Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 22. februar 2017
Mødested: Brændgårdskolen, Brorsonsvej 4, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.20.00-P20-7-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Sdr. Felding Skole - status og vurdering af behov for yderligere ombygning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole.

 

Byrådet besluttede den 15. november 2016, pkt. 301 at meddele anlægsudgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinnet på Sdr. Felding Skole, hvormed der henstår et restrådighedsbeløb på 1,754 mio. kr.

 

Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Familieudvalget skulle forelægges revideret projekt, tidsplan og endelig økonomi for færdiggørelsen. Herudover at plan for ønskede lokaletilpasninger i udskolingsbygningen samt økonomisk overslag herpå skulle forelægges.

Sagsfremstilling

Nærværende sag indeholder status på det igangværende byggeprojekt samt beskrivelse af de resterende bygningsmæssige tilpasninger på skolen.


Status på det igangværende byggeprojekt:

Projektet omfatter fuld om- og tilbygning af mellemtrinnet, herunder etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i både mellemtrins- og udskolingsbygninger som følge af AT-påbud.

Status pr. ultimo januar 2017 er, at økonomien i det igangværende projekt ser ud til at holde i forhold til den samlede bevilling på 12,350 mio. kr., der består af følgende:

·         Om- og tilbygning – anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2016

·         Håndværk og design – anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016

·         Ventilation – påbud fra AT – anlægsbevilling på 3,35 mio. kr. i 2016 (overført fra 2015)

·         Medfinansiering på 0,4 mio. kr. fra Sdr. Felding Skole overført fra drift til anlæg i 2016

·         Færdiggørelse af oprindelig etape 1 (to manglende klasselokaler) – anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2017.

 

Byggeriet forventes færdigt til skolestart primo august 2017.

 

Resterende bygningsmæssige tilpasninger: 

Siden den oprindelige plan for til- og ombygning af Sdr. Felding Skole blev udfærdiget i 2014, har der vist sig faldende børnetal i området. Behovet for en om- og tilbygning af overbygningsklasserne er derfor ikke længere til stede. Tidligere vurderet til ca. 9 mio. kr. Der resterer dog en række lokalemæssige tilpasninger:

 

  • etableringen af åbent fælles- og trivselsareal og flytning af kontorlokaler
  • indretning af nye rum til lærerforberedelse og
  • tilpasnig af køkken og personalefaciliteter.

Økonomi

Det vurderes, at de skitserede lokaletilpasninger vil kunne udføres indenfor det resterende rådighedsbeløb på 1,754 mio. kr. vedr. Sdr. Felding Skolen.

 

Det foreslås i så fald at lade nuværende rådgiver på byggeriet håndtere lokaletilpasningerne som ekstraarbejder på den igangværende enterprise til udførelse i 2017.

 

Af hensyn til maksimal budgetsikkerhed foreslås lokaletilpasningerne iværksat som selvstændige etaper i forlængelse af hinanden.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at status på det igangværende projekt, herunder status på økonomi og revideret tidsplan tages til orientering
at de i sagen skitserede ønsker til yderligere lokaletilpasninger godkendes
at lokaletilpasningerne udføres jfr. skitseret i sagsfremstillingen
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,754 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole, til lokaletilpasningerne
at beløbet finansieres af restrådighedsbeløbet i 2017 på 1,754 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole. 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-14-16 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Beskæftigelsesudvalgets investeringsforslag på ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget anmodes med denne sag om en udtalelse til brug for Beskæftigelsesudvalgets videre arbejde med investeringsforslag, der vedrører beskæftigelses- og uddannelsesvejledningsområdet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har siden medio 2016 arbejdet målrettet med prioritering i beskæftigelsesindsatsen. Prioriteringsarbejdet blev oprindeligt igangsat som følge af det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet, hvilket gav anledning til at revurdere kommunens beskæftigelsesindsats. Inden refusionsreformen var statens refusion til kommunerne afhængig af hvilke aktiviteter borgere på offentlig forsørgelse deltog i, og refusionssatserne var ligeledes forskellig for de enkelte forsørgelsesydelser.

 

I det nye refusionssystem er refusionen ens på tværs af alle ydelser, og refusionen aftrappes over tid. Det vil sige jo længere en borger er på offentlig forsørgelse samlet set, jo lavere er statens refusion af de kommunale udgifter til forsørgelse. Dette sætter ud fra et økonomisk perspektiv ekstra fokus på at sikre den størst mulige effekt af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

De enkelte prioriteringsforslag er blevet udviklet igennem samarbejde mellem Mploy og Beskæftigelsesafdelingens enheder. Det er dog de enkelte enheder, der har beskrevet de enkelte forslag, og har herunder vurderet forslagene i forhold til om der er tale om:

 

  • Effektivisering
  • Prioritering
  • Investering

 

Samlet set har Beskæftigelsesudvalget lige nu 30 prioriteringsforslag der arbejdes videre med. Forslagene fordeler sig som følger:

 

 

Forslagene der fremlægges for Børne- og Familieudvalget, er de prioriteringsforslag der vedrører unge, og ligeledes kræver investering for at kunne iværksættes.

 

De priorteringsforslag hvor Beskæftigelsesudvalget ønsker Børne- og Familieudvalgets udtalelse er de 6 Investeringsforslag fra Ungeenheden (UE). De enkelte forslag er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

Beskæftigelseschef Carsten Lagoni deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget giver udtalelse på de forelagte investeringsforslag på ungeområdet til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget hilser de beskrevne tiltag velkomne i forhold til fokus på tidlig indsats/investering, og hvad der virker. Der ønskes opmærksomhed på at skabe en sammenhængende tilbudsvifte til ungegruppen "henover det 18. år".

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-17 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Opfølgning af deltagelse på KL´s Børn og Unge topmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget deltog ved KL's børnetopmøde i februar 2017. På baggrund heraf lægges op til en drøftelse i udvalget af, hvad der kan inspirere til arbejdet på børne- og ungeområdet lokalt i Herning.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget deltog i KL's Børnetopmøde i begyndelsen af februar 2017. Temaet for topmødet var "Dannelse og Uddannelse i det 21. århundrede".

 

Ved topmødet var der en række oplæg, som kan inddeles i følgende overordende emner:

 

  • Generelt om dannelsebegrebet - hvordan kan det forstås: oplæg ved Stefan Hermann og Svend Brinkmann. Dette tema tages op ved det planlagte møde for alle medarbejdere i Børn og Unge den 21. marts 2017.

 

  • Vigtigheden af tidlig indsats - evidens for at investeringer i almenområdet kan betale sige: oplæg ved Rasmus Landersø. Temaet giver idéer til investeringer i den tidlige barnealder for at mindske den sociale ulighed i skolepræstationer, uddannelse og sundhed.

 

  • Dannelse set i et fremtidsperspektiv og generation Z's behov: oplæg ved Anne Skare Nielsen, Jannie Moon Lindskov og Hans Henrik Knoop samt Jens Vase. Temaet illusterer på forskellige vis, at dannelsesbegrebet og behov ændrer sig over tid, jf. udviklingshastigheden og tegn på distruption.

 

Herudover var der mulighed for deltagelse i forskellige workshops, hvor en række kommunalpolitikere, forskere og praktikere var vært ved mere specifikke temaer. Link til program og materialer anvendt ved topmødet

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at input og inspiration fra Børnetopmødet drøftes i forhold til, hvad der med fordel kan inddrages i det lokale arbejde på området.

Beslutning

Sagen drøftet.

 

Sagsnr.: 17.13.00-P21-1-17 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Evaluering af Social Pejling - SSP

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Bøgehøj Schibsbye

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmøde den 8. juni 2016 blev det besluttet, at formidlerteamet under Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP) afholder pilotprojekt om Social Pejling for 6. årgang på 6 skoler. Det blev endvidere besluttet at projektet skulle evalueres og genbehandles på Børne og Familieudvalgets møde i foråret 2017.

 

Udrulningen af pilotprojektet om Social Pejling, sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget med henblik på implementering af projektet til alle folkeskoler i Herning Kommune fra skoleåret 2017/18.  

Sagsfremstilling

Børn/unge har et stort behov for at føle sig inkluderet i en gruppe, og føle sig som en del af normaliteten. Vi ser børn/unge udvikle en risikoadfærd baseret på overdrevne forestillinger til andre individers adfærd med risiko for mistrivsel, afvigelse fra normaliteten og eksklusion af fællesskabet.

 

Social pejling bruges i det forbyggende arbejde til at oplyse eleverne om, hvordan virkeligheden ser ud via Ungeprofilundersøgelsen. Dermed korrigeres deres pejlinger eller forestillinger, så denne stemmer overens med virkeligheden. Social pejling er dermed en arbejdsmetode mod flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser. Social pejling evidensbaseres gennem Ringstedforsøget, jf. Balvig, F., 2010.

 

Formål

Arbejdet med social pejling og sociale misforståelser har til formål at styrke trivslen hos eleverne i 6.årgang. Det kan anskues som forlængelse af samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiets (SSP) nuværende indsatser i 4. årgang (Digital trivsel), samt 8. årgang (Trivselsdage). Derudover kan en forebyggelse af sociale misforståelser/overdrivelser være med til at styrke de beskyttende faktorer, samt forebygge en udvikling af eventuelle risikofaktorer på et generelt niveau.

 

Den samlede indsats med Digital trivsel, Social Pejling og Trivselsseminar skal ses som en del af Herning Kommunes forebyggelsesindsats (Herningmodel - Børn og Unge), hvor tidlig opsporing, trivsel og inklusion er gennemgående temaer.

 

Social pejling - lektioner/opbygning

Målgruppen for pilotprojektet har været børn/unge i alderen 11-13 på 6. årgang på 7 skoler i Herning Kommune, svarende til 215 børn/unge, samt deres forældre. For nærmere præcisering af skolerne (se evt. bilag 1, Evaluering)

 

Social pejling forløber over fire lektioner med et afsluttende forældremøde om aftenen. Eleverne bliver præsenteret for en række sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, hvor forholdet mellem forestillinger og faktiske forhold er det centrale. Eleverne udarbejder slutteligt en fælles klassekontrakt med beskrivelse af klassefællesskabets normer og værdier.

 

Forældremødet giver indsigt i elevernes erkendelser, samt et indblik i sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser på baggrund af den evidensbaserede forskning.

 

Data fra evalueringen / projektets målopfyldelse

Målene for projektet er indfriet da eleverne gennem oplæg, dialog og inddragelse, har fået personlige værktøjer til at gennemskue sociale misforståelser, kendskab til begrebet sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, samt oparbejdet en evne til at være kildekritisk. Endvidere er der opnået en opmærksomhed på, at fællesskabet også kan have en negativ effekt på individet.

 

Adspurgt om skolen skal forsætte med at afholde dagen om Social pejling, svarer henholdsvis 96,7 % af forældrene og samtlige lærere (100%), at de ønsker en fremtidig implementering af Social pejling.

 

 

 

Derudover tilkendegav 84,4 % af forældrene, at de havde lært noget nyt ved forældremødet. 

 

75 % af lærerne angiver de lærte noget nyt om deres klasse.

 

18,7 % af forældrene var positiv overrasket over de præsenterede tal fra Ungeprofil-undersøgelsen, da de havde en antagelse om, at problematikken var hyppigere. Der kan argumenteres for, at det understreger aktualiteten og vigtigheden i at afholde forældremøderne, da forældrene ligeledes skal forholde sig til flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser for at kunne inddrages som en ressource i forebyggelsen af flertalsmisforståelser i både egne - og andre børns fællesskaber i såvel skole- som fritidsliv. Jf. Herning Kommunes Inklusionsstrategi.

 

Evalueringen viste ligeledes hvem de unge efterfølgende deler indholdet med omkring Social pejling. 42,7 % af forældrene har snakket med deres barn om indholdet mens tilfældet var 100% hos lærerne. Lærerne er på den baggrund en stor forudsætning for projektets succes. Dette fremgår ligeledes af de deltagende observationer, hvor der hos eleverne er en gennemgående holdning til, at klasselærens påmindelse og aktiv brug af klassekontrakten, er afgørende for, om kontrakten/projektets grundlag bliver anvendt i daglig praksis.  

 

 

 

Samtlige af de adspurgte lærere gav udtryk for at de emner, der var sat i spil gennem social pejling, var aktuelle i forhold til deres klasse/årgang.

 

Resultaterne af evalueringen giver generelt et positivt billede af elevernes, forældrenes og lærernes syn på projektet. Dette billede er ikke påvirket af geografiske eller demografiske forhold. Der er derfor ikke grund til at tro, at projektet vil være hverken mere eller mindre relevant i nogle områder frem for andre.   

Økonomi

Den økonomiske rammesættelse for Social Pejling, er 99.850 kr. fordelt på de 30 folkeskoler. Rammesættelsen af finansieringen indstilles til, at UngHerning tildeles en ekstra bevilling på 99.850 kr. i skoleåret 2017-2018 fra forvaltningens centrale pulje til forebyggende indsatser, til udrulning af projekt social pejling på 6. årgang.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender udrulning af pilotprojektet - Social pejling, 6. årgang - til alle folkeskoler i Herning Kommune fra skoleåret 2017-2018
at Børne- og Familieudvalget tildeler UngHerning en ekstra bevilling på 99.850 kr. i skoleåret 2017-2018 fra forvaltningens centrale pulje til forebyggende indsatser til implementering af projekt social pejling på 6. årgang
at den fremtidige finansiering af social pejling på 6. årgang søges indarbejdet i budgetlægningen for 2018 og overslagsårene.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Afslutning af projekt Manderådgivning i 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

"Manderådgivningen" er et anonymt behandlingstilbud til personer, som udøver fysisk eller psykisk vold mod deres partner. Manderådgivningen er finansieret af projektmidler fra Børne- og Socialministeriet. Projektet og finansieringen ophører pr. 30. september 2017. Der præsenteres 2 scenarier for tilbuddet herefter.

Sagsfremstilling

Manderådgivningen startede op under Ringkøbing Amt i 2004, og overgik til Herning Kommune i 2007. Projektet har været finansieret af projektmidler fra Børne- og Socialministeriet siden opstarten. Projektet er forankret i Herning Kommune, men er et tilbud til personer, bosat i kommunerne i det tidligere Ringkjøbing Amt.

 

Manderådgivningen er et anonymt tilbud til personer, som udøver fysisk eller psykisk vold mod deres partner. Projektet tilbyder individuelle samtaler og terapi. Det er ikke et krav, at manden/kvinden er i et parforhold på behandlingstidspunktet.

 

Den voldsramte partner og børn kan også deltage i behandlingen, hvis det vurderes, at parret kan drage nytte af dette. Partneren modtager desuden selvstændig behandling, hvis det vurderes at være givtigt for målet om at stoppe voldsudøvelsen i parforholdet. Derudover kan projektet også tilbyde behandling til kvinder, der er kommet ud af et voldelig forhold.

 

Projektets formål er at bringe voldsudøverens fysiske og/eller psykiske voldelige adfærd over for partneren til ophør, og samtidigt skabe et alternativt og mere hensigstmæssigt adfærdsmønster til volden.

 

Voldsudøverne og deres partnere modtager kognitiv terapi med henblik på at stoppe den voldelige adfærd overfor partneren. Dette er i vid udstrækning lykkedes. Det vurderes, at tilbuddet i forhold til børnefamilier forebygger behovet for mere indgribende foranstaltninger i familien.

 

Der tilbydes max. 20 timers behandling. Forløbenes varighed veksler fra 5 til 20 timer.

 

Der har været 18 familier/enlige fra Herning Kommune i projektet i 2015, heraf 7 børnefamilier med i alt 12 børn.

 

Manderådgivningen består af en psykolog, der arbejder på projektet 1 dag om ugen (fredag). De fleste der henvender sig er selvhenvendere. Selvhenvendelse og anonymitet opleves som vigtigt i forhold til at få folk i behandling i Manderådgivningen.

Økonomi

Projektets budget er på 250.000 kr. pr. projektår. Projektets bevilling udløber pr. 30. september 2017.

 

Der er 2 scenarier for fremtiden for Manderådgivningen i Herning Kommune:

 

Scenarie 1:

Center for Børn og Forebyggelse vil efter projektets udløb ikke overtage finansieringen og trækker sig fra projektet. Det er op til privatpraktiserende psykologer, om tilbuddet skal fortsætte og hjælpen udbydes på markedsvilkår.

 

Scenarie 2:

Manderådgivningen i dens nuværende form er et forebyggende tilbud med mulighed for selvhenvendelse og anonymitet, hvilket betyder at borgeren ikke behøver at have en sag i Center for Børn og Forebyggelse. Hvis Center for Børn og Forebyggelse skulle drive tilbuddet videre i denne form - dog kun for Herning Kommunes borgere -  forventes udgiften at være ca. 175.000 kr. om året. Denne udgift kan ikke umiddelbart afholdes inden for det nuværende budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Center for Børn og Forebyggelse trækker sig fra projektet, når det udløber 30. september 2017 (scenarie 1).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet det fortsat efter konkret vurdering vil være muligt at købe behandlingstilbud til mænd, der udøver fysisk eller psykisk vold mod deres partner.  

 

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om aftenklubber i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Center for Børn og Læring orienterer hermed om fordeling af aftenklubpladser under Dagtilbudsloven i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Børne- og Familieudvalgets beslutning i august 2014 om, at Center for Børn og Læring bemyndiges til at justerer antal pladser i de enkelte aftenklubber, alt efter hvor der er efterspørgsel efter dem, kommer hermed en status på den nuværende fordeling af pladserne.

 

Det samlede antal aftenklubpladser under Dagtilbudsloven i Herning Kommune udgør 750 pladser.

 

Pr. januar 2017 er de 750 pladser fordelt således blandt de 13 aftenklubber.

Klubberne har åbnet 1 eller 2 aftner om ugen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om plejefamilieområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

I tråd med Herningmodellen skal plejefamilieområdet styrkes. Det gælder lige fra rekruttering, uddannelse, netværk med plejefamilierne, supervision til plejefamilierne og kontrol/opfølgning med plejefamilierne og deres arbejde med børnene. Derfor foreslås området styrket med to fuldtidsstillinger, finansieret af forventet mindreforbrug på udgifterne til anbringelser på institution jf. balanceplanen.

Sagsfremstilling

Herning kommune satser på at være en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for plejefamilier. Det gør vi fordi Herningmodellen bygger på opvækst i hverdagsmiljøer og derfor brug af plejefamilier ved anbringelser frem for langvarig institutionsanbringelse – især når der er tale om børn under 12-14 år. Kommunen har brug for en bred vifte af plejefamilier således, at der kan skræddersys planer til barnet og rammer for barnets opvækst.

 

Herning kommune benytter sig af forskellige typer plejefamilier: Akut-plejefamilier (benyttes ved akutanbringelser), kommunale plejefamilier (plejefamilier på fast løn til børn med særlig komplekse problemer), aflastningsplejefamilier, netværksplejefamilier (specifikt udvalgte plejefamilier i barnets netværk) og flere kategorier. Der er forskellige godkendelsesprocedurer for de forskellige typer plejefamilier. Som hovedregel skal plejefamilier godkendes af Socialtilsyn Midt – netværksplejefamilier skal dog godkendes af kommunen. Plejefamilier er således godkendt på forskellige niveauer og til at håndtere forskellige problematikker hos børnene.

 

Forvaltningen er netop overgået til ”gennemsnitsaflønning” af nye plejefamilier. Det betyder, at man aftaler en gennemsnitsløn for en længere periode uanset om barnets funktionsniveau bliver bedre i perioden. Lønnen sættes ikke (som tidligere) ned, hvis barnet får det bedre. Hensigten er at fremme og påskønne plejefamiliens indsats for, at plejebarnet skal få det bedre. Vi forventer ikke at spare penge ved denne omlægning, men forventer at plejebørnene vil få det bedre, og plejefamilierne bliver mere tilfredse.

 

Vi har erfaring fra forskellige programmer om at samarbejde med plejefamilier om svære problematikker hos børnene (fx fra TFCO-programmet). Erfaringerne herfra peger på, at indsatser til børn i plejefamilier fint kan kombineres med socialpædagogiske indsatser, hvor plejefamilien samarbejder med fx socialpædagoger om at træne og støtte barnet.

 

Plejefamilierne har givet udtryk for, at de værdsætter fælles uddannelse, supervision og fællessamlinger, hvor de kan dele erfaringer og tilegne sig viden. Uddannelse og supervision er lovpligtig, men vi vurderer, at vi med fordel kan udvide disse tilbud til plejefamilierne.

 

Der er behov for at styrke gruppen af familieplejekonsulenter således, at de i højere grad kan understøtte, uddanne, supervisere, men også føre tilsyn med plejefamilierne og deres arbejde. Herved sikres en høj kvalitet i indsatsen til børn, som anbringes i plejefamilier, og Herning kommune vil være en attraktiv samarbejdspartner for plejefamilier. Der vil derfor ske en udvidelse af familiekonsulentgruppen med to konsulenter.  

Økonomi

De beskrevne tiltag holdes inden for budgetrammen på Serviceområde 16, da det er en af de forudsætninger, der ligger bagved balanceplanen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om den styrkede indsats på plejefamilieområdet til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

  • Orientering om Midtbyprojekterne (opgradering af skolegårde m.v.) v. Sven Nørgaard, projektmedarbejder.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsprojekt - valg af entreprenør

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer