledning og visionsprojektet ”Vision 2017” med økonomisk støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). I august 2010 overgik projektet til Center for Børn og Læring, hvor der blev oprettet en stilling som koordinator for entreprenørskab til at bistå skolerne med afvikling af projekter samt kompetenceudvikling af lærerne gennem en bevilling fra LBR. Bevillingen til projektet løb fra i 2010 og 2011 og blev derefter forlænget til 31.12.2012.

 

Projektet Partnerskab for Fremtiden – entreprenørskab i undervisningens formål er at udvikle en kultur i skolen, erhvervs- og foreningslivet, der gør det muligt at opfylde målsætningen om, at børn og unge motiveres til livslang læring, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet når læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Jævnfør Vision 2017.

 

En videreførelse af projektet vil kunne sikre en positiv udvikling af eleverne i folkeskolen i forhold til indsatsen om entreprenørskab på serviceområdet samt mulighed for at bidrage til at opnå 95 % målsætningen.


På nuværende tidspunkt deltager der 23 ud af de i alt 32 distrikt skoler samt 1 ungdomsskole i projektet, hvilket svarer til 69,6 % af det samlede antal skoler.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring ønsker videreførelse af projektet.
 
Som bilag vedlægges de opnåede resultater for skoleåret 2010/2011. Resultatet for skoleåret 2011/2012 er under indsamling og vil være færdigbehandlet 1. juni 2012. Vi kan allerede nu se at aktiviteterne er tiltaget og beskrevet i de deltagende skolers udviklingsplaner. Center for Børn og Læring ønsker derfor at få tilført økonomiskmulighed for at udvide, forankre og videreføre projektets positive resultater gennem et bredt samarbejde på tværs af sektorer og samarbejde mellem det offentlige og det private, så Herning Kommune kan blive ved med at være forgangs kommune inden for entreprenørskab og kreativitet i et samspil mellem skolen, erhvervs- og foreningslivet.
 
Eleverne har fået få indblik i, hvordan erhvervslivet arbejder med produkt og service udvikling samt kendskab til erhvervslivet i Herning Kommune, gennem det netværk der naturligt er opstået gennem projektet. Eleverne spirer, og op gennem projektet har de få kendskab til entreprenørskab og innovation, samt en særlig viden om iværksættertankegangen.
 
I Folkeskolens formål § 1 stk. 2 tales der om at skabe rammer for ”oplevelse, virkelyst og fordybelse”, og at eleverne ”får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”. I § 1 stk. 3 står der ”… forbereder eleverne til medbestemmelse og medansvar…”
I folkeskoleloven indgår, at undervisningen i de enkelte fag og emner og i tværgående emner og problemstillinger skal fremme elevernes alsidige personlige udvikling.
 
Ved elevens alsidige personlige udvikling forstås, at der arbejdes ud fra overskrifterne  

 • Mange måder at lære på

 • Lyst til at lære

 • At lære sammen med andre

 

Når man går endnu tættere på, tages der fat på følgende:  

 

Mange måder at lære på:

 • Udvikling af evnen til aktivt at opsøge og udnytte faglig viden fra relevante medier i forhold til personligt og socialt meningsfulde projekter

Lyst til at lære:

 • Udvikling af nysgerrighed og lyst til at lære

 • Udvikling af evnen til at tænke og handle kreativt

 
At lære sammen med andre:

 • Udvikling af evnen til aktivt at indgå i fællesskaber

 • Udvikling af evnen til at lede og samarbejde ansvarligt

 
Partnerskab for Fremtiden – entreprenørskab i undervisningen har gennem den nuværende projekt periode sikret en entreprenantlæringsramme, hvor der arbejdes med faglig viden, gennem en naturlig lyst hos eleverne til at tilegne sig ny viden og anvende denne viden kreativt i et fællesskab, som vil kunne styrke deres fremtidige muligheder.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projekt partnerskab for fremtiden søges forsat efter 1/1 2013
at finansiering heraf indgår i budgetprocessen for 2013

Beslutning

Indgår i det videre budgetarbejde.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 på det sociale område m.v. - Udviklingsstrategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang, Ellen Dissing

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

 

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

 

Udkast til Udviklingsstrategi 2013 foreligger til godkendelse. Udkastet er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter for administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

 

Sagen fremlægges fælles for Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

 

Koordineringen af rammeaftalerne for de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven overgik den 15. marts 2011 fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, og Udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er derfor udarbejdet af Region Midtjylland.

 

Udviklingsstrategi 2013 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget er blevet præsenteret for Herning Kommunes input til Udviklingsstrategi 2013 på møder henholdsvis 1. februar 2012, 8. februar 2012 og 22. februar 2012.

 

Udviklingsstrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter for administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

 

Der er aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsinitiativer:

 

 • Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud

 • Overgang fra barn til voksen

 • Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser

 • Tilsyn med anbringelsessteder og opholdssteder

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2013 har kommunerne lavet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2013. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2013. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

 

KKR Midtjylland (KommuneKontaktRåd) har på møde den 21. marts 2012 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2013. Efterfølgende har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2013 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udkast til Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-5-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Oversigt over private pasningsformer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere drøftet de forskellige private pasningsformer, og på baggrund af dette har forvaltningen udarbejdet en oversigt over private pasningsformer.

Sagsfremstilling

Da Børne- og Familieudvalget tidligere har drøftet de forskellige private pasningsformer, har forvaltningne udarbejdet en samlet oversigt over de private pasningsformer. Oversigten indeholder bl.a. lovgrundlaget, antal af private pasningsformer i Herning Kommune, forældrebetaling og hvorledes der føres tilsyn.

 

Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at Børne- og Undervisningsministeren netop nu vil igangsætte en udregning for at for klarhed over de mange ejerformer og tilsynstyper. Udredningen skal afdække om viften af dagtilbud og pasningsordninger i tilstrækkelig grad understøtter regeringens centrale politiske målsætninger på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager oversigten til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-6-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Orientering: TalentTilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

TalentTilbud i Herning

Formålet med TalentTilbudet i Herning Kommune er dels at sikre udfordringer for de bedste elever, dels at skabe muligheder for at disse elever kan få et socialt netværk omkring deres interesser. For at dette netværk ikke skal træde i stedet for det lokale netværk, får TalentTilbudet karakter af et eftermiddagstilbud en hverdag efter skoletid.

 

Det er også ambitionen, at dette tilbud vil føre til en generel styrkelse af undervisningskulturen på de enkelte skoler, idet de dygtigste elever bliver stimuleret, der kommer fokus på det at være dygtig og der bliver lavet nogle undervisningsforløb, der tager afsæt i de dygtigste elever. Desuden er Herning Kommune i gang med at forberede en indsats omkring undervisningsdifferentiering, hvor TalentTilbudet kan tænkes i sammenhæng.

Sagsfremstilling

TalentTilbud

Som resultat af UTA-konferencen, afholdt i Herning den 31. august 2011, har Ungdomsuddannelseskommissionen besluttet at nedsætte en styregruppe, der har til opgave at lave et tilbud for ’talenterne’ på Herning Kommunes skoler.
 
Organisering bag TalentTilbudet
Hierarkisk ser organiseringen bag TalentTilbudet ud som følger:
 
Ungdomsuddannelseskommissionen  
Styregruppe
Arbejdsgruppe

Ungdomsuddannelseskommissionen består af skolechef og rektorer fra ungdomsuddannelserne.
 
Styregruppen består af uddannelsesledere og skoleledere. Her bestemmes de overordnede økonomiske rammer, formål og overordnede indhold for TalentTilbudet.
 
Arbejdsgruppen består af undervisere fra kommunens ungdomsuddannelser samt to folkeskolelærere. Her fastsættes det nærmere indhold for TalentTilbudet.
 
CBL er repræsenteret som tovholder for Talenttilbudet ved alle tre niveauer.
 
Erfaringer
Flere andre kommuner har lavet forskellige tilbud for deres talenter, Fredensborg Kommune var blandt de første, og deres tilbud har i nogen grad dannet baggrund for andre kommuners tilbud.
Der vedlægges til dette dokument to bilag:

 • En orientering fra Fredensborg Kommune, der blandt andet redegør for formålet for undervisningen af 8. og 9. klasses eleverne samt hvordan eleverne udvælges til deltagelse.

 • En orientering fra Skive Kommune, der blandt andet redegør for en bredere tilgang til talentundervisningen, idet der også er tilbud for elever på mellemtrinnet.

 
Baggrunden for at lave et tilbud til de bedste elever er indikationer af, at disse elever er i risiko for at underpræstere faglige, mistrives socialt og personligt få et dårligt selvværd (se eksempelvis Arbejdsgruppen til talentudviklings i uddannelsessystemets rapport fra april 2011.

Tilrettelæggelse
Fra skoleåret 2012-2013 iværksættes et pilotprojekt, hvor elever, primært fra 9. klasserne, tilbydes deltagelse om eftermiddagen 4x5 timer i et naturvidenskabeligt forløb om Mars. Undervisningen varetages af lærere fra ungdomsuddannelserne og med deltagelse af lærere fra folkeskolen, der fungerer som koordinatorer og ’klasselærere’.
 
Til pilotprojektet håber vi at kunne finde cirka 20 elever.
Arbejdsgangen er tænkt således, så læreren identificerer egnede elever og videregiver denne oplysning til skolelederen. Skolelederen tager dernæst kontakt til eleven og dennes forældre, og tilbyder deltagelse.
 
Undervisningen foregår på hverdage efter skoletid på Løvbakke Naturcenter. Forældre sørger selv for transporten.
Forløbets varighed er tænkt til 5 gange af 4 timers varighed, inklusive en pause. Tidsmæssigt med start i september fra 16 – 20.
 
TalentTilbudet er beskrevet grafisk og vedlagt.
 
TalentTilbudet har lovhjemmel i folkeskolelovens § 3. stk. 3; der er mulighed jævnfør § 50 stk. 1 mulighed for at opkræve forældrebetaling.
 
På sigt overvejes, om der skal udbydes flere linjer; en naturvidenskabelig, en humanistisk og en samfundsvidenskabelig, ligesom frekvensen af disse linjer skal besluttes.
 
Økonomi
Økonomisk kan pilotprojektet afvikles indenfor eksisterende budget, suppleret med forældrebetaling. Ungdomsuddannelser aflønner deres undervisere.
 
TalentTilbud for mellemtrinnet
I samarbejde med Herning Museum er Skoleafdelingen ved at planlægge et pilotprojekt for et tilbud for elever på mellemtrinnet. Ligesom med pilotprojektet for udskolingen vil museet bidrage med en underviser og Skoleafdelingen med en underviser/koordinator. Beskrivende bilag om dette tilbud er under udarbejdelse og forventes færdigt inden sommerferien.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Genoptages til beslutning på Børne- og Familieudvalgets møde d. 13. juni.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-95-10 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering: Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Vandborg

Sagsresume

Sagen blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 18. april 2012 pkt. 54 således:

 

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet d. 2. februar 2011, pkt. 21 besluttet, at der fremadrettet skal ske en årlig afrapportering af de utilsigtede hændelser (UTH). 

 

Denne afrapportering forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Utilsigtede hændelser (UTH) forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed og er hændelser og fejl, der

 • ikke skyldes patientens sygdom

 • er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende

 

Herning Kommune har siden 1. september 2010 været forpligtiget til at indrapportere og analysere utilsigtede hændelser, der relaterer til sundhedsfaglige ydelser efter Sundhedsloven med henblik på læring og forebyggelse. At fremme patientsikkerhed handler ikke om at placere skyld på enkeltpersoner, men om at lære af de utilsigtede hændelser og opbygge systemer, der mindsker risikoen for, at de sker igen.

 

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses vegne, er således forpligtiget til at rapportere utilsigtede hændelser i en landsdækkende database, forankret i Sundhedsstyrelsen. I Herning Kommune er følgende omfattet af indberetningspligten:

 • Sundhed og Ældre: plejecentre, hjemmesygeplejen og genoptræning

 • Handicap og Psykiatri: døgninstitutioner samt stof- og alkoholbehandling

 • Børn og Unge: tandplejen, sundhedsplejen og døgninstitutioner

 

I perioden 01.01.2011 - 31.12.2011 er der indberettet i alt 252 hændelser. Heraf er 16 hændelser administrativt afvist/slettet grundet manglende data eller manglende relation til en sundhedsfaglig ydelse.
 
Områderne oplever, at der har været opstartsproblemer med at indberette utilsigtede hændelser, da opgaven er en ekstra opgave, der skal prioriteres. Antallet af indberetninger vil formentlig stige i de kommende år, når flere medarbejdere får indarbejdet arbejdsgange omkring indberetninger og systemet er fuldt implementeret. Derfor kan de nuværende indberetninger ikke betragtes som dækkende. I forlængelse af dette er der ligeledes behov for, at områderne arbejder med at få udviklet en kultur, hvor indberetninger af hændelser sker med henblik på læring og forebyggelse af gentagelser - og ikke opfattes som et udtryk for fejlfinding.

 
Fordeling på hændelsessted 
[image]
Figuren viser, at hovedparten af de indberettede hændelser er inden for Sundhed og Ældre, hvilket også er forventeligt, da Sundhed og Ældre er det største indberetningspligtige område. 


Fordeling af hændelsestyper
[image]
Figuren viser det samlede antal hændelser fordelt på hændelsestyper.

Langt det største antal af utilsigtede hændelser er i forhold til medicinhåndtering. Denne tendens viser sig også i andre kommuner og regioner. Årsagen til dette er mange. Medicineringsprocessen er ofte meget kompleks med deltagelse af mange aktører

Fremadrettet kommer medicinhåndteringen i fokus på flere måder i Herning Kommune. Dels ved fortsat at indberette utilsigtede hændelser og dels indføres elektronisk journal og fælles medicinkort hos borgerne. Endvidere har Social- og Sundhedsudvalget d. 23.11.11 (punkt 64) iværksat gennemførelse af et kompetenceudviklingsprojekt i 2012 for ansatte, der tager sig af medicinhåndtering. Projektet gennemføres med henblik på at sikre en korrekt håndtering af medicin.
  
Tværsektorielle hændelser
Tværsektorielle hændelser er hændelser, hvor hændelsen sker i sektorovergangene mellem sygehus/praksis og kommune. Der er indberettet 3 hændelser i 2011.

Rapporter fra patienter og pårørende
Sundhedsloven er fra den 1. september 2011 udvidet, så patienter og pårørende har mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Der er ingen rapporter modtaget i 2011. 

 

Indsatsområder 2012

Netværksgruppen for UTH har besluttet følgende indsatsområder i 2012:

 1. Fortsat fokus på indberetning af utilsigtede hændelser

 2. Medicinhåndtering


Risikomanager Lisbeth Vandborg deltager under punktet.

 

Social- og Sundhedsudvalget den 18. april 2012:

Godkendt, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer