Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 20. juni 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om status på Herningmodellen samt evaluering af omlægning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om status på implementering af Herningmodellen, herunder om Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden 2015-2017.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har i perioden 2015-2017 indgået i et partnerskab med Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune om udvikling af et koncept for omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner. I Herning implementeret under navnet Herningmodellen.

 

Socialstyrelsens slutevaluering af omlægningen har særligt fokus på disse fire områder, som vurderes at være afgørende for gennemførelsen af omlægningen:

 1. En forebyggende tilgang og princippet om, at indsatserne skal understøtte barnets eller den unges udvikling og tilknytning til hverdagslivet.
 2. Hyppigere opfølgning i sagerne, så der løbende foretages justeringer efter barnet eller den unges behov.
 3. En tidligere koordineret indsats, så problemudviklingen kan forebygges.
 4. Understøttelse af hverdagslivsperspektivet i indsatserne og i samarbejdet mellem aktørerne.

 

De fire fokusområder og brugen af indsatser og foranstaltninger er undersøgt gennem spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews af ledere og medarbejdere, analyser af udviklingen i nøgletal for området samt økonomiske udgiftsanalyser.

 

Socialstyrelsens evaluering af partnerskabet om omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge viser, at det i vid udstrækning er lykkedes for Haderslev, Herning og Hvidovre kommune at ændre brugen af foranstaltninger og indsatser med det formål at sætte tidligere ind i forhold til problemudviklingen. Ændringen ses fx ved øget brug af forebyggende forløb eller hjemmebaserede foranstaltninger, som betyder, at både forældre og barnet eller den unge kan få hjælp, før problemet er blevet så stort, at der bliver behov for en anbringelse uden for hjemmet. Samtidig ser det ud til, at det i mange tilfælde er lykkedes at forebygge problemudviklingen, idet det er en lille andel af børnene og de unge i de tre kommuner, som efter en forebyggende indsats modtager mere indgribende foranstaltninger. I blandt andet Herning er det en lille andel af børnene og de unge, som efter en hjemmebaseret foranstaltning bliver anbragt.

 

Den faglige retning i omlægningen har stor opbakning blandt de centrale aktører, som har udmøntet princippet om, at det så vidt muligt er i hverdagslivet, at barnets trivsel, mestringsevne og relationer skal styrkes. Princippet gælder også anbringelsesområdet, hvor der ses en øget andel af anbragte i netværkspleje og i blandt andet Herning en væsentlig mindre andel af anbringelser på institution.

 

Det er de tre kommuners erfaring, at det kræver et længerevarende fokus og tæt faglig ledelse at indarbejde konceptets forebyggende tilgang i organisationen. Projektets resultater er opnået ved et styrket samarbejde mellem myndighed, udførere og fagfolk i almenområdet, som har fundet fleksible løsninger for barnet med udgangspunkt i dets hverdagsmiljø – i hjemmet, netværket, fritidslivet, dagtilbud eller skole.

 

Sagsbehandlernes hyppigere opfølgning i sagerne har medvirket til en tættere kontakt til både børnene og de unge, deres familier og de fagfolk, der leverer indsatsen. Det har givet mulighed for at foretage løbende justeringer af indsatsen efter barnets behov. Samtidig har tættere samarbejde mellem sagsbehandler og fx lærere, pædagoger og sundhedsplejersker understøttet opsporing og iværksættelse af koordinerede indsatser tidligere i problemudviklingen. 

 

Hernings egne indikatorer peger i samme retning:

 

Positive tendenser:

 • Anbringelsesmønstret bevæger sig i retning af en mindre andel børn/unge, der er anbragt på institution, og en større andel børn/unge, der er anbragt i plejefamilie
 • Der er færre anbragte børn/unge
 • Der er flere, der modtager forebyggende foranstaltninger
 • Der ses ikke flere sammenbrud i anbringelserne
 • Der ses færre tvangsanbringelser
 • Der arbejdes tværfagligt og tidligt forebyggende

 

Hvad mangler vi:

 • Omlægningen tager tid, og implementeringsprocessen fortsætter selv om Partnerskabsprojektet er slut.
 • Rådgiverne arbejder både i ”gamle” og ”nye” sager. Sagstallet er steget i perioden, og ambitionen er at opnå samme mønster som i pilotprojektet. Her sås først stigende sagstal, og herefter et fald i projektets år 3.
 • Tværfagligt samarbejde: Viljen hos medarbejderne er til stede og mange sagsgange er blevet bedre. Men vi afsøger kontinuerligt de rette modeller for tværfagligt samarbejde ud fra tid versus outcome.

 

Der gennemgås oplæg på mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.04-P00-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om arbejdet i forbindelse med Herning By Projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om arbejdet i forbindelse med Herning By Projekt-gruppen. Ved punktet deltager repræsentanter fra de involverede daginstitutioner og skoler.

Sagsfremstilling

Ledelsesrepræsentanter fra daginstitutionerne og skolerne i de fire områder vil orientere Udvalget om de problemstillinger, som de oplever i deres daglige arbejde.

 

Byrådet har den 13. december 2016 bevilget 25,1 mio. kr. til renovering af de fire byskoler Lundgårdskolen, Vestervangskolen, Herningsholmskolen og Brændgårdskolen.

 

Nedenstående skema beskriver, hvad anlægsbevillingerne blandt andet er gået til.

Lundgårdskolen

 • Ny og ændret forplads mellem skolen og Tjelevej
 • Ændret indgangsparti med automatiske skydedøre
 • Ny vendeplads til kørsel af skolens centerelever
 • Nye belægninger og legepladsfaciliteter vest for skolen
 • Løbebane i rød asfalt startende ved skolens indgangsparti
 • Etablering af trappe og rutsjebane mod vest til idrætsarealerne og overskudsjorden er blevet til en kælkebakke
 • Skolens 4 pausearealer er blevet møbleret

Vestervangskolen

 • Totalrenovering af den gamle skolegård
 • Renovering af skolens hal
 • Renovering af hele legepladsområdet mod Vestergade
 • Løbebane gennem skolegård og legeplads
 • Nye cykelskure
 • 3 meter høj træstub forvandlet til 2 skulpturer

Brændgårdskolen

 • Totalrenovering af den gamle skolegård
 • Kloakseparering i skolegården
 • Renovering af toiletter
 • Etablering af boldbaner på det grønne areal vest for skolen
 • Nyt indgangsparti
 • Løbebane
 • Nye belægninger i skolegården
 • Lyd og lys i skolegården

Herningsholmskolen

 • Totalrenovering af skolegård med nye belægninger og legeplads
 • Nye toiletter
 • Ny legeplads ved indskolingshuset
 • Ny P-plads bag ved skolen
 • Ny forplads mellem skolen og Sjællandsgade

 

I anlægsbudgetterne for hver skole er der afsat 150.000 kr. til branding pr. skoledistrikt, svarende til i alt 600.000 kr. for de fire midtbyskoler og de tilhørende daginstitutioner.

 

På Børne- og Familieudvalgsmødet vil én repræsentant fra hvert af de fire områder fortælle om deres daglige arbejde som daginstitution/skole i midtbyen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Budgetoverholdelse på Serviceområde 16 i 2019 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio Barahona

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 30. maj 2018 fremlagde forvaltningen regnskabsprognoser for 2018 og frem. Regnskabsprognosen for ordinær drift uden overførsler viser et underskud på 8 mio. kr. i 2018. I 2019 er ubalancen på 3,5 mio. kr. stigende til 4,9 mio. kr. i 2021. Stigningen i ubalancen skyldes, at der er indarbejdet en reduktion på 0,3% i budgetrammen fra 2020 og 0,6% fra 2021 jf. budgetforligsbeslutning for 2018.

 

Forvaltningen har iværksat et række tiltag med henblik på at reducere underskuddet. Men det er ikke tilstrækkeligt.

 

På den baggrund besluttede Udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde et beslutningsoplæg omkring tiltag, som kan bringe balance mellem budget og omkostninger. Beslutningsoplægget er udarbejdet med inddragelse af medarbejderne i henhold til MED-aftalen og Herning Kommunes politikker. Desuden er medarbejdere og ledere blevet opfordret til at komme med forslag, som kan reducere omkostningerne.

 

Forvaltningen fremlægger 4 reduktions-/besparelsesforslag, som vil reducere omkostningerne i 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2016 har Center for Børn og Forebyggelse arbejdet med implementering af Herningmodellens mindset på det samlede børne- og ungeområde. I forlængelse heraf er tilbudsvifte, arbejdsgange mv. blevet tilpasset. Mindsettet har været styrende for den iværksatte Balanceplan (vedtaget af Byrådet marts 2017), som havde til formål at skabe økonomisk balance på det specialiserede børne- og ungeområde.

 

Regnskabsresultat fra 2017 viser et merforbrug på godt 19 mio. kr.

 

Regnskabsprognosen for ordinær drift uden overførsler viser for 2018 et underskud på 8 mio. kr. I 2019 er ubalancen på 3,5 mio. kr. stigende til 4,9 mio. kr. i 2021.

 

Forudsætningerne for Balanceplanen har ændret sig. Først og fremmest har lukning af tilbud været meget dyrere end forventet på grund af lange afviklingsperioder og heraf følgende manglende indtægter, udgifter til opsagt personale og bygninger. Dertil kommer, at antallet af sager har været stigende i 2017 og stagneret i 2018. Fx er antal underretninger steget fra 1718 i 2016 til 2143 i 2017, sagsantallet for rådgivere er steget fra 1.600 i 2015 til 2.100 i 2017, og PPR-psykologerne har det hidtil højeste antal sager. Så Herningmodellen virker, når man ser på tidlig opsporing og tidlig indsats – men desværre er vi endnu ikke færdige med de sager, hvor vi ikke kom tidligt ind. Herudover havde vi forventet, at sagsantallet ville stagnere i 2017 (efter samme mønster som i pilotprojektet), men der skete en stigning. Enhedsudgifterne pr. sag er faldet og vil falde yderligere i 2018. Men bl.a. anbringelsesområdet (plejefamilier) er under pres i forhold til de budgetterede udgifter. Forvaltningen har igangsat en undersøgelse af administreringen af plejefamilieområdet, herunder sammenligning med andre kommuner.

 

Det forventede merforbrug i 2018 omfatter bl.a. engangsudgifter på 5,4 mio. kr. til opsagte medarbejdere og bygninger. Beslutningerne blev truffet i 2017, men nogle af udgifterne afholdes først i 2018. Disse udgifter falder bort i 2019. Men der er alligevel behov for at lave korrigerende handlinger, da budgetrammen på området mindskes med 3,8 mio. kr., jf nedenstående:

 

Forvaltningen foreslår reduktion/ændring af serviceniveauer på række områder med henblik på at opnå balance mellem udgifter og budget.

 

 

De enkelte forslag bliver konkretiseret og eftersendes som bilag sammen med bemærkningerne fra MED-organisationen. 

Økonomi

Besluttes de fire forslag, vil en ny prognose se sådan ud:

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager endelig stilling til de korrigerende handlinger, som skal iværksættes.

Beslutning

Udvalget besluttede følgende:

 • at intervallet for tandeftersyn fremadrettet er 18 måneder.
 • at decentralisere den pædagogiske støtte/vejledning til børn i dagtilbud. I forbindelse med implementeringen skal der udarbejdes procedurer for, hvordan kompetencerne fremadrettet anvendes til såvel støtte af børn i dagpleje, vuggestue som børnehave.
 • at ergoterapeutfunktionen reduceres til ét årsværk og forankres i det udvidede AKT team, således at fokus på motorikken styrkes.  
 • at Klubtilbud omlægges til skolerne/UngHerning i forbindelse med Inklusionseftersyn.

 

Ovenstående beslutninger har alt andet lige følgende økonomisk effekt:

 

Som en del af inklusionseftersynet udarbejdes der oplæg til fremtidig struktur for de forskellige funktioner, der understøtter skoler og dagtilbuds arbejde med, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan, og være en del af fællesskabet. De samlede funktioner ønskes i endnu højere grad bragt i spil på tværs af Børn og Unge.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Ændring af tilbuddet Olufsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Eiersted

Sagsresume

Forvaltningen foreslår pr. 1. januar 2019 at tilbageføre Herning kommunes opholdstilbud til på Olufgade til den oprindelige målgruppe: unge mellem 15 og 19 år, der skal gøre sig klar til at komme ud og bo for sig selv eller hjemgives til forældrene igen. Forvaltningen vil ud fra Herningmodellens mindset arbejde med hverdagsperspektivet i fokus og forsøge hurtigst mulig at gøre de unge klar til at komme ud og klare en voksentilværelse. Læring af almindelig dagligdags færdigheder, skolegang og beskæftigelse vil have fokus.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår pr. 1. januar 2019 at tilbageføre Herning kommunes opholdstilbud til på Olufgade til den oprindelige målgruppe: unge mellem 15 og 19 år der skal gøre sig klar til at komme ud og bo for sig selv, eller hjemgives til forældrene igen.

 

I dag er målgruppen på Olufsgade unge fra 15-24 år, der har behov for psykiatrisk behandling, og hvor udviklingsmulighederne er anderledes end for de unge, der er omsorgssvigtede af den ene eller anden grund. Indskrivningen sker efter Servicelovens § 52.3.7 og 76 (børne- og efterværnsparagraffer) og Servicelovens § 107 (voksenparagraf). Der er 17 døgnpladser. Heraf er der indskrevet 6 unge på 23-24 år (ingen heraf fra Herning). Handicap og Psykiatri ønsker ikke at benytte Olufsgades nuværende tilbud og har ikke indvendinger mod omlægningen.

 

Der er igangsat en ændring af den faglige tilgang i tilbuddet på Olufsgade, så der i højere grad arbejdes i henhold til Herningmodellen:

 • Målrettede og tidsbegrænsede behandlingsindsatser
 • Større inddragelse af forældre og netværk
 • Bevare et normaliseringsperspektiv, så de unge bliver aktive medborgere
 • Inkludere de unge i det almene uddannelse og beskæftigelsessystem

 

Målgruppe foreslås ændret til unge i alderen 15-19 år med socio-emotionelle problemstillinger, som ikke kan være i en plejefamilie, som har været på efterskole og ikke kan flytte hjem, eller som endnu ikke er klar til egen bolig.

 

Det er hensigten fremover at arbejde mere korttidsorienteret. De unge skal udsluses til egen bolig så hurtigt som muligt og max opholde sig 2 år på Olufsgade.

 

Der vil være tale om større inspiration fra det ambulante område, hvor man arbejder mere ind i hverdagslivet og med øget forældre- og netværksinddragelse.

 

Normeringen foreslås nedskrevet fra 17 til maks. 10 pladser. Det skyldes primært, at opholdslængden forkortes og en fokusering af målgruppen. Der vil stadig være tale om anbringelser efter Servicelovens § 52.3.7 og 76 (børne- og efterværnsparagraffer), men ikke længere efter Servicelovens § 107 (voksenparagraf).

Økonomi

Omlægning betyder, at det vil være færre indtægter. Dette vil blive finansieret ved at foretage kapacitetstilpasninger. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender de beskrevne ændringer i tilbuddet Olufsgade.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.02.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Fornyet behandling af ansøgning om dispensation for klassestørrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 30. maj 2018 (sag nr. 61) behandlet ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole om dispensation for elevtallet på 28 i skolens kommende 7.b.

 

Børne- og Familieudvalget gav afslag på ansøgningen. Sagen fremlægges til fornyet behandling, idet der er kommet nye oplysninger i sagen.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager Skole, afdeling Aulum, søgte om, at skolens kommende 7.b gennemføres med 29 elever. Hermed ville skolen undgå at flytte en elev til 7.a.

 

Sagen forelægges til genvurdering af hensyn til konsekvensen for en enkelt elevs tilhørsforhold til klassen. Der er tale om to velfungerende klasser, og dispensation for elevtallet anbefales af hensyn til den enkelte elev, og at der ikke er tale om en økonomisk gevinst for skolen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget genvurderer ansøgning om dispensation fra Aulum-Hodsager Skole, idet der er kommet nye oplysninger i sagen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget har revurderet ansøgningen. Fleretallet bestående af Dorte West (V), Søren Peder Jensen (V), Ulrik Hyldgaard (V), Marianne Bjørn (V) og Rasmus Nørup (C) stemte for at give dispensation efter Folkeskolelovens §17. Peter Villadsen (F) og Vinnie Borbjerg (A) stemte imod.

 

Sagsnr.: 81.39.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om evaluering af ART-træner-uddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

Der er i foråret 2018 udarbejdet en evaluering af ART-træner-uddannelsen med fokus på lærernes og pædagogernes udbytte (ART = Agression Replacement Training). Børne- og Familieudvalget orienteres om hovedpointerne i evalueringen samt uddannelsens fremadrettede virke.

Sagsfremstilling

Agression Replacement Training (ART) er et metodekoncept rettet mod børn og unge, som har svært ved at klare sig hensigtsmæssigt i sociale sammenhænge, styre egen vrede eller frustraion eller har behov for at nuancere tilgangen til andres opfattelser.

 

Der er i alt 62 lærere og pædagoger, som har gennemført ART-træner uddannelsen i Herning Kommune. I marts/april 2018 har de lærere og pædagoger, som har taget ART-træner uddannelsen i efteråret 2017, besvaret et spørgeskema. Heri er de kommet med deres vurderinger af forskellige parametre omkring uddannelsesforløbet. Med afsæt i disse parametre fremgår hovedpointerne fra evalueringen af nedenstående (se bilag for den fulde evaluering).

 

Undervisningsmængden

 • Lærere og pædagoger på ART-træner uddannelsen har haft otte undervisningsgange af syv timers varighed. Langt størstedelen af deltagerne vurderer, at undervisningsmængden er passende.

 

Undervisningsmaterialet

 • Langt størstedelen af deltagerne vurderer undervisningsmaterialets anvendelighed som værende rigtig god (gennemsnitligt 8,5 på en skala fra 1-10).

 

Undervisningen

 • På ART-træner uddannelsen har lærere og pædagoger fået undervisning i hhv. sociale færdigheder, følelsesregulering og moralsk ræsonnement.
 • For alle undervisningsdele vurderer størstedelen, at undervisningen er tæt koblet til praksis, har indeholdt brugbare øvelser samt at underviserne har været gode til at formidle og give deltagerne den nødvendige hjælp undervejs.

 

Udbyttet

 • Deltagerne vurderer, at udbyttet af ART-træner uddannelsen er stort. Gennemsnitligt vurderes udbyttet til at være 8,8 på en skala fra 1-10.

 

Anvendelse af ART-træner uddannelsen

 • Der er 71% af deltagerne, som benytter deres ART-træner uddannelse ude på skolen.
 • Størstedelen mener, at ART-træner uddannelsen er let at anvende i praksis. Det, som gør ART-træner uddannelsen let at anvende, er særligt undervisningsmaterialet, samt at uddannelsen er meget tæt koblet til praksis i form af øvelser og eksempler.
 • Det, som kan gøre det svært at anvende uddannelsen, er, at der er meget arbejde i at tilpasse uddannelsesmaterialet og eksemplerne til yngre børn (indskoling/mellemtrin). Det ønskes derfor, at materialet på uddannelsen i højere grad er rettet herimod.

 

Opsummering

Overordnet viser evalueringen, at lærerne og pædagogerne er tilfredse med uddannelsen, og at deres udbytte fra uddannelsen er stort. Desuden vurderer hovedparten af lærerne og pædagogerne, at uddannelsens elementer er lette at anvende i praksis.

 

Fremadrettet ønskes det, at de 62 lærere og pædagoger, som har ART-træner uddannelsen, samles 1-2 gange om året for at udveksle erfaringer og sparre med hinanden.

 

Ønsker skolerne at uddanne flere lærere eller pædagoger som ART-trænere, er der en egenfinansiering på 10.700 kr. pr. person for de første fem deltagere. Da det maksimale antal deltagere på et uddannelseshold er 12 personer, er de resterende syv deltagere uden udgift.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud 2016/2017 fremlægges til vurdering og dialog, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til resultaterne for kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

Dette er den 4. kvalitetsrapport, der er udarbejdet på baggrund af data genereret i Hjernen&Hjertet på dagtilbudsområdet. Ønsket har været at forenkle kvalitetsrapporten, derfor er den kommunale kvalitetsrapport i år blevet reduceret til 21 sider (Kvalitetsrapporten har ofte fyldt ca. 50 sider). Nogle af de nøgletal, der ikke længere indgår i kvalitetsrapporten er:

 

 • Gennemsnitlig fuld åbningstid pr. uge - Antal timer
 • Gennemsnitligt antal lukkedage pr. år.  - Antal dage
 • Antal pædagoger og andet pædagogisk personale opgjort som fuldtidsstillinger
 • Normeret antal timer seneste regnskabsår - Pædagoger inkl. pæd. leder
 • Faktisk ansættelsestimer total seneste regnskabsår - Pædagoger inkl. pæd. leder
 • Bruttodriftsudgift seneste regnskabsår i alt heraf lønudgift
 • Udgifter til økonomisk og/eller pædagogisk friplads seneste regnskabsår i alt
 • Sygefravær FLD: Antal fraværsdagsværk
 • Medarbejderomsætning: Antal fastansatte medarbejdere ved start af året

  

Kvalitetsrapporten rummer en række resultater, der er genereret på baggrund af kommunale tal samt dagtilbuddenes arbejde med blandt andet de pædagogiske læreplaner og børnenes kompetencer i Hjernen&Hjertet. Disse data vedrører:

 • Sprogvurderinger
 • Dialogvurderinger
 • Overgangsvurderinger
 • Evaluering af de pædagogiske læreplaner
 • Lege- og Læringsmiljøvurderinger (herunder forældretilfredshedsundersøgelse)
 • Skoleudsættere

 

Konklusionen på kvalitetsrapporten for 2016/2017 er i hovedtræk:

 

Herning Kommunes dagtilbud arbejder generelt på et højt fagligt niveau. Dagtilbuddenes arbejde med omsorg, trivsel og inkluderende læringsmiljøer betyder, at børnenes trivsel og sundhed vurderes til at ligge højt. Dagtilbuddene har desuden i stort omfang nået deres fastsatte mål for læreplansarbejdet med børnene og vurderer overvejende, at resultaterne i høj og meget høj grad har stået mål med indsatsen.

 

I den kommende tid vil der sættes et særligt fokus på to temaer – sprogarbejdet og overgangsarbejdet.

 

Kvalitetsrapporten viser, at antallet af børn, der lander i en særlig eller fokuseret sproglig indsats i år 2017 stort set er det samme som antallet i 2016 og 2015. For første gang i 2016 begyndte dagtilbuddene at sprogvurdere alle 3-årige, og ikke blot den gruppe, hvor man havde en formodning om, at der var behov for en særlig indsats. Det lå således en forventning om, at antallet der landede i en særlig og fokuseret indsats ville falde fra 2015 til 2016, hvilket ikke er sket. Dette vidner om, at der med fordel kan sættes ind med et ekstra fokus på at få denne gruppe reduceret. Selve sprogvurderingen gennemføres i et trygt og legende miljø oftest med barnets kontaktperson.

 

Antallet af skoleudsættere er faldet siden 2011/2012, men de seneste to år er antallet stagneret med en lille stigning i 2018, hvilket må vurderes til at være på et passende niveau. Her vil der også, qua den nye dagtilbudsreform og Herning Kommunes inklusionseftersyn, blive sat et øget fokus på dagtilbuddenes og skolernes samarbejde om barnets overgang. Dagtilbuddene genererer en masse data på hvert barn i Hjernen&Hjertet, der danner et godt fagligt udgangspunkt for en dialog mellem dagtilbuddet og skolen, om hvordan barnet sikres en så optimal overgang som mulig. Et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skoler er derfor målet.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 30. maj 2018, pkt. 56:

at Børne- og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Byrådet godkender vurderingen af kvaliteten i dagtilbuddene i Herning Kommune.

 Børne- og Familieudvalget, 30. maj 2018, pkt. 56:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling af, at Byrådet godkender vurderingen af kvaliteten i dagtilbuddene i Herning Kommune.

 

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Kvartalsrapport Dagtilbud maj 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Kvartalsrapport over kapacitet i de enkelte dagtilbudsdistrikter fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbuddet og efterspørgslen af kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Rapporten skal ses som et øjebliksbillede for den pågældende måned. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende.

 

Rapporten for maj er bygget op omkring dagpleje- og vuggestuepladser, da det er her, der er kapacitetsudfordringer.

 

I Herning Kommune starter man typisk i dagpleje eller vuggestue, når man er 10 måneder. Når man fylder 2 år og 9 måneder, overgår man til børnehave.

  

Rapporten for maj 2018 viser, at:

 • Frem til oktober er der større efterspørgsel fra forældrene efter vuggestuepladser i forhold til udbuddet af pladser i samtlige dagtilbudsdistrikter. Der er især højere efterspørgsel end udbud i distrikt: 1 (Tjørring, Skibbild/Nøvling, Sinding), 5 (Sunds, Ilskov), 7 (Herning, Gullestrup), 8 (Snejbjerg, Studsgård) og 9 (Hammerum, Gjellerup).
 • Der er en lidt højere efterspørgsel end udbud af dagplejepladser i nogle af distrikterne. Mest markant er det i distrikt 3 (Ørnhøj, Sørvad, Vind), 4 (Aulum, Hodsager) og 13 (Kibæk).

 

Hvad gøres pt. for at imødekomme efterspørgslen?

 • Der er udvidet med i alt 35 vuggestuepladser fra 1. maj, således den samlede vuggestuekapacitet nu er 680 pladser.
 • Der er i 2018 ansat yderligere dagplejere i distrikt 1(Tjørring, Skibbild/Nøvling, Sinding), 4 (Aulum, Hodsager), 6 (Haderup, Feldborg), 7 (Herning, Gullestrup), 9 (Hammerum, Gjellerup) og 10 (Lind). Derudover er der igangsat en rekrutteringsstrategi, der skal sørger for, at der hurtigere kan ansættes dagplejere, når der er behov. Strategien fokuserer på inddragelse af dagplejerne, øget samarbejde med Jobcentret, stærkere markedsføring, bl.a. i form af udarbejdelse af en ny folder, flere personalegoder (herunder italesættelsen af dagplejen som et attraktiv erhverv) og uploading af flere billeder og videoer på de sociale medier. Strategien fremgår på side 5 i kvartalsrapporten (se bilag).

 

Herudover arbejdes der på at øge belægningen i Dagplejen.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 30. maj 2018, pkt. 57:

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 30. maj 2018, pkt. 57:

Udsat.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om ændring af dagtilbudsloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om to nye elementer af dagtilbudsændringen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.).

 

Lovændringen er vedtaget den 24. maj 2018 og træder delvist i kraft 1. juli 2018.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Sagen vil blive taget op igen, når der er større klarhed om konsekvenserne af samtlige af de nye elementer i dagtibudsloven, tildelingen af DUT-midler og ressourcetildelingen til daginstitutionerne.

Sagsfremstilling

Ændring af dagtilbudsloven indeholder en række nye elementer. I nærværende sag redegøres der for to af de nye elementer:

§ 81 Bedre kvalitet i private pasningsordninger og mere gennemsigtighed for forældrene

§ 85 a Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

 

Nedenfor beskrives indholdet af disse to nye elementer:

 

§ 81 Bedre kvalitet i private pasningsordninger og mere gennemsigtighed for forældrene

Krav til arbejde med læringsmiljø

De private pasningsordninger skal fremover arbejde med læringsmiljøer, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud jf. § 81 a. Der skal derfor fremover føres tilsyn med de private pasningsordninger svarende til tilsyn i de kommunale dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan dog i konkrete tilfælde dispensere fra kravet om arbejdet med læring, hvis 1) forældrene anmoder herom, 2) forældrene er arbejdsgivere, og 3) pasningen har midlertidig karakter. Dette for at sikre fortsat fleksibilitet for familierne jf. § 81 a, stk. 4.

 

Krav om, at der tales dansk i de private pasningsordninger
Hovedsproget i private pasningsordninger skal som udgangspunkt være dansk jf. § 81 b, der kan dog gives dispensation jf. stk. 3. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at føre tilsyn med, at kravet overholdes.

 

Krav om betegnelsen for de private pasningsordninger

Kommunalbestyrelsen skal endvidere føre tilsyn med, at den private pasningsordning alene anvender betegnelsen privat pasningsordning om ordningen i alle offentlige sammenhænge jf. § 78 a.

 

Gennemsigtighed for forældre
Kommunalbestyrelsen skal inden godkendelsen af pasningsaftalen oplyse forældre om, at de har valgt et tilbud, som på en række områder adskiller sig fra dagtilbuddene samt om de retningslinjer, der gælder for optagelse af børn i dagtilbud, når ophold i en privat pasningsordning ophører jf. § 81, stk. 2.

 

Hvis en privat pasningsordning ikke lever op til de nye indholdsmæssige krav, kan kommunalbestyrelsen trække godkendelsen tilbage jf. § 81, stk. 3.

 

§ 85 a Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Kombinationstilbuddet er til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Tilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud til en fleksibel pasningsordning. Kombinationstilbuddet skal øge forældres fleksibilitet og frie valg jf. § 85 a. Yderligere er kommunen forpligtet til at tilbyde deltidsplads på 30 timer om ugen i dagtilbud til forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsloven (§ 27b) - dette vil der blive orienteret om på et kommende udvalgsmøde.

 

Hvem kan komme i betragtning til kombinationstilbuddet?
Begge forældre eller en enlig forælder skal kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid for at komme i betragtning til kombinationstilbuddet jf. § 81 a, stk. 2-3. Der er uvist, hvorvidt kørselstid til/fra arbejdspladsen kan medregnes i det arbejdsbetingede pasningsbehov.
Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen jf. § 11, stk. 8.

 

Hvorledes kan tilbuddet kombineres?  
Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov. Den fleksible pasningsordning skal dog minimum benyttes 10 timer i gennemsnit om ugen, og det samlede kombinationstilbud må maksimalt svare til en fuldtidsplads i det dagtilbud, som benyttes som kombination f. § 85 a, stk. 4. I Herning Kommune er en fuldtidsplads i daginstitution 50 timer og 48 timer i dagplejen. Det vil sige, hvis familien har behov for 12 timers fleksibel pasning, kan daginstitutionen benyttes 38 timer i ugen, mens dagplejen kan bentyttes 36 timer i ugen. Opgørelsen laves over en periode på mindst fire uger.  

 

Forældrebetaling
Forældrebetalingen til dagtilbuddet skal reguleres efter tilrettelæggelsen af kombinationstilbuddet den pågældende måned. Dvs. hvis forældre benytter 38 timer ugentligt i daginstitutionen, reduceres forældrebetalingen med det, der svarer til 12 timer ugentlig. Forældrebetalingen og tilskuddet til den fleksible pasningsordning følger reglerne §§ 80-85 (dog ikke § 81, stk. 1,3. pkt. og § 81 a, stk. 3).

 

Godkendelse og tilsyn med kombinationstilbuddet:
Kommunalbestyrelsen skal som led i godkendelsen af pasningsaftalen godkende de økonomiske forhold for bl.a. at sikre, at der ikke er tale om proformaaftaler. I godkendelsen af pasningsaftalen skal det endvidere sikres, at der ikke indgår andre betegnelser i pasningsaftalen end ”fleksibel pasningsordning” jf. § 85 a, stk. 7, og at hovedsproget er dansk, hvis der ikke er givet dispensation jf. § 81 b, stk. 3.

Kompetencen til at godkende og føre tilsyn med pasningsaftalen placeres hos leder af dagplejen.

Dagtilbuddene vil endvidere få til opgave at føre tilsyn med, at barnet benytter dagtilbudspladsen svarende til pasningsaftalen.

Der stilles ikke krav til, at de fleksible pasningsordninger arbejder med læringsmiljøer, der står mål med kravene til dagtilbud jf. 81 a, stk. 3, hvorfor der ikke føres tilsyn med dette.

Økonomi

§ 81 Bedre kvalitet i private pasningsordninger og mere gennemsigtighed for forældrene

Kravet om øget tilsyn med de private pasningsordninger forventes at resultere i en merudgift på ca. 440.000 kr. - svarende til én fuldtidsdagplejekonsulent. Der er pt. 32 private børnepassere i Herning Kommune. En fuldtidsdagplejekonsulent kan føre tilsyn med ca. 40 dagplejere.

 

Endvidere kan det nye element resultere i en ekstra administrativ opgave i Pladsanvisningen i forhold til behandling af dispensationsansøgninger vedrørende arbejdet med læringsmiljøer.

 

§ 85 a Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Kombinationstilbuddet vil resultere i udgifter til tilsyn af de fleksible pasningsordninger, tilskud til forældrebetaling til den fleksible pasningsordning og til administration.  

Det er dog vanskeligt at beregne den nøjagtige merudgift, da der eksisterer usikkerheder i forhold til en række centrale parmetre:

 1. Antal der vælger - og kan godkendes til - at benytte kombinationstilbuddet (godkendelsen afhænger bl.a. af, hvorvidt kørsel til/fra arbejdspladsen skal medregnes i det arbejdsbetingede pasningsbehov)
 2. Hvilken type af dagtilbud forældre vælger at kombinere den fleksible pasningsordning med (dagplejeplads, vuggestueplads eller børnehaveplads)
 3. Tilrettelæggelsen af kombinationstilbuddene (forældrenes fordeling af timer i dagtilbud/fleksibel pasningsordning)
 4. Ressourcetildelingen til daginstitutionerne (afhænger af, hvor meget daginstitutionerne benyttes ift. den fleksible pasningsordning)
 5. Tildelingen af DUT-midler

 

Anbefaling

Det anbefales, at sagen tages op igen, når der er større klarhed om ovenstående usikkerheder samt udgifter til de resterende elementer i den nye dagtilbudslov.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Orientering om tillæg på skoleområdet
 • Evaluering på mødet med eleverne vedrørende Børne- og Ungepolitik
 • IT-programmer
 • Børnetalsprognosen (fremlægges på mødet)

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efteretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer