Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 21. januar 2015
Mødested: Innovatorium, Birk Centerpark 40, Birk

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Indskrivning til 0. klasse skoleåret 2015/16

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg

Sagsresume

Oversigt over elevtal, antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt, ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2015/16, samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt og antallet af ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn. Bilag 1
 
Der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen herfor er den 1. marts 2015.
 
Ligeledes er medtaget oversigt over indskrivningstallene fra skoleårene 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 og 2015/16. Bilag 1A.
 
I bilag 2 er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal, antal klasser og timeforbrug ud fra følgende kriterier:
 
I: Alle ansøgninger imødekommes
II: Ingen ansøgninger imødekommes
 
Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilke skoler, der søges.
 
Iflg. Folkeskoleloven må der ved skoleårets start højest være 28 elever i hver klasse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af 47 0. klasser i skoleåret 2015/16
at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt
at Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af evt. fremtidige rokeringer.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Fortsættelse af lejemål til Børne- og Familiecenter Hernings Broen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Karin Karlsen og Inge Dankjær Sørensen

Sagsresume

Byrådet godkendte på møde den 6. marts 2012 nr. 90 blandt andet etablering af dagbehandlingstilbuddet Broen samt indgåelse af lejeaftale vedr. Sjællandsgade 9, 7400 Herning for en 3 årig periode med mulighed for deponeringsfritagelse. Deponeringsfritagelsen udløber med udgangen af februar 2015, hvorfor der søges om fortsættelse af lejemålet og godkendelse af deponering.

Sagsfremstilling

I 2012 etablerede det daværende Børne- og Ungecenter TOFTEN et dagbehandlingstilbud, Broen, for at forsøge at undgå eller udsætte døgnanbringelser af børn.Tilbuddet bygger på evidensbaseret forskning og teori omkring bevarelse af barnets/den unges tilknytning til sine forældre samt ICS-modellens fokus på forældrenes ressourcer og evne til at opfylde deres forpligtelser med at drage omsorg for børnene/de unge og give dem mulighed for at have et ”børneliv” (ICS står for ”Integrated Children’s System” og bruges til vurdering af børns behov og udvikling).
 
Tilbuddet er oprettet efter lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3: Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
 
Der leveres endvidere ydelser efter lov om social service:

  • § 52, stk. 3, nr. 2: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

  • § 52, stk. 3, nr. 5: Aflastningsordning

  • § 52, stk. 3, nr. 6: Udpegning af en fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien.

 
Da Broen blev etableret, var det ikke muligt at skaffe plads i det daværende Børne- og Ungecenter TOFTEN’s bygninger på Gl. Skolevej 76, 7400 Herning. Derfor afsøgte man mulighed for at leje velegnede lokaler til Broen i en midlertidig periode med mulighed for deponeringsfritagelse. Den 28. marts 2012 imødekommes ansøgningen om deponeringsfritagelse til og med den 28. februar 2015, svarende til et beløb på 1,25 mio. kr.

Den 1. juli 2012 indgik Toften aftale om leje af Sjællandsgade 9 i 3 år. Der var tale om et midlertidigt lejemål – i forventning om, at TOFTEN’s efterspørgselsmønster ville ændre sig inden for perioden, således at lokalerne på Gl. Skolevej 76 kunne benyttes til Broen.
 
Broen er normeret til 12 pladser, og der var ret hurtigt stor efterspørgsel efter pladserne. I 2013 og 2014 har der således været en pladsbelægning på hhv. 113,3% og 120,8%. Fra bestillerside udtrykkes stor tilfredshed med tiltaget. Der er opmærksomhed rettet mod Broen fra andre kommuner, og tilbuddet følges og evalueres af Metodecentret.
 
I den mellemliggende periode er der sket en organisationsændring, idet blandt andet ”Børne- og Familiecenter Herning” er skabt ved en fusionering af Børne- og Ungecenter TOFTEN inkl. Broen, Familiebehandlingen Herning inkl. Familiecenter Nordlys.
I samarbejde med Aarhus Kommune er der indrettet lokaler til en satellit til Børnehus Midt i Toftens lokaler på Gl. Skolevej 76, og der har vist sig, at der er behov for yderligere lokaler til Børnehus Midt. Der vil derfor være behov for at fortsætte med lejemålet til dagbehandlingstilbuddet Broen på Sjællandsgade 9 efter 1. marts 2015, for at tilgodese Broens pladsbehov, hvilket kræver midler til deponering på 1,25 mio. kr. inden for Børn- og Ungeområdets ramme.

Økonomi

Der skal deponeres 1,25 mio kr. Midlerne til deponering modregnes i frigivne deponeringsmidler vedrørende opsagte lejemål inden for Børn- og Ungeområdets ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at lejemålet på Sjællandsgade 9, Herning fortsætter uændret efter 1. marts 2015
at midlerne til deponering modregnes i frigivne deponeringsmidler vedrørende opsagte lejemål inden for Børn- og Ungeområdets ramme.

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer