Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. april 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forhold til forebyggelseshandleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 15. august 2011 godkendte Forebyggelsesudvalget et kommissorium for udarbejdelsen af en forebyggelseshandleplan. Administrationen har i et samarbejde på tværs af forvaltninger udarbejdet et udkast til en forebyggelseshandleplan, der arbejder med de udfordringer, Herning Kommune står over for på sundhedsområdet.
 
I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der afsat ekstra 2 mio. kr. til forebyggelsesarbejdet. Heraf er 1,5 mio. kr. målrettet børne- og ungeområdet.
 
Forebyggelseshandleplanen er nu i en høringsfase, og Forebyggelsesudvalget ønsker at indhente høringssvar hos fagudvalgene i Herning Kommune.
 
Efter høringsfasen prioriteres indsatserne i forebyggelseshandleplanen endeligt af Forebyggelsesudvalget den 30. april 2012.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.
 
Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.  
 
Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder. 
 
De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.  

 

Afdelingsleder Anne Christmann Ramsgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter sit høringssvar til forebyggelseshandleplanen.

Beslutning

Blev drøftet. Drøftelserne sammefattes og fremsendes Forebyggelsesudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-P22-1-12 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Målopfølgning 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne Rahbek

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal inden d. 15. juni fremsende forslag til budget 2013-2016. Som del af budgetmaterialet for 2013 skal indgå forslag til mål og indsatsområder for budget 2013 - 2016. Børne- og Familieudvalget skal i den forbindelse have en orientering omkring målopfølgningen for 2011 samt tage stilling til målformulering for budget 2013.

Sagsfremstilling

Jf. Regnskabsvejledningen for 2011 samt budgetvejledningen for 2013-2016 skal målopfølgningen for 2011 behandles i de enkelte udvalg og sagen indgå i forårsbudgetkonferencen. Børne- og Familieudvalget skal endvidere indlede drøftelser omkring mål og indsatsområder for kommende budgetår.
 

Opfølgning på årsmål fra 2011 er vedlagt i bilag.

 

Med hensyn til mål i Kvalitetskontrakter blev det sidste år besluttet, at kvalitetskontrakterne så vidt skulle være en delmængde af de politiske mål. Derved holdes antallet af mål på et overskueligt niveau og der skal kun ske opfølgning på èt sæt mål.

I børn og Unge er hovedparten af kvalitetskontrakterne for 2011 med sammenfald til de politiske mål og vedlagte opfølgning på de politiske mål vil hermed også indgå som del af den samlede opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakter for Herning Kommune.

 

Ud over de udvalgte politiske mål består kvalitetskontrakterne af yderligere 2 mål: Tværgående samarbejde fælles for Dagtilbud og Skoleområdet samt reduktion af sygefravær på Specialtilbuds institutioner.

 

Reduktion af sygefravær har været en del af kvalitetskontrakterne siden 2010 og vil fortsætte i 2012. Seneste opfølgning for 2011 viser et fald i sygefraværet på hele 29%. Der følges op igen primo 2013.

 

Målet omkring tværgående samarbejde på dagtilbud og skoler er ligeledes videreført fra 2010 og det forventes, at der orienteres på næstkommende møde.

 

Den samlede oversigt over Kvalitetkontakterne for Herning Kommune kan ses på www.brugerinformation.dk  Her vil opfølgningen på de enkelte også være at finde ultimo 2012.

 


Endvidere vedlægges årsmålene for 2012, som afsæt for drøftelser for målene for 2013. Det bemærkes, at der er sket en forenkling af målene for 2012, idet Byrådets arbejdsgrundlag og de politikker der er vedtaget under udvalgets område træder i stedet for den 12 årige vision. De tidligere årsmål er erstattet af 1-4 årige mål og der er sket en større reduktion i antal mål/indsatsområder
 
De enkelte afdelinger har udarbejdet forslag til mål for budget 2013 - 2016. Forslaget er ligeledes vedlagt som bilag.

 

Der vil blive orienteret nærmere om de enkelte budgetmål på mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at målopfølgningen for 2011 tages til efterretning
at forslag til mål/indsatsområder 2013 godkendes og de indgår i det videre arbejde med budgetlægningen for 2013.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S55-1-11 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Regnskab og overførsler 2011, BU

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard, Pia Elgetti

Sagsresume

Regnskab 2011 er nu afsluttet og det samlede resultat for Børne og Familieudvalgets
område udviser et mindreforbrug på 35,8 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 20,4 mio. kr., uforbrugte midler vedr. projekter og takstreguleringspuljer på 17,8 mio. kr. samt et merforbrug på øvrige områder på 2,3 mio. kr. Merforbruget på øvrige områder skyldes hovedsageligt, at der på dagtilbud er overført et underskud fra 2010 på 2 mio. kr. Underskuddet skal finansieres i forbindelse med den iværksatte strukturanalyse.

Sagsfremstilling

Regnskab 2011 - Drift

 

I nedenstående er hovedtallene for 2011 skitseret:

                [image]

 

I forbindelse med efterårsopfølgningen pr. 30. september forventedes et mindreforbrug på i alt 20,8 mio. kr. Det er i sær på selvforvaltningsaftaler hvor institutioner, skoler og specialinstitutioner har indgivet et meget forsigtigt bud i forbindelse med efterårsopfølgningen og resultatet for 2011 er således 7,4 mio. kr. bedre end forventet. I forhold til den samlede overførel fra 2010  til 2011 på selvforvaltningsaftaler overføres yderligere 2,5 mio. kr. til 2012

 

Mindreforbruget i forhold til efterårsopfølgningen skyldes endvidere, at resultatet på anbringelsesområdet er væsentligt bedre end forventet. Pr. 30. september blev der forventet et merforbrug på centrale konti på i alt knap 6 mio. kr., hvor det endelige regnskab udviser et lille merforbrug på 0,3 mio. kr.

 

I 2011 har hele Børn og Unge været underlagt en streng økonomisk styring og det var således forventet, at alle afdelinger, institutioner m.v.  ville handle med en generel tilbageholdenhed og at efterårets meldinger også ville været præget af stor grad af forsigtighed.

 

De enkelte områder gennemgås nærmere i nedenstående. 

 

CENTER FOR BØRN OG LÆRING:
 
SO 10 Dagtilbud:
Udviser samlet et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 3,3 mio. kr. overført til 2012. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 5,4 mio. kr. og et merforbrug på de centrale konti på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler svarer stort set til overførslen fra 2010.
 
Merforbruget på de centrale konti skyldes hovedsageligt et ikke finansieret underskud på 2 mio. kr. videreført fra 2010
 
Der er fra 2010 overført et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende centrale konti udenfor selvforvaltning, som skulle finansieres i 2011 ved forskellige tiltag og besparelser. Af de 15 mio. kr. er det besluttet, at 2 mio. kr. skal finansieres af besparelser ved gennemførelse af strukturanalysen. Omlægninger, fusioner, lukninger m.v. besluttet i forbindelse med strukturanalysen træder i kraft pr. 1. august 2012 og det forventes, at det overførte merforbrug kan finansieres med besparelserne i 2012.

 

 Der har i 2011 været særlig fokus på styring af dagplejen. I forhold til budgetteret kan der konstateres et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2011, heraf er godt 3 mio. kr. opstået grundet forsinkede opsigelsesvarsler og fratrædelsesordningerne. Dette merforbrug er finansieret af de centrale konti og dagplejen får overført det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr. 

Dette fokus på dagplejen vil fortsætte i 2012, hvor der i forbindelse med budgetopfølgningerne vil ske en særskilt opfølgning på dagplejen.


 
SO 12, Folke- og ungdomsskoler
Udviser samlet et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 13,9 mio. kr. overført til 2012. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 6,4 mio. kr., afsatte midler vedrørende projekter og takstfinansieret område på 7,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på centrale konti.
 
Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler svarer stort set til overførslen fra 2010.
 
Der er i 2011 uforbrugte midler på projekter på 0,6 mio. kr. samt afsat 6,6 mio. kr. til regulering på det takstfinansierede område med 5,1 mio. kr. vedr. takstregulering regnskab 2010 til takstnedsættelse i 2012 samt 1,5 mio. kr. vedr. takstregulering regnskab 2011 til takstnedsættelse i 2013.
 
Mindreforbruget på centrale konti med 0,3 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på elevtransport på 1,7 mio. kr., et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende udskudt asfaltarbejde, 0,6 mio. kr. pavillonleje i opsigelsesperioden, 0,2 mio. kr. vedr. selvforvaltning samt uforbrugte midler på Sprogstimulering med 0,2 mio. kr. og Ungepakken med 0,1 mio. kr.
 
Der følges endvidere op på det nye kørselsudbud på budgetkonferencen d. 23. april med dels en opfølgning på økonomien og dels en status for oprettelse af kørselskontor.

 

 

CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE:

 

SO 16, Børn og Familie
Udviser samlet et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 18,7 mio. kr. overført til 2012. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 8,6 mio. kr., afsatte midler vedrørende projekter og takstfinansieret område på 10,4 mio. kr. samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. på centrale konti.
 
Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er øget med 2,5 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2010. Dette skyldes hovedsageligt generel tilbageholdenhed og højere belægning på specialinstitutioner.
 
Der er i 2011 uforbrugte midler på projekter på 5,4 mio. kr. samt afsat 5 mio. kr. til regulering på det takstfinansierede område vedr. regulering regnskab 2010 og 2011 til takstnedsættelse i 2012 og 2013.

 

Set i forhold til budgettet for 2011 er det lykkedes at afvikle gælden fra 2010. Dette skyldes hovedsageligt, at der i 2011 var været færre dyre anbringelser og flere anbringelser i familiepleje samt et mindreforbrug til objektiv finansiering på sikrede institutioner med i alt 2,6 mio. kr.

 

Ved efterårsopfølgningen blev der forventet knap 6 mio. kr. i merforbrug. Allerede i august kunne der anes en svag positiv tendens i udgiftsniveauet på anbringelser, men det var da endnu usikkert om det skyldtes den forstærkede indsats eller om der var tale om mindre forskydninger. Mindreforbruget på de sikrede institutioner var endvidere ikke kendt på det tidspunkt.

 

Der vil i 2012 arbejdes videre på at udvikle teknikkerne og ledelsesinformationen som grundlag for budgetopfølgningerne samt arbejde med indførelse af effektbaseret økonomistyring.

 

ANLÆG:

Samlet udviser anlægssiden et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er fordelt med et mindreforbrug på dagtilbud på 5,3 mio. kr. hovedsageligt vedrørende afsatte midler til strukturanalysen og med et merforbrug på 5,6 mio. kr. hovedsageligt vedrørende forskydninger i betalinger på Tjørring Ny Skole og Snejbjerg Skole.

 

Der søges overført et merforbrug på 0,3 mio. kr.

 

Der har i 2011 været fokus på at få afsluttet mange gamle og mindre anlæg. Dette arbejde vil fortsætte i 2012. Anlæggene følges nærmere i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskab 2011 og overførsler til 2012 med et samlet nettomindreforbrug på 35,8 mio. kr. godkendes jf. vedlagte bilag
at overførsel af uforbrugte anlægsmidler med i alt et merforbrug på 0,3 mio. kr. godkendes jf. vedlagte bilag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-329-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ændring af børnesammensætning i den private institution Børnehaven Asylet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den selvejende institution Børnehaven Asylet er pr. 1. august 2012 godkendt som privat daginstitution med 49 børnehavebørn.

 

Institutionene anmoder om at ændre deres børnesammensætning til 12 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalget den 14. december 2011 blev den selvejende daginstitution Børnehaven Asylet godkendt som privat institution med 49 børnehavebørn.

 

Bestyrelsen for den private institution Børnehaven Asylet anmoder om at ændre deres børnesammensætning fra de 49 børnehavebørn til 12 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

 

Formelt set skal Herning Kommune godkende en sådan ændring, dog skal institutionen godtgøre, at der er de nødvendige m2 til rådighed.
 
Institutionen ejer selv deres bygninger og ifølge opmåling fra Kommunale Ejendomme har institutionen de nødvendige m2 til rådighed.
 
Ændringen bevirker, at det årlige driftstilskud til den private institution Børnehaven Asylet hæves med 60.936 kr. ift. tidligere, som finansieres over rammen Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn.
 
Herning Kommune har modtaget underskrevet erklæring om garantistillelse på 619.750 kr. på grundlag af den oprindelige godkendte børnenormering. Den ændrede børnesammensætning vil betyde, at Børnehaven Asylet skal stille med en yderligere garantistillelse på 76.500 kr. således de ialt skal stille med en sikkerhed på 696.250 kr.
 
Dagplejen i Herning Kommune er orienteret om ændringen af børnesammensætningen i Børnhaven Asylet og dagplejen følger kapaciteten i pasningsdistritket tæt, således der kan ske evt. tilpasninger i dagplejen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget giver afslag til Børnehaven Asylet om ændring af børnesammensætning pr. 1/8 2012 med baggrund i Godkendelseskriterier for privat leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune, hvoraf det fremgår, at sidste frist for aflevering af ansøgning er den 1. juni i året forud for det år hvor ændringen træder i kraft.

Beslutning

Der meddeles tilsagn med virkning pr. 1. januar 2013.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-368-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Strukturelle forhold i Dagplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Judith Rud-Pedersen og Bo Bertelsen

Sagsresume

Ved budgetforliget 2011 blev der besluttet, at der på dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold, herunder dagplejens robusthed og fleksibilitet i forbindelse med efteruddannelse, sygefravær og ferieafvikling. Endvidere blev der på udvalgets møde i oktober med dagplejens deltagelse i Børne- og Familieudvalgets møde drøftet elementer der kunne indgå i projektet vedr. strukturelle forhold i Dagplejen.

Sagsfremstilling

På dagplejeområdet foretages en nærmere vurdering af de strukturelle forhold, herunder Dagplejens robusthed og fleksibilitet i forbindelse med efteruddannelse, sygefravær og ferieafvikling. Endvidere er der set på øvrige elementer der kunne indgå i projektet vedr. strukturelle forhold i Dagplejen.

 

Der er nedsat en projektgruppe  som skal vurdere de strukturelle forhold i Dagplejen. Projektgruppen arbejder ud fra en procesmodel som bygger på høj inddragelse af dagplejens aktører, hvilket vil sige repræsentanter for dagplejen, dagplejepædagogerne, den faglige organisation FOA og ledelsen. HR har projektledelse opgaven. Baggrunden for den valgte procesmodel er, at beskrive en fælles forståelse for arbejdsgangen i dagplejen på nuværendetidspunkt  og på den måde skabe følgeskab til de valgte strategier og handleplaner, som efterfølgende skal styrke Dagplejens struktur. Dette med henblik på at Dagplejen også i fremtiden fremstår som et attraktiv fagligt økonomisk tilbud.

Målet for projektgruppen er at udarbejde handleplan der vurderes ud fra følgende perspektiver:

 • Kvalitetssikring af Dagplejen

 • Faglig og økonomisk bæredygtig Dagpleje

 

Handleplanen omfatter følgende.

 • Hvorledes der sikres en kvalitetsudvikling i Dagplejen

 • Retningslinjer for implementering af nye projekter og økonomi herpå

 • Dagplejens efteruddannelse for at sikre den faglige udvikling

 • Dagplejepædagogernes efteruddannelse for, at sikre formålet i dagtilbudsloven og sikring af en fortløbende kvalitetsudvikling

 • Forebyggelse og sundhedsfremme tiltag i Dagplejen

 • Organisering af specialtilbud til børn med særlige vanskeligheder

 • Tilsynsbesøgenes kvalitet og struktur

 • Kontaktbesøg for nye forældre

 • Nye former for ferieafvikling i Dagplejen

 • Sygefravær og indsatsområder

 • Bæredygtige pasningsdistrikter.

 

Projektgruppens arbejde har bl.a. vist at Dagplejens nye organisering ikke helt er implementeret. Dette medtages i projektgruppens arbejde.

 

Arbejdsgruppen kan ikke nå, at færdiggøre arbejdet indenfor den udmeldte tidsramme. Årsagen er bl.a. at projektgruppen kom senere igang end beregnet og at analysearbejdet har taget længere tid en forudsat. Projektgruppen anmoder om, at tidsplanen revideres således:

 • marts - april: politisk beslutningsproces - til 13. juni politisk beslutning

 • maj: implementering af handleplan - til 14. juni går dagplejeledelsen igang med detailplanlægning og 20. august meldes handleplanen ud til medarbejderne i Dagplejen og implementeringen går igang med involvering af relevante parter.

Økonomi

Eventuel økonomi medtages til Udvalgets møde den 13. juni.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tidsplanen revideres, således at den 13. juni politisk beslutning vedr. de strukturelle forhold i Dagplejen. Den 14. juni går dagplejeledelsen igang med detailplanlægning. Den 20. august meldes handleplanen ud til medarbejderne i Dagplejen og implementeringen går igang med involvering af relevante parter.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-86-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Udvidet åbning i Børneskolen Bifrosts førskolegruppe Bikuben

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere godkendt etablering af førskoletilbuddet Bikuben ved Børneskolen Bifrost fra april og 3 mdr. frem hvert år. Nu ansøges der om, at der i tråd med dagtilbudsloven også holdes åbent i juli md.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets godkendelse af førskoletilbuddet
Bikuben i Børneskolen Bifrost april, maj, juni md. fra 2013 og samme måneder
årene frem har forvaltningen modtaget skriftlig tilkendegivelse fra skolen om,
at man også ønsker at holde førskoletilbuddet åbent i juli md. i tråd med
reglerne i dagtilbudsloven.


Konsekvensen vil være, at Børneskolen Bifrost fra 2013 skal modtage tilskud fra
Herning Kommune til drift af privat førskoletilbud i månederne april, maj, juni
og juli md.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager udvidelsen med åbning i juli md. til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-471-07 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Redaktionelle ændringer af kontraktstyringsmaterialet på daginstitutionsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

I forlængelse af implementering af bæredygtige dagtilbud pr. 1. august 2012 skal der indgås nye kontrakter med daginstitutionerne.

 

Center for Børn og Læring har foretaget diverse redaktionelle ændringer i kontraktmaterialet, og et eksempel på en kontrakt til selvejende daginstitutioner medsendes til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af implementering af strukturanalysen på daginstitutionsområdet og etablering af bæredygtige daginstitutioner pr. 1. august2012 skal der pr. denne dato indgås nye kontrakter med daginstitutionerne.

 

Center for Børn og Læring har gennemgået kontraktmaterialet og foretaget diverse redaktionelle ændringer primært i del I. Desuden er der sket justeringer i del III, så der tages højde for den nye ressourcetildelingsmodel.

 

Et eksempel på en kontrakt til en selvejende daginstitution fremsendes til Børne- og Familieudvalgets orientering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager de redaktionelle ændringer i kontrakten for selvejende daginstitutioner til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.01.00-Ø54-3-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Gaveskøde til Herning Kommune vedrørende institutionen Skovmyrens bygning på lejet grund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

I forbindelse med "Strukturanalysen på dagtilbudsområdet" blev det besluttet, at den selvejende institution Skovmyren i Ilskov skulle fusionere med Ilksov Skole og drives videre som en kommunal institution.

 

Som en nødvendig konsekvens heraf skal den selvejende institution nedlægges og dens faste ejendom overdrages til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Børn og Unge forvaltningen har i samarbejde med bestyrelse og ledelse for Skovmyren foretaget følgende. Der har været afholdt et afklarende møde den 6. februar 2012, hvor der var lejlighed til at drøfte de praktiske forhold omkring overdragelsen.

 

Forvaltningen har været på besøg hos Skovmyren, og Kommunale Ejendomme har gennemgået bygningsmassen og tilkendegivet, at bygningerne var i tilfredsstillende stand, dog med anbefaling af, at vinduerne burde males.

 

Anmodning om opløsning af den selvejende institution, har været behandlet i Civilstyrelsen. Forvaltningen har modtaget brev den 23. marts 2012, hvor Civilstyrelsen tillader Skovmyrens opløsning , ligesom der er indgået aftaler om inventarets overdragelse til Herning Kommune, Ilskov Skole.

Skødeomkostningerne afholdes af Herning Kommune og udgør cirka 20.000,- kr. i 2012. Finansieringen vil ske af restbeløbet på serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednr. 510098, Strukturanalysen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Herning Kommune ved gaveskøde erhverver "Skovmyrens" bygninger på lejet grund
at Herning Kommune afholder skødeomkostningerne hertil 
at skødeomkostningerne på 20.000 kr. i 2012 afholdes af den frigivne anlægsbevilling på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednr. 510098, Strukturanalysen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.17-P27-752-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Udvidelse af intern skole hos Fonden Sparta

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 16. december 2009 oprettelsen af det socialpædagogiske opholdssted Sparta i Haderup.

På mødet den 26. maj 2010 godkendte Børne- og Familieudvalget oprettelse af intern skole med indtil 4 elever på adressen Nørregade 5, 7540 Haderup. Denne godkendelse blev givet under forudsætning af, at eleverne ikke kunne undervises på Haderup Skole.

Efter en PPR-gennemgang af elevgruppen, kunne man ikke anbefale, at de unge på opholdsstedet blev undervist på den lokale folkeskole. Elevgruppens pædagogisk/psykologiske profil er i dag den samme som dengang.

 

Der har i efteråret 2011 været gennemført et vejledningsforløb overfor Fonden Sparta i samarbejde med Teknik og Miljø, Byggemyndigheden og Planafdelingen, om godkendelse af bygninger og lokaler til undervisningsformål.

Udover Nørregade 5, Haderup er Fredbovej 21, Sunds og Sunds Hovedgade 66A, Sunds nu godkendt til undervisningsformål.

Sagsfremstilling

Fonden Sparta, der er et socialpædagogisk opholdssted, har ansøgt om at udvide sin interne skole fra 4 pladser til 18 pladser.
Undervisningen kan finde sted på tre adresser.
- Nørregade 5, 7540 Haderup med indtil 4 elever af gangen.
- Fredbovej 21, 7451 Sunds med indtil 9 elever af gangen.
- Sunds Hovedgade 66A, 7451 Sunds med indtil 2 elever af gangen.

Der kan samlet set gennemføres undervisning af indtil 18 elever på opholdsstedets tre undervisningssteder, da undervisningen gennemføres på hold, på forskellige tidspunkter hen over dagen.

 

Godkendelse af den interne skole sker i henhold til Folkeskolelovens § 22 stk. 5 og 6, jf. BEK nr. 885 af 07. juli 2010: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk virksomhed. § 18 om at undervisningen i 1-10. klassetrin varetages af lærere, der gennem uddannelse eller særlig erfaring har tilegnet sig de fornødne forudsætninger, eller (Stk. 3) kan varetages af personer med forudsætninger for opgaven. § 19 Henvisning af et barn eller ung til et anbringelsessted er betinget af, at der er indgået overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse.

 

Overenskomsten skal mindst omfatte følgende:
1) Læse- og timeplaner.
2) Personalets kvalifikationer.
3) Tilsynsfunktionen og dens indhold.
4) Den pædagogisk-psykologiske betjening.
5) Budgettet for undervisningen og aflæggelse af regnskab.
6) Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever.

Tilsynsfunktionen skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.

Det regelmæssige tilsyn med undervisningen ved en intern skole varetages i et samarbejde mellem Børn og Unge forvaltningen, Teknisk forvaltning (bygningsmyndigheden) og leder af PPR.
 
Tilsynet tager udgangspunkt i Folkeskoleloven (VEJ nr. 9319 af 26. juni 2009)Vejledning om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Vejledningen præciserer, at folkeskolelovens regler om fag, timer, test og afgangsprøver også glæder for undervisningen af børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

 

Tilsynet planlægges og gennemføres med baggrund i Undervisningsministeriets manual 1031 af 11. februar 2010. 

Målgruppen for den interne skole er alene unge med bopæl på opholdsstedet. Unge
som er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker.


Fonden Sparta skriver i ansøgningen vedr. skolens formål:
”Skolen er et fagligt miljø, hvori den unge skal opleve en kompetence-forøgelse og dermed en højnelse af muligheder set i et fremtidsperspektiv. Hvis eleven skønnes at have opnået tilstrækkelig faglig kunnen afsluttes skoleforløbet med Folkeskolens afgangsprøve.


Skolens formål er ydermere "at indgå som en del af den behandling, socialisering og
normdannelse den unge gennemgår under opholdet i vores organisation. Skolen anskues derfor som en del af helheden på Fonden Sparta".


Skolens overordnede mål er:
- at skabe muligheder for den unges kompetencetilegnelse
- at skabe muligheder for faglig opkvalificering
- at skabe mulighed for den enkelte unges alsidige og personlige udvikling
- at skabe et realistisk overblik for den enkelte unge og dennes fremtidsmuligheder.

Herning Kommune har tilsynet med den interne skole.

I forbindelse med ansøgningen om udvidelsen af skolen har der været aflagt ordinært tilsynsbesøg, og udfærdiget tilsynserklæringer. Der er efterfølgende gennemført vejledning i forhold til opfyldelse af lovens krav om undervisningsaktiviteter, der understøtter de unges faglige udvikling.

Organisationsforhold:

Den interne skole vil blive drevet under Fonden Sparta, dog som selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi og budget.

Budget:
Fonden Spartas interne skole får særskilt økonomi og drift.
Der er i vinteren 2012 ydet vejledning i forhold til udredning af timetal til undervisning, således at den interne skole kan godtgøre hvilke undervisningsaktiveteter, der indgår i den dagligdag de unge har på opholdsstedet, herunder fagene dansk, matematik og engelsk, 

[image] 

 

Fristen for at indsende budget til godkendelse er senest den 1. oktober hvert år for det
kommende budgetår.
Ved eventuelt driftsunderskud skal der tages kontakt til Herning Kommune med henblik
på at aftale afvikling af underskuddet.
Regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal indsendes til Herning Kommune
seneste 1. maj i året efter regnskabsperiodens udløb. Regnskabets oplysninger anvendes til budgetopfølgning og kontrol.

Der revideres med udgangspunkt i Ministeriet for børn og undervisnings revisionsmetoder, der omfatter en vurdering af og stillingtagen til økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Fonden Sparta godkendes til at udvide intern skole til 18 elever
at forvaltningen bemyndiges til at indgå driftsoverenskomst om intern skole med Fonden Sparta 
at Fonden Sparta udarbejder tegninger over disponeringen af undervisningsområderne på de tre adresser, og indsender tegningerne til Byggemyndigheden i Herning Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Udvidelse af antal elevpladser i fysiklokalet på Lind Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Lind Skole, har den 14. marts 2012 indsendt ansøgning om udvidelse af antal elevpladser i skolens fysiklokale, så lokalet kan rumme 28 mod nu 24 elevpladser.

Sagsfremstilling

Ifølge skolens bestyrelse, er man blevet overrasket over, at klassekvotienten vil være 26-28 elever, de kommende år, i skolens 7., 8. og 9. årgang 

Lind Skoles fysiklokale har nu 24 elevarbejdspladser. For at reducere antallet af deleholdstimer i skolens fysiklokale, og dermed opnå flere placeringsmuligheder for fysikundervisningen i skolens ugeskema (skoleskemaet), er skolen ifærd med at  gennemføre en optimering af klassekvotienten, så der fremover vil være 26-28 elever i hver klasse.

 

Optimeringen skyldes, at skolen med de kommende års elevtal på 7., 8. og 9. årgang ikke vil kunne gennemføre det lovpligtige undervisninstimetal i faget fysik, da der ikke er positioner nok i lokaleskemaet for fysiklokalet. Alternativt vil undervisningen skulle strække sig frem til kl. 17.10 på enkelte dage.

 

Samtidig betyder udvidelsen med en "Science linie", en naturvidenskablig fagretning, hvor faget fysik indgår, at pladsproblemet bliver endnu større.

 

Skolen har fået firma, S. Frederiksen til at udarbejde et udkast over, hvad udvidelsen af antal elevarbejdspladser til 28, i fysiklokalet vil koste. Udgiften beløber sig til 600.000 kr. ekskl. moms. Dertil en mindre udgift til malerarbejde og oprydning.

 

Lind Skole ansøger om de 600.000 kr. ekskl. moms; idet de tilkendegiver, at de er indstillet på at indgå i en medfinansiering af projektet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Lind Skoles udvidelse af antallet af elevarbejdspladser i fysiklokalet, medfinansieres med 150.000,- kr. ekskl. moms fra stednr: 301085 (Pulje til projekter).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-Ø00-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Udvidelse af antal elevpladser i fysiklokalet på Sunds Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Sunds Skole, har den 27. marts 2012 indsendt ansøgning om renovering og udvidelse af antal elevpladser i skolens fysiklokale, så lokalet kan rumme 24 mod nu 15 elevpladser.

Sagsfremstilling

Skolens bestyrelse beskriver problemet med at skemalægge det store antal delehold, der dannes, når fysiklokalet kun kan rumme 15 elever pr. undervisningsgang. Samtidig vil den kommende naturvidenskabelige "Science linie" lægge yderligere beslag på lokalet. Den gennemsnitlige klassekvotient på skolen er 24,8 elever.  


Skolebestyrelsen beskriver fysiklokalets inventar som meget nedslidt, så slidt, at Arbejdstilsynet har udstedt påbud om renovering af arbejdsbordene i lokalet.

 

Der er medsendt en tegning fra firmaet S. Frederiksen, hvor der er angivet indtil 24 elevarbejdspladser. Den samlede renovering af lokalet beløber sig til 574.500 kr.

 

Ifølge skolen vil den beskrevne renovering kunne indfri nuværende behov.

Skolebestyrelsen er indstillet på at der findes en fornuftig løsning på dette lokaleproblem, og håber på udvalgets velvillige behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Sunds Skoles renovering og udvidelse af elevarbejdspladser i fysiklokalet medfinansieres med 150.000 kr. ekskl. moms fra stednr: 301085 (Pulje til projekter).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø39-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Skarrild Karstoft Kultur- og Idrætscenter - ansøgning om tilskud til udbygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Helle Rasmussen, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Sagen er overført fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. marts 2012 pkt. 32.

Skarrild Karstoft Kultur- og Idrætscenter fremsender ansøgning om tilskud til udbygningsprojekt på ca. 164 m2.

Budgetoverslag 1.050.000 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Skarrild Karstoft Kultur- og Idrætscenter har udarbejdet et projektforslag vedr. tilbygning på ca. 164 m2, med henblik på at forbedre en række forhold i centret:

 
Udvidelse af køkken og flytning af fyr:

Et mindre anretter-køkken ligger i forbindelse med fyrrum, hvilket giver problemer med for meget varme i køkkenet.
Man planlægger at flytte fyret og udvide køkkenet med størstedelen af fyrrummet, og det skal bemærkes, at det kun er fyret som flyttes, og ikke øvrige tekniske installationer.
 

Toiletforhold:

Centret har i dag tre mindre toiletter, hvoraf de to er i tilknytning til omklædningsrum, og i forbindelse med større arrangementer opstilles der toiletvogn.

Det er ikke hensigtsmæssigt at benytte skolens toiletter, da de ligger i modsatte ende af skolen, hvor der er alarmer.

Ønsket om forbedring af toiletforholdene anses for rimeligt, og ved udbygning vil der blive etableret 5 nye toiletter.


Depot-rum:

Centret har - i lighed med mange andre haller - et relevant behov for yderligere depotplads og vil med udvidelsen få et yderligere depotrum i tilknytning til hallen/salen.
 
Møde/øve rum:

Centret har i forhold til tidligere flere kulturelle aktiviteter, og har derfor et ønske om et øve- og mødelokale.

Det er muligt at benytte skolens klasseværelser, som ligger dør om dør med centret – dog fornuftigt med egne klub-/mødelokaler.

 
Det vurderes, at tilbygningen kan opføres i harmoni med nuværende bygning med hensyn til udformning og materialevalg

 
Økonomi:

Bestyrelsen har indhentet tilbud på totalentreprisen ekskl. ugifter til kørselsvej, udendørs flisebelægning, re-etablering af grønne arealer og byggetilladelse m.m.
Tilbudssum ekskl. moms på 950.000 kr. og ca. 100.000 kr. til øvrige udg.
Der er ikke budgetteret med udgifter til P-pladser, da man forventer en dispensation med baggrund i nuværende kapacitet.

Bestyrelsen er indforstået med en egenfinansiering på ca. 200.000 kr. (ca. 20%) ved eget arbejde og kontant bidrag.

 

Forslag til finansieringsplan ex. moms:

 

[image]

 

Det skal oplyses, at centret er momsregistreret.

 

Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter er en selvejende institution, der indtil 2009 modtog driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, men på Byrådetsmødet den 31. marts 2009 blev det besluttet, at institutionen fremover blev en del af Skarrild-Karstoft Landsbycenter, og det årlige budgetbeløb/driftstilskud blev overført til Børne- og Familieudvalgets budgetramme. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. marts 2012, pkt. 32 beslutning:
Projektet anbefales udelukkende ud fra et kultur- og idrætsfagligt synspunkt.
 
Sagen oversendes til viderebehandling i Børne- og Familieudvalget med anbefaling af at det indgår i de kommende budgetdrøftelser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen indgår i det fremtidige arbejde med investeringsoversigten for budget 2017. 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.10-G01-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Skoledistriktsændringer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Susanne Lorentzen

Sagsresume

I forlængelse af Midtbyanalysens vedtagelse fremlægges herved overvejelser til distriktsændringer for Brændgårdskolen og Herningsholmskolen.
 
Derudover har vi undersøgt udvalgte skoledistrikter i oplandet med det formål at tilpasse distrikterne mere hensigtsmæssig ud fra afstand til skolerne, bustransport og antal elever.

Sagsfremstilling

Brændgårdskolen – Herningsholmskolen:
Følgende veje øst for Møllegade: Bethaniagade, Bredgade, H C Ørstedsvej 1-21 og 2-26, Nygade, Nørre Alle, Nørregade, Skolegade, Østre Kirke Vej, Overgade og Østergade 1-9 og 2-10 forslås flyttet til Herningsholmskolens distrikt.
 
I skoleåret 2011/12 er der 34 undervisningspligtige elever i alt på disse adresser. Ingen af disse elever frekventerer Brændgårdskolen, men har søgt andre folkeskoler, friskoler eller efterskoler.
 
På dagtilbudsområdet vil en eventuel ændring forstyrre balancen mellem de netop vedtagne strukturer.
 
Aulum Byskole – Hodsager Skole:
Forvaltningen har undersøgt distriktsgrænsen, vi har fundet to elever der har søgt til Aulum Byskole, selvom de tilhører Hodsager Skole.
Vi anbefaler, at bibeholde skoledistriktsgrænsen, i det en ændring vil medføre en ekstra bus.
 
Højgårdskolen – Snejbjerg Skole:
Forvaltningen har undersøgt distriktsgrænsen. Vi anbefaler en revision af lokalområdet, når Snejbjerg Ny Skole tages i brug. Derudover afventer vi linjeføringen af motorvejen/motortrafikvejen Sinding/Snejbjerg (Trafikføring Vest om Herning).
 
Tjørring Skole – Lundgårdskolen:
Forvaltningen har overvejet at flytte Rosenholmvejs kvarteret fra Lundgårdskolens distrikt til Tjørring Skoles distrikt ud fra nærhedsprincippet.
Det viser sig imidlertid at det drejer sig om ca. 100 elever fra 0. kl. – 6. kl.
Forvaltningen kan ikke anbefale at Rosenholmvejs kvarteret tilknyttes Tjørring Skole.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til hvilke forslag til ændringer, der skal sendes til høring i skolebestyrelserne.

Beslutning

Udvalget følger administrationens anbefalinger. For så vidt angår Brændgårdskolen/Herningsholmskolen besluttes det, at sagen sendes i høring hos de respektive skolebestyrelser, idet der henvises til midtbyforliget af august 2010, hvor det blev tilkendegivet, at det skulle overvejes om distriktsgrænsen mellem Herningsholmskolen og det nye Brændgårdsdistrikt skal rykkes lidt mod vest. Samtidig blev det besluttet, at eventuelle konsekvenser for dagtilbudsområdet belyses nærmere.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.08-P21-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Henvendelse fra skolebestyrelse ang. elevtal i specialklasser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herningholmskolens skolebestyrelse har henvendt sig angående udviklingen i elevtallet i skolens centerklasser.

Sagsfremstilling

Herningholmskolens centerklasser dækker elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Centerklasserne er sin tid oprettet i samarbejde med tidligere Ringkøbing Amt, der finansierede driften frem til kommunalreformen, hvor området overgik til Herning Kommune som et af flere takstfinansierede tilbud.
 
I skolebestyrelsens henvendelse nævnes:
 

 1. ”Centeret får færre børn og der bliver dermed også brug for færre lærerkræfter, hvilket betyder, at vi må sende nogle af vores kompetente centerlærere videre til andre skoler. Vi vil gerne fastholde og udvikle lærerne og specialkompetencerne i vores center.

 

 1. Vi er dybt bekymret for de børn, som tidligere fik vores centertilbud, men som nu får et andet tilbud i fx en specialklasse, hvor man ikke på nuværende tidspunkt har den ekspertise og erfaring som der er i centerafdelingen på Hernigsholmskolen.

 
Vi kunne derfor foreslå:

 1. At man ser på om centeret fortsat skal være takstfinansieret, da vi mener, at det betyder, at vi på papiret er dyrere end en specialklasse, men måske ikke er det i virkeligheden ( fx. figurerer der 812.000. til husleje her, som jo ikke er reelle midler.

 

 1. At man opretter specialklasser eller lignende på Herningsholmskolen:

  • vi undgår at skulle flytte en del lærere fra Herningsholmskolen til andre skoler i kommunen.

  • vi har ekspertisen og vil gerne tage imod udfordringen.

  • der vil være mulighed for at integrere/kombinere distrikt-, special- eller centerklasser og dermed også differentiering m.h.t. betaling.”

 

Elevtallet er som ventet faldende i centerklasserne på Herningholmskolen idet en række kommuner har valgt at oprette tilsvarende tilbud i eget regi.
 
Elevtallet var i en årrække kraftigt stigende, hvilket indebar en opsættelse af midlertidig lejet pavillon ved Herningholmskolen. Denne lejeaftale udløber medio 2012. Siden kommunalreformen er elevtallet faldet fra godt 120 til 84 elever i det kommende skoleår.
 
Tilbuddet til Herning Kommunes elever bliver grundigt overvejet ved de årlige visitationer og revisitationer – andre kommuner dispositioner om elevplacering kan vi ikke agere i.
 
Ang. udgifterne til centerklasserne contra specialklasserne kan oplyses, at alene grundudgifterne i form af lønninger i centerklasserne ligger væsentlig højere end i specialklasserne.
 
Forvaltningen foreslår, at henvendelsen og bestyrelsens bekymringer indgår i fremtidige overvejelser om specialklassers placering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Herningholmskolens henvendelse indgår i fremtidige strukturelle overvejelser ang. specialklasser / centerklasser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-A00-1-01 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ansøgning om tidlig start i faget fysik/kemi på Aulum Byskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Aulum Byskole ønsker tilladelse til at påbegynde undervisningen i faget fysik/kemi på 6. årgang.

Ønsket begrundes af hensyn til at:

Styrke samarbejdet mellem natur/teknik og fysik/kemi

 • Gøre eleverne fortrolige med fysiklokalet og dets redskaber

 • Styrke elevernes kendskab til naturfagene

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 5 stk. 5 angiver at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at undervisning i blandt andet fysik/kemi kan gives på andre klassetrin inden for 1.-9. end fastsat i stk. 2.
 
Aulum Byskole modtager elever fra Hodsager Skole. I ansøgningen anføres, at eleverne fra Hodsager Skole ikke behøver at blive undervist i fysik/kemi fra 6. klasse, da Aulum Byskole vil anvende et undervisningsmateriale, der ikke forfordeler eleverne fra Hodsager Skole.

 

Forslaget har været i høring hos skolebestyrelsen på Hodsager Skole.

Skolebestyrelsen på Hodsager Skole udtrykker bekymring omkring Aulum Byskoles ansøgning. Dels føler de sig ikke inddraget i processen og dels er de ikke overbeviste om, at elever fra Hodsager Skole ikke forfordeles.

I stedet foreslår skolebestyrelsen på Hodsager Skole, at den ekstra lektion anvendes i Natur/teknik og at fysik/kemi forbliver et fag i udskolingen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til ansøgningen på baggrund af ansøgning og høringssvar.

Beslutning

Det besluttes, at det ansøgte i kommende skoleår 2012/13 anvendes i natur/teknik og at fysik/kemi forbliver som fag i udskolingen, jævnfør bemærkninger fremsat af skolebestyrelsen på Hodsager Skole. Udvalget tilkendegiver samtidigt, at en genfremsendelse af ansøgningen til skoleåret 2013/14 skal ske i fællesskab de to skoler i mellem.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.20.00-P21-114-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Udviklingsplaner for Herning Kommunes folkeskoler 2012/2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Hvert år udarbejder folkeskolerne udviklingsplaner der dokumenterer, hvordan skolerne følger op på Kvalitetsrapporten og arbejder med de kommunale indsatsområder for skoleudvikling.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for Herning Kommunes folkeskoler 2012/2013 indeholder en oversigt de enkelte skolers udviklingstiltag i forhold til Kvalitetsrapporten og de politiske målsætninger.

 

Udviklingsplanen findes i to versioner:
Dels på skolernes hjemmeside for den pågældende skole
Dels en sammenskrivning. Sidstnævnte er vedlagt her.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udviklingsplanen for Herning Kommunes folkeskoler godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-818-11 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Erhvervsklasse Herningsholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på møder i 2011 drøftet oprettelsen af erhvervsklasse.
På møde 21.september 2011 præciserede Børne- og Familieudvalget at der skulle igangsættes en proces, hvor skolerne inviteredes til at komme med ideer og forslag til aktiviteter, som ville medvirke til at understøtte uddannelsesparatheden blandt unge, herunder bl.a.

 • Holddeling

 • Nye samarbejdsformer

 • Erhvervsrettede aktiviteter

Sagsfremstilling

Herningsholmskolen har fulgt opfordringen, og ønsker at oprette et undervisningstilbud:
 
Målgruppe: Skoletrætte elev i 7.-9. klasse samt elever der afbryder efterskoleophold, fortrinsvis fra eget skoledistrikt, men der åbnes mulighed for at elever fra andre skoledistrikter også tilbydes undervisning i erhvervsklassen.


Indhold: Tilbuddet oprettes efter Folkeskolelovens § 9 stk. 9, hvor undervisningen omfatter som min. Dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.


Økonomi: Der tages afsæt i en undervisningsuge på 24 lektioner. Herningsholmskolen foreslår en financiers model på, hvor skolen tildeles 2/3 af udgiften ca. 270.00 kr. årligt, mens skolen afholder den sidste 1/3 af udgiften.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen af budgetmæssige årsager ikke godkendes
at ansøgningen indgår i budgetdrøftelserne for 2013.

 

Beslutning

Ansøgningen imødekommes ikke. Børne- og Familieudvalget tilkendegiver ønsket om at etablere en fælles pulje som omfatter 3-4 skoler, hvilket drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.04-P15-1-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Tandplejen - Sundhedsplan 2012 - 2017

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Tandsundheden i Herning Kommune målsættes med et 5-årig sundhedsplan. Den Kommunale Tandplejes sundhedsplan for 2012-2017 foreligger nu. Målet for tandsundheden for alle aldersgrupper fra 0-18 år samt de målgrupper, der er omfattet af omsorgstandplejen og specialtandplejen, skal forbedres.

Sagsfremstilling

Sundhedsplanen for Herning kommunale tandpleje 2012-2017 er udformet, så der er en naturlig sammenhæng mellem Herning kommunes værdier og Herning kommunes sundhedspolitik.
 
Målet er at medvirke til mest mulig sundhed for de bevilligede midler og at bruge ressourcerne der, hvor de gør mest gavn.
 
Sundhedsplanen er opbygget efter målgrupper inddelt efter alder (0-3 årige, 4-6 årige 7-14 årige o.s.v.) For hver målgruppe beskrives delmål som tandsundhedsmål, mål for viden, holdning og færdigheder.
 
For hver målgruppe er ydelsen delt i basisydelser og behovsydelser. Basisydelserne tilbydes alle tandplejens brugere og skal give forbedret tandsundhed til hele målgruppen.
 
Behovsydelsen tilbydes til grupper / individer med større risiko for udvikling af tandsygdomme. Behovsydelserne skal tilstræbe at fjerne ulighed/sikre større lighed i tandsundhed hos tandplejens målgruppe.
 
De faglige kvalitetsmål og kvalitetsstandarder er beskrevet bagest i sundhedsplanen
 
Sundhedsplanen målsætter frem til 2017 og beskriver tandplejens lovbestemte målgruppe 0-18 år, samt de målgrupper, der er omfattet af omsorgstandplejen og specialtandplejen.
  
Tandsundheden for 0 til 18-årige børn og unge skal fastholdes og forbedres
For alle aldergrupper 0-18 år skal tandsundheden være på niveau og gerne højere end landsgennemsnittet.
40 % af de18-årige, der forlader tandplejen i 2017, skal være uden fyldninger.
 
Den gennemsnitlige tilvækst af nye huller i de blivende tænder må max. være 1/5 hul pr. barn pr. år.
Gruppen af børn og unge med mange huller i tænderne (risikogruppen) søges fortsat nedbragt.
 
Omsorgstandpleje
Målet er at alle omsorgspatienter er smerte- og symptomfrie.
Den daglige mund -, tand - og protesehygiejne skal højnes, så radikale behandlinger undgås.
 
Specialtandpleje
Tandsundheden skal forbedres gennem en intensiv forebyggende indsats i samarbejde med brugeren og brugerens kontaktpersoner.
Tandbehandling bør ske på det lavest specialiserede niveau, men når behovet er til stede, skal borgeren altid tilbydes et behandlingstilbud på højt specialistniveau 
 
For at nå målene evaluerer tandplejen hvert år tandsundhedsudviklingen hos børn og unge i Herning Kommune. Konklusionerne bruges til løbende justering af tandplejens aktiviteter.
 
Hvert 5. år er det relevant at foretage en mere samlet beskrivelse for at se, om tandplejen har nået målene og for at vurdere evt. nye udviklingstendenser.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Sundhedsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-268-09 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af bufferpladser på Opholdsstedet Sparta

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden Sparta har ansøgt om godkendelse til at oprette 4 pladser som ”buffer”-pladser. Ansøgning begrundes med at Sparta oplever stor efterspørgsel, at det vil give større fleksibilitet i ind og udskrivningsperioder samt at de ønsker at sikre at alle pladser er på opholdsstedet er besat.

Sagsfremstilling

Fonden Sparta er tidligere godkendt til 18 pladser og opfylder alle krav om vedtægter og bestyrelse. Pædagogik og fysiske rammer er tidligere beskrevet i den første ansøgning og godkendt.


Da forløbet på en bufferplads svarer til et almindeligt indskrivningsforløb vil pladsprisen svare til den pris der jfr. budget 2012 er godkendt. 


Pladserne skal anvendes til at tage unge ind før andre udskrives.


Der skal således ligge en konkret plan for udskrivning af en ung før en sådan plads kan benyttes. Da disse pladser ikke må fungere som en egentlig udvidelse af antallet af pladser, er det et krav at Tilsynsenheden holdes orienteret om hvem der indskrives på bufferplads og hvilken ung der er konkrete planer om at udskrive, således at der er plads til den unge på en af Spartas faste adresser.


Sparta kører indslusningsforløb på alle unge, hvor de befinder sig i et sommerhus i 1-3 måneder inden indflytning i et af Spartas huse. Det kræver således ikke en udvidelse af disse huse. Derudover er der på adressen i Haderup plads til en ekstra ung.
 
Sparta har drevet opholdssted i Herning Kommune siden 1 januar 2010 og der er gennemført 5 tilsyn på stedet. Det er tilsynets vurdering at Sparta er veldrevet og velfungerende. De lovmæssige krav til at drive privat opholdssted er opfyldt ogTilsynsenheden indstiller derfor til godkendelse.
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-3-12 Sagsbehandler: Jens Ole Bjærg Mogensen  

Orientering - Status for IT-strategiplan for skole og dagtilbud.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 

 

Sagsfremstilling

Hovedindsatsområderne  har været:

 • Etablering af samme intrasystem for alle skoler

 • Udbud, valg og opsætning af intrasystem for hele dagtilbudsområdet inkluderende dagplejerområdet

 • Etablering og implementering af vejlednings og supportværktøjer til skolerne

 • Udarbejdelse af plan for teknisk infrastruktur for skole og dagtilbud

 • Undersøgelse af mulige løsninger for evt. overgang til cloudcomputing

 • Igangsætning af pilotprojekter med anvendelse af mindre enheder

 

 

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-P19-73-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Orientering - Beslutning om tildeling af lokaler til Ungdomscenter Knudmosen, på Holtbjergskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsfremstilling

Siden Byrådet ved beslutning om budgetforliget for 2012, tildelte Ungdomscenter Knudmosen brugsret over bygningen Kulturama på Holtbjerg, har der været arbejdet på at skaffe Knudmosen undervisningslokaler, der kunne rumme undervisning af mindst 45 STU-elever.

 

Der blev udarbejdet et forslag, der betød, at Knudmosen skulle have tre klasselokaler i den undervisningsblok, hvor Holtbjergskolens ældste elever havde klasseværelser.

 

Det forslag vendte Holtbjergskolens bestyrelse sig imod, og der blev arbejdet videre på en model, hvor de to skoler i højere grad kunne fungere uafhængigt af hinanden.

 

Beslutningen om den model der den 26/3-2012, er meddelt Holtbjergskolen, og Ungdomscenter Knudmosen er vedhæftet denne sag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.10-P19-7-09 Sagsbehandler: Ida Stadsgaard Christensen  

Orientering - Tandsundhed 2011

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau.
 
Der indgår 20.500 børn i rapporten. Indberetningsprocenten har været på 91,06 %. Rapporten viser tabeller og kurver over Herning Kommune, sammenligning i SCOR-tal Herning, Landet og Region Midt, og mål for tandsundhed i 2012 er indsat
 
For de 0 til 6-årige er tandsundheden i Herning Kommune igen i 2011 bedre end på landsplan og Region Midt.
 
For de 7 til 14-årige er tandsundheden i Herning Kommune bedre end landsgennemsnittet og pænere end Region Midt.
 
Blandt de unge 15 til 18-årige er der en fin tandsundhedsfremgang og Herning Kommunes tal er for første gang blevet pænere end landsgennemsnittet og Region Midt. 
I 2011 forlader 34 % af de 18-årige tandplejen uden huller, hvilket er en tandsundhedsfremgang på 3% set i forhold til 2010 og på 7% i forhold til 2007.
 
Gruppen af risikobørn i alderen 10 til 18 år er faldet. Der er fortsat fokus på, at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.
 
Cariestilvæksten er samlet set på 0,22 og dermed den laveste nogensinde.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-628-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering - Midlertidigt undervisningstilbud på Tjørringhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Dankjær Sørensen

Sagsfremstilling

Tjørringhus' målgruppe er børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. Børn/unge, der bor på Tjørringhus, er oftest indskrevet på Åmoseskolen.
 

Projektet sikrer, at en nærmere defineret gruppe af børn/unge på Tjørringhus, tilbydes undervisning, der tilrettelægges ud fra et helhedssyn - under hensyntagen til det enkelte barn/unges tarv og hvor gældende lovgivning i forhold til undervisning, læring og udvikling efterleves. Undervisningen forestås af lærere fra Åmoseskolen, og foregår på Tjørringhus. Der er således tale om et tilbud med effektiv ressourceanvendelse, der tilgodeser børnenes behov.

 

Undervisningen er, som udgangspunkt, udgiftsneutral i forhold til det nuværende undervisningstilbud.

 

Projektet evalueres internt ultimo 2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Orientering - Tilsynsenhedens Årsrapport for Børn og Læring og Børn og forebyggelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsynet 2011 på Daginstitutionsområet inden for Børn og læring og Specialområdet indenfor Børn og forebyggelse er beskrevet i vedlagte årsrapport. Konklusionen på tilsynet er følgende:

 

Generelt fungerer tilbuddene i Herning kommune tilfredsstilende.
 
Magtanvendelser
Håndtering af reglerne omkring magtanvendelse over for børn og unge der er anbragt uden for hjemmet er generelt set tilfredsstillende. Magtanvendelserne har været stigende på nogle områder og faldende på andre i forhold til 2010. Stigningen skyldes få borgere med særlig udafreagerende adfærd. Faldet skyldes bl.a. ændringer i lovgrundlaget og en bevidst ændring i den pædagogiske tilgang.
 
Dokumentation
Den faglige dokumentation er et udviklingspunkt. Dokumentationen er kendetegnet ved, at være ustruktureret, mangler målrettethed, refleksion og evaluering. De ansvarlige chefer for tilbuddene er bekendt med Tilsynets observationer og der arbejdes med at forbedre dokumentationen på alle områder.
 
Borgernes retssikkerhed
Generelt er samarbejdet med pårørende en udfordring for mange tilbud. Særligt er at bemærke, at der hvor der er klare forventningsafstemninger håndterer man udfordringerne bedst.

Der opleves særlige udfordringer der, hvor de unge fylder 18 år og forældrene derfor ikke på samme måde har adgang til oplysninger og inddragelse i den unges liv.
  
Der er en stigende opmærksomhed på, at anvende økonomiske værger til de unge der fylder 18 år, frem for at det er personalet på de enkelte tilbud, der varetager økonomien. Dette er både med til at sikre, at personalet ikke har ansvar for borgernes penge og at borgerne får en optimal økonomisk vejledning.
 
Medicin
Generelt er der en tilfredsstilende håndtering og administration af medicin på alle områder. Der er fra Sundhedsstyrelsens side krav om, at personale uden en sundhedsfaglig uddannelse, som håndterer og administrerer medicin skal have modtaget kompetencegivende undervisning inden de kan varetage opgaven.
Tilsynet har kunnet konstatere, at der hverken i Herning kommune eller fra ekstern udbyder findes undervisning der er kompetencegivende.

 
Tilsynsenheden vil på den baggrund udbyde kompetencegivende kurser i samarbejde med Embedslægeinstitutionen til alle medarbejdere uden en sundhedsfaglig uddannelse i kommunens tilbud og de private tilbud.
 
Private botilbud og opholdssteder for børn unge og voksne
Konklusionen her vil også fremgå af Tilsynsrapporten for voksen området, da der er flere tilbud der dækker begge områder.
 
De private tilbud fungerer generelt på et fagligt tilfredsstillende niveau. Der er på alle private tilbud ført minimum et anmeldt, et uanmeldt og lavet en økonomisk gennemgang.
 
På tilsynene er den faglige dokumentation på borgerne gennemgået, der er talt med beboere i det omfang det har været muligt og der er talt med personale og ledelse. Tilsynet har desuden været observerende i forhold til de ting der foregik i dagligdagen på tilsynsdagen.
Tilsynet har set vagtplaner og dagsprogrammer og gennemgået andre oplysninger, der har betydning for kvaliteten af tilbuddet, og for at kontrollere, at borgerne fik den rette hjælp.
 
Der er enkelte borgere der har henvendt sig til Tilsynsenheden omkring få private tilbud. Alle henvendelser er blevet efterprøvet enten gennem ekstra kontrol, uanmeldte og/eller anmeldte tilsyn. Tilsynet har i forbindelse med disse ekstra tilsyn og kontroller ikke kunnet konstatere forhold, der gav anledning til bemærkninger.
 
Et tilbud har i 2011 været under skærpet tilsyn på grund af alvorlige mangler på flere områder. Dele af bestyrelsen, ledelsen og personalet er udskiftet på stedet, og der er set en markant ændring i tilgangen. Tilbuddet ville formentlig, hvis udviklingen var fortsat, være ophørt med at være under skærpet tilsyn i begyndelsen af 2012.
Under årsrapportens udfærdigelse februar 2012 har dette tilbud indgivet konkursbegæring og er dermed ophørt som opholdssted.
 
På et andet tilbud, har der været særlig opmærksomhed omkring økonomien. Problemerne omkring økonomien har primært handlet om opstilling af realistiske budgetter, og regnskabsaflæggelse. Revisionsfirmaet KPMG har været inddraget som uvildig konsulent. Dette har givet anledning til, at Tilsynet har revideret procedurerne for det økonomiske tilsyn og det private tilbud har korrigeret deres budgetter og regnskabsaflæggelse.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-09 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Orientering - Opholdstedet Lille Bredkær er lukket

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Bestyrelseformanden for Lille Brekær har meddelt Tilsynsenheden, at Lille Bredkær i februar 2012 er erklæret konkurs, og at der er fundet løsning for alle indskrevne.

Lille Bredkær er som følge her af ikke længere godkendet og er fjernet fra tilsbudsportalen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2012-07 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer