Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 20. august 2014
Mødested: C3.40 Fællesmøde med Forebyggelsesudvalget

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Børne- og Familieudvalget med det formål at præsentere Forebyggelsesudvalget, dets rammer og opgaveportefølje. Den nuværende forebyggelseshandleplan udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 vil udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Forebyggelsesudvalget ønsker derfor en drøftelse af fælles udfordringer på børne- og familieområdet, og hvordan udvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægten for Herning Kommune har Forebyggelsesudvalget ansvar for den tværgående udvikling og planlægning på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Udvalget har til ansvar ”at skabe helhed på tværs i den kommunale forebyggelses- og folkesundhedsmæssige indsats. Udvalget skal tematisere, udvikle og videregive initiativer til forebyggelse på sundhedsområdet til de øvrige stående udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, tilsammen fagudvalgene. Udvalget kan fremsætte forslag til sundhedsfremme- og forebyggelsesinitiativer på tværs af og inden for samtlige fagudvalgsområder over for de respektive fagudvalg".
 
Den nuværende forebyggelseshandleplan udløber i løbet af 2014, hvorfor Forebyggelsesudvalget i 2015 vil udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. På grund af Forebyggelsesudvalgets tværgående karakter er en dialog og et samarbejde med de øvrige fagudvalg nødvendigt. Forebyggelsesudvalgets midler går primært til igangsættelse af projekter, som skal afprøve og evaluere nye indsatser. Efter projektperioden skal en evt. implementering af indsatser finasieres i det relevante fagudvalg.

På mødet præsenteret pejlemærkerne i udarbejdelsen af den nye forebyggelseshandleplan:

 • De nationale mål for danskernes sundhed: Sundere Liv for alle (Regeringen, 2014)

 • Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som beskriver evidens, videngrundlag og anbefalinger i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse målrettet væsentlige sundhedsudfordringer og risikofaktorer.

 • Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2013, der er en kortlægning af borgernes sundhed og sygelighed i Region Midtjylland og i de enkelte kommuner. Rapporten beskriver desuden særlige udfordringer i forhold til udvalgte målgrupper og risikofaktorer.

 
På baggrund af oplægget ønsker Forebyggelsesudvalget en drøftelse af fælles udfordringer på børne- og familieområdet, og hvordan udvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget drøfter mulige emner til den kommende Forebyggelseshandleplan med særlig interesse for Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Genoptages.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Halvårsregnskab og budgetopfølgning pr. 30. juni 2014, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug
pr. 30. juni. Sammenfattende viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på driften
med i alt 45,2  mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. juni incl.
genbevillinger.

 

Der er overført genbevillinger på i alt 69,6 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Vedrørende anlæg forventes et merforbrug på  33,9 mio. kr. i 2014 incl. genbevilling af mindreforbrug fra 2013 på 29,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer. 

 

Drift:
Samlet forventes pr. 30. juni 2014 et forventet mindreforbrug på driften på 45,2 mio. kr. incl. genbevillinger fra 2013 på i alt 69,6 mio. kr. Det forventes således netto et forbrug af de genbevilligede midler på op til 24,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

 

 • 4,6 mio. kr. Likviditetsforskydning på projekter og takstfinansierede puljer

 • 6,7 mio. kr. i forventet merforbrug på anbringelsesområdet  

 • 15,7 mio. kr. forventet forbrug af overførte midler selvforvaltning 

 

For de konkrete afvigelser på de enkelte områder henvises til vedlagte økonomiinfo og bemærkninger. 

 

Projekter og takstfinansierede puljer
Der forventes samlet en likviditetsforskydning på 4,6 mio. kr. vedr. projekter og takstfinansierede puljer. Det skal bemærkes, at regnskab 2013 ikke er endelig gjort op og at der derfor er tale om et skønnet beløb. 

 

Anbringelsesområdet
Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,7 mio. kr. vedr. anbringelsesområdet.

De væsentligste årsager til forventet merforbrug i 2014 er følgende:

 • Manglende statsrefusion på barnepigeudgifter som tidligere har udløst 50% refusion, hvilket svarer til ca. 1,8 mio. kr. i mindre indtægt (ændrede konteringsregler).

 • Flere børn og dermed flere udgifter vedrørende anbringelser på døgninstitutioner for handicappede, sikrede institutioner og MultifunC end budgetteret.

 • Overført underskud fra 2013 på 3,3 mio. kr. i merudgifter.

 • Området er presset på grund af, at antallet af underretninger er steg med op mod 300%. Der er desværre ikke kun tale om lettere sager. Det anslås, at der er en fordobling af antallet af underretninger der handler om vold og seksuelle overgreb.

 

Det skal bemærkes, at Sverigesprojektet bidrager positivt til det forventede regnskab.
 
Det forventede merforbrug har givet anledning til at der allerede nu er iværksat en gennemgang af samtlige sager i BOF med henblik på besparelse. Samtidig er vil der være begrænsninger med hensyn til nye ansættelser på SO 16, Børn og Familie. I  forbindelse med efterårsopfølgningen, vil der blive fremlagt en plan for yderligere korrigerende handlinger på såvel kort som langt sigte.
 
Det skal oplyses, at der på nuværende tidspunkt er uklarhed mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet på den ene side og flere revisionsfirmaer i landet og KL på den anden side, om tolkningen af konteringsreglerne og dermed eventuel momsrefusion på 5% til kommunen på afholdte udgifter til vederlag, kost og logi i forbindelse med familiepleje, netværksplejefamilier, private aflastninger og vederlag til kontakt og støttepersoner til børn og forældre. Afklaring fra KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes ifølge revisionen i august måned.
 
I Herning er der ikke løbende hjemtaget 5% momsrefusion. Der er ved byrådets godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 bevilget 1,9 mio. kr. i momsrefusion vedrørende 2013, med forventning om, at der vil ske momsregulering fra tidligere år. Tillægsbevillingen
er indregnet i denne budgetopfølgning. I 2014 forventes et lignende beløb i momsrefusion, som på nuværende tidspunkt på grund af usikkerheden ikke er indregnet i budgetopfølgningen.

 

Skolereform og herunder selvforvaltningsaftaler:

I forbindelse med årets 3 politiske budgetopfølgninger inddrages de decentrale enheder, hvor de skal melde ind med årets forventede mer- el. mindreforbrug.

På baggrund af de konkrete tilbagemeldingerne ved denne budgetopfølgning forventes et forbrug af overførte midler på i alt 15,7 mio. kr.

 

Det har tidligere kunnet konstateres, at de decentrale enheder er meget forsigtige med deres tilbagemeldinger og det endelige resultat har i en årrække været markant bedre end forudsagt løbende. Tilbagemeldingerne i forbindelse med denne budgetopfølgning synes igen at være meget forsigtige, men på grund af udfordringer ved skolereform og struktur er der en konkret forventning om, at 2013 netop var et særligt år med generel tilbageholdenhed/opsparing og at der i indeværende år vil være et væsentligt forbrug af de overførte midler. Dette gælder f.eks. omkring opsparing til lærerarbejdspladser, inventar mv.

 

Der er ligeledes på de centrale konti en vis usikkerhed omkring finansiering af skolereformen, hvor der arbejdes med en forventning om et større fald i antallet af SFO børn. Sker dette ikke vil der være en økonomisk udfordring på Børn og Unge området. Det forventes at tendenserne vil kunne aflæses ultimo 2014. 

 

Sanktionslovgivning

Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen på landsplan der afgør, om kommunen rammes af sanktionslovgivningen. Det forudsættes således, at Herning Kommune overholder servicedriftsrammen, mens det bl.a. som følge af ”kollegiemodellen” er den enkelte direktør, der på vegne af fagudvalget har det styringsmæssige ansvar for, at måltallet for servicedriftsudgifterne overholdes [dvs. korrigeret budget eksklusiv genbevillinger / overførsler].
 
Det forventede regnskab for 2014 ekskl. genbevillinger udviser på Børne og Familiudvalgets området  et merforbrug (forbrug af overførte midler) på 24,3 mio. kr.  

 

Kompenserende handlinger
Som følge af de forventede merudgifter på Børn og Unges område arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt på kompenserende handlinger vedr. anbringelsesområdet jvf. ovenstående.

 

Med hensyn til eventuelle yderligere kompenserende handlinger som følge af forventet forbrug af overførte midler på øvrige områder afventes resultatet af det samlede forventede regnskab for Herning Kommune.  

 

Beslutning direktionsmøde d. 5. august

Status er drøftet, og direktørerne gjorde bemærkninger til egne områder.
For at få det bedste grundlag for at vurdere om der er behov for korrigerende handlinger,indskærper direktionen stærkt fokus på det foranstående halvårsregnskab.
Sagen følges ifm. halvårsregnskabet ultimo august. 

 

Anlæg:
På anlæg forventes samlet et merforbrug på 33,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget
incl. genbevillinger. Der er genbevilliget samlet 29,3 mio. kr. fra 2013 til 2014.
Merforbruget skyldes en forskydning i betalingsplanen for Snejbjerg Skole i forhold til
fordeling af anlægsbudgettet de pågældende år. Således er der indgået aftale om betaling af 93 mio. kr. i 2014 i mod et budget incl. genbevilling på 51 mio. kr. i 2014. Der er overført 15,7 mio. kr. på byggeriet fra 2013 til 2014.

 

Det forventede anlægsregnskab for 2014 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af vedlagte økonomiinfo skema.


Budgetomplaceringer:
Der anmodes om følgende tekniske omplaceringer

 • 86.000 kr. flyttes fra SO 10 til SO 20 under teknik og Miljø til finansiering af konsulenthjælp 7-8 timer pr. uge i et år, som del af velfærdsprojektet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der foretages tekniske budgetomplaceringer jf. ovenstående
at det forventede forbrug af genbevillinger på i alt 24 mio. kr. håndteres jvf. ovenstående
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede bud-
getopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. september 2014 og i Byrådet den 16. september 2014.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Aftenklubpladser i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Center for Børn og Læring oplever at, at der er svingende børnetal i de enkelte aftenklubber. Center for Børn og Læring vil derfor gerne have bemyndigelse til at op- og nedjustere de enkelte aftenklubber i forhold til deres aktuelle medlemstal, dog således at antallet af aftenklubpladser ikke overstiger 750.

Sagsfremstilling

Der er i alt 15 aftenklubber i Herning Kommune, som hver er tilknyttet en daginstitution eller SFO.

 

Der er pt. følgende aftenklubber i Herning Kommune

[image]

 

Center for Børn og Læring oplever, at der er svingende børnetal i de enkelte aftenklubber. Der er derfor behov for justering af de enkelte institutionernes pladsaftale i forhold til antal aftenklubmedlemmer.

 

Center for Børn og Læring vil derfor gerne have bemyndigelse til at op- og nedjustere de enkelte aftenklubber i forhold til deres aktuelle medlemstal. Det samlede antal aftenklubpladser vil dog ikke overstige 750 pladser. Dette vil betyde, at der vil kunne ske en bedre udnyttelse af pladserne, i forhold til hvor der er efterspørgsel efter dem.

Økonomi

Dette vil ingen økonomiske konsekvenser have.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Center for Børn og Læring bemyndiges til at op- og nedjustere antallet af aftenklubpladser indenfor maks. 750 pladser.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der ønskes en årlig orientering om status - første gang til efteråret 2015.

 

Lone Nielsen (S) og Kasper Ravn Fredensborg (Løsgænger) stemte imod.

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ny dagtilbudsstruktur pr. 1. august 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forlængelse af forlig 20. maj vedrørende fremtidig skolestruktur fremlægges herved opstart af proces angående struktur på daginstitutionsområdet.

 

Børne- og Familieudvalget har på deres møde den 4. juni 2014 besluttet, at igangsætte en proces på daginstitutionsområdet, hvor forældre, berørte institutioner og idrætsforeninger inddrages. Målet er at få mere viden om, hvilke ønsker de berørte parter har til fremtidens løsninger og behov omkring dagtilbud.

 

Drøftelserne skal være tilendebragt inden udgangen af 2014 med henblik på implementering 1. august 2015.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring har på baggrund af Børne- og Familieudvalget beslutning udarbejdet projektbeskrivelse samt tids og handleplan på processen struktur på dagtilbudsområdet.

 

Hvilket medfører forslag til følgende dialogmøder:

26/8 kl. 19 - 21

 2/9 kl. 17.15 - 18.15

 9/9 kl. 17 - 21.15

10/9 kl. 17 - 20

Økonomi

De økonomiske konsekvenser vides ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projektbeskrivelsen samt tids- og handleplanen godkendes og iværksættes.

Beslutning

Godkendt, idet der skal fastsættes nye mødedatoer.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Privatinstitutionen Børnehuset Lindely ansøger om ændring af børnetal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den private daginstitution Børnehuset Lindely søger om ændring af deres børnetal til 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.

Sagsfremstilling

Den private daginstitution Børnehuset Lindely kan i dag modtage 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Institutionen søger om ændring af deres børnetal til 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.

 

Ændringen af børnetallet kan tidligst godkendes pr. 1. september 2014.

 

Institutionen har de nødvendige m2 til rådighed til den ændrede børnesammensætning.

Økonomi

Der er i dag krav om en garantistillelse på 825.000 kr. En ændring af børnegruppen vil betyde at  garantistillelsen falder med 5.000 kr. Der skal således samlet set stilles en driftsgaranti på 820.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning, at den private institution Børnehuset Lindelys børnetal fra 1. september 2014 vil være 15 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn
at Børnehuset Lindely stiller med den nødvendige driftsgaranti på i alt 820.000 kr.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-74-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ny vuggestue i privat institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den private daginstitution Prærien Aulum Kristne Daginstitution er i dag godkendt til 45 børnehavepladser (dog 60 børnehavepladser i april til juli hvert år i forbindelse med førskolegruppe). De søger nu om godkendelse til opstart af vuggestuegruppe pr. 1. januar 2015 med 12 vuggestuepladser.

Sagsfremstilling

Den private daginstitution Prærien Aulum Kristne Daginstitution ønsker i forbindelse med nybyggeri at oprette en vuggestuegruppe med 12 pladser.

 

Institutionen har i dag en godkendese til 45 børnehavepladser (dog 60 børnehavepladser i april til juli hvert år i forbindelse med førskolegruppe).

 

Institutionen forventer opstart af vuggestuegruppen pr. 1. januar 2015.

 

Både vuggestue- og børnehavebørn skal have til huse i nybyggeri. Der er på nuværende tidspunkt ikke godkendt byggetilladelse til byggeriet. Godkendelse af etablering af vuggestuen er under forudsætning af, at der i nybyggeriet er de nødvendige m2 til rådighed, samt at der foreligger en ibrugtagningstilladelse til bygningerne. Antal m2 og ibrugtagningstilladelse skal være godkendt af Center for Børn og Læring inden de nye bygninger tages i brug.

 

Etablering af 12 vuggestuepladser i Aulum kan have indflydelse på dagplejens kapacitet og kan betyde, at der skal ske tilretninger her. Det kan ligeledes have indflydelse på udnyttelsesgraden af vuggestuepladser i den kommunale institution Eventyrhaven. Dagplejen og Eventyrhaven er orienteret om den aktuelle ansøgning.

Økonomi

Institutionen har i dag et krav om garantistillelse på i alt 755.750 kr. En udvidelse med 12 vuggestuepladser vil betyde en yderligere garantistillelse på 301.250 kr. Institutionen skal således stille med 1.057.000 i alt i driftsgaranti

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og familiudvalget tager oprettelse af 12 vuggestuepladser i private daginstitution Prærien Aulum Kristne Daginstitution forventeligt til 1. januar 2015 til efterretning
at Vuggestuegruppen ikke må starte op før der ligger en ibrugtagningstilladelse af nybyggeri samt at denne er godkendt af Center for Børn og Læring
at Den private daginstitution Prærien Aulum Kristne Daginstitution stiller med en driftsgaranti på i alt 1.057.000 kr.

 

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-6-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kildebakkens Børnehave ansøger om tilbygning til institutionen.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Kildebakkens børnehave søger om opførelse af en 49m2 stor tilbygning til institutionen. Institutionen rummer i dag væsentligt flere børn end den oprindeligt er bygget til, ligesom der er for små personalefaciliteter og manglende ventilation.

Efter opførelse af tilbygningen vil pladsaftalen med Kildebakkens børnehave kunne opskrives med 10 pladser, ligesom det vil blive muligt at sikre et tilstrækkeligt stort personalerum til medarbejderne.

Sagsfremstilling

Kildebakkens børnehave ansøger om opførelse af en tilbygning på 49 m2 til institutionen.

 

Institutionen er oprindeligt bygget til 40 børn. Der er i dag gennemsnitligt 59 børn i institutionen, dog opfyldes kravet om 2 m2 pr. barn fortsat. Imidlertid har institutionen måttet tænke alternativt i forhold til at skabe plads til forældremøder, samlinger i institutionen mv. ved at anskaffe bla. mobile reoler.

 

Herudover er der i dag ikke et personalerum, der tilnærmelsesvis kan rumme det antal medarbejdere, der er ansat i institutionen. Ligesom der heller ikke er etableret ventilation i hele institutionen.

 

Pladserne i Institutionen er pr. 1.8.2014 fyldt op, hvilket vil have en konsekvens for flowet af børn og dermed får inflydelse på institutionens overgange fra børnehave til skole.

 

Venteliste til Kildebakkens børnehave og Børnehuset Himmelblå ser til og med marts 2015 ud som følger:

 

 
Venteliste
Venteliste
Børn fra dagplejen
 
 
Kildebakken
Himmelblå
uden bhv. opskrivning
 
September
1
0
0
1
Oktober
1
0
0
1
November
0
2
1
3
December
1
1
1
3
Januar
1
2
1
4
Februar
4
2
1
7
Marts
0
2
1
3
Ialt
8
9
5
22

 

Kildebakken har pt ingen ledige børnehavepladser. Himmelblå har 14 ledige pladser pr. 1. oktober.
 
Jfr. børnetalsprognosen vil der være et stabilt niveau på børnetallet i årene 2016, 2017 og 2018, hvorefter børnetallet vil stige de efterfølgende år i skoledistriktet. Lukning af Nøvling skole kan medføre et øget pres på pladser i Kildebakke skoledistrikt, som prognosen ikke har taget højde for.
 
Den pladsmæssige situation er hidtil løst ved, at børn, der ikke har kunnet få plads i Kildebakkens børnehave er blevet anvist plads i Børnehuset Himmelblå, der har en pladsaftale på 150 børn, hvor der pt. er indskrevet 136 børn. Der er således en mindre pladsmæssig buffer totalt set i Vildbjerg området.  

 

Kommunale Ejendomme har lavet en summarisk beskrivelse af diverse bygningsarbejder ved opførelse af en tilbygning, og en samlet udgift hertil vurderes til at være ca. 1.000.000 kr. Hertil kommer etablering af ventilationsanlæg i den resterende del af institutionen - for en pris af ca. 300.000 kr.

 

Der vil således være en skønnet samlet anlægsudgift for etablering af tilbygningen på 1,3 mio. kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af stednr. 514099 02 - udvidelse/ændring af pladskapaciteten.  

 

Ved at tilbygge et ekstra grupperum med tilhørende garderobe og toilet, vil det være muligt at fordele børnene i flere rum/grupper, tilbyde flere aktiviteter og tage bedre hensyn til børn med særlige behov, samt det vil blive muligt at opskrive institutionens pladsaftale med yderligere 10 børn.  

 

Etablering af tilbygningen vil give en mere rolig og overskuelig dag for såvel forældre, børn og personale. Ligesom der vil ske en forbedring af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt af børnemiljøet.

 

Det vil yderligere efter opførelse af tilbygningen være muligt at rokere rundt på anvendelsen af lokaler i institutionen, således at medarbejderne kan sikres et tilstrækkeligt stort personalerum.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det godkendes, at der etableres en tilbygning til Kildebakkens børnehave på 49m2.
at pladsaftalen med Kildebakkens børnehave opskrives med 10 pladser efter byggeriets færdiggørelse
at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til tilbygning ved Kildebakkens børnehave på stednr. 513-006, serviceområde 10, Dagtibud for Børn i 2014  
at udgiften på 1,3 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte beløb på stednr. 514099 02, Udvidelse/ændring af pladskapaciteten, hvor der resterer 1.296.000 kr.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-5-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Arealbytte af areal til p-plads for Børnehaven Solsikken.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Hanne Kargaard

Sagsresume

Den kommunale institution Solsikken, Sdr. Felding er opført uden anlæg af egne P-pladser. Institutionen har siden etableringen brugt Sdr. Felding hallens parkeringsareal.

 

I forbindelse med renovering og udbygning af hallen skal der findes en løsning på P-plads, som tilgodeser såvel hallens som institutionens behov for areal.

 

Løsningen vil være et mageskifte af en grund Lupinvænget 5 med Sdr. Felding hallen, således institutionen fremadrettet kan eje det areal, som de hidtil har anvendt til P-plads, og Sdr. Felding hallen kan eje det areal, der erhverves som P-areal.

Sagsfremstilling

Den kommunale integrerede institution Solsikken i Sdr. Felding er opført uden etablering af egen P-plads. Institutionen har siden opførelsen anvendt P-pladser placeret på hallens grund. Der har ikke været udarbejdet en decideret aftale herom.  

 

Sdr. Felding hallen står overfor en radikal renovering, udvidelse og anlæg af grønne arealer, som vil medføre konsekvenser for institutionens fortsatte benyttelse af P-pladsen beliggende på Sdr. Felding hallens grund.

 

Den 28. april er afholdt et afklarende møde omkring problematikken om institutionens brug af hallens P-pladser. I mødet deltog repræsentanter for Aarstiderne, Staben Jura, Sdr. Felding skole, Solsikken, repræsentanter fra Sdr. Felding hallen, repræsentanter fra Byggeri, Jord og Grundvand, repræsentant fra Vej samt repræsentant fra Center for Børn og Læring.

 

Konklusionen på mødet blev, at Sdr. Felding hallen har behov for et areal, som de selv kan anvende som P-plads ligesom institutionen Solsikken har behov for fortsat at kunne anvende det hidtidige P-areal. Det vil være muligt at gennemføre projektet ved Sdr. Felding hallen, hvis Center for Børn og Læring mageskifter en grund beliggende på Lupinvænget 5, Sdr. Felding til erstatning for det P-areal, som institutionen gør brug af ved hallen i dag. Sdr. Felding hallen er villig til at indgå i et sådant mageskifte, således at institutionen kan beholde de P-pladser, de anvender i dag.

Lupinvænget 5 (843 m2) er eksproprieret af Herning Kommune og kan mageskiftes for en pris af 198.105 kr. indeholdt i denne pris er kloaktilslutningsbidrag. Finansiering kan ske via kontoen for speciel vedligeholdelse 510-01-720-05.

 

Hertil kommer udgifter til tinglysning på 2860 kr. og udgifter til udarbejdelse af skøde på 5.000 kr.

 

Der vil i alt være en udgift på 205.965 kr. i forbindelse med mageskiftet, der finansieres via kontoen for speciel vedligeholdelse 510-01-720-05 på dagtilbudsområdet, serviceområde 10.

 

Grunden skal indgå i et mageskifte mellem Center for Børn og Læring og Sdr. Felding hallen, således at Solsikken får råderet over det nævnte P-areal ved Sdr. Felding hallen mod, at Sdr. Felding hallen disponerer over den mageskiftede grund Lupinvænget 5.

 

Herning Kommune sørger for udarbejdelse af diverse tinglysningsdokumenter mv., når mageskiftet er gennemført.

 

Under normale omstændigheder kan Herning Kommune ikke mageskifte ejendom, ider det skal i offentligt udbud. Dog i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme §2, stk.5 kan kommunen undlade udbud til institutioner, som kommunen lovligt kan yde støtte til.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Center for Børn og Læring mageskifter Lupinvænget 5, Sdr. Felding til en pris af 198.105 kr. eksklusiv omkostninger til tinglysning og skøde til Sdr. Felding hallen og i bytte får Center for Børn og Læring ejerskab til det nødvendige P-areal for Solsikken
at den samlede udgift til arealbyttet afholdes indenfor rammen på serviceområde 10, på konto nr. 510-01-720-05   
at Herning Kommune sørger for tinglysning mv. af de relevante dokumenter i forbindelse med mageskiftet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Etablering af ny daginstitution ved Børnehuset Himmelblå, Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere drøftet opførelse af erstatningsbyggeri for det tidligere Børnehaven Tusindfryd, nu en del af den fusionerede institution Børnehuset Himmelblå i Vildbjerg.

 

På investeringsoversigten er indarbejdet erstatningsbyggeri i 2020 og 2021 med beløbet på ialt 21.686.

 

Kommunale Ejendomme har udarbejdet revideret programoplæg til erstatningsbyggeri for den fusionerede institution Børnehuset Himmelblå, Vildbjerg.

 

Børne- og Familieudvalget bedes drøfte, hvorvidt der skal ske en fremrykning af projektet på investeringsoversigten.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har senest den 21. august 2013 drøftet etablering af ny daginstitution ved Børnehuset Himmelblå som erstatningsbyggeri.

 

Der fremsendes til yderligere belysning af sagen bilag, der beskriver det hidtidige sagsforløb om opførelse af daginstitution ved Børnehuset Himmelblå.

 

Projektet er optaget på investeringsoversigten til opførelse 2020 og 2021. Der er imidlertid kun afsat midler til erstatningsbyggeri for det oprindelige pavillonbyggeri.

 

Kommunale Ejendomme har udarbejdet nyt programoplæg til erstatningsbyggeri for den fusionerede institution Børnehuset Himmelblå beregnet på 14 vuggestuebørn og 146 børnehavebørn - hvilket medsendes som bilag.

Et erstatningsbyggeri vil koste 24.200.000 kr.

 

Sagen fremsendes til Børne- og Familieudvalget med henblik på drøftelse af evt. fremrykning af erstatningsbyggeriet på investeringsoversigten.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen indgår i de videre budgetdrøftelser
at programoplægget for den fusionerede daginstitution Børnehuset Himmelblå godkendes.

Beslutning

Programoplæg godkendt og det indstilles at projektet indgår i de videre budgetdrøftelser på lige fod med øvrige investeringsønsker.

 

Lone Nielsen (S) tiltræder indstillingen, dog med bemærkning om at projektet ønskes fremrykket.

 

Kasper Ravn Fredensborg (Løsgænger) stemmer imod, da han ikke er tilhænger af store enheder, men anerkender at der er et renoveringsbehov.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.23.04-G01-1-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om opsætning af TV-overvågning på Lind Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Lind Skole har d. 28. marts 2014 indsendt ansøgning om godkendelse af opsætning af TV-overvågning på skolen.

I samarbejde med CBL, har skolen gennemgået de lokale retningslinier og lovgivningen på området. Der er indsendt fornyet ansøgning om godkendelse fra Lind Skole, ved udgangen af juni 2014.

 

Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning pkt. 46 på mødet den 16. februar 2009, skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

De enkelte forvaltningsdirektører indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Sagsfremstilling

Lind Skole har gennem de sidste halvandet år, oplevet en forøgelse af antallet af især hærværk og ildspåsættelser.

 

Der har været efterlandenskaber fra drikkelag i de områder af skolen, hvor man ikke så let ses af forbipasserende. Det er skolens opfattelse, at disse drikkelag er årsag til hærværk, da det ofte er sket, når der dagen efter er fundet tomme øl- og spiritusflasker.

 

I foråret 2014 har der været gjort forsøg på at sætte ild i forskelligt affald, der var samlet sammen fra bl.a. affaldscontainere.

 

Der ansøges om at opsætte 10 kameraer nu, og yderligere 2, når den nye tilbygning er færdig ved udgangen af 2015.

Kameraernes synsvinkler er vist på det vedlagte oversigtskort over skolen.

 

Skolen er bekendt med kravene til opbevaring og sikring af de indsamlede data, og samarbejder med IT-afdelingen om denne opgave.

Der etableres ikke mulighed for at iagttage hændelser medens de sker (live-stream).

 

Lind Skole vil søge om tilskud fra risikostyringspuljen; men afholder selv udgifterne ved etableringen. Børn og Unge ansøges ikke om økonomisk støtte.

 

Beskrivelse og identifikation af risiko samt vurdering og strategi er sammen med oversigtskort og leverandørtilbud vedlagt sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget fremsender ansøgningen, med anbefaling, til Økonomi- og Erhvervsudvalget til vedtagelse

 

at Lind Skole selv tilvejebringer det økonomiske grundlag for etableringen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ny ressourcetildeling på skoleområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Folkeskolereformen og de forventede ændringer i Herning Kommunes skolestruktur kræver ændringer i ressourcetildelingen på skoleområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform og som følge af Byrådets beslutning om en ny skolestruktur er der behov for en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet i Herning Kommune. De ændrede vilkår og strukturer for folkeskolen betyder, at fordelingen af de økonomiske ressourcer skal tilpasses hertil.
 
Med henblik på at analysere og beskrive forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave det er at komme med et eller flere forslag til en ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet. Tildelingsmodellen vedrører lønsummen til det pædagogiske personale på skolerne på almenområdet – og visse dele af specialområdet. Undtaget er ressourcetildelingen på det takstfinasierede område, som behandles særskilt af en anden arbejdsgruppe.
 
Den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet bygger på følgende målsætninger: 

 • At tildelingen af lønsum til det pædagogiske personale på skolerne bygger på enkelhed

 • At det hidtidige princip om høj grad af decentralisering af økonomien styrkes yderligere, så den største del af ressourcerne ligger så tæt på opgaveløsningen som muligt

 • At tildelingsmodellen tilgodeser såvel store som små skoler, så alle skoler fortsat kan løse opgaven

 • At tildelingsmodellen understøtter økonomisk omfordeling (decentralisering af specialundervisningsmidler)

 • At tildelingsmodellen udformes således, at der på et senere tidspunkt er mulighed for at koble ressourcetildelingen til fx vedligeholdelse, skolesekretærer på

 • At skoleområdet skal have et administrationsgrundlag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan den enkelte skole tildeles ressourcer.

Tids- og handleplan for arbejdet med en ny ressourcetildeling på skoleområdet:
 
20. august 2014: Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium
 
August-september: Udvikling og tilpasning af modeller
 
17. september 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for modeller og tager principbeslutning vedr. valg af modeller
 
September-oktober 2014: Udvikling og tilpasning af modeller og økonomiske kørsler
 
29. oktober 2014: Børne- og Familieudvalget iværksætter høring i skolebestyrelser m.fl.
 
Oktober-november 2014: Høring i skolebestyrelser m.fl. 
26. november 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for høringssvar  
17. december 2014: Børne- og Familieudvalget træffer beslutning vedr. ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
 
Januar 2015: Økonomi og Erhvervsudvalget behandler sagen
 
Februar 2015: Byrådet træffer endelig beslutning, som indarbejdes i styrelsesvedtægten 
1. august 2015: Ikrafttræden.
 
Arbejdsgruppen har repræsentation fra forvaltning, faglige organisationer, skoler m.fl. og tager afsæt i de analyser og erfaringer, som allerede foreligger på området. Projektbeskrivelsen og en detaljeret tids- og handleplan er vedhæftet som bilag.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal afdække forskellige scenarier for en fremtidig ressourcetildeling på skoleområdet 
at Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium og tids- og handleplanen for arbejdet med den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Folkeskolereformen kræver ændringer i ressourcetildelingen på det takstfinansierede område. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på dette område.

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2014-15 træder folkeskolereformen i kraft. Skolereformen omfatter også det takstfinasierede område, som er Åmoseskolen samt centerklasserne på Skolen på Sønderager, Herningsholmskolen og Lundgårdskolen.
 
Den nye folkeskolereform stiller helt nye krav til den økonomiske og faglige styring på skoleområdet i Herning Kommune – især på det specialiserede område.
 
Siden kommunesammenlægningen i 2007, hvor Herning Kommune overtog forskellige amtslige skole- og undervisningstilbud på det takstfinansierede område, er der ikke sket en overordnet tilpasning af den økonomiske struktur.
 
Det politiske vision om at skabe helhedstilbud på det specialiserede område og folkeskolereformen, som også omfatter skole- og undervisningstilbud på specialområdet, understøtter behovet for, at der foretages et serviceeftersyn af ressourcetildelingen. 
Den nye tildelingsmodel på det takstfinansierede område skal derfor bygge på følgende målsætninger:
 

 • At tildelingen af ressourcer til specialtilbuddene bygger på enkelhed

 • At ressourcefordelingen tilgodeser såvel store som små enheder, så alle centerklasserækker/skoler fortsat kan løse opgaven

 • At der tildeles ressourcer for et helt budgetår uden efterreguleringer, bortset fra ændringer i elevtallet ved det nye skoleår samt større udsving i elevtallet i løbet af skoleåret

 • At ressourcetildelingen sker med baggrund i elevkategorier, som bygger på elevernes forskellige funktionsniveauer

 • At det takstfinasierede område skal have et administrationsgrundlag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan den enkelte centerklasserække/skole tildeles ressourcer.

 
Tids- og handleplan for arbejdet med en ny ressourcetildeling på det takstfinasierede område:
 
20. august 2014:
Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium
 
August-september:
Udvikling og tilpasning af modeller
 
17. september 2014:
Børne- og Familieudvalget præsenteres for modeller og tager principbeslutning vedr. valg af modeller
 
September-oktober 2014:
Udvikling og tilpasning af modeller og økonomiske kørsler
 
29. oktober 2014:
Børne- og Familieudvalget iværksætter høring i de berørte bestyrelser m.fl.
 
Oktober-november 2014:
Høring i de berørte bestyrelser m.fl. 
26. november 2014:
Børne- og Familieudvalget præsenteres for høringssvar  
17. december 2014:
Børne- og Familieudvalget træffer beslutning vedr. ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinasierede område 
1. august 2015:
Ikrafttræden.
 
Arbejdsgruppen har repræsentation fra forvaltning, skoler m.fl. og tager afsæt i de analyser og erfaringer, som allerede foreligger på området. Projektbeskrivelsen og en detaljeret tids- og handleplan er vedhæftet som bilag.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal afdække forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på det takstfinasierede område 
at Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium og tids- og handleplanen for arbejdet med den fremtidige ressourcetildeling på det takstfinasierede område.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Organisering af helhedstilbud og organisationsændringer i specialklasser og specialgrupper

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Pia Elgetti

Sagsresume

Folkeskolereformen og de forventede ændringer i Herning Kommunes skolestruktur kræver ændringer i organiseringen af specialtilbuddene på skole- og dagtilbudsområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for den fremtidige struktur på området – herunder afdække mulighederne for at etablere helhedstilbud.

Sagsfremstilling

I Byrådets aftale af den 18. september 2013 om implementering af den nye skolereform i Herning Kommune hedder det: ”Timetalsforøgelsen i skolereformen gælder også for alle kommunale specialklasser/centerklasser og specialskole. Lovens mulighed for dispensation for skoledagens længde i specialklasser med mere vil indgå i Herning Kommunes samlede vurdering af specialområdets fremtid.
 
Der startes nu en proces, som skal afdække mulighederne for indførelse af helhedstilbud, der skaber sammenhæng for de børn, som har behov for et specialtilbud. Målet er at opnå god sammenhæng i skoledagen og mindst mulig kørsel for de berørte børn.
 
Børne- og Familieudvalget arbejder videre med muligheden for oprettelse af helhedstilbud for at imødekomme ovenstående.”
 
I det Byråds forlig som blev indgået den 20. maj 2014 om skolestrukturen hedder det endvidere: ”Knæk Kurven-strategierne, der har øget inklusionen på skoler og dagtilbud i Herning Kommune, skal opdateres og udvikles, så de tilpasses målsætningerne fra folkeskolereformen: ”Alle børn skal blive så dygtige, de kan”. Erfaringerne fra Knæk Kurven og forskningen viser, at udviklingen af læringsmiljøerne er helt central. Læringsmiljøerne skal være præget af et fælles sprog med fokus på den udvikling, barnet og dets omgivelser skal opleve. Udviklingen af nye strategier, der øger inklusionen i dagtilbud og skoler, skal fokusere på kvaliteten i læringsmiljøerne.”
 
Fra skoleåret 2014-15 træder skolereformen i kraft, og skoledagen bliver væsentlig længere, og tiden i SFO/fritidshjem bliver tilsvarende kortere. Det er især en udfordring for eleverne i de specialiserede tilbud, idet de ofte har svært ved at håndtere den længere skoledag. Der er således betydningsfuldt at få tilpasset specialtilbuddenes læringsmiljøer, så de dels opfylder skolereformens krav men også tilgodeser de behov, som denne specielle børnegruppe har. Det samme gælder for specialtilbud, specialgrupper og andre støtteforanstaltninger på dagtilbudsområdet, da disse læringsmiljøer fra første færd skal give flow i børnelivet og være fundamentet for skabelsen af den røde tråd i det efterfølgende skole- og fritidsliv.

 
Med henblik på at analysere og beskrive forskellige scenarier for den fremtidige struktur i specialklasser og specialgrupper nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave det er at lave en kortlægning af specialtilbuddene på såvel skole- som dagtilbudsområdet. I forlængelse af denne kortlægning skal arbejdsgruppen således også fremkomme med forskellige forslag til, hvordan specialområdet bedst organiseres, så det understøtter den politiske vision om det gode læringsmiljø, som fokuserer på barnets faglige, sociale og personlige udvikling og skaber mest mulig sammenhæng i skole- og institutionslivet.
 
Tids- og handleplan for arbejdet med en ny organisering af specialtilbuddene:
 
20. august 2014: Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium
 
17. september 2014:Børne- og Familieudvalget præsenteres for forskellige forslag til en ny organisering af specialområdet og tager principbeslutning
 
September-oktober 2014: Udvikling og tilpasning af de forskellige forslag til ny organisering af specialområdet
 
29. oktober 2014: Børne- og Familieudvalget iværksætter høring i de berørte bestyrelser, faglige organisationer, MED-udvalget m.fl.
 
Oktober-november 2014: Høring i de berørte skole- og institutionsbestyrelser m.fl. 
26. november 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for høringssvarene 
17. december 2014: Børne- og Familieudvalget/Byrådet tager beslutning om den nye organisering på specialområdet.  
April 2015: Børne- og Familieudvalget orienteres om status på den nye organisering.
 
1. august 2015: Ikrafttræden
 
Arbejdsgruppen har repræsentation fra forvaltning, faglige organisationer, skoler m.fl. og tager afsæt i de analyser og erfaringer med strukturændringer, som allerede foreligger på området. Projektbeskrivelsen og en detaljeret tids- og handleplan er vedhæftet som bilag.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal afdække forskellige scenarier for den fremtidige organisering af specialklasser og specialgrupper, herunder undersøge mulighederne for at etablere helhedstilbud på området 
at Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium og tids- og handleplanen for arbejdet med den fremtidige organisering af specialklasser og specialgrupper.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om tilskud til renovering af skydebaneanlæg på Lundgårdskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Tjørring I. F. Skytteafdeling har et skydebaneanlæg i kælderen under Lundgårdskolen, som trænger til renovering. Skytteafdelingen ansøger Herning Kommune om kr. 265.000 i støtte til renoveringen.

Sagsfremstilling

Tjørring I. F. Skytteafdeling har i mange år haft et skydebaneanlæg i kælderen på Lundgårdskolen. Skydeanlægget anvendes af rigtig mange i Tjørring området. Skydebaneanlægget er nedslidt og trænger til renovering. Renoveringen beløber sig til kr. 630.000. Skydebaneforeningen Danmark støtter efter ansøgning fra Tjørring I. F. Skytteafdeling renoveringen med kr. 265.000. Skytteforeningen har selv opsparet kr. 100.000, som skal anvendes til renoveringen af skydebanerne.
Skytteafdelingen ansøger om få de resterende udgifter til renoveringen dækket af Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg med kr. 265.000 kr. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.
Da sports- og fritidsaktiviteter er Kultur- og Fritidsudvalgets område oversendes ansøgningen til politisk behandling i dette udvalg.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børn og Unge tager kontakt til Teknik og Miljø med henblik på afklaring af sagen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Heidi Dinesen  

Undervisningstilbud til førstegangsfødende

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I det vedtagne budget for 2014 blev det besluttet at afsætte 650.000 kr. i budget 2015 til at implementere et forebyggende tilbud til førstegangsforældre med afsæt i konceptet om FamilieIværksætterne. Ved Børne- og Familieudvalgsmødet 2. april 2014 blev det besluttet, at en kombination af Familieiværksætterne, jordemødrenes tilbud og sundhedsplejens tilbud skulle beskrives og vurderes ved udvalgsmøde august 2014.

Sagsfremstilling

FamilieIværksætterne

I Familieiværksætterne bliver førstegangsfødende tilbudt et gruppeforløb over 16 gange (5 i graviditeten og 11 i perioden efter fødslen, og til barnet er 1½ år). Men en stor del af indholdet får borgerne i Herning kommune allerede tilbudt i dag ved Sundhedsplejen og ved tilbuddet hos jordemødrene.


En ny model

Der er områder i konceptet Familieiværksætterne, som Sundhedsplejen ikke tidligere har praktiseret, men som kunne være en ide at indføre kombineret med den sundhedspleje, der praktiseres i dag. Emner som:

 • Økonomi - med en bankrådgiver som underviser

 • Sikring af hinanden/jura - med en jurist som underviser

 • At søge hjælp og støtte - socialrådgiver

 • Tænder - underviser fra den kommunale Tandpleje

 • Barnets tidlige sprogudvikling - tale/hørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

 

Der undervises af 2-3 personer; foruden sundhedsplejerske af socialrådgiver, ergoterapeut, psykolog m.fl. Frivillige også er ligeledes inddraget (jurist, bankrådgiver o.lign.).


Det fremtidige forslag vil være at tilbyde førstegangsforældre tre mødegange á 2 timer, hvor temaerne tager udgangspunkt i manualen for familieiværksætterne. Planlægning og organisering vil foregå i Sundhedsplejen.

 1. I graviditeten, som handler om Økonomi, sikring af hinanden og orlovsmuligheder – undervisere: jurist, bankrådgiver og sundhedsplejerske.

 2. Når barnet er omkring 3 mdr., som handler om Familiedynamik, at søge hjælp og støtte og evt. tænder – undervisere: socialrådgiver, psykolog/ familiekonsulent og sundhedsplejerske.

 3. Når barnet er omkring 7 mdr., som handler om tidlig sprogudvikling – forældre på arbejde og barn i dagpleje eller institution - undervisere: talepædagog, dagplejepædagog og sundhedsplejerske.

 

Der forventes at skulle gennemføres 4 undervisningsforløb pr. år. Lokaler til undervisningen er endnu ikke afklaret – afhængig af tilslutning kunne det evt. finde sted i sundhedsplejens lokaler, eller hvis det er muligt, i Evidenshuset.

Økonomi

Ved budgetforliget er der i 2015 bevilget 0,650 mio. kr. til Familieiværksætterne.


Udgiften til gennemførelse af ovenstående forslag forventes være 206.000 kr. pr. år.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at undervisningstilbuddet til førstegangsfødende indgår i budgetlægningen for 2015 og frem.

Beslutning

Godkendt, idet projektet igangsættes over en 3 årig periode med start i 2015.

 

Sagsnr.: 28.00.00-P07-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Personale og børn i kommunernes dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

KORA har udarbejdet en rapport på undersøgelse af personale og børn i kommunernes dagtilbud i perioden 2007 - 2012.

Sagsfremstilling

KORA har udarbejdet en rapport på personale og børn i kommunernes dagtilbud.

 

På baggrund af denne rapport, har Center for Børn og Læring kontrolleret de konklusioner, der fremgår i rapporten udarbejdet af KORA i maj 2014. Rapporten sammenholder de danske kommunernes personalenormeringer på dagtilbudsområdet, hvilket er sket på basis af, en metode fastsat af Kora.

 

Forvaltningen har udarbejdet notat: Personalenormeringer i Herning Kommunes Dagtilbud, hvori det fremgår, at når KORAs bagvedliggende data på daginstitutionerne sammenholdes med Herning Kommunes egne data, fremkommer der en større difference på fuldtidstillinger i personaleopgørelsen af det pædagogiske personale i daginstitutionerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at notat: Personalenormering i Herning Kommunes dagtilbud tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-469-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om Modtagehuset - status og resultatdokumentation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Status samt resultatdokumentation for Modtagehuset fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagehuset blev 1. januar 2010 etableret som Herning Kommunes tilbud til unge uledsagede flygtninge, der skulle boligplaceres i Herning. Først i Åvænget 9, Herning og siden i Sjællandsgade 118, Herning. Modtagehuset er en afdeling af Hedebocentret.

 

23 unge afghanske flygtninge har været/er indskrevet i Modtagehuset, og den vedhæftede oversigt giver på udvalgte parametre en status for de unges udvikling i forhold til den overordnede målsætning.

 

I øjeblikket modtager 9 unge ambulant tilbud i Hedebocenter-regi. De bor i egen bolig.


Siden efteråret 2013 har der ikke været nye henvendelser om uledsagede unge, der skulle boligplaceres i Herning Kommune, og ved kontakt til henholdsvis Udlændingestyrelsen og asylcentre synes der ikke at være unge på vej. Derfor lukkes Modtagehuset som døgntilbud. Skulle situationen ændre sig, vil Hedebocentret hurtigt kunne etablere et egnet tilbud, da der, via arbejdet i Modtagethuset, er oparbejdet værdifuld viden og erfaring om indsatsen til unge uledsagede flygtninge.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.26-P00-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Evaluering af "Broen", Børne- og Familiecenter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Metodecentret har udarbejdet en evaluering af Broen, dagbehandlingstilbud under Børne- og Familiecenter Hernings afdeling Toften. Tilbuddet blev oprettet primo 2012 med henblik på at forebygge anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, jf. pkt. 14 på Børne- og Familieudvalgets møde den 1. februar 2012.

Sagsfremstilling

Broen er et dagbehandlingstilbud til børn og unge i alderen 4-14 år, hvor døgnanbringelse af barnet/den unge overvejes, men hvor det skønnes formålstjenligt at iværksætte dagbehandling som alternativ. Tilbuddet har til formål både at fastholde og udbygge børnenes nære familiemæssige og netværksmæssige relationer og behandle børnenes individuelle problemer.


Metodecentrets evaluering har fulgt syv børn på Broen i perioden december 2012 til januar 2014. Se bilaget "Evaluering af Broen - rapport". Det er vigtigt at understrege, at evalueringen omfatter en relativt kort periode og kun få børn/unge og deres familier, og at resultaterne derfor skal tages med et vist forbehold. Der er dialog mellem Børne- og Familiecenter Herning og Metodecentret om muligheden for senere at lave en mere uddybende evaluering af tilbuddet.

 

Evalueringen har fokuseret på tre områder af børnenes adfærd og relationer, som Broens indsats beskæftiger sig med: Social adfærd og trivsel, familiens relationer og børnenes netværk samt børnenes skoletilknytning.


Evalueringen indikerer, at Broens indsats i forhold til at styrke familiens funktion og børnenes sociale netværk, virker positivt. Broens støtte til forældrene i forhold til at varetage deres forældrerolle bliver af forældre anset som værdifuld, og der er klare indikationer på, at det i nogle tilfælde bidrager til, at relationerne mellem barn og forældre forbedres. Det ser endvidere ud til, at børnene får styrket deres venskabsrelationer, og at Broens indsats har bidraget positivt til denne udvikling.


Broens indsats i forhold til at styrke børnenes skolegang og motivation for læring er ligeledes virkningsfuld. Børnene er generelt mere velforberedte i skolen, og flere af børnene vurderer skolegang mere positivt og værdifuldt.


Dog peger evalueringen på, at Broens indsats indtil videre kun til en vis grad bidrager til at skabe positive forandringer i børnenes sociale adfærd og psykiske trivsel.

 

Det er evalueringens samlede vurdering, at Broens indsats har gjort en positiv forskel for børnene og deres forældre i løbet af evalueringsperioden, men i forskelligt omfang og særligt i forhold til skoletilknytning og relationer til sociale netværk.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-469-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om Hedebocentrets ansøgning om kapacitetsudvidelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Over år har det ikke været muligt at imødekomme efterspørgslen efter differentierede døgntilbud i Hedebocentrets afdelinger i Olufsgade 15 og Olufsgade 19 uden ventetid. Ventetid er særdeles uhensigtsmæssigt, idet de unge let mister motivationen.
Derfor ansøges Socialtilsyn Midt om udvidelse af Hedebocentrets kapacitet.

Sagsfremstilling

Hedebocentret er et socialpædagogisk ambulant- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 14 – 25 år med komplekse psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, godkendt i henhold til Lov om social service § 67, stk. 2 og § 107 med flere. Hedebocentret har en række afdelinger, der er fagligt specialiserede i forhold til målgrupper og ydelser. Hedebocentrets nuværende kapacitet er 33,5 fuldtidspladser.

 

Pladsproblemerne angår primært Olufsgade 15 og 19.

De differentierede døgntilbud i Olufsgade 15 og 19 er målrettet unge 18 – 25-årige med psykiske og sociale vanskeligheder, der forsat har brug for udstrakt pædagogisk støtte og læring til personlig udvikling, håndtering af et hverdagsliv, skole, beskæftigelse og fritid, men som alligevel er nået et udviklingsniveau, hvor støtten kan målrettes i tid, og struktur kan fastholdes, også når medarbejderne ikke er der. For at normalisere miljøet er der tilknyttet unge støttebeboere, der, som rollemodeller og gode kammerater, indgår i et bofællesskab med de indskrevne unge. Det er desuden et ambulant tilbud for op til 4 unge i samme målgruppe, men som bor i egen bolig.

 

På denne baggrund ansøges Socialtilsyn Midt om udvidelsen af Hedebocentrets kapacitet svarende til 2,5 fuldtidspladser, således at Hedebocentrets fremtidige kapacitet svarer til 36 fuldtidspladser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterrretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.03.26-P20-2-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Midtvejsevaluering afd. Claudisvej (Sverigesprogrammet)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hedebocentret, afdeling Claudisvej, igangsatte januar 2013 et projekt som en del af Sverigesprogrammet, hvor de unge anbringes i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambulante tilbud eller i form af efterværn, jf. pkt. 128 på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. november 2012. Projektet er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af - og arbejde med - den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen. Metodecentrets midtvejsevaluering af projektet foreligger nu.

Sagsfremstilling

Den overordnede målsætning om tidsbegrænsning af indsatsen på 9-12 måneder og efterfølgende udskrivning til mindre indgribende foranstaltning er mødt i tre ud af de fem forløb, som indgår i midtvejsevalueringen. En af de fem unge er først udskrevet til mindre indgribende indsats efter 15 mdr. En anden af de fem unge er ikke udskrevet til mindre indgribende indsats, hvilket primært skyldes, at den unge er tvangsanbragt. Til sammenligning varede en gennemsnitlig døgnanbringelse på Claudisvej før januar 2013 ca. 20 måneder.


Den intensive indsats på Claudisvej er bygget op omkring korte målsætninger, som udarbejdes i samarbejde med den unge og relevante parter. I alle fem forløb er det lykkedes at gennemføre 4 ugers målsætninger, 4 ugers møder med deltagelse af sagsbehandler, inddragelse af netværk og samarbejde med andre professionelle fx skole og fritidstilbud.


Det er lykkedes at udskrive de fire ordinært anbragte unge til mindre indgribende indsatser efter deres tidsbegrænsede ophold på Claudisvej. Målsætningen er således nået, og de anbringende kommuner har derfor efter anbringelserne færre omkostninger for fire af de fem unge.


Evalueringen viser tegn på positiv psykosocial udvikling for de fem unge. Derudover udvikler de unge færdigheder både socialt og praktisk. Forældre og sagsbehandlere er overvejende tilfredse med indsatsen.

 

Se også bilaget "Midtvejsevaluering af intensive anbringelser". Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en midtvejsevaluering, der omfatter en relativt kort periode og kun få unge og deres familier, og at resultaterne derfor skal tages med et vist forbehold. Slutevalueringen laves i 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Orientering: Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med revision af regnskab 2012 fandt Revisionen at Herning Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud efter § 41 Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn gav anledning til en revisionsbemærkning.

 

Der blev på denne baggrund modtaget decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen med anmodning om opfølgning og udarbejdelse af redegørelse for de anførte forhold.

 

Der er efterfølgende indsendt redegørelse og sket opfølgning på alle nævnte forhold og jf. Ankestyrelsens svar samt revisionens opfølgning i forbindelse med revision 2013 fremgår det at forholdene nu skulle være bragt i orden på tilfredsstillende vis

Sagsfremstilling

Den afgivne regnskabsbemærkning for regnskabsåret 2012 var møntet på Kommunens håndtering af servicelovens §41 og  hvorvidt der kunne ske afregning direkte til leverandør under §41 samt hvorvidt § 41 kan anvendes ved aflastning.

 

Herudover bemærkede ankestyrelsen, at der ikke var medgivet besvarelse på revisionsbemærkningen ved fremsendelse af revisionsberetningen til Social- Børne- og integrationsministriet jf. kravet i regnskabsbekendtgørelsen § 77, stk. 1

 

Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedlagt som bilag

 

Den manglende besvarelse gav anledning til at anmode Kommunen om at indsende en redegørelse med status og iværksatte tiltag med henblik på en genopretning af området.

 

Herning Kommunes redegørelse og ankestyrelsens efterfølgende svar er ligeledes vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 • Markering af 10 års samarbejde om evidensbaserede indsatser i Partnerskabskommunerne den 26. november 2014

 • Evaluering af brugen af ipad i Børne- og Familieudvalget

 • Behandling af ny skolestruktur

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Ekstraordinært udvalgsmøde den 2. september 2014 kl. 16.00 - 18.00

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-G10-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Genoptagelse af sag - salg klitreden

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer