Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. september 2012
Mødested: Lind Skole, Skolevænget 17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.03.04-G01-2-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Etablering af stordagpleje i Hvepsereden, Sinding-Ørre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Institution under Sinding-Ørre Midtpunkt - Hvepsereden søger om etablering af stordagpleje til børn fra 0 - 2,9 år.

Sagsfremstilling

Hvepsereden i Sinding-Ørre har søgt om etablering af en stordagpleje for 8 børn i alderen 0 - 2,9 år.

 

Etablering af dagpleje fremgår af Dagtilbudsloven § 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø.
”Dagplejen adskiller sig fortrinsvis fra daginstitutioner ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen som udgangspunkt foregår i private hjem. Det forudsætter, at dagplejeren eller barnet har tilknytning til de lokaler der benyttes til dagplejen”

 

Der ønskes en forsøgsperiode på 3 år fra 2013 til og med 2016.

 

Center for Børn og Læring ønsker at gå videre med ansøgningen om etablering af en stordagpleje i tilknytning til en institution, men dette kræver en godkendelse af en ansøgning til udfordringsretten.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget bemyndiger Center for Børn og Læring til at indsende en ansøgning om udfordringsretten til etablering af stordagpleje i forbindelse med en institution.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ekstra vuggestuepladser i Holtbjerg Fritidscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

I forbindelse med Strukturanalysen blev det besluttet, at oprette en vuggestuegruppe på Holtbjerg Fritidscenter med plads til 18 børn.

 

Bestyrelsen og ledelsen i Holtbjerg Fritidscenter søger om opnormering af vuggestuen fra 18 til 25 pladser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Strukturanalysen blev det besluttet, at der skulle oprettes en vuggestue gruppe på 18 pladser i Holtbjerg Fritidscenter. De 18 vuggestue pladser blev flyttet fra den nuværende Holtbjerg Børnehus, som er en fusion mellem Holtbjerg Børnehus og Holtbjerg Vuggestue.

 

Bestyrelsen og ledelsen i Holtbjerg Fritidscenter søger nu om udvidelse med 7 pladser til i alt 25 vuggestuepladser.

 

Begrundelsen for deres ansøgning er, at de pr. 1. oktober 2012 er fyldt op og de frem til december 2013 får 7 ledige pladser, som følger af, at børn bliver 2 år og 9 måneder og dermed rykker videre i børnehave. Institutionen har selv en forventning om, at der frem til december 2013 er 14 søskende børn, som skal bruge plads. Disse børn er dog ikke skrevet på venteliste til institutionen endnu.

 

Institutionen peger ligeledes i deres ansøgning på, at tosprogs koncentrationen er faldet i institutionen efter indførelse af vuggestuen. I flere år har tosprogsprocenten ligget på 65 -67 % i hele institutionen og pr. 1 oktober er den i vuggestuen på 45 %. Institutionen har en formodning om, at denne tendens vil forplante sig til de øvrige grupper i institutionen på sigt.

 

Institutionen peger på, at de rent m2 mæssigt kan klarer en udvidelse af vuggestuepladser ved at konvertere et antal fritidshjem 1 og 2 pladser. Da disse grupper ikke er fyldt op.

 

Elevtalsprognosen for Holtbjerg skoledistrikt viser et stabilt elevtal over de næste år, hvorfor det må antages, at det nuværende antal børn indskrevet i fritidshjem 1 og 2 må forblive på nuværende niveau. Institutionen har pr. 1/10 2012 indskrevet hhv. 27 børn i fritidshjem 1 og 22 i fritidshjem 2. De har en pladsaftale på 40 pladser i både fritidshjem 1 og 2, det vil sige i alt 80 pladser til skolebørn.

 

Dagplejen i Herning Kommune følger udviklingen i pasningsdistrikt 7 meget tæt, og ifølge dagplejen kan de opfylde, det behov der er for pladser i dette distrikt.

 

Ifølge Dybdeanalysen i forbindelse med Strukturanalysen fremgår der følgende driftsudgifter ved henholdsvis en vuggestueplads og en dagplejeplads:

Vuggestue: Pladspris ved udvidelse af vuggestue i eksisterende vuggestue: 79.310

Dagpleje: Gns. pr. plads nettoudgift (dagplejen - forældrebetaling): 64.614

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meldes afslag på ansøgningen om at oprette yderligere 7 vuggestuepladser med begrundelse i, at vuggestuepladser er dyrere end dagplejepladser samt at der i forbindelse med Strukturanalysen er sket en vurdering af behovet for og fordelingen af vuggestuepladser i pasningsdistrikt 7.

Beslutning

Afslag godkendt.

 

Sagsnr.: 28.15.20-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fritids- og ungdomsklubber i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Aildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at de ønsker en temadrøftelse om samtlige klubtilbud i Herning Kommunen. Hertil er der udarbejdet en statusrapport på de nuværende klubtilbud i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning om en temadrøftelse om samtlige klubtilbud i Herning Kommune er der udarbejdet en statusrapport som bl.a. kort beskriver lovgrundlaget for de nuværende klubber. Samt giver en oversigt over disse.

 

Det kan opsummeres, at der i 11 ud af 13 pasningsdistrikter er oprettet klubber enten under en lovgivning eller som frivillighedsklubber/lektiecafeer.

 

I pasningsdistrikt 6 (Feldborg og Haderup) samt i pasningsdistrikt 13 (Kibæk) er der ingen fritids- eller ungdomsklubber.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager statusrapporten til efterretning.

Beslutning

Statusrapporten taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1661-08 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. udvidelse/ændring af pladskapaciteti dagtilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. udvidelse/ændring af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 29/4-2008 og den 31/1-2012 vedr. anlægssag Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Dagtilbud, sted nr. 514086, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Som konsekvens af, at børnene nu overflyttes til børnehave som 2,9 årige er der foretaget en række tilretninger for at opnå det nødvendige antal pladser.

 

Der er foretaget om- og tilbygning på følgende institutioner:

 

[image]

 

I henhold til regnskabspraksis er investeringerne aktiveret som en tilgang til den registrerede bygningsværdi på de matrikler som ombygningerne vedrører.

 

De samlede rådighedsbeløb udgjorde oprindeligt 14,103 mio. kr. i perioden 2008-2012. Deraf er overført 2,950 mio. kr. til køkkenrenovering i forbindelse med indførsel af madordning i daginstitutionerne, jvf. Byrådets bevilling af 22/6 2009, 245.000 kr til Engblommen til køb af bus, jvf. Byrådets bevilling af 2/2 2010 samt 5,550 mio. kr. til Strukturanalysen, jvf. Byrådets bevilling af 31/1 2012. Den samlede bevilling udgør herefter 5,358 mio. kr.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgifterne er på 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-968-09 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Diverse anlægsarbejder 2010

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Diverse anlægsarbejder 2010 på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af 9/3 2010 vedr. diverse anlægsarbejder 2010, sted nr. 514079, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet etablering af kloak samt reparation af stokerkedel på Fritidsgården Hammerum, opsætning af lydregulering af lofter i Vinding børnehave, dræning ved Koustrupgård samt udbedring vedr. skimmlsvamp på Børnehuset Røde Kors.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Regnskabet ville have vist et mindreforbrug på kr. 149.271 såfremt beløbet ikke var tilgåt kassen. I henhold til Byrådets beslutning af den 21. juni 2011, er der tilgået kassen kr. 112.000 ved nedskrivning af rådighedsbeløb og bevillingen på stednr. 514079 i en forventning om et mindre forbrug på anlægsprojektet allerede i 2011.

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-823-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Diverse anlægsarbejder 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. diverse anlægsarbejder 2011 på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af 23/8 2011 vedr. diverse anlægsarbejder 2011, sted nr. 514078, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet udskiftning af tårn og opsætning af hegn ved Asylet, renovering af ventilationsanlæg på Klokkekilde og Engblommen, etablering af toilet i indskolings-/fritidsområdet på Haderup skole og etablering af specialgruppe på Paletten.

 

Anlægsbevillingen var oprindelig på kr. 595.000 men der er overført kr. 105.000 til Strukturanalysen, sted nr. 510098, jvf. Byrådets bevilling 6/3 2012.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunes årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.10-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Genoptagelse af punktet om skoledistriktsændringer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er genoptaget fra Børne- og Familieudvalgets møde den 8. august 2012 pkt. 91, hvor sagen blev udsat.

 

Der er supplerende jf. Børne- og Familieudvalgets sidste behandling udarbejdet:
 
1. Fortegnelse over søgning til kommunens friskoler
2. Fortegnelse over søgningen til friskoler udenfor kommunen
3. Kort over de enkelte skoledistrikter, hvor søgning til konkrete friskoler er afbilledet
 

 

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra Brændgårdskolen og Herningsholmskolen. De to høringssvar peger i hver deres retning.

 

Endvidere vedlægges afstandskort fra det pågældende område til henholdsvis Brændgårdskolen og Herningsholmskolen, samt fortegnelse over elevernes valg af skole i samme område.

 

Desuden vedlægges notat indeholdende opgørelse over hvor områdets børn passes pr. 1. april 2012.Direktøren for Børn og Unge indstiller, 13. juni 2012, pkt. 82:

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til en eventuel skoledistriktsændring.Børne- og Familieudvalget, 13. juni 2012, pkt. 82:

Punktet udsatDirektøren for Børn og Unge indstiller, 8. august 2012, pkt. 91:

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til en eventuel skoledistriktsændring.Børne- og Familieudvalget, 8. august 2012, pkt. 91:

Det er besluttet, at sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmødet i november.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til en eventuel skoledistriktsændring.

Beslutning

Der blev fremsat ændringsforslag fra Peter Villadsen, Anne Marie Christensen og Lone Nielsen

Da sagen ikke er tilstrækkelig belyst forslås det, at sagen genoptages når der foreligger et samlet billede af småjusteringer af skoledistriktsgrænser for hele Herning Kommune.

 

Afstemning: 4 stemmer imod: Joan Hansen, Dorte West, Ulrik Hyldgaard og Søren Peder Jensen og 3 stemmer for, ændringsforslaget er heraf nedstemt.

 

Et flertal bestående af 4 medlemmer fra Venstre besluttede, at tilpasning/justering af Herningsholmskolens og Brændgårdsskolens skoledistrikter indstilles godkendt som skitseret.


Det undersøges nærmere om der skal yderligere justeringer mellem skoledistrikterne Lundgård og Tjørring, området mellem Vestervang, Brændgård/ Lundgård samt eventuelt andre områder, hvor trafiksikkerhed /nærhedsprincip eller andet kunne give anledning til justeringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-85-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Rammeaftale 2013 på det sociale område m.v. - Styringsaftale 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang, Preben Siggaard

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.
 
Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.
 
Udkast til Styringsaftale 2013 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.
 
Udkastet foreligger til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.
 
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser på en anden måde, end det har været tilfældet i det hidtidige rammeaftalekoncept.
 
Styringsaftale 2013 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.
 
KKR Midtjylland har på møde 14. juni 2012 behandlet udkast til Styringsaftale 2013, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.
 

Udvikling i taksterne:
Der er enighed om:

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.  

 • At sætte særligt fokus på den fælles metodeudvikling. Det skal undersøges, hvordan JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde) og Metodecentret Center for Innovation og Metodeudvikling kan bidrage mere til den fælles metodeudvikling. Centret er etableret som en selvejende institution 1. juni 2010 af Århus, Herning, Skanderborg og Randers kommuner samt Region Midtjylland.  

 • At fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.  

 • At udarbejde forslag til en forenkling af takstberegningen.  

 • At overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter, bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes. Det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.  

 • At hver af driftsherrerne - 19 kommuner og regionen - reducerer udgifterne i 2013 - 2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.  

 • Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksenområdet og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011, det vil sige uden over-/underskud indregnet. Afskrivning og forrentning af bygninger med videre indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsopsparing ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.  

 • I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.  

 • At reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.  

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

 

 • De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

 

Orientering til Handicaprådet

Handicaprådet har på mødet 3. september 2012 fået forelagt udkast til Styringsaftale 2013 til orientering med mulighed for bemærkninger.

 

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger. 

 

Handicaprådet har efterfølgende sendt bemærkninger til udkast af Styringsaftale 2013 til administrationen. Bemærkningerne er sendt via mail til Børne- og Familieudvalget inden mødet. 


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 12. september 2012, pkt. 109:

 

at udkast til Styringsaftale 2013 godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 12. september 2012, pkt. 109:

 

Anbefales godkendt som indstillet.


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udkast til Styringsaftale 2013 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-268-09 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af udvidelse af antal pladser på Fonden Sparta

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der søges godkendelse af, at Fonden Sparta kan udvider de eksisterende 18 pladser til 25.


Sparta har stor søgning og ønsker derfor at udvide antallet af pladser. Sparta oplyser, at de har erfaret at de afdelinger der fungere mest hensigtsmæssigt er afdelinger med 5-6 unge. Med 25 pladser ville de kunne drive 4-5 afdelinger.


Alle betingelser i lovgivningen er opfyldte og der er derfor grundlag for, at udvidelsen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget i henhold lov om social service § 142,
stk. 5 godkender, at Fonden Sparta udvider antallet af pladser til 25.
Godkendelsen er udtryk for, at Herning Kommune finder, at opholdsstedet generel er
egnet til at kunne benyttes som opholdssted for nednævnte målgruppe.
.
Målgruppe og antal pladser: Sparta er et socialpædagogisk tilbud til unge fra 12 til 18
År, der er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker. Desuden har disse unge manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer. De har en asocial og destruktiv adfærd med indlæringsmæssige problemer. Deres hverdag er præget af kriminalitet,misbrug, vold og følelsesmæssige afstumpethed, herunder tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. De unge kan have en ADHD diagnose eller gennemgribendeudviklingsforstyrrelser,
Desuden er målgruppen unge med ungdomssanktion § 74a og unge under 18 år, der
medfør straffuldbyrdelseslovens § 78 og skønnes egnet til alternativ afsoning.
 
Opholdssted Sparta modtager ikke unge med diagnosen Asperger eller med entydig
svær diagnosticeret psykiatrisk lidelse, der kræver psykiatrisk behandling. Sparta
modtager ej heller aktive narkomaner.
Sparta er godkendt som et socialpædagogisk opholdssted for 18 unge mellem 12 og 18
år.
Pædagogiske metoder og målsætning: Spartas pædagogiske behandlingsarbejde udspringer af relations, involverings og konsekvens pædagogik. Igennem konfrontation, dialog og selvrefleksion fremmes den enkelte unges positive udvikling. Der arbejdes målrettet med at frigøre ressourcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre samt at modne den unge til at træffe det gode valg.
De pædagogiske metoder er præget af, at de unge oplever udvikling, at livet er værd at leve, livsglæde, føler sig trygge og har tillid til de samme omsorgsfulde voksne i hverdagen. Socialtræning er ligeledes en del af pædagogikken.
 
Fysiske rammer: Fonden Sparta har lejemål på 4 huse som alle er egnede til formålet
Da 2 af husene ikke kan rumme 5-6 unge arbejder Sparta i øjeblikket på at finde andre egnede huse. Disse skal godkendes af Herning Kommunes tilsynsenhed inden de tages i brug.
 
Åbningstider: Sparta holder åbnet hele året. 
Organisationsforhold: Sparta drives som en fond og opfylder de krav der stilles i bekendtgørelse nr 1580 af 16.12.2010
 
Budget og regnskab:
Taksten for de nye pladser vil resten af 2012 være de samme som den nuværende takst. 101.995 kr 
Krav i henhold til anden lovgivning: Godkendelsen gælder kun i forhold til
Lov om social service § 142. stk. 5. Herning Kommune står ikke inde for, at øvrige
fornødne tilladelser fra andre relevante myndigheder foreligger, eller for at krav, der
stilles i medfør af anden lovgivning er opfyldt. Det er det private opholdssted, der har
ansvaret.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at opholdsstedet Sparta i henhold § 142. stk. 5, i lov om social service
godkendes til at udvide antallet af pladser til 25.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 81.04.02-P21-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Revurdering af dagplejens afholdelse af GRUS/MUS

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I henhold til budgetanalysen på dagplejeområdet, blev der lagt op til muligheden for at afholde GRUS samtaler med dagplejerne hver år, som foretages af ledelsen der består af 2 personer.

 

Dagplejen har i deres MEDudvalg drøftet hvilke muligheder, der kunne være for GRUS eller MUS i Dagplejen.

Sagsfremstilling

Dagplejens MED udvalg har behandlet sagen vedr. GRUS (GRuppeUdviklingsSamtale)

og MUS ( indivuel MedarbejderUdviklingsSamtale ) i Dagplejen, og anbefaler at der tilbydes MUS på følgende måde:

 

Dagplejepædagogerne udfører i dag gennemsnitlig 3 årlige tilsynsbesøg hos hver dagplejer, 2 besøg som er amnmeldte og 1 som uanmeldt. Dagplejen foreslår at et af de anmeldte besøg, ændres til at indholde MUS og et kortere tilsynsbesøg.

 

Dagplejen har en forventning om, at det nye IT system Nem børn kan klare noget af den pædagogiske rådgivning dagplejepædagogerne yder på tilsynsbesøgene.

 

Med dette forslag vurderer Dagplejen, at de overholde KTO aftalen om kompetenceudvikling § 5 udviklingsmål stk. 3, hvor der står " alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale".

Samtidig opnåes dagplejernes ønske om, at det er en indivuel MUS og ikke en GRUS.

Økonomi

Holdes indenfor nuværende budgetrammer for Dagplejen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til orientering om, at Dagplejens dagplejepædagoger fra 2013 afholder MUS på et tilsynsbesøg.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.05.22-G00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Andersen  

Orientering: Eventuel forlængelse af kontraktperioden for skolebusruter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Kontrakterne for kørsel af skolebusruterne i Herning Kommune udløber til sommerkøreplanskiftet i 2014. 

Ved enighed mellem parterne kan kontrakterne forlænges på uændrede vilkår i op til 2 år. Midttrafik forventer ikke, at priserne vil falde ved et udbud i 2014.

 

Forvaltningen anbefaler, at kontrakterne forsøges forlænget på uændrede vilkår i 2 år.

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til, om køreplanerne eventuelt skal forsøges forlænget, hvilket, ved enighed mellem parterne, kan ske på uændrede vilkår i op til 2 år.

 

Forinden næste udbud skal der tages stilling til, om der skal ske ændrede vilkår i busmateriellet.

 

I de nuværende kontraktbusser er maksimal alderen 17 år for busserne, og de indgåede kontraktbusser har passager-pladser, der indeholder sidde- og ståpladser.

 

"Bekendtgørelse om særlige krav til busser" kræver ikke seler til passagererne.

Såfremt der skal være siddepladser til alle med seler, vil det på flere af ruterne bevirke ekstra busser, med deraf følgende udgifter.

 

Midttrafik har oplyst, at priserne i de nuværende kontrakter ligger i et rimeligt niveau sammenlignet med flere samtidige og senere udbud.

 

Midttrafik forventer ikke, at priserne vil falde ved et udbud. En stramning til kravene på bussernes alder og udstyr må derimod forventes af udløse stigende priser.

  

Sendes  til orientering i Børne- og Familieudvalget.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 13. august 2012, pkt. 144:

at de nuværende kontrakter om buskørsel forsøges forlænget i 2 år fra udløbsdatoen 31. juli 2014.


Teknik- og Miljøudvalget, 13. august 2012, pkt. 144:

Indstillingen tiltrådt.
 
Udvalget ønsker at få belyst, om der kan foretages justeringer på enkelte ruter i den nuværende kontrakt. Forelægges for udvalget på mødet den 5. november 2012.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Det ønskes belyst hvor meget det koster, at der monteres seler i busserne, samt at Børne- og Familieudvalget orienteres om de justeringer, som Teknik og Miljøudvalget præsenteres for på sit møde den 5. november.

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Serviceniveau på handicapområdet i Herning Kommune

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer