Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 22. august 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Ny Børne- og Ungepolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Peter Jonsen

Sagsresume

I forbindelse med udarbejdelsen af ny Børne- og Ungepolitik skal Børne- og Familieudvalget arbejde med formen og indholdet af politikken. Et udkast til formen på politikken og indholdsmæssige forslag medbringes af forvaltningen.

 

Der indstilles, at Børne- og Familieudvalget på baggrund af bilagsmateriale og tidligere inddragelsesmøder drøfter form og indhold af den nye Børne- og Ungepolitik.

Sagsfremstilling

Efter en periode i foråret med input fra forskellige interessenter i forbindelse med inddragelsesmøder er det nu blevet tid til at bearbejdede forskellige input og arbejde videre med den nye Børne- og Ungepolitik. Der har været afholdt inddragelsesmøder med:

 

 • Samråd – skole
 • Samråd – dagtilbud
 • Fælles Elevråd
 • Medarbejdere
 • Handicaprådet (16. august 2018)

 

Forvaltningen har på baggrund af inddragelsesmøderne udarbejdet en kondenseret udgave af interessenternes input og inddelt dem i temaer. Næste skridt er at arbejde videre med formuleringen af selve politikken, hvorfor Børne- og Familieudvalget nu skal gøre sig tanker omkring formen og indholdet af politikken. Forvaltningen har lavet et eksempel på form og indhold. Med afsæt i dette drøfter Børne- og Familieudvalget indholdet og formen i den nye Børne- og Ungepolitik.

 

Input fra Børne- og Familieudvalget bearbejdes til endeligt udkast, som behandles på udvalgsmøde i september. Se vedlagte tidsplan.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter form og indhold af den nye Børne- og Ungepolitik.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Herningmodel Skolestart

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

For at forbedre og styrke overgangen fra dagtilbud til skole foreslås en række tiltag implementeret. Dette under overskriften ”Herningmodel Skolestart” og igennem en investering i disse. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter forslaget, der fremlægges på mødet.

Sagsfremstilling

”Herningmodel Skolestart” består af en række forskellige initiativer, der samlet set har til hensigt at skabe bedre overgange mellem dagtilbud og skole. Herigennem vil børn og forældre være bedre rustet til at indgå i fællesskaber og læringsforløb. Det er således også hensigten, at "Herningmodel Skolestart" skal bidrage til større grad af målopfyldelse.      

 

De foreslåede tiltag i ”Herningmodel Skolestart” matcher lovgivningen på området og den retning og de værdier, Børn og Unge arbejder efter i dag. Herunder ikke mindst: Det nye børn og ungesyn ”Her skaber vi venskaber”, Herningmodellen Børn og Unge, Inklusionsstrategien og de to målspor: Alle børn skal blive så dygtige, de kan og Alle børn skal være en del af fællesskabet. ”Herningmodel Skolestart” er også en del af implementeringen af ”Stærke dagtilbud”.

 

"Herningmodel Skolestart" vil blive tilrettelagt ud fra princippet om decentral kapacitetsopbygning understøttet af forvaltningen. Hermed menes også, at midlerne og initiativerne skal gøre en mærkbar forskel på decentralt niveau, for børn, forældre og medarbejdere. Initiativerne kvalificeres og understøttes fra centralt hold.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter forslaget.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

MEP - budget 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Igangsættelse af udmøntning af MEP (Moderniserings- og Effektiviseringsprogram) i budget 2019-2022 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 11. juni 2018 besluttet model for udmøntning af de indarbejdede MEP-beløb.

 

I budgettet for 2019 indgår en post på -15 mio. kr. Denne post var/er forudsat udmøntet via moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP).

 

Den budgetterede reduktion i 2019 på 15 mio. kr. fordeles på serviceområderne i forhold til deres andel af de samlede servicedriftsudgifter. Opgaven løses herefter først og fremmest med afsæt i MEP og sekundært med andre initiativer. Ud over de 15 mio. kr. sker der på tilsvarende vis en reduktion af budgetrammen til overførselsudgifter.

 

De tværgående initiativer i MEP modnes frem mod budgetlægningen for 2020 og spilles ind her.

 

Budgetreduktionen stiger årligt med Herning kommunes andel af de 500 mio. kr. som den samlede kommunale ramme reduceres med som følge af budgetloven, svarende til 7,5 mio. kr. For at komme lidt på forkant sker der i 2020 en fordeling med 30 mio. kr. ligesom de 10 mio. kr. på overførselsudgiftsområdet fastholdes. I 2022 udmøntes således 40 mio. kr. i alt, hvor det i rammen forudsatte udgør 37,5 mio. kr. af servicedriftsudgifterne.

Økonomi

Børne- og Familieudvalgets andel af budgetreduktionen udgør -6,5 mio. kr. i 2019 og -13 mio. kr. i 2020 og frem.

 

Serviceområde. 1.000 kr.

 

B2019

B2020

B2021

B2022

004 Børne- og familieudvalget

 

-6.500

-13.000

-13.000

-13.000

10 Dagtilbud for børn

 

-2.000

-4.000

-4.000

-4.000

12 Folke- og ungdomsskoler

 

-3.400

-6.800

-6.800

-6.800

16 Børn og familie

 

-1.100

-2.200

-2.200

-2.200

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at forvaltningen igangsætter arbejdet med udmøntning af MEP.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Anlægsregnskab vedr. om- og tilbygning af Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Michael Kamp Jensen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning på Herningsholmskolen. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 26. maj 2015 på kr. 11.000.000 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende om- og tilbygning på Herningsholmskolen, sted nr. 301097.

 

Der er lavet en tilbygning på ca. 736 m2, som rummer et nyt indskolingshus. Indskolingshuset indeholder 6 nye klasselokaler, teamrum, toiletter, andre birum samt fællesrum.

 

Derudover er der etableret nye p-pladser samt optimering og renovering af eksisterende lokaler. Det eksisterende håndværk- og designlokale er blevet forbedret. Der er blandt andet lavet et par skillevægge og en bedre inddeling med nye døre omkring håndværk- og designlokalerne. Derudover er der etableret et motorikrum og et samtalerum.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 62.910. Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 24.00.01-P27-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Anlægsregnskab vedr. tilskud til Den Internationale Skole Ikast-Brande

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Byrådet besluttede på sit møde den 24. januar 2017, at Herning kommune ville støtte Den Internationale Skole i Ikast-Brande Kommune med 500.000 kr. til køb af inventar.

 

Der aflægges anlægsregnskab herfor.

Sagsfremstilling

Herning Kommune kan efter friskoleloven give tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter til friskoler, der modtager elever fra Herning Kommune, og Byrådet har i den forbindelse besluttet, at Herning Kommune yder et anlægstilskud på 500.000 kr. til køb af inventar. 

 

Beløbet er udbetalt til Den Internationale Skole i Ikast-Brande Kommune efter indsendelse af dokumentation for indkøb af inventar for mindst 500.000 kr. excl. moms. 

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Gullestrup Skole har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et tilfredsstillende indeklima i skolens 4. og 6. klasse.

 

Der er fremlagt løsnings- og finansieringsforslag til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningen fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Gullestrup Skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima, herunder luftkvalitet i skolens 4. og 6. klasse, således at CO2-niveau kan holdes på et passende niveau.

 

Arbejdstilsynets påbud skal efterkommes senest den 15. oktober 2018.

 

For at efterleve påbuddet foreslås, at der på taget etableres et ventilationsanlæg, som ventilerer de 4 klasselokaler inkl. 4 toiletrum og gang. Etablering af anlægget beløber sig til 750.000 kr.

 

Kommunale ejendomme vurderer, at arbejdet mest hensigtsmæssigt udføres i uge 42, og at Arbejdstilsynet anmodes om en fristforlængelse på ca. 14 dage.

 

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 13. august. For at mindske sagsbehandlingstiden frem mod Byrådets endelige godkendelse er sagen blevet fremsendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget mellem Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalgets behandlinger.

 

Indstilling til Teknik- og Miljøudvalget var følgende:

at der etableres ventilation i Gullestrup Skole som beskrevet til 750.000 kr.,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nyt stednr. Indeklima på Gullestrup Skole,

at anlægsudgiften finansieres med 750.000 kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme sted nr. 011099 13 Ekstraordinær vedligehold vedr. indeklima i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstilllingen.

 

Det bemærkes, at denne udbedring er uafhængig af eventuelle fremtidige planer for bygningen.

Økonomi

Det er foreslået, at udgiften på 750.000 kr. finansieres ved at fremrykke ekstraordinære midler til vedligehold vedr. indeklima, hvor der er afsat 4 mio. kr. i 2021 og resterer 2,889 mio kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.09.02-G01-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

UngHerning har fremsendt forslag til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen. Den tidligere vedtægt blev udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Vedtægten forelægges Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen har behandlet den nye styrelsesvedtægt på et ungdomsskolebestyrelsesmøde den 27. marts 2018, hvor vedtægten blev godkendt. Punktet vedrørende valg af medarbejderrepræsentanter har været i MED-udvalget af to omgange og blev endelig besluttet på et ungdomsskolebestyrelsesmøde den 29. maj 2018.

 

Indholdsmæssigt er der 3 ændringer, som er foretaget for at få vedtægten til at leve op til praksis:

 

 • Kapitel I, § 1, stk. 3: Der skulle tidligere indhentes udtalelse fra folkeoplysningsudvalget, men da dette er nedlagt og erstattet af Kultur- og Fritidsudvalget er dette ændret.
 • Kapitel II. § 2, stk. 1: I den tidligere vedtægt skulle de 2 medarbejderrepræsentanter vælges frit blandt alle medarbejdere. Bestyrelsen har valgt den nye valgprocedure for at sikre en bred repræsentation i bestyrelsen.
 • Kapitel III. § 1, stk. 1: Tidligere anført "Byrådet udpeger sin repræsentant samt en stedfortræder herfor på sit konstiturende møde. Medlemmet skal være byrådsmedlem". Dette er ændret til, at Byrådet kan vælge en repræsentant indenfor eller udenfor Byrådet, som har været praksis i forbindelse med det seneste kommunalvalg. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forslag til ny vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning med ikrafttræden den 1. august 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-5-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Deltagelse i forsøgsprojekt om teknologiforståelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jens Ole Mogensen

Sagsresume

Undervisningministeriet iværksætter 3-årigt forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen som enten selvstændigt fag eller som fag integreret i eksisterende fag. Der er mulighed for deltagelse fra i alt 45 skoler på landsplan.

 

Forudsætning for deltagelse i forsøget er  Børne- og Familieudvalgets godkendelse. Ansøgningsfrist er den 24. august 2018. Sagen fremlægges således til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Lind Skole ønsker at deltage i det tre-årige forsøg med deres profillinie Teknologi. Et fag, der tilbydes elever i 7. klasse fra 2018 og de næste tre år frem. Faget indeholder i væsentlig grad de områder, som Undervisningsministeriets forsøgsprojet ønsker at få afprøvet i undervisningen, og med deltagelse i forsøget vil skolen og lærerne få tilført midler og kompetencer.

 

Forsøget har til formål at afprøve teknologi som faglighed, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og være med til at forme den frem for kun at være forbrugere af den. Deltagerne vil være  en del af en pionerindsats, hvor de er med til at forme og udvikle den undervisning, der skal sikre elevernes kompetencer  og almendannelse.

 

Center for Børn og Læring er interesseret i af følge og få erfaring med det nye fag med henblik på, at faget formentlig senere skal implementeres på hele skoleområdet.

Økonomi

Der bliver fra Undervisningsministeriet tilført økonomi til i forhold til antal deltagende lærere. Tilskudet gives til kompetenceudvikling, implementeringsstøtte og evalueringsaktiviteter.

 

Kommunalt vil der kunne tilføres enkelte midler til køb af udstyr, programmer, spil og apps. Disse findes i eksisterende IT-budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at der ansøges om deltagelse i forsøgsprojektet.

Beslutning

Godkendt. 

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Orientering om elev- og klassetalsprognosen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Elev- og klassetalsprognosen udarbejdes hvert andet år. Der blev sidst lavet elev- og klassetalsprognose i 2016. Den nye elev- og klassetalsprognose viser den forventede udvikling i de kommunale folkeskoler samt fri-/privatskolerne fra 2019-2032.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling

Elev- og klassetalsprognose (bilag) viser den forventede udvikling af børnetallet i de kommunale samt fri-/privatskoler fra 2019-2032.

 

Elev- og klassetalsprognose er udarbejdet ud fra befolkningsprognosen (med korrektioner) samt udtræk fra kommunens elevadministrationssystem.

For at kunne give et kvalificeret bud på udviklingen i børnetallet på skoleområdet er det nødvendigt at foretage en række korrektioner på befolkningsprognosens børnetal. Dette skyldes,

 • at nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en fri-/privatskole eller efterskole
 • at andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i
 • at nogle elever går i skole i en anden kommune
 • at Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner

 

Disse korrektioner samt principper for klassedannelse udgør forudsætningerne for beregningen af prognosen. I elev- og klassetalsprognosen beskrives derfor først forudsætningerne og beregningerne for prognosen, hvorefter selve prognosen præsenteres. Det nuværende søgemønster til forskellige skoletilbud forudsættes fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager elev- og klassetalsprognosen 2019-2032 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om børnetalsprognosen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Børnetalsprognosen udarbejdes hvert andet år. Der blev sidst lavet børnetalsprognose i 2016. Den nye børnetalsprognose viser den forventede udvikling i børnetallet i de kommunale og selvejende dagtilbud fra 2019-2029.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen (bilag) viser den forventede udvikling i børnetallet i kommunens dagtilbud samt SFO/fritidshjem for 2019-2029.

 

Børnetalsprognosen er udarbejdet ud fra befolkningsprognosen (med korrektioner) samt udtræk fra kommunens fagsystem på dagtilbudsområdet.

For at kunne give et kvalificeret bud på udviklingen i børnetallet på dagtilbudsområdet er det nødvendigt at foretage en række korrektioner på befolkningsprognosens børnetal. Dette skyldes blandt andet, at:

 • nogle børn påbegynder pasning tidligere eller senere end ved det hele årsskifte
 • ikke alle børn er i pasning
 • nogle børn passes i andet dagtilbudsdistrikt, end hvor de har bopæl

 

Korrektionerne samt principperne for pasningsgarantien udgør forudsætningen for beregningen af børnetalsprognosen. I børnetalsprognosen beskrives derfor først forudsætningerne og beregningerne, hvorefter selve prognosen præsenteres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager børnetalsprognosen 2019-2029 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af finansiering af kombinationstilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af den nye dagtilbudslov har forældre fået mulighed for at vælge et kombinationstilbud fra 1. juli 2018. På Børne- og Familieudvalgsmødet den 20. juni blev der redegjort for indholdet af kombinationstilbuddet. På baggrund af øget information fra Børne- og Socialministeriet fremlægges den konkrete udmøntning af tilbuddet i Herning Kommune.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender forældrebetalingstaksterne til deltidspladser og ressourcetildelingen til daginstitutioner, der har børn i kombinationstilbud.

Sagsfremstilling

Forældrebetaling til deltidspladser

I kombinationstilbuddet kombineres en fleksibel pasningsordning med en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Forældrebetalingstaksten for deltidspladsen afhænger af, hvordan forældrene vælger at tilrettelægge tilbuddet.

 • Forældrebetalingen er forskellig i forhold til, om der kombineres med en dagplejeplads, vuggestueplads eller børnehaveplads.
 • Forældrebetalingen afhænger endvidere af, om pladsen er inklusiv eller eksklusiv et sundt frokostmåltid. Forældre kan vælge begge dele i kombinationstilbuddet. I nedenstående udregning af forældrebetalingstaksten er der taget udgangspunkt i en dagtilbudsplads uden et sundt frokostmåltid. Et sundt frokostmåltid koster ca. 500 kr. mere pr. måned.
 • Afslutningsvis afhænger forældrebetalingen af, hvor mange timer forældrene vælger at benytte deltidspladsen i dagtilbuddet. Deltidspladsen må maksimalt benyttes 40 timer ugentligt i daginstitutionen og 38 timer ugentligt i dagplejen, da den fleksible pasningsordning minimum skal benyttes 10 timer ugentligt, og det samlede kombinationstilbud maksimalt må udgøre en fuldtidsplads (dvs. 50 eller 48 timer).

 

Tabel 1: Forældrebetaling ved forskellige timesatser og dagtilbudstyper

 

Vuggestue (i kr.) (uden et sundt frokostmåltid)

Dagpleje (i kr.)

Børnehave (i kr.) (uden et sundt frokostmåltid)

Alm. fuldtidsplads 50/48 t

2.848

2.445

1.674

Deltidsplads - højest 40 timer

2.420

2.151

1.436

Deltidsplads - højest 35 timer

2.217

1.967

1.321

Deltidsplads - højest 30 timer

2.014

1.784

1.207

Deltidsplads - højest 25 timer

1.810

1.600

1.092

Deltidsplads - højest 20 timer

1.607

1.416

977

Deltidsplads - højest 15 timer

1.404

1.233

862

Deltidsplads - højest 10 timer

1.200

1.049

747

 

Ovennævnte er beregnet med udgangspunkt i budgetforudsætningerne for budget 2018.

 

Tilskud til den fleksible pasningsordning

Reglerne for tilskud til fleksible pasningsordninger følger som udgangspunkt dagtilbudslovens § 80-85 vedrørende tilskud til privat pasning. Herning Kommunes tilskud udgør derfor højst 75 % af udgifterne, som forældrene har til den fleksible pasningsordning, dog max 5.043 kr. om måneden ved mindst 30 timers pasning af børn i alderen 0-2,9 år og max 3.138 kr. for børn i alderen 2,9-6 år (jf. lovgivning). Da der ikke er nogen forældre, der benytter kombinationstilbuddet på nuværende tidspunkt, er det uvist, hvor mange timer de fleksible pasningsordninger i gennemsnit vil benyttes. For at give et bud på kommunens samlede udgifter ved indførelsen af kombinationstilbuddet, er der i beregningen (i nedenstående tabel) taget udgangspunkt i, at børn med en deltidsplads i en daginstitutioner i gennemsnit benytter den fleksible pasningsordning 20 timer ugentligt og børn med en deltidsplads i dagpleje i gennemsnit benytter den fleksible pasningsordning i 18 timer ugentligt.

 

Tilsyn med de fleksible pasningsordninger

Ifølge dagtilbudsloven stilles der ikke samme krav til tilsynet af de fleksible børnepassere som med de kommunale dagplejere og private pasningsordninger. Dette skyldes, at den fleksible pasningsordning kun kan benyttes uden for dagtilbuddenes åbningstider, og her vil børnene ofte sove. Når barnet er i dagtilbuddet, arbejdes der blandt andet med at fremme barnets læring gennem trygge læringsmiljøer, og dette stilles der derfor ikke krav om i den fleksible pasningsordning.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der føres 2 årlige tilsyn med hver enkel fleksibel pasningsordning (1 uanmeldt og 1 anmeldt). Der føres 3 tilsyn med de kommunale dagplejere og private pasningsordninger (1 uanmeldt og 2 anmeldte). Tilsynsskemaet til brug ved tilsyn af de fleksible pasningsordninger behandles i punkt 91 på nærværende BFU-møde.

 

Tilsyn med fleksible pasningsordninger vil ofte skulle finde sted enten om aften, natten eller i weekenderne. Derudover vil de fleksible pasningsordninger oftest kun passe 1-2 børn (søskende). I tilsynet vil der derfor ikke kunne foretages vurderinger af 4 børn, som der oftest gøres, når der føres tilsyn med de private pasningsordninger og kommunale dagplejere. Så på trods af, at der vil føres ét tilsyn mindre med de fleksible pasningsordninger, end med de kommunale dagplejere/private pasningsordninger, vurderes tilsynet med de fleksible pasningsordninger at kræve samme ressourcer som tilsyn med de private pasningsordninger. Det vurderes, at én dagplejekonsulent årligt kan føre tilsyn med 81 fleksible pasningsordninger.

 

Administrationsopgaver

Indførelsen af kombinationstilbuddet vil medføre en del administrative opgaver for Pladsanvisningen, Dagplejen og muligvis også dagtilbuddene. Først og fremmest skal forældre søge om at blive godkendt til kombinationstilbuddet. Dette kræver, at begge forældre eller en enlig forsørger indsender vagtplan, hvori det fremgår, at forældrene har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes åbningstider. Herefter er det Pladsanvisningens opgave at tilrettelægge kombinationstilbuddet i samarbejde med forældrene. Efterfølgende skal Pladsanvisningen kunne godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible børnepasser, og det er dagplejekonsulenternes opgave at godkende de fleksible pasningsordninger (godkendelseskriterierne fremgår af punkt 91 på nærværende dagsorden). Pladsanvisningen og dagplejekonsulenterne skal tilmed (i samarbejde med dagtilbuddet samt den fleksible børnepasser) løbende kontrollere, at forældre ikke benytter kombinationstilbuddet udover pasningsaftalen, og at den fleksible pasningsordning ikke kalder sig andet end "fleksibel pasningsordning". Afslutningsvis skal Pladsanvisningen udbetale tilskud til forældrebetalingen til de fleksible pasningsordninger og føre kontrol med forældrenes løn til den fleksible børnepasser. Dette er for at sikre, at der ikke er tale om en proformaaftale.

 

Ressourcetildeling til dagtilbuddene

Når forældre benytter kombinationstilbuddet, benytter de ikke en fuldtidsplads i dagtilbuddet. På den baggrund reduceres forældrebetalingen samt ressourcetildelingen til daginstitutionen. Det er ikke muligt at reducere ressourcetildelingen til dagplejerne, da dagplejeren passer børnene alene og derfor skal bruge samme ressourcer til den samlede børnegruppe.

 

Forvaltningen anbefaler, at daginstitutionerne (med børn i kombinationstilbud) får en variabel ressourcetildeling (i forhold til administrationsgrundlaget) svarende til 30 timer ugentligt - lige gyldigt, hvor mange timer barnet benytter deltidspladsen i daginstitutionen. Den variable ressourcetildeling er afhængig af antallet af børn og vedrører ledelse, personale, administrationsudgifter, materialer, indboforsikring, personaleforsikring og kurser. Ressourcetildelingen begrundes med, at forældre kan ændre kombinationen måned for måned. Ressourcetildelingen på 30 timer giver dermed daginstitutionerne en vis sikkerhed i forhold til personaleplanlægning mv. 

Økonomi

Forvaltningen forventer, at ca.10 børn om året i Herning Kommune vil få behov for et kombinationstilbud. Hvis dette holder, er der taget højde for det i budget 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget indstiller overfor Byrådet, at forældrebetalingstaksterne for 2018 for deltidspladserne (tabel 1) godkendes 
at ovenstående forældrebetalingstakster opkræves a conto indtil Byrådets endelige godkendelse
at Børne- og Familieudvalget godkender ressourcetildelingen til daginstitutionerne med børn i kombinationstilbud, svarende til 30 timer ugentligt.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Bedre kvalitet i private pasningsordninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Den nye dagtilbudslov ændrer blandt andet på en række krav til de private pasningsordninger og indfører fleksible pasningsordninger. Derfor er der udarbejdet en folder med retningslinjer for godkendelse af private/fleksible pasningsordninger samt tilsynsskemaer til dagplejekonsulenternes pædagogiske tilsyn af de to pasningsordninger.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for godkendelse af private/fleksible pasningsordninger samt de to tilsynsskemaer til henholdsvis private og fleksible pasningsordninger. Herudover indstilles, at orientering om økonomien tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Jf. dagtilbudslovens § 78 kræver etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres helt eller delvis ved betaling fra forældrene, tilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn.

 

Den nye dagtilbudslov har endvidere medført mulighed for etablering af fleksible pasningsordninger - som hører under det nye kombinationstilbud (redegjort for i punkt 90 på udvalgets dagsorden).

 

De lovgivningsmæssige kriterier for godkendelse af de fleksible pasningsordninger er samme regler, som gælder for de private pasningsordninger (med få undtagelser). Folderen med Herning Kommunens godkendelseskriterier er derfor udarbejdet samlet for de private og fleksible pasningsordninger. Det fremgår af folderen, når der er separate krav til den ene type pasningsordning.

 

Det er endvidere kommunalbestyrelsens opgave at føre tilsyn med de private samt fleksible pasningsordninger. Der stilles ikke de samme krav til tilsynene i de to typer af pasningsordninger. Derfor er der udarbejdet et tilsynsskema gældende de private pasningsordninger og et tilsynsskema gældende de fleksible pasningsordninger.

 

Jf. den nye dagtilbudslov stilles der nu krav om, at tilsynene af de private pasningsordninger sidestilles med tilsynene af de kommunale dagplejere for såvidt angår tilbud oprettet efter lovens ikræftræden den 1. juli 2018 (det gælder både indhold og hyppighed). Dette krav gælder ikke de fleksible pasningsordninger, hvilket skyldes, at den fleksible pasningsordning skal kombineres med en deltidsplads i et dagtilbud.

 

Pt. føres der 2 tilsyn med de private pasningsordninger (1 anmeldt og 1 uanmeldt) på ca. 15-30 min. varighed, mens der føres 3 tilsyn (1 uanmeldt og 2 anmeldte) med de kommunale dagplejere på ca. 1,5 timers varighed. Fremover vil der føres 3 tilsyn med de private pasningsordninger (1 uanmeldt og 2 anmeldte) på ca. 1,5 timer (jf. lovgivningen). Derudover vil der føres 2 tilsyn med de fleksible pasningsordninger (1 uanmeldt og 1 anmeldt) med en varighed på ca. 30 min.

 

 • I bilag 1 beskrives Herning Kommunes retningslinjer for godkendelse af private/fleksible pasningsordninger. Sidst i folderen fremgår ansøgningsskemaet til vedkommende, der ønsker at etablere og drive en privat eller fleksibel pasningsordning.
 • I bilag 2 beskrives indholdet af det pædagogiske tilsyn med de private pasningsordninger (hvilket indholdsmæssigt kan sidestilles med tilsyn af de kommunale dagplejere).
 • I bilag 3 beskrives indholdet af det pædagogiske tilsyn med de fleksible pasningsordninger.

 

Det er kommunens opgave at orientere de private/fleksible pasningsordninger om de pågældende retningslinjer og tilsyn. Det er endvidere kommunens opgave at orientere forældre om forskellene på de private/fleksible pasningsordninger og de kommunale dagtilbud samt orientere om de regler, der gælder, hvis forældrene pludseligt ikke ønsker at benytte den private/fleksible pasningsordning.

Økonomi

I Herning Kommune er det dagplejekonsulenter, der godkender og fører tilsyn med de private og fleksible pasningsordninger. I de kommende år skal føres tilsyn efter ”gammel” og ”ny” lovgivning. Om to år vil ny ordning været fuld indfaset. Det estimeres, at der med fuld indfasning vil være behov for yderligere en stilling, da tilsynsopgaven efter den nye lovgivning er mere tidskrævende.

 

Der er pr. 1. august 2018 tilmeldt 123 børn i private pasningsordninger. Det forudsættes, at niveauet fortsætter uændret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne for godkendelse af private/fleksible pasningsordninger (bilag 1)
at Børne- og Familieudvalget godkender de to tilsynsskemaer for henholdsvis de private pasningsordninger (bilag 2) og fleksible pasningsordninger (bilag 3)
at orientering om økonomien tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af bibeholdelse af driftstilskuddet til private daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af den nye dagtilbudslov (Bedre vilkår for private leverandører) er der kommet nye regler vedrørende godkendelseskriterier af privatinstitutioner samt fastsættelse af driftstilskud og bygningstilskud til privatinstitutioner. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om de nye regler til efterretning og godkender, at den nuværende praksis for driftstilskud bibeholdes.

Sagsfremstilling

Godkendelseskriterier af privatinstitutioner (jf. § 20)

I den nye dagtilbudslov gives kommunalbestyrelsen mulighed for at ændre i godkendelseskravene til privatinstitutionerne, som senest skal være opfyldt 6 måneder efter offentliggørelsen. Dette gælder dog kun de privatinstitutioner, der er godkendt efter den 1. juli 2018. Dvs. hvis kommunalbestyrelsen ændrer i godkendelseskriterne (på et hvilket som helst tidspunkt), skal de privatinstitutioner, der er oprettet efter den 1. juli, tilpasse deres drift svarende til kommunens nye eller opdaterede godkendelseskriterier.

 

Lovændringen skal sikre, at der ikke sker en uhensigtmæssig fastfrysning af godkendelseskriterierne til privatinstitutionerne, hvis det giver mening at ændre disse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at ændre i godkendelseskriterierne. Men på baggrund af den nye mulighed vil der fremover løbende ses på, hvorvidt godkendelseskriterierne til privatinstitutionerne er hensigtsmæssige. De nuværende godkendelseskriterier ligger på kommunens hjemmeside og er vedhæftede sagen.

 

Fastsættelse af driftstilskud til privatinstitutioner (jf. § 36)

Lovændringen giver endvidere kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte driftstilskuddet til de private vuggestuer anderledes. Som det er i dag, gives der tilskud til de private vuggestuer svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (eksklusiv udgifter til støtte), der gives til den kommunale dagpleje og daginstitutionerne. Der gives et lavere driftstilskud til dagplejen, end der gives til daginstitutionerne. Med den nye dagtilbudslov har kommunalbestyrelsen nu mulighed for at give de private vuggestuer et driftstilskud på niveau med driftstilskuddet til de kommunale daginstitutioner.  

  

Der er pt. 98 private vuggestuepladser. Det øgede driftstilskud til de private vuggestuer vil resultere i øgede udgifter på ca. en halv mio. kr.

 

Driftstilskuddet til børn ældre end 2,9 år (dvs. de private børnehaver) er uændret uanset, da dette allerede kun beregnes på baggrund af driftstiskuddet til børnehaverne og derfor er på samme niveau.

 

Fastsættelse af bygningstilskud til privatinstitutioner (jf § 37)

Afslutningsvis beskrives det i den nye dagtilbudslov, at bygningstilskuddet til privatinstitutionerne mindst skal svare til de ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Dette krav overholder Herning Kommune, hvorfor der ikke skal foretages ændringer af dette, jf. lovændringen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om de nye regler vedrørende godkendelseskriterier og bygningstilskud til privatinstitutioner til efterretning
at Børne- og Familieudvalget godkender, at det nuværende driftstilskud til privatinstitutioner bibeholdes.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af puljemidler til "Flere pædagoger i daginstitutioner med børn i udsatte positioner"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov og Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har søgt Socialstyrelsen om midler fra ansøgningspuljen "Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner".

 

Ansøgningen er imødekommet for 3 institutioner/afdelinger. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. september 2018 til 31. august 2021 i alt 8.666.375 kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af ansøgning til Socialstyrelsen fået tilskud fra ansøgningspuljen "Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner".

 

Der var søgt på vegne af 4 institutioner (fordelt på 10 afdelinger). Ansøgningen er imødekommet til 3 afdelinger under daginstitutionen Østbyens Børnehuse.

 

Det er følgende 3 afdelinger, hvor ansøgningen er imødekommet:

 • Afdeling Borgen, Valdemarsvej 339
 • Afdeling Eventyrhuset, Thyrasvej 9
 • Afdeling Holtbjerg Børnehus, Valdemarsvej 32

 

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. september 2018 til 31. august 2021 i alt 8.666.375 kr. Tilskuddet er fordelt således:

 

Tilskuddet er givet under betingelse af, at midlerne kommer oveni det vedtagne årlige budget.

 

Økonomi

Socialstyrelsen giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør ialt 8.666.375 kr. og fordeles mellem årene og afdelingerne som angivet i skemaet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på 1.556.975 kr. i 2018, 2.843.760 kr. i 2019, 2.843.760 kr. i 2020 og 1.421.880 kr. i 2021.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har ansøgt Socialstyrelsen om midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Socialstyrelsen har den 18. juli 2018 udmøntet ansøgningspuljen. 95 kommuner har fået tildelt midler, herunder Herning Kommune. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget meddeler udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud svarende til bevillingen.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgningen af puljemidler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (jf. § 15.25.22.10.) har socialstyrelsen tildelt Herning Kommune 2.672.988 kr. Af disse skal 786.891 kr. i 2019-2020 gå til kompetenceløft i dagplejen, og 1.886.097 kr. skal i 2018 gå til kompetenceløft af ledere og faglige fyrtårne.

 

Midlerne til kompetenceløft af ledere og faglige fyrtårne skal anvendes til en uddannelse, der tilrettelægges i samarbejde med VIA. VIA vil stå for forvaltningen, herunder planlægning, koordinering, undervisning, opfølgning mm. Indholdet i uddannelsen vil blandt andet være procesledelse i forhold til regeringens udspil omkring ”Stærke Dagtilbud”.

 

Forløbet vil starte med et fællesoplæg på 3 timer for al personale i daginstitutionerne. Herefter vil uddannelsesforløbet for lederne, de pædagogiske ledere og de faglige fyrtårne starte. Omfanget af uddannelsen vil være på ca. 3,5 undervisningsdage. Det forventes, at lederne, de pædagogiske ledere og de faglige fyrtårne vil få separate undervisningsdage samt fælles undervisningsdage.

 

Midlerne til dagplejen skal anvendes på PAU-uddannelsen af 3 dagplejere.

 

Midlerne forventes frigivet snarest.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget meddeler udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på 1.886.097 kr. i 2018, 393.445,5 kr. i 2019 og 393.445,5 kr. i 2020.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om dispensation for tidsfrist vedr. etablering af privat daginstitution i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

En gruppe borger i Fasterholt arbejder med at etablere en privat daginstitution pr. 1. marts 2019.

 

I henhold til Herning Kommunes "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for Børn i Herning Kommune" er ansøgningsfristen 1. marts i året forud for det år, hvor driften påbegyndes. I godkendelseskriterierne står også, at hvis det er hensigtsmæssigt set i forhold til de berørte børn og personalet, kan kommunen dog se bort fra dette krav.

 

Borgerne i Fasterholt søger om dispensation for ansøgningsfristen, som var 1. marts 2018.

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution LÆringscenter Syd har lejet lokaler i Fasterholt til afdeling Tusindfryd. Lejekontrakten udløber 28. februar 2019 og det er besluttet, at den ikke forlænges.

 

På den baggrund har en gruppe borgere i Fasterholt ønske om at etablere en privat daginstitution pr. 1. marts 2019 i de lokaler, som pt. lejes af LÆringscenter Syd.

 

Borgerne i Fasterholt søger om dispensation for ansøgningsfristen, som ifølge "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for Børn i Herning Kommune" var 1. marts 2018. Der kan ifølge godkendelseskriterierne ses bort fra dette krav, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til de berørte børn og personalet.

 

Gruppen af borger er ved at udarbejde vedtægter, og der vil i august 2018 blive afholdt stiftende generalforsamling. De vil herefter indsende endelig ansøgning om etablering af privat daginstitution.

 

Ansøgning om dispensation er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget giver dispensation for ansøgningsfristen 1. marts 2018.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Opnormering af vuggestuepladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den samlede vuggestuenormering er på 680 pladser. Pr. 1. august 2018 er der indmeldt 687 børn i vuggestuen, og der er 46 børn på ventelisten, der har vuggestuen som førsteprioritet.

 

Det indstilles, at den nuværende normering på 680 pladser ophæves. Center for Børn og Læring tilpasser fremadrettet antallet af vuggestuepladser for at sikre pasningsgarantien, samt så vidt det er muligt, imødekomme ønsker og behov under hensyntagen til Dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene.

 

Udvalget orienteres hvert kvartal om udviklingen i antal dagpleje- og vuggestuepladser. I den forbindelse beslutter udvalget, hvorvidt der skal iværksættes specifikke tiltag til fortløbende overholdelse af pasningsgarantien.

Sagsfremstilling

I distrikt 10 (Lind) er der fortsat problemer med at få ansat kvalificerede dagplejere. Men også i distrikt 1 (Tjørring), distrikt 9 (Hammerum/Gjellerup) og distrikt 13 (Kibæk) er der udfordringer. Det betyder, at der i disse områder pt. er problemer med at leve op til pasningsgarantien.

 

Dagplejen forsøger fortsat at få ansat det nødvendige antal dagplejere, så forældre, der ønsker en dagplejeplads, kan få deres ønske opfyldt i distriktet. Der arbejdes efter, at det fortsat skal være muligt at få både dagpleje og vuggestue i alle distrikter.

 

Pladsanvisningen oplever generelt en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Herning Kommune, både fra forældre og fra institutioner. Sammenholdt med, at det fortsat er svært at få ansat det nødvendige antal dagplejere, anbefales det, at vuggestuenormeringen løftes.

 

Det er muligt at løfte den samlede vuggestuenormering uden, der skal bruges anlægskroner. Etableringsomkostningerne skal afholdes indenfor den enkelte daginstitutions budget.

 

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på vuggestuepladser og dagplejens udfordringer med at få ansat det nødvendige antal dagplejere er der behov for at udvide antallet af vuggestuepladser.

  

Udvidelse af antallet af vuggestuepladser skal ske i tæt samarbejde med dagplejen for blandt andet at undgå for mange tomme pladser i dagplejen.

Økonomi

De variable udgifter til en vuggestueplads i forhold til en plads i dagplejen er ca. 2.500 kr. højere pr. barn pr. år.

 

Dette er under forudsætning af, at det større brug af vuggestuepladser ikke samtidigt medfører en dårligere udnyttelse af kapaciteten i dagplejen. Endvidere er det en forudsætning for beregningen, at udvidelsen kan ske i den eksiterende bygningsmasse, således at der eksempelvis ikke udløses udmelding af ressourcer til tillæg for ekstra huse.

 

Med henvisning til merudgiftens samlede størrelse foreslås det, at finansiering af beløbet findes indenfor Dagtilbuds samlede ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den nuværende normering på 680 vuggestuepladser ophæves

at Center for Børn og Læring fremadrettet tilpasser antallet af vuggestuepladser for at sikre pasningsgarantien, samt så vidt det er muligt, at imødekomme forældreønsker

at udgifter i forbindelse med tilpasningen af pladser afholdes indenfor det samlede dagtilbudsbudget

at tilpasningen kan ske i den eksisterende bygningsmasse

at etableringsomkostningerne afholdes indenfor den enkelte daginstitutions budget

at udvalget i forbindelse med kvartalsrapporten orienteres om fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser og på baggrund heraf beslutter, hvorvidt der skal igangsættes tiltag med henblik på overholdelse af pasningsgarantien.

 

 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Udvidelse af vuggestuepladser i Ilskov

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Daginstitutionen Børneliv i Ilskov (Skovmyren) er normeret til 8 vuggestuepladser. Pr. 1. august 2018 er der indmeldt 8 børn og frem til og med januar 2019 er der 8 børn på venteliste.

 

Det indstilles, at den samlede vuggestuenormering i daginstitutionen Børneliv løftes til 16 pladser. 

Sagsfremstilling

Da der er børn på venteliste til vuggestuen, og da dagplejen i Ilskov er fyldt op, har både institutionen og forældrene et ønske om, at vuggestuenormeringen løftes.

 

I Ilskov er antallet af indmeldte børnehavebørn faldende, og der er kun 1 barn på venteliste resten af året. Det betyder, at der vil være plads til at udvide antallet af vuggestuepladser uden, at der skal bruges anlægskroner.

 

Både institutionen og forældrene har et ønske om, at vuggestuenormeringen løftes, det handler om Ilskovs fremtid som landsby, og derfor er det vigtigt, at børn fra Ilskov også kan tilbydes pasning i Ilskov.

 

Børnelivs forældrebestyrelse havde oprindeligt et ønske om at blive opnormeret til 12 vuggestepladser. Det vil dog ikke imødekomme ønsket om, at alle børn fra Ilskov også tilbydes pasning i Ilskov.

 

Udvidelsen af antallet af vuggestuepladser skal ske i tæt samarbejde med dagplejen, blandt andet for at undgå for mange tomme pladser i dagplejen.

Økonomi

De variable udgifter til en vuggestueplads i forhold til en plads i dagplejen er ca. 2.500 kr. højere pr. år.

 

Dette er under forudsætning af, at det større brug af vuggestuepladser ikke samtidigt medfører en dårligere udnyttelse af kapaciteten i dagplejen. Endvidere er det en forudsætning for beregningen, at udvidelsen kan ske i den eksisterende bygningsmasse, således at der eksempelvis ikke udløses udmelding af ressourcer til tillæg for ekstra huse.

 

Med henvisning til merudgiftens samlede størrelse foreslås det, at finansiering af beløbet findes indenfor Dagtilbuds samlede budgetramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at vuggestuenormeringen i Børneliv løftes til 16 pladser.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.06.08-K09-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om nyt tilsynskoncept

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Der er indgået aftale med Direktionens Stab om en ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet. Denne fremlægges for Børne- og Familieudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynsmodellen er opdelt i fire temaer:

 

1)     Kontraktmøder

2)     Pædagogisk tilsyn

3)     Økonomisk tilsyn

4)     Herning Kommunes Tilsynsenhed.

 

Se bilag for en uddybning af indhold, formål mm.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager tilsynsmodellen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om 2 projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om deltagelse i 2 projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien og støttet af Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i alt fordelt 213,6 millioner kroner til alle fem regioner, så regionerne i samarbejde med kommuner kan styrke Børne- og Ungdomspsykiatrien. Pengene kommer fra satspuljen for 2018 og handler overordnet set om, at regionerne rykker ud til kommunerne, så de i samarbejde kan styrke den opsporende og forebyggende børne- og ungdomspsykiatriske indsats.

 

Herning Kommune er kommet med i to projekter, der skal sikre et bedre tværsektorielt samarbejde og dermed en bedre børne- og ungdomspsykiatrisk indsats for børn og unge i Herning Kommune.

 

Det første projekt omhandler implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Her er fokus på børn og unge med spiseforstyrrelser, ADHD og depression. Dette projekt har samlet fået tildelt ca 6 millioner, her af udgør Herning Kommunes andel ca 2,5 millioner over en treårig periode. Formålet med dette projekt er at sikre, at børn og unge med spiseforstyrrelser, ADHD og depression bliver udredt og behandlet tidligt, så de hele tiden har en tilknytning til hverdagslivet sammen med deres familier.

 

Det andet projekt omhandler afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion. Her er Herning Kommune blevet tildelt 2.171.818 kr over en treårig periode.I ovenstående projekt er Herning Kommune med i to delprojekter; en forebyggende indsats ved begyndende skolevægring samt et projekt om bedre samarbejde med almen praksis ved henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

 

Ansøgning om indtægts- og udgiftsbevilling vil blive fremlagt for udvalget, når de justerede budgetter er endeligt godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om evaluering af mestringsprogrammet Stepping Stones

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Jensen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om evalueringen af mestringsprogrammet Stepping Stones. Programmet blev afprøvet i blandt andet Herning Kommune i 2016-2017.

Sagsfremstilling

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har evalueret 3 mestringsinitiativer for forældre til børn med handicap. De 3 initiativer har været afprøvet med støtte fra Socialstyrelsen. Herning er en af fem kommuner, der har afprøvet indsatsen Stepping Stones i 2016-2017.

 

Stepping Stones er en evidensbaseret familie- og forældreindsats. Indsatsen er målrettet forældre til børn på 2-12 år med betydelige eller varige handicap. Formålet med indsatsen er at styrke forældrenes evne til at mestre hverdagen med barnet. Det sker ved, at indsatsen støtter forældrene i at udvikle effektive strategier til at håndtere deres barns problemskabende adfærd og udviklingsmæssige udfordringer og til at imødegå problemer i parforholdet og med det omgivende samfund. Stepping Stones har fokus på forebyggelse ved at øge forældrenes færdigheder og derigennem bidrage til, at forældrene i endnu højere grad kan bidrage til deres barns positive udvikling og derved deres trivsel. Stepping Stones er bygget op som en række moduler, der kan skræddersys til den enkelte familie. Forældrene skal altså ikke deltage i alle moduler, men kan tilbydes dem, der imødekommer deres særlige udfordringer.

 

Evalueringen viser, at de forældre, der har deltaget i Stepping Stones, oplever en positiv udvikling på de fleste af de områder, som evalueringen måler. Den mest markante, positive udvikling er, at de føler sig bedre i stand til at mestre familielivet med et barn med handicap. De er mere tilfredse i forældrerollen, og de føler sig mere kompetente i rollen. Forældrene – og særligt fædrene – føler sig også mindre stressede og oplever, at de trives bedre, efter at de har deltaget i Stepping Stones. Den positive ændring holder også 3-6 måneder efter indsatsen. Indsatsen påvirker ikke forældrenes sociale liv og niveauet af konflikter i deres parforhold.

 

Evalueringen viser også, at praktikere og ledere i de fem kommuner giver udtryk for, at de har savnet indsatser målrettet forældre til et barn med handicap. De peger på, at indsatsen giver mulighed for at efterleve kommunernes fokus på at arbejde evidensbaseret, og at Stepping Stones understøtter et fokus på tidlige forebyggende indsatser.

 

Døgn- og Familiestøtte Herning implementerer Stepping Stones i 2018.

Økonomi

Driftsomkostningerne til Stepping Stones er mellem 1.344 kr. og 8.528 kr. pr. deltager pr. modul i gennemsnit for de 5 kommuner (2017-priser). Udgiften til fortsat tilbud om Stepping Stones moduler finansieres i 2018 af resterende projektmidler, som Socialstyrelsen har godkendt overført fra projektperioden til 2018. Fra 2019 finansieres tilbuddet inden for Døgn- og Familiestøttes ramme til vejledning af familier.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-P00-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om samarbejdet med Selvhjælp Herning om trivselsgrupper

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf

Sagsresume

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget 2018 at slå de to projekter "Når cykelhjelm ikke er nok" og Trivselsgrupper for skoleelever sammen og organisere projektet under Selvhjælp Herning. Der blev afsætte 350.000 kr. til formålet. Udvalget orienteres om status på projektet.

Sagsfremstilling

Selvhjælp Hernings tilbud består af trivselsgrupper for børn med forskellige emner alt afhængig af efterspørgsel. Emnerne kan være børn med forældre med fysisk eller psykisk sygdom, børn med ADHD, børn med skilte forældre, børn i sorg, børn med lavt selvværd og børn med ordblindhed.

 

Trivselsgrupper for børn, hvor forældre eller søskende har fysisk eller psykisk sygdom, foregår i Selvhjælp Herning og består af 1 individuel samtale før opstart i trivselsgruppen samt 1 hold med 8 børn á 10 gange. Der har været afholdt 1 hold i foråret 2018. Der kommer lignende hold i efteråret.

 

Selvhjælp Herning står for formidling i skoleklasser om børn med forældre eller søskende, der har fysisk eller psykisk sygdom. Der er aftaler på 3 nye skoler i efteråret.

 

Selvhjælp Herning har Trivselsgrupper på skoler á 10 gange. 10 skoler kender Selvhjælp Herning, idet der allerede er etableret trivselsgrupper, hvor en frivillig og en AKT er gruppeleder. På disse skoler kan løbende etableres trivselsgrupper med børn af forældre med fysisk eller psykisk sygdom.

 

Formidling af trivselsgrupper sker på Skoleintra, plakater på alle skoler, på Selvhjælp Hernings hjemmeside og pjecer til samarbejdsparnere.

 

Der arbejdes løbende med at uddanne og finde frivillige til opgaven.

 

Sagen sendes til orientering i Forebyggelsesudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Evaluering af fyraftensmøde for alle medarbejdere i Børn og Unge, maj 2018

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-2-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Licitationsresultat

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-6-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Licitationsresultat

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelser fra udvalgets medlemmer