Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 19. januar 2016
Mødested: KL´s Børn & Unge Topmøde, Ålborg

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.03.00-P21-1-15 Sagsbehandler: Mette Isager-Nielsen  

Udmøntning af Byrådets beslutning om kapacitetstilpasning på Specialundervisningsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Bo Meldgaard, Eigil Jensen

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 besluttede Herning Byråd, at der skulle ske en kapacitetstilpasning på special-undervisningsområdet.

 

Beslutningen handler om en besparelse på 1 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i 2017 og årene fremover. 

 

Sagsfremstilling

Ledelsen i Center for Børn og Læring nedsatte ultimo oktober 2015 en arbejdsgruppe.

 

Arbejdsgruppen har bestået af følgende medlemmer:

 

- Sven Nørgaard (formand)

- Bo Meldgaard, CBL

- Knud Erik Riis, CBL

- Eigil Jensen, Områdeleder, CBF

- Erik Søgaard, skolelederrepræsentant

- Dorte Georgsen, skolelederrepræsentant

- Helen Sørensen, medarbejderrepræsentant

- Mette Isager-Nielsen, sekretær

- Casper Nielsen, Kørselskontoret (ad hoc)

 

Arbejdsgruppen har afdækket en række emner på special-klasseområdet i henhold til kommissoriet. Udover at indfri besparelserne vedtaget af Byrådet i forlængelse af ”Mulighedskataloget” er der yderligere skabt et nødvendigt provenu, der skal anvendes i forbindelse med afviklingen af enkeltinkluderede.

 

Arbejdsgruppens rapport vedlægges sagen som bilag.

 

 

Kørsel af elever til specialtilbud:

 

Ved den årlige re-visitation til specialklasserne vurderes det, om eleven kan overgå fra taxa til offentlig transport. Denne praksis gælder fra 12 års alderen.

 

Det anbefales at re-visitationen indføres for eleverne i centerklasserne med virkning fra 1. aug. 2016 og skønner, at ca. 4 elever fremover vil kunne benytte offentlig transport frem for taxa – stigende til 8 elever fra 1. august 2017.

 

Til at understøtte ovenstående vil det være optimalt om der er bybusstoppested tæt ved skoler med specialtilbud i Herning By og omegn. Specielt er der langt fra nærmeste bybusstoppested til Skolen på Sønderager. Dette bør ændres i forbindelse med Bybusplanlægningen for 2017 og frem.

 

 

Ændring af specialklassestruktur:

 

Der vil blive en del ledige pladser (10-15) i skoleåret 2016-17 i Ung-Hernings skoletilbud Helius. I forhold til aldersgruppe svarer den til elevernes alder i specialklassen på Hammerum Skole.

  

Forslag: Specialklassen i Hammerum nedlægges med virkning fra 1. august 2016 og eleverne overføres til Ung-Hernings tilbud Helius.

 

Det vil betyde en besparelse på 1.425.000 kr. helårligt til undervisere og undervisningsmidler. Hertil kommer 10 færre pladser til kørsel a 55.000 kr. årligt.

  

I Hjørnehuset på Lind Skole er der i indeværende skoleår kun 6 elever. Dette tilbud foreslås nedlagt med virkning fra 1. august 2017 – eleverne fordeles på de eksisterende tilbud.

 

Det vil betyde en besparelse på 1.191.000 kr. helårligt til undervisere og undervisningsmidler. Hertil kommer 6 færre pladser til kørsel a 55.000 kr. årligt.

  

Ved nedlæggelse af såvel Hammerum som Lind skolers specialklasser – bliver der 2 færre enheder til kørselslogistikken. Jo færre enheder jo mere rationelt og dermed færre udgifter. Det skønnes at den samlede kørselsudgift vil falde med 75.000 kr. årligt pr. enhed der lukkes. 

 

 

Omlægning af specialklassetillæg:

 

I henhold til gældende aftaler er der udbetalt et tillæg til undervisere i specialklasser. Tillægget har jvf. udtræk fra lønningskontoret udgjort 1.650.000 kr. årligt. Disse aftaler er nyligt ændret, så det fremover udfases. Nye undervisere i specialklasserne får således ikke tillæg oveni lønnen for undervisning i specialklasser. I takt med denne udfasning indgår værdien heraf i sagen.

 

 

Ressorucetildeling:

 

Ressourcetildelingen til alle specialklasser (på nær Vestervangskolen) tildeles pr. klasse.

 

Det anbefales, at følgende skolers specialklasser med virkning fra 1. august 2016 overgår til tildeling pr. elev:

 

-          Vildbjerg Skole

-          Sønder Felding Skole

-          Sunds Skole

-          Gjellerupskolen

-          Gullestrup Skole

 

Nuværende ressource anvendes fortsat uændret – men udmåles fremover pr. elev i forhold til antal normerede pladser. Er der færre elever end normeringen er sat til reduceres tildelingen tilsvarende.

 

Traditionelt viser planlægningstallene fra marts måned at være større end det faktiske elevtal. Dette betyder at der fremover ved en elevtals tildeling for ovennævnte skoler vil ske en tilbagebetaling. Ud fra de sidste års planlægningstal sammenholdt med de faktiske skønnes en reduktion i udgifter på 600.000 kr. årligt.

 

 

Specialelever anbragt i andre kommuner:

 

Resultaterne af projekt Knæk Kurven siden 2009 kan tydeligt ses på udgifterne til undervisning af elever anbragt i andre kommuner. Den ny inklusionsstrategi kombineret med Sveriges-projektet forventes yderligere at forstærke denne proces.

 

Ved overgangen til 2016 forventes således en mindre udgift på 1,2 mio. kr.

 

 

Økonomi – angivet i årlige 1000 kr.:

 

 

2016

2017

2018

2019

Mulighedskatalog

- 1.000

-3.000

-3.000

-3.000

 

 

 

 

 

Nedlæggelse af specialklassen ”Opti” på Hammerum Skole 1. aug. 2016 – 10 pladser

594

1.425

1.425

1.425

Færre kørselsudgifter 10 x 55.000 kr.

229

550

550

550

Nedlæggelse af specialklassen ”Hjørnehuset” på Lind Skole 1. aug. 2017 – 6 pladser

 

496

1.191

1.191

Færre kørselsudgifter 6 x 55.000 kr.

 

138

330

330

Kørselsoptimering ved 2 færre enheder

31

106

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/8 centerelever overgår fra taxa til offentlig transport henholdsvis 1. aug. 2016 / 2017

67

227

320

320

 

 

 

 

 

Udfasning af Special Klasse tillæg

725

1.000

1.200

1.300

 

 

 

 

 

Andre kommuner

1.100

1.200

1.900

1.900

 

 

 

 

 

Elevtals-tildeling

250

600

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlægges til skolerne i forbindelse med afskaffelse af enkeltinkluderede elever

1.996

2.742

4.666

4.766

 

 

Enkeltinkluderede elever:

 

Antallet af enkeltinkluderede elever har været stærkt stigende gennem de sidste 8 år. I indeværende skoleår er der således 145 enkeltinkluderede i Herning Kommune.

 

Visitationen af enkeltinkluderede er sket efter samme praksis som elever, der er visiteret til specialtilbud. Når et barn er godkendt til enkeltinklusion bevilges skolen et antal ugentlige timer til støtte.

 

I 2014 ændrede Undervisningsministeriet specialundervisningsbekendtgørelsen på en række områder. I relation til enkeltinkluderede hedder det fremover, at der først er tale om specialundervisning, når det har et omfang af mindst 12 lektioner (a 45 min) ugentlig. I Herning Kommune er der kun 4 elever der opfylder dette krav. De øvrige 141 nuværende enkeltinkluderede elever, der typisk får 4-5 lektioner i ugentlig støtte betragtes ikke fremover som værende specialundervisningselever – og dermed ikke et anliggende for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – men noget der klares lokalt på skolen.

 

Konsekvensen af ovenstående er, at midlerne som hidtil har været anvendt til enkeltinklusion udlægges til skolerne til børn i udsatte positioner eksklusiv midlerne til elever med mindst 12 ugentlige støttelektioner. Syn- og hørehandicappede er ikke omfattet af udlægningen

 

Det vil ikke være muligt at fordele beløbet efter elevtallet på de enkelte skoler uden at en del vil få underskud. Arbejdsgruppen har derfor fået udarbejdet en opgørelse over de enkelte skoledistrikters gennemsnitlige hustandsindkomster – denne kombineret med skolernes elevtal med vægtningen 50 – 50 foreslås anvendt.

 

Der foreslås reserveret en pulje i 2017, 2018 og 2019 til udligning af 7 skoler, der udviser et minus. Det er specielt 2 skoler, der har et stort minus – Skarrild Skole og Ørnhøj Skole. Ved at udligne frem til 2020 er de nuværende enkeltinkluderede elever på disse skoler videre i skolesystemet. Summen af de 7 skolers minusser udgør 680.000 kr.

 

Fremadrettet klares denne opgave på den enkelte skole – dukker der væsentlige udfordringer op håndteres de af skolen i samarbejde med forvaltningen.

 

 

Samlet til fordeling:

 

 

2016

2017

2018

2019

Jvf. Økonomiopgørelsen side 13

*  1.996

2.742

4.666

4.766

Værdi enkeltinkluderede – tabel side 15

 

11.997

11.997

11.997

 

 

 

 

 

Samlet til udlægning

 

16.735

16.663

16.763

Pulje til 5 skoler

 

680

680

680

Udlægges til skoler

 

16.100

16.100

16.100

 

 

 

 

 

Balance

 

-45

-117

-17

 

Fordelingen til de enkelte skoler følger af omstående tabel.

I 2020 og overslagsår er der årligt en restpulje på 663.000 kr. Forslag: Midlerne anvendes til videre-/efteruddannelse til undervisere i specialklasser – puljen udmøntes til målrettet kursusvirksomhed, der aftales mellem de pågældende skoler og forvaltningen.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget godkender
at specialklassen ”OPTI” på Hammerum Skole nedlægges med virkning fra 1. aug. 2016
at specialklassen ”Hjørnehuset” på Lind Skole nedlægges med virkning fra 1. aug. 2017
at elever i Centerklasserne gennemgår en ”kørselsvisitation” fra 12 års alderen med opstart i forbindelse med re-visitation foråret 2016
at de i økonomiskemaet opgjorte beløb anvendes til indfrielse af Byrådets beslutning om reduktioner på 1 mio. kr. i 2016 og 3. mio. kr. i 2017 og overslagsår, samt til en omlægning af enkeltinkluderede elever
at enkeltinkluderede – i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om specialundervisning fremover håndteres på skolerne, dog undtaget elever med syn og hørehandicap samt elever med mindst 12 ugentlige specialundervisningslektioner
at udlægning af midler til skolerne sker efter et vægtet gennemsnit af elevtal og husstandsindkomst i forholdet 50 – 50
at forvaltningen foretager en mellemregning for de nuværende enkeltinkluderede elever, der er placeret på en anden folkeskole end distriktskolen
at den afsatte pulje på 680.000 kr. i 2017 – 2019 anvendes til udligning på skoler med underskud i forbindelse med omlægningen
at restpuljen på 663.000 kr. i 2020 og overslagsår anvendes til videre-/efteruddannelse til undervisere i specialklasser – puljen udmøntes til målrettet kursusvirksomhed, der aftales mellem de pågældende skoler og forvaltningen.
at alle udlagte midler er øremærket til supplerende undervisning
at Børne- og Familieudvalget følger udviklingen gennem de årlige kvalitetsrapporter
at Børne- og Familieudvalget sender sagen til høring på skolernes samrådsmøde d. 28. januar 2016
at sagen genoptages på udvalgets møde d. 10. februar 2016

 

 

 

Beslutning

Indstillinger godkendt.

 

Ulrik Hyldgaard deltog ikke under punktet.


Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 19. januar 2016:

Ulrik Hyldgaard

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.01-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Regelforenkling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har opfordret kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at melde tilbage til administrationen, når de oplever unødvendigt bureaukrati. Formålet er at få identificeret mulige områder, hvor regelforenklinger kan gennemføres. Enten af kommunen selv. Eller eventuelt ved at påvirke lovgiverne. Målet er at frigøre ressource decentralt.

 

Alle udvalg opfordres til at give input til, hvor regelforenklingerne kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Direktionen har iværksat en proces for at få input fra decentrale institutioner. Supplerende opfordres udvalgene til at byde ind.

  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter eventuelle input til regelforenkling.

Beslutning

Drøftet og input indgår i det videre forløb.

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Løvbakke Natur- og Læringscenter - udviklingsmidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulslen, Martin Skøtt, Preben Siggaard

Sagsresume

Forvaltningen anbefaler, at udvalget afsætter 100.000 kr. fra rådighedspuljen i 2016 til udarbejdelse af en kvalificeret projektbeskrivelse for udvikling af et evt. kommende Løvbakke Natur- og Læringscenter.

Sagsfremstilling

Hele området i Løvbakke Naturcenter og Dyrehave samt Løvbakke Naturskole har øgede besøgstal. Derfor er der behov for opgradering af anlæg og faciliteter, som kan understøtte de mange besøg og brug af området. Alene i 2014 er der registreret over 54.885 besøgende. Desuden ligger 12 folkeskoler, med 5.700 elever, inden for en radius af 10 km, og området ligger 5 km fra centrum af Herning.

 

På tværs af forvaltningerne, Børn og Unge samt Teknik og Miljø, har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forprojekt til udvikling af Løvbakke Natur- og Læringscenter.

 

Politisk er der fremsat et ønske om, at der på forårskonferencen 2016 fremlægges et kvalificeret oplæg til et samlet projekt. På den baggrund anbefaler forvaltningen af der afsætttes 100.000 kr. til formålet. Beløbet skal bruge til bl.a. at lave et skitespojekt med hjælp fra konsulenter samt udarbejdelse af overslag for realisering af et samlet projekt. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 30. november 2015, pkt. 227:

at

der af rådighedspuljen for 2016 på i alt 0,5 mio. kr. afsættes i alt 100.000 kr. til udarbejdelse af en kvalificeret projektbeskrivelse.

 Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015, pkt. 227:

Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget afsætter et tilsvarende beløb indenfor deres budgetområde.

 

Forslag til skitseprojekt for Løvbakke Natur- og Læringscenter præsenteres for Børne- og Famlieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forud for budgetkonferencen.

 

Sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget.

 

Orientering om arbejdet med projektets indhold på kommende udvalgsmøde.

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og frem afsat en rådighedspulje på 0,5 mio. kr., som Teknik- og Miljøudvalget kan disponere over.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der af Puljen til projekter (papirpenge), sted nr. 301085 03, for 2016 på i alt 325.000 kr. afsættes i alt 100.000 kr. til udarbejdelse af en kvalificeret projektbeskrivelse

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-2-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Aktivitetshus i forbindelse med Kraftcenter Brændgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Hæsum

Sagsresume

Med afsæt i Herning Kommunes politiske målspor for 0-18 års området

 •        Alle børn skal være en del af fællesskabet
 •        Alle børn skal blive så dygtige, de kan

Ønskes der gennem etableringen af Kraftcenter Brændgård et fokus på de udfordringer der er i området.

 

Daginstitutionen Galaxen har indsendt opfordring til at placere dette kraftcenter i forbindelse med Galaxen.

 

Institutionen beskriver muligheden for bl.a. at bidrage med deres faglighed i forhold til blandt andet Herningmodellen, sprog, familieguider, samarbejde med Brændgårdskolen, daginstitutionen Brændgård og områdets dagplejere samt deres specialtilbud.

Sagsfremstilling

Herning Kommune, vil på baggrund af en henvendelse fra Ungdommens Røde Kors (URK) og daginstitutionen Galaxen, indgå i et samskabelsesprojekt om, at løfte de sociale udfordringer i Brændgård bl.a. igennem en frivilligbaseret indsats.

Herning Kommune og URK ønsker således i samarbejde, at etablere et aktivitetshus i forbindelse med Kraftcenter Brændgård, med frivilligdrevne aktiviteter for områdets børn og unge i alderen 8-20 år.

 

 Fakta om Brændgård området:

 •         Området har en stor andel af beboer/familier med anden etnisk baggrund.
 •         Der er en del sårbare og udsatte familier, børn og unge – som er økonomiske trængte og med få ressourcer.
 •         KFUM og K (KOM) har to ugentlige klubtilbud for unge
 •         KFUM og K (KOM) har åbne caféeftermiddage i Café Liv hver onsdag.

 

Formålet med projektet er at imødekomme nogle af de behov og udfordringer, vi møder i Brændgård. Projektet fokusere således på, at skabe en aktiv og meningsfuld fritid for børn og unge igennem nuværende og kommende aktiviteter i området.

Igennem projektet skal vi løfte Brændgård og mærke en sænkning af de sociale udfordringer.

 

Målsætningen med projektet er at etablere et aktivitetshus med frivilligbaserede aktiviteter afholdt af URK kombineret med eksisterende aktiviteter afholdt af Cafe Kom. Endvidere vil der også være et samarbejde om, at etablere aktiviteter, der igangsættes af allerede eksisterende aktører i området. Dette skal til sammen udgøre en samlet indsats, der kan løfte Brændgård både kulturelt og socialt.

For at den samlede indsats skal blive synlig for borgerne i Brændgård, er det en forudsætning, at aktiviteterne og dermed også aktørerne kan blive samlet i samme lokaler. Derfor ses det som en mulighed, at aktivitetshuset placeres i lokaler på Brændgårdskolen, eller i lokaler i Den selvejende institution Brændgård.  

Bestyrelsen fra institutionen Brændgård har beskrevet deres overvejelser i forbindelse med etablering af Karftcenter i deres lokaler i kælderen.

 

 

 Metode: Ungdommens Røde Kors vil tilbyde varierede aktiviteter som fx lektiecafé, madklub, weekendlejr og lignende. Områdets børn og unge vil igennem tilbuddene møde voksne rollemodeller, som kan være med til at skabe ejerskab og tilhørsforhold til området.

Derudover vil URK etablere en mentorordning med fokus på uddannelse og livsmestring for målgruppen 11-20 år.

 

Det kan oplyses, at Byrådet på deres møde d. 25.8. 2015 besluttede, at imødekomme ansøgning fra Café KoM med 10.250 kr. om måneden i en periode frem til Kraftcenter Brændgård etableres.

Udgiften finansieres indenfor Børne- og Familieudvalgets ramme.

Økonomi

Herning Kommune står for driften, som indebærer:

 • Husleje
 • Rengøring
 • Forbrugsafgifter

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der bevilliges 200.000 kr. årligt, som anvendes til løbende aktiviteter og lønudgifter. Udgiften financeres på dagtilbudsrammen under Udvikling- og omstillingskonto
at KFUM og K (KOM) og andre aktører tænkes ind i projektet
at projektbeskrivelsen godkendes.

Beslutning

Indstillinger godkendt, idet det dog bemærkes at kraftcentret spredes over flere bygninger i området.

 

Ulrik Hyldgaard deltog ikke under punktet.


Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 19. januar 2016:

Ulrik Hyldgaard

 

Sagsnr.: 82.04.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til flytning af vuggestuepladser til Holbækvej 40 fra Valdemarsvej 20.

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning om at afhænde Valdemarsvej 20 fra den selvejende daginstitutino Østbyens Børnehuse, søges der om frigivelse af midler til etablering af vuggestuepladser på adressen Holbækvej 40.

 

Der søges om frigivelse af midler til følgende:

 

Forandring af badeværelse, etablering af krybberum og legeplads:

184.000 kr.

Etablering af produktionskøkken til vuggestuebørn

388.000 kr.

Uforudsete udgifter

57.000 kr.

I alt

629.000 kr.

 

Der vil på adressen Holbækvej 40 blive plads til 13 vuggestuebørn.

Økonomi

Anlægssagen beløber sig til i alt 629.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb  på 629.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr.
at beløbet 629.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1.487.000 kr. på stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2016.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 17.00.35-G01-2-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Genoptagelse af fælles elevråd i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Hansen og Thomas Binderup

Sagsresume

Der ønskes etableret et fælles elevråd i Herning Kommune. Formålet er at styrke elevernes forståelse for de demokratiske processer i samfundet.

Genoptagelse af sag 101 fra Børne- og Familieudvalgets mødet den 28. oktober 2015.

 

På opfordring af Børne- og Familieudvalget er der den 30. november 2015 afholdt formøde med elevrådsformændene fra alle overbygningsskolerne, for at afklare elevernes ønsker og holdninger til et fælles elevråd.

UngHerning er tovholder på etableringen af elevrådet.

Sagsfremstilling

På mødet med elevrådsformændene blev det tilkendegivet, at der ønkes oprettet et fælles elevråd som et forsøg i skoleråret 2016-17 med en evaluering i marts 2017, samt at der ikke ønskes medlemsskab af Danske SkoleElever (DSE).

 

På mødet blev det endvidere foreslået, at første møde i det fælles elevråd afholdes i foråret 2016, således at repræsentanterne fra formødet kan understøtte opstarten af rådet og fortsætte arbejdet og tankerne fra formødet.

 

I folkeskolelovens §1stk. 3 står der: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.

 

Herning Kommune prioriterer de enkelte skolers elevrådsarbejde højt. Der er etableret elevråd på alle skoler, og dette arbejde understøttes lokalt gennem elevrådskontaktlærere på den enkelte skole.

 

Med afsæt i disse lokale elevråd udvikles et fælles elevråd for Herning Kommune. Det fælles elevråd skal bygge på to elementer. Det første er at udvikle elevernes forståelse for de demokratiske processer til gavn for den enkelte elev, men også generelt at styrke elevrådsarbejdet på skolerne. Det andet element er, at eleverne bliver inddraget i de beslutningsprocesser, som har indflydelse på deres egen hverdag på Herning kommunes skoler.

 

Formålet med det fælles elevråd er at:

 • Varetage elevernes interesser
 • Fremme elevernes medindflydelse på egne rammer
 • Styrke elevrådenes samarbejde mellem Herning Kommunes folkeskoler
 • Samarbejde med andre grupper om projekter af fælles interesse
 • Fungere som rådgivere og vejledere for de lokale elevråd på grundskolerne. Det kan f.eks. ske ved at medlemmerne af det fælles elevråd holder oplæg for elevrådene på grundskolerne.

 

Herning Kommune ønsker at skabe aktive og engagerede elever, der med tiden bliver aktive og engagerede samfundsborgere. For at understøtte denne vision er det nødvendigt at inddrage eleverne og give dem indflydelse på de demokratiske processer.

 

Herved opnås ikke blot demokratisk dannelse af eleverne, men samtidig også bedre trivsel og gladere elever, der tager medejerskab for deres uddannelse, medborgere og samfundet. De bidrager således til et godt skolemiljø, skaber gejst og engagement og er med til at styrke elevernes læringsmuligheder.

 

Målgruppen er elever i overbygningsklasserne på folkeskolerne i Herning Kommune. Rådet vil på sigt kunne udvides til også at inddrage elever fra mellemtrinnet således, at alle folkeskoler i kommunen er repræsenteret.

 

Det fælles elevråd etableres som et forsøg fra skoleåret 2016/17. Rådet består af elevrådsformændene fra de 15 overbygningsskoler samt Skolen på Sønderager. Rådet vælger en formand og en næstformand for det fælles elevråd på det 1. møde. Det fælles elevråd udvikler sin egen forretningsorden.

 

UngHerning fungerer som tovholder på det fælles elevråd, da ungdomsskolen i forvejen har kontakt til alle overbygningsskoler og samtidig har erfaring med ungdomsdemokratisk arbejde. UngHerning står for administration, koordinering, transport og planlægning af møderne m.v.

 

Det fælles elevråd vil naturligt kunne drage fordel af et samarbejde med Danske Skoleelever (DSE). Her vil aktivitetspakker og kurser rekvireres efter behov. DSE arbejder desuden med begrebet Elevvenlig Kommune. Dette kræver imidlertid et kommunalt medlemskab og medlemskab fra samtlige folkeskoler i kommunen. Medlemskab af DSE vil det første år koste kr. 50.000 - herefter vil den årlige udgift være kr. 40.000. Beløbet er oplyst af DSE, det er ekskl. moms og bygger på antallet af skoler i 2015.

 

UngHerning arrangerer transport for elevrådsrepræsentanterne til og fra de tre møder, således logistikken og ressourcer til transport ikke bliver en hindring for elevernes engagement.

 

Der planlægges med en prøveperiode i skoleåret 2016-17. I marts 2017 evalueres projektet med henblik på at afklare, om ordningen skal gøres permanent. Evalueringen sker ved, at elevrådsrepræsentanter og elevrådenes kontaktlærere udfylder et online spørgeskema via Survey Exact.

 

Sammenfatning fra formøde den 30. november 2015 til fælles elevråd i Herning Kommune

 

19 elevrådsrepræsentanter fra 15 overbygningsskoler var samlet for at diskutere oprettelse af et fælles elevråd i Herning Kommune samt tage stilling til rådets rolle og funktion såfremt det bliver oprettet.

 

Beslutninger:

1. På mødet blev det enstemmigt vedtaget, at der ønskes oprettet et fælles elevråd i Herning Kommune.

2. På mødet blev det enstemmigt vedtaget, at der ikke ønskes medlemskab af DSE (Danske SkoleElever)

 

Forslag til organisering:

1. Det foreslås at et fælles elevråd skal bestå at to elevrådsrepræsentanter fra hver skole. Den ene repræsentant er elevrådsformanden, mens den anden repræsentant skal sikre, at der er en repræsentant   fra 7. eller 8. årgang, som kan videreføre rådets arbejde og derved sikre kontinuitet.

2. Det foreslås at inddragelse af fødeskolerne skal ske ved, at repræsentanterne fra overbygningen også repræsenterer de tilhørende fødeskoler.

3. Det foreslås at der afholdes møde i det fælles elevråd en gang om måneden, dog minimum 4 møder årligt. Møderne afholdes som dagsarrangementer, dog ikke i eksamensperioden.

4. Det foreslås at første møde i det fælles elevråd afholdes i foråret 2016, således at repræsentanterne fra formødet kan understøtte opstarten af rådet og fortsætte arbejdet og tankerne fra formødet.

 

Emner som elevrådsrepræsentanterne ønsker at behandle:

1.  Sparring og idé-/erfaringsudveksling:

        - Rådet vil gerne have mulighed for at udveksle idéer og erfaring samt give sparring på hinandens problemstillinger.

2.    Studietid:

       - Rådet har et stort ønske om at debattere studietid, da det mener, at det med fordel kunne planlægges anderledes.

3.    Bevægelse i undervisningen:

       - Rådet har et stort ønske om at debattere bevægelse i undervisningen, da de oplever stor forskel på, hvordan dette udmøntes på de enkelte skoler og hos de enkelte lærere.

4.    Brobygning:

       - Rådet ønsker at arbejde på en udvidelse af den nuværende brobygning.

5.    Temadage:

       - Rådet har ønske om at udvikle nuværende og nye temadage, hvor alle kommunens skoler deltager. Dette strækker sig fra den nuværende bolddag i december som involverer flere skoler til nye  temadage, hvor der arbejdes med boglige fag.

 

Kompetenceudvikling:

-  Det foreslås at der arbejdes med udvikling af kompetencer inden for elevrådsarbejdet. Der peges konkret på kompetencer inden for bestyrelsesarbejde, projektmageri, entreprenørskab og kommunikation.

 

Andet:

-  Rådet vil gerne søge indflydelse på planlægningen af sidste skoledag.

Økonomi

Økonomien er baseret på 3 møder årligt. Møderne placeres med 1 i efteråret (ultimo september) samt 2 i foråret (medio januar og medio april). Eleverne foreslår to møder i foråret, da de ønsker at kunne påvirke kommende skoleårs planlægning samt have mulighed for at arrangere sidste skoledag.

 

Fravalget af Danske Skoleelever (DSE) blev gjort med argumentet om, at pengene til medlemsskabet kunne gøre bedre gavn ved flere møder i det fælles elevråd samt oprettelse af et tværkommunalt samarbejde med fælleselevråd i de omkringliggende kommuner.

 

 

Pr. år v/ 3 møder:

Udgifter til materialer, transport, koordinering, administration samt afholdelse af møder.

Kr. 36.500,-

Udgifter til kursus samt tværkommunalt samarbejde med fælles elevråd i omkringliggende kommuner.

Kr. 23.000,-

I alt:

Kr. 59.500,-

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der i skoleåret 2016-17 etableres et fælles elevråd i Herning Kommune med opstart i foråret 2016
at det fælles elevråd består af elevrådsformændene fra overbygningsskolerne samt repræsentant fra 7. eller 8. årgang
at ordningen med et fælles elevråd evalueres i marts 2017, herunder det fælles elevråds indsatser på grundskolerne
at det fælles elevråd udvikler sin egen forretningsorden
at ordningen med fælles elevård finansieres med 59.500 kr. fra Børne- og Familieudvalgets disponible pulje.

 

 

Beslutning

Indstillinger godkendt.

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Indskrivning til 0. klasse skoleåret 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg

Sagsresume

Oversigt over elevtal, antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt, ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisnnigspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2016/17, samt antallet af ansøgninger om skolegang i et andet skoledistrikt og antallet af ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn. Bilag 1.

 

Der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen herfor er den 1. marts 2016.

 

Ligeledes er medtaget oversigt over indskrivningstallene fra skoleåret 2009/10 til og med skoleåret 2016/17. Bilag 1 A.

 

I bilag 2 er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal, antal klasser og timeforbrug ud fra følgende kriterier:

 

l: Alle ansøgninger imødekommes

ll: Ingen ansøgninger imødekommes

 

Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilke skoler, der søges.

 

Iflg. folkeskoleloven må der ved skoleårets start højest være 28 elever i hver klasse.

 

Der er særligt mange der ønsker, at deres barn skal gå på Vildbjerg Skole og Kildebakkeskolen. Der er flere ansøgninger end der er plads til på skolerne.

 

Problemstillingen på Vildbjerg Skole ser ud som følgende:

 

 • 45 elever er indskrevet fra eget distrikt
 • 14 elever søger til Vildbjerg Skoles distrikt, heraf 9 med søskende på skolen
 • Udover ansøgere med søskende på skolen fordeler de øvrige sig således:

4 elever fra Timring Skole

1 elev fra Sinding-Ørre Midtpunkt

 • Der findes ikke lokaler til 3 0. klasser

 

Problemstillingen på Kildebakkeskolen ser ud som følgende:

 

 • 24 elever er indskrevet fra eget distrikt
 • 8 elever søger til Kildebakkeskolens distrikt, heraf 2 med søskende på skolen
 • Udover ansøgere med søskende på skolen fordeler de øvrige sig således:

3 elever fra Sinding-Ørre Midtpunkt

3 elever fra Vildbjerg Skole

 • Der findes ikke lokaler til 2 0. klasser

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, oprettelse af 45 0. klasser i skoleåret 2016/17
at Børne- og Familieudvalget godkender, ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt med undtagelse af ansøgninger til Vildbjerg Skole og Kildebakkeskolen
at Børne- og Familieudvalget godkender, at de 9 ansøgere med søskende på Vildbjerg Skole får lov til at starte i 0. klasse på Vildbjerg Skole
at øvrige ansøgninger til Vildbjerg Skole meddeles afslag, begrundet i at skolen ikke har den fornødne pladskapacitet
at Børne- og Familieudvalget godkender, at de 2 ansøgere med søskende på Kildebakkeskolen får lov til at starte i 0. klasse på Kildebakkeskolen
at skolelederen på Kildebakkeskolen bemyndiges til at træffe beslutning om, hvem af de øvrige ansøgere fra andet skoledistrikt der ud fra en pædagogisk og faglig vurdering kan få de to sidste pladser i kommende 0. klasse.

 

Beslutning

Indstillinger godkendt.

 

Ulrik Hyldgaard deltog ikke under punktet.


Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 19. januar 2016:

Ulrik Hyldgaard

Bilag

 

Sagsnr.: 17.15.01-P00-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Status på modtagelse af flygtningebørn i dagtilbud og skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Preben Siggaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget ønsker en orientering om betydningen af den øgede tilgang af flygtningebørn for dagtilbud og skoler i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Status

Herning Kommune modtager lige nu som andre kommuner et stigende antal flygtninge. Børne- og Familieudvalget får hermed en status på betydningen af den øgede tilgang af flygtningebørn for dagtilbud og skoler i Herning Kommune.

 

I 2015 forventes følgende i Herning Kommune:

 

 

2014

2015

Oprindelig/udmeldt kvote

47

196

Reel modtaget

100

102**

Familiesammenførte ægtefæller

15

30*

Familiesammenførte børn

47

90*

Tabel fra Byrådet 15. september

 

* Forventet antal på baggrund af 2014

** Status fra Beskæftigelsesområdet pr. 01.09.2015

 

Til og med oktober 2015 er der reelt i Herning Kommune modtaget 165 voksne, og 53 børn. Umiddelbart er den udmeldte kvote for 2016 den samme som i 2015, altså 196. Men det er tvivlsomt, om det vil være dækkende, fordi der lige nu sker et stort rykind af familiesammenførte. Det er jo typisk først her, at det for alvor rammer Børn og Unge, da det er børn, der familiesammenføres.

 

Dagtilbud

Der ydes sprogstøtte til småbørn med flygtningestatus i alderen fra 2 år til skolestart.

 

Målet er at børnene:

-       Bliver bogvante

-       Får styrket deres ordforråd gennem dialogisk læsning

-       At færre flygtningebørn har behov for en fokuseret og særlig indsats ved sprogvurdering i børnehaveklassen

 

Der tildeles 30 min. dagligt pr. barn.

 

Børnene fordeles i eksisterende institutioner.

 

I september 2015 er der lavet en opgørelse over flygtningebørn i alderen 0 år til skolestart, som viser, at der er 29 flygtningebørn i dagtilbud i Herning Kommune.

 

Center for Børn og Læring er primo januar 2016 af Vesthimmerlands Kommune blevet bedt om at etablere et børnepasningstilbud til 3 – 5 årige asylbørn, som bosættes i Asylcenter Herning som holder til hos Beredskabsstyrelsen Midtjylland på H. P. Hansens Vej.

 

Tilbuddene til asylbørnene på 3–5 år oprettes i det eksisterende børnehavetilbud i institutionen Galaxen. Galaxen står for bemandingen og tilrettelæggelse af det pædagogiske indhold. Fra uge 3 er der 6 børn i alderen fra 3-6 år som forventes at benytte pasningstilbuddet. Der skal ikke etableres et vuggestuetilbud, idet de mindste børn tilbydes pasning på asylcenteret.

 

Samarbejdsaftalen som er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune og Herning Kommune om etablering af legestue og udvidet børnepasningstilbud til 3 – 5 årige asylbørn er vedhæftet som bilag.

 

Skoler

Ifølge bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog skal tosprogede elever, der ikke taler og forstår det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse, tilbydes en basis undervisning i dansk som andetsprog jf § 4. Undervisningen kan organisere som modtagelsesklasser eller modtagelseshold.

 

En modtageklasse er en klasse med max. 12 elever, og den må højest spænde over

tre klassetrin. Klassen har som udgangspunkt samme timetal, som det alderssvarende klassetrin. I modtageklassen bliver der undervist i dansk som andetsprog samt i de

fag, som elever på samme alder almindeligvis har. De tosprogede elever bliver trænet i

at kunne forstå og anvende det danske sprog så godt, at de hurtigst muligt kan komme

ind i den almindelige undervisning. Undervisningen ophører, når eleverne vurderes at

kunne deltage i klassens almindelige undervisning med fornøden sprogstøtte, og senest

efter 2 års forløb. Dette gælder dog ikke for elever, der optages i folkeskolen efter afslutningen af de yngste klassetrin, og som ikke tidligere har modtaget undervisning i at læse.

 

Et modtagerhold er en klasse med max. 7 elever, og der er ingen begrænsning i forhold til, hvor mange klassetrin, den spænder over. På modtagerholdet modtager eleven basisundervisning i dansk som andetsprog, men kan samtidig have enkelte timer i en almindelig klasse, som på sigt skal være elevens hjemklasse. Undervisningen på modtagelsesholdet har også som formål at træne eleven i at forstå og bruge det danske sprog, så han eller hun bliver i stand til at følge den øvrige undervisning.

 

Herning Kommunes tilbud til tosprogede elever er organiseret i modtageklasser. Disse klasser er placeret på henholdsvis Tjørring Skole (indskoling/mellemtrin) og Lundgårdskolen (udskoling).

 

Fra skoleårets start blev der oprettet to ekstra modtageklasser. En klasse på Tjørring Skole og en klasse på Lundgårdskolen. Der er også bevilliget ekstra pædagogtimer til modtageklasserne på Tjørring Skole, så der er flere hænder til at løfte opgaven.

 

Elevtal pr. 5/9 2015:

Lundgårdskolen: 3 klasser og 31 elever

Tjørring Skole: 5 klasser og 48 elever

 

Endvidere er der oprettet modtagehold på Vildbjerg Skole og ansat ekstra personale på Herningsholmskolen. Flere skoler er tildelt ekstra to-sprogstimer, så de lokalt kan undervise nogle af de tosprogede elever fra eget skoledistriktet.

 

Der er ansat en ny to-sprogskonsulent pr. 1. december 2015 med et timetal på 7,4 t/u., som bl.a. skal hjælpe med skoleplaceringen af de nye elever, så det skulle gerne være med til at styrke vores overblik.

 

I Center for Børn og Læring er der med fuld refusion fra staten blevet ansat tre familieguider, som skal hjælpe de nye familier på vej. Familieguiderne har til huse i Holtbjerg Midtpunkt, og kan være tilknyttet den enkelte familie i op til 3 år – integrationsperioden.

 

Målgruppen for familieguidernes indsats er kendetegnet ved, forældregruppens behov for grundlæggende kendskab, til det danske samfund.

 

Familieguiderne har den daglige kontakt til familien, og er gennem en håndholdt indsats koordinationsled, i forhold til Herning Kommunes generelle samarbejde omkring familiens medlemmer, herunder forebyggelse af marginalisering.

 

Der er også en større gruppe af de nyankommne – især syriske elever – der er så stærkt traumatiserede, at de ikke er i stand til at være en del af en modtageklasse. Pt. er disse elever dog i modtageklasserne, idet Herning Kommune ikke har et egnet tilbud. Dette giver særdeles store udfordringer for lærerne i modtageklasserne i det daglige. For at imødegå denne udfordring, har meget af det personale, som har at gøre med denne gruppe af elever været på kursus i håndtering af traumatiserede børn.

 

Center for Børn og Læring er primo januar 2016 af Vesthimmerlands Kommune blevet bedt om at etablere et tilbud med Børneundervisning og fritidstilbud til børn og unge 6-16 år.

 

Undervisning og fritidstilbud af eleverne placeres på Brændgårdskolen og SFO’en. Eleverne fra Asylcenter Herning inddeles i undervisningshold, og kan i det omfang det er muligt deltage i undervisningen i de almindelige klasser på Brændgårdskolen. Beslutningen om dette sker på baggrund af en individuel vurdering af elevens kompetencer. Det forventes, at der etableres 3 modtageklasser. Undervisningens indhold svarer til den undervisning, der i øvrigt tilbydes tosprogede elever i Herning Kommunes modtageklasser, dog tilpasset asylbørnenes særlige situation. De enkelte klassers lektionstimetal planlægges med udgangspunkt i timetallet for de tilsvarende niveauer/klassetrin i folkeskolen, jf. folkeskolelovens bestemmelser. Brændgårdskolen står for bemandingen og tilrettelæggelsen af undervisningen i modtageklasserne.

 

Samarbejdsaftalen som er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune og Herning Kommune om etablering af børneundervisning og fritidstilbud er vedhæftet som bilag.

 

Hovedudfordringen på henholdsvis dagtilbud- og skoleområdet i forhold til etablering af henholdsvis pasnings- og skoletilbud består i, at der er tale om en midlertidig og kortere indkvartering af flygtningefamilierne på Asylcenter Herning, hvilket medfører en stor udskiftning i børnegrupperne. De pasnings-og skoletilbud forventes i første omgang at dække behovet i forhold til børn, der ankommer i foråret 2016.

Økonomi

Dagtilbud

 

For opgaven tildeles dagtilbud 57.878 kr. Taksten svarer til 31.944 kr. årligt for legestue og yderligere 25.934 kr. årligt for udvidet børnepasningstilbud.

 

Herning Kommune modtager betaling pr. dag pr. barn i tilbud.

 

Skole

 

Undervisningstilbud og fritidstilbud afregnes med en samlet takst på 110.000 kr. pr. årsperson. 90.000 kr./elev for undervisningstilbud og 20.000 kr./elev for fritidstilbud. Der faktureres pr. elev pr. dag på rammebeløbet delt med 365 dage.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Ulrik Hyldgaard deltog ikke under punktet.


Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 19. januar 2016:

Ulrik Hyldgaard

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1541-10 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om henvendelse vedrørende dagplejen i Ilskov

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch

Sagsresume

Børne og Familieudvalget har den 26. november 2015 modtaget en henvendelse fra et forældrepar vedr. dagplejen i Ilskov, hvor der gives udtryk for en bekymring for om behovet for pasningen af børn, der bor i Ilskov, kan imødekommes i Ilskov i fremtiden - bekymringen tager afsæt i det faktum, at der i Ilskov er ansat én dagplejer, og at det pasningsbehov, der ligger ud over den kapacitet, som den ene dagplejer i Ilskov har, varetages af dagplejere i Sunds.

 

Sammen med henvendelsen er der også vedlagt en underskriftsindsamling fra 281 borgere i Ilskov og 8 kommentarer, der ytrer ønske om flere dagplejere i Ilskov. Af de 281 underskrivere har 196 angivet, at de bor i Ilskov.

Sagsfremstilling

Ilskov er en del af dagtilbudsdistrikt 5. Principper for pasning og gæsteplacering er i Herning Kommune vedtaget, så principperne gælder inden for distriktet. Når kapaciteten skal analyseres, vurderes der altid på den samlede kapacitet inden for hele distriktet og ikke på de forskellige områder i distrikterne. 

 

Generelt gælder det for dagtilbudsdistrikt 5, at Herning Kommune opfylder pasningsgarantien, da efterspørgslen på pladser kan efterkommes inden for dagtilbudsdistriktet. 

 

Pr. 30. november 2015 er der ansat 15 dagplejere i distriktet og der er 6 private børnepassere i distriktet.

 

En opdatering betyder pr. 20 december 2015, at:

 

 • 7 børn på venteliste til dagpleje i Ilskov. 5 af dem har fået tilbud om plads i dagplejen i Ilskov pr. 1. marts 2016. 1 af de 5 har takket ja, 2 har takket nej og 2 har ikke svaret på henvendelsen fra pladsanvisningen.
 • 3 børn på venteliste til vuggestue i Ilskov. 2 har fået tilbudt plads i vuggestuen pr. 1. januar 2016 – den sidste har først behov pr. 1. august 2016. 1 af de 2 der har fået tilbudt plads har takket nej og er derfor blevet tilbudt plads i dagplejen i Ilskov pr. 1. marts 2016
 • 8 børn fra Ilskov passes i Sunds – alle ved en kommunal dagplejer. 2 har fået tilbudt plads i dagplejen i Ilskov pr. 1. marts 2016. 4 af de 8 har ikke ønsket plads ved den kommunale dagpleje i Ilskov
 • 5 børn fra Ilskov passes ved en privat børnepasser. 2 af de 5 har ønsket plads ved den kommunale dagpleje i Ilskov. 1 af de 2 har fået tilbud om plads ved dagplejen i Ilskov pr. 1. marts 2016 og har takket nej. Den anden af de to har pr. 20.december 2015 ikke fået tilbudt plads i den kommunale dagpleje i Ilskov

 

Det samlede billede i forhold til kapaciteten i dagplejen i dagtilbudsdistrikt 5 pr. 30. november 2015: (når kapacitet sammenholdes med efterspørgsel)

o    1.1.2016 – 4 tomme pladser

o    1.3.2016 – 3 tomme pladser

o    1.6.2016 – 9 tomme pladser

o    1 tom plads i vuggestuen i Ilskov pr. 1.1.2016

o    Børnetalsprognosens stigning i børnetallet i hele distriktet kan efterkommes med den eksisterende normering

                                

For hele dagtilbudsdistrikt 5 – Sunds-Ilskov-Simmelkær gælder det, at der pr. 30. november 2015 og frem til 1. juni 2016 er en balance mellem kapacitet og efterspørgsel, der for nuværende ikke berettiger til ansættelse af dagplejere i distriktet, på nuværende tidspunkt. Når der eventuelt skal ansættes ses der på kvalifikationer og hvor der er behovet for yderligere pladser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orientering om kapacitet og pasning i dagtilbudsdistrikt 5 til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.01-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering - samråd for skoler og dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Buch

Sagsresume

Samrådene og samrådenes forretningsudvalg (FU) på skole- og dagtilbudsområdet er organiseret ved et FU med 4 årlige møder, hvoraf det ene er et fælles FU for skole- og dagtilbudsområdet og 4 årlige samrådsmøder, hvoraf det ene er et fælles samrådsmøde for skole- og dagtilbudsområdet. Denne organisering har eksiteret siden marts 2013. På de respektive FU-møder deltager der 4 bestyrelsesformænd, 2 ledere, 2 medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter fra forvaltningen. På samrådsmøderne deltager Børne- og Familieudvalget, bestyrelsesformændene, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra forvaltningen. Et af de 4 samråd er yderligere med deltagelse af alle ledere.

Sagsfremstilling

På FU-møderne i 2015 har det været drøftet, hvorvidt, at også næstformænd fra bestyrelserne skulle kunne deltage på samrådsmøderne. Der gives i FU udtryk for, at denne løsning vil have flere positive effekter. Det fremhæves, at der med deltagelse af næstformænd vil kunne sikres en fødekæde til bestyrelsesarbejdet, der kvalificerer og forankrer arbejdet ude i bestyrelserne.

 

Muligheden for at sammelægge de to Samråd har også været drøftet. Baggrunden for denne drøftelse var et ønske om at bringe mere dynamik og bredere emner ind i samrådsarbejdet, men fornuværende ønskes den nuværende struktur på Samråd og Samrådets FU fastholdt.

 

Samrådenes FU drøftede på det fælles FU strukturen på Børne- og Familieudvalgets deltagelse på samrådsmøderne. Der blev i den forbindelse ytret ønske om, at der kunne være paneldebatter og temadrøftelser mellem udvalgets medlemmer - med afsæt i aktuelle og fremtidige tiltag på skole- og dagtilbudsområdet.

 

Der er fra samrådet på dagtilbud blevet ytret ønske om, at samrådets time fremover dagsordensættes som det første punkt til samrådsmøderne. Dete begrundes med, at samrådet vurderer, at dagsordnenen til samrådsmødet og selve samrådsmødet vil kunne kvalificeres, hvis alle bestyrelsesformænd inden mødet har jaft mulighed for at drøfe dagsordenen.

 

Samrådets FU på dagtilbudsområdet har udarbejdet et årshjul for møderne i 2016 for derigennem af sikre, at FU inddrages i de områder, der samtidigt arbejdes med i Center for Børn og Læring.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfte hvorvidt næstformændende fra bestyrelserne skal deltage i samrådsmøderne
at Børne- og Familieudvalget skal drøfte om samrådets time (dagtilbud) skal dagsordensættes som samrådets første punkt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning og drøftet. Punktet genoptages på et senere møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Orientering om talentspejdernes mentorprogram i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Talentspejdernes mentorprogram er vedtaget som en del af Børn og Unges strategi- og handleplan for inklusion, men rækker samtidig dels ind i Industrien som Karrierevej og dels ind i Uddannelse Herning, da formålet med Talentspejderne er, at hjælpe sårbare og skoletrætte 12 – 15 årige elever fra 7. – 9. klasse med at finde deres evner og talenter.  Talentspejdernes mentorprogram er velafprøvet i andre kommuner og har vist, at de unge får mere selvtillid og et større selvværd. De ser generelt mere lyst på fremtiden, og på deres muligheder for at få en uddannelse og et spændende job.

Sagsfremstilling

Talentspejdernes mentorprogram skal dels ses som et led i Børn og Unges strategi og handleplan for inklusion, dels som et led i Uddannelse Herning og Industrien som Karrierevej, og dermed gøre flere unge klar til at vælge, blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse, men henblik på beskæftigelse.

 

Indhold i mentorprogrammet

 

Essensen i mentorprogrammet er, at unge for at kunne udfolde deres talenter og få øje på egne evner, har brug for et netværk af anerkendende personer, som er gode rollemodeller, der har overskud til at give noget til andre. I praksis betyder det, at der uddannes en række mentorer, der er medarbejdere beskæftiget i lokale private eller offentlige virksomheder. Ledelsen i virksomhederne giver de ansatte fri til at lave frivilligt socialt arbejde i 45 minutter pr. uge, mens medarbejderen selv leverer tilsvarende 45 minutter. Derudover gennemfører alle mentorer et særligt udviklet uddannelsesprogram. På baggrund af dette bliver de i stand til at gennemføre 24 møder med en ung. Tema og indhold på hvert møde er nøje beskrevet.

 

Et mentorforløb startes op med et møde mellem mentor, mentee og dennes forældre, på mentors virksomhed. Derefter mødes mentor og mentee en gang ugentligt på mentors virksomhed. Tiltaget skal ikke føre til lærerplads eller lignende. Det er udelukkende relationen mellem mentor og mentee, det handler om.

 

Hvordan kommer Talentspejdernes mentorprogram til at se ud i Herning?

 

I Herning Kommune ønsker vi, at afprøve talentspejdernes mentorprogram som pilotprojekt i følgende skoledistrikter:

Kibæk

Vildbjerg

Snejbjerg

Vestervang

Brændgård

Dette med afsæt i, at skolerne her dels er aktive i forhold til samarbejdet med ungdomsuddannelserne, og dels at der er her unge, som kan have risikoprofil.

 

I praksis kommer mentorprogrammet til at fungere ved, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra Center for Børn og Læring, Ungeheden/UU, Ungherning samt Industrien som Karrierevej. Styregruppen har til formål at sikre den interne koordinering af mentorprogrammet. Lederen af Ungherning samt projektleder for Industrien som karrierevej etablerer ligeledes en arbejdsgruppe med deltagelse fra tre virksomheder, en skoleleder, en overbygningslærer, en lærer fra erhvervsmuligheden, en UU-vejleder, samt Tom Pedersen som er sekretariatschef i Landsforeningen Talentspejderne.

 

Arbejdsgruppen skal rekruttere ca. 40 mentorer. der arbejder i de udvalgte skoledistrikter. Disse mentorer skal gennemføre Talentspejdernes mentoruddannelsesforløb, der er udviklet af landets førende læringseksperter. Hvert uddannelsesforløb koster 1800 kr. alt incl.

Så snart mentorerne er fundet og uddannet kan arbejdet gå i gang. Arbejdsgangen bliver, at når skolen identificerer en ung, der er uddannelsesparate, men fx har lavt selvværd eller lignende, kontakter læreren Ungherning, der finder en mentor i det uddannede korps. Når UU vejlederen identificerer en ikke-uddannelsesparat, som kan have gavn af tilbuddet, kontakter UU-vejlederen Ungherning, der finder en mentor i det uddannede mentorkorps. For elever i 7. årgang anvendes betegnelserne uddannelsesparat/ikke-uddannelsesparat ikke, her bliver indikatorerne i højere grad lav motivation for deltagelse i skolearbejdet, lavt selvværd mv. Diagnoser er ingen hinding for at kunne deltage i et talentspejderforløb. Uanset alle unge gælder, at denne først må tilbydes et mentorforløb, når der er fundet en mentor. Det er afgørende, at eleven ikke oplever, at få stillet noget i udsigt, som ikke bliver.

 

For at skabe ejerskab og forståelse for Talentspejdernes mentorprogram anbefales det, at repræsentanterne fra skolerne, UU samt Ungherning også uddannes til mentorer.

 

Styregruppen består af:

Preben Siggaard, Centerchef for Center for Børn og Læring (formand)

Ulla Høy Henriksen, Arbejdsmarkedschef, Beskæftigelsesafdelingen

Annette Bredkær, Leder, Ungherning

Marianne Rahbek, projektleder Industrien som Karrierevej.

 

Arbejdsgruppen består af:

- Annette Bredkjær, Ungherning

- Søren Eriksen, Lærer, Erhvervsmuligheden, Ungherning

- Peter Villadsen og Karen Skovbakke, UU, Ungeenheden

- Erling Olsen, skoleleder, Kibæk Skole

- Verner Brinch Hansen , lærer, Snejbjerg skole

- Brian Kjær Andersen, Erhvervsredaktør, Herning Folkeblad (forventet)

- Poul Jørgensen, HV Transport (forventet)

- Kent Andersen, Kifa Plast (forventet)

- Tom Pedersen, Landsforeningen Talentspejderne

- Marianne Rahbek, Industrien som Karrierevej

 

Efter drøftelse og beslutning i den politiske følgegruppe bag Industrien som Karrierevej finansieres uddannelsen af mentorer ( i alt 100.000 kr.) samt et beløb til opstart af initiativet i både Ungherning og Ungeenheden på hver 25.000 kr. i den eksisterende projektbevilling fra Industrien som Karrierevej.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om Talentspejdernes mentorprogram i Herning kommune tages til efterretning
at orienteringen om bemandingen af hhv. styregruppe og arbejdsgruppe tages til efterretning
at orienteringen om at finansieringen af uddannelse af mentorer samt økonomi til opstart af initiativet findes i projektbevillingen for Industrien som Karrierevej, tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Status på skolereformen v/ Erik Søgaard, formand for lederforeningen

MultifunC

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.08-G01-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kapasitetstilpasning

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer