Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. oktober 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Budgetopfølgning pr. 31/8

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Anne Marie Muff

Sagsresume

Budgetopfølgning er foretaget på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på Børne- og Familieudvalgets område.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. vedrørende drift. I forhold til anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 33,7 mio. kr.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.

Sagsfremstilling

Indledning

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


I de nedenstående tabeller bliver afvigelser generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020. Afvigelser, som fremgår med positive beløb, er mindreforbrug, mens merforbrug fremgår som negative beløb.


Driftsudgifter

Tabel 1.1 Forventet regnskab, drift, pr. 31. august 2020.


Af tabel 1 fremgår, at der forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på +30,4 mio. kr. (kolonne F). Dette beløb må betragtes med en vis usikkerhed, da budgetopfølgningen er udarbejdet før indførelse af nye Covid-19 restriktioner jf. Statsministerens pressemøde fredag den 18. september. Det kan allerede konstateres, at nogle aktiviteter såsom lejrskoler og ekskursioner, forældremøder, pædagogiske weekender, faglige og sociale arrangementer samt fælles kompetenceudvikling mv. ikke gennemføres som planlagt. I august måned, da arbejdet med efterårsopfølgningen blev lavet, var forventningen, at nogle af de i foråret aflyste aktiviteter kunne indhentes i efteråret. Det viser sig nu, at det ikke er tilfældet på grund af coronarestriktioner. Det betyder, at afvigelsen formentligt kan blive større ved regnskabsafslutningen.


Det bemærkes, at genbevillingen vedrørende 2019 ligeledes er påvirket af de specielle Covid-19 omstændigheder. Genbevillingen udgør +24,7 mio. kr., hvilket betyder, at de tre serviceområder samlet set øger de samlede forventede genbevillinger til 2021 med +5,7 mio. kr. Derudover skal det bemærkes, at der er 14 mio. kr. i det oprindelige budget, som også er engangsmidler fra regnskab 2018, som er blevet overført til budget 2020. Samlet set er der således i budget 2020 ca. 39 mio. kr. overført fra tidligere år som engangsmidler. Derfor kan det være svært at anvende disse midler til løbende drift, da der netop er tale om engangsmidler.


Udover det skal det bemærkes, at 2020 er:

- det første år med den nye tildelingsmodel på skoleområdet med en overgangsordning alene for 2020,

- det første hele år, hvor SFO'er hører til skoleområdet og ikke dagtilbud,

- det første hele år med 10. klasse udliciteret til Herningsholm Erhvervsskole.

- kendetegnet af, at der er tilført finanslovsmidler til dagtilbud angående minimumsnormering og til skoleområdet til kvalitetsløft.


Det betyder med andre ord, at skole- og dagtilbudsledere skal håndtere mange usikkerheder i deres budgetopfølgninger. Disse ændringer udfordrer desuden mulighederne for at sammenligne dette års budgetopfølgning med tidligere års erfaringer, jf. punkt 86 ved Børne- og Familieudvalgets møde den 1. juli 2020.


Afvigelsen i kolonne F i tabel 1 dækker både over områder med selvforvaltning, projekter og rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2.1 nedenfor, idet der bemærkes følgende:

 • Under "selvforvaltning" hører decentrale enheder, som for eksempel daginstitutioner, dagpleje, skoler, døgntilbud, tandpleje mv.
 • "Projekterne" indeholder midler afsat til konkrete projekter, som skal returneres, hvis de ikke bliver brugt.
 • "Rammestyring" indeholder midler afsat på centrale konti, som indeholder udgifter til friplads og søskendetilskud, indtægter fra forældrebetalinger, mellemkommunale afregninger, demografireguleringer, udgifter til fri-, privat- og efterskoler, udgifter til elevbefordring, udgifter til foranstaltninger, udgifter til overførselsindkomster mm.


Tabel 2.1. Forventet regnskab, afvigelse drift, pr. 31/8 2020


Mindreforbruget, som det fremgår af tabel 2.1, fordeler sig sådan: +4,8 mio. på projekter, +14 mio. kr. på det rammestyrede område og +11,5 mio. på selvforvaltningsområdet. Nedenfor gennemgås hvert serviceområde i detaljer. Det bemærkes, at der er behov for at foretage en række budgetkorrektioner/omplaceringer mellem serviceområder, som i sagens natur kommer til at påvirke det korrigerede budget og dermed afvigelsen pr. serviceområde. Der vil derfor også redegøres for de foreslåede korrektioner i den følgende tekst.


SO10 Dagtilbud for børn

Tabel 3

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Tabel 3 viser efterårsbudgetopfølgningen for Serviceområde 10, Dagtilbud. Der forventes en samlet afvigelse på +4,96 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig sådan: +0,8 mio. kr. på projekter, +2,4 mio. kr. på det rammestyrede område og +1,7 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.


Mindreforbruget på projekter skyldes en forskydelse. Projektet vedrører Østbyens Børnehuse og handler om at have flere pædagoger til børn i udsatte positioner finansieret af eksterne midler. Tidsplanen er fra nationalt hold forskubbet, hvorved projektmidler rækker til et ekstra år.


Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes en række elementer, der trækker i forskellige retninger. I hovedtræk kan der nævnes tre:


Der er fortsat opmærksomhed på udviklingen af udgifter til privat pasning i vuggestuer og børnehaver, hvor der bruges flere midler end budgetteret. Til mindreforbruget bidrager demografimidler, som er tilført området i tidligere år med en forventning om, at væksten af antal børn var større end den faktiske i 2020. Dette er i tråd med den negative demografiregulering, som området får i 2021. Det bemærkes, at de overskydende midler skal indgå som finansieringskilde i de kommende år, når den 'modsatte' situation kan opstå. Desuden er der en række aktiviteter, som ikke er blevet afholdt grundet COVID-19 restriktioner, hvilket også medvirker til mindreforbruget. En mere detaljeret gennemgang af afvigelserne findes i bilag 1a.


På selvforvaltningsområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette er også udtryk for modsatrettede tendenser. På den ene side er der et merforbrug i dagplejen, da der er et større fald i antal børn end forventet i forårsbudgetopfølgningen samt et merforbrug på institutionsniveau. På den anden side modsvares ubalancen af den foreløbige budgettilførsel vedrørende Covid-19 samt et mindreforbrug angående PAU-elever. Udviklingen i de enkelte dagtilbud samt institutionernes forudsætninger afspejlet i deres budgetopfølgninger vises i bilag 1b.


SO12 Folke- og ungdomsskoler

Tabel 4

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Tabel 4 viser efterårs budgetopfølgningen for Serviceområde 12, Skole. Der forventes en samlet afvigelse på +24,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig sådan: +4,0 mio. kr. på projekter, +10,6 mio. kr. på det rammestyrede område og +9,6 mio. kr. på selvforvaltningsområdet.


Mindreforbruget på projekter indeholder midler angående puljemidler til sommerferieaktiviteter, som alle kommuner i Danmark fik tilført i forbindelse med covid-19 situationen. En del af midlerne skal overføres til By, Erhverv og Kultur (1,7 mio. kr.). Resten af midlerne (ca. 0,5 mio. kr.) skal sendes tilbage til ministeriet, da der var krav om, at midlerne skulle anvendes til relevante aktiviteter inden 15. september 2020. Derudover er der forsat nogle midler tilbage i skolefonden (knap 2 mio. kr.). Det skal bemærkes, at 1 million af disse er en national præmie modtaget sidst i 2019 som følge af etablering af 10. klasse på Herningsholms Erhvervsskole.


På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på +10,6 mio. kr. Det kan overordnet set forklares ved:

 • Den første fjerdedel svarer cirka til det mindreforbrug, som allerede var indregnet i forårsopfølgning.
 • Den anden fjerdedel kan cirka tilskrives et fald i planlagte aktiviteter på grund af Covid-19 restriktioner.
 • Den tredje fjerdedel skyldes mindreforbrug i bygningsdrift på grund af hurtigere afvikling af skolebygninger i Hammerum og Gjellerup og nedjustering af forventningerne til forbrugsafgifter.
 • Den sidste fjerdedel ligger på SFO-området, hvor det dels kan konstateres, at der er færre børn end budgetteret og dels ses en stigning i indtægterne fra mellemkommunal afregning.


En mere detaljeret gennemgang af afvigelserne findes i bilag 2a. Det foreslås at anvende 1,2 mio. kr. herfra det rammestyredeområde til at neutralisere gælden fra tidligere år for tre skoler, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende. Desuden foreslås at reservere ca. 1 mio. kr. til etablering af handicapelevator og toilet på Aulum skole. Ansøgning til anlægsbevillingen forventes fremsendt til Børne- og Familieudvalget i november måned.


På selvforvaltningsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Det indmeldte forventede forbrug er inklusive skolernes afholdte udgifter til Covid-19 og den aconto tilførsel af budgetmidler vedrørende Covid-19 udgifter på skoleområdet. Der er variationer i mindre-/merforbrug skolerne imellem. Desuden forventes også et mindreforbrug på sygesikringspuljen og et mindreforbrug i midler reserveret til løbende visitationer til specialklasser. En mere detaljeret gennemgang af afvigelserne findes i bilag 2a. Af bilag 2b fremgår desuden udviklingen for den enkelte skole samt forudsætningerne afspejlet i deres budgetopfølgninger.


SO16 Børn og Familie

Tabel 5.

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug


Budgetopfølgningen pr. august 2020 for Serviceområde 16, Børn og Familie viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med et mindreforbrug på selvforvaltningsområdet på +0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på +1,0 mio. kr. på det rammestyrede område.


På selvforvaltningsområdet udgør den positive afvigelse +0,2 mio. kr. Heri er indeholdt et merforbrug på Døgn- og Familiestøtte Herning på -0,8 mio. kr. Døgninstitutionen har oplevet en øget tilgang, hvilket også i en vis udstrækning er forventningen til resten af året. For de øvrige decentrale enheder gælder, at både Tandplejen og CBF Ambulante tilbud bidrager med forventede mindreforbrug på henholdsvis 0,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. Det bemærkes, at det forventes, at der vil opstå et større mindreforbrug i Tandplejen end angivet i efterårsopfølgningen. Det skyldes, at der ses et fald i udgifterne til tandplejebehandling ved Regionen og Private som følge af de nye COVID-19 restriktioner indført sidst i september.


På det rammestyrede område udgør mindreforbruget samlet set 1,0 mio. kr. Heraf udgør den foreløbige tilførsel vedrørende Covid-19 på serviceområde 16 Børn og Familie +0,6 mio. kr., mens PPR har et forventet mindreforbrug på +1,1 mio. kr. På foranstaltningsområdet forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr. Her arbejdes der fortsat fokuseret med anbringelsesområdet, herunder især plejefamilieområdet, som gennemgås ud fra standarderne i plejefamiliehåndbogen. Arbejdet med udrulningen af den vedtagne plan fortsætter. Hele foranstaltningsområdet er fortsat et meget bevægeligt område og under pres - pt. opleves der for eksempel en mærkbar stigning i antallet af unge, som behandles for massive spiseforstyrrelser.


Bilag 3 viser flere detaljer om afvigelserne på serviceområde 16, Børn og Familie.


Anlæg

Tabel 6


Som tabel 6 viser, forventes der et mindreforbrug på 33,637 mio. kr. på anlægsområdet i Børn og Unge. Ca. 30 mio. skyldes forskydninger mellem år.


Afvigelserne ligger især i følgende projekter:


Projekter, hvor det skyldes forskydninger mellem år:

 • Et mindreforbrug på Talentskolen ved Holing Sportscenter på 3,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Højgårdområdet - Højgård Børnehus på 7,3 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Højgårdområdet - kapacitetstilpasning på skolens matrikel på 3,8 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Engblommen, Snejbjerg på 15,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Herningsholmskolen afdeling Holtbjerg på 1,0 mio. kr.

Det store mindreforbrug på Engblommen i Snejbjerg og Højgård Børnehus samt Højgårdområdet skyldes en tidsmæssig forskydning mellem projektets tidsplan og bevilling.


Projekter, hvor afvigelsen skyldes reelle mer- eller mindreforbrug:

 • Et mindreforbrug på Lindbjergskolen på 2,0 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Opgradering af de fire midtbyskoler på 0,351 mio. kr.
 • Et mindreforbrug på Skolefonden på 1,0 mio. kr.


Bevillingsmæssige ændringer

Der er behov for at foretage en række budgetomplaceringer med finansiering fra det rammestyrede område på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler med henblik på at håndtere følgende:


Fra SO 10 anmodes om:

 • at flytte 0,104 mio. kr. til SO 12, Folke- og Ungdomsskoler, da den juniorklub, som Østbyens Børnehuse har oprettet som en del af Fællesskabet Holtbjerg, overtages budgetmæssigt af Herningsholmskolen. Det gælder for 2021 og overslagsår.
 • En indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på Børneliv på 1,0 mio. kr. angående salg af fast ejendom, som skal bruges til at neutralisere gælden fra 2019.


Fra SO 12 anmodes om:

 • at flytte 1,675 mio. kr. til SO11, By, Erhverv og Kultur i 2020, som har afholdt udgifter til sommerferieaktiviteter.
 • at anvende 3,44 mio. kr. til renovering af madkundskabslokaler på Brændgårdskolen. På den måde kan beslutningen fra budgetaftale 2019 gennemføres. Midlerne flyttes fra drift til anlæg.
 • at flytte 0,14 mio. kr. til serviceområde 18, Ældre, som kompensation for udgiftspres angående vederlagsfri fysioterapi. Dette vurderes at være konsekvensen af tilpasninger på Valdemarskolen. Beløbet er gældende for 2020 og overslagsår.
 • at flytte 0,248 mio. kr. til serviceområde 16 i 2020, Børn og Familie, angående DUT midler vedrørende styrket forældreansvar. Beløbene i de efterfølgende år er følgende: 0,227 mio. kr. i 2021 og 0,201 mio. kr. i 2022 og overslagsår.
 • at flytte 0,300 mio. kr. til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, angående budgetjustering af overgang fra fritidshjem til SFO. Beløbet er gældende for 2020 og overslagsår.
 • at flytte 0,544 mio. kr. til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, angående pasning af førskolebørn i Østbyens Børnehuse i 2020.

Økonomi

Tabel 7 viser de forventede afvigelser under Børne- og Familieudvalgets driftsbudget, hvis de ovenstående ændringer, som foreslået i sagen, godkendes.


Tabel 7Af tabel 7 fremgår, at der forventes et mindreforbrug på i alt +22,9 mio. kr., hvis de foreslåede korrektioner godkendes. Mindreforbruget fordeler sig sådan: +3 mio. kr. på projekter, +6,4 mio. kr. på det rammestyrede område og +13,3 mio. kr. på områder under selvforvaltning. Det bemærkes, at afvigelserne er inklusive den foreløbige COVID-19 kompensation på 9,9 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, jf. pågældende afsnit i sagsfremstillingen, som dels består af en række omplaceringer mellem serviceområder i 2020 og frem og dels flytning af midler fra drift til anlæg.
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Beslutning om tilskud til pasning i eget hjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Med vedtagelsen af budget 2021 er det beslutte at udvide og permanentgøre tilskud til pasning af børn i eget hjem. På baggrund heraf fremlægges forslag til taksten for 2021. Taksten indgår som en del af det takstblad, som bliver godkendt i Byrådet den 10. november.

Sagsfremstilling

I 2020 blev der som et forsøg indført økonomisk tilskud til pasning af børn i eget hjem. Der blev afsat 500.000 kroner årligt i en 3 årig forsøgsperiode i årene 2020, 2021 og 2022. Med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat yderligere 250.000 kr. årligt i forsøgsperioden. Desuden er der afsat 750.000 kr. til at kunne fortsætte ordningen efter forsøgsperioden. Der skal fortsat skal ske evaluering efter tre år. Den samlede pulje til ordningen udgør hermed 750.000 kr. årligt i 2021 og i de følgende år. Tilskudstaksten for 2021 skal indgå som en del af det godkendte takstblad. Godkendelsen sker i byrådet den 10. november.


Da ordningen for nuværende kun har eksisteret siden januar 2020, er der begrænset historik at læne sig op ad. I den periode har hele samfundet været præget af Corona-nedlukning, hvilket måske også har påvirket efterspørgslen efter tilbuddet.


Fra 1. januar 2020 blev det besluttet, at tilskuddet pr. barn skulle være 2.500 kr. og en maksimal periode på 6 måneder, svarende til et maksimalt tilskud på 15.000 kr. pr. barn. Fastsættelsen af tilskuddet på 2.500 kr. blev beregnet ud fra en forventning om et samlet antal børn på 33 (Børne- og Familieudvalgsmødet den 23. oktober 2019, punkt 112).


På grund af stor søgning mod tilbuddet i begyndelsen af 2020 blev det med virkning fra den1. maj 2020 besluttet, at tilskudstaksten blev ændret til 2.000 kr. i 5 måneder (Børne- og Familieudvalgsmødet den 11. marts 2020, punkt 35).


Taksten blev rettet til 2.500 kr. pr. barn pr. måned i 6 måneder, da udviklingen i løbet af foråret pegede på et fald i det samlede antal børn til 24 i forhold til den oprindelige forudsætning på 33 (Børne- og Familieudvalgsmødet den 1. juli 2020, punkt 92).


Forslag til takst 2021:

Den samlede pulje til fordeling i 2021 udgør 750.000 kr., hvilket muliggør at hæve taksten. Det forudsættes derfor, at der vil være en stigning fra 24 børn til 36 børn. Forudsætningen hviler på en forventning om, at en øget takst pr. barn vil betyde en større søgning til tilbuddet. Den maksimale tilskudsperiode udgør fortsat 6 måneder. Hvis taksten bliver 3.500 kr. pr. måned, ser beregningen således ud:


Samlet antal børn pr. år: 36 børn i 6 måneder. Takst på 3.500 kr. = 756.000 kr./år.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

atBørne- og Familieudvalget godkender, at tilskuddet og udbetalingsperioden vedrørende pasning i eget hjem i 2021 udgør 3.500 kr. pr. barn i op til 6 måneder.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 29.15.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse vedr. tilbud om tandklinik efter Sønderagerskolens lukning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Sønderagerskolens tandklinik lukker til august 2021. 3.161 børn er berørt heraf. Børnene bliver herefter tilbudt tandpleje på klinikker med ledig kapacitet på Lindbjergsskolen, i Kibæk samt i Snejbjerg. Omflytningen har virkning frem til, den nye Herningholmskoles klinik er klar. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Tandklinikken på Sønderagerskolen har fire stole. Børnene, der bruger klinikken kommer fra tre skoledistrikter: Brændgårdskolen, Vestervangskolen og Gullestrup Skole. Herudover er en gruppe af brugere, der går på ungdomsuddannelser og lignende.


Ved Byrådets budgetkonference i august 2019 blev håndteringen af lukningen af tandklinikken på Sønderagerskolen præsenteret. Det blev oplyst, at kliniktilbud vil blive givet på eksisterende tandklinikker med ledig kapacitet, primært på Lindbjergskolen, i Kibæk og i Snejbjerg. Den ledige kapacitet er opgjort. Fordelingen sker som følger:


 • Brændgårdskolens distrikt: 1.183 børn og unge tilbydes klinik på Lindbjergskolen.
 • Vestervangskolens distrikt: 924 børn og unge tilbydes klinik i Kibæk.
 • Gullestrup skoledistrikt: 401 børn og unge tilbydes klinik i Snejbjerg.
 • Øvrige: 653 børn og unge er i dag tilknyttet klinikken på Sønderager fra ungdomsuddannelserne samt andre skoledistrikter. Disse brugere henvises til deres respektive hjemklinikker. Det er den tandklinik, der er tættest på deres bopæl.


Det bemærkes, at forældre selv skal sørge for transport af børnene. Tandplejen må ikke udføre behandling på børnene, uden forældre deltager. Almindelige tandeftersyn sker med 18 måneders interval. Børn og unge med øget behov for forebyggende indsatser ses i Tandplejen 3-4 gange årligt. Med fremtidig udnyttelse af den ledige kapacitet som beskrevet vil forældrenes valgmuligheder mellem de kommunale tandklinikker mindskes væsentligt.


Der er indarbejdet 4 stole på tandklinikken på den nye Herningholmskole. Det giver kapacitet til, at ca. 2.400 af de godt 3.200 børn og unge fra Sønderagerklinikken får tilbudt tandklinik på den nye Herningholmskole. De øvrige vil blive tilbudt klinik, hvor der er ledig kapacitet.

Økonomi

Udnyttelse af den eksisterende ledige kapacitet er udgiftsneutral. Effektiviteten hos Tandplejen ved udnyttelsen af den ledige kapacitet er betinget af, at omfanget af udeblivelser ikke øges.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at fordelingsmodellen for tandklinikken på Sønderagerskolen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om revideret Børnetalsprognose samt Elev- og klassetalsprognose

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen, Maja Krarup Lenger

Sagsresume

Børnetalsprognosen samt Elev- og Klassetalsprognosen udarbejdes hvert andet år. Børne- og Familieudvalget blev den 19. august 2020 (punkt 106 og 107) orienteret om den nye Børnetalsprognose for 2021-2031 samt den nye Elev- og klassetalsprognose for skoleårene 2021/22-2033/34. Der er udarbejdet en revideret befolkningsprognose med en mere detaljeret placering af det forventede boligbyggeri i Tjørring og Gullestrup, hvorfor der også er udregnet en ny Børnetalsprognose samt Elev- og klassetalsprognose.


Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen samt Elev- og Klassetalsprognosen udarbejdes hvert andet år. Børne- og Familieudvalget blev den 19. august 2020 (punkt 106 og 107) orienteret om den nye Børnetalsprognose for 2021-2031 samt den nye Elev- og klassetalsprognose for skoleårene 2021/22-2033/34. Der er udarbejdet en revideret befolkningsprognose med en mere detaljeret placering af det forventede boligbyggeri i Tjørring og Gullestrup. Dette har betydning for børnetal samt elev- og klassetal og muliggør en mere detaljeret prognose og planlægning på dagtilbuds- og skoleområdet. Der er derfor udregnet en ny Børnetalsprognose samt Elev- og klassetalsprognose.


Ændringer
Prognoserne er blevet uddybet med tilføjelse af en række geografiske underområder i Tjørring og Gullestrup samt en mere detaljeret geografisk placering og typemæssig specificering af den forventede opførelse af boliger i Tjørring. Uddybningen muliggør en mere detaljeret prognose og planlægning vedrørende skoledistrikterne for Tjørring Skole, Lundgårdskolen og Gullestrup Børnecenter.


Til Tjørring er der tilføjet to underområder, og det forventede boligbyggeri er fordelt på skoledistrikterne for Tjørring Skole og Lundgårdskolen. Hertil er specificeret, at en del af det forventede byggeri i Lundgård skoledistrikt er etageboliger.


Det er primært ovennævnte tre skoledistrikter, der er ændringer i. Der kan være småjusteringer i øvrige skoledistrikter. De nye reviderede prognoser er vedhæftet som bilag. Nedenfor fremgår forudsætningerne, som ligger bag prognoserne.


Børnetalsprognose

Børnetalsprognosen viser den forventede udvikling i børnetallet i kommunens dagtilbud for 2021-2031.

Børnetalsprognosen er udarbejdet ud fra befolkningsprognosen (med korrektioner) samt udtræk fra kommunens fagsystem på dagtilbudsområdet.


For at kunne give et kvalificeret bud på udviklingen i børnetallet på dagtilbudsområdet er det nødvendigt at foretage en række korrektioner på befolkningsprognosens børnetal. Dette skyldes blandt andet, at:

 • nogle børn påbegynder pasning tidligere eller senere end ved det hele årsskifte
 • ikke alle børn er i pasning
 • nogle børn passes i andet dagtilbudsdistrikt, end hvor de har bopæl


Korrektionerne samt principperne for pasningsgarantien udgør forudsætningen for beregningen af Børnetalsprognosen. I Børnetalsprognosen beskrives derfor først forudsætningerne og beregningerne, hvorefter selve prognosen præsenteres.


Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognosen er udarbejdet ud fra befolkningsprognosen (med korrektioner) samt udtræk fra kommunens elevadministrationssystem.


For at kunne give et kvalificeret bud på udviklingen i elevtallet på skoleområdet er det nødvendigt at foretage en række korrektioner på befolkningsprognosens børnetal. Dette skyldes,

 • at nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en fri-/privatskole eller efterskole
 • at andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i
 • at nogle elever går i skole i en anden kommune
 • at Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner


Disse korrektioner samt principper for klassedannelse udgør forudsætningerne for beregningen af prognosen. I Elev- og Klassetalsprognosen beskrives derfor først forudsætningerne og beregningerne for prognosen, hvorefter selve prognosen præsenteres. Det nuværende søgemønster til forskellige skoletilbud forudsættes fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om de reviderede prognoser til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-A00-2-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Beslutning om nye skoledistrikter i Tjørring og Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger, Peter Jonsen

Sagsresume

På baggrund af nye udstykninger af boliggrunde mellem Gullestrup og Tjørring fremlægges forslag til ændring af grænsen for skoledistrikterne. Det indstilles, at forslaget drøftes og sendes i høring hos de berørte skolers bestyrelser. Sagen genoptages efter høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af nye udstykninger af boliggrunde mellem Gullestrup og Tjørring fremlægges forslag til ændring af grænsen for skoledistrikterne.


Der er planlagt udstykninger af nye boliggrunde nær Holing Sø i Tjørring. Området hører til Gullestrup Børnecenters skoledistrikt, men ét af de nye boligområder ligger geografisk tættere på Tjørring Skole. Derfor forslås det, at dette område flyttes til Tjørring Skoles skoledistrikt (se bilag for kort).


Forslaget er udarbejdet ud fra nedenstående præmisser:

 • De nye udstykninger af boliger, som foreslås flyttet, ligger geografisk tættere på Tjørring Skole end på Gullestrup Børnecenter.
 • Naturlige skoledistrikter: Skoledistrikterne skal være mere naturlige. Det vil sige, at skolerne i højere grad skal placeres tilnærmelsesvis i midten af skoledistriktet.
 • Sikre skoleveje/stier: Der er planlagt etablering af gode stisystemer fra de nye boligområder til begge skoler. Derfor vil flytningen af distriktsgrænsen ikke resultere i at, at eleverne skal krydse trafikfarlige veje for at komme i skole.
 • Buskort og afstand: Elever i 0.-3. klasse er berettiget til skolebuskort, hvis de har mere end 2,5 km. til skole. Ved ændring af skoledistriktsgrænsen som foreslået forventes det ikke, at der er elever, som får mere end 2,5 km. til skole.
 • Jf. budgetforliget 2021-2022 udbygges Tjørring Skole i 2024-2025, hvilket betyder, at skolen herefter kan rumme 3 spor pr. årgang.
 • Dagtilbudsdistrikterne skal ikke indgå i forslaget, da andre regler gør sig gældende for indskrivning i dagtilbud end reglerne for indskrivning til skole. Man har for eksempelvis ikke fortrinsret til et dagtilbud, selvom man bor i det skoledistrikt, som daginstitutionen er tilknyttet.


I det vedhæftede bilagsmateriale ses oversigt over elev- og klassetal på Tjørring Skole og Gullestrup Skole ved nuværende grænser mellem skoledistrikterne samt i forbindelse med flytning af skoledistriktsgrænsen som foreslået.


Konsekvenser ved flytning af skoledistriktsgrænsen

Tjørring Skole:

 • Kort sigt: Bliver kapacitetsmæssigt udfordret i 2023/24 (enkelt år). Dette forventes afhjulpet ved beslutning om maksoptagelse på 25 elever i 0. klasse
 • Langt sigt: Da skolen udbygges, forventes ikke kapacitetsmæssige udfordringer.


Gullestrup Børnecenter:

 • I hele prognoseperioden vil elevtallet være nogenlunde stabilt, omkring 120 elever. Der er således ikke kapacitetsmæssige udfordringer.


Implementering af de nye skoledistrikter

Det vurderes som hensigtsmæssigt, at retningslinjerne i forbindelse med indførelse af nye skoledistrikter implementeres glidende. De vil gælde for kommende børnehaveklasseelever fra skoleåret 2021/2022. Ændringerne vil ikke gælde nuværende elever på skolerne.


Udtalelse hos de berørte skolebestyrelser

Jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3 sendes forslag til ændring af skoledistrikterne til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser. Beslutningen træffes blandt andet på baggrund af udtalelserne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til ændring af grænsen for skoledistrikterne
at Børne- og Familieudvalget godkender, at forslaget sendes i høring hos de implicerede skolebestyrelser med frist den 20. november 2020.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til indvendig renovering af Brændgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Esben Hedegård, Tove Mortensen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev det besluttet at renovere blandt andet madkundskabslokalet på Brændgårdskolen. Udvalget blev på mødet den 1. juli 2020, punkt 97, orienteret om skolens ønsker og behov. Det skal besluttes at igangsætte renoveringsarbejdet, som foreslås finansieret af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler i 2020.


Der anmodes om anlægsbevilling på 3,44 mio. kr. til indvendig renovering på Brændgårdskolen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Budgetforliget 2020 blev Børne- og Familieudvalget på mødet den 1. juli 2020, punkt 97, orienteret om ønsker og behov for indvendig renovering på Brændgårdskolen. Det handler om renovering af:

 • madkundskab 1,6 mio. kr.
 • linoleumsgulve - klasselokaler, faglokaler og gangarealer 0,92 mio. kr.
 • omklædningsrum 0,55 mio. kr.
 • gangarealerne ved idræt 0,37 mio. kr.

I alt renoveringsønsker for 3,44 mio. kr.


De indvendige renoveringsarbejder har været et stort ønske i mange år. Budgetopfølgningen viser, at Serviceområde 12 forventer et mindreforbrug i 2020. Derfor kan finansieringen ske ved at overføre driftsmidler fra 2020 til en anlægsbevilling til renovering af madkundskab, linoleumsgulve, omklædningsrum og gangarealer ved idræt.

Økonomi

Der anmodes om en anlægsbevilling på 3,44 mio. kr. til indvendig renovering på Brændgårdskolen på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.


Udgifterne på 3,44 mio. kr. finansieres af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301001 10 Skolerne - fælles udgifter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Brændgårdskolens ønske om indvendig renovering af madkundskab, linoleumsgulve, omklædningsrum og gangarealerne ved idræt imødekommes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,44 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr. i 2020
at beløbet finansieres af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301001 01 Skolerne - fælles udgifter i 2020.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-17-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

X

X
X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jane Sønderskov

Sagsresume

KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde og anbefaler, at udkastet samt afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og Region.


Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.


KKR Midtjylland (Kommunekontaktrådet) har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.


Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.


I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og Regionen fokus på to fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri

- Borgere med komplekse udfordringer


Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.


Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og Regionen en fireårig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum to procent i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.


Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.


Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden: https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22


Høring

Udkast til Rammeaftale 2021-22 har været i høring i Handicaprådet den 8. oktober 2020. Handicaprådet besluttede ikke at afgive høringssvar til Rammeaftalen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 og afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om arbejdet med FN's 17 Verdensmål på børne- og ungeområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Janni Kjær Pedersen og Peter Jonsen

Sagsresume

Budgetforlig 2020 fastslår, at de politiske fagudvalg i Herning Kommune løbende skal arbejde med bæredygtighed, som minimum hvert kvartal. Børne- og Familieudvalget blev sidst den 1. juli 2020 (pkt. 85) orienteret om bæredygtige tiltag i Børn og Unge. Børne- og Familieudvalget orienteres om udviklingen i igangværende tiltag og om nye tiltag med relevans for Børn og Unge. Herudover drøfter udvalget om vedtagelsen af budget 2021 giver anledning til yderligere aktiviteter.

Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen og tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

FN’s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Der arbejdes med Verdensmålene generelt i kommunen. Flere af tiltagene har direkte relevans for børn og unge. Der arbejdes sammen med andre forvaltninger, eksterne aktører samt aktører som biblioteket.


Børne- og Familieudvalget orienteres kvartalsvis om arbejdet med bæredygtighed. Udvalget blev sidst orienteret den 1. juli 2020 (pkt. 85). Nedenfor er en orientering om udviklingen i igangværende tiltag og om nye tiltag i Børn og Unge. Listen er ikke udtømmende. I bilagsmaterialet er der beskrivelse af tiltag, som Børne- og Familieudvalget også tidligere er blevet præsenteret for.


Affaldssortering

Der er på tværs af forvaltninger i Herning Kommune et øget fokus på affaldssortering. I den forbindelse er der udarbejdet undervisningsmateriale til skolerne. Dette er en del af skolernes planlægning for det kommende skoleår. Pædagogisk materiale til dagtilbud er netop færdiglavet. Materialet indeholder både et idékatalog med informationer om affaldssortering og forslag til forskellige pædagogiske aktiviteter, der har affaldssortering som omdrejningspunkt. Hver afdeling i alle dagtilbuddene har fået en materialekasse med de materialer, der skal bruges til at lave aktiviteterne.


Verdensmålsuge i skoler

Der er indgået et samarbejde med Herning Bibliotek om en Verdensmålsuge i uge 41. Det bliver en myriade af oplæg fra videnskabsjournalister, miljøaktivister, nørder og med børn/ unge, der selv arbejder med for eksempel bæredygtighedstematikken. Desværre har Corona-situationen ikke gjort det muligt at samle skolerne på biblioteket som planlagt. I stedet er mange af oplæggene og workshops lagt ud på de enkelte skoler og live-streames til resten af skolerne, så de kan se det på storskærm på deres egen skole. Af oplæg og workshops kan blandt andet nævnes Kristian Jensen, Mogens Lykketoft og Peter Tanev, samt projekter med Herning Billedskole og Den Jyske Sangskole.

Verdensborgerpas til børn i dagtilbud

Herning Bibliotek har i samarbejde med Børn og Unge udviklet et verdensborgerpas til børn i alderen 3-6 år. Verdensborgerpasset indeholder lidt information om barnet og plads til et billede. I Verdensborgerpasset er der symboler, der hører til hvert af de 17 verdensmål. Når barnet har arbejdet med det enkelte verdensmål, sætter barnet et kryds og kan dermed gå videre til at arbejde med et nyt verdensmål.


Herning Bibliotek har oprettet en portal, hvor man kan finde opgaver til de enkelte verdensmål – naturligvis opgaver i børnehøjde, så børnene får en forståelse af, hvordan de kan bidrage til en mere bæredygtig hverdag. De fysiske verdensborgerpas bliver uddelt til de enkelte institutioner og kan ligeledes afhentes på biblioteket.


Koncert-arrangement for dagtilbud med udgangspunkt i Verdensmålssangen

I forlængelse af udbredelsen af Verdensborgerpassene er der arrangeret koncerter på alle Hernings 5 lokalbiblioteker i løbet af uge 41. Arrangementet kommer til at være en fællessangs-koncert ledet af to professionelle musikere, der øver og synger Verdensmålssangen sammen med børnene. Sangen findes bag på børnenes Verdensborgerpas. Grundet corona har det kun været muligt at invitere ét dagtilbud til hvert af de 5 lokalbiblioteker.


Unge stopper madspild

Projekt, hvor formålet er at vise unge, hvordan de kan bekæmpe klimatruslen i praksis med demokratiske værktøjer ved at nedbringe madspild i deres nærmiljø. Klasse på Lundgårdskolen, som er en del af projektet, skal selv idéudvikle. Herefter diskuterer klassen og læreren forslagene med repræsentanter fra kommunen for at afgøre, om nogen af forslagene kan bruges lokalt.


Bæredygtig skovplantning med børneinddragelse

Samarbejde på tværs i Herning Kommune angående skovplantning ved Løvbakkerne. I den forbindelse arbejdes der på inddragelse af børn og unges input til, hvad en god bæredygtig skov er for dem, og hvordan den kan udformes. Skovplantningen skal efter planen igangsættes i løbet af efteråret. Til startskuddet af skovplantningen arbejdes der på børns tilstedeværelse for at skabe ejerskab af ”Folkeskoven”.


Herudover er der igangsat et arbejde med bæredygtig ledelse, hvor fokus bl.a. er på at have borgeren i centrum, understøtte medarbejderne i at lykkes med opgaveløsningen og at bruge et ledelsessprog, der kan forstås.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter eventuelle yderligere tiltag og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-A26-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om resultater af "corona-evaluering"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på sit møde den 1. juli 2020 (punkt 84) orienteret om igangsættelsen af en ”corona-evaluering” i dagtilbud og skoler. Børne- og Familieudvalget orienteres om resultaterne af evalueringen.

Sagsfremstilling

For at belyse hvilken betydning, både nedlukningen og den efterfølgende daglige drift med corona har haft, igangsatte forvaltningen i august 2020 en evaluering. Ønsket var at få indsigt i de forskellige erfaringer, som børnene, forældrene, de fagprofessionelle og lederne i dagtilbud og skoler har gjort sig i perioden fra nedlukningen i marts 2020 frem til sommerferien 2020.


Formålet med evalueringen var både at indfange de gode erfaringer, som den ændrede måde at drive dagtilbud og skole har haft sammenlignet med, hvordan dagtilbuddenes og skolers hverdag så ud før corona-nedlukning. Dernæst har der været fokus på hvilke udfordringer, der efterfølgende skal tages hånd om som konsekvens af, at mange børn og unge ikke har haft deres normale daglige kontakt med dagtilbud og skoler.


Ved evalueringens planlægning var der kun fokus på dagtilbud og skoler. For at nuancere evalueringen blev den udvidet med to interviews med henholdsvis ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse.


Metode:

Evalueringen er blevet foretaget som fokusgruppeinterviews med en række forskellige grupper på dagtilbuds- og skoleområdet samt Center for Børn og Forebyggelse. Disse er:

 • 5 interviews med ledere (store skoler, små skoler, store daginstitutioner, små daginstitutioner og Center for Børn og Forebyggelse)
 • 3 interviews med lærere (indskoling, mellemtrin og udskoling)
 • 2 interviews med pædagoger (børnehave og vuggestue)
 • 1 interview med pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
 • 1 interview med dagplejere
 • 1 interview med pædagoger og pædagogmedhjælpere fra SFO’er
 • 3 interviews med forældre (daginstitutioner, dagplejen og skoler)
 • 1 interview med specialskole (Valdemarskolens bestyrelse)
 • 1 interview med STU (Knudmosen)
 • 1 interview med medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse
 • 7 interviews med børn (4 med børnehavebørn og herudover med elever fra indskoling, mellemtrin og udskoling).


Der er i alt blevet foretaget 26 fokusgruppeinterviews med omkring 139 personer. Heraf er 32 børn.


Gennemgående temaer:

Med afsæt i fokusgruppeinterviewene er de gennemgående mønstre og opmærksomhedspunkter i interviewpersonernes oplevelser blevet grupperet i 16 temaer. Dette betyder også, at der vil være perspektiver og nuancer, som ikke er medtaget i rapporten, da der er fokus på de perspektiver, som kan uddrages på tværs af interviewmaterialet. Generelt er det vigtigt at bemærke, at der er fokus på en række personers individuelle oplevelser af perioden. De gennemgående temaer er:

 • Aflevering og afhentning
 • Små grupper – normering
 • Børns reaktioner
 • Sårbare børn
 • Samarbejdet mellem Center for Børn og Forebyggelse, dagtilbud og skoler
 • Anden kulturel baggrund
 • Forskelle i serviceniveau
 • Den faglige kvalitet
 • Nødpasning
 • Forældresamarbejde
 • Ledelse
 • Ledelse oppefra
 • Møder og dokumentation
 • Økonomi
 • Personlig trivsel og kollegaskab
 • Sygefravær


Generelt påpeges både positive og negative tendenser indenfor temaerne. I en del tilfælde har de forskellige grupper af interviewpersoner (børn, forældre og fagpersoner fra dagtilbud, skole og Center for Børn og Forebyggelse) forskellige oplevelser omkring, hvordan de har oplevet temaet. Som eksempel kan nævnes ændrede omstændigheder omkring aflevering og afhentning: De interviewede fagpersoner udtrykker sig positivt, mens interviewede børn og forældre er mere forbeholdne. Et andet eksempel er nuancerne omkring små grupper. Her er fagpersonerne og forældre positive omkring de mindre grupper med tid til nærvær. De største elever udtrykker derimod, at de kedede sig. Flere børn både fra dagtilbud og skole udtrykker desuden, at de har savnet deres venner. Se bilag for en uddybning af indholdet i de forskellige temaer.


Evalueringen er sket i samarbejde med Herning Kommunes HR-forvaltning og de faglige organisationer i form af Herningegnens Lærerforening, BUPL, FOA samt Skolelederforeningen, Dagtilbudslederforeningen og Samråds FU på både dagtilbuds- og skoleområdet.


Evalueringen skal i øvrigt ses i sammenhæng med øvrige evalueringer udarbejdet på nationalt og lokalt plan.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet. Udvalget opfordrer til, at evalueringen indgår i de forskellige lokale evalueringer, der gennemføres på dagtilbud, skoler og institutioner.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om den styrkede ordblindeindsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund, Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

Herning Byråd godkendte på sit møde den 28. august 2020 (punkt 172), at fordelingen af midlerne fra puljen om et generelt løft af folkeskolen skal anvendes til kvalitetsudvikling af ordblindeindsatsen i Herning Kommune.


Børne- og Familieudvalget orienteres om projektbeskrivelsen for den styrkede ordblindeindsats i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra 2021 valgt at sætte særligt fokus på sprog og læsning 0-17 år. Målet indeholder blandt andet en intention om at kvalitetsudvikle ordblindeindsatsen i det samlede skolevæsen. Med afsæt i dette samt puljen til et generelt løft af folkeskolen etableres den styrkede ordblindeindsats (se bilag for projektbeskrivelsen af den styrkede ordblindeindsats). Dette omfatter blandt andet, at der ansættes 12 lærere (årsværk) på 11 af Herning Kommunes overbygningsskoler. Disse lærere kaldes ”ordblindevejledere”. De 11 skoler skal herefter understøtte de resterende skoler med indsatsen.


Formålet
Formålet med den styrkede ordblindeindsats er at sikre, at alle børn og unge uanset skoletilbud og forudsætninger får lige mulighed for at udnytte deres læringspotentiale og lige muligheder for at indgå i fællesskabet.


Indsatsen er et supplement til de tiltag, der allerede arbejdes med. Den skal dog skabe en mere systematisk, foregribende og fokuseret indsats for børn og unge med ordblindhed. Det vil sige, at det helt centrale i den styrkede ordblindeindsats er, at alle elever, der har fået konstateret ordblindhed, kan forvente en ”minimumspakke” uanset skoletilbud.


Indhold i den styrkede ordblindeindsats
Den styrkede ordblindeindsats indeholder nogle centralt fastsatte minimumskrav til, hvordan skolerne lokalt opsporer, forebygger og understøtter elever med ordblindhed. Disse betragtes under ét som ”ordblindepakken”. Indsatsen skal lokalt løftes af ordblindevejlederne i et samspil med ledelsen, læsevejlederne, de øvrige lærere samt forældrene.


I ordblindepakken er der elementer, der henvender sig direkte til elever med ordblindhed, da disse er den primære målgruppe for indsatsen. Der er dog også elementer, der henvender sig til skolens undervisere og elevens forældre. Se bilag for en beskrivelse af indholdet i ordblindepakken.


Som en del af ordblindepakken etableres et Ordblinde Pit. Undervisningen i Pit tager udgangspunkt i skolens fag, da eleven skal lære at bruge læse- og skrivestøttende hjælpemidler og strategier med fokus på det faglige indhold. Elever, der ved skoleårets afslutning i 4. klasse er konstateret ordblinde, samles ved starten af det kommende skoleår i Ordblinde Pit. Dette er et forløb på 7 uger, hvor eleverne er i Pit tre af ugens dage. De resterende to dage er eleverne i deres egen klasse. Herved får eleverne mulighed for at anvende de indsatser og hjælpemidler, de har lært i Pit, i deres egen klasse. Se projektbeskrivelsen for en uddybning af indholdet i Ordblinde Pit.


Det forebyggende arbejde
Som nævnt træder ordblindepakken og ordblinde pit i kraft, når en elev er konstateret ordblind med den nationale ordblindetest. Det er dog forsat vigtigt, at skolernes indsatser ikke afventer ordblindetesten, da den forebyggende indsats er afgørende for elevernes udvikling. Her spiller særligt læsevejlederne, børnehaveklasselederne og lærerne i indskolingen en vigtig rolle. Ansættelsen af ordblindevejlederne betyder, at læsevejlederne kan fokusere på indsatser målrettet børn og unge i øvrige læse- og skrivevanskeligheder. Tidlig opsporing og forebyggelse af andre læse- og skrivevanskeligheder får derfor et fornyet fokus med den styrkede ordblindeindsats med særligt fokus på læsevejlederen som ressourceperson. Center for Børn og Læring støtter op om det forebyggende arbejde.


Det skal samtidig nævnes, at det er svært at identificere ordblindhed hos elever med dansk som andetsprog. Nogle børn har relativt kort skolegang i Danmark. Hvis eleverne har svært ved det danske sprogs lydsystem og begrænset erfaring med det danske skriftsprog, kan de nemt begå fejl i deres læsning og stavning. Disse fejl vil ligne typiske ordblindefejl. Der mangler testmateriale til at afdække ordblindhed hos elever med dansk som andetsprog, hvis disse ikke har udviklet tilstrækkeligt ordforråd på dansk. Derfor er det ekstra vigtigt at undervise systematisk i skriftens principper og skriftens lydprincipper.


De samarbejdende skoler
Som beskrevet ansættes 12 ordblindevejledere (årsværk) på 11 af Herning Kommunes overbygningsskoler. Ordblindepakken vil være definerede for ordblindevejledernes arbejde – uanset skolen. I de områder, hvor en skole skal understøtte andre skoler, er det derfor ikke skolernes elevtal, der er afgørende for, hvor ordblindevejlederen primært skal bruge sin tid. Det afgørende er antallet af elever, der er testet ordblinde på de forskellige skoler. Alle skoler har dog til opgave at sikre, at alle elever, der er diagnosticerede ordblinde, bliver tilbudt ordblindepakken.


Valdemarskolen, UngHerning og Ungdomscenter Knudmosen understøttes ikke af en anden skole. De skal selv etablere ordblindeindsatsen lokalt. Udarbejdelsen af disse lokale ordblindeindsatser sker i samarbejde med pædagogisk udviklingskonsulent fra Center for Børn og Læring. Den vejleder, der lokalt skal understøtte indsatsen, vil deltage på lige fod med de øvrige skolers ordblindevejledere i de centralt understøttede tiltag.


Slutteligt skal det nævnes, at Herning Kommunes styrkede ordblindeindsats hænger sammen med regeringens aftale om "De næste skridt for at styrke ordblindeområdet for børn, unge og voksne" (se bilag for aftalens indhold).

Økonomi

På sit møde den 3. juni 2020 (punkt 73) besluttede Børne- og Familieudvalget, hvordan ressourcerne fra udfasningen af "Læsecenter Herning" skulle fordeles. Fra 2021 vil ressourcerne løbende blive fjernet som binding til skolerne. Disse vil i stedet indgå i den generelle tildeling til skolerne, som blandt andet kan anvendes til det allerede igangsatte arbejde med understøttelse af ordblinde elever samt det forebyggende arbejde omkring elever med øvrige læse- og skrivevanskeligheder. Den generelle tildeling omfatter 1,1 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. fra 2022 og frem.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Kildebakken søger om anlægsmidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at Kildebakkens skole og børnehave søger anlægsmidler til forbedring af de nedslidte fysiske rammer.

Sagsfremstilling

Fællesbestyrelsen beskriver i deres ansøgning, at toiletforholdene i børnehaven er utidssvarende og kritisable, ruminddelingen ikke er tidssvarende, og personalefaciliteterne er for små. Der mangler rum til forældresamtaler og AKT-vejledning. Børnehaven har således svært ved at leve op til kravene om udviklende læringsmiljø og den styrkede pædagogiske læreplan.


Skolens bygningsmæssige rammer beskrives ved, at klasselokalerne er små (24 elever), skolen har ikke et egentligt Håndværk og Design lokale, skolen mangler mødelokaler og depotplads. Skolen har ikke plads/lokale til større forældrearrangementer på skolen.


Fællesbestyrelsen ønsker en løsning, der knytter daginstitution, SFO og skole tættere sammen og med bedre mulighed for at deles om lokaler og faciliteter.


Der er ikke udarbejdet et konkret ideprojekt for Kildebakken.

Økonomi

Før forvaltningen kan anslå en økonomisk ramme for Kildebakkens ønsker, skal der udarbejdes en nærmere analyse og udarbejdes et ideprojekt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder et estimat over de skønnede udgifter til de ansøgte renoveringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Sunds-Ilskov skole søger om renovering af lokaler og udeområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at skolebestyrelsen på Sunds-Ilskov skole ansøger Byrådet om renovering af lokaler og udeområder.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen for Sunds-Ilskov skole beskriver i deres ansøgning, at udearealerne er nedslidte og uinspirerende og trænger til et løft. Derudover mangler skolen et mødelokale, hvor skolens 60 ansatte kan samles. I dag samles man i Aulaen, men det kræver megen forberedelse. Området er gennemgangsområde, og derfor er der mange forstyrrelser. I det hele taget er skolen og herunder personalefaciliteterne utidssvarende, nedslidte og mangelfulde.


Skolens overbygningsklasser er typisk på 26-28 elever. Der mangler plads til gruppearbejde og projektarbejde.


Skolebestyrelsen ønsker at etablere flere aktivitetsmuligheder på legepladserne og udekøkken.


Derudover ønsker man tilbygget flere undervisningslokaler og grupperum. I Ilskov ønsker man et nyt køkken til erstatning for nedslidt eksisterende køkken.


Bestyrelsen understreger, at de er glade for skolen, men at de fysiske rammer begynder at presse eleverne. Bestyrelsen ønsker fortsat Sunds-Ilskov skole som et attraktivt og tidssvarende tilbud til skolesøgende børn.

Økonomi

Der skal laves en egentlig analyse og ideprojekt, før forvaltningen kan udarbejde et prisoverslag over de fremsendte ønsker. Det kan oplyses, at der i investeringsoversigtten i 2023 er afsat 4,5 mio. kr. til Sunds skole "udearealer - skønnet udgiftsniveau".

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om Sunds-Ilskov skoles ansøgning om renovering af lokaler og udeområder tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Forvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan de allerede afsatte 4,5 mio. kr. anvendes mest hensigtsmæssigt. Der laves desuden samlet økonomisk estimat over de samlede ansøgte renoveringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-5-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Gullestrup Børnecenters ønsker til 2. etape

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Claus Pedersen

Sagsresume

Der orienteres om Gullestrup Børnecenters ønsker til anden og sidste etape af projekt "Helhed i Gullestrup".

Sagsfremstilling

I den af Byrådet netop vedtagne investeringsoversigt fremgår det, at der i 2021 er afsat 9,227 mio. kr. i anlægsbudgettet til anlægsprojektet "Gullestrup skole/Li. Østergård - kapacitetstilpasning". Anlægsprojektet er anden og sidste etape af realiseringen af "Helhed i Gullestrup", som er præsenteret i Ideoplæg af 19. april 2018.


Siden ideoplægget blev udarbejdet, er Børnecenter Nord blevet kommunaliseret og slået sammen med Gullestrup skole i en §24a-ordning (fælles ledelse og fælles bestyrelse) til det, der nu hedder Gullestrup Børnecenter. Desuden er fritidshjem overgået til SFO, og hallens tilbygning af kultursal og fællesfaciliteter er gennemført. Disse ændringer underbygger visionen i ideoplægget "Helhed i Gullestrup". Samarbejdet mellem daginstitution, skole og kulturhus/hal er nu endnu tættere.


I forberedelserne til sidste etape til "Helhed i Gullestrup" er der i samarbejde med blandt andet institutionslederen og den nytiltrådte skoleleder udarbejdet et dispositionsforslag, som tager højde for den nye situation og samtidig efterlever visioner og intensioner i Ideoplægget fra 2018. Desuden har den nytiltrådte skoleleder haft mulighed for at bidrage med ønsker og erfaringer til, hvordan de fysiske rammer bedst muligt understøtter Gullestrup Børnecenters pædagogiske ideer.


Konkret ønsker Gullestrup Børnecenter i stedet for at tilbygge et depot og et klasselokale at ombygge eksisterende skoleområde og nybygge en toiletkerne. Samtidig ønsker man at reorganisere skolen, således at funktionerne samles og placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.


Vuggestuen vil blive bygget som en tilbygning til de eksisterende børnehavelokaler, hvilket ses som en fordel for børn, forældre og medarbejdere.


Der etableres fortsat produktionskøkken i samarbejde med Gullestrup Sport og Kultur. Lejekontrakten mellem Gullestrup Børnecenter og Gullestrup Sport og Kultur skal revideres, da et klasselokale udgår af lejemålet og i stedet indgår leje af produktionskøkkenet.


Gullestrup Børnecenter samles på én matrikel, og projektet vil arealoptimere aktiviteterne omkring skole, daginstitution og SFO. Derfor ønsker Gullestrup Børnecenter ikke fremadrettet at anvende Li. Østergård som først tiltænkt. Det betyder, at Lille Østergård, Trælundvej 5, som i dag huser en specialklasse, og Hedegården, Lyngens Kvarter 225-227, som i dag huser vuggestue, fraflyttes. Disse to adresser kan overgå til andre formål eller afhændes.

Økonomi

Projektøkonomien er uændret.


Arealet, som lejes af den Selvejende institution Gullestrup Sport og Kultur, er uændret, og derfor ændres deponeringen i forbindelse med lejemålet ikke.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Døgn og Familiestøtte Herning: Der igangsættes en proces for teknisk adskillelse af de to tilbud Agerbo og Tjørringhus. Formålet er, at de fire døgntilbud i Døgn og Familiestøtte Herning formelt sidestilles som enkeltstående tilbud. Det giver gennemsigtighed på Tilbudsportalen. Processen kræver en ny-godkendelse af Agerbo og igangsættes efter dialog med Socialtilsyn Midt.
 • Orientering om gentagelse af undersøgelse af pædagogernes tidsanvendelse.
 • Orientering om evaluering af det første år med 10. klasse på Herningsholms Erhvervsskole & Gymnasier. Der er afholdt evalueringsmøde den 21. september 2020. Referat fra mødet samt data om 10. klasse er vedlagt som bilag.
 • Rejsegilde Brændgårdskolens Talentklasser og Sportscenter Hernings opvisningshal: 3. november kl. 12.00-13.00 ved Brændgårdvej/Holingvej, holdes rejsegilde (udendørs) for byggeriet af Brændgårdskolens Talentklasser og Sportscenter Hernings opvisningshal.
 • Status på håndtering af Corona-situationen.
 • Børne- og Familieudvalgets mødeplan for 2021: da der ikke er møde i april 2021, skal ansøgninger om kortere skoledag behandles på mødet i marts 2021.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer