Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. august 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Beslutning vedr. budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Torben Kjær

Sagsresume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Serviceområde 16, Børn og Familie viste en samlet forventet afvigelse på -2,1 mio. kr. Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen på møde den 3. juni, punkt 69 og traf efterfølgende på mødet den 1. juli, punkt 82 beslutning i sagen.


Efter Børne- og Familieudvalgets beslutning har Handicaprådet afgivet høringssvar. Sagen fremsendes til udvalgets endelige beslutning.

Sagsfremstilling

Udvalget blev på mødet den 3. juni orienteret om, at på selvforvaltningsområdet afviger blandt andet Døgn og Familiestøtte Herning negativt i forhold til budgettet, og at dette især gælder driften på Tjørringhus. Det bemærkes, at ubalancen for Tjørringhus er en gentagen udfordring over de senere år. Det handler om mindre salg. Det betragtes som en strukturel problemstilling, der kræver iværksættelse af korrigerende handlinger for at opnå balance.


Det blev oplyst på udvalgsmødet den 3. juni, at en proces for håndtering af ubalancen var igangsat.


Der er fremlagt en plan for Tjørringhus med 3 overordnede spor:


Spor 1: Nedlæggelse af den 3. nattevagt

Der er i dag to nattevagter til op til 21 børn (16 fastboende + op til 5 aflastningspladser). En tredje nattevagt er på arbejde torsdag-søndag, når der er yderligere op til 4 børn i aflastning. Tjørringhus har 9 aflastningspladser.

Det betyder, at der vil være en sårbarhed ved akutte situationer, herunder indlæggelser om natten hvor personale, der kender barnet, skal følge med. Der er dialog med Sundhed og Ældre om tværsektoriel assistance i ekstraordinære situationer.


Spor 2: Personalereduktioner

Nedlæggelse af 2-3 stillinger. Det sker ved manglende genbesættelse ved fratrædelser og deraf følgende omstrukturering. Det betyder, at der er flere opgaver til færre medarbejdere til børnene, primært i formiddagstimerne og frem til skoletidsophør.


Spor 3: Øvrige budgetoptimeringstiltag

 • Ændret faggruppesammensætning ved genbesættelse af to stillinger (f.eks. social- og sundhedsassistent i stedet for sygeplejerske, medhjælper i stedet for pædagog).
 • Mindre vikardækning generelt, herunder reduktion af sygefraværet ved at implementere en række tiltag
 • Ophør af uddannelsesaftaler for sundhedsfaglige studerende. Besparelsen angår vejlederopgaven. De to sygeplejerskestuderende indgår ikke i normeringen.
 • Reduceret brug af introduktionsundervisning af nyansatte fra 6 dage til 4 dage. Der ansættes i gennemsnit 30 medarbejdere årligt.
 • Ændret mødeplanlægning i form af halvering af puljetimer, kortere personalemøder m.v.


Budgetoptimeringssporene er en pakke, der samlet set skønnes at være fagligt forsvarlig.


Iværksættelse af spor 2 og 3 er igangsat med forbehold for Byrådets endelige godkendelse.


Børne- og Familieudvalget traf på mødet den 1. juli beslutning, som følger:

 • Orienteringen om økonomisk status på serviceområde 16 blev taget til efterretning.
 • Udvalget indstiller iværksættelse af spor 2 og 3, dog med undtagelse af puljetimerne svarende til ca. 65.000 kr. årligt ud af de ca. 250.000 kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget.


Børne- og Familieudvalget besluttede dermed, at spor 1 (nedlæggelse af den 3. nattevagt) udgår af handleplanen. Endvidere blev det besluttet, at besparelsen vedrørende puljetimer udgår af handleplanen. Puljetimerne var indregnet som en del af en samlet besparelse på mindre introduktionsundervisning og ændret mødeplanlægning.


Høringssvar fra MED-systemet forelå ved udvalgets behandling den 1. juli. Handicaprådet besluttede på mødet den 2. juli at afgive høringssvar.

Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Tabellen nedenfor viser det samlede overblik over handleplanens effekt. Halvårseffekten svarer til ubalancen pr. 31. maj.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

atsagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling således,
atspor 2 godkendes,
at spor 3 godkendes, dog med undtagelse af puljetimerne svarende til ca. 65.000 kr. årligt ud af de ca. 250.000 kr.

Beslutning

Spor 2 blev godkendt.

Spor 3 blev godkendt dog med undtagelse af puljetimerne svarende til ca. 65.000 kr. årligt ud af de ca. 250.000 kr. og opsigelse af sundhedsfaglige studerende til ca. 140.000 kr. årligt.


Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om økonomistatus på Serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet at følge udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie. I sagen fremlægges status for det første halve år af 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Som en opfølgning på budgetvedtagelsen vedrørende budget 2020 blev det i Børne- og Familieudvalget den 13. november 2019 besluttet at iværksætte korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse i 2020.


Forårsbudgetopfølgningen behandlet i Børne- og Familieudvalget på møde den 3. juni 2020 (punkt 69) viser en forventning om afvigelse (merforbrug) på ca. -2 mio. kr. samlet set på serviceområde 16, Børn og Familie. Der er ved at blive foretaget korrigerende handlinger for at håndtere den ubalance, som er opstået på Tjørringhus, jf. punkt 100.


Forbruget i de første 7 måneder i 2020 giver ikke anledning til yderligere bemærkninger, når det sidestilles med forbrugsniveauet fra 2019 i samme periode.


Budgetrammen på området bliver reduceret med 2,5 mio. kr. fra 2021 og frem, jf. beslutningerne fra den sidste budgetvedtagelse. Der er derfor behov for vedholdende fokus på implementering af de tiltag, der er besluttet på plejefamilieområdet. Det handler særligt om ændret praksis for vederlagsfastsættelse. Samtidig er det værd at iagttage, at Regeringen har annonceret en samlet reform på børneområdet, herunder Barnets Lov med fokus på anbringelsesområdet. Målet skal ikke længere være at forebygge en anbringelse, men at forebygge at barnet får en barndom med omsorgssvigt. Valg af indsats skal ikke afgøres af, hvad der er mindst indgribende. Lovforslaget forventes fremlagt senere på året. Et element i reformpakken er samtidig en ændret refusionspraksis. Som en del af den nye udligningsreform er der sket ændringer i opgørelsesgrundlaget for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Konsekvenserne af reformen medfører en række usikkerheder af betydning for økonomien på området.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.24.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af eftersyn af Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet 11. december 2019 (punkt 149) orienteret om indhold, organisering og tidsplan for et eftersyn af strategien "Herningmodellen". Processens arbejdstitel er "kalibrering af Herningmodellen", og den pågår frem til udgangen af 2020. Børne- og Familieudvalget præsenteres for finjusteret mindset og kernekomponenter for Herningmodellen med henblik på udvalgets godkendelse heraf. Derudover orienteres Børne- og Familieudvalget om den videre proces for kalibreringen af Herningmodellen.

Sagsfremstilling

Kalibreringen er en proces, hvor der sættes lys på Herningmodellens praktiske og teoretiske fundament for at afdække behovet for og sikre hensigtsmæssige finjusteringer. Formålet med processen er beskrevet sådan:

 • Sammen skabe mening, mestring og resultater i vores fælles arbejde med børn og unge gennem et fælles ledelsesmæssigt og ledelsesstrategisk fokus
 • Et tværprofessionelt professionsideal for arbejdet med børn og unge - helhedsforståelse og kreativitet
 • Et eftersyn og en genfortælling af fundamentet - vores vidensbaserede tilgang, fakta og forståelse
 • ForanKre Herningmodellen - ikke foranDre - gennem udvikling, herunder gøre noget nyt.


Eftersynet har haft til formål at stille skarpt på Herningmodellen, som den er tænkt, og skabe en fælles forståelse af Herningmodellens kernekomponenter og mindset anno 2020.


Siden januar 2020 er der foregået et udviklingsarbejde i fortrinsvist eksisterende mødefora. Udviklingsarbejdet har blandt andet været centreret om Herningmodellens mindset og kernekomponenter, som der er lavet et eftersyn og finjustering af. Processen for eftersynet er foregået i lederfora på tværs af Børn og Unge samt med inddragelse af MED-organisationer på tværs af Børn og Unge med henblik på at skabe fælles forståelse samt forankring af Herningmodellens mindset og kernekomponenter. Udviklingsarbejdet har ført til et finjusteret mindset og kernekomponenter, som præsenteres for Børne- og Familieudvalget til udvalgets godkendelse (bilag 1).


Arbejdet med eftersynet af Herningmodellen fortsætter i den resterende del af 2020. Efter Børne- og Familieudvalgets behandling igangsættes med afsæt i det "nye" finjusterede mindset og kernekomponenter en proces med at definere, hvordan mindsettet og kernekomponenterne skal omsættes og dermed vise sig i det konkrete møde med børn og unge. Denne udrulning sker med inddragelse af medarbejdere, de lokale processer herfor drøftes i de lokale MED-organisationer.


Sideløbende foregår der ligeledes andre processer i forbindelse med kalibreringen af Herningmodellen. Her kan nævnes:

 • Eftersyn af Herningmodellens hjemmeside
 • Nyt design af opfølgningerne på Herningmodellens resultater til Børne- og Familieudvalget
 • Fokus på tværprofessionelt arbejde
 • Overblik over nyere teori, forskning og videreudvikling på området gennem et review udarbejdet af Metodecentret
 • Eftersyn og synkronisering af mødestrukturer, mødeindhold og mødeledelse på tværs af Børn og Unge
 • Dataoverblik på ungeområdet i Børn og Unge samt samarbejdet med Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • Fokus på borgeroplevet kvalitet.


Det bemærkes, at Byrådet i relation til budgetkonferencen i august modtager en samlet evaluering af Herningmodellens resultater.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender finjusteret mindset og kernekomponenter
at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om den videre proces for kalibreringen af Herningmodellen til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.30-P00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om tilsynsrapport for Agerbo og Tjørringhus, Døgn og Familiestøtte Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på institutionerne Agerbo og Tjørringhus under Døgn og Familiestøtte Herning. Tilsynet konkluderer, at Døgn og Familiestøtte Herning lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.


Seneste tilsynsrapport for Agerbo og Tjørringhus blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. august 2019 (punkt 100).


Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøgene fandt sted den 5.-6. februar 2020.


Socialtilsyn Midt vurderer, at Døgn og Familiestøtte Herning lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Døgn og Familiestøtte Herning er godkendt efter SEL § 66, stk. 1 nr. 6.Tilbuddet er godkendt til at modtage i alt 42 børn/unge fordelt med 21 pladser på Tjørringhus og 21 pladser på Agerbo.


Socialtilsynet vurderer:

 • at Døgn og Familiestøtte Herning er hensigtsmæssig organiseret, samt at der er ledelsesmæssigt fokus på, at de nødvendige kompetencer er tilstede i tilbuddet og sikrer kontinuitet for barnet/den unge i det daglige.
 • at Døgn og Familiestøtte Herning samlet set arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse. Der arbejdes systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, hvilket fører til positive resultater for barnet/den unge.
 • at de metoder der anvendes på tilbuddet understøtter målsætningen om at arbejde videns- og evidensbaseret samt tilrettelægger målrettet aktiviteter ud fra faglige argumentationer.
 • at medarbejderne samlet set har den fornødne uddannelse, erfaring og viden i forhold til tilbuddets målsætninger, målgrupper, metode og opgaveløsningen.
 • at Døgn og Familiestøtte Herning sikrer, at børnene/de unge, i videst mulig omfang, understøtter børnenes/de unges skolegang m.m. og inkludering i samfundslivet.
 • at Døgn og Familiestøtte Herning understøtter, at børnene/de unge indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv, i overensstemmelse med egne ønsker og behov samt understøtter delvist børnenes/de unges selv- og medbestemmelse. Socialtilsyn Midt vurderer dog, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad har fokus på at forebygge magtanvendelser i forhold til at sikre børnenes/de unges selvbestemmelsesret.
 • at Døgn og Familiestøtte Herning understøtter børnene/de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at børnene/de unge trives i tilbuddet.
 • at Døgn og Familiestøtte Herning arbejder udfra en pædagogisk praksis, der samlet set forebygger magtanvendelser og overgreb.
 • at de fysiske rammer på tilbuddet understøtter børnenes/de unges behov og formålet med indsatsen. De fysiske rammer giver mulighed for at opretholde sociale netværk, sikre borgernes trivsel og deres ret til privatliv.
 • at Døgn og Familiestøtte Herning er økonomisk bæredygtigt og at der samlet set er sammenhæng mellem pris og kvalitet.


Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger af Døgn og Familiestøtte Herning således:

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af indsatser for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 1. juli (punkt 81) blev det drøftet, hvordan vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Udvalget besluttede, at alle elever skal i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse fra skoleåret 2021/2022. Desuden pegede udvalget på at sætte fokus på forældrenes rolle i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse.


Det indstilles at Børne- og Familieudvalget godkender indsatserne og processen, som skal bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget ønsker at igangsætte indsatser for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Udvalget har besluttet, at alle elever skal i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse fra skoleåret 2021/2022. Desuden ønsker udvalget at sætte fokus på forældrenes rolle i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse.


Der foreslås derfor en indsats i to spor:

 1. Meningsfuld erhvervspraktik for alle elever i 8. eller 9. klasse
 2. Forældreinddragende indsatser


Spor 1: Meningsfuld erhvervspraktik for alle elever i 8. eller 9. klasse

Børne- og Familieudvalget ønsker at sikre, at alle elever i Herning Kommune kommer i erhvervspraktik i enten 8. eller 9. klasse. Kravet om erhvervspraktik til alle elever kan organiseres på flere måder, og det ønskes, at der er frihed til, at skolerne kan lave lokale løsninger. Derfor præsenteres nedenfor de overordnede rammer for udmøntning af beslutningen om erhvervspraktik for alle elever.


Overordnet ramme for erhvervspraktik

Omfang:

 • Folkeskolerne i Herning Kommune forpligtes til at tilbyde alle elever i 8. eller 9. klasse erhvervspraktik.
 • Erhvervspraktik kan organiseres som individuelle praktikker, gruppepraktikker, klassepraktikker mv. af kortere eller længere varighed.


Målgruppe:

 • Forpligtelsen om erhvervspraktik gælder som udgangspunkt for alle 8.-9. klasseelever i Herning Kommunes folkeskoler, også elever med i specialklasser eller på specialskolen, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.


Ansvar:

 • Ansvaret for den enkelte elevs praktikforløb ligger hos skolen/skolelederen.
 • Skolen vurderer i hvilket omfang den enkelte elev kan indgå i et praktikforløb i forhold til, hvordan praktikforløbet understøtter elevens faglige og personlige udvikling.
 • De fleste elever vil forventes at kunne finde en relevant praktikplads selv, men der vil være en gruppe elever, som har brug for hjælp fra skolen til at finde en praktikplads.


Eksempler på organisering af erhvervspraktik

Inden for de ovenstående rammer vil det være muligt for skolerne lokalt at organisere erhvervspraktik for eleverne på forskellige måder. I nedenstående tabel 1 fremgår eksempler på udmøntning af erhvervspraktikken i 8. eller 9. klasse. Uddybende beskrivelser af de forskellige eksempler findes i bilag 2.


Tabel 1: Eksempler på organisering af erhvervspraktik


Overordnede opmærksomhedspunkter

Følgende opmærksomhedspunkter bør overvejes i forbindelse med implementering af beslutningen om erhvervspraktik for alle elever. Se nærmere beskrivelse og muligheder i bilag 4.

 • Brug for flere praktikpladser – mulighed i tilkøb af portalen Elevpraktik.dk
 • Tæt samarbejde med virksomheder og brobygning mellem folkeskoler og virksomheder – mulighed i den kommende erhvervsplaymaker (se evt. jobopslag som bilag).
 • Transportmæssig udfordring i landområderne – nødvendigt med ressourcer til transport.
 • Lokalt arbejde på skolerne – mulighed for ressourcer til koordinatorfunktion på skolerne.


Spor 2: Forældrerettede indsatser

I bilag 5 indgår inspiration til forskellige indsatser til forældreinddragelse i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse. Som det fremgår heraf, kunne det være relevant at arbejde med:

 • At give forældrene viden om uddannelsessystemet og særligt erhvervsuddannelsesretningerne.
 • At inddrage forældrene aktivitet i møderne, frem for de klassiske informationsaftener.
 • At være bevidst om forældregruppe og kontekst i forberedelse af forældremøder om uddannelse og job.
 • At klæde forældrene på til at have gode dialoger om uddannelsesvalg med deres barn/unge derhjemme.
 • At inddrage forældrenes karrierevej som en del af elevernes læringsforløb.
 • At opfordre forældrene til at deltage i uddannelsesforberedende aktiviteter sammen med de unge.


Forslag til implementeringsproces

For at kvalificere implementeringen af de to indsatsspor, foreslås det, at der igangsættes en proces, hvor relevante aktører inddrages i både udvikling af konkrete modeller for erhvervspraktik samt forældreinddragende indsatser. Dette for at sikre, at vi får skabt gode rammer for både meningsgivende erhvervspraktik og forældreinddragelse, som passer ind i skolernes praksis. Derudover kan skolerne bidrage med at fremhæve opmærksomhedspunkter ved implementering af erhvervspraktik for alle elever. Forslag til proces og organisering heraf fremgår i vedlagte implementerings- og procesplan (bilag 3).


Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter af skoleledere fra overbygningsskoler, lederen af 10. klasse, erhvervsplaymakeren, ledelse og konsulent fra Center for Børn og Læring samt ledelsesrepræsentanter fra uddannelsesvejledningen (beskæftigelsesforvaltningen). Arbejdsgruppen vil i løbet af skoleåret 2020/2021 udarbejde konkrete modeller for erhvervspraktik, samt beskrive hvilke ressourcer og understøttelse, der er behov for for at alle elever kan komme i meningsfuld praktik. Sideløbende vil der gennem erhvervsplaymakeren arbejdes med opbygning af samarbejde med lokale virksomheder med henblik på at understøtte samarbejdet mellem folkeskoler og virksomheder og motivere virksomhederne til at indgå praktikforløb. Arbejdsgruppen vil yderligere komme med forslag til konkrete forældreinddragende indsatser – enten i form af et inspirationskatalog, som skolerne kan bruge lokalt, eller som en central indsat for alle.


Børne- og Familieudvalget vil i foråret 2021 blive præsenteret for produktet af arbejdsgruppens arbejde, og fra skoleåret 2021/2022 vil beslutningen om erhvervspraktik for alle elever træde i kraft.

Økonomi

Afhængigt af hvordan det besluttes at arbejde med indsatserne, kan det kræve ressourcer til eksempelvis transport, koordinatorfunktion på skolerne, indkøb af praktikportal mv.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender indsatsens spor og implementeringsproces.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport på skoleområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for skoleområdet blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2020. Umiddelbart herefter udsendte Børne- og Undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse med nye krav til kvalitetsrapporten i folkeskolen. Derfor fremlægges nu et tillæg til kvalitetsrapporten til godkendelse.


Det bemærkes, at den oprindelige kvalitetsrapport og tillægget efter godkendelse i Børne- og Familieudvalget sendes samlet til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Den nye Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen udstedes som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten.


I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at følgende nye oplysninger fremgå af tillægget til kvalitetsrapporten i indeværende skoleår:


 1. Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal tilføjes som obligatorisk resultatoplysning, jf. § 2.
 2. Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte
  anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20. Der skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse.
 3. Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget godkender tillægget til kvalitetsrapporten på skoleområdet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om Børnetalsprognosen 2021 - 2031

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børnetalsprognosen udarbejdes hvert andet år. Der blev sidst lavet børnetalsprognose i 2018. Den nye Børnetalsprognose viser den forventede udvikling i børnetallet i de kommunale og selvejende dagtilbud fra 2021 - 2031.


Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen (bilag) viser den forventede udvikling i børnetallet i kommunens dagtilbud for 2021 - 2031.


Børnetalsprognosen er udarbejdet ud fra befolkningsprognosen (med korrektioner) samt udtræk fra kommunens fagsystem på dagtilbudsområdet.


For at kunne give et kvalificeret bud på udviklingen i børnetallet på dagtilbudsområdet er det nødvendigt at foretage en række korrektioner på befolkningsprognosens børnetal. Dette skyldes blandt andet, at:

 • nogle børn påbegynder pasning tidligere eller senere end ved det hele årsskifte
 • ikke alle børn er i pasning
 • nogle børn passes i andet dagtilbudsdistrikt, end hvor de har bopæl


Korrektionerne samt principperne for pasningsgarantien udgør forudsætningen for beregningen af Børnetalsprognosen. I Børnetalsprognosen beskrives derfor først forudsætningerne og beregningerne, hvorefter selve prognosen præsenteres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager Børnetalsprognosen 2021 - 2031 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-18 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Elev- og Klassetalsprognosen 2020/21 til 2033/34

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Elev- og klassetalsprognosen udarbejdes hvert andet år. Der blev sidst lavet Elev- og Klassetalsprognose i 2018. Den nye elev- og klassetalsprognose viser den forventede udvikling i de kommunale folkeskoler samt fri-/privatskolerne fra 2020/21 til 2033/34.


Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Elev- og klassetalsprognose (bilag) viser den forventede udvikling af børnetallet i de kommunale samt fri-/privatskoler fra 2020/21-2033/34.


Elev- og klassetalsprognose er udarbejdet ud fra befolkningsprognosen (med korrektioner) samt udtræk fra kommunens elevadministrationssystem.

For at kunne give et kvalificeret bud på udviklingen i børnetallet på skoleområdet er det nødvendigt at foretage en række korrektioner på befolkningsprognosens børnetal. Dette skyldes,

 • at nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en fri-/privatskole eller efterskole
 • at andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i
 • at nogle elever går i skole i en anden kommune
 • at Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner


Disse korrektioner samt principper for klassedannelse udgør forudsætningerne for beregningen af prognosen. I Elev- og Klassetalsprognosen beskrives derfor først forudsætningerne og beregningerne for prognosen, hvorefter selve prognosen præsenteres. Det nuværende søgemønster til forskellige skoletilbud forudsættes fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager Elev- og Klassetalsprognosen 2020/21 - 2033/34 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om tiltag og fremtidsvisioner for Dagplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Nedenstående orientering var på dagsordenen på Børne- og Familieudvalgsmødet den 1. juli 2020 (punkt 91), her besluttedes det at udsætte sagen til mødet den 19. august.


Dagplejen i Herning Kommune har en vision om at blive Danmarks bedste Dagpleje. Der arbejdes derfor med at omsætte visionen i hverdagen i Dagplejen. Konkret kommer det blandt andet til udtryk ved, at der arbejdes med Dagplejen som professionelle læringsfællesskaber.


Børne- og Familieudvalget orienteres om tiltag og fremtidsvisioner for Dagplejen.

Sagsfremstilling

Dagplejen i Herning Kommune har en vision om at blive Danmarks bedste Dagpleje. Der arbejdes derfor med at omsætte visionen i hverdagen i dagplejen. Konkret kommer det blandt andet til udtryk ved, at der arbejdes med:


 • Dagplejen som professionelle læringsfællesskaber
 • Større trivsel og udvikling i Dagplejen til gavn for alle børn, forældre og medarbejdere


Som et led i udmøntningen af visionen er følgende tiltag iværksat:


 • Flere behovstilsyn hos den enkelte dagplejer med tæt sparring og opfølgning fra konsulenterne
 • Konsulenternes deltagelse i legestuerne med fokus på udvikling af hverdagens pædagogiske praksis
 • Personalemøder afholdes i distrikterne med fokus på dialogen og lokal forankring

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.


Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-4-20 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af afvikling af inventar og løsøre fra Skolen på Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XXØvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Beslutning om afvikling af inventar og materiel fra Skolen på Sønderager fremlægges for Børne- og Familieudvalget. Forslaget er i tråd med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning på mødet 9. december 2019, punkt 380.

Sagsfremstilling

Bygningerne ved Skolen på Sønderager skal rives ned i sommeren 2021 for at gøre plads til byggegrunde. Skolen har tidligere huset Autismeklasserne (er flyttet til Valdemarskolen), 10. klasserne (er flyttet til Herningsholm Erhvervsskole) og talentklasserne (flytter til nye lokaler på Holing juni 2021).


I forbindelse med afviklingen af bygningerne ønsker Børn og Unge at realisere løsører og inventar i følgende prioriteret rækkefølge:

1. Talentklasserne og Valdemarskolen får det løsører og inventar, de kan bruge

2. Øvrige skoler og kommunale daginstitutioner får det løsører og inventar, de kan bruge

3. Resterende forsøges solgt til private til markedspris

4. Er der mere tilbage, tilbydes det til frivillige organisationer, foreninger m.v.

5. Resten bortskaffes i forbindelse med nedbrydningen af skolen


Afviklingen af materiel og inventar til andre skoler og institutioner vil begynde i efteråret 2020. Det vil ske på en måde, som ikke er til gene for Talentklassernes hverdag og skolegang.


Eventuelle kunstgenstande eller designermøbler sælges eller foræres ikke væk uden godkendelse af chefen for Økonomi.


IT-udstyr nedtages af IT-afdelingen og genbruges i det omfang, det er muligt. Elektroniske låsesystemer, belysning og andre installationer nedtages af Kommunale Ejendomme og genbruges i det omfang, det er muligt.


Det er vanskeligt at sige, hvor meget der kan sælges til private. I forbindelse med lukning af Gjellerupskolen og Hammerum Skole blev der solgt for ca. 150.000 kroner. Som en væsentlig sidegevinst var "Åben-hus" arrangementet på disse to skoler et stort og populært tilløbsstykke for mange borgere, hvor mange ting blev købt til genanvendelse eller minder om skolerne.


Ovenstående prioriterede plan er i tråd med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 9. december 2019, punkt 380.

Økonomi

Indtægter ved salg til private tilgår Brændgårdskolen, da skolen skal finansiere nyt inventar og IT-udstyr til de nye klasser på Holing. Her kan det gamle inventar og IT-udstyr fra Skolen på Sønderager kun genbruges i meget begrænset omfang.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget videresender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefaling om godkendelse af forvaltningens plan for afhændelse af inventar og materiel fra Skolen på Sønderager.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Børne- og Familieudvalget forslår at bytte rækkefølgen mellem punkt 3 og 4 om, således at foreninger og frivillige får mulighed for at komme ind inden, der sælges til private.

 

Sagsnr.: 02.00.00-A21-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om håndtering af kapacitets- og bygningsmæssige udfordringer i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Jonsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev den 1. juli (punkt 94) orienteret om idéoplæg til håndtering af kapacitets- og bygningsmæssige udfordringer i Lind. På dette møde fremkom der ønsker om at undersøge yderligere muligheder. Et nyt idéoplæg fremlægges på mødet til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget blev den 1. juli (punkt 94) orienteret om idéoplæg til håndtering af kapacitets- og bygningsmæssige udfordringer i Lind. På dette møde fremkom der ønsker om at undersøge yderligere muligheder i forbindelse med håndteringen af kapacitets- og bygningsmæssige udfordringer i Lind.


Der er udarbejdet nye børnetalsprognoser, hvilket giver en indikation af nedenstående udfordringer i Børneoasen Lind:

 • I 2025 forventes efterspørgsel efter pasningen i Børneoasens vuggestue at overstige kapaciteten, hvilket fortsætter i den resterende prognoseperiode (frem til og med 2031)
 • På nuværende tidspunkt mangler der ca. 19 børnehavepladser i Børneoasen Lind, og i 2021 forventes ca. 18 manglende pladser. I 2022 forventes 46 manglende børnehavepladser. Tendensen med mangel på pladser i Børneoasens børnehave fortsætter i hele prognoseperioden (frem til og med 2031). Der er iværksat en midlertidig løsning med lån af lokaler på Lind skole.


På baggrund af ovenstående udfordringer, er der udarbejdet idéoplæg, som præsenteres på mødet til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Ansøgning fra Vestervangskolen om nyt Billedkunstlokale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Esben Hedegård, Michael Kamp

Sagsresume

Vestervangskolen søger om tilskud til nyt billedkunstlokale. Billedkunstlokalet kan ikke anvendes til undervisning som det er nu, da der er konstateret forurening af indeklimaet. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Vestervangskolen har sendt en ansøgning om flytning af Billedkunstlokalet fra kælderen til stueplan. Vestervangskolens billedkunstlokale ligger i en kælder med dårligt indeklima, lugtgener og begrænset indfald af dagslys. Disse gener har betydning for elevernes og lærernes arbejdsmiljø.


I forbindelse med skolens ansøgning blev lokalerne besigtiget af byggesagkyndige fra Kommunale Ejendomme. På den baggrund blev der igangsat en undersøgelse for indeklimaforurening. Undersøgelsen viste et forurenet indeklima, der stammer fra gulvkonstruktionen. Der har for år tilbage været en omfattende vandskade i krybekælderen under lokalet, og det formodes at være kilden til forureningen. Lokalet bliver nu saneret, og konstruktionen udbedres. Blandt andet brydes gulvet op, der støbes nyt gulv, al inventar og løsøre rengøres eller destrueres. Beslutningen om fremtidig anvendelse af lokalet afventer færdiggørelsen af det nævnte arbejde.


Derudover finder skolen, at kælderlokalets begrænsede dagslys, lave loftshøjde og dårlige indretning ikke inspirerer til kreativ udvikling og æstetisk dannelse, sådan som vejledningen til Billedkunst beskriver faget. Billedkunst er idag et eksamensfag i udskolingen.


Skolen ønsker et fremtidsikret, sundt og inspirerende billedkunstlokale. Det kan lade sig gøre ved at flytte billedkunst til stueplan. Det forudsætter dog, at man etablerer to nye lokaler i fællesrummet "Engen" og flytter skolens Styrkecenter og Dansk som andetsprog hertil. Derved bliver det muligt at ombygge og placere billedkunstlokalet i stueetagen umiddelbart overfor skolens Håndværk og Design lokale, hvilket også muliggør synergi mellem undervisningen i de 2 praktiskorienterede fag.


Det skal bemærkes, at kælderlokalet er godkendt til undervisningsbrug, da byggelovgivningen var anderledes på etableringstidpunktet.

Økonomi

Udgifterne til indeklimasaneringen kendes endnu ikke, da arbejdet pågår. Udgifterne til efterfølgende retablering af kælderlokalet afhænger af kælderlokalets fremtidige anvendelse. Opgaven finansieres fra vedligeholdelseskonti på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme.


Etablering af to nye lokaler på "Engen" og ombygning til nyt billedkunstlokale er budgetteret til 0,6 mio. kr. Heraf 0,15 mio. kr. til inventar, da en del inventar forventes destrueret i forbindelse med saneringen. Derudover er det muligt at genbruge skabe mv. fra Skolen på Sønderager.


Vestervangskolen ser sig ikke i stand til at finansiere flytningen af billedkunstlokalet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-A00-3-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Ansøgning fra Læringscenter Syd om renovering af bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Udvalget orienteres om, at Læringscenter Syd har sendt en ansøgning om opdatering/renovering af deres skoler, så skolerne kan fremstå imødekommende, sundhedsmæssigt forsvarlige samt indbyde til god og inspirerende læring.

Sagsfremstilling

I ansøgningen skriver bestyrelsen blandt andet, at begge skoler kalder på en opdatering i forhold til at imødekomme gældende standarder for fysisk læringsmiljø dog mest påkrævet i Kølkær.


Kølkær skole var tidligere overbygningsskole, men i dag bruges mange af lokalerne ikke, hvilket giver et dårligt indtryk og negative forventninger.


Bestyrelsen ønsker en opdatering/renovering af skolerne, hvor der også tages stilling til de mange arealer, som ikke bruges i dag.

Økonomi

Der er ikke muligt at løfte skolerne som ønsket inden for de afsatte midler til vedligeholdelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Anlægsregnskab vedr. standplads til bus på Børnehuset Brændgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende etablering af standplads til bus ved Børnehuset Brændgård. Anlægsregnskabet fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 17. december 2019 på 120.000 kr., fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende standplads til bus ved Børnehuset Brændgård, sted nr. 514090.


Når man har en bus som "rullende grupperum", skal der etableres en standplads til bussen. Standpladsen skal have fast bund, mulighed for at tømme spildevandtanken i en spildevandskloak og mulighed for at påfylde vand og strøm på bussen. Børnehuset Brændgård havde en velegnet plads med fast bund, men der skulle etableres spildevandsbrønd, vandforsyning og strømskab. Bussen bruges til grupperum for 22 børn.


Anlægsprojektet har omfattet klargøring af bus samt etablering af spildevandsbrønd, vandforsyning og strømskab på allerede eksisterende plads med fast bund.Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Anlægsregnskab vedr. etablering af vuggestuepladser i Molevitten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuepladser i Molevitten. Anlægsregnskabet fremlægges til udvalgets godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 12. november 2019 på 803.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende etablering af 19 vuggestuepladser i Molevitten, sted nr. 513097.


Molevitten er en selvejende institution, og institutionen ejer selv ejendommen Trekløver. Det vil sige, at bygningsændringerne/-forbedringerne efterfølgende tilgår den selvejende institution. Lokalerne, som fremover skal anvendes til vuggestue, er beregnet til børnehavebørn. Børnehavebørnene er flyttet til Paletten, hvor der er plads, efter fritidshjemsbørnene er flyttet til skolens SFO.


Anlægsprojeket har omfattet ombygning at lokalerne, som før rummede børnehavebørn. Der er installeret hæve/sænkeborde og lavet toiletter målrettet vuggestuebørn samt etableret krybberum og legepladsfaciliteter mm.Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på Corona-situationen
 • Brev fra børne- og undervisningsministeren (se bilag)
 • Brev vedr. unge og alkohol fra Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (se bilag)

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer