Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om status på Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om status på implementering af Herningmodellen.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget blev senest orienteret om status på Herningmodellen på mødet den 20. juni 2018 (punkt 69). Det er besluttet, at udvalget skal have halvårlige orienteringer om udviklingstendenserne på området.

 

Positive tendenser:

 • Anbringelsesmønstret bevæger sig i retning af en mindre andel børn/unge, der er anbragt på institution, og en større andel børn/unge, der er anbragt i plejefamilie
 • Der er færre anbragte børn/unge
 • Der er flere, der modtager forebyggende foranstaltninger
 • Der ses ikke flere sammenbrud i anbringelserne
 • Der ses færre tvangsanbringelser
 • Der arbejdes tværfagligt og tidligt forebyggende

 

Fokus fremadrettet:

 • Omlægningen tager tid, og implementeringsprocessen fortsætter.
 • Rådgiverne arbejder både i ”gamle” og ”nye” sager. Det samlede antal af sager er steget i perioden, og ambitionen er at opnå samme mønster som i pilotprojektet. Her sås først stigende sagstal, og herefter et fald i projektets år 3. Dog ser det ud til at tage noget længere tid ved udbredelsen til hele kommunen.
 • Tværfagligt samarbejde: Vi afsøger fortsat de rette modeller for tværfagligt samarbejde ud fra "tid versus outcome" og videreudvikler på indsatserne på tværs af faggrupper og -grænser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Evt. udsættelse af opstartstidspunkt for privat daginstitution i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde den 24. oktober 2018 opstart pr. 1. januar 2019 af den private daginstitution Børnehuset Tusindfryd i Fasterholt. Der blev godkendt daginstitution for de 0 - 6-årige, mens der ikke blev indgået aftale om opstart af privat fritidshjem.

 

Bestyrelsen og arbejdsgruppen bag Børnehuset Tusindfryd søger nu om eventuel udsættelse af opstart til 1. marts 2019.

Sagsfremstilling

Efter at Børne- og Familieudvalget den 24. oktober godkendte opstart af privat daginstitution pr. 1. januar 2019 for 0 - 6-årige men ikke indgik aftale om opstart af privat fritidshjem, har bestyrelsen og arbejdsgruppen bag Børnehuset Tusindfryd søgt om eventuel udsættelse af opstart til 1. marts 2019.

 

Bestyrelsen og arbejdsgruppen bag Børnehuset Tusindfryd har efter Børne- og Familieudvalgets beslutning indsendt ønske om at starte privat fritidshjem op i Børnehuset Tusindfryd uden tilskud fra Herning Kommune. De tilkendegiver, at der er opbakning til dette blandt forældre og erhvervslivet i Fasterholt.

 

De ønsker et samlet Børnehuset Tusindfryd med børn fra 0 år til 4. klasse. På den baggrund har de forespurgt Center for Børn og Læring omkring mulighederne for dette. Der er derfor sendt en forespørgsel til Børne- og Socialministeriet og Undervisningsministeriet om mulighederne for dette, og der afventes svar.

 

Vedlagt henvendelse fra Børnehuset Tusindfryd. 

 

Herning Kommunes lejekontrakt med lokalerne i Fasterholt udløber pr. 28. februar 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.10.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Oprettelse af ungdomsklub i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Kibæk Skole har i samarbejde med UngHerning rettet henvendelse om etablering af ungdomsklub på Kibæk Skole.

 

Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Kibæk skole samt den lokale SSP-lærer oplever et tiltagende antal unge i Kibæk, der mangler et sted at være efter skoletid. De unge er synlige i gadebilledet, og det vurderes, at der er stigende tegn på risikoadfærd jf. handleplan for forebyggelse af ungdomskriminalitet. Kibæk skole og SSP i Kibæk vurderer, at et klubtilbud vil være en del af løsningen og har derfor rettet henvendelse til UngHerning.

 

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 24. oktober 2018 besluttet at sende forslag i høring om, at UngHerning overtager opgaven omkring aftenklubber. Center for Børn og Læring foreslår derfor, at oprettelse af ungdomsklub i Kibæk indgår i sagsbehandlingen af sagen om aften- og ungdomsklubber i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at oprettelse af ungdomsklub i Kibæk indgår i arbejdet med sagen om aften- og ungdomsklubber.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om målgruppen på Olufsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Eiersted

Sagsresume

På mødet den 24. oktober 2018 blev Børne- og Familieudvalget orienteret om tilsynsrapporten for Olufsgade og opfølgningen herpå. Afledt heraf ønsker Børne- og Familieudvalget en orientering om den nuværende målgruppe og deres behov.

Sagsfremstilling

Olufsgade arbejder efter principperne ved ”korttidsanbringelse”. Det vil sige indskrivninger fra få måneder til 2 år. Det betyder, at der skal mange unge til for at fylde pladserne op. Flere kommuner har problemer med at finde midlertidige pladser til unge, og derfor spørger de ofte til Olufsgade. Dette miks af, at der skal et stort volumen af unge til for at fylde pladserne op, og kommunerne, der efterspørger pladser til unge, har betydet, at målgruppen har udviklet sig i en anden retning, end tilbuddet oprindeligt var tiltænkt. Med udvidelsen af målgruppen har det ikke været muligt at arbejde med korttidsanbringelse, og der har både været løst opgaver for unge psykiske sårbare, unge med autismediagnoser og unge socialt emotionelt skadede. Med Børne- og Familieudvalgets beslutning den 20. juni 2018, sag nr. 72, er målgruppen ført tilbage til den oprindelige, og antallet af pladser reduceret, så den passer til efterspørgslen i forhold til målgruppen, og til at der kan arbejdes ud fra principperne om korttidsanbringelse.

 

Olufsgade er det, man kalder et differentieret døgntilbud. Det betyder blandt andet, at der ikke er personale døgnet rundt. De unge klarer sig selv fra kl. 22 om aftenen til kl. 7.30 næste morgen på hverdage, og frem til kl. 14 om eftermiddagen i weekenden. I perioder kan vi ændre lidt på personaledækningen, såfremt behovet tilsiger det. De unge har mulighed for at kontakte en leder eller døgnmedarbejder fra Døgn og Familiestøtte Herning på telefon efter kl. 22. Der er bosat en støttebeboer i huset, som læser til pædagog. Støttebeboeren får kompensation for at være rollemodel og støtte for beboerne.

 

Målgruppen er unge i alderen 15-19 år (en ung kan have fået bevilget efterværn, hvilket betyder at beboerne kan være op til 23 år) med socio-emotionelle problemstillinger og/eller unge udsat for omsorgssvigt.

 

De unge på Olufsgade kan have følgende konkrete udfordringer under den omsorgssvigt, de bærer med sig:

 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Indadreagerende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd

 

De unge kommer typisk fra efterskoler, sammenbrud i familier/plejefamilier, andre opholdssteder, eller fra at have levet en periode hos tilfældige bekendte efter at være stukket af.

 

På Olufsgade arbejder vi korttidsorienteret. Formålet er, at de unge skal udsluses til egen bolig, så hurtigt som muligt og max opholde sig 2 år på Olufsgade. Der er tale om stor inspiration fra det ambulante område, hvor man arbejder mere ind i hverdagslivet og med øget forældre- og netværksinddragelse. De største fokusområder for indskrevne på Olufsgade er arbejde og beskæftigelse samt netværksinddragelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om den målgruppe, der er på Olufsgade, til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny skole, Lindbjergskolen, til erstatning for nuværende Gjellerup- og Hammerum skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Lindbjergskolen er en ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter til erstatning for nuværende Gjellerup og Hammerum skole. Skolen skal stå klar til at modtage cirka 1.000 børn og 100 medarbejdere.

 

Byggeriet skal, ud over en ny, moderne folkeskole rumme et nyt bibliotek for hele lokalområdet.

 

Samtidig bygges Lindbjergskolen sammen med Hammerum-Hallen, der bliver et nyt kultur- og aktivitetshus.

 

Byggeriet er på ca. 11.500 kvadratmeter netto (ca. 15.000 kvadratmeter brutto), fordelt på omkring 180 forskellige lokaler. Lindbjergskolen bliver bygget som en "mini-by" med separate bygninger til indskoling, mellemtrin og udskoling. De tre bygninger bindes sammen af fællesrum, og der etableres et fælles ankomstområde til skole, bibliotek og hal.

 

Udendørsområderne indrettes med et væld af muligheder for aktivitet og motion, der kan bruges hele døgnet.

 

Der er afsat 27,537 mio. kr. i 2019 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059 01, Lindbjergskolen.

 

Udover ovennævnte beløb til Lindbjergskolen ønskes også frigivet 1,610 mio. kr. til biblioteksprojektet på Lindbjergskolen, sted nr. 301059 03, Lindbjergskolen, inventar, IT og flytning til bibliotek.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 27,537 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, Lindbjergskolen i 2019
at beløbet på 27,537 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, Lindbjergskolen
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,610 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 03, Lindbjergskolen, inventar, IT og flytning til biblioteket
at beløbet på 1,610 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 03, Lindbjergskolen, inventar, IT og flytning til biblioteket.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling af Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny talentskole ved Sportscenter Herning i Holing til erstatning for nuværende afdeling på Skolen på Sønderager.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Talentklasserne, som i dag har hjemme på Skolen på Sønderager, har i øjeblikket cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama, og får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing, som skal ses i sammenhæng med den fortsatte udvikling af Sportscenter Herning.

 

Forligskredsen understreger vigtigheden af at indtænke forholdene for både idræts- og sang/musik/drama-elever i den videre proces forud for byggeriets realisering. Talentklasserne skal være et anneks af Brændgårdskolen med forventet opstart 2020/2021.

 

Anlæsprojektet omfatter opførelse af bygning, som blandt andet skal indeholde:

 • 9 klasselokaler i 7., 8. og 9. årgang
 • fysiklokale
 • mødelokaler
 • lærerforberedelse
 • kontor
 • toiletter
 • garderober
 • opholdsarealer

 

Der er i perioden 2019-2021 afsat 45 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing i 2019
at beløbet på 5 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Ny bydelsskole på Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af Ny bydelsskole på Holtbjerg.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Det er besluttet at etablere en bydelsskole som en afdeling af Herningsholmskolen.

 

I forbindelse med etablering af bydelsskolen på Holtbjerg vil der også blive foretaget indretning af Toften, Gl. Skolevej til UngHerning, som fraflytter Holtbjerg Midtpunkt for at give plads til bydelsskolen.

 

På investeringsoversigten for 2019 har budgetforligspartierne afsat 12,150 mio. kr. til klargøring, indretning og flytning i forbindelse med åbningen af Ny bydelsskole på Holtbjerg på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301076, Ny bydelsskole på Holtbjerg.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 12,150 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301076, Ny bydelsskole på Holtbjerg i 2019
at beløbet på 12,150 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301076, Ny bydelsskole ved Holtbjerg.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-2-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

De cirka 120 elever i autismeklasserne på Skolen på Sønderager skal flyttes til Holtbjerg, hvor Åmoseskolen i forvejen har et specialiseret tilbud til børn med autisme. Øget synergi, pædagogiske fællesnævnere, fælles kompetenceudvikling og fleksibilitet mellem de enkelte tilbud er nogle af de fordele, budgetforligspartierne ønsker at opnå. Samtidig vil eleverne kunne drage nytte af dagligt samvær med 0.-6. klasses-eleverne på den kommende bydelsskole på Holtbjerg.

 

Anlægprojektet omfatter indretning af eksisterende lokaler til specialtilbud. Store lokaler opdeles i mindre lokaler, og deraf skal der ske ændring af ventilation, lysforhold, males etc.

 

Der er på investeringsoversigten afsat 1,9 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 308098, Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308098, Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt i 2019
at beløbet på 1,9 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308098, Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-3-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Højgårdområdet på skolens matrikel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet på skolens matrikel.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Kapaciteten skal øges i Højgård Børnehus i Lind. Det tog budgetforliget for 2018 højde for ved at afsætte henholdsvis fem og seks millioner kroner i 2021 og 2022 til nye tilbygninger til blandt andet førskolebørn og en opgradering af fællesarealer. I løbet af det seneste år er presset på institutionen imidlertid vokset yderligere i takt med den fortsat store tilflytning til Lind-området. Derfor har budgetforligspartierne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 valgt at fremrykke beløbet til 2019 og 2020.

Ud over de 11 mio. kr. er der også afsat 3 mio. kr. vedr. Højgård SFO.

 

Begge bevillinger vil indgå i et samlet anlægsprojekt, hvorfor forvaltningen i denne sag, søger om frigivelse af både de 6 mio. kr. og de 3 mio. kr., som er afsat i 2019.

 

Anlægsprojektet bl.a. vil omfatte:

 • kapacitetstilpasning og opgradering i forhold til førskolebørnene, som Højgård Børnehus ønsker skal forblive på skolen. Førskolebørnene skal bl.a. have egen indgang, egne toiletter og garderober.
 • værksted, som skal være basislokale til SFO1 og SFO2
 • natur/teknik lokale
 • madkundskabslokale
 • depot
 • mødelokaler

 

Der er i perioden 2019-2020 afsat 14 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel, og 513099 05 Højgårdområdet.

 

Det kan desuden oplyses, at der i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten til budget 2019 blev afsat en pulje til prisfremskrivning til projektet på 120.000 kr. i 2019 på Serviceområde 20. Administration.

Når det er afklaret, om der er et konkret behov for prisfremskrivningen, vil der i givet fald blive anmodet om frigivelse af prisfremskrivningen i forbindelse med en af årets budgetopfølgninger i 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn sted. nr. 513099 05 Højgårdområdet. 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-4-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Gullestrup SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. kapacitetstilpasning på Gullestrup SFO.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Fritidshjemmet i Børnecenter Nord, Gullestrup er i dag fordelt med en afdeling i Holing og en afdeling på Gullestrup Skole. I forbindelse med byggeri til TAK-klasserne i Holing og flytning af fritidshjem til SFO skal alle SFO-børn fremadrettet samles på Gullestrup Skole. Med baggrund i dette blev der i budgetforliget for 2018 afsat 2 mio. kr. til samling af SFO-børnene på Gullestrup Skole.

 

Der er udarbejdet et ideoplæg omkring Helhed i Gullestrup, dette ideoplæg består af 2 dele. 1. del indeholder etablering af ny vuggestue og produktionskøkken og 2. del indeholder flytning af fritidshjemsbørn til Gullestrup Skole, flytning af specialklasser fra Ll. Østergård til skolen, rokade internt på skolen, tilbygning af klasselokale og depot samt renovering/indretning af kælder til motorikrum.

 

Anlægsprojektet vil blandt andet omfatte:

 • Flytning af fritidshjemsbørn fra Holing til Gullestrup Skole (etablering af SFO)
 • Opstart på 2. del af ideoplægget omkring Helhed i Gullestrup bl.a. med etablering af motorikrum i hallen
 • Opstart på rokade internt på skolen
 • Evt. tilbygning af klasselokale og depot

 

Forvaltningen søger om frigivelse af de 2 mio. kr., som er afsat i 2019 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305095, SFO kapacitetstilpasning Gullestrup.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305095, SFO kapacitetstilpasning Gullestrup i 2019
at beløbet på 2 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305095, SFO kapacitetstilpasning Gullestrup i 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-5-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nyt køkken på Tjørringhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. nyt køkken på Tjørringhus.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Tjørringhus er en døgnafdeling af Døgn og Familiestøtte Herning med plads til 24 børn og unge med massive multiple funktionsnedsættelser. Der er tre afdelinger med et åbent køkken i hver afdeling. Maden leveres fra køkkenet på afdeling Agerbo, Hauge, men opvarmning, anretning og tilberedning af lettere måltider sker på Tjørringhus.

 

Fødevarekontrollen har over flere tilsynsbesøg påtalt fejl og mangler ved de tre køkkener på Tjørringhus. Køkkenerne er slidte og utidssvarende i forhold til gældende krav til køkkener på døgntilbud. Fødevarestyrelsens krav til hygiejne, nedkøling, tilberedning mv er blevet skærpet, siden køkkenerne blev etableret, og det er ikke længere muligt at efterkomme Fødevarestyrelsens krav.

 

Forvaltningen foreslår, at problemet løses ved at etablere et helt nyt køkken som erstatning for de tre gamle. Herved kan der laves optimale forhold for madlavning, opbevaring osv. Herunder også afskærmning, ventilation, adskillelse af arbejdsprocesser mv., sådan som loven foreskriver.

 

Forvaltningen søger om frigivelse af de 1,326 mio. kr., som er afsat i 2019 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 16, Børn og Familie, sted nr. 523099, Tjørringhus, nyt køkken.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,326 mio. kr. på Serviceområde 16, Børn og Familie, nyt stednr. Tjørringhus, nyt køkken i 2019
at udgiften på 1,326 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 16, Børn og Familie, stednr. 523099 Tjørringhus, nyt køkken i 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Indvielse af ombygning af gymnastiksal, Aulum: Mandag d. 7. januar 2019 kl. 13.45
 • Invitation til regionale dialogmøder om ny praksis for Fælles Mål (vedhæftet)
 • Det foreslås, at der afholdes et ekstraordinært Børne- og Familieudvalgsmøde i 2019: Onsdag den 27. marts kl. 8 - 10 med henblik på forberedelse til Budgetkonferencen
 • SFO'ernes fremtidige driftsgrundlag - opfølgning på høringsprocessen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Status på Serviceområde 16

 

Sagsnr.: 00.01.10-P00-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Status

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer