Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. december 2012
Mødested: Vestervangsskole, Vestergade 82, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.03.00-P00-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Kontraktstyring 2013, Center for Børn og Forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Reviderede kontrakter for 2013 for specialinstitutionerne Agerbo, Børne- og Ungecentret TOFTEN, Familiebehandlingen Herning, Hedebocentret, Herning Krisecenter samt Tjørringhus, Center for Børn og Forebyggelse, indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kontraktstyringsmodellen er en udmøntning af Herning Kommunes overordnede mål- og rammestyringsmodel, og kontrakternes mål- og evalueringsdel tager derfor afsæt i de vedtagne politiske målsætninger for Center for Børn og Forebyggelse.

 

Formålet med kontraktstyringsmodellen er at styrke udviklingen af institutionernes ydelser i overensstemmelse med politikernes, brugernes og institutionernes intentioner.

 

Dialog er omdrejningspunktet i modellen, idet dialogen om tilbuddenes drift og udvikling tillægges afgørende betydning i relation til den kvalitet, der kan leveres til brugerne. Hvert enkelt tilbud har indgået i dialog med det lokale MED-udvalg, eventuel bestyrelse/råd og administrationen i Center for Børn og Forebyggelse.

 

Kontrakternes første del beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for institutionernes virksomhed. Denne del ændres efter behov.

 

I kontrakterne for Agerbo, Børne- og Ungecentret TOFTEN, Familiebehandlingen Herning, Hedebocentret samt Tjørringhus er der ændringer i kontrakternes første del i forhold til 2012. Tilbuddene har oprettet nye ydelser, nedlagt eller flyttet afdelinger samt tilpasset normeringerne:

 • Agerbo har nedlagt den ene af to døgnafdelinger og nednormeret pladsantallet.

 • Børne- og Ungecentret TOFTEN har nedlagt spæd- og småbørnsafdelingen Kernen og oprettet dagbehandlingstilbuddet Broen. Desuden er pladsantallet på de to døgnafdelinger tilpasset.

 • Familiebehandlingen Herning har indført ydelsespakker i den ambulante familiebehandling, Nordlys er godkendt til misbrugsbehandling, og beskrivelse af Familiecentrets supportteam samt Nordlys' tilknyttede plejefamilie er tilføjet.

 • Hedebocentret har tilføjet ydelsen MST-CM (Multisystemisk Terapi - Contingency Management) samt beskrivelser af projekt 24/7 og ART (Aggression Replacement Training).

 • Tjørringhus flytter aflastningsafdelingen.

 

Kontrakternes anden del beskriver institutionernes aktuelle mål med tilhørende aktiviteter, forventede resultater og evaluering. Målene tager udgangspunkt i de overordnede politiske målsætninger for Center for Børn og Forebyggelse for 2013. Denne del udgør grundlaget for dialogprocessen og ændres årligt.

 

De politiske mål for 2013 for Center for Børn og Forebyggelse omhandler følgende:

 1. "Sverigesprojektet - Styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse": Helhedsorienteret og langsigtet indsats inspireret af bl.a. Sverige og Norge.

 2. Effekt og evidens: Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstilbud, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning.

 3. Sundhedsfremme og forebyggelse: Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige.

 

Specialinstitutionernes mål for 2013 omhandler derfor:

 

Mål, der spiller sammen med "Sverigesprojektet - Styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse":

 • Hedebocentret: Forsøg med tidsbegrænsede anbringelsesforløb/behandlingsforløb.

 • Børne- og Ungecentret TOFTEN: Forsøg med tidsbegrænsede anbringelsesforløb/behandlingsforløb.

 • Børne- og Ungecentret TOFTEN: Udvikling af TOFTENs ambulante ydelser, herunder ART (Aggression Replacement Training), ambulante udredninger, aflastning til hjemmeboende børn og behandling af hjemmeboende børn.

 • Familiebehandlingen Herning: Tilpasning af eksisterende ydelser og udvikling af nye ydelser i forhold til indsats i familier med særlige behov og i tæt samarbejde med Børne- og Familierådgivningen.

 • Døgninstitutioner: Tættere samarbejde mellem døgninstitutionerne og familieplejekonsulenterne om støtte, supervision, råd og vejledning fra institutionerne til plejefamilierne.

 

Mål, der omhandler effekt og evidens:

 • Agerbo: Vidensopsamling ved hjælp af fokuspunkter i Agerbos dokumentationssystem; opkvalificering af it-færdigheder hos medarbejderne; samt brug af Agerbos intranet for forældre.

 • Hedebocentret: Fortsat implementering af ART (Aggression Replacement Training), herunder uddannelse af ART-juniortrænere, implementering af Social Perceptionstræning (SPT) som en overbygning på ART-forløbene samt implementering af model for ART’s integrering i Miljøterapi.

 • Hedebocentret: Udvikling og implementering af det evidensbaserede program MST-CM (Multisystemisk terapi med misbrugsbehandling).

 • Hedebocentret: Fortsat udvikling af resultatopfølgning for alle unge indskrevet på Hedebocentret.

 • Hedebocentret: Udvikling af en ambulant, evidensbaseret ydelse, der er målrettet de meget unge i ambulante forløb og deres forældre.

 • Herning Krisecenter: Systematisk evaluering af forløb med henblik på erfaringsopsamling og fælles læring.

 • Familiebehandlingen Herning: Indsatsen overfor familierne begrundes fagligt med inddragelse af nyeste faglige viden og med hensyntagen til de eksisterende ressourcer, herunder udvikling af ”Indsatsstigen” som model i det faglige arbejde og deltagelse i eksisterende samarbejde med Metodecentret om udvikling af redskaber til dokumentation og effektvurdering ved nedsat behandlingstid (korttidsanbringelser). Samt implementering af FIT (Feedback Informed Treatment).

 • Tjørringhus: Implementering af CPOP (opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese) samt systematisk dokumentation af indsatsen.

 

Hertil kommer særskilte mål for de enkelte tilbud, bl.a. mål omkring sundhed og trivsel for brugerne og nedbringelse af medarbejdernes sygefravær, jf. de respektive kontrakter, som er vedlagt.

 

Kontrakterne indgås mellem Børne- og Familieudvalget og den enkelte institution og kan tages op til drøftelse af en af parterne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede kontrakter for institutionerne Agerbo, Børne- og Ungecentret TOFTEN, Familiebehandlingen Herning, Hedebocentret, Herning Krisecenter og Tjørringhus godkendes 
at kontrakterne med årsmålene for 2013 træder i kraft 1. januar 2013. 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-484-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Budget 2013 for AOF og FOF vedrørende specialundervisning for voksne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Nyholm

Sagsresume

AOF og FOF fremsender timebudget for 2013 vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne.

 

Niveauet for budgetterne i 2013 er uændret i forhold til niveauet for 2012, idet bestiller i Social, Sundhed og Beskæftigelse har meldt en ramme ud på i alt ca. 500.000 kr. For AOF´s vedkommende betyder det således et budget på ca. 100.000 kr. og for FOF 400.000 kr.

 

De respektive timebudgetter foreslås godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har driftsoverenskomst med FOF og AOF om specialundervisning for voksne med bevægelseshandicap og for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

 

AOF Center Herning og FOF Center Herning har indsendt budget i forhold til udmeldt ramme.

 

Timebudgettet for FOF og AOF er tilpasset det niveau, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte for budget 2012.

 

AOF og FOF har derfor indsendt budgetforslag for 2013 i overensstemmelse hermed.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det fremsendte timebudget for 2013 for henholdsvis AOF og FOF vedrørende kompenserende specialundervisning for voksne godkendes

 

at sagen oversendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-563-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013 for Minihøjskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Helle Nyholm

Sagsresume

Minihøjskolen har en række ydelser/aktiviteter med hensyn til højskoleaktiviteter, kulturhusaktiviteter, kompenserende specialundervisning samt et aktiveringsprojekt, som drives på baggrund af tilskud fra Herning Kommune og staten samt på baggrund af aktivitetsbestemt finansiering.

 

Minihøjskolen indsender budget for 2013, hvor det budgetterede aktivitetsniveau foreslåes godkendt, og Minihøjskolen indsender regnskab for 2011, som anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af tilskud fra Herning Kommune og forventet tilskud fra staten samt med udgangspunkt i et estimeret aktivitetsniveau for aktiveringstilbuddet, Plan B og et estimeret aktivitetsniveau for den kompenserende specialundervisning har Minihøjskolen fremsendt budget for 2013.

 

Af budget 2013 fremgår, at elevtal og taksten for 2013, sammenholdt med tallene i budget 2012, er:

 

[image]

 

Minihøjskolen har siden 2003 modtaget 2.000.000 kr. (ej pristalsreguleret) årligt via Finansloven. I årene 2008 - 2011 har Minihøjskolen modtaget yderligere mellem
700.000 kr. og 800.000 kr. årligt som en ekstraordinær tildeling fra Undervisningsministeriet. Dette ekstra tilskud er bortfaldet fra 2012.

  

Der er på baggrund af efterspørgslen p.t. ikke budgetlagt med pensionister fra andre kommuner, men der er beregnet en takst af hensyn til at kunne imødekomme en eventuel efterspørgsel.

 

Regnskab 2011 fremlægges til godkendelse, idet revisionsgennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger, jf. bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det fremlagte regnskab for 2011 godkendes
at det fremsendte budget for Minihøjskolen for 2013 godkendes i form af godkendelse af det budgetterede aktivitetsniveau og de derved beregnede takster.

Beslutning

Regnskab 2011 og budget 2013 godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om: Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 X
 X
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Med start 1. januar 2013 går Center for Børn og Forebyggelse i gang med et fireårigt projekt, Sverigesprojektet.

 

Formålet med projektet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, herunder:

 • At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø.

 • At udvikle og udnytte ressourcer i børn og unges familie og netværk.

 • At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Center for Børn og Forebyggelse og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 

Se også vedhæftede projektbeskrivelse.

Sagsfremstilling

I Børne- og Familierådgivningen fordobles antallet af rådgivere i tre udvalgte ”projektdistrikter”. De ni rådgivere organiseres i et selvstændigt tværfagligt team (”Sverigesteamet”), ledet af en teamleder, sammen med 3 psykologer fra PPR (heraf en ekstra i forhold til den eksisterende normering) samt 3 sundhedsplejersker, svarende til de 3 skoledistrikter.  

I Sverigesprojektet får hver rådgiver færre sager og kan dermed følge barnet/den unge tættere. Indsatsen kan således løbende tilpasses, med henblik på at sikre den til en hver tid mindst muligt indgribende indsats. Samtidig kan barnets familie og netværk, herunder skoler og institutioner følges tættere og inddrages mere. Netværksmøder skal bruges intensivt; familiebehandling skal altid indgå, og indsatsen skal tage udgangspunkt i viden og forskning.
 
PPR-psykologernes arbejdsopgaver vil som nu være at arbejde for at understøtte lærernes, pædagogernes og forældrenes bestræbelser på at skabe trivsel for det enkelte barn i de arenaer, som barnet agerer i. Deres hovedfokus vil være på inklusion og dermed på, at fastholde børn i deres normalmiljø og undgå udskillelse. Som en del af Sverigesprojektet skal PPR-psykologerne udarbejde en hvidbog med forslag til, hvordan 3 %-målsætningen (2020 mål) nås i Herning Kommune.

 

Sundhedsplejerskerne i teamet skal bidrage med opsporing i forhold til sårbare familier, behovsbesøg i sårbare familier med udgangspunkt i det tværfaglige arbejde samt deltagelse i nye tiltag på tværs, f.eks. undervisning, gruppetiltag mv.. Fokus er på forebyggelse og også sundhedsplejerskerne skal i højere grad end tidligere arbejde med inddragelse af netværk for at styrke og støtte børnene, de unge og deres familier.
 
Samtidig er institutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Børne- og Ungecentret TOFTEN, afdeling Knasten, ved at udvikle kortere og mere intensive anbringelsesforløb.
Projekterne er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for kortere institutionsophold, inddragelse af - og arbejde med - den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet i efterværnsindsatsen.
 
Det bliver et særligt fokuspunkt i anbringelsesindsatsen at sikre, at der er etableret et stabilt støttesystem for den unge ved udskrivning fra døgninstitutionen. Af samme grund bliver overgangen fra anbringelse til opfølgende kommunal indsats tildelt en særlig opmærksomhed, som ikke kendetegner traditionelle anbringelser.

 

Den konkrete udmøntning af projektet, bl.a. metoder, forandringsteori, daglig indsats samt behov for uddannelse/kompetenceudvikling udarbejdes af Sverigesteamet i løbet af foråret 2013.

 

Følgende mål er opstillet for Sverigesprojektet:

 • Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig folkeskole evt. med støtte.

 • Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.

 • Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25).

 • Øget inklusion i dagtilbud og skoler. Der udarbejdes en hvidbog med forslag til hvordan 3 %-målsætningen nås i Herning Kommune.

 • Flere unge i Herning Kommune får en ungdomsuddannelse (95 %-målsætningen)

 • Forventet besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20, plejefamilier og opholdssteder)

 

Sverigesprojektet afvikles over fire år fra januar 2013 til og med 2016. Det første halve år indtil sommer 2013 vil blive brugt på at inddrage skoler og institutioner, planlægning samt kompetenceudvikling af projektdeltagerne.

 

Fra sommeren 2013 går selve implementeringen i gang, og samme tidspunkt vil danne baseline for evalueringen af projektet. Sverigesprojektet følges og evalueres i samarbejde med KORA og Metodecentret.

 

I Herning Kommune samles der op på, om anbringelsesmønstret ændrer sig i Sverigesdistrikterne, og om den nye indsats muliggør øget inklusion i skolerne.

 
Efter et års arbejde med implementeringen af projektet vil det blive midtvejsevalueret medio 2014.

 
Efter endnu et års arbejde med implementering slutevalueres projektet i efteråret 2016.
 
To gange om året orienteres der i henholdsvis sektorMED i Center for Børn og Forebyggelse og i Børne- og Familieudvalget om status på projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning 2012, SO 10 dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Lone Pedersen

Sagsresume

Den 1. august blev ny struktur på dagtilbud implementeret. Skæringsdatoen har betydet, at det har været meget vanskeligt for såvel institutioner som forvaltningen, at lave en kvalificeret budgetopfølgning i løbet af året. 1. august var ligeledes skæringsdato for ny tildelingsmodel for hele området.

 

Der er nu aflagt regnskab for de 45 institutioner der er lukket ned pr. 31. juli for at fusionere til større enheder samt for de 8 institutioner der er lukket. Det er nu muligt at lave en samlet opfølgning for hele SO 10, dagtilbud.

 

Gennemgangen af budgettet og forventet forbrug angiver et forventet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på selvforvaltningsområdet, 4,8 mio. kr. på centrale konti samt 1,8 mio. kr. på projekter og takstfinansierede puljer

Sagsfremstilling

Uddybende sagsfremstilling vedlagt som bilag.

 

Notatet indeholder opgørelser af:

 

 • Samlet resultat på SO 10, dagtilbud

 • Besparelse Strukturanalysen 2012

 • Forventet resultat selvforvaltningsaftaler, herunder Dagplejen

 • Opgørelse af underskud lukkede institutioner

 • Over/underskud fusionerede institutioner

 • Behandling af forbrugsafgifter 2012

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at principper og beløb til fordeling udover 5 % underskud godkendes
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgning taget til efterretning.

Punktet vedrørende principper og fordeling udover 5 % underskud udsættes til Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetudfordringer 2013 - 2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra børne- og Familieudvalgets møde den 7. november, hvor budgetopfølgning pr. 30. september blev behandlet og møde den 21. november, hvor Børne- og Familieudvalget havde de indledende drøftelser omkring fremsatte udvidelsesforslag  i forbindelse med budgetlægningen.

Sagsfremstilling

I sagen samles op på de samlede udfordringer i budget 2013 - 2016, herunder forventet overførsel af merforbrug fra 2012. Gennemgangen består således af følgende elementer.  

a) Håndtering af et resterende forventet merforbrug i 2012, som overføres til 2013.

b) Afklaring af om de ændrede forudsætninger i budget 2012 ligeledes vil give anledning til forventet merforbrug i 2013 samt eventuel håndtering af dette.  

c) Budgetudfordringer i 2013 der ikke er medtaget i det samlede budgetforlig.  

d) Opfølgning på de samlede økonomiske konsekvenser i forbindelse med Strukturanalysen på dagtilbud. - der henvises her til særskilt sag på mødet

 
  
Ad a og b) Resterende merforbrug i 2012 samt forudsætninger for budget 2013
Den 7. november godkendte Børne- og Familieudvalget Børn og Unge`s forslag til handleplan til nedbringelse af et forventet merforbrug på 12,5 mio. kr. på centrale konti. Handleplanen indeholdte konkrete forslag til finansiering af op til 6,2 mio. af det forventede merforbrug.

 

Det forventede merforbrug i 2012 vedrører hovedsagligt udgifter til kørsel på SO 12 folke- og ungdomsskoler samt udgifter til anbringelser på SO 16 Børn og familie. Det resterende forventede merforbrug i 2012 overføres til 2013 og håndteres sammen med de budgetudfordringer der i øvrigt ses i budgettet for 2013.

 

 

Kørselsområdet: 

Styregruppen på kørselsområdet har på seneste møde godkendt forslag til tids- og handleplan for de kommende opgaver på området.

 

Tids- og handleplan er vedlagt som bilag.

 

Det er endvidere besluttet, at der skal ske en kortlægning af visitationsproceduren

med henblik på at vurdere om der skal/kan ske justeringer af serviceniveauet. Kortlægningen forelægges efterfølgende udvalget til nærmere beslutning.

 

Anbringelsesområdet:
På mødet præsenteres Børn og Unges forslag til korrigerende handlinger.  
 
Ad c) Andre Budgetudfordringer i 2013
I forbindelse med budgetlægningsprocessen blev der sammen med forslag til besparelser fremlagt forskellige udvidelsesforslag. Udvidelsesforslagene var dels politisk fremsatte ønsker og dels økonomiske budgetudfordringer konstateret i budgetarbejdet. Børne- og Familieudvalget har på mødet den 21. november haft en indledende drøftelse af hvordan disse skal/kan indgå i det videre forløb.Oversigten er tilrettet i henhold til tilkendegivelserne.

 


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at initiativer på kørselsområdet tages til efterretning
at forslag til handleplan på Anbringelsesområdet godkendes.

Beslutning

Initiativer på kørselsområdet er taget til efteretning.

Forslag til handleplan på anbringelsesområdet godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.12-G01-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Oprettelse af eftermiddagsklub i forbindelse med juniorklubben i Vildbjerg SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Vildjerg skoles SFO søger om at oprette en eftermiddagsklub for 5 - 7 børn i 5. - 6. klasse.

Sagsfremstilling

Vildbjeg skole oplever, at der er en gruppe 5. og 6. klasses elever, der søger skolen og primært SFO 2 delen om eftermiddagen og gerne vil deltage i aktiviteterne her. Da det er muligt at går i SFO til og med 4. klasse bliver børnene afvist og i perioder sendt helt væk fra skolens områder efter endt skolegang.

 

Skolen og SFO har et ønske om, at imødekomme disse børns behov for en aktivitet/værested om eftermiddagen ved at oprette en eftermiddagsklub i forbindelse med den nuværende juniorklub under Vildbjerg skoles SFO. De ønsker klubben åbnet i tidsrummet 13.30 til 16.00 hver dag.

 

Deres mål med eftermiddagsklubben er at kunne introducerer børnene for gode og fornuftige aktiviteter. At de får vendt tendensen til at drive rundt og på sigt komme i et aktivt ungdomsliv. Dette vil ikke være muligt for dem i aftenklubben, da de ser, at det er om eftermiddagen at børnene har et behov.

 

Juniorklubben under Vildbjerg SFO er gået ned fra 2 ugentlige åbningsaftner til 1 ugentlig åbningsaften. Og de ønsker at benytte noget af den sparede udgift til eftermiddagsklubben.

 

Der peges i ansøgningen på en bestemt gruppe på 5 - 7 børn, som skulle benytte sig af dette tilbud.

 

I henhold til dagtilbudsloven sker oprettelse af klubber som et tilbud til alle børn.

 

I Herning Kommune har der ikke siden 2009 været eftermiddagstilbud til børn efter 4. klasse.

 

De oprettede juniorklubber i Herning Kommune er aftenklubber og der er her adgang for alle børn, hvis de opfylder aldersbetingelserne.

Økonomi

Vildbjerg skoles ansøgning indeholder følgende økonomiske betragtning.

Personalemæssigt kan en kombination med SFO2 give stor fleksibilitet. Derfor ser de følgende budget.

 

Det anslåede budget er optimalt:

Løn: 2 timer pr. dag x 250 kr. = 500 kr. pr. dag x 5 dage x 44 uger: 110.000 kr.

Materialer: Anslået til ca. pr. år:  12.000 kr.

 

Til sammenligning er der i dag følgende administrationsgrundlag til fritidshjems 2 børn/SFO 2 børn, omregnet for 7 børn 10 timer ugentligt i 52 uger: 30.940 kr.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meldes afslag på oprettelse af en eftermiddagsjuniorklub, med følgende begrundelse i:
 • at der i Herning Kommune kun tilbydes eftermiddagstilbud til og med 4. klasse

 • at juniorklubtilbud i Herning Kommune er åben for alle, der opfylder aldersbetingelserne og ikke kan begrænses til en bestemt gruppe børn.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-73-03 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Gæstedagplejetilknytning - daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er efter Børne- og Familieudvalgets møde den 21. november 2012 foretaget høring hos Dagplejens MED-udvalg. Høringssvar er vedlagt

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møde den 21. november 2012, punkt 124, gæstedagplejetilknytning til udvalgte daginstitutioner i Herning Kommune.

 

På mødet den 21. november blev det godkendt

at gæstedagplejen tilknyttes til daginstitutionerne

at retningslinjerne for gæstedagplejetilknytning til daginstitutionerne blev godkendt

 

Sagen har efterfølgende været sendt til høring i Dagplejens MED-udvalg og høringssvaret er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter sagen påny efter der er indkommet høringssvar fra Dagplejens MED-udvalg.

Beslutning

Sagen drøftet.

 

Henvendelsen giver ikke anledning til, at beslutningen på Børne- og Familiudvalgsmødet  21. november ændres.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.21.01-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning fra Barnets Hus, Hammerum om skolebuskørsel til afd. Fritidsgården

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Bestyrelsen for Barnets Hus søger om udvidelse af skolebuskørsel til også at omfatte skolebørn fra henholdsvis Gjellerup og Hammerum Skoler til afd. Fritidsgården, Hammerum.

Idag er der allerede skolebuskørsel fra Gjellerup skole til Tangsøgård, Hammerum.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Barnets Hus ansøger om etablering af skolebuskørsel fra Hammerum og Gjellerup skoler til afd. Fritidsgården, Frølundvej, Hammerum.

 

Afd. Fritidsgården modtager i dag 89 skolebørn, hvoraf 12 børn er fra Gjellerup skolen, hvor der i dag er mulighed for at køre med skolebus. 77 børn kommer fra Hammerum Skole, hvor der ikke er skolebus.

 

Institutionen forventer, at antallet af skolebørn udvides til 125 børn pr. 1. august 2013.

 

Institutionen har kalkuleret en årlig pris på udvidelse af skolebuskørslen på ca. 40.000 kr. ved to daglige afgange.

 

Vej oplyser, at udgiften til en udvidelse af skolebuskørslen vil andrage 40.000 kr. årligt som oplyst i ansøgningen, men hvis der bliver tale om buskørsel af 100 børn, skal der sættes en ekstra bus ind, og så er udgifterne væsentligt højere.

 

Hertil kommer indtægten fra busbilletter, som forældrene skal afholde, der vil kunne reducere udgiften til busdrift i et eller andet omfang afhængigt af, hvor mange der vil gøre brug af en busordning.

 

Ansøgningen om udvidelse af skolebuskørslen begrundes med, at der i dag er skolebuskørsel fra Gjellerupskolen til Tangsøgård, Hammerum, og at man har et ønske om at give skolebørn i området ens vilkår samt at trafiksikkerheden prioriteres på vegne af børnene.

 

Center for Børn og Læring kan oplyse, at en cykelsti mellem Afd. Fritidsgården og Hammerum Skole netop er blevet renoveret med ny grusbelægning og bredden på stien er øget til ca. 3 meter. Pt. vurderer forvaltningen i samarbejde med Vej på, hvad asfaltering af stien vil koste, og det forventes at dette arbejde vil blive iværksat senere.

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen om etablering af skolebus kørsel mellem Barnets Hus, afd. Fritidsgården og Hammerum Skole.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-231-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kernehuset-Engblommen søger om muligheden for fortsat anvendelse af lokalerne i Hedens Børnecenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Kernehuset-Engblommen har fremsendt fornyet ansøgning om fortsat brug af lokalerne i Hedens Børnecenter, Haunstrup indtil lokalerne sælges.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte den 16. november 2011, at Kernehuset-Engblommen kunne anvende lokalerne i Hedens Børnecenter for 20 børn i perioden 1. august 2012 til 31. december 2012 mod betaling af de årlige udgifter til el, vand og varme - beløbende sig til ca. 20-25.000 kr.
 
Kernehuset-Engblommen har søgt om fortsat mulighed for at anvende lokalerne i den lukkede daginstitution Hedens Børnecenter som et frirum med projekter med udeliv og naturen for en børnegruppe på 20 børn ad gangen. Anvendelsen af lokaler ønskes i perioden frem til et salg af lokalerne.
 
Institutionen har pr. januar 2013 følgende børn indskrevet fra Engbjerg Skole i deres fritidshjem.  

 
0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
I alt
Antal børn
33
52
27
29
34
175

 

Herudover har de 75 børnehavebørn indskrevet i deres børnehave i afd. Engblommen. Dette giver i alt 250 børn i afd. Engblommen.  

 

Der er dagligt børn ude af institutionen med bussen Rumlepot, ligesom 20 børn på skift er i Haunstrup i Hedens Børnecenters lokaler. Dette for at skabe rum til de børn, der er tilbage i Engblommens lokaler.
 
Bestyrelsen angiver i ansøgningen, at det ikke er muligt at anvende Kernehusets bygninger på samme måde som Hedens Børnecenter. Bygningsmæssigt er der ikke ledige lokaler, og det vil få store pædagogiske konsekvenser, hvis der hver dag kommer 15-25 børn og "invaderer" Kernehuset. Ligesom der ikke vil være den fornødne toiletkapacitet, inventar mv., kvadratmeter til så mange ekstra børn.

 

Center for Børn og Læring anbefaler, at Kernehuset-Engblommen fortsat får mulighed for at leje lokalerne i Hedens Børnecenter mod, at de afholder den årlige udgift til el, vand og varme, indtil lokalerne bliver solgt.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Kernehuset-Engblommen fortsat kan gøre brug af lokalerne i Hedens Børnecenter mod fortsat betaling af udgifterne til el, vand og varme på ca. 20-25.000 kr./år.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Britta Andersen  

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
  X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Hermansen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde 21. september 2011 blev udvalget orienteret om arbejdet med kvalitetsrapport på dagtilbudsområet. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven. Der blev iværksat et projekt, der tog udgangspunkt i KL´s skabelon. I projektet skulle det undersøges, hvordan kvalitetsrapporten kan IT- understøttes. Desuden skulle der udarbejdes et årshjul for arbejdet med kvalitetsrapport. 

13. december 2011 blev konceptet med administrativ vejledning og århjul godkendt af Byrådet. Ifølge dagtilbudslovens § 10 skal kommunalbestyrelsen godkende den pædagogiske læreplan, og mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side.

 

Byrådets godkendelse af læreplanerne hvert andet år i lige år, indgår nu i kvalitetsrapporten og godkendes samlet af Byrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetetsrapporten 2012 for Dagtilbud i Herning Kommune fremlægges,så Byrådet kan tage stilling til det faglige niveau på dagtilbudene. Dataene er indsamlet i juli - oktober 2012 og er derfor præget af, at perioden er kendetegnet ved en strukturomlægning, hvor nogle institutioner fusionerer, mens andre fortsætter uændret.

Foruden denne samlede rapport, vil der i 1. kvartal 2013 udkomme en rapport for hver enkelt institution.

 

Kvalitetsrapportens kernepunkter har været genstand for dialog på institutionsledermøde i nov. 2012.

 

Rapporten bygger på en række centrale data og institutionerne egne vurderinger af arbejdet med lærerplanstemaer m.m.

 

Denne første kvalitetsrapport indeholder vurderinger på følgende områder:

- rammerne

- de pædagogiske læreplaner

- børn med særlige behov

- arbejdet med børnemiljø

 

Vurderingen sammenfattes på følgende måde:

Dagtilbudsområdet er præget af stor forskellighed. Hvert dagtilbud har sin egen profil og er tilpasset og engageret i det lokalområde, der er en del af.

 

Dagtilbudenes styresider kan samles i følgende overskrifter:

 • Stort fokus på børnenes kompetencer, sprog og personlige alsidige udvikling

 • Inddragelse af nye metoder

 • Implementering af sprog - og læsestrategien

 • Fleksible læringsmiljøer med fokus på børnene

Dagtilbuddenes udviklingsområder kan ligeledes samles i følgende overskrifter:

 • Inklusion i forhold til knæk kurven

 • Inddragelse af forældre, som en styrke i forhold til børnenes trivsel

 • Fokus på læreplanstemaet kultur og kulturelle udtryksformer, særlig fokus på børnenes viden om kultur, kulturhistorie og kulturel dannelse

 • Fokus på læreplantemaet natur og naturfænomener, særlig fokus på arbejdet med naturfænomener

 • Implementering af IT i det pædagogiske arbejde for, med og af børn

 • Fortsat udvikling af sprogindsatsen i det pædagogiske arbejde

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne - og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi og Erhvervsudvalget med anbefaling af at Byrådet godkender vurderingen af kvaliteten i dagtilbudene i Herning Kommune.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-363-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Evaluering af ny svømmeundervisning i folkeskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det blev på Børne- og Familieudvalgsmøde den 1. februar 2012 besluttet at ny svømmeordning skulle afprøves på forsøgsbasis på et mindre antal skoler, hvorefter erfaringerne skulle evalueres efter et år.

Sagsfremstilling

Sunds Skole og Brændgårdskolen har i efteråret 2012 været med i forsøgsordningen og konklusionen på tilbagemeldningerne er, at det har været et rigtigt godt forløb, som kan anbefales fremover.

 

Begge skolers evaluering vedlægges som bilag.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Herning Svømmeklub afholdt en række planlægningsmøder med afsæt i de indhøstede erfaringer på de to forsøgsskoler og med baggrund heri kan forvaltningen anbefale, at den nye svømmeordning igangsættes med virkning fra 1. august 2013.

 

Udgifterne vil kunne holdes inden for eksisterende budgetter.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender forslaget til ny svømmeordning med ikrafttræden 1. august 2013.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Ny Skole i Herning øst

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

I forslag til kommuneplan er fremlagt 4 placeringsmuligheder for en ny skole i øst.

 

Drøftelser om forslaget indgik i høringsmøde i Hammerum Hallen den 14. november 2012. Den samlede kommuneplan forventes behandlet i Byrådet feb. - marts 2013.

 

Placering af ny skole i øst forventes endvidere at indgå i Byrådets budgetkonference i april 2013, hvor den samlede skolestruktur i kommunen er programsat.

Sagsfremstilling

Der henvises til forslag til Kommuneplan på herning.dk

 

Kommuneplaner og udkast hertil findes under: Om kommunen og videre under overskriften planer

 

Se eventuelt resumèhæftet til højre side 19 og 38.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget principdrøfter placeringsmuligheder med henblik på at indkredse og reducere antallet af placeringsmuligheder.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget anbefaler at placeringsmuligheder reduceres til at omfatte:

 

Ved Hallen (Vest for Hammerum Hallen)

Gjellerups nuværende grund incl. boldbanerne.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.

 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301071 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 46.005.000, som ønskes frigivet til formålet.

Den samlede anlægssum til Snejbjerg Ny Skole udgør ca. 177,5 mill. kr. i perioden 2011-2015.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg.

Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole påbegyndes i forlængelse af valg af totalentreprenør. Skolebyggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 46.005.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole for 2013

 

at beløbet på kr. 46.005.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg skole.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Holtbjergskolen, renovering af trapibad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. renovering af terapibad på Holtbjergskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.
 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301056 Holtbjergskolen - terapibad, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.015.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af terapibadet på Holtbjergskolen.

Renoveringen omfatter udskiftning af sandfiltersystemet til et membranfiltreringsanlæg samt andre mindre reparationer.
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 1.015.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301056, Holtbjergskolen, renovering af terapibad for 2013

 

at beløbet på kr. 1.015.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301056, Holtbjergskolen, renovering af terapibad.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-26-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. mindre byggeopgaver på daginstitutionsområdet i 2012.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling den 28. august 2012 vedr. diverse anlægsarbejder 2012, sted nr. 514097, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet etablering af ramper ved Fristedets SFO samt mindre udbedringer på Søbørnehaven, hvor vinduer, vægbeklædning og skur er blevet malet.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio.kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-5-08 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Qualsholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Skytte Hansen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Udvidelse på Qualsholm, Sunds.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af 25. august 2009 vedr. Udvidelse af klubpladser på Qualsholm, sted nr. 514081, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet en tilbygning af en garderobe i forbindelse med udvidelse af klubpladserne på Qualsholm i Sunds.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Merforbruget skyldes, at anlægsarbejdet er blevet dyrere end beregnet.

Det skyldes blandt andet, at anlægsarbejdet blev fremskyndet og der derved var behov for arkitektbistand samt at der ikke var budgetteret med inventar. 

Merforbruget fordeler sig med ca. 35.000 kr. vedr. arkitektbistand, ca. 30.000 kr. vedr. inventar samt ca. 70.000 kr. grundet generel fremskyndelse af projektet.

Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

 

Hovedreglen er at anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. Dog skal anlægsregnskaber med væsentlige afvigelser forelægges Økonomi - og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-18-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Fritidsgården, udvidelse og ombygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Fritidgården, udvidelse og ombygning.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 25. august 2009 og 21. juni 2011 vedr. anlægssag for Fritidsgården, udvidelse og ombygning, sted nr. 514080, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet justeringsarbejder i køkken på grund af AT-påbud, opførelse af krybberumsbygning samt afvandingsprojekt for gårdsplads inkl. belægningsarbejder.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

 

I henhold til Byrådets beslutning af 21. juni 2011, er der tilgået kassen kr. 144.000 ved nedskrivning af rådighedsbeløb og bevilling på sted nr. 514080 i en forventning om et mindreforbrug på anlægsprojektet.

Regnskabet ville have vist et mindreforbrug på kr. 144.303 såfremt beløbet ikke var tilgået kassen. 

Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio.kr.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter - tilbygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. udbygning ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.  


Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 318092 Skarrild Idrætshal, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 913.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til udbygning ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.
Udbygningen omfatter udvidelse af køkken og flytning af fyr, forbedring af toiletforhold samt tilbygning af depotrum og møde/øvelokale.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling  på kr. 913.000 i 2013 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318092, Skarrild Idrætshal
at beløbet på kr. 913.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318092, Skarrild Idrætshal.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-7-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Aulum Byskole, sløjdlokale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. renovering af sløjdlokale på Aulum Byskole.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 25. januar 2011 vedr. anlægssag Renovering af sløjdlokale på Aulum Byskole , sted nr. 301066, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af skolens sløjdlokale.

Der foretaget nedrivning af vægge og samling af rum. Rummet er istandsat med ny gulvbelægning, nyt akustikloft og nødvendig malerbehandling af væggene. El og vvs installationer er renoveret og der er monteret sløjd inventar.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-3-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 27. februar 2007, 24. april 2007, 19. juni 2007, 11. marts 2008, 7. oktober 2008 og 6. oktober 2009 vedr. anlægssag Pulje til projekter, sted nr. 301085-01, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Puljen til projekter har karakter af en løbende anlægspulje, som afstemmes hvert 4. år i form af et anlægsregnskab.  

Af gennemførte projekter i perioden 2007-2010 kan nævnes konsulentbistand i forbindelse med skimmelsvampeundersøgelser, affugter leje samt rengøring efter skimmelsvamp. Derudover er der konsulentbistand i forbindelse med skolerenoveringer. 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 107.063 kr. for perioden 2007-2010. Grundet puljens karakter er restrådighedsbeløbet på 107.000 kr. overført til stednr. 301085-02, Pulje til projekter 2011-2014 i forbindelse med overførselssagen fra 2011 til 2012. Bevillingen er imidlertid ikke tilpasset dette. Såfremt bevillingen havde været tilpasset hertil, ville anlægsregnskabet have udvist et mindreforbrug på 63 kr.
  

Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes

 

at bevillingen på stednr. 301085-02, Pulje til projekter 2011-2014 bringes i overensstemmelse med overførselssagen fra 2011 til 2012.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 81.04.04-G01-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Styrkelse af den faglige ledelse på dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Status for styrkelse af den faglige ledelse på dagtilbudsområdet samt IT-udviklingsmæssige tiltag efter strukturanalysen fremsendes til orientering for Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I Byrådets behandling af "Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune" den 11. oktober 2011 indgik et forslag om gennemførelse af et udviklingstiltag som styrkelse af den faglige ledelse og lettelse af de administrative opgaver, der pålægges institutionerne.

 

Der afsattes derfor midler til kompetenceudvikling og der gennemføres digitalisering af en række manuelle administrative opgaver og krav til dokumentation og indberetninger.

 

I forhold til kompetenceudvikling er følgende tiltag iværksat og gennemført:

 

I forbindelse med strukturanalysen blev samtlige ledere tilbudt at deltage i et lederudviklingsforløb. Forløbet havde dels et sigte på at hjælpe lederne i forhold til at afklare lederne om de kommende roller og muligheder, og dels ønskede man fra forvaltningens side at støtte op omkring lederne og de udfordringer, de stod med i forhold til at håndtere forandringerne i forhold til medarbejdere, bestyrelser.

 

Forløbet indeholdt en procesrække, hvor lederne mødtes over fire gange i et forum faciliteret af kommunens HR afdeling og en ekstern konsulent. Her blev de blandt andet præsenteret for fremtidens ledelsesroller og fik lejlighed for at drøfte relevante problemstillinger med hinanden.

 

Sideløbende blev lederne tilbudt at få udarbejdet en personprofil og muligheden for personlig sparring og vejledning under processen.


Stort set alle lederne deltog i forløbet bortset fra lederne fra de lukkede institutioner. Der er efterfølgende evalueret på forløbet og lederne har udtrykt stor tilfredshed med forløbet.  

På det IT-udviklingsmæssige plan er der sket følgende tiltag:

 

I forbindelse med implementeringen af NemBørn i institutionerne har alle institutionsledere deltaget i et 3 timers kursus, hvor indholdet har været at se og lære:

 

 • mulighederne for kommunikation og videndeling med forældre i NemBørn/Mit Barn

 • mulighederne for kommunikation og videndeling med personale i NemBørn

 • mulighederne for at præsentere institutionen i form af hjemmeside

 • mulighederne for dokumentopbevaring samt for dokumentation

 • mulighederne for indsamling af informationer vedr. registrering af bla. stamkort, ferie, komme og gå.

 

Herudover har lederne deltaget i det almindelige personalekursus i brugen af NemBørn.

En del ledere har desuden valgt at være redaktører på hjemmesiden og også deltaget i kursus ang. dette.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om styrkelse af den faglige ledelse på dagtilbudsområdet til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Status for ansøgning om ny daginstitution i Kibæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Til Børne- og Familieudvalgets orientering fremsendes status for ansøgning om ny daginstitution i Kibæk som erstatningsbyggeri.

Sagsfremstilling

Interimbestyrelsen for den fusionerede daginstitution Klatretræet bestående af Bulderby og Trætoppen har søgt om etablering af en ny daginstitution til erstatning af de bygninger, institutionerne hidtil har hørt hjemme i, hhv. pavillonløsning fra 1992 og en ældre bygning, der har fungeret som daginstitution siden 1966.

Der er i ansøgningen udtrykt ønske om placering af en ny daginstitution ved Kibæk skole og Kibæk Krydsfelt.

 

Senere har Center for Børn og Læring ligeledes modtaget en tilkendegivelse fra alle institutioner i Kibæk på placering af en ny daginstitution i Kibæk tæt på Kibæk Skole og Kibæk Krydsfelt.

 

Der har været afholdt et indledende møde med ledelsen af daginstitutionen Klatretræet og repræsentanter fra Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring.

Mødet havde til hensigt at opstarte en proces, hvor institutionen nærmere skal definere og beskrive deres ønsker til en ny institution, herunder placering.

 

Institutionen er i gang med at lave dette beskrivelsesarbejde, som senere skal danne grundlag for udarbejdelse af et programoplæg til ny daginstitution.

 

På mødet blev fremført ønsket om byggeri ved skolen, og Kommunale Ejendomme gav tilsagn om at undersøge mulighederne nærmere i forhold til, hvilke placeringsmuligheder, der kan være for en ny daginstitution tæt på skolen som ønsket.

 

Planafdelingen har vurderet nærmere på, hvilke placeringsmuligheder, der kunne være for en ny daginstitution, og det vil kræve, at skolen vil afgive nogle boldbaner til fordel for en daginstitution.

 

Der vil ikke for nuværende blive taget yderligere initiativer i forhold til en kommende placering, før det er afklaret, hvorvidt Børne- og Familieudvalget anbefaler, at der skal arbejdes videre med bygning af en ny daginstitution i Kibæk som erstatningsbyggeri.

 

Denne sag fremsendes særskilt til udvalgets stillingtagen, når der er udarbejdet et programoplæg.

 

Center for Børn og Læring fremsender status for sagen til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om status for sagen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-368-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Kapacitetsstyring i dagplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

I forhold til kapacitetsstyring i dagplejen er det undersøgt nærmere, hvorvidt Dagplejen kan anvende data fra Sundhedsplejens IT-system Novax. Konklusionen er, at Novax ikke kan levere de efterspurgte data, hvorfor Dagplejen ikke kan anvende systemet. Der vil fortsat ske en manuel styring af kapaciteten via Excel regneark.  

Sagsfremstilling

På mødet den 8. august drøftede Børne- og Familieudvalget de strukturelle forhold i Dagplejen.

 

Under punkt 3 og 4 omtaltes optimering af samarbejdet bla. med Sundhedsplejen, ligesom det skulle afdækkes nærmere, hvorvidt Dagplejen kunne drage nytte af anvendelse af Sundhedsplejens IT-system Novax.

 

Dagplejen bruger i øjeblikket et Excel regneark til at skabe overblik over kapaciteten i dagplejen. Som forsøg er det i første omgang pasningsdistrikt 5 Sunds/Ilskov/Simmelkjær og pasningsdistrikt 10 Lind, der bliver brugt som skabelon. Regnearket ajourføres manuelt.

 

På sigt er det planen, at antal børn på venteliste og antal fødte børn skal registreres i regnearket.

 

Dagplejen har samarbejdet med Sundhedsplejen for at finde ud af, om de evt. på en smidig måde kunne bruge antal fødte børn fra deres IT-system Novax. Der var en forventning om, at dette system også indeholder antallet af kommende fødte børn, men det gør det desværre ikke.

 

Konklusionen er derfor, at Dagplejen ikke kan bruge tal fra Novax.

 

Antal fødte børn findes i Pladsanvisningens fagsystem ligesom antallet af børn på venteliste. Disse tal bliver registreret i regnearket fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-9-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Beskrivelse af fælles skole og dagtilbud i Hammerum Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Orientering til Børne- og Familieudvalget om beskrivelse

af fælles skole og dagtilbud i Hammerum-Gjellerup.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planerne om en ny skole i Hammerum/Gjellerup har bestyrelsen for Barnets Hus, der er en selvejende, aldersintegreret daginstitution i Hammerum udarbejdet en beskrivelse af fælles skole og dagtilbud i Hammerum-Gjellerup.

 

I beskrivelsen er der beskrevet fordele og ulemper ud fra følgende perspektiver:

 • børneperspektivet

 • det pædagogiske perspektiv

 • det driftsmæssige perspektiv

 • lokalsamfundets perspektiv

 • det økonomiske perspektiv

 

Beskrivelsen af et udvidet samarbejde mellem skole og daginstitution i forbindelse med kommende skolebyggeri i området fremsendes til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget oversender den udarbejdede beskrivelse af fælles skole og dagtilbud i Hammerum-Gjellerup til BEK, således den indgår i materialet vedrørende den samlede kommuneplanshøring for området .

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-993-11 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Orientering: Status for it og medieplan skole og dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne og familieudvalget godkendte i juni 2011 IT og mediestrategi for Skole og dagtilbud for 2011-2014
I april 2012 blev BFU præsenteret for status for denne indsats.

Denne orientering er status på it og mediestrategien december 2012

Sagsfremstilling

IT og mediestrategien har to centrale pejlemærker i den videre udvikling:
 
- at alle elever skal have en PC–enhed til rådighed i forbindelse med skolegang
- at opstartstiden på PC enhederne bliver væsentligt forbedre
 
Disse pejlemærker har siden april haft et særligt fokus, hvilket har resulteret i følgende plan:

- der tilføres ca. 4000 flere enheder (pc´er og tablets) til skolerne inden medio 2014
- opstartstiden på enhederne reduceres væsentligt.
- infrastrukturen udbygges og opgraderes
 
Planen er muliggjort ved at nuværende PCér opgraderes til windows 8, isættelse af SSDharddiske, udskiftning af batterier på eksisterende maskiner. (forlænger "levetiden" på nuværende maskiner)

Der indkøbes nye PCér og tablets (reducerer indkøbspris i forhold til tidligere indkøb).

Økonomi

Inden for de eksisterende økonomiske rammer

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 15.08.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Orientering: Styrket brug af EGU i Herning Kommune - samarbejdsaftale med Produktionsskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inger Veng Rasmussen

 

Sagsresume

Sagen blev behandlet på Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2012, punkt 94 således:

 

I budgetforliget for budget 2013 blev det mellem alle Byrådets partier og medlemmer aftalt, at der i Herning skal etableres flere EGU forløb. Der blev i budget 2013 og frem afsat en årlig ramme på 0,8 mio kr. til at sikre gennemførelse af 40 stående EGU-forløb.

 

Forslag til samarbejdsaftale med Produktionsskolen i Herning om gennemførelsesvejledningen for EGU-elever fremlægges her til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget gav på møde den 12. juni 2012 tilslutning til, at brugen af EGU (ErhvervsGrundUddannelse) i Herning bliver styrket. Børne- og Familieudvalget tilkendegav på møde den 8. august 2012 tilsvarende tilslutning til dette. Forslaget indgik herefter i arbejdet med Herning Kommunes budget 2013, og blev medtaget i budgetforliget med følgende tekst:

 

"EGU
Unge mennesker skal have en god start på arbejdslivet, og den får de allerbedst ved at tage en uddannelse. For uddannelse er mere end noget andet det, der er brug for på fremtidens arbejdsmarked. Regeringens overordnede målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015, er i Herning konkretiseret til handlingsorienterede mål og delmål, blandt andet at flere skal i gang med en ungdomsuddannelse. Her kommer EGU ind i billedet.

EGU er en to-årig, primært praktisk ungdomsuddannelse målrettet unge, der ikke umiddelbart er parate til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. EGU-uddannelsen er et vigtigt middel i bestræbelserne på, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Budgetforligspartierne er enige om at etablere flere EGU-forløb. Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. til formålet. Det skaber 26 nye pladser – samlet i alt 40 pladser." 

 

Administrationen har efterfølgende i overensstemmelse med sagen behandlet af Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget gennemført forhandlinger med Produktionsskolen med henblik på udarbejdelse af en samarbejdsaftale, der fastsætter vilkårene for gennemførelsesvejledningen, herunder de økonomiske forhold.

 

Der er ved udarbejdelsen af samarbejdsaftale lagt vægt på at sikre en så smidig aftale som muligt, således at unødig administration undgås.

 

Samarbejdsaftalen fremlægges her til Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Samarbejdsaftalen vil efterfølgende blive forelagt Børne- og Familieudvalget til orientering.

 

Når samarbejdsaftalen er endeligt godkendt, iværksættes implementeringsarbejdet i et samspil mellem Produktionsskolen, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og Beskæftigelsesafdelingen.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller 5. december 2012, pkt. 94:

at det fremlagte forslag til samarbejdsaftale godkendes

 

at Beskæftigelseschefen herefter bemyndiges til at underskrive samarbejdsaftalenBeskæftigelsesudvalget, 5. december 2012, pkt. 94:

Indstilingen blev tiltrådt.

 

Udvalget ønsker desuden at få forelagt den årlige evaluering af samarbejdet, når denne foreligger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til orientering.

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Orientering: Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 12. december 2012, punkt 150 således:

 

Rammeaftalen for 2012 betød, at taksterne for 2013 skal reduceres med 2 % og yderligere med 2,5 % i 2014, i alt 4,5 %. På den baggrund besluttede Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i december 2011, at gennemfører en analyse af det specialiserede socialområde. Der blev givet en status på Byrådets budgetkonference i april og Handicaprådet er orienteret ved flere lejligheder, senest 29. oktober 2012.
Analyseforløbet bygger på inddragelse af interessenterne på området. Der er således afviklet fremtidsværksteder med ledere, interesseorganisationer og faglige organisationer. Ledergruppen var i juni på innovationsworkshop og der har været nedsat diverse arbejdsgrupper. Vi har i forløbet arbejdet med flere scenarier og modeller for en fremtidig organisering.
Drøftelser med centrale og decentrale ledere er resulteret i et forslag til en fremtidig centerstruktur og efter en kritisk gennemgang tegner der sig nu tre spor i den videre analyse,

 • Et borgerspor

 • Et organisationsspor

 • Et økonomispor

 
Analysen løber frem til vinterferien, herefter sammenskrives der et konkret forslag, som skal behandles på forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

Formål med strukturanalysen er etablering af økonomisk og fagligt bæredygtige enheder på det specialiserede socialområde. Der skal sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og vi skal have fokus på den administrative organisering.
Vi skal gennem en målrettet indsats, løse de samme opgaver for færre udgifter. Vi skal have fokus på stordriftsfordele, nye samarbejdsformer og samordning af tilbud på tværs af børn og ungeområdet og voksenområdet - men også:

 

 • på tværs af de administrative organisatoriske skel,

 • på tværs af de traditionelle målgruppe- og aldersopdelinger

 • på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelses-tilbud, fritidstilbud m.v.

 • Udvikling af nye og anderledes tilbud

 

Det skal ske gennem sammenlægning – omlægning - evt. lukning af tilbud.

Efter mange drøftelser med centrale og decentrale ledere, tegner der sig tre spor i den videre analyse. Disse er her medtaget i overskrifter, for en nærmere beskrivelse henvises til notat bilagt dagsordenen.
 
Borgersporet:
Vi har ladet os inspirere af de erfaringer der har været med indførelse af diagnostisk center på en række sygehus, med fokus på service, flow, overgange, helhed og sammenhæng i tilbud. Hvad er det der er værdifuldt for borgeren, når de kommer i kontakt med kommunen.

Organisationssporet:
Vi har i organisationssporet fokus på organisering af området, herunder

 • den administrative organisering af forvaltningen

 • de enkelte tilbuds organisatoriske forankring og evt. sammenlægning med beslægtede tilbud

 • organiseringen af de tværgående funktioner

 
Der er tre helt centrale omdrejningspunkter i indsatsen på det specialiserede socialområde, som afspejles i organiseringen, nemlig,

 • Omsorg for børns trivsel

 • Uddannelse og beskæftigelse til unge

 • Social støtte og udvikling af voksne med særlige behov

 
Økonomisporet:
Anledningen til strukturanalysen er, at taksterne sænkes og der skal spares penge. Men økonomisporet handler i lige så høj grad om ressourcetildeling og incitamentstruktur.
Centerdannelsen går på tværs af nuværende organisering og der skal tages stilling til opbrud i den nuværende serviceområdeopdeling og mulighederne i differentiering af taksterne skal vurderes.

Proces fremadrettet:
Arbejdsgrupperne skal aflevere deres analyser før vinterferien i uge 7.
Med udgangen af februar kender vi resultatet af regeringens evaluering af strukturreformen. Det kan få betydning for enkelte elementer i analysen.
Herefter går projektgruppen i gang med sammenskrivning i februar/marts og forslag til ny struktur vil blive præcenteret og skal drøftes på en workshop for alle interessenter, når sammenskrivningen er færdig.
Vi forventer behandling af forslaget i fagudvalgene i løbet af marts med henblik på drøftelse på Byrådets budgetkonference i april. Herefter er der høringsfase og beslutningsforslag klar i efteråret.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 12. december 2012, pkt. 150:

at orienteringen tages til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. december 2012, pkt. 150:

Til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer