Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Mål budget 2014-2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne Rahbek Rasmussen

Sagsresume

Sagen genoptaget fra udvalgsmødet den 17. april, hvor de to målspor for 2014 – 2017 blev godkendt. Målene er: ”95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse” samt ”Flere skal inkluderes i normalmiljøet”.

Sagsfremstilling

De to borgerrettede målspor er nedbrudt til først mål og dernæst en række indsatser. Derved bliver målene udtrykt i mødet med borgerne både på et visionært niveau, og på et konkret operationelt niveau, når den indsats, den enkelte medarbejder sætter i værk i mødet med borgeren, er et led i kæden fra Herning Kommunes værdier, over direktionens strategiske årsplan og til de to borgerrettede målspor for Børn og Unge.
 
Delmålene og det samlede antal indsatser understøtter enten det ene målspor eller begge. Der er arbejdet intenst med, at sikre sammenhæng i mål og indsatser, hvor dette har været muligt. Sammenhængen vil sikre endnu bedre tværgående kendskab og koordinerede indsatser i det borgerrettede arbejde på tværs af Børn- og Unge.
 
De konkrete mål og indsatser fremgår af bilagene.
 
Derudover er vedhæftet oplæg til den fremtidige køreplan for arbejdet med målene, hvor der afholdes to årlige temadage, med hver sin temadrøftelse for fremtidige mål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at mål for 2014 – 2017 godkendes og indgår i drøftelserne på anden budgetkonference
at den fremtidige køreplan med to årlige temadrøftelser godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013  (halvårsregnskab). Sammenfattende viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på driften med i alt 29,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni incl. genbevillinger.

 

Der er genbevilliget 41,9 mio. kr. fra 2012 til 2013, der forventes således et forbrug af overførte midler med i alt 12,4 mio. kr.
Forbruget af overførslerne skyldes hovedsagligt en forventet likviditetsforskydning på i gangværende projekter med ekstern finansiering (fra ministerier, fonde m.v.) og takstreguleringer vedr. tidligere år samt et forventet merforbrug på driften vedr. anbringelsesområdet og kørselsområdet.
 

Vedrørende anlæg forventes på nuværende tidspunkt at budgettet forbruges.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.

Drift:

Samlet forventes pr. 30 juni 2013 et forventet mindreforbrug på driften på 29,4 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget incl. genbevillinger/overførsler. Der er genbevilliget i alt 41,9 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er således et merforbrug eksl. genbevillinger på 12,4 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser er:

 

 • 2,7 mio.kr. likviditetsforskydning på projekter med ekstern finansiering. Det drejer
  sig om projekter der er videreført fra tidligere med anmodning om overførsel af
  midler fra 2012.

 • 5,3 mio. kr. likviditetsforskydning på takstpuljer/reguleringer, som følge af takstnedsættelser p.g.a. overskud tidligere år, specialtilbud

 • 3 mio. kr. forventet merforbrug på Anbringelsesområdet. Merforbruget
  skyldes hovedsageligt en større stigning i antallet af tvangssager.

 • 3,7 mio. kr. forventet merforbrug på kørsel. Der er heri indregnet en forventet besparelse på 2 mio. kr. omkring optimering af løs-kørsel mv.

 • Forventet forbrug af overførsler på selvforvaltningsaftaler på 12,2 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovgivningen imødegås ovenstående merforbrug dels af tidligere givet tillægsbevilling på kørselsunderskud 2012 med 5,1 mio. kr. samt omkonvertering af 6 mio. kr. fra genbevilling til tillægsbevilling på SO 10 dagtilbud ( direktionens pulje til forbrug af overførsler)

   

Projekter og takstfinansierede puljer
Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet likviditetsforskydning på 8 mio. kr. vedr. projekter og takstfinansierede puljer. Det skal, som ved budgetopfølgningen pr. 31. marts bemærkes, at der kan være en forventning om (som det er set i tidligere år) at den forventede likviditetsforskydning til en vis grad udlignes i løbet af året.
Opgørelsen består af de forbrug der konkret kendes, projektmidler der
er søgt overført fra 2012, som skal anvendes i 2013 og kendte mindreindtægter som
følge af konkrete takstnedsættelser fra tidligere. Der er ikke indregnet forventninger om nye projekter eller nye overskud på takstregnskaber. Det er derfor fortsat
med et vist forbehold, at der forventes en forskydning af denne størrelse.
 

Anbringelsesområdet
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts blev meldt et forventet merforbrug på ca. 3 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. juni bekræfter de kendte udfordringer, men tendenserne er overvejende positive. Skønnet på de 3 mio. kr. fastholdes, men dog med forventning om, at de iværksatte initiativer rent faktisk har vendt udviklingen og der vil ske en bedring i årets sidste halve år.

 

Den største udgiftsmæssige udfordring på nuværende tidspunkt er, at der er en markant stigning i antallet af tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Ved tvangsanbringelser bliver anbringelsesperioden længere da Barnets Reform ligger op til en større kontinuitet i anbringelsen set fra barnets perspektiv. Samtidig betyder det også flere ressourcer til overvåget samvær og kontaktperson til børn og forældre. Antallet af aktive tvangsanbringelser er steget fra 25 ultimo 2011 til 41 ultimo 2012. Merudgifter på grund af stigningen i tvangssager forventes at blive ca. 2 mio. kr.

Det forventede merforbrug giver ikke anledning til fremsættelse af decideret handleplan med nye korrigerende handlinger, idet der løbende igangsættes og korrigeres.  

 

Selvforvaltningsaftaler og forbrug af overførte midler.
I forbindelse med årets 3 politiske budgetopfølgninger inddrages de decentrale enheder,hvor de skal melde ind med årets forventede mer- el. mindreforbrug.  

Der er pr. 30. juni meldt ind med et merforbrug på 12,2 mio. kr. på selvforvaltningsaftaler. Merforbrugene er en blanding af nødvendige tiltag,  allerede igangsatte aktiviteter og nye anmodninger om anvendelse af overførsler. Administrationen er i fuld gang med at få dannet et komplet overblik over plusser og minusser som skal anvendes til løbende at vurdere om der er luft indenfor Børn og Unges ramme til at anvende midlerne.

 

Overblikket skal fremadrettet anvendes som styringsværktøj når decentrale enheder ønsker at anvende opsparede midler. Det kræver dog meget tæt styring og ubetinget tillid, når der meldes ind i forbindelse med budgetopfølgningen. Det forventes, at der er tale om en proces der først er fuldt indfaset medio 2014.

 

I forbindelse med denne budgetopfølgning vil opfølgningen og vurderingen ske ved (i det omfang det skønnes relevant) at tage kontakt til de institutioner og skoler der ønsker at anvende midler eller som melder ind med merforbrug.

  

Anlæg:
Der er samlet et korrigeret budget pr. 30. juni på 117,9 mio. kr. på anlæg. Det forventes
at budgettet anvendes i indeværende år.

 

Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af vedlagte økonomiinfo skema.

 
Budgetomplaceringer:

Der anmodes om følgende tekniske omplaceringer:


 • Flytning af budget 400.000 kr. fra SO 10, Dagtilbud, fælles formål 510.01  til SO 20 IT afdelingen 652.01. Center for Børn og Læring indgik i 2012 en aftale med IT afdelingen, omkring ansættelse af en IT specialist, til understøttelse af dagtilbudsområdet. Aftalen bevirker, at der skal omplaceres 400.000 kr. fra SO 10 til SO 20 under IT afdelingen. Omplaceringen har virkning fra 2013 og uden slutdato.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der fortages tekniske budgetomplaceringer jf. ovenstående med flytning af400.000 kr. fra SO 10 til SO 20
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. september 2013 og i Byrådet den 17. september 2013.

Beslutning

Anbefales godkendt med den bemærkning, at der på tværs af landets kommuner er opstået usikkerhed om refusionsregler i Serviceloven som ville kunne medføre merudgifter.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Børnehuset Himmelblå - ny daginstitution i Vildbjerg som erstatningsbyggeri.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Status for arbejdet med etablering af ny daginstitution som erstatningsbyggeri efter modtagelse af fornyet ansøgning herom januar 2013.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget er på mødet den 17. marts 2010 blevet orienteret om ansøgning fra det daværende Tusindfryd om etablering af ny daginstitution. Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Den fusionerede daginstitution Børnehuset Himmelblå (tidligere Tusindfryd og Hjørnegården) har med baggrund i fusionen januar 2013 fremsendt fornyet ansøgning om etablering af erstatningsbyggeri for begge tidligere daginstitutioner i Vildbjerg. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

 

En konsekvens af udvidelse af byggeriet er, at der skal udarbejdes et nyt programoplæg af Kommunale Ejendomme.

 

Opgaven med dette programoplæg forventes igangsat snarest muligt efter sommerferien.

 

Etablering af ny daginstitution som erstatningsbyggeri er indarbejdet på investeringsoversigten prioriteret til opførelse årene 2020 og 2021. Prisen er dog ukendt, idet den først kendes, når programoplægget er udarbejdet.

 

Børne- og Familieudvalget har på tidligere møde i år fået fremlagt en status for hele sagsforløbet til dato.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på at samtænke løsninger i distriktet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af flere børnehavepladser ved Kildebakken, Afd. Børnehaven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Kildebakken, Vildbjerg har søgt om etablering af tilbygning til afd. Børnehaven.Center for Børn og Læring anbefaler opførelse af en tilbygning til institutionen i 2013 samt optag af yderligere 10 børnehavebørn efter tilbygningens opførelse.

Sagsfremstilling

Kildebakken har ansøgt om udvidelse i form af en tilbygning til børnehaven i 2013. Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

 

Herudover indeholder ansøgningen renovering af toiletter, hvilke allerede er prioriteret af Center for Børn og Læring. Udgifterne hertil finansieres over driftsrammen på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontoen til speciel vedligeholdelse.    

 

Efter en generel administrativ vurdering af, hvor i kommunen behovet for pladser er så stort, at børnene ikke kan rummes indenfor den bestående bygningsmasse alene, er det i CBL konkluderet, at anbefale at imødekomme ansøgningen om etablering af en tilbygning til Kildebakken, afd. Børnehaven indeholdende grupperum, garderobe, toilet og et personalerum, samtidigt med, at der vil ske et optag af yderligere 10 børnehavebørn. Af børnetalsprognosen fremgår, at børnetallet vil være konstant i årene fremover både i Kildebakke og Vildbjerg skoledistrikter.

 

For at dække behovet for yderligere børnehavepladser i pasningsdistriktet nu, er der indgået aftale med Børnehuset Himmelblå om ekstra optag af børnehavebørn midlertidigt, mod at Center for Børn og Læring betaler 50% af huslejen i det eksisterende lejemål, og betaler 50% af udgiften for installering af vaskemaskine og hæve-/sænkebord i samme lokaler. Disse udgifter afholdes ligeledes over rammen på Serviceområde 10.

 

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et projektoverslag, hvoraf det fremgår, at udgiften til den skitserede tilbygning beløber sig til: 1.884.000 kr., heri er indeholdt opgradering af ventilationsanlæg i hele institutionen, men der er ikke indeholdt beløb til løst inventar og legeplads.

Overslaget over bygningsændringerne er bilagt dagsordenen.   

 

Der er i investeringsoversigten for 2013 stednummer 514099 02, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn afsat et rådighedsbeløb til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 2,9 - 11 årige i kommunen på  1,675 mio. kr., som ønskes frigivet til formålet.

Den manglende finansiering på 209.000 kr. i 2013 vil blive finansieret af kontoen til speciel vedligeholdelse, således at byggeriet kan gennemføres til en samlet pris på 1.884.000 kr.

 

Reduktionen i driftsbudgettet i 2013 har en positiv konsekvens ift. sanktionslovgivningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender etablering af en tilbygning til Kildebakken, afd. Børnehaven indeholdende grupperum, toilet, garderobe og personalerum
at opførelsen af tilbygningen forventes gennemført i indeværende år
at der efter tilbygningens færdiggørelse optages yderligere 10 børnehavebørn i institutionen
at der meddeles anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.884.000 kr. i 2013, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednr., Udvidelse af pladskapaciteten i Kildebakke Børnehaveafd
at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn,stednr. 514099 02, Udvidelse/Ændring af pladskapaciteten med 1.675.000 kr. i 2013 og af driftskontoen for speciel vedligeholdelse, Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn med 209.000 kr. i 2013.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på at samtænke løsninger i distriket.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-435-10 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Evaluering af Skolekabalen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne S. Hermansen

Sagsresume

I august 2010 vedtog Byrådet en strukturændring, der omfattede skolenedlæggelser mm. I daglig tale kaldet Skolekabalen. I forbindelse med beslutningen blev der udarbejdet en tids- og handleplan. En del af tids- og handleplanen var en evaluering. Evalueringen er foretaget i foråret 2013 og fremlægges hermed til orientering og efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i foråret 2013 foretaget en evaluering af Skolekabalen, der effektueredes pr. august 2011. Evalueringen er dels en opfølgning på, om målene med Skolekabalen blev nået, dels hvor vidt der har været tilfredshed med processen.
Skolekabalen er overordnet gået op på tilfredsstillende vis med overholdelse af de opsatte deadlines i masterplanen.


Det er dog ikke lykkedes at opnå den spredning af de to-sprogede, som var tilsigtet i Skolekabalen, da forældre og børn i Gullestrup og Holtbjerg ikke har valgt den forventede distriktsskole, hvilket har betydning for de politisk forventede resultater.


I Vind har en del af forældrekredsen i en overgangsperiode valgt friskole i en anden kommune. Dette opvejes dog af Herning Kommunes tilgang af elever fra en anden kommune, hvor forældre og børn har haft sammenlignelig forældrereaktion.


Overordnet anbefales det at en evaluering indtænkes allerede fra start i en kommende strukturanalyse og omstrukturering. Dermed vil det være muligt at evaluere og drage læring af endnu flere elementer af processen og indsamle tidsmæssigt korrekte data til brug for evalueringen.

 

Derudover anbefales det at:

 • At der laves yderligere opfølgning og evaluering når intentionerne og målene i Skolekabalen har haft fuld gennemslagskraft. Flere at de anvendte data i denne undersøgelse, bliver også anvendt i skolernes kvalitetsrapport, så overordnet vil man kunne følge en del af resultaterne i disse.

 • At vurderingen af de faglige miljøer suppleres med en kortlægning af anvendelsen af ressourcepersoner på skolerne, linjefagsdækningen samt undervisningsmiljøvurderingerne.

 • At der foretages en kvalificeret opfølgning, når Vestervangs specialklassecenter har fungeret i en årrække.

 • At tendensen i de to-sprogedes skolevalg følges tæt.

 • At der også i en kommende proces skabes forståelse hos forældre og børn for nødvendigheden og formålet med omstruktureringen og forudsætningerne for at det lykkes. Dermed kan man måske påvirke forældre og børns skolevalg. Dette kunne skabes gennem målrettet kommunikation til de enkelte målgrupper.

 • At det overvejes tolkning eller oversættelse af den vigtigste kommunikation i en kommende proces.

 • At det indtænkes at busdriften er med til at gøre det attraktivt at vælge den tiltænkte skole gennem reducering af opholdstid og ventetid i forbindelse med kørsel til og fra skole, men også gennem den pædagogiske skemalægning og praksis.

 • At der i en kommende analyse og omstrukturering indlægges en plan for afviklingen af overskydende bygninger, så disse ikke tærer besparelsespotentialer op og hindrer fuld implementering af de øvrige tiltag.

 • At friskolefrekvensen undersøges fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Evaluering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.08-P27-2-13 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Godkendelse af sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Kommunerne og regionen har udarbejdet sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese (spastisk lammelse, forkortet CP) - se Brev til kommunerne samt Aftale med bilag. Sundhedsaftalen er godkendt af  Sundhedskoordinationsudvalget, og den sendes hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Det foreslås i sundhedsaftalen, at der etableres et cerebral parese opfølgningsprogram (forkortet CPOP) i Region Midtjylland med det formål at tilbyde en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn med CP, som er født i 2008 eller senere. Indsatsen i CPOP og dermed denne sundhedsaftale retter sig udelukkende mod børnenes bevægeapparat og de dertil hørende funktioner. Der er behov for, at den fysio- og ergoterapeutiske indsats, børn med CP får, koordineres internt i og på tværs af sektorerne, og at der bliver fulgt op på indsatsen.

 

Det overordnede formål med sundhedsaftalen er at optimere børnenes funktionsevne og livskvalitet, herunder at forebygge følger af CP som eksempelvis hofteskred, svær rygskævhed og alvorlige fejlstillinger. I forlængelse heraf er det et vigtigt formål med sundhedsaftalen, at forældre og børn med CP oplever mere koordinerede og målrettede faglige fysio- og ergoterapeutiske indsatser.


Det fremgår af sundhedsaftalen, at kommunerne skal sikre, at den fysio- og ergoterapeutiske indsats koordineres på tværs af sektorerne internt i kommunerne. Koordineringen er central for indsatsen, eftersom børnene ofte modtager flere forskellige tilbud. 

 

Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. januar 2014.

 

I Herning Kommune har Tjørringhus, døgninstitution for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, allerede implementeret CPOP.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.00-K04-2-13 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Høringsudkast til Region Midtjyllands Social Strategi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

For at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med komplekse handicaps har Region Midtjylland rammesat en strategisk plan (Social Strategi), der udstikker retningslinier og målsætninger for regionens leverandøropgave i de kommende år.
 
Region Midtjyllands Social Strategi er i høring frem til den 2. september 2013.

Sagsfremstilling

Kommunerne har myndighedsopgaven og det fulde finansieringsansvar, hvorimod leverandøransvaret på det specialiserede socialområde er delt mellem kommunerne, regionerne og en række private tilbud.
 
Som én af de største leverandører på det specialiserede socialområde i Danmark stræber Region Midtjylland efter fagligt kvalificerede tilbud til borgere med komplekse handicaps og særlige behov.
 
For at sikre en fortsat høj faglig kvalitet og specialisering i tilbuddene til borgere med komplekse handicaps har Region Midtjylland rammesat en strategisk plan (Social Strategi), der udstikker retningslinier og målsætninger for regionens leverandøropgave i de kommende år.
 
Behovet for en social strategi knytter sig til de aktuelle udfordringer, vort samfund står over for på det specialiserede socialområde. Blandt de mest fremtrædende kan nævnes:

 • Den regionale leverandøropgave skal tilpasses de skiftende behov.

 • Økonomiske begrænsninger - flere opgaver men færre ressourcer.

 • Systematisering af viden - Hvad er det der virker?

 • Komplekse samarbejdsrelationer - øget behov for koordinering.

 • Trivsel og faglighed på det regionale socialområde.

 
Kernen i Region Midtjyllands strategi er garanti for fortsat høj kvalitet i de specialiserede tilbud. Den specialisering skal sikres og udvikles i samarbejde med den enkelte borger. I praksis udfolder strategien sig i to spor: På den ene side rehabilitering og aktivt medborgerskab. På den anden side indsatser med et mere omsorgspræget formål. I de fleste tilfælde kan der arbejdes med begge spor samtidig.
 
Formålet med Social Strategi er desuden at målrette arbejdet med produktivitet og effektivitet. Det er væsentligt, at  så mange borgere som muligt modtager den bedst mulige indsats inden for den samme økonomiske ramme. Indsatserne skal derfor i højere grad dokumenteres med henblik på en mere effektiv indsats over for den enkelte borger.
 
Sidst men ikke mindst skal strategien underbygge samarbejdsrelationer med relevante aktører på tværs både internt og eksternt (Kommuner, uddannelsesinstitutioner, pårørendegrupper etc.).
 
Hovedvisionen i Social strategi kan sammenfattes i fire temaer:

 • Nødvendig viden

 • målrettet indsats

 • bedre liv

 • til flere

 
De fire overordnede temaer indeholder en række indsatsområder som vist i det medsendte bilag.
 
Hovedvisionen udmøntes via strategier og handleplaner for hvert enkelt indsatsområde. Indholdet er beskrevet i detaljer i strategiens hoveddokument 
 
Arbejdet med Social Strategi afsluttes med en status i 2015, hvor strategierne og de eksisterende handleplaner revideres.
 
Region Midtjyllands Social Strategi er i høring frem til den 2. september 2013. I september vil det rådgivende udvalg vedrørende psykiatriområdet og det specialiserede socialområde behandle de indkomne høringssvar. I forlængelse heraf vil regionsrådet til oktober 2013 godkende det endelige forslag til Social Strategi.
 
Det anbefales, at Herning Kommune i høringssvaret tilslutter sig strategien, dog med den bemærkning, at der på lige fod med eksempelvis øget sundhed, bør indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Region Midtjyllands Social Strategi tages til efterretning, med den bemærkning, at der bør indarbejdes et beskæftigelsesfremmende sigte i strategien.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-12 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Orientering om ansøgning af midler til øget kronikerindsats

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune (Sundhed og Ældre, Børn og Unge) har sammen med kommunens praksiskonsulenter og Hospitalsenheden Vest (Børneafdelingen) ansøgt Sundhedsstyrelsen om midler til en forstærket indsats overfor børn med kroniske, somatiske sygdomme.


Udvalget orienteres hermed om processen og de foreløbige tanker i projektet.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2012-15 afsat i alt 12 mio. kr. til satspuljen om lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Heraf udmøntes 10,45 mio. kr. i perioden 2013-2016.


Rambøll Management Consulting har i 2012 udført undersøgelsen ”Sociale forholds betydning for håndteringen af børn med kronisk sygdom” for Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen viser, at der er behov for at understøtte familier med børn med kronisk, somatisk sygdom.


Puljen skal bidrage til at sikre, at alle børn og unge med kronisk, somatisk sygdom, uafhængigt af familiens socio-økonomiske forhold, opspores tidligt og tilbydes bedst mulig behandling og opfølgning. Samtidig understøttes barnets og familiens trivsel.


Formålet med puljen er derfor at udvikle og afprøve metoder til:

 1. At fremme tidlig opsporing af kronisk, somatisk sygdom blandt børn og unge

 2. Tidlig afklaring af barnets og familiens behov for støtte af både medicinsk og psykosocial karakter

 3. At optimere sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og opfølgningsindsats, der omfatter sundheds- og socialområdet samt skoler og daginstitutioner

 4. At sikre, at forældre og barn kontinuerligt modtager støtte, der øger deres kompetencer til at mestre forløbet.

 

Puljens primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-15 år med en kronisk somatisk sygdom og deres forældre – herunder især børn og unge, som kan være i risiko for uhensigtsmæssig håndtering den kroniske sygdom.


Projektets overordnede mål er at få bedre sammenhængende forløb over praksislæge, sygehus og kommune, der giver familien oplevelsen af, at vi er én sammenhængende organisation. Et mere koordineret støtteforløb på tværs af sektorerne er i overensstemmelse med anbefalingerne fra den generelle kronikerindsats på voksenområdet.


Indholdet i projektet er ikke fuldstændigt planlagt på forhånd. Dog er der søgt midler til en forløbskoordinerende rolle, mødeafholdelse samt drift af familieforløb.


Én af de første opgaver, der skal tages fat på, er afgrænsning af målgruppen. Målgruppen vil blive afgrænset på et eller flere parametre, eksempelvis arbejdsliv, økonomisk situation, diagnose og geografisk afgrænsning (fx. lokalområde).


En anden opgave er at udarbejde en forretningsorden for ledelses- og ansvarsfordeling i forhold til projektet og dets fremdrift. Almen praksis er en nøgleaktør og formen for involvering skal derfor hurtigst muligt klarlægges.


Der bliver givet tilsagn eller afslag om det ansøgte beløb på 3 mio. kr. i juli måned, 2013.


Udvalget vil blive orienteret, hvis Herning Kommune tildeles projektmidler.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 19. juni 2013, pkt. 69:

at orienteringen tages til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 19. juni 2013, pkt. 69:

Til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering: Sverigesprogrammet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev senest orienteret om "Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse" på mødet den 19. december 2012. Projektet startede som planlagt 1. januar 2013 med etablering af et "Sverigesteam" på tværs af Børne- og Familierådgivningen, PPR's psykologer og Sundhedsplejen. Projektet er siden omdøbt til "Sverigesprogrammet", da det indeholder flere forskellige projekter.

Sagsfremstilling

Sverigesprogrammets første halve år har været en etablerings- og opstartsfase. Sverigesteamet, bestående af 9 socialrådgivere samt 1 teamleder fra Børne- og Familierådgivningen (BOF), 3 psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 3 sundhedsplejersker, er oprettet og påbegyndt arbejdet. En ny projektbeskrivelse er udviklet, projektets formål og mål er præciseret, og en forandringsteori er udarbejdet (se Projektbeskrivelse Sverigesprogrammet august 2013 med bilag).

 

Formålet med Sverigesprogrammet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion – segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a.

 • Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk.

 • Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området.

 • Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde.

 • Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 • Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt.

 • Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes.

 • Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie.

 

Sverigesprogrammets mål er:

 

 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte.

 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.

 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution.

 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på ”specielle steder” til ”specielle planer”, når det handler om børn og unge med særlige behov.

 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte.

 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet.

 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet.

 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet – både monofagligt og tværfagligt.

 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20).

 

Der er udarbejdet et foreløbigt baselinedokument (se Baseline Sverigesprogrammet august 2013) med de kvantitative indikatorer (for mål 1-4, 6 og 9), og disse vil løbende blive fulgt under projektet.

 

Samtidig implementerer institutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Børne- og Ungecentret TOFTEN, afdeling Knasten, kortere og mere intensive  anbringelsesforløb. Projekterne er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af – og arbejde med – den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen. Et helt centralt element i døgninstitutionernes arbejde for at sikre, at behandlingen kan fortsættes i et stabilt støttesystem for den unge efter udskrivning, er en tæt inddragelse af barnets/den unges sagsbehandler i kommunen fra indskrivningens start. Se projektbeskrivelserne for de to projekter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer