Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. august 2019
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 01.02.03-P22-1-17 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, og at strategi for Lokal Agenda 21 skal indgå i Planstrategi 2019, herunder at FN's verdensmål indgår som en del af Agenda 21, hvor det er relevant. I samme omgang blev det besluttet, at der skal ske en kondensering af den nuværende vision, så den bliver kortere og skarpere.

 

Hermed fremsendes forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi til drøftelse og kommentering forud for foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal Byrådet inden udgangen af 2019 have offentliggjort en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt lokal Agenda 21.

 

Formålet med udarbejdelse af Planstrategi 2019 er at give en samlet præsentation af strategien for henholdsvis en ny kommuneplans udarbejdelse og indhold samt for arbejdet med en bæredygtig udvikling (lokal Agenda 21).

 

Disse to strategier er lovpligtige efter planloven og skal offentliggøres til høring blandt borgerne i minimum 8 uger.

 

Fotos indsættes først i publikationen til den foreløbige vedtagelse, det er derfor tekstgrundlaget, der er til drøftelse og kommentering under denne fagudvalgsbehandling. Da planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling er den skrevet med Herning Kommune som afsender. Sprogformen er samtidig med til at gøre publikationen mere nærværende for kommunens borgere.

 

Planstrategi 2019 er disponeret i 5 hoveddele:

1. Revision af kommuneplanen

2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

3. Udviklingstemaer – til debat

4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 – til debat

5. Godt på vej

 

Dertil kommer et bilagsafsnit med redegørelse for den udførte planlægning siden vedtagelsen af kommuneplanen og en oversigt over FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

 

Ad 1. Revision af kommuneplanen

Der er lagt op til en fuld revision af kommuneplanen, da det giver størst frihed til at tilføje ændringer. Planperioden forlænges til 2032. Ændringerne omhandler i hovedtræk:

-    Byudviklingen og boligudbygningen revideres, og mulighed for nye boformer undersøges

-    De nye politikker/planer og strategier indarbejdes

-    Eksisterende visioner erstattes af ny visionsfortælling

-    Grønt Danmarkskort indarbejdes

-    Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer revideres og forenkles

-    Oversvømmelsestruede arealer udpeges og retningslinjerne ajourføres

-    Rammebestemmelserne servicecheckes for eventuelle mangler

-    Retningslinjer for og udpegning af konsekvenszoner om produktionserhverv opdateres

 

 

Ad 2. Kerne- og visionsfortælling: Herning nu og i fremtiden

Kernefortællingen er den korte historie om Herning Kommune nu, som blev vedtaget i 2017, mens visionsfortællingen er historien om, hvordan Herning Kommune gerne vil være i fremtiden. Det betyder ikke, at vi ikke allerede rummer visionsfortællingen i dag, men den kan realiseres endnu mere og bliver endnu tydeligere – på samme måde som kernefortællingen heller ikke rummer alt, hvad vi gør og er. Fundamentet for visionsfortællingen er fortsat ”Her er alle muligheder åbne”. Visionsfortællingen favner bredden og de fælles ambitioner for Herning Kommune. Den nye visionsfortælling er et operationelt værktøj, der både samler fokusområder, forholdet til kernefortællingen og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen vil være paraplyen over al den planlægning, der igangsættes i alle dele af organisationen. Byplanudvalget behandlede oplægget til visionsfortælling på deres møde den 27. maj 2019 med anbefaling om godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

 

Ad 3. Udviklingstemaer (debatafsnit)

Udviklingstemaerne er udsprunget fra arbejdet med visionen. Da Herning Kommune lægger meget vægt på tværfagligt samarbejde, vil der være en del overlap imellem de forskellige udviklingstemaer også selvom det ikke er nævnt konkret alle steder. De fem udviklingstemaer er:

-    Spændende uddannelsesby

-    Klima

-    Fremtidens erhverv

-    Det gode liv

-    Fremtidens ældre

 

Hvert udviklingstema tager afsæt i den nye visionsfortælling og omhandler forskellige problemstillinger, hvor mulige løsninger skal undersøges og integreres i den kommende planperiode. Af samme grund indeholder de forskellige udviklingstemaer konkrete spørgsmål, som relaterer sig til temaet og lægger op til den offentlige debat. Temaerne er ligeledes suppleret med enkelte konkrete indsatser, der udpeger en retning for vores måde at arbejde på, og afsluttes med en lille reference til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Der er dog ikke taget stilling til, i hvilket omfang verdensmålene kommer til at indgå i arbejdet med de forskellige udviklingstemaer.

 

For børne- og familieområdet er der i planstrategien lagt særligt vægt på venskabers betydning for vores dannelse og læring. Planstrategien indeholder blandt andet et afsnit under udviklingstemaet ”Spændende uddannelsesby”, som tager afsæt i Børne- og Ungepolitikken, der blev vedtaget i januar 2019.

 

Blandt referencerne til nyere initiativer på børne- og familieområdet nævner planstrategien Herning Kommunes fokus på trivsel og læring. Det handler om læring gennem leg, udvikling af venskaber og personlige kompetencer, der sætter eleverne i stand til at agere og deltage aktivt i et globalt, digitalt samfund, samt om overgange mellem de forskellige tilbud og livsperioder.

 

 

Ad 4. Strategi for bæredygtig udvikling – lokal Agenda 21 (debatafsnit)

Herning Kommunes lokale Agenda 21-strategi omhandler indsatser og vigtige redskaber til at fremme bæredygtighed både for Herning Kommune som virksomhed og for den samlede kommune, og den viser på hvilken måde Herning Kommune lever op til planlovens fem retningslinjer for en Agenda 21-strategi:

-    Mindskelse af miljøbelastning og ressourceforbrug,

-    Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

-    Fremme af biologisk mangfoldighed,

-    Borgerinddragelse i det lokale Agenda 21-arbejde,

-    Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

 

Der er i forbindelse med strategien indsamlet input på tværs af forvaltningerne om indsatser og mål, der understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for at synliggøres eksisterende tiltag. Derudover lægges der op til, at Herning Kommune i en kommende proces vil undersøge, hvordan og i hvilket omfang det giver mening at arbejde med verdensmålene i en kommunal kontekst.

 

 

Ad 5. Godt på vej

Visionen fastlægger, hvordan Herning Kommune vil prioritere i fremtiden. En lang række initiativer peger dog allerede i den rigtige retning. Godt på vej indeholder billeder for nogle af disse initiativer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget som fagudvalg kommenterer på forslag til Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget noterer sig med tilfredshed beskrivelserne om børn og unge i høringsmaterialet overordnet set, og at 'forebyggelse' er en integreret del af beskrivelserne på de forskellige sektorområder.  

 

Udvalget foreslår, at der i forbindelse med beskrivelsen af den grønne omstilling tilføjes, at det også omfatter børn og unge i skoler og dagtilbud.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Budgetoverholdelse serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen af økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie. På udvalgsmødet den 12. juni 2019 (punkt 67) blev der besluttet en række korrigerende handlinger. Der fremlægges en ny vurdering af økonomien på området, og der suppleres med yderligere tiltag for at imødekomme udgiftspresset på området. Der fremlægges desuden forslag om øget brug af eget værelse på anbringelsesområdet.  

Sagsfremstilling

De sidste budgetopfølgninger før sommerferien viste, at der forventedes et merforbrug på 5,5 mio. kr. på serviceområde 16, Børn og Familie. Forventningen baserede sig på en række tiltag, som skulle afgive en positiv effekt i anden halvdel af 2019. Det er foretaget en administrativ budgetopfølgning pr. 31.7.2019. Efter 7 måneder kan det ikke aflæses i økonomien, at tiltagene medfører den positive effekt i fuldt omfang. Da det ikke er realistisk, at effekten kan realiseres i 2. halvdel af 2019, opjusteres forvetningen til regnskabsresultatet med 3,5 mio. kr. Det vil sige, at samlet set vil merforbruget på området forventes at være på 9,0 mio. kr. i 2019. De tiltag, som ikke giver det forventet provenu, er på plejefamilieområdet og på det forebyggende handicapområde. Samtidigt går det bedre på andre områder, f.eks. ser det ud til, at transaktionsomkostninger ved lukningen af Tjørnebo og overflytningen af aflastningspladser til Agerbo bliver noget mindre end først antaget.

 

Det foreslås, at der iværksættes ændret praksis i retning af øget brug af anbringelse på eget værelse. Praksisændringen er beskrevet i det vedhæftede bilag. Herudover vil blive sat fokus på øget brug af hjemmebaserede indsatser som alternativ til anbringelser. Dette vil ske inden for rammerne af Herningmodellen.

 

En budgetoverskridelse på 9,0 mio. kr. forudsætter, at eventuelle yderligere nettotilgange af foranstaltninger i anden halvår af 2019 kan kompenseres med de tiltag til korrigerende handlinger, som Børne- og Familieudvalget godkendte på udvalgsmøde den 12. juni 2019. Det vurderes, at der er igangsat relevante tiltag for at minimere merforbruget, men som ovennævnte illustrerer, er der brug for yderligere. Derfor foreslås som en engangsløsning i 2019 at bruge ikke-disponerede midler fra de andre serviceområder under Børne- og Familieudvalget.

 

Den administrative budgetopfølgning foretaget pr. 31. maj viser, at det på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler er muligt at omprioritere engangsmidler på 4 mio. kr. til serviceområde 16, Børn og Familie. Det skyldes blandt andet en refusionssag, der er faldet ud til Herning kommunes fordel.   

Økonomi

Udviklingen af udgifter på det lovbundne foranstaltningsområde forventes at presse budgetterne i 2020 for serviceområde 16, Børn- og Familie. De budgetmidler, som området bliver tilført i 2020 vil umiddelbart ikke være tilstrækkeligte til at opnå økonomisk balance, hvorfor administrationen fortsat arbejder med billiggørelse af foranstaltningsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at praksisændringen med øget brug af eget værelse på anbringelsesområdet godkendes
at flytningen af engangsbeløb på 4 mio. kr. fra serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 16, Børn og Familie godkendes.  

Beslutning

Udvalget besluttede at arbejde videre med "øget brug af eget værelse", idet forvaltningen får i opdrag at udarbejde konkret målgruppe- og tilbudsbeskrivelse inden endelig beslutning i sagen.

Med hensyn til budgetopfølgningen på serviceområde 16 laves der ikke budgetomplaceringer for nuværende. Med henblik på budgetoverholdelse fremlægges forslag til korrigerende handlinger ved førstkommende møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ansøgning om navneændring af Børnecenter Nord og Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Bestyrelserne for Børnecenter Nord og Gullestrup skole søger i forbindelse med fusion pr. 1. august 2019 om godkendelse af navnet Gullestrup Børnecenter til den nye institution.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets beslutning den 12. december 2018 pkt. 171, hvor det blev godkendt, at Børnecenter Nord bliver kommunaliseret og indgår fællesledelse og bestyrelse med Gullestrup Skole pr. 1. august 2019 , søger bestyrelserne om godkendelse af nyt navn.

 

Bestyrelserne er enige om, at den nye institution skal hedde Gullestrup Børnecenter.

 

Bestyrelsernes ansøgning er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen om, at den nye institution får navnet Gullestrup Børnecenter, godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.20.05-G00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Bestyrelsen ved Åmoseskolen søger om godkendelse af navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at autismeklasserne på Skolen på Sønderager flyttes til Holtbjerg for at blive en del af Åmoseskolen, der i forvejen har et specialiseret tilbud.

 

Bestyrelsen vil gerne signalere en ny skole og en ny start og søger om, at Åmoseskolen ændrer navn til Valdemarskolen.

 

For at sikre god og entydig kommunikation i forbindelse med skolestart, og fordi det foreslåede navn er helt oplagt, er der taget en formandsbeslutning, jf. Kommunestyrelseslovens § 22 stk. 2, om godkendelse af, at Åmoseskolen ændrer navn til Valdemarskolen.

Økonomi

Udgifter til nyt logo, skiltning mv. beløber sig til ca. kr. 45.000, der finansieres af skolens eget budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den trufne formandsbeslutning om navneændring fra Åmoseskolen til Valdemarskolen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Høring af fremtidig struktur i Vinding-Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde den 26. september 2018 (sag nr. 109) blev udvalget orienteret om processen henimod den endelige fusion af Vinding Skole og Ørnhøj Skole i august 2020.

 

Det indstilles til Børne- og Familieudvalget, at sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole sendes i høring med henblik på ét skoledistrikt, én bestyrelse, én leder og to matrikler i henhold til gældende bestemmelser om nedlæggelse af skoler.

Sagsfremstilling

For at lette de administrative arbejdsgange på skolerne indstiller forvaltningen, at der med fusionen sker nedlæggelse af Vinding Skole og Ørnhøj Skole som selvstændige enheder for at genopstå som én selvstændig skole på to matrikler med ét institutionsnummer og ét skoledistrikt samt én bestyrelse.

 

Ovenstående model er anvendt ved sammenlægningerne til Aulum-Hodsager Skole, Sunds-Ilskov Skole og LÆringscenter Syd.

 

Sammenlægningerne forventes ikke at give de store ændringer med hensyn til transportudgifter, da skolelederen har kompetencen til at fordele eleverne på de enkelte matrikler. Øgede udgifter til transport som følge af flytning af klasser og elever afholdes af skolens eget budget. Såfremt skolerne påtænker at flytte eller nedlægge en årgang permanent, skal der ske politisk behandling inden iværksættelse.

 

Nuværende skoleleder for Vinding Skole blev i august 2018 udpeget som øverste leder, når Vinding Skole og Ørnhøj Skole får fælles ledelse fra august 2020. Ørnhøj Skole og den kommunale daginstitution Børnehøjen har i dag fællesbestyrelse, hvor daginstitutionsleder og skoleleder er sideordnet, godkendt efter § 24a i Folkeskoleloven (landsbyordning).

 

Da der er tale om nedlæggelse af folkeskoletilbud, følges reglerne vedrørende nedlæggelse af folkeskoler. I bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014 om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole er fastsat nærmere regler om høring og tidsfrister.

 

Af Folkeskolelovens § 24 fremgår, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

 

Tidsplan for høring og politisk behandling er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den beskrevne sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole sendes til høring og annonceres i henhold til gældende bestemmelser, idet 
at pr. 1. august 2020 bliver Vinding Skole og Ørnhøj Skole en selvstændig skole på to matrikler med ét institutionsnummer, ét skoledistrikt og én bestyrelse.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Slutevaluering af Lind og Sdr. Felding skolers billedkunstprofilskole-projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 18. april 2018 (punkt 34) en fortsættelse af pilotprojekt i skoleåret 2018/2019 mellem Lind Skole og Herning Billedskole samt Sdr. Felding Skole og Herning Billedskole. Slutevaluering af skolernes pilotprojekt forelægges Børne- og Familieudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Begge projekter var oprindelig berammet til en treårig periode med økonomisk støtte fra skoleåret 2017/2018. På Børne- og Familieudvalgets møde den 18. april 2018 blev begge skoler tildelt en økonomisk bevilling til videreførelse af projektet i skoleåret 2018/2019. Det blev samtidig besluttet, at projektet skulle afsluttes i dette skoleår med en kort evaluering i foråret 2019.

 

Lind Skole og Sdr. Felding Skole har i samarbejde med Herning Billedskole udarbejdet slutevalueringer, der er vedlagt sagen.

 

Lind Skole

Helt overordnet, så har projektet været en stor succes på alle niveauer i de to år, som projektet har kørt. Skolen oplever et projekt, som taler direkte ind i den politiske kontekst, hvor der ønskes praktiske færdigheder og handlekompetencer fra eleverne. Projektet med Herning Billedskole og Lind Skole giver begge dele.

 

Sdr. Felding Skole

Helt overordnet er det gået rigtig godt. I tråd med indførelsen af praksisfaglighed i overbygningen understøtter samarbejdet med Herning Billedskole målet om den praktisk-musiske dimension i overbygningen.

 

For begge skolers vedkommende har samarbejdet med Billedskolen opkvalificeret lærerne og bidraget til at gøre undervisningen mere inspirerende. Det har givet lærerne inspiration til at tage med i andre klasser, og skolerne håber, at ideerne vil leve videre.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager evalueringen af pilotprojekterne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.16-A00-1-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Godkendelse af dispensationsansøgning vedr. bedre fordeling i daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jeanette Lauridsen og Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af loven vedrørende Bedre fordeling i daginstitutioner blev det på Børne- og Familieudvalget den 12. juni 2019 besluttet at søge om dispensation for kravet om, at der max må optages 30 procent børn fra udsatte boligområder pr. daginstitutionsenhed. Det indstilles, at dispensationsansøgningen godkendes. 

Sagsfremstilling

Der kan til Børne- og Socialministeriet søges om dispensation fra loven om Bedre fordeling i daginstitutioner. Der søges om dispensation fra reglerne i § 26 a: Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der pr. daginstitution/enhed i løbet af et kalenderår maksimalt optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder, jf. listen over udsatte boligområder i § 61 a i lov om almene boliger m.v.

 

Der søges om dispensation i Østbyens Børnehuses tre enheder på Holtbjerg frem til år 2025.

 

I dispensationsansøgningen lægges der vægt på, at det er en udfordring at tiltrække børn med bopæl uden for Holtbjerg til daginstitutionsenhederne på Holtbjerg. Det skyldes blandt andet, at Holtbjerg ligger meget isoleret. Holtbjerg er arealmæssigt ca. 36 ha og er afskåret på to sider med motorvej og jernbane. De to øvrige sider af området er afskåret af meget trafikerede og flersporede veje. Der er derfor kun to primære indgangsveje til området. Det gør, at området ikke er naturligt at komme ind til, med mindre man bor i området.

 

I dag ses det, at de fleste forældre ønsker den daginstitution, der ligger forholdsvis tæt på den distriktsskole, barnet tilhører. Det er blandt andet med til at styrke overgangen fra dagtilbud til skole. Det beskrives derfor i ansøgningen som en udfordring, at børn med bopæl på Holtbjerg ikke kan gå i vuggestue og i børnehave på Holtbjerg, da de efterfølgende vil starte på skolen i området.

 

Derudover beskrives det i ansøgningen, at Holtbjerg ikke forventes at være på listen over udsatte boligområde inden for en kort årrække. Jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets liste fra 1. december 2018 ses det, at beboerne på Holtbjerg kun ligger 5 procentpoint over grænsen for andelen, der skal være i job, og at beboerne kun ligger 7 procentpoint over andelen, der skal have højere uddannelse end grundskolen – for ikke at være på listen over udsatte boligområder. Det beskrives desuden i ansøgningen hvilke tiltag, der foregår i området for at fjerne Holtbjerg på listen over udsatte boligområder.

 

Afslutningsvis beskrives det i ansøgningen, hvilke pædagogiske tiltag, der foregår i Østbyens Børnehuse for at sikre, at børnene på Holtbjerg ikke vokser op i parallelsamfund, men lærer om danske normer og traditioner.

 

Milepæle i løbet af dispensationsperioden

 1. September 2019: Boligselskaberne har iværksat initiativer, som vil få området af listen af udsatte boligområder. Forvaltningen tager kontakt til boligselskabernes boligsociale enhed og koordinere indsatserne
 2. Oktober 2019: Forvaltningen vil analysere Østbyens Børnehuses afdelingers kapacitet og placering sammenholdt med behov og max. 30% fra udsatte boligområder. Det kan også betyde ændringer af pasningsdistrikterne.
 3. November-januar: Der træffes beslutning om tilpasning af kapaciteten.
 4. August 2019 – februar 2020: Østbyens Børnehuse vil sammen med bestyrelse, forældre og medarbejdere arbejde på en skarpere og mere attraktiv profil som dagtilbud til alle børn mellem 0-6 år.

Økonomi

Dispensationen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender dispensationsansøgningen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Analyse af vuggestue- og dagplejekapacitet i udvalgte distrikter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Fem af kommunens daginstitutioner har indgivet ønske om anlæg i forbindelse med udvidelse af vuggestuerne. For at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udbygge institutionerne, er der foretaget en analyse af forholdene. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager analysen til efterretning.

Sagsfremstilling

De fem daginstitutioner, der ønsker udbygning af vuggestuerne, er Østbyens Børnehuse (Herningsholm skoledistrikt), Molevitten (Vestervang skoledistrikt), Solstrålen (Lundgård skoledistrikt), Børneliv (Sunds-Ilskov skoledistrikt) og Skalmejegården (Skalmeje skoledistrikt). For at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udbygge disse fem daginstitutioner, er der foretage en analyse af forholdene. Se vedhæftet bilag.

 

På baggrund af analysen, som er lavet i den eksisterende struktur, vurderes der samlet set ikke at blive behov for yderligere dagtilbudspladser i Herning midtby. Det anbefales dog at omfordele vuggestuekapaciteten i Herning midtby, da der forventes at blive behov for flere vuggestuepladser i nogle skoledistrikter, mens der i andre skoledistrikter forventes at blive overkapacitet. 

 

Det anbefales at udvide vuggestuekapaciteten i Østbyens Børnehuses afdeling på Holbækvej og i daginstitutionen Molevitten. Samtidig anbefales det at nedbringe vuggestuekapaciteten i Østbyens Børnehuses afdelinger på Holtbjerg og i enten Galaxen eller Brændgård Børnehus.

 

Der vurderes umiddelbart ikke at blive behov for yderligere vuggestuepladser i Tjørring, da pasningsbehovet ikke forventes at stige de næste 5 år. Det anbefales derfor ikke at udvide hverken Solstrålen eller Stjernen.

 

Ifølge analysen vil pasningsbehovet i Sunds stige frem til 2029. Derfor anbefales det at udvide vuggestuekapaciteten i Sunds. I dag har Børneliv kun én vuggestueafdeling, der ligger i Ilskov. Derfor anbefales det, at det er Børneliv, der udvides, således der også etableres en vuggestueafdeling i Sunds. Såfremt Børneliv udvides, vurderes der umiddelbart ikke at blive behov for yderligere vuggestuekapacitet i Skalmejegården.

 

I forhold til dagplejekapaciteten vurderes der primært at blive behov for flere dagplejepladser i Sunds. Dog bør reguleringen afventes, såfremt det besluttes at udvide vuggestuekapaciteten.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager analysen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.11.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ønske om flytning af p-plads ved Højgårdskolen og Højgård Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Bartholdy, Preben Siggaard

Sagsresume

I forbindelse med udvidelse af Højgårdskolen og Højgård Børnehus, skal der jf. Bygningsreglementet anlægges 18 nye p-pladser. Bestyrelserne for skole og daginstitution søger om at få flyttet nuværende p-områder til Vesterlindvej, da der længe har været trafikale problemer omkring Højgårdsskolen og Højgård Børnehus. Bestyrelsen påpeger, at etableringen af yderligere 18 p-pladser kun vil forværre trafiksituationen ved skolen og daginstitution.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at udvide Højgårdskolen og Højgård Børnehus og bevilget penge hertil i 2019 og 2020. Udvidelserne medfører, at der jf. Bygningsreglementet skal etableres yderligere 18 p-pladser. Teknisk set er der plads til de 18 nye p-pladser, men det vil betyde øget trafikbelastning, og at træer og græsarealer skal inddrages. Se bilag.

 

Bestyrelserne for Højgårdskolen og Højgård Børnehus har før sommerferien fremsendt en ansøgning til Herning kommune om flytning af hele p-området fra Ingridsvej til Vesterlindvej. Ansøgningen fremsendes nu, fordi man ønsker, at etablering af de 18 nye pladser skal ske mest hensigtsmæssigt. Bestyrelsen argumenterer ud fra resultatet af et projekt, skolen har haft samme med Herning kommunes Vej, Trafik og Byggemodning, Rambøll og politiet omkring trafiksikkerhed ved skolen. Bestyrelsen skriver blandt andet, at der er trafikale problemer og flere farlige trafiksituationer i området, og at etablering af yderligere p-pladser i nuværende p-område kun vil forværre situationen.

 

Med afsæt i bestyrelsernes ønsker har Vej, Trafik og Byggemodning udarbejdet et projektforslag til alternativ placering af p-område, plads til skolebus og kys/kør-område. Vej, Trafik og Byggemodnings forslag vil i princippet flytte al trafik foran Højgårdskolen til Vesterlindvej. Der er i forslaget lagt op til, at der forsat er afsætningsplads til børnehavebørn og vuggestuebørn ved Højgård Børnehus, men at Højgård Børnehus' personaleparkering også flyttes til Vesterlindvej. P-anlægget vil kunne udvides senere, hvis Højgårdskolen skal udvides på et tidspunkt.

 

Bestyrelserne ansøger Herning kommune om, at Vej, Trafik og Byggemodnings forslag gennemføres.

  

I henhold til Herning kommunes bygningsreglementet skal der etableres 18 p-pladser, før ibrugtagningstilladelsen til nybyggeriet kan gives. Derfor skal det afklares, hvor de nye p-pladser skal etableres.

Økonomi

Vej, Trafik og Byggemodning har udarbejdet et prioverslag på 2.226.000 kr. for flytning og etablering af ny p-plads. Teknik og Miljø har en pulje til trafiksikkerhed, som evt. kan være medfinansierende på vejhals til p-plads, hastighedsdæmpende foranstaltninger samt sørge for mere sikker krydsning af Vesterlindvej + belysning mv. Dertil er der i anlægsprojekterne til Højgårdskolen og Højgård Børnehus afsat i alt 350.000 kr. til etablering af 18 p-pladser. Forvaltningen kan ikke anvises yderligere finansering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager bestyrelsernes ansøgning til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-5-16 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ønske om tilpasning af nybyggeri ved Kernehuset-Engblommen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Antonio M. Barahona

Sagsresume

Byrådet har afsat 20,5 mio. kr. i 2020 til anlægsprojekt ved dagtilbuddet Kernehuset-Engblommen til udvidelse med 100 børnehavebørn. Daginstitutionen ansøger om at få byggeriet tilpasset, så de 24 pladser kan anvendes til vuggestuepladser. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

8. juni 2016 behandlede Børne- og Familieudvalget første gang en ansøgning om kapacitetsudvidelse af daginstitutionen Kernehuset-Engblommen. Kernehuset-Engblommen fremætter ønske om etablering af både børnehave- og vuggestuepladser. Efterfølgende har sagen været behandlet af Børne- og Familieudvalget 5. april 2017, og i Budgetforliget for 2018 blev det besluttet at bevilge 20,5 mio. kr. i 2020 til opgradering og udvidelse med 100 børnehavebørn.

 

Bestyrelsen og ledelsen af Kernehuset-Engblommen sender 3. juni 2019 en ansøgning om at ændre 24 af pladserne til fleksible vuggestuepladser (indretning som passer til både vuggestuebørn og børnehavebørn) begrundet med, at de oplever stor efterspørgsel fra forældrene, og at naboinstitutionen Børneuniverset pt. passer 31 børn fra Engbjergskolens skoledistrikt.

 

Prognosen for pasning af 0-2,9 årige børn viser et øget behov i 2021 på 4 børn stigende til 36 børn i 2029. Den udvikling smitter naturligvis af på behovet for børnehavepladser. Her stiger behovet til 68 børn i 2029. Det vil sige, Engblommens ønsker harmonerer med forvaltningens skøn for børnetallets udvikling i Engbjerg skoledistrikt. Se bilag.

 

Ønsker udvalget at følge Engblommens ansøgning, skal sagen sendes videre til Byrådet med anbefaling af, at Programoplægget ændres, således Engblommen udvides med 24 fleksible vuggestuepladser og 68 børnehavebørn.

Økonomi

Anlægsprojektet bygger på etablering af 900 m2 institution til børnehavebørn svarende til 100 børn (9 m2 pr barn). Vuggestuebørn kræver mere plads (ca 12 m2 pr. barn). Skal byggeriet holdes inden for den økonomiske ramme, og vil man efterkomme institutionens ønske om 24 vuggestuepladser, vil det betyde, at der skal bygges 288 m2 til 24 vuggestue børn og 612 m2 til 68 børnehavebørn. I alt 900 m2 til 92 børn.

 

Vil man fastholde byggeri til 100 børn inklusiv 24 vuggestuepladser, skal byggeriet udvides med 72 m2, hvilket vil koste yderligere ca. 1,4 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender ovenstående beskrevne ændring
at Børne- og Familieudvalget videresender ansøgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, med anbefaling af, at Kernehuset-Engblommen udvidelse ændres til 24 fleksible vuggestuepladser og 68 børnehavepladser.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Anlægsønske: Renovering af Valdemarskolens legepladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mari Lohne, Preben Siggaard, Antonio Barahona

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget behandlede en ansøgning om 950.000 kr. til legeplads på Holtbjerg på mødet 12. juni 2019. Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde et projektforslag med budget. Forvaltningen har været i dialog med Valdemarskolen (Åmoseskolen) om behov og ønsker og på den baggrund udarbejdet et anlægsforslag for renoveringen af legepladser.

 

Der fremlægges anlægsforslag om renovering af de 3 gårdrum, hvor der er nye målgrupper på 950.000 kr. samt et alternativ i form af et anlægsforslag om renovering af alle 7 gårdrum på Holtbjerg Midtpunkt.

 

Forslagene fremlægges til udvalgets orientering.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede en ansøgning til legeplads fra bestyrelsen på Valdemarskolen (Åmoseskolen) på mødet 12. juni 2019. Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde et anlægsforslag.

 

Forvaltningen har været i dialog med Valdemarskolen om behov og ønsker for renoveringen af Valdemarskolens gårdrum og friarealer. For at indretning og renovering af legepladser skal understøtte det pædagogiske og læringsfokuserede arbejde på Valdemarskolen bedst muligt, er en involverende proces med ledelse og medarbejdere meget vigtig. Forvaltningen og lederne på skolen har mødtes og talt om de overordnede ideer, principper og ønsker for legepladserne. Bygningerne bliver renoveret, så de passer til børnene, som skal bruge dem. Ved også at indrette legepladserne til målgruppen, vil man forbedre rammerne for børnenes trivsel og læring. Derfor har skolebestyrelsen ansøgt om kr. 950.000 til renovering af skolens legepladser.

 

Ud fra de konstaterede behov samt behov og ønsker fra skolen, er der udarbejdet et anlægsforslag for renovering af 3 gårdrum til 950.000 kr. og et for renovering af 7 gårdrum til 2,6 mio. kr. Legepladserne, som skal bruges af de nyankomne elever fra Skolen på Sønderager, er de mest presserende, og forvaltningen og skoleledelsen anbefaler, at disse tre gårdrum prioriteres først.

 

Økonomi

Anlægsforslaget anslår en samlet renoveringspris på 2,6 mio. kr. for Valdemarskolens 7 gårdrum. Valdemarskolens bestyrelse (Åmoseskolen) har ansøgt Byrådet om en anlægsbevilling på 950.000 kr., hvilket dækker renovering af de 3 gårdrum med nye målgrupper. Det er muligt at etapeopdele renoveringen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsforslagene for renovering af legepladserne på Valdemarskolen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-9-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Solstrålen ønsker renovering af afdeling Skoven fremrykket

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Daginstitutionen Solstrålens afdeling "Skoven" er i Budgetforlig 2019 bevilget 2,9 millioner kroner i 2022 til en renovering. Daginstitutionen har sendt en ansøgning om at få bevillingen fremrykket.

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Solstrålens afdeling "Skoven" er under omdannelse til naturbørnehave. "Skoven" er vigtig i forhold til Lundgårdskolen, både beliggenhedsmæssigt og pædagogisk i forhold til fokus på brug af naturen. I budgetforliget 2019 afsatte Budgetforligspartierne 2,9 millioner kroner i 2022 til en renovering.

 

Daginstitutionen Solstrålen ansøger om at få fremrykket hele eller dele af anlægsbevillingen, da "Skoven" har svært ved at leve op til sin profil som skovbørnehave. Fx mangler afdelingen bålhus/madpakkehus til spisning udendørs, adgang fra legepladsen til toilet og stuen således indearealerne kan understøtte de udendørs aktiviteter. Derudover ønsker institutionen at lave udendørs temazoner. Bestyrelsen skriver, at man akut har behov for at få gjort noget ved legepladsen, og det arbejde er anslået til 600.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget tager Solstrålens ansøgning til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.01.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Affaldssortering på daginstitutioner og skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Marie Frost Troelsen, Preben Siggaard

Sagsresume

Udvalget har givet administrationen i opdrag at udarbejde forslag til, hvordan der kan ske affaldssortering i dagtilbud og skoler. Administrationen har haft dialog med Genbrug og Affald om muligheder for bedre affaldssortering og driften af en sortering i flere fraktioner end nu. På baggrund heraf anbefales, at der i givet fald afsættes 300.000 kr til et forprojekt om affaldssortering i samme fraktioner som i privathusholdningen. Et forprojekt vil afdække muligheder, konsekvenser og økonomi, således at Byrådet i 2020 kan træffe beslutning om, hvorvidt skolerne fra 1. januar 2021 skal følge samme affaldssortering som i privat husholdning.

Sagsfremstilling

Udvalget har spurgt til mulighederne for bedre affaldssortering i dagtilbud og skoler. Forvaltningen har haft dialog med Genbrug og Affald om muligheder for bedre affaldssortering, og hvordan en sådan ordning kan driftes.

 

Der er i dag ikke krav om, at institutioner og skoler skal sortere affald. De har alle en ordning med afhentning af "rest-affald". Derudover er det frivilligt, om man vil sortere i andre fraktioner. Flere skoler sorterer også papir og pap fra og har en tømningsordning for denne fraktion. Skoler og institutioner afholder selv udgifter til renovation. I vedhæftet bilag ses status for skolernes affaldshåndtering tilmeldt kommunens Dagrenovationsordning. Derudover kan skolerne have egne ordninger om affaldssortering. I 2018 brugte skolerne i alt 650.000 kr på afhentning af affald.

 

Pr 1. januar 2021 overgår private husholdninger til en ny affaldssorteringsordning. Administrationen anbefaler, at der laves et forprojekt på skoleområdet med det formål at undersøge muligheder, konsekvenser og økonomi, hvis Byrådet beslutter, at institutioner og skoler skal udbygge affaldssorteringen svarende til affaldsordningen for private husstande. Det anses for den bedste løsning af hensyn til bæredygtigheden, og fordi børnene vil kende ordningen hjemmefra, og dels fordi Herning kommune vil have tømningsordninger og distributionssystemer, som kan håndtere disse affaldsfraktioner. Den kommende affaldsordning for private husstande betyder, at man skal sortere affald i 4 fraktioner: Papir og pap, madaffald, brændbart og MGP (metal, glas og plast).

 

Administrationen foreslår, at forprojektet omfatter 4 skoler. Forprojektet anslås at koste 300.000 kr. Udgifterne er specificeret i vedlagte bilag og dækker informations- og undervisningsmateriale, indkøb af sorteringsbeholdere til klasserne, containere og ekstra tømninger på grund af flere fraktioner. Forprojektet skal beskrives og gennemføres i et tæt samarbejde mellem skolerne, Genbrug og Affald og admnistrationen. Forprojektet skal involvere elever, lærere og Teknisk Service Medarbejderne på de fire skoler. Udfordringerne med affaldssortering er at nedbringe mængden af affald, sortere affald bedre og øge genbrug/genanvendelse. Det er vigtig at sikre ejerskab, og at affaldssorteringen er reel og miljø- og klimavenlig. Som en del af forprojektet skal der udarbejdes undervisningsmateriale målrettet specifikke "Herning-forhold", som efterfølgende kan bruges på alle skoler. Det er tidligere sket med stor succes fx i forbindelse med afvikling af VM i Ishockey og DM i Skills.

 

Genbrug og Affald vil inden for deres begrænsede resurser bistå og vejlede omkring undervisningsmateriale til børnene, vejlede om placering af nye affaldsbeholdere/-spande til de 4 fraktioner osv. Genbrug og Affald har etableret et informationscenter i Løvbakkerne, som vil være et rigtig godt supplement til dette arbejde på skoler og institutioner. Genbrug og Affald har undersøgt erfaringerne fra andre kommune med sortering. Der kan ikke gives et entydig økonomisk billede af omkostningerne, men erfaringerne fra andre kommuner er, at man skal begynde med containerløsninger, og når ordningen så har stabiliseret sig efter nogle år, kan man evt. lave permanente løsninger evt. stationære/nedgravede løsninger.

 

Administrationen foreslår at nedenstående 4 skoler deltager i forprojektet. Alle skoler har tilkendegivet, at de gerne deltager. Genbrug og Affald har vurderet skolernes behov for containere og tømninger ved overgang til affaldssortering efter samme principper som anvendes for den private husholdning (pr 1. januar 2021):

 

  

Økonomi

Igangsættelse af et forprojekt som ovenfor beskrevet vil koste 300.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget besluttede at arbejde videre med igangsættelse af projektet.

 

Mulighederne for at brede projektet ud til øvrige kommunale institutioner (på tværs af fagudvalg) afdækkes, ligesom finansiering, herunder ekstern puljefinansiering, undersøges.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.30-P00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om tilsynsrapport for Agerbo, Tjørnebo og Tjørringhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Jensen

Sagsresume

Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på institutionerne Agerbo, Tjørnebo og Tjørringhus under Døgn og Familiestøtte Herning. Tilsynet konkluderer, at Døgn og Familiestøtte Herning lever op til kvalitetskravene.

 

Seneste tilsynsrapport for Døgn og Familiestøtte Herning blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 30. maj 2018, pkt. 53. Der er ikke væsentlige forandringer i forhold til seneste tilsynsbesøg.

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøgene er afviklet primo maj 2019. Socialtilsynets samlede vurdering af kvaliteten i Døgn og Familiestøtte Herning (DFH):

 • DFH er hensigtsmæssigt organiseret, og der er ledelsesmæssigt fokus på, at de nødvendige kompetencer er tilstede i tilbuddet og på at sikre kontinuitet for barnet/den unge i det daglige.
 • DFH arbejder samlet set med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Der arbejdes med relevante tilgange og metoder, hvilket fører til positive resultater for barnet/den unge.
 • de metoder, der anvendes i tilbuddet, understøtter målsætningen om at arbejde videns- og evidensbaseret og tilrettelægger målrettet aktiviteter ud fra faglige argumentationer.
 • medarbejderne har samlet set relevante uddannelser og erfaring i forhold til målgrupperne.
 • tilbuddet understøtter børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel, udvikling af selvstændighed, sociale kompetencer og skolegang. Det vurderes, at der er et aktivt samarbejde med skolerne omkring de unge.
 • de fysiske rammer på tilbuddet understøtter børnenes/de unges behov og formålet med indsatsen. De fysiske rammer giver mulighed for at opretholde sociale netværk, sikre borgernes trivsel og deres ret til privatliv.

 

Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger således:

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om tilsynsrapport for Olufsgade 15, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på instituionen Olufsgade 15, Herning. Tilsynet konkluderer, at Olufsgade 15, Herning lever op til kvalitetskravene.

 

Seneste tilsynsrapport for Olufsgade blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 24. oktober 2018, pkt. 139. Tilsynsrapporten giver anledning til fortsat skærpet opmærksomhed.

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget er afviklet primo februar 2019. Socialtilsynets samlede vurdering af kvaliteten i døgntilbuddet Olufsgade 15:

 • Olufsgade 15 er hensigtsmæssigt organiseret, og ledelsen har de nødvendige faglige kompetencer til at varetage tilbuddets daglige drift. Ledelsen har haft strategisk fokus på de forskellige ændringer, der skal foretages i tilbuddet, samt på at tilbyde supervision.
 • Medarbejderne besidder de faglige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe, men der mangler kompetencer i forhold til at kunne opsætte mål, følge op og dokumentere ud fra den model, tlibuddet selv angiver at anvende.   
 • Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, og de valgte metoder og tilgange understøtter tilbuddets målsætning og er relevante i forhold til målgruppen. Det vurderes, at der ikke arbejdes tilstrækkeligt systematisk med de faglige metoder og tilgange og ud fra tilbuddets beskrivelse af, hvordan der sættes mål og følges op.
 • Tilbuddet arbejder for at styrke borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer, opnå selvstændighed og deltage i uddannelse og beskæftigelse, men at dette kun i begrænset omfang finder sted ud fra konkrete mål og opfølgning.

 

Tilsynet har i den samlede vurdering af tilbuddets kvalitet fastholdt to af tidligere fire opmærksomhedspunkter, idet tilsynet henstiller:

 

 1. at tilbuddet overholder deres godkendelse
 2. at ledelsen sikrer, at det faglige arbejde dokumenteres.

 

Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt" og 1 er "i meget lav grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger således:  

 

 

Bemærkninger til rapporten

Tilsynets to opmærksomhedspunkter ses også i tilsynsrapporten fra oktober 2018, hvor tilsynet pegede på fire opmærksomhedspunkter. Isoleret set har tilsynet set en forbedring fra august 2018 til februar 2019 (fra fire til to), men der er fortsat brug for skærpet opmærksomhed i overenstemmelse med den udarbejdede handleplan fra oktober 2018. Der er ikke tale om skærpet tilsyn.

 

Siden begyndelsen af 2018 er der arbejdet med en omlægning af det pædagogiske tilbud i Olufsgade, så det matcher Herningmodellens mindset med mest muligt hverdagsperspektiv for den unge og forpligtende samarbejde med forældrene. I perioden er der sket en udskiftning af medarbejdere. Det nuværende personale udgør 4 ansatte samt en studerende, hvoraf de 2 er ansat pr. 1. juni 2019.

 

Tilbuddet er tilsynsgodkendt uden nattevagt. Der er pr. 1. juni 2019 etableret sovende nattevagt. Det sker på baggrund af en ledelsesmæssig prioritering. Det er ikke en permanent tilstand. Olufsgade 15 er i hverdagene bemandet kl. 15-09, hvoraf 23-07 er sovende nattevagt. I weekenden er bemandingen kl. 17- 08, hvoraf 23-07 er sovende nattevagt. Nattevagten kan omlægges til øget bemanding i dagtimerne, kl. 12-15 i hverdage og 12-17 i weekenden.

 

Der er ledelsesmæssigt fokus på det fortsatte arbejde med handleplanen, herunder stabilisering af det nyopstartede personale.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Orientering om nødvendig revidering af tidsplanen for byggeri på Højgårdskolen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Licitationsresultat

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer