Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Budgetoverholdelse serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie, tæt og løbende. På udvalgsmødet i august blev det fremlagt, at der forventes et merforbrug på 9 mio. kr. ved årets udgang i forhold til det korrigerede budget. Denne forventning fastholdes med udgangen af august.

 

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning i august 2019 er der udarbejdet en oversigt over målgruppe- og tilbudsbeskrivelse for de forskellige indsatser på indsatstrappen. Desuden præsenteres handlemuligheder til at kunne opnå økonomisk balance. Der vil i den forbindelse ske en sammenligning med relevante kommuner, som udviser tegn på en billigere driftsøkonomi på specifikke områder.  

 

Det indstilles, at der udarbejdes konkrete forslag til, hvilke praksisændringer og eventuelle justeringer af serviceniveauet, der kan overføres fra de 3 udvalgte sammenligningskommuner til Herning Kommune med henblik på at fortsætte tendensen fra 2015 – 2019 med reduktion af udgifterne.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt forventes en økonomisk ubalance på SO 16, Børn og Familie, på 9 mio. kr. I 2020 forventes der at være brug for i alt 10 mio. kr. mere end det, der er budgetteret med.

 

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning i august 2019 er der udarbejdet en oversigt over målgruppe- og tilbudsbeskrivelse for de forskellige indsatser på indsatstrappen. Der vil fortløbende blive arbejdet med udvikling af denne. Udover de allerede iværksatte tiltag til at minimere merforbruget skal der arbejdes med yderligere handlemuligheder. På baggrund heraf er udgifts- og serviceniveauet undersøgt i en række kommuner, som vi plejer at sammenligne os med.

 

Helt overordnet set ligger Herning Kommunes udgifter på området under landsgennemsnittet:  

 

 Figur 1

  

 I forhold til en række sammenligningskommuner ligger Herning kommunens udgifter ’middel’, idet fordelingen ser således ud:  

 

Tabel 1

  

 

På baggrund af ovennævnte foreslås, at der hentes inspiration fra Ikast-Brande, Viborg og Vejle kommuner med henblik på at afdække, hvilke tiltag fra deres praksis, der med fordel kan overføres til Herning Kommune. Nøgletallene indikerer, at de tre kommuner stort set har samme socioøkonomi som Herning, men at de bruger færre midler på området. Af nøgletallene fremgår, at hvis Herning kommune ’overtager’ de andre kommuners praksis, vil der alt andet lige kunne opnås følgende årlige besparelse:  

 

Tabel 2

 

Nedenstående figur 2 viser det mulige potentiale på området. Figuren viser også, at der er stigende udgifter i de pågældende kommuner i perioden.

 

Figur 2

  

Herning Kommunes foranstaltningsmønter er over år udviklet fra at være kendetegnet af relativt mange institutionsanbringelser til at være kendetegnet af relativt mange familieplejeanbringelser. Af nedenstående figur fremgår en række udvalgte kommuners anbringelsesprofil:

 

Figur 3

 

Helt overordnet set synes kommunernes anbringelsesprofiler at være i tråd med Anbringelsesreformen og Herningmodellens mind set om at bruge anbringelse i familiepleje frem for institutionsanbringelser. Med hensyn til netværksanbringelser ses, at eksempelvis Ikast-Brande Kommune formår at bruge denne anbringelsesform mere end Herning Kommune. Øget brug af netværksanbringelser og hjemmebaserede løsninger vil være i tråd med Herningmodellens mindset og ’Indsatstrappen’, se vedlagte bilag. Indsatstrappen har 6 trin. Med erfaringerne fra Sverigesprojektet er det vurderingen, at der er potentiale i at aktivere brugen af de midterste trin mere med henblik på at sikre, at alle børn og unge skal være så tæt på hverdagslivet som muligt. Herningmodellens mindset har som forudsætning, at vi tilpasser tilbudsviften til behovet.

 

Supplerende nøgletal vil blive præsenteret ved mødet.  

Økonomi

Udviklingen af udgifter på det lovbundne foranstaltningsområde forventes at presse budgetterne i 2020 for serviceområde 16, Børn- og Familie. De budgetmidler, som området bliver tilført i 2020 vil umiddelbart ikke være tilstrækkelige til at opnå økonomisk balance, hvorfor administrationen fortsat arbejder med billiggørelse af foranstaltningsområdet. Der skal i alt findes 10 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der udarbejdes konkrete forslag til, hvilke praksisændringer og eventuelle justeringer af serviceniveauet, der kan overføres fra de 3 udvalgte sammenligningskommuner til Herning Kommune med henblik på at fortsætte tendensen fra 2015 – 2019 med reduktion af udgifterne.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Forslag til mødekalender for Børne- og Familieudvalget i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Forslag til mødekalender for Børne- og Familieudvalget i 2020 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Følgende datoer foreslås til Børne- og Familieudvalgsmøder i 2020:

 

 • 15. januar kl. 8
 • 5. februar kl. 8
 • 11. marts kl. 8
 • 1. april kl. 8
 • 13. maj kl. 8
 • 3. juni kl. 8
 • 19. august kl. 8
 • 16. september kl. 8
 • 21. oktober kl. 13
 • 11. november kl. 8
 • 9. december kl. 8

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Evaluering af samrådsmødet den 28. august 2019
 • Børnetopmøde den 30.-31. januar 2020

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer