Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. april 2018
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Godkendelse af Kvalitetsrapport skoleåret 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Der skal minimum hvert andet år udarbejdes kvalitetsrapporter for skoleområdet, som består af lokalrapporter for de enkelte skoler og en samlet skolerapport for kommunen som helhed. Hensigten med kvalitetsrapporten er at give en afrapportering på de opnåede resultater, læring og trivsel. Kvalitetsrapporten indgår i dialogen mellem Center for Børn og Læring og den enkelte skole omkring resultater, effekter og indsatsområder. Kvalitetsrapporten indeholder data for (minimum) en 3 årig periode indenfor en række obligatoriske områder.

 

Den samlede kvalitetsrapport for Herning Kommunes folkeskoler, skoleåret 2016/17 fremlægges for Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På nationalt plan er der følgende mål:

 

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

I Herning Kommune arbejdes der med følgende mål:

 • alle børn skal blive så dygtige, de kan
 • alle børn skal være en del af fællesskabet.

 

Af de lokale kvalitetsrapporter på skoleniveau 2016/17 fremgår det tydeligt, at alle skoler har tænkt de to målsætninger ind i deres indsatser, og fortsat arbejder aktivt for at opfylde målsætningerne.

 

På langt de fleste parametre ligger kommunens resultater over landsgennemsnittet:

 

Af karaktergennemsnittene i de bundne prøvefag ved 9. klassernes afgangsprøver i skoleåret 2016/17 fremgår det klart, at overbygningsskolerne i Herning Kommune ligger langt over landsgennemsnittet for alle fag undtaget dansk læsning, hvor resultatet er under landsgennemsnittet. Dog forekommer der en del udsving i resultatet for den enkelte skole, men kun fire skoler ligger under landsgennemsnittet.

 

Næsten det samme billede tegner sig for resultaterne af ”Andel med mindst 02 i både dansk og matematik”. Her ligger kun tre skoler under

landsgennemsnittet.

 

Hvis den socioøkonomiske reference, hvor man tager højde for elevernes baggrundsforhold, også inddrages, er resultatet for karaktergennemsnittet stadig meget flot. I skoleåret 2016/17 er der således kun én skole, der ligger under landsgennemsnittet (-0,3 lavere), når der er taget højde for den socioøkonomiske reference. Desuden er der sket en forbedring af resultatet fra skoleåret 2015/16 til skoleåret 2016/17, idet der i den seneste måling kun er en skole, der ligger lavere end landsgennemsnittet sammenlignet med tre skoler det foregående år. Den lavest liggende skole er dog i fremgang.

 

Resultaterne vedrørende de nationale tests er tilfredsstillende. Her fremgår det, at målet, om at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne, er nået for både 2. og 8. klasse i dansk og for 3. og 6. klasse i matematik. Ses specifikt på resultaterne for elevernes læsekompetence målt i de nationale tests, skal det dog bemærkes, at resultaterne i dansk læsning på mellemtrinnet ikke er nået op på, at 80 % af eleverne får gode resultater, hvilket er tilfældet for de seneste tre målinger. Dette indikerer, at der er behov for at styrke indsatsen på dette område med henblik på at opnå bedre faglige resultater.

 

Også i forhold til kompetencedækningen ligger Herning Kommunes skoler samlet over landsgennemsnittet. Kompetencedækningen er forbedret fra 79 % til 89 % for alle fagene. Der har samtidig været en betydelig fremgang i resultaterne over de seneste tre år, således at Herning Kommunes skoler samlet er gået fra at ligge 3 % under landsgennemsnittet til nu at ligge 4 % over.

 

Det fokus, Herning Kommunes skoler gennem mange år har haft på elevernes trivsel, har givet gode resultater, som det fremgår af den samlede trivselsundersøgelse. Hvor landsgennemsnittet for trivslen har været stagneret, er resultatet for trivslen i Herning Kommune forbedret gennem de seneste tre målinger (stigning fra 3,73 i 2014/15 til 3,77 i 2016/17). Hvis man ser på resultatet for den enkelte skole i kommunen, viser denne også, at trivslen generelt set er rigtig god.

 

Når resultaterne sammenholdes med KL’s nøgletal, der for eksempel viser, at udgiften pr. elev til folkeskoler inklusiv specialtilbud er et af landets laveste, er man ikke i tvivl om, hvilken stor indsats der gøres hver dag på kommunes skoler.

 

Børn og Unge har fortsat fokus på at skabe endnu bedre lærings- og trivselsforudsætninger for eleverne i Herning Kommunes skoler gennem arbejdet med de to politiske målspor.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Ansøgninger om kortere skoledag for specialklasser og modtageklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolelovens § 16 b ansøger 6 skoler Børne- og Familieudvalget om mulighed for kortere skoledage for deres specialklaser og 2 skoler for deres modtageklasser i skoleåret 2018-19. Ansøgningerne fremlægges til Børne- og Familieudvalgets stillingtagen.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev der besluttet tre kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning og på Børne- og Familieudvalgets møde den 26. april 2017 (sag nr. 51) blev der besluttet endnu et kriterie.

 

De fire kriterier der ligger til grund for dispensationer er:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter
 • Gives til to-lærerordninger

 

Det er vigtigt element i § 16 b, at der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Begrundelse for hver enkelt klassetrin er udarbejdet lokalt på skolen og skolen har fremsendt en kort faglig begrundelse for hver enkelt klasse.

 

8 skoler ansøger om nedenstående i forhold til kortere skoledage for special- og modtageklasse:

 

Skole

Klassetrin

Timereduk-tion pr. uge

I stedet anvendes

Gjellerupskolen

Specialklasse B

4. – 6. klasse

3 timer

To-lærerordninger med henblik på at øge fagligheden i primært dansk og matematik

Specialklasse C

7. – 9. klasse

3 timer

Gullestrup Skole

Specialklasse 2 og 3

4. – 6. klasse

2 timer

To-lærerordning. Eleverne har brug for meget støtte, for at gennemføre selv en forkortet skoledag med så stort fagligt indhold som muligt

Sunds-Ilskov Skole

Specialklasse A

2. - 6. klasse

3 timer

Yderligere holddeling og øget mulighed for to-lærerordning

Specialklasse B

7. - 10. klasse

2 timer

Sdr. Felding Skole

Specialklasse D

4. – 9. klasse

 

1 time

Videreudvikling af den tværfaglige to-lærerordning i den fagfaglige del af specialklassen

Vestervang-skolen

Specialklasse B og C for de yngste elever

3 timer

Ekstra pædagoger i klassen som holddelingsressource. Hentes fra special-SFO, hvor de har eleverne i fritiden

Specialklasse D, E, F og G for de ældste elever

3 timer

Ekstra pædagoger i klassen som hold-delingsressource. Pædagogerne er ansat som inklusionspæda-goger og kender eleverne fra deres øvrige arbejde på skolen.

Vildbjerg Skole

Specialklasse 9e

7. – 9. klasse

1 time

To-lærerordning med henblik på elevsamtaler og faglig fordybelse

Lundgårdskolen

Modtageklasse

AB

2 x 45 min.

To-lærerordning hvor der arbejdes i mindre hold

Tjørring Skole

Modtageklasser

4. – 6. årgang

2 timer

To-lærerordningen anvendes til løbende elevsamtaler og holddeling

 

Evalueringer af sidste års dispensationer viser, at skolerne oplever at elevernes faglige niveau bliver højnet af to-lærerordningen, da lærerne i højere grad har mulighed for at differentiere og samtidig profiterer elevernes koncentrationsmæssigt af, at blive undervist i små grupper. Elevernes trivsel øges og de problematikker eleverne har, er ikke længere så tydelige sidst på skoledagen som tidligere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til skolernes ansøgninger om kortere skoledage i skoleåret 2018-19
at forsøget evalueres i foråret 2019, såfremt der gives dispensation.

Beslutning

Ansøgningerne om omlægning af undervisningen blev godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Ansøgninger om kortere skoledage på almenområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Efter Folkeskolens § 16 b ansøger 21 skoler Børne- og Familieudvalget om mulighed for kortere skoledage på almenområdet i skoleåret 2018-19. Ansøgningerne fremlægges til Børne- og Familieudvalgets stillingtagen.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2016 (sag nr. 48) blev der besluttet tre kriterier for omlægning af timer fra den understøttende undervisning og på Børne- og Familieudvalgets møde den 26. april 2017 (sag nr. 51) blev der besluttet endnu et kriterie.

 

De fire kriterier der ligger til grund for dispensationer er:

 • Må ikke medføre et øget pasningsbehov
 • Må ikke betyde omlægning af buskørsel
 • Må ikke påføre forældrene udgifter
 • Gives til to-lærerordninger

 

Det er et vigtigt element i § 16 b, at der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Begrundelse for hver enkelt klassetrin er udarbejdet lokalt på skolen, og skolen har fremsendt en kort faglig begrundelse for hver enkelt klasse.

 

21 skoler ansøger om nedenstående i forhold til kortere skoledage på almenområdet:

 

Skole

Klassetrin

Timereduktion pr. uge

I stedet anvendes

Aulum-Hodsager Skole

4. – 6.

1 time

To-lærerordningen giver mulighed for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb med endnu større vægt på undervisnings-differentiering der tilgodeser enkelteleven.

Endvidere er Aulum-Hodsager Skoles 6. klasser et specielt klassetrin, da der hvert år skal indsluses elever fra matriklen i Hodsager, der kun går til 5. klasse.

En to-lærerordning kan i den sammenhæng potentielt bidrage positivt til integrationen af en elevflok ind i allerede etablerede klasser.

Brændgårdskolen

5. – 9.

1 time

To-lærerordning, dansk som andet sprog, feedback i faglig progression, elevsamtaler

Engbjergskolen

4. – 6.

2 timer

To-lærerordning - primært læringssamtaler med fokus på faglige og trivselsmæssig progression samt holddeling med undervisningsdifferentiering

Gullestrup Skole

4. – 6.

2 timer

To-lærerordning med fokus på holddeling, undervisningsdifferentiering, relationsarbejde og målbevidst læring

Haderup Skole

5. – 9.

2 lektioner

To-lærertimer der giver mulighed for elevsamtaler og coaching af elever, hjælpe med konkrete faglige eller sociale problemstillinger i mindre grupper. Mulighed for at arbejde mere i dybden med trivsel.

Hammerum Skole

4. – 9. x

1 time

To-lærerordning, der giver mulighed for kontinuerlige elevsamtaler/læringsdialoger

Højgårdskolen

4. – 6.

2 timer

To-lærerordning der skal sætte øget fokus på trivsel og læring for alle elever

Kibæk Skole

4. – 9.

1 time

To-lærerordning der kan fungere på tværs af klasser og årgange, da vi i så fald kan udnytte lærernes undervisningskompetencer bedst mulig og bredest mulig

Kildebakkeskolen

4. – 6.

1 time

Formativ evaluering/

læringssamtaler i fm. studietid med dansk- og matematiklærer

Lind Skole

4. – 9.

1 lektion

To-lærerordning til lærings- og trivselssamtaler mellem elev og lærer med henblik på at styrke elevernes faglige og trivselsmæssige progression

Lundgårdskolen

7. – 9.

2 x 45 min. pr. klasse

Holddeling på tværs af klasserne i varierende omfang. Holdene niveaudeles og differentieres generelt – og der arbejdes i de valgte fag intensivt på at ”alle eleverne bliver så dygtige som de kan”

Læringscenter Syd

4. – 6.

1time

To-lærerordning med mulighed for at tilgodese klassens og den enkeltes trivsel såvel fagligt som socialt

Skalmejeskolen

4. – 6.

1 time

To-lærertimer med særlige faglige og trivselsmæssige indsatser

Skarrild Skole

4. – 6.

1 time

To-lærerordning og holddeling der giver mere faglighed og fokus på det enkelte barn

Snejbjerg Skole

4. – 9.

1 time

To-lærertime i klassen, hvor der arbejdes med læringsdialog, der arbejdes desuden med trivsel bl.a. i form af minimum månedlige klassemøder

Sunds-Ilskov Skole

5. – 9

1 time

To-lærerordning og dermed mulighed for elevsamtaler

Sdr. Felding Skole

4. – 6.

1 time

To-lærerordning med primært fokus på den differentierede holdundervisning. Opstilling af mål – evalueringsformer og inklusionsstrategien. Dialogen er omdrejningspunktet for udvikling af nye kompetencer – hvorfor elevsamtalerne får et særligt fokus for teamet

7. – 9.

2 timer

To-lærerordning hvor tyngden ligger i en ændret organisering af undervisningen, der medvirker til at tage højde for det tværfaglige samarbejde såvel i det naturfaglige fagområde som i det humanistiske fagområde

Tjørring Skole

4. – 6.

2 timer

To-lærerordningen der anvendes til løbende elevsamtaler og holddeling

Vestervangskolen

8.

2 lektioner

To-lærerordning/holddeling. Dansk- og matematiklærer er holddelingslærere i egen klasse

9.

3 lektioner

To-lærerordning/holddeling. Dansk- og matematiklærer er holddelingslærere i parallelklassen

Vildbjerg Skole

5. – 9.

1 time

To-lærerordning/hold-dannelse, læringssamtaler, trivselssamtaler, særlig faglig støtte og faglig fordybelse

Vinding Skole

4. – 7.

2 timer

Ekstra faglærer i 1 time dansk og 1 time matematik

8. – 9.

3 timer

To-lærerordning i hhv. naturfag (fys/geo/bio) og samfundsfag/historie/krist-endom

 

Et udpluk af evalueringerne af sidste års dispensationer med 2-lærerordning viser -

- at mulighed for individuelle elev- og læringssamtaler har været guld værd, bedre faglig understøttelse på tværs af fag, klasse og årgange, ekstra mulighed for holddannelse og faglig fordybelse og mere tid til den enkelte elev. Elevernes trivsel tilgodeses ved elev- og trivselssamtaler, der er muligt med 2 lærere i klassen. Fokus på trivslen styrker elevernes evne til at lære og koncentrere sig. Elevsamtaler styrker elev/lærer relationerne og der er mere tid til dialog i forhold til elevsamtalerne. Der gives større mulighed for trivselssamtaler og faglig fordybelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til skolernes ansøgninger om kortere skoledage i skoleåret 2018-19
at forsøget evalueres i foråret 2019 såfremt der gives dispensation.

Beslutning

Ansøgningerne om omlægning af undervisningen blev godkendt.

 

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Læsecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Grindsted

Sagsresume

I februar 2015 udsendte Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som er med til at diagnosticere elever for ordblindhed fra marts måned i 3. klasse til de lange videregående uddannelser.

 

Med afsæt i mulighederne for at teste børn med dysleksi godkendte Børne- og Familieudvalget september 2015 ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune”.

 

I forlængelse af de tiltag, som er skitseret i Strategi- og handleplanen for dysleksi, blev der sat udviklingsprojekter i værk omkring dysleksi.

 

Skoleåret 2016/2017 på Sunds-Ilskov Skole, Hammerum Skole og Lundgårdskolen. 

 

Skoleåret 2017/2018: Herningsholmskolen, Kibæk Skole, Snejbjerg Skole, Haderup Skole.

 

Dermed blev udviklingsprojekt Læsecenter Herning sat i værk.

 

Udvalget skal tage stilling til den fremtidige udvikling af Læsecenter Herning.

Sagsfremstilling

 I februar 2015 udsendte Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som er med til at diagnosticere elever for ordblindhed fra marts måned i 3. klasse til de lange videregående uddannelser. Vejledningen til Ordblindetesten blev offentliggjort ultimo 2016.  

 

På baggrund af Ordblindetesten godkendte Børne- og Familieudvalget september 2015 ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune” udarbejdet af læsekonsulent Jette Julsgaard Nyland, Center for Børn og Læring samt skolernes læsevejledere.

 

Formålet med udviklingsprojekt Læsecenter Herning er at optimere dysleksiundervisningen på alle skoler og derigennem afprøve forskellige tiltag under hensyntagen til ”Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune” samt vejledningen fra Undervisningsministeriet.

 

Udviklingsprojekterne for dysleksi understøtter i høj grad Inklusionsstrategiens mindset, der sætter fokus på, at det er de voksnes ansvar at tilpasse læringsmiljøet til børnene –  ikke omvendt. Det er således et mål i projektet at sikre, at alle børn er en del af fællesskabet.

 

Samtidig med iværksættelsen af udviklingsprojektet på de tre skoler blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Center for Børn og Læring og Center for Børn og Forebyggelse, som skulle kigge på tiltag på dysleksiområdet i andre kommuner.

 

Inklusionscenter for læsning, Silkeborg; Kompetencecenter for læsning, Aarhus; Det mobile Kompetencecenter, Skive; samt Kompetencecenter for læsning, Thisted har været inspirator for udarbejdelsen af Projekt Læsecenter Herning (bilag 1).

 

Evalueringen af det første år i Læsecenter Herning (bilag 2) viser, at mange forskellige tiltag bliver afprøvet. En del af disse tiltag har skolerne videreudviklet og dermed kommet i gang med nye tiltag på deres skoler.

 

Det ses desuden, at skoler, som endnu ikke er med i projekt Læsecenter Herning går i gang med tiltag, som ikke tidligere har været praktiseret. Af tiltag kan nævnes: Forældrenetværk for ordblinde er kommet i gang på Kibæk, Hammerum, Sunds-Ilskov, Aulum-Hodsager, Herningsholm. Haderup og Vestervangskolen arbejder på at få dette etableret.

 

Et andet tiltag er Ordpatruljen, hvor ældre elever hjælper elever og lærere, dette findes på Sunds-Ilskov, Lundgårdskolen, Kibæk, Herningsholmskolen og Vestervangskolen.

 

Et samarbejde med Selvhjælp Herning er i gang på Lundgårdskolen, her er målet at styrke de ordblindes selvværd.

 

Evalueringsmøde med de involverede skoler og deres fødeskoler har været afholdt i september 2017 for at udveksle idéer.   

 

Evaluering fra Undervisningsministeriet november 2017 viser, at Herning Kommunes folkeskoler har diagnosticeret flere ordblinde end landsgennemsnittet.

 

Evalueringen fra skoleåret 2017/2018 i hovedpunkter: (bilag 3)

 

Skolernes syn på indsatsen generelt:

-        Der er en generel positiv holdning til det øgede fokus på ordblindeindsatsen.

-        De deltagende skoler har fået mere viden og dermed bedre forudsætninger for, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

 

Tiltagets påvirkning af eleverne:

-        Øget brug af hjælpeprogrammer

-        Tryghed ved brug af hjælpeprogrammer (det opleves som en naturlig ting for eleverne)

-        Større afklaring omkring det at være ordblind

-        Positiv selvforståelse og styrket selvværd blandt de ordblinde elever

-        Bevidsthed om ikke at være alene om at være ordblind

-        Ordblinde elever hjælper i højere grad hinanden

 

Tiltagets påvirkning af lærerne:

-        Øget viden om samt opmærksomhed på ordblinde elever

-        Øget opmærksomhed på vigtigheden af, at arbejde med ordblinde elever

-        Større kendskab til de hjælpemidler, der er til rådighed for at hjælpe ordblinde elever

-        Lærernes brug af hjælpeprogrammer er blevet opkvalificeret

-        Styrket lærersamarbejde og sparring omkring ordblinde elever

-        Styrket samarbejde med forældrene

 

Etableringen af Læsecenter Herning er foregået faseopdelt, for at sikre en mere intensiv understøttelse af de involverede skoler. Der hentes erfaringsopsamling og justeringer som en del af udbredelsen til nye skoler.

 

Projektet fortsættes på de nuværende deltagende skoler (Hammerum, Lundgårdskolen, Sunds-Ilskov, Haderup, Snejbjerg, Kibæk, Herningsholmskolen).

 

I skoleåret 2018/2019 bliver Brændgårdskolen, Vestervangskolen og Vinding Skole også en del af Læsecenter Herning.   

 

Det er en forudsætning, at Læsecenter Herning skolerne i det andet år som projektskole udvider indsatsen til også at gælde fødeskolerne, så et samarbejde om testapparat og læseindsatser bliver koordineret skolerne imellem.

Økonomi

 Tildelingen er beregnet ud fra de midler, som er anvendt i skoleåret 2017/2018.

 

Kriterier for tildeling:

 • Nye deltagende skoler
 • Samarbejdet med fødeskole/fødeskoler
 • Antal testet ordblinde (Ordblindetesten)

 

Økonomien i udviklingsprojekterne på skolerne er baseret på skolernes egne ressourcer samt en central medfinansiering.

  

Projektets økonomi-finansiering kr.

Skoleåret 2016-17

Skoleåret 2017-18

Skoleåret 2018-2019

 

Sunds-Ilskov

200.000

200.000

125.000

Hammerum (Lindbjergskolen)

200.000

200.000

125.000

Lundgårdskolen

200.000

200.000

125.000

Kibæk skole

 

200.000

100.000

Herningsholmskolen

 

200.000

100.000

Snejbjerg

 

200.000

125.000

Haderup skole

 

200.000

100.000

Brændgårdskolen

 

 

200.000

Vestervangskolen

 

 

200.000

Vinding skole

 

 

200.000

I alt

600.000

1.400.000

1.400.000

 

Niveauet af den økonomiske ramme fastholdes på det samme som i 2017/2018. Delvist finansieret af skolerne selv og dels af de centrale midler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender fortsættelsen af Læsecenter Herning
at finansieringen godkendes som anført med en central finansiering
at forvaltningen sikrer, at der sker en vidensformidling med baggrund i Læsecentrets resultater.

Beslutning

Indstillingerne blev tiltrådt.

 

Udvalget  besluttede endvidere, at projektet videreføres  i 2019/2020.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-2-17 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Evaluering af Lind Skole og Sdr. Felding Skoles pilotprojekter som billedkunstprofilskole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 21. maj 2017 (sag nr. 68) pilotprojekt mellem Lind Skole og Herning Billedskole samt Sdr. Felding Skole og Herning Billedskole. Lind Skole og Sdr. Felding Skole har sammen med Herning Billedskole evalueret skolernes billedkunstskoleforløb for indeværende skoleår og ansøger om tilskud til fortsættelse af projektet i skoleåret 2018/19.

Sagsfremstilling

Lind Skole og Sdr. Felding Skole har ønsket at indgå et samarbejde med Herning Billedskole, hvorigennem skolereformens åben skole princip imødekommes. Skolerne har fået økonomisk bevilling til et pilotprojekt i skoleåret 2017/18.

 

Inspireret af erfaringer med åben skole platform har begge skoler indgået i et nytænkende samarbejde med Herning Billedskole. Gennem samarbejdet vil skolerne i et treårigt forløb arbejde med at styrke elevernes praktisk-musiske kompetencer. Eleverne skal lære at arbejde med det praktisk/musiske i alle fag, hvor teori kombineres med praktisk, kropslig aktivitet, og hvor eleverne får mulighed for at opsøge, opleve og skabe æstetiske indtryk og udtryk. Eleverne skal lære at se/sanse virkeligheden og lære at "oversætte" det sete til et billedligt udtryk.

 

Skolernes samarbejde med Herning Billedskole skal ligeledes bidrage til et kompetenceløft hos skolernes lærere.

 

Lind Skole 

Lind Skole har udarbejdet midtvejsevaluering af pilotprojektet. Evaluering dækker kun udskolingsforløbet, idet grundskoleforløbet lige er sat i gang efter nytår.

 

Eleverne på 7., 8. og 9. årgang får hver 10 uger med 2 lektioners undervisning à 60 min. i projektperioden. Målet med dette var blandt andet at styrke projektopgaven og lære eleverne nye teknikker, som de kunne anvende i den daglige undervisning.

 

Helt overordnet viser evalueringen, at projektet har været en stor succes på alle niveauer i det første halve år. På skolen opleves et projekt, som taler direkte ind i den politiske kontekst, hvor der ønskes praktiske- og handlekompetencer fra eleverne. Projektet med Herning Billedskole og Lind Skole giver begge dele. Samtidig får skolen klædt lærerne på til denne udfordring i en slags ”mesterlære” og i kompetenceforløb undervejs i projektperioden.

 

Helt overordnet er både Lind Skole og Herning Billedskole tilfredse - endda meget tilfredse - med de forskellige projekters forløb. Allerede nu efter de korte forløb kan lærerne se kvalitetsforbedringer i projektopgaveprodukterne.

 

Sdr. Felding Skole

Sdr. Felding Skole har udarbejdet evaluering af pilotprojektet.

 

Helt overordnet er det gået godt. Det lange seje træk er det, der rykker. Eleverne har via arbejdet med den faglige fordybelse, grundigheden, mere koncentration og progressionen i undervisningen flyttet sig rigtig meget, og billedkunstfagligheden er blevet meget større. De har arbejdet med teknikker, redskaber og undersøger materialer. Fantasien og forestillingsevnen er blevet udfordret.

Pop up udstillinger og synliggørelse på skolen af pilotprojektets elevarbejder er inspirerende for alle skolens elever og andre, der færdes på skolen.  At opleve elevernes opdagelse for mestring i de kreative, innovative processer er det eleverne udtrykker som spændende og meget lærerige. Eleverne har opnået mange færdigheder i billedkunst, hvilket tegneforløbene giver et meget godt billede af, da den enkeltes udvikling er meget tydelig og synlig her. Forløbene tager generelt udgangspunkt i elevernes nære udviklingszone, og der er ikke kun én løsning på opgaverne, hvilket gør at alle kan bidrage.

 

Lærernes opkvalificeres via samarbejdet med Herning Billedskole og viden gives videre til flere klasser.

 

Begge projekter er oprindelig berammet til en treårig periode med støtte fra Center for Børn og Læring. I den forbindelse håber både Herning Billedskole, Lind Skole og Sdr. Felding Skole, at projektet fortsætter i hele projektperioden til og med skoleåret 2019-20.

 

Evalueringer samt oprindelige projektansøgninger er vedlagt sagen.

Økonomi

På Børne- og Familieudvalgets møde den 31. maj 2017 blev Lind Skole tildelt en bevilling på 150.000 kr. og Sdr. Felding Skole en bevilling på 100.000 kr. til pilotprojektet. Bevillingen blev financieret på serviceområde 12.

 

Lind Skole søger om tilskud på 150.000 kr. til forsættelse af projektet i det kommende skoleår. Skolens egenfinansiering udgør 100.000 kr.

Sdr. Felding Skole søger om tilskud på 105.000 kr. Skolens egenfinansiering udgør 100.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager evaluering af pilotprojekterne til efterretning
at Børne- og Familieudvalget tildeler Lind Skole en bevilling på 100.000 kr. til projektet i skoleåret 2018/19. Finansieres på Serviceområde12
at Børne- og Familieudvalget tildeler Sdr. Felding Skole en bevilling på 75.000 kr. til projektet i skoleåret 2018/19. Finansieres på Serviceområdet 12
at projektet afsluttes i dette skoleår med en kort evaluering i foråret 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-G00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Opnormering af vuggestuepladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Den samlede vuggestuenormering er på 645 pladser. I 2018 har der til og med april måned i gennemsnit været indmeldt 660 børn pr. måned i kommunens vuggestuer.

 

Det indstilles, at den samlede vuggestuenormering løftes til 680 pladser.

 

I sagen præsenteres udfordringerne i distrikt 7 og 10. Udvalget vil senere blive præsenteret et overblik over alle pasningsdistrikter.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt har dagplejen problemer med at få ansat kvalificerede dagplejere i distrikt 7 (Herning, Gullestrup) og distrikt 10 (Lind). Det betyder, at der i disse områder pt. er problemer med at leve op til pasningsgarantien.

 

Dagplejen forsøger fortsat at få ansat det nødvendige antal dagplejere i distrikt 7 og 10. Hvis det ikke lykkes, er der umiddelbart to alternativer:

 

 1. Forældre tilbydes en dagplejeplads udenfor pasningsdistriktet
 2. Der etableres flere vuggestuepladser

 

Da der af flere omgange har været ansøgt om dagplejere i distrikt 7 og 10, er det tvivlsomt om det lykkes at få ansat det nødvendige antal dagplejere.

 

Pladsanvisningen oplever generelt en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser. Sammenholdt med, at det bliver svært, at få ansat det nødvendige antal dagplejere, anbefales det, at vuggestuenormeringen løftes til 680 pladser.

 

Det er muligt at løfte den samlede vuggestuenormering med 35 pladser uden der skal bruges anlægskroner. Etableringsomkostningerne kan afholdes indenfor det samlede dagtilbudsbudget.

 

Udvalget vil senere blive præsenteret et overblik over alle pasningsdistrikter.

Økonomi

De variable udgifter til en vuggestueplads i forhold til en plads i dagplejen er ca. 2.500 kr højere pr barn pr år, svarende til 87.500 kr/år.

Dette er under forudsætning af, at det større brug af vuggestuepladser ikke samtidigt medfører en dårligere udnyttelse af kapaciteten i dagplejen. Dette er dog ikke tilfældet her, hvor der netop mangler dagplejepladser i det pågældende område. Endvidere er det en forudsætning for beregningen, at udvidelsen kan ske i den eksiterende bygningsmasse, således at der eksempelvis ikke udløses udmelding af ressourcer til tillæg for ekstra huse.

Med henvisning til merudgiftens samlede størrelse, foreslås det at finansiering af beløbet findes indenfor Dagtilbuds samlede ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at den samlede vuggestuenormering løftes til 680 pladser.

Beslutning

Godkendt.

 

 

Sagsnr.: 28.03.04-G01-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Daginstitutioner i Hammerum - Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov og Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Bestyrelserne for Hurlumhejhuset, Gjellerup og Børneby Øst, Hammerum ønsker at fremrykke den godkendte fusion og kommunalisering af de 2 daginstitutioner fra 1. januar 2020 til 1. januar 2019.

 

Den ønskede fremrykning skyldes, at lederen i Børneby Øst pr. 1. februar 2018 har opsagt sin stilling. Lederen af Hurlumhejhuset er pr. 1. februar 2018 konstitueret leder i Børneby Øst, således hun i dag fungerer som leder for begge daginstitutioner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeri af Lindbjergskolen er det besluttet, at der fremover skal være en kommunal daginstitution i Hammerum/Gjellerup. Det er ligeledes besluttet, at der skal være SFO i tilknytning til Lindbjegskolen.

 

Der er i dag 2 selvejende daginstitutioner i Hammerum/Gjellerup:

Hammerum: Børneby Øst - med vuggestue, børnehave, fritidshjem1 og fritidshjem2.

Gjellerup: Hurlumhejhuset - med vuggestue, børnehave, fritidshjem1 og fritidshjem2.

 

 Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 5. oktober 2016, pkt. 154, følgende:

 • Børne- og Familieudvalget godkender, at Center for Børn og Læring kan arbejde videre med at implementere en kommunal daginstitution og SFO i en center-model, som beskrevet i rapporten
 • Hurlumhejhuset og Børneby Øst fusionerer til en aldersintegreret daginstitution med vuggestue og børnehave
 • Der oprettes center-model med den fusionerede daginstitution og SFO'en, hvor der er en fælles leder og et antal pædagogiske leder
 • Hurlumhejhuset og Børneby Øst vil blive kommunaliseret pr. 1. januar 2020
 • Forvaltningen bemyndiges til at gå i gang med processen omkring fusionen og skiftet fra selvejende til kommunal daginstitution.

 

Processen omkring fusionen og skiftet fra selvejende til kommunal daginstitution har forvaltningen og de nuværende 2 daginstitutioner iværksat.

 

I oktober 2016 var der ansat 2 ledere i Børneby Øst. I mellemtiden er den ene gået på pension, og den anden leder har pr. 1. februar 2018 opsagt sin stilling. Lederen af Hurlumhejhuset er pr. 1. februar 2018 konstitueret leder i Børneby Øst, således hun i dag fungerer som leder for begge daginstitutioner.

 

På denne baggrund ønsker bestyrelserne i både Hurlumhejhuset og Børneby Øst at fremrykke kommunaliseringen og fusionen af de 2 daginstitutioner til 1. januar 2019. Referater fra bestyrelsesmøder er vedlagt dagsordenen.

 

Organiseringen af den nye kommunale daginstitution vil blive som følger:

 • 1. januar 2019: Kommunal daginstitution med vuggestue, børnehave, fritidshjem 1 og 2
 • 1. januar 2020: Kommunal daginstitution med vuggestue og børnehave. Og oprettelse af center-model med kommunal daginstitution og SFO, hvor der er en fælles leder med et antal pædagogiske ledere. 

 

Hurlumhejhuset ejer i dag selv nogle af deres bygninger. I forbindelse med kommunalisering vil disse ejendomme blive overdraget til Herning Kommune via gaveskøde. Det drejer sig om følgende bygninger:

 • Klokkekildevej 52
 • Nørretorp 138

Økonomi

Med udgangen af regnskabsåret 2018 vil tidligere års overførsler indgå i den nye daginstitutions overførsel til 2019.

Hurlumhejhuset har overført et mindreforbrug på 140.000 kr. fra 2017 til 2019. Børneby Øst har overført et merforbrug på 549.000 kr. fra 2017 til 2018. Børneby Øst vil i 2018 arbejde mod at indhente hele merforbruget i indeværende år.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender kommunalisering og fusion af Hurlumhejhuset og Børneby Øst pr. 1. januar 2019
at organiseringen i den nye daginstitution pr. 1. januar 2019 bliver med vuggestue, børnehave, fritidshjem 1 og 2
at organiseringen i den nye daginstitution pr. 1. januar 2020 bliver med vuggestue og børnehave, og der oprettes center-model med SFO, hvor der er en fælles leder og et antal pædagogiske ledere
at personalegrupperne fra de 2 selvejende daginstitutioner virksomhedsoverdrages til den fusionerede kommunale daginstitution og senere til SFO
at bygningerne beliggende Klokkekildevej 52 og Nørretorp 138 overdrages til Herning Kommune via gaveskøde.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-15-18 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Rammeaftale 2019-20 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde: bemærkninger til forslag til pejlemærker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jane Sønderskov

Sagsresume

Forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 forelægges til drøftelse i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region indgår hvert andet år én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

 

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over kommunale og regionale tilbud, som bliver anvendt af flere kommuner. Der er fokus på både den faglige udvikling og på styring af tilbuddenes kapacitet og behovet for pladser på tværs af kommunerne i regionen. Rammeaftalen kan derudover indeholde aftaler om udviklingen i taksterne og prisstrukturen for tilbud omfattet af rammeaftalen.

 

KKR Midtjylland, som er sammensat af borgmestre og andre politikere fra de 19 kommuner i Region Midtjylland, inviterer til lokale politiske drøftelser af forslag til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20.

 

Forslag til pejlemærker i Rammeaftale 2019-20

Rammeaftalen skal sikre fælles principper for koordinering, styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud.

 

KKR Midtjylland foreslår følgende politiske pejlemærker for Rammeaftale 2019-20:

 

"Den nære psykiatri:

 • Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri - forstået som indsatser rettet mod den enkeltes hverdagsliv - spiller en afgørende rolle. Både når psykisk sygdom skal forebygges, men også når man skal komme sig og leve et godt liv med en psykisk sygdom
 • KKR Midtjylland har igangsat en proces, som skal føre til et fælles udspil for udviklingen af den nære psykiatri mellem kommuner, region, almen praksis og civilsamfund
 • Udspillet om den nære psykiatri forventes at blive indarbejdet som et fælles udviklingsområde i Rammeaftale 2019-20 og den næste Sundhedsaftale.

 

Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme:

 • Kommunerne oplever en tilgang af børn og unge, der diagnosticeres med en autismespektrumforstyrrelse - ofte kombineret med andre former for funktionsnedsættelser
 • Det kan være vanskeligt at få disse børn og unge til at trives i almene skolemiljøer. Derfor forestås det, at kommuner og region igangsætter fælles udviklingstiltag med fokus på, hvordan samspillet mellem det almene og specialiserede område kan understøtte den enkeltes progression, samt metoder til at forebygge og afhjælpe "skoleværgring" og angst blandt børn og unge med autisme
 • Udviklingstiltag vil også omhandle, hvordan der kan arbejdes med gode overgange fra skole til ungdomsuddannelse, og videre til uddannelse og beskæftigelse i voksenlivet.

 

Effekt, progression og gennemsigtighed:

 • Fokus på effekt, progression og gennemsigtighed fortsættes som et overordnet fælles udviklingsområde og tilgang, der skal understøtte, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring
 • Fokus på effekten af sociale indsatser og progression i borgerens udvikling gør sig gældende for alle borgere, der modtager ydelser inden for det specialiserede socialområde
 • Kommunerne og regionen forpligter sig på at arbejde med evidensbaserede metoder og vidensdeling om, hvad der virker, med henblik på at øge den enkelte borgers livskvalitet og mulighed for selv at mestre så stor en del af sit liv som muligt
 • Samtidig skal der skabes øges gennemsigtighed i forholdet mellem udgifter og de ydelser, den enkelte borger modtager
 • Ved en sådan øget gennemsigtighed i samhandlen skal borgerens progression afspejle sig i udgifterne for den ydelser, borgeren modtager".

 

Forslaget til pejlemærker for Rammeaftale 2019-20 har været i høring i Handicaprådet med frist for høringssvar fredag den 13. april 2018. Høringssvaret er vedhæftet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til pejlemærker med henblik på bemærkninger.

Beslutning

Drøftet. Børne- og Familieudvalget har ikke bemærkninger til oplægget.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Tagrenovering på Engbjergskolen og Højgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Der er en forventning om en overskridelse af anlægsbevilling til renovering af tage på henholdsvis Engbjergskolen og Højgårdskolen. Budgetoverskridelsen kan finansieres af driftsbudgettet til udvendig vedligehold på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme. Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. maj 2017 en anlægsbevilling på i alt 9 mio. kr. til renovering af tagene på henholdsvis Engbjergskolen og Højgårdskolen. Projektet har været nu været udbudt i licitation, og det kan konstateres, at renoveringen ikke kan holdes inden for den afsatte anlægsbevilling. Der mangler 0,4 mio. kr. for at det beskrevne projekt kan realiseres og herudover skønnet ca. 0,5 mio. kr. til de uforudsete følgeudgifter, der erfaringsmæssigt må forventes i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger.

 

Forventningen er således p.t., at anlægsbevillingen overskrides med ca. 0,9 mio. kr. 

 

Det vurderes ikke som en mulighed at lade licitationen gå om for at opnå en lavere pris. Ved den første licitation kom der kun pris fra to ud af de fem indbudte entreprenører begrundet i dels travlhed i branchen og dels et komplekst og dermed ikke attraktivt projekt set fra en entreprenørsynsvinkel.

 

Da der samtidig er et tidsmæssigt pres på renoveringerne på grund af AT-påbud og i øvrigt hensynet til brugerne af bygningerne, gennemføres projektet som planlagt. Budgetoverskridelsen forventes finansieret af de løbende driftsmidler til udvendigt bygningsvedligehold og vedligehold og servicering af tekniske installationer, som er placeret på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Budgettet til folkeskolerne udgør i alt 7,583 mio. kr. i 2018. Der forventes overført et merforbrug fra 2017 på 0,655 mio. kr., hvormed det korrigerede budget udgør 6,928 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler stednr. 301098, Renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen i 2018
at anlægsudgiftsbevillingen på 0,9 mio. kr. finansieres af afsat budget til løbende driftsmidler til udvendigt bygningsvedligehold og servicering af tekniske installationer på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme i 2018.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

 

Sagsnr.: 28.06.16-P00-5-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fremadrettet tilbud om børnepasning i LÆringscenter Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Pia Colstrup

Sagsresume

Det tidsbegrænsede midlertidige lejemål i Fasterholt gamle skole indgået mellem Herning kommune og Udviklingsselskabet Fasterholt APS udløber 28. februar 2019. Der fremlægges derfor sag til udvalgets drøftelse om det fremadrettede tilbud i børnene i LÆringscenter Syd.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring har fået en henvendelse fra Udviklingsselskabet Fasterholt APS om forlængelse af lejekontrakt mellem dem og Herning Kommune om lokaler som lige nu benyttes af LÆringscenter Syd til daginstitution. Den nuværende lejekontrakt udløber pr. 28. februar 2019 og ifølge tidligere Byrådsbeslutning kan aftalen ikke forlænges. Ansøgningen fra Udviklingsselskabet Fasterholt APS kan derfor ikke imødekommes. På baggrund her af skal der findes en anden løsning for de børn, der tidligere har fået et tilbud i de pågældende lokaler.

 

Baggrund

LÆringscenter Syd er en kommunal daginstitution, der frem til 28. februar 2019, har afdelinger i Fasterholt, Kølkær og Arnborg. Afdelingen i Fasterholt har til huse i lokaler på den tidligere Fasterholt Skole, som i dag ejes af Udviklingsselskabet Fasterholt APS. Herning Byråd godkendte den 13. september 2016 indgåelse af en lejekontrakt mellem Udviklingsselskabet og Herning Kommune, som løber fra 1. juli 2016 til 28. februar 2019, hvor lejemålet ophører. Ved indgåelse af lejekontrakten er der indhentet godkendelse ved Social- og Indenrigsministeriet, da der var tale om en sale-and-lease-back aftale (fordi kommunen lejer lokaler, som kommunen tidligere har solgt). Ved lejemål som er kortere end 3 års varighed uden mulighed for forlængelse, er der ikke krav om deponering.

 

Da den indgåede lejekontrakt er under 3 år og der i Byrådets beslutning den 13. september 2016, pkt. 258, forudsættes at aftalen ikke kan forlænges, er der ikke lavet deponering, som ellers ville have været på 1.730.000 kr.

 

Nuværende situation

LÆringscenter Syd har i dag 7 børnehavebørn og 18 fritidshjemsbørn i afdeling Fasterholt. Når lejemålet i Fasterholt ophører, kan børnene rummes i de to øvrige afdelinger i henholdsvis Kølkær og Arnborg inden for den bestående bygningsmæssige kapacitet. Da Børne- og Familieudvalget tidligere har besluttet, "at SFO/ fritidshjemsbørn principielt skal så tæt på skoletilbuddet som muligt", foreslås, at børnene passes i lokaler på deres skole, som er Arnborg skole.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender fremtidig placering af dagtilbud i LÆringscenter Syd.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

I sagsfremstillingen er der desværre indsneget sig en fejl i forhold til det aktuelt indskrevne antalt børnehavebørn i  LÆringscenter Syd afdeling Fasterholt. Pt. er der indskrevet 8 børnehavebørn.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P00-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om programoplæg Børnehuset Solstrålen og Lundgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde den 23. august 2017 pkt. 101 fremlagde forvaltningen et samlet programoplæg for Børnehuset Solstrålen, Lundgårdskolen og SFO.

 

Ved budgetforliget for 2018 og frem blev der bevilliget anlægsmidler til etablering af SFO på Lundgårdskolen. Budgetforliget ønskede ligeledes udarbejdet et revideret programoplæg for samling af Børnehuset Solstrålens aktiviteter ved Lundgårdskolens indskolingsafdeling.

 

Programoplægget fremlægges for Byrådet på budgetkonferencen den 23. og 24. april 2018. Og til orientering for Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Den kommunale daginstitution Børnehuset Solstrålen er i dag beliggende på 3 adresser. Forvaltningen har i samarbejde med Kommunale Ejendomme, ledelse, medarbejderrepræsentanter og bestyrelsesrepræsentanter fra Børnehuset Solstrålen samt ledelsen fra Lundgårdskolen udarbejdet vedlagte programoplæg.

 

Børnehuset Solstrålen er en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave. Daginstitutionen er fordelt på 3 adresser:

 • Bakken - Bytoften 69 - 71 (vuggestue og børnehave)
 • Engen -  Frijsenborgvej 14 (børnehave)
 • Skoven - Fenrisvej 22 (børnehave)

 

Programoplægget indeholder følgende elementer:

Lokaleoptimering:

 • Opsigelse af lejemålet Bytoften 69 - 71
 • Afhændelse af Frijsenborgve 14

 

Ny- og ombygning:

 • Renovering af Fenrisvej 22
 • Nybyggeri af daginstitution, som sammenbygges med Lundgårdskolens indskolingsafdeling

 

Der vil være ikke ubetydelige driftsbesparelser.

 

Programoplægget indeholder den pædagogiske profil, fordele ved sammenbygning af daginstitution og skole, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi.

 

Desuden er provenu ved salg af Frijsenborgvej 14 ikke medtaget.

 

Programoplægget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager programoplægget til efterretning og oplægget indgår i de fremtidige drøftelser og prioriteringer af anlægsbudgettet.

Beslutning

Taget til efterretning. Børne- og Familiudvalget ønsker at se det igen med en udbyddelse af programoplægget, hvor Skovbørnehaven løftes.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-S49-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om programoplæg Skalmejeområdet, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 23. august 2017 pkt. 103 fremlagde forvaltningen et programoplæg for arealoptimering og  kapacitetstilpasning i Skalmejeområdet.

 

Forvaltningen fik her i opdrag at kvalificere oplægget i forhold til eksempelvis faseopdeling og prioritering af delelementerne. Der blev samtidig godkendt afholdelse af de nødvendige udgifter i forhold til drift af pavillonen i de kommende år.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Skalmejegården og Skalmejeskolen har i dag et godt samarbejde. For at optimere dette samarbejde og samtidig gennemføre en arealoptimering og kapacitetstilpasning er der udarbejdet et revideret programoplæg.

 

Skalmejegården er en integreret daginstitution med vuggestue, børnehave og fritidshjem 1 og 2. De har pt. følgende 4 adresser:

 • Skalmejevej 33: Børnehave og fritidshjem (er i dag bygget sammen med Skalmejeskolen)
 • Skalmejevej 50: Fritidshjem i lejede lokaler
 • Vibevej 33: Vuggestue i egen bygning. Daginstitutionen ejer selv bygningen
 • Østre Søvej 2: Børnehaveafdeling. Herning Kommune ejer bygningen (Søstjernen)

 

Programoplægget indeholder følgende elementer:

Lokaleoptimering:

 • Opsigelse af lejemålet Skalmejevej 50
 • Afhændelse af Vibevej 33

 

Ny- og ombygning:

 • Nybyggeri af daginstitution til børnehave og vuggestue - skal bygges sammen Skalmejegårdens nuværende lokaler ved skolen
 • Ombygning  af Skalmejeskolens eksisterende lokaler således de kan dobbeltudnyttes til også at rumme fritidshjem 1 og 2 børn
 • Fælles administration og personalefaciliteter
 • Udvidelse af skolens sal til en "hel" hal.

 

Der er i programoplægget lavet en prioriteret etapeopdeling af ny- og ombygningerne.

 

Programoplægget indeholder den pædagogiske profil, fordele ved at samle Skalmejegårdens på færre matrikler, normering, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi.

 

Programoplægget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter programoplægget.

Beslutning

Taget til efterretning. Børne- og Familieudvalget ønsker at se programoplægget tilpasset sådan, at etape 1 og 3 samles.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Orientering om årsrapport kommunalt tilsyn 2017 på dagtilbudsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsrapport for kommunalt tilsyn 2017 på dagtilbudsområdet fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Tilsynet føres ud fra et 3 årigt koncept. Hvor temaet for perioden er udvalgt i samarbejde mellem det politiske udvalg, forvaltningen og Tilsynsenheden.

 

Tilsynet er fordelt på de 34 ledelsesområder. Den første halvdel af tilsynene afvikles det første år og den sidste halvdel det 2. år. Det 3. år er til evt. nye dagtilbud eller hvis der er behov for opfølgning på tidligere førte tilsyn.

 

Tilsynsenheden, Center for Børn og Læring og Børne- og Familieudvalget har besluttet, at temaerne for 2017-2019 er:

 •  Sprog
 • Forældreinddragelse.

 

Tilsynet er gennemført ud fra koncept udviklet af Rambøll igennem it-systemet Hjerne og Hjertet og dermed ud fra de data, som i forvejen ligger i systemet omkring de valgte temaer.

 

Deltagere i tilsynet har været 10 forældre pr. ledelsesområde, 10 personaler i alt pr. ledelsesområde fordelt på pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere og lederne gennem skemaundersøgelsen "Lege- og læringsmiljø vurderingen" (LLMV).

 

Såfremt institutionen ikke har haft 10 medarbejdere har alt pædagogisk personale haft mulighed for at deltage. Tilsynet har desuden haft en dialog med leder af tilbuddene ud fra LLMV'en og resultaterne af sprogvurderingerne.

 

Tilsynet i Hjernen og Hjertet er primært fokuseret på lederens egen vurdering af de indkomne besvarelser i LLMV'en sammenholdt med resultaterne fra sprogvurderinger. Derfor afspejler Årsrapporten en samlet vurdering af sprogindsatsen og forældreinddragelsen i Herning Kommune udfra ledernes samlede vurdering og i de individuelle rapporter til den enkelte institution er der en mere individuel vejledning.

 

Resultaterne af undersøgelserne har givet et entydigt billede af situation i flere tilfælde, da der har været fejl eller mangler i de indtastede data på institutionerne, som fx at få registeret et barn som to sproget. Der har desuden været procedurefejl i forbindelse opstarten af Tilsyn Hjernen og Hjertet, som har gjort at de sprogvurderinger og overgangsprofiler der er lavet på tilbuddene efter januar 2017 ikke er kommet med i statistikken, selv om tallene først er trukket flere måneder senere.

 

Sprogindsatsen

Overordnet set er alle de tilbud der er ført tilsyn med i 2017 meget bevidste omkring vigtigheden af sprogarbejdet. Der er stor forskel i de enkelte tilbud på hvor meget sprogarbejdet fylder, alt efter hvilken børnegruppe man har indskrevet Dette gør, at sammenligningen mellem tilbuddene i Herning kommune eller bare på distrikstsplan ikke har været mullig.

 

Overgang og sammenhæng

Det er tilsynets vurdering, at alle dagtilbud har stor bevidsthed omkring vigtigheden af den gode start i et nyt tilbud, hvad enten det er fra dagpleje/vuggestue til børnehave eller videre til skolen. Tilbuddene har et fint samarbejde med skolerne og flere steder har man fælles ledelse, hvilket er medvirkende til et meget tæt samarbejde og dermed sikre at det arbejde man har gjort i dagtilbuddet også videreføres til skolen. Der gøres en stor indsats både i ord og handling, for at forberede børnene på de skift de måtte komme ud for. Der er særlig fokus på at introducere børnene til nye omgivelser og nye voksne. Man er ligeledes opmærksomme på at inddrage forældrene, der hvor det er nødvendigt.

 

Forældresamarbejdet

Forældrebesvarelserne viser, at der langt overvejende er stor tilfredshed med samarbejdet. Besvarelserne fra personalet viser, at man er opmærksom på at inddrage, og informere forældrene. Tilsynets dialog med lederne giver et billede, der er identisk med de to undersøgelser omkring forældresamarbejdet.

 

 

Tilsynsrapporten giver ikke anledning til yderligere generel handling fra ledelsen i Børn og Unge.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om aftenklubber i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Center for Børn og Læring orienterer om fordelingen af aftenklubpladser i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede i august 2014, at Center for Børn og Læring bemyndiges til at justere antal pladser i de enkelte aftenklubber alt efter, hvor der er efterspørgsel efter dem. Nedenfor er vist fordelingen pr. 1. januar 2018.

 

Det samlede antal aftenklubpladser under Dagtilbudsloven i Herning Kommune udgør maksimalt 750.

 

I 2017 er der sket følgende ændringer i antal klubber:

 • Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden/Midgaarden har i 2017 lukket deres aftenklub pga. for få medlemmer
 • Aftenklubben ved Brændgård er pr. 1/8 2017 overdraget til Brændgård SFO

 

Pr. januar 2018 er der aftalt følgende antal pladser i de enkelte aftenklubber og der har i 2017 været det angivne antal medlemmer:

 

Aftenklubberne har åben 1 eller 2 aftener om ugen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsnr.: 28.18.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om normering i den private institution Herning Valgmenighedens Skovbørnehave

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at den private daginstitution Herning Valgmenighedens Skovbørnehave ønsker at udvide deres normering pr. 1. juni 2018 til 28 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, dog 70 børnehavebørn i perioden 1. april til 31. juli på grund af førskolegruppe.

Sagsfremstilling

Herning Valgmeninghedens Skovbørnehave er i dag normeret til 24 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn + 20 børnehavebørn i førskolegruppe i perioden 1. april til 31. juli hvert år.

 

Den private daginstitution ønsker pr. 1. juni 2018 at udvide deres normering til 28 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn + 20 børnehavebørn i førskolegruppe i perioden 1. april til 31. juli hvert år.

 

Daginstitutionen flytter samtidig pr. 1. juni 2018 i nye lokaler beliggende Viborgvej 86. Daginstitutionen har her den nødvendige bygningsmæssige kapacitet til rådighed.

 

Henvendelse fra Herning Valgmenighedens Skovbørnehave er vedlagt.

Økonomi

Den ændrede normering vil betyde, at Herning Valgmenighedens Skovbørnehave skal stille med en yderligere driftsgaranti på 145.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager den ændrede normering i Herning Valgmeninghedens Skovbørnehave til efterretning. Således normeringen fra 1. juni 2018 er på 28 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Dog i perioden 1. april til 31. juli hvert år yderligere 20 børnehavebørn i førskolegruppe
at Børne- og Familieudvalget tager til efterretning, at Herning Valgmeningheds Skovbørnehave stiller med en yderligere driftsgaranti på 145.000 kr.
at Børne- og Familieudvalget tager til efterretning, at der inden ibrugtagningen af de nye lokaler foreligger en ibrugtagningstilladelse på de nye lokaler.

 

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Budgetoverførsel - UngMod 24-7 Gratis prævention

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget har på sit møde den 19. marts 2018 behandlet Børne- og Familieudvalgets anmodning om en årlig budgetoverførsel på 150.000 kr. Midlerne skal bruges til at videreføre ordningen under projektet "Gratis prævention til unge" i UngMod 24-7.

Sagsfremstilling

I perioden 2015-2017 har ungerådgivningen "UngMod 24-7" uddelt gratis prævention til unge under 25 år på baggrund af en 2-årig bevilling fra Forebyggelsesudvalget på i alt 300.000 kr. Forebyggelsesudvalget godkendte UngMod 24-7's ansøgning om midler til gratis prævention på udvalgets møde den 1. august 2015, som punkt nr. 20.

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 aftalte forligskredsen, at Forebyggelsesudvalget fremadrettet afsætter midler til, at Børne- og Famileudvalget kan fortsætte ordningen med gratis prævention til unge under 25 år. Børne- og Familieudvalget har derfor efterfølgende anmodet Forebyggelsesudvalget om en budgetoverførsel på 150.000 kr. årligt med henblik på at videreføre ordningen med gratis prævention.

 

Forebyggelsesudvalget har godkendt anmodningen, punkt nr. 12, på Forebyggelsesudvalgets møde den 19. marts.

 

Om UngMod 24-7

UngMod 24-7 er en gratis og anonym rådgivning for de 12-25-årige i Herning Kommune. Unge, som henvender sig til rådgivningen, kan få samtaler, råd og vejledning, der tager udgangspunkt i den unges situation og udfordringer. Rådgivningen tilbyder råd og vejledning om prævention, anlæggelse af prævention samt tests og behandling for kønssygdomme. Evalueringen af UngMod 24-7 viser, at der er sket et fald i antallet af aborter til unge under 25 år i Herning Kommune i perioden 2015-2017 - fra 110 i 2015 til 66 i 2017. Antallet af unge i aldersgruppen var 16.657 i 2015, 16.975 i 2016 og 16.701 i 2017.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om status på Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om resultater vedrørende skoler og dagtilbuds opfattelse af implementeringen af Herningmodellen og samarbejdet med faggrupperne i Center for Børn og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Herningmodellen Børn og Unge indebærer et øget samarbejde mellem faggrupperne i Center for Børn og Forebyggelse og skoler og dagtilbud. Socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, pædagoger, talehørelærere og ergoterapeuter skal i fællesskab med skoler og dagtilbud løse opgaven omkring børn og unge i udsatte positioner eller i risiko for at komme det.

 

I slutningen af 2017 er der gennemført en evaluering af skoler og dagtilbuds opfattelse af implementeringen af Herningmodellen og samarbejdet med Center for Børn og Forebyggelse.

 

Evalueringen viser, at skoler og dagtilbud overordnet set er tilfredse med samarbejdet og oplever, at implementeringen af Herningmodellen er på rette spor. Der er dog også plads til forbedring i forhold til visse forhold, og der er forskelle mellem de forskellige distrikter samt mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet. Der vil blive fulgt op på de identificerede udfordringer.

 

Det forventes at Socialstyrelsens evaluering af Partnerskabet mellem Socialstyrelsen og 3 kommuner snart foreligger. I Herning indebar Partnerskabet implementering af Herningmodellen. I den forbindelse vil der blive orienteret samlet om evalueringen og Hernings egne øvrige data vedrørende Herningmodellen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om evaluering af KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Alice Eijgendaal, Erling Bro

Sagsresume

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et forældretræningsprogram til plejefamilier. Det er siden 2015 blevet afprøvet i blandt andet Herning. Der orienteres om den udkomne evaluering.

Sagsfremstilling

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et forældretræningsprogram til plejefamilier. Det er siden 2015 blevet afprøvet i Herning samt 6 andre kommuner og organisationer med støtte fra Socialstyrelsen.

 

Formålet med KEEP er at styrke plejeforældres kompetencer til at støtte deres plejebørns udvikling og trivsel samt reducere eventuelle adfærdsvanskeligheder. Tilgangen i KEEP er helt i tråd med Herningmodellens mindset, og KEEP understøtter  intentionerne om at styrke og støtte plejefamilierne i deres arbejde.

 

Evalueringen viser, at KEEP-forløb har en positiv effekt på plejeforældre og plejebørn:

 

 • KEEP er implementeret med høj loyalitet overfor metodens kerneelementer
 • KEEP har en positiv effekt på plejeforældrene:
  • Oplever børnenes udfordringer som mindre stressende efter KEEP-forløb sammenlignet med før
  • Oplever at kunne skabe bedre strukturer og rammer for dagen, hvilket skaber mere ro og overskud i dagligdagen for plejeforældre og børn
  • Tilfredse med forløbets indhold og form
 • Tendens til virkning hos børnene:
  • Plejeforældrene vurderer, at de med KEEP afværger og afhjælper problemadfærd hos deres plejebørn
  • Måling af trivsel med kontrolgruppedesign: ikke signifikant effekt (spinkelt datagrundlag samt måling lige efter afsluttet forløb – adfærdsændringer tager tid)
 • Ingen rekrutteringsudfordringer ift. plejefamilier til forløbet

 

Herning har i tråd hermed oplevet gode resultater af KEEP og fortsætter med at tilbyde KEEP-forløb til plejeforældre efter projektets udløb.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Orientering om VIVE's rapport om specialundervisning på folkeskoleområdet - rapporten er vedlagt
 • Information fra Rådet for Sikker Trafik
 • Der er indvielser af:
  • Midtbyprojekt – Brændgårdskolen - den 7. maj kl. 11.00
  • Klatretræet, Kibæk - den 7. maj kl. 13.00
  • Midtbyprojekt – Vestervangskolen - den 9. maj kl. 11.00
  • Midtbyprojekt – Lundgårdskolen - den 16. maj kl. 14.00
  • Midtbyprojekt - Herningsholm - den 22. juni kl. 13.00
 • Evaluering af besigtigelsesture og forslag om yderligere besigtigelsestur fremlægges
 • Orientering om "Strategisk ramme & Faglig retning", koncept udviklet i Partnerskabet mellem Socialstyrelsen, Herning, Hvidovre og Haderslev Kommuner - det, vi i Herning Kommune arbejder med under navnet "Herningmodellen"
 • Børne- og Familieudvalgets eventuelle deltagelse i Dagtilbudskonferencen http://tilmeld.kl.dk/dagtilbudskonference2018
 • Status på dagtilbudsområdet
 • Befolkningsprognose og udvkling i børnetal i de enkelte distrikter
 • Orientering om justeret tidsplan for udarbejdelsen af børne- og ungepolitikken
 • Forårsbudgetkonference
 • Opfølgning på serviceområde 12 fra seneste møde i udvalget

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer