Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. november 2012
Mødested: Sparta, Nørregade 5, 7540 Haderup

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Opfølgning budget 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Beyer

Sagsresume

I lighed med tidligere år følger Børne- og Familieudvalget op på budgetrammerne og eventuelle budgetudfordringer efter budgetvedtagelsen og forud for det kommende budgetår. På nærværende møde skal Børne- og Familieudvalget, som optakt til dette vurdere og drøfte de udvidelsesforslag der blev fremlagt i budgetmaterialet, men som ikke på nuværende tidspunkt er prioriteret.

 

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmøde d. 19. december og indgår som del af en samlet opfølgning på budgetudfordringer 2013 - 2016, herunder også opfølgning på strukturomlægningen på dagtilbud, budgetforliget samt eventuelle andre udfordringer der ses i budgettet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningsprocessen blev der sammen med forslag til besparelser fremlagt forskellige udvidelsesforslag. Udvidelsesforslagene var dels politisk fremsatte ønsker og dels økonomiske budgetudfordringer konstateret i budgetarbejdet. Børne- og Familieudvalget skal på mødet have en indledende drøftelse af hvordan disse skal/kan indgå i det videre forløb.

 

På baggrund af drøftelserne udarbejder Børn og Unge en samlet opfølgningssag til behandling på Børne- og Familieudvalgsmøde d. 19. december

 

Der er vedlagt oversigt over udvidelsesforslagene.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvidelsesforslag prioriteres.

Beslutning

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmøde den 19. december 2012.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-3-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Udvidelse af vuggestuen i Skalmejegården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Skalmejegården i Sunds har siden 1. august 2012 været normeret til 12 vuggestuepladser.

 

Bestyrelsen i den selvejende institution søger nu om udvidelse med 12 pladser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med strukturanalysen, blev det besluttet, at der skulle oprettes en vuggestuegruppe med 12 børn i forbindelse med fusion Vibereden og Skalmejegården i Sunds.

 

Vuggestuen startede op pr. 1. august 2012 og er fyldt op.

 

Bestyrelsen og ledelsen for Skalmejegården søger om udvidelse af denne vuggestuegruppe med min. 12 pladser.

 

De peger i deres ansøgning på, at der vil kunne være større vidensdeling og dermed bedre udnyttelse af faglig viden. Der vil kunne ske en tidlig indsats i forhold til øget inklusion af børn med særlige behov.

 

Dagplejen i Herning Kommune oplyser, at de på nuværende tidspunkt har kapacitet nok i pasningsdistriktet og derfor ikke behov for yderligere pladser.

 

Skalmejegården vurderer, at de umiddelbart vil kunne rumme de ekstra vuggestuebørn inden for deres nuværende m2. Der er dog ikke taget endelig stilling til dette endnu.   


Der er følgende faktiske årlige nettoudgifter på serviceområde 10, herunder fælleskonti og bygningsudgifter. på hhv. vuggestue og dagpleje:
Vuggestue 85.859 kr.
Dagpleje 74.147 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meldes afslag på ansøgningen om at oprette 12 yderligere vuggestuepladser med begrundelse i, at en vuggestueplads er dyrere end en dagplejeplads, samt at der pt. ikke er behov for flere pladser for denne aldersgruppe i pasningsdistriktet.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Børn og Unge bemyndiges fremadrettet til at træffe beslutning om ansøgning om ændringer i normering af antal pladser i vuggestuer og daginstitutioner.

 

Sagsnr.: 28.06.12-P21-5-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Inklusions- og rummelighedstiltag på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I budgetforliget for 2013 og fremover er det blevet besluttet, at der ialt prioriteres 4,9 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr i årene fremover til inklusions- og rummelighedstiltag i form af projekt " tidlig indsats" på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet er der på nuværende tidspunkt en rummelighedspulje med tilhørende kriterier daginstitutionerne kan ansøge udfra. I forbindelse med at puljen i 2013 er forhøjet, har Center for børn og læring, udarbejdet følgende forslag til inklusions- og rummelighedstiltag.

 

Aktivitet
 
Budget
Social inklusion:
Nuværende rummelighedspulje 90%
 
3. mio. kr
Social inklusion:
Nuværende rummelighedspulje
 
300.000 kr.
Kvalitetsudviklingsprojekt decentralt:
Tidlig indsats i dagplejen
 
300.000 kr.
Kvalitets udviklingsprojekt decentralt:
Inklusion i dagplejen
 
300.000 kr.
Kvalitetsprojekt:
Læreplanstemaer med speciel fokus på
 • sprog
 • kulturelle udtryksformer og værdier
Med henblik på tidlig indsats
 
100.000 kr.
Kvalitetsprojekt:
Forældresamarbejde - bestyrelseskurser
 
50.000 kr.
Kvalitetsprojekt decentralt:
Den fag professionelle pædagogs arbejde i pædagogiske relationer med barnet.
Med henblik på tidlig indsats
850.000 kr.

 

Der er endvidere udarbejdet forslag til søgning af puljen "den fag professionelle pædagogs arbejde i pædagogiske relationer med barnet". Jvf. bilag.

Økonomi

Der anvendes 4,9 mio. kr. i 2013 til aktiviteterne, som financierers af dagtilbudsområdet ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at aktiviteter, den økonomiske fordeling og retningslinjerne godkendes for 2013.

Beslutning

Indstilling godkendt, idet det bemærkes, at rummelighedspuljer fremadrettet indgår i aktiviteter, der knytter sig til tidlig indsats.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Udvidelse af vuggestuen i Skovmyren, Ilskov

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Skovmyren i Ilskov har siden 1. august 2012 haft 4 vuggestuepladser tilknyttet.

 

Forældrebestyrelsen og ledelsen i Skovmyren søger nu om udvidelse af vuggestuen med 8 pladser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med strukturanalysen blev det besluttet, at der pr. 1. august 2012 skulle oprettes en vuggestuegruppe med 4 børn i forbindelse med Skovmyren i Ilskov.

 

Bestyrelsen og ledelsen for Skovmyren ansøger om udvidelse af deres vuggestuegruppe med yderligere 8 børn.  

 

Begrundelsen for ansøgningen er, at der nu kun er 1 dagplejer tilbage i Ilskov, mod tidligere 3. De 2 dagplejer har selv valgt at stoppe som dagplejer. Der er således pt. 8 pladser til rådighed i Ilskov for de 0 - 2,9 årige.
 
Skovmyren påpeger, at med udvidelsen af antal vuggestuepladser vil det sikre pasningsmuligheder i Ilskov og bidrage til realisering af de politiske målsætninger om, at sikre forsat udvikling i landsbydistrikterne.
 
Skovmyren peger i deres ansøgning på. at børnetalsprognosen ifølge strukturanalysen frem til 2020 viser en svag stigning i børnetallet med et konstant behov på godt 20 pladser for de 0 - 2,9 årige. Der er efterfølgende godkendt en ny befolkningsprognose for årene 2013 - 2025, som viser et lidt større behov for pladser til de 0 - 2 årige i forhold til hvad strukturanalysen viste.
 
Skovmyren har tilkendegivet, at de ikke har de nødvendige m2 til rådighed til udvidelse af vuggestuegruppen. Det er ikke undersøgt, om det er muligt at finde yderligere m2 evt. på eller i forbindelse med skolen. Erfaringen viser dog, at det ofte er bekosteligt at inddrage undervisningslokaler til også at blive benyttet til institutionsbrug, da det ofte kræver yderligere ventilation.

 
Dagplejen i Herning Kommune oplyser, at de på nuværende tidspunkt har kapacitet nok i pasningsdistriktet og derfor ikke behov for yderligere pladser. De oplyser endvidere, at skal der på et tidspunkt ske ansættelse af nye dagplejer i pasningsdistriktet, vil Ilskov bliver tænkt med.

 

Der er følgende faktiske årlige nettoudgifter på serviceområde 10, herunder fælleskonti og bygningsudgifter. på hhv. vuggestue og dagpleje:

Vuggestue 85.859 kr.

Dagpleje 74.147 kr.


Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møde den 29. februar 2012 en ansøgning fra Skovmyren om udvidelse af vuggestuen med 4 pladser. Der blev på det tidspunkt givet afslag på ansøgningen med begrundelsen, at en vuggestueplads er dyere end en dagplejeplads samt at der på det tidspunkt ikke var behov for flere pladser i pasningsdistriktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meldes afslag på ansøgning om oprettelse af yderligere 8 vuggestuepladser med begrundelse i, at en vuggestueplads er dyrere end en dagplejeplads, samt at der pt. ikke er behov for flere pladser for denne aldersgruppe i pasningsdistriket.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-73-03 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Gæsteplejetilknytning - daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til tidligere sag om de strukturelleforhold i dagplejen, blev der på Børne- og Familieudvalgets møde besluttet, at arbejde videre med 9 indsatsområder i dagplejen. Punkt 1. Dynamiske pasningsdistrikter: Pasningsdistrikterne bibeholdes i nuværende størrelse, men gæstedagplejeordninger tilpasses fleksibelt, så gæstedagplejen sker indenfor pasningsdistriktet, men efter forskellige modeller ud fra økonomisk og faglig bæredygtighed. Det betyder, at der i nogle distrikter skal laves aftaler med vuggestuer og daginstitutioner om gæstedagplejeordninger, andre distrikter gæstehuse eventuelt med flyverfunktion og andre har faste gæstedagpleje. Modellerne tager afsæt i antallet af dagplejere i distriktet, geografisk afstand og hvad der er bedst for børnenes tarv.

Sagsfremstilling

Centret for Børn og læring har undersøgt mulighederne for gæstedagpleje tilknytning til daginstitutionerne i følgende daginstitutioner:

 

Pasningsdistrikt 1.

Hvepsereden ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen, institutionen har dagplejetilknytning

 

Pasningsdistrikt 2.

SNild ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

Timrings Læringscenter ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

 

Pasningsdistrikt 3.

Vinding Børnehave ønsker ikke at indgå i gæstedagplejeordningen

Børnehøjen ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

 

Pasningsdistrikt 4.

Regnbuen H.S. ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

 

Pasningsdistrikt 5.

Skovmyren ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen med 1 gæstedagplejebarn

 

Pasningsdistrikt 6.

Haderup skole og Børnehus ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

Feldborg Børneunivers ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

 

Pasningsdistrikt 8.

Kernehuset Engblommen ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen på specielle betingelser

 

Pasningsdistrikt 11.

Kaldalen ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

Solsikken ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen pr. 1/2 2013

 

Pasningsdistrikt 12.

Kløverhuset ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

ABC Tusindfryd ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen

 

Pasningsdistrikt 13

Klatretræet ønsker at indgå i gæstedagplejeordningen, først med 2 børn herefter med 3 børn 

 

Der er udarbejdet retningslinjer for gæstedagpleje tilknyttet daginstitutioner som indeholder, at

- det er dagplejen der formidler gæsteplaceringen

- daginstitutionen tildes 346 kr. inkl. madordning pr. gæstedagplejebarn

- gæstedagplejebørnene tilbydes morgenmad, et lettere frokostmåltid og eftermiddagsfrugt / brød

- gæstedagplejebørnene kan komme i gæstedagpleje i daginstitutionen åbningstid, men

de skal følge deres almindelige pasningsbehov.

 

Økonomi

Dagplejen financiere indenfor deres budgetramme tildeling af de 346 kr. pr. gæstedagplejebarn til daginstitutionerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at gæstedagpleje tilknytningen til daginstitutioner godkendes
at retningslinjer for gæstedagpleje tilknytning i daginstitutioner godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-943-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anvisningsprincipper på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Til brug for det kommende udbud af IT på dagtilbudsområdet er der behov for en forhåndstilkendegivelse på, at der kan anvendes to forskellige anvisningsprincipper i udbudsmaterialet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er lige nu igang med udarbejdelse af kravspecifikation til udbud af IT på børnepasningsområdet.

 

I den forbindelse har Center for Børn og Læring i august 2012 fået præsenteret en række leverandørers mulige løsninger til børnepasningsområdet efter forhåndsbekendtgørelse om påtænkt udbud.

 

Præsentationerne har vist, at flere leverandører kan tilbyde spændende og nytænkende løsninger, som kan give borgerne og Herning Kommune et løft i den oplevede service samtidig med, at der kan opnås effektivisering i den måde medarbejdere og borgere anvender samt betjener IT og digtaliseringsløsningerne på.

 

For ikke at udelukke mulighederne for at opnå bedre service og gå glip af effektiviseringsmulighederne er det nødvendigt, at administrationen i Center for Børn og Læring har mulighed for at vælge mellem to forskellige principper i forhold til opskrivning.

 

Ifølge Dagtilbudsloven er det Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, som  fastsætter egne retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud ud fra rammerne i Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de fastsatte retningslinjer. Retningslinjerne udgør de rammer, hvorefter kommunens forvaltning skal forvalte reglerne. Retningslinjerne definerer bl.a. kommunens pasningsgaranti, opskrivning, anvisning og tilbud, overflytninger mellem dagtilbud samt ind- og udmeldelse m.m. 

 

I Herning Kommune optages børnene i dag efter barnets alder, også kaldet aldersprincippet. Børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov, kan blive placeret øverst på ventelisten, herunder tages der bl.a. søskendehensyn.

 

Det andet alternativ princip er ancinitetsprincippet. Her anvises børnene plads efter opskrivningstidspunktet. Dette vil give forældrene mulighed for på et tidligt tidspunkt at "booke" en plads i et ønsket dagpleje/dagtilbud, hvis der er ledig kapacitet på behovsdatoen. Det vil samtidig betyde, at tilflyttere samt forældre, der ikke får "booket" en plads i god tid, udelukkende vil have mulighed for at vælge blandt de resterende pladser. Det vil fortsat være muligt at tage hensyn til børn med særlige pædagogiske og/eller sociale behov.

 

Såfremt der sker et skift i anvisningsprincip vil der efterfølgende blive udarbejdet nye anvisningsregler, som vil blive fremsendt Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

 

Administrationen har i forbindelse med udbuddet derfor brug for en afklaring af, om disse muligheder for opskrivning kan anvendes i kravspecifikation og i efterfølgende implementering og anvendelse af retningslinjer i opskrivningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familiudvalget godkender, at de nævnte 2 mulige anvisningsprincipper kan bruges i det kommende IT-udbud.

Beslutning

Det godkendes, at der i det kommende IT-udbud arbejdes videre med de 2 nævnte tekniske muligheder for anvisning. Der henstår en beslutning om anvisningsprincipper på dagtilbudsområdet.

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-5-05 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Opnormering af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Herning Valgmenigheds Skovbørnehave søger om udvidelse af deres børnehavegruppe med 8 børn i perioden 1. april til 31. juli hvert år. Ansøgningen er begrundet i opstart af førskolegruppe for børn, der skal starte på Herning Friskole.

Sagsfremstilling

Herning Valgmenigheds Skovbørnehave ansøger om udvidelse af deres godkendte normering fra 24 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn i alt 78 børn til 24 vuggestuebørn og 62 børnehavebørn i alt 86 børn.

 

Opnormeringen på de 8 børnehavebørn skal være gældende i perioden 1. april til 31. juli hvert år, da institutionen ønsker at oprette en førskolegruppe for de børn, som skal begynde i Herning Friskole. En større del af disse børn vil allerede være indskrevet i Herning Valgmenigheds Skovbørnehave.

 

Førskolegruppen skal være i lejede lokaler på Herning Friskole, som allerede er godkendt til lignende formål. Institutionen har således tilkendegivet, at de har de nødvendige m2 til rådighed.

Økonomi

En udvidelse af børnegruppen vil medvirke en yderligere garantistillelse. Herning Kommune har modtaget underskrevet erklæring om garantistillelse på 300.000 kr. på grundlag af den nuværende godkendte børnenormering. Udvidelsen af børneguppen vil betyde, at Herning Valgmenigheds Skovbørnehave skal stille en yderligere garanti på 32.250 kr., således at de i alt skal stille med en sikkerhed på 332.250 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager udvidelsen af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave til efterretning, således at børnesammensætningen i perioden 1. april til 31. juli hvert år er på hhv. 24 vuggestuebørn og 62 børnehavebørn

 

at Herning Valgmeningheds Skovbørnehave skal stille med en yderligere garanti på 32.250 kr.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-3-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om flytning og samling af Børneuniverset ved Ny Snejbjerg skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Den selvejende institution Børneuniverset søger om, at institutionen kan samles i nye lokaler ved Ny Snejbjerg Skole, samt at man vil overdrage en bygning Søndergaard til Herning Kommune som delvis medfinansiering af en samlet løsning ved skolen.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Børneuniverset, Snejbjerg søger om muligheden for at institutionen kan samle alle institutionens afdelinger i forbindelse med Ny Snejbjerg skole i en institution for børn i alderen 0-11 år.

 

Den selvejende institutions bestyrelse har truffet en ensstemmig beslutning om denne ansøgning. Bestyrelsen tilkendegiver ensstemmigt, at man ved en fremtidig placering ved Ny Snejbjerg Skole ønsker at overgå til at være en kommunal daginstitution ligesom man ensstemmigt peger på, at overdrage den selvejende institutions bygning Søndergaard til Herning Kommune som et tilskud byggeriet.

 

Børneuniverset består af 4 huse og ejerforholdene til bygningerne er som følger:

 

Legestuen - kommunalt ejet

Skovhytten - kommunalt ejet

Søndergård - den ældste del ejer institutionen, tilbygningen er Herning Kommunes, men etableret på institutionens grund

Børnegården Mariehønen - ejer institutionen, men overgår til Herning Kommune i forbindelse med etablering af SFO ved Ny Snejbjerg Skole som delvis finansiering heraf.

 

Bestyrelsen har lavet en økonomisk kalkulation på indtægter til kommunen i forbindelse med salg af bygninger, grunde, ophør af div. lejeudgifter mv. - hvor det skønnes der vil være et provenu på ca. 7 mio. kr.

 

Samtidig vil der være nødvendige renoveringsudgifter forbundet med at bevare de gamle bygninger på ca. 4,25 mio. kr.

 

Yderligere beskrivelse fremgår af det medsendte bilag.

 

Forvaltningen har ikke bearbejdet tallene yderligere, idet det i første omgang ønskes, at Børne- og Familieudvalget foretager en principdrøftelse af ansøgningen, hvorvidt projektet skal fremmes.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at der arbejdes videre med etablering af en samlet løsning for Børneuniverset ved Ny Snejbjerg Skole, og at sagen efter yderligere bearbejdelse senere forelægges udvalget til fornyet behandling og endelig stillingtagen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.26-P20-2-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Projekt tidsafgrænsede anbringelser på Hedebocentret (Sverigesprojektet)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Hedebocentret, afdeling Claudisvej, ønsker at igangsætte et projekt, hvor de unge skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambulante tilbud eller i form af efterværn.

 

Projektet er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af - og arbejde med - den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen.

 

Der forventes at være både kvalitative og økonomiske gevinster forbundet med tilbudet.

Sagsfremstilling

De danske institutionsanbringelser er efter alt at dømme relativt langvarige. Hvis man fx sammenligner med Sverige, er varigheden af afsluttede anbringelser på ca. en fjerdedel af de danske anbringelser. Der er endvidere ikke noget forskningsmæssigt belæg for, at langvarige institutionsanbringelser i sig selv medfører bedre resultater for de anbragte børn og unge end kortere anbringelsesophold.  
Samtidig er de stigende udgifter til anbringelsesområdet kommet i fokus i de senere år, og der er generelt et øget fokus på at bremse udgiftsudviklingen og gerne realisere egentlige besparelser i indsatsen for udsatte børn, unge og familier.

Den internationale forskning peger på fire forhold, der er vigtige for at kortvarige anbringelser på institutioner skal opnå succes:

 1. Integration af anbringelsesindsatsen med andre parallelle indsatser, der gennemføres i fx den unges familie

 2. En familiecentreret tilgang, der konsekvent og indgående involverer den unges familie i behandlingsarbejdet på institutionen

 3. En realistisk målrettet indsats, der på baggrund af individuelle behandlingsplaner igangsætter en behandling, som kan fortsættes efter anbringelsens afslutning

 4. Kontinuitet i efterværnsindsatsen, således at der sikres sammenhæng mellem den behandling, som foregår under institutionsanbringelsen og de tiltag der gennemføres for den unge og familien efterfølgende i ambulant regi.

 
Med dette udgangspunkt ønsker Hedebocentrets afdeling Claudisvej at iværksætte en afprøvning af tidsbegrænsede institutionsanbringelser.


Formålet med den nye anbringelsesindsats er, at:

 • De unge magter at bo hjemme, i eget værelse eller i mindre indgribende tilbud inden for 9-12 måneders anbringelse på Hedebocentret

 • Forbedrer de unges familierelationer og forældrenes omsorgsevner

 • Reducerer de unges symptomer og optræne de unges mestringsstrategier

 • De unge kommer i personlig udvikling og trivsel

 • De unge indgår i enten skole eller beskæftigelse

 • De unge indgår i prosociale netværk

 • Der etableres stabile støttesystemer for de unge ved udskrivning, med henblik på behandlingsgeneralisering og langtidseffekt.

 

 • Projektet er udviklet i samarbejde med Metodecentret i Aarhus, som videre i forløbet bl.a. vil bidrage med opfølgning og evaluering af projektet og derudover med etablering af et fælles erfaringsnetværk med andre døgninstitutioner, som afprøver tidsbegrænsede anbringelser.

 

Projektets forventede virkninger:

Kvalitative gevinster:
Det nye anbringelsestilbud vil for de unge og deres familier kunne igangsætte en positiv proces, som kan fortsættes i mindre indgribende tilbud inden for 9-12 måneders anbringelse. Denne proces indebærer, at de unge vil øge inklusionen i normalmiljøet og derigennem opleve mindre stigmatisering. Indsatsen vil endvidere medvirke til øget selvstændiggørelse af de unge og forbedrede kompetencer for integration i samfundet.  
For de unges familie og nære netværk vil indsatsen medvirke til at øge deres muligheder for at støtte de unge og de vil blive ansvarliggjort for de unges liv i større udstrækning end i dag. Dette vil også bidrage til at skabe en tættere og mere givende relation mellem de unge og deres familier.
 
Økonomiske gevinster:
Omstillingen til tidsbegrænsede anbringelser indebærer, at indsatsen bliver mere intensiv end tilfældet er i dag. Det betyder, at døgntaksten for det nye tilbud forventes at være højere. Der er imidlertid samtidig tale om en betydelig reduktion i den gennemsnitlige anbringelsestid, hvilket betyder, at der samlet kan realiseres en økonomisk gevinst.

 

Se henvisninger, uddybende beskrivelser og forandringsteori i den vedhæftede projektbeskrivelse.

 

Økonomi

Den konkrete takst for 2013 foreligger nu, og udgør pr. døgn 2.381,- kr. (incl. regulering af overskud fra 2011 udgør taksten, der opkræves 2.140,- kr.).
Vedr. det ambulante behandlingsforløb, har Hedebocentret i forvejen differentierede ydelser, der er takstfastsat.
 
Investeringsvurdering:

På baggrund af et forsigtigt 2012-skøn, er det forventningen, at der for et gennemsnitligt anbringelsesforløb kan spares op til 500.000 kr. pr. anbringelsesforløb for det nye anbringelsestilbud på Hedebocentret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Hedebocentret går i gang med projektet som beskrevet i projektbeskrivelsen

 

at det nye tilbuds døgntakst for 2013 på 2.381 kr. (incl. regulering af overskud fra 2011 udgør taksten, der opkræves 2.140,- kr.) godkendes

 

at Hedebocentret fortsætter med uændret pladsantal, hvor de 7 døgnpladser på Claudisvej omlægges til tidsbegrænsede døgnpladser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.26-P20-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Projekt tidsafgrænsede anbringelser på Børne- og Ungecentret TOFTEN (Sverigesprojektet)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Børne- og Ungecentret TOFTEN ønsker at igangsætte et projekt, hvor børn skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i mindre indgribende tilbud.

 

Projektet er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af - og arbejde med - den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i behandlingen.

 

Der forventes at være både kvalitative og økonomiske gevinster forbundet med tilbudet.

Sagsfremstilling

De danske institutionsanbringelser er, efter alt at dømme, relativt langvarige. Hvis man fx sammenligner med Sverige, er varigheden af afsluttede anbringelser på ca. en fjerdedel af de danske anbringelser. Der er endvidere ikke noget forskningsmæssigt belæg for, at langvarige institutionsanbringelser i sig selv medfører bedre resultater for de anbragte børn og unge end kortere anbringelsesophold.
 
Samtidig er de stigende udgifter til anbringelsesområdet kommet i fokus i de senere år, og der er generelt et øget fokus på at bremse udgiftsudviklingen og gerne realisere egentlige besparelser i indsatsen for udsatte børn, unge og familier.

Den internationale forskning peger på fire forhold, der er vigtige for at kortvarige anbringelser på institutioner skal opnå succes:

 1. Integration af anbringelsesindsatsen med andre parallelle indsatser, der gennemføres i fx børnenes familie

 2. En familiecentreret tilgang, der konsekvent og indgående involverer barnets familie i behandlingsarbejdet på institutionen

 3. En realistisk målrettet indsats, der på baggrund af individuelle behandlingsplaner igangsætter en behandling, som kan fortsættes efter anbringelsens afslutning

 4. Kontinuitet i efterværnsindsatsen, således at der sikres sammenhæng mellem den behandling, som foregår under institutionsanbringelsen og de tiltag, der gennemføres for barnet og familien efterfølgende i ambulant regi.

 

Med dette udgangspunkt ønsker Børne- og Ungecentret TOFTEN at iværksætte en afprøvning af tidsbegrænsede institutionsanbringelser. 

Formålet med den nye anbringelsesindsats er, med afsæt i bl.a. systemteoretiske og kognitive referencerammer, at:

 • Målrette indsatsen for barnet/den unges udvikling i samspil med dets netværk; familie, slægt, venner, skole, fritidsaktiviteter og anskue udviklingen i sammenhæng med de sociale og økonomiske rammebetingelser, der er omkring barnet.

 • Barnet/den unge får en stabil skolegang

 • Barnet/den unge deltager i fritidsaktiviteter

 • Barnet/den unges netværk forbedres

 • Barnet/den unges miljøer, som skole, fritidstilbud og netværk ser barnets mestringer og udviklingspotentialer

 • Barnet/den unge får indsigt i egne mestringer, ressourcer og udviklingspotentialer

 • Barnet/den unge indlærer hensigtsmæssige handlemønstre

 • Forældrenes roller og kompetencer styrkes

 • Netværkets rolle i forhold barnet/den unge styrkes

 • Barnet/den unge flytter hjem til forældremyndighedsindehaverne eller i et mindre indgribende tilbud inden for 6 måneders anbringelse på Børne- og ungecenter TOFTEN

 • Der etableres stabile støttesystemer i familien/netværket for barnet/den unge ved udskrivningen, dette bl.a. med henblik på at øge langtidseffekten af indsatsen.

 

Projektet er udviklet i samarbejde med Metodecentret i Aarhus, som videre i forløbet bl.a. vil bidrage med opfølgning og evaluering af projektet og derudover med etablering af et fælles erfaringsnetværk med andre døgninstitutioner, som afprøver tidsbegrænsede anbringelser.

 

Projektets forventede virkninger:

Kvalitative gevinster:
Det nye anbringelsestilbud vil for børn/unge og deres familier kunne igangsætte en positiv proces, som kan fortsættes i mindre indgribende tilbud inden for 6 måneders anbringelse. Denne proces indebærer, at børnene vil øge inklusionen i normalmiljøet . Indsatsen vil endvidere medvirke til øget trivsel for børnene og forbedrede kompetencer for integration i samfundet.  
For børnene/de unges familie og netværk vil indsatsen medvirke til at øge deres muligheder for at støtte og drage omsorg for børnene og de vil blive ansvarliggjort for børnenes liv i større udstrækning end i dag. Dette vil også bidrage til at skabe en tættere og mere givende relation mellem børn og deres familier. Herudover kan indsatsen være medvirkende til at forebygge anbringelse af søskende.

 

Økonomiske gevinster:
Omstillingen til tidsbegrænsede anbringelser indebærer, at indsatsen bliver mere intensiv end tilfældet er i dag. Det betyder, at døgntaksten for det nye tilbud forventes at være højere. Der er imidlertid samtidig tale om en betydelig reduktion i den gennemsnitlige anbringelsestid, hvilket betyder, at der samlet kan realiseres en økonomisk gevinst.

 

Se henvisninger, uddybende beskrivelser og forandringsteori i den vedhæftede projektbeskrivelse.

Økonomi

Den konkrete takst for 2013 foreligger nu, og udgør pr. døgn 3.933,- kr. (incl. regulering af overskud fra 2011 udgør taksten, der opkræves 3.596,- kr.).
Den konkrete takst for det ambulante behandlingsforløb udgør i 2013 1.117,- kr. pr. dag.
  
Forventningen på baggrund af et forsigtigt 2012-skøn er, at der for et gennemsnitligt anbringelsesforløb kan spares op til 700.000 kr. pr. anbringelsesforløb.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Ungecentret TOFTEN går i gang med projektet som beskrevet i projektbeskrivelsen med en pladsnormering svarende til 6 døgnpladser

 

at det nye tilbuds døgntakst for 2013 på 3.933,- kr. (incl. regulering af overskud fra 2011 udgør taksten, der opkræves 3.596,- kr.) og 1.117,- kr. (ambulant) godkendes

 

at TOFTEN samtidig nednormerer antallet af øvrige døgnpladser fra 26 til 9. Herefter i alt 15 døgnpladser pr. 1. januar 2013

 

at der oprettes 6 nye tidsbegrænsede pladser.

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Kommissorium for analyse af Tandplejens organisering og struktur i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Kommissorium for analyse af Tandplejens organisering og struktur i Herning Kommune fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På landsplan sker der i øjeblikket en stor udvikling på tandplejeområdet. Tandplejestrukturen centraliseres med nedlæggelse af mange små decentrale enheder til fordel for etablering af store centrale enheder. Denne udvikling er allerede sket i f. eks. Varde, Aalborg, Frederikshavn og Vejle kommuner.
 
I Viborg og Holstebro kommuner er der overvejelser om at etablere sundhedshuse, som rummer flere forskellige sundhedsudøvere.
 
Centraliseringen sker for at optimere udnyttelsen af personaleressourcer samt klinikfaciliteter.
 
Tandplejen i Herning Kommune står overfor et generationsskifte i de nærmeste år, og en centralisering er en nødvendighed for at kunne rekruttere det nødvendige personale.
 
Herning kommunale tandpleje ønsker derfor at lave en analyse af klinikstrukturen i Herning Kommune. Formålet med analysen er dels at vurdere, hvordan tandpleje for børn og unge kan varetages mest effektivt i Herning Kommune dels at vurdere, hvordan Herning kommunale tandpleje også i fremtiden kan fremstå som en attraktiv arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere.
 
Kommissorium:
Analysen skal vurdere, hvorledes Tandplejens kapacitet udnyttes mest effektivt og fortsat fremstår som en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere.

I analysen indgår seks overordnede temaer:

 

1. Beskrivelse af nuværende struktur, fordele og ulemper i forhold til Sundhedsloven.

 

2. Personalemæssige overvejelser i forhold til fastholdelse og rekruttering samt faglighed.

  • strukturen skal fremme et godt arbejdsmiljø for tandplejens personale

  • strukturen skal fremme muligheden for kollegial sparring

  • strukturen skal fremme rekruttering og fastholdelse

  • strukturen skal skabe større mulighed for at udøve ledelse i kliniklederfunktionen

 

3. Hensynet til brugerne.

  • strukturen skal fremme den størst mulige nærhed til flest mulige børn

  • strukturen skal fremme den størst mulige kontinuitet i behandlingerne

  • strukturen skal fremme den størst mulige fleksibilitet mht. åbningstid

  • strukturen skal minimere behovet for transport

 
4. Præsentation af forskellige modeller for fremtidig klinikstruktur i Herning Kommune, samt vurdering af alternativ opgaveløsning.


5. Økonomiske overvejelser i forhold til dels mere effektiv anvendelse af ressourcerne, dels vurderinger af et investeringsbehov.

  • strukturen skal fremme, at kapaciteten udnyttes mest effektivt

  • strukturen skal fremme, at eksisterende stordriftsfordele udnyttes

  • strukturen skal minimere sårbarheden ved aflysning

 
Tidsplan:
Analysen forventes fremlagt på Børne- og Familieudvalgets møde i februar 2013 med henblik på at indgå i budgetforslag 2014 og frem.
 
Arbejdsgruppe:
Overtandlæge Shahram Khorami, Tandplejen. Formand
Distriktsleder Birthe Lange, Tandplejen
Ad hoc. Helle Nyholm, Udvikling og Økonomi
Ad hoc. Kirsten Andersen, Kommunale ejendomme

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kommissoriet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-5-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Knæk kurven på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen

Sagsresume

Ved budgetforliget i 2011 blev det besluttet, at der afsættes 2,25 mio. kr. i en 4 årig peroiode fra 2013,  til Knæk kurven på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget i 2011 blev parterne enige om, at det økonomiske råderum der opstår fra 2013 ved den nye dagtilbudsstruktur, skal bruges til bedre kvalitet i tilbuddene på børn- og ungeområdet.

 

Der ønskes, at de gode erfaringer der er med knæk kurven på skoleområdet overført, så ligende initativer kan iværksættes på dagtilbudsområdet. Til formåles afsættes 2,25 mio. kr. i en 4 årig periode.

 

Centret for Børn og Læring har iværsat initativer herpå. Der tilbydes de enkelte dagtilbud kompetenceudvikling i henhold til evidensprogrammerne LP og DUÅ datilbud, samt den tredie mulighed Herning modellen.

Programmerne skal styrke professionalismen af det fastansatte personale i dagtilbud i forhold til inklusion.

Centret for Børn og Læring har udarbejdet vedlagte oversigt over uddannelsesforløbet og den økonomiske ramme for årene 2013 til og med 2016.

Økonomi

Økonomien til Knæk kurven financieres at 2,25 mio. kr. i en 4 årig periode fra 2013.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen om knæk kurven på dagtilbudsområdet til orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer