Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Strategi på misbrugsbehandlingsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Formålet med at udarbejde en ny strategi på misbrugsområdet er at styrke det tværsektorielle samarbejde omkring misbrugsbehandling mellem børn- og ungeområdet og voksenområdet. I bilag til dagsorden præsenteres rammerne og målsætninger for en ny strategi. Strategien skal danne afsættet for igangsætning af arbejdet med konkrete handleplaner og samarbejdsmodeller, et arbejde, som gennemføres i løbet af 2015. De relevante udvalg vil i løbet af 2015 få præsenteret konkrete forslag til handlinger, herunder evaluering og forankring af satspuljeprojektet ”Kvalitet i alkoholbehandlingen”. Der foretages opfølgning på udviklingsarbejdet ved udgangen af 2015.

Sagsfremstilling

Den nuværende indsats på misbrugsområdet er præget af flere forskellige kommunale aktører, som uafhængigt af hinanden tilrettelægger hver deres indsats. Det betyder mangfoldighed, men også, at der er forskellige interesser og tilgange til opgaveløsningen. Den nye strategi skal bidrage til afklaring af de forskellige opgaver og roller i indsatsen og styrke den samlede kommunale koordinering af indsatsen.   Der er bilagt sagen et notat, der sætter rammerne for strategien på misbrugsbehandlingsområdet. Det er en overordnet beskrivelse af området, som forholder sig kort til konsekvenserne af misbrug, afgrænser området og de mange indsatser og afgrænser målgruppen. Det centrale i strategien er de fælles målsætninger, som går på tværs af alle udvalgsområder, serviceområder og forvaltningsområder. Målsætningerne siger, hvad vi vil i Herning Kommune. Men målsætningerne skal omsættes i konkret handling, hvordan målsætningerne skal indfries. Endelig skal strategien tydeliggøre, hvem der gør hvad, hvilken rolle de enkelte aktører har, men ikke mindst samarbejdet mellem aktørerne. 

 Målsætninger

Målsætningerne følger de fire indsatsniveauer i misbrugsindsatsen, fra forebyggelse til behandling. jf. modellen.  Det overordnede mål i Herning Kommune er, at alkohol- og stofmisbrug skal reduceres gennem sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Der skal handles koordineret, når misbruget konstateres. Det skal ske i en netværks- og familieorienteret social indsats og misbrugsbehandling. Indsatsen baseres på dokumenteret viden, fælles vedtagne indsatser, ud fra det, vi ved, virker.   De forskellige kommunale tilbud på børn- og ungeområdet og voksenområdet skal samarbejde. Det forudsætter en tydelig ansvarsfordeling, konkret handling og fælles vilje til samarbejde og vidensdeling. Indsatsen bygger på evidensbaserede metoder, hvor effekten skal dokumenteres.

Målsætninger for sundhedsfremme og forebyggelse:

 • Misbrug skal forebygges aktivt. Oplysning og debat om misbrug skal målrettes dem, der stadig har mulighed for at vælge og sættes ind så længe, der kan handles aktivt. Der er særligt fokus på forældre, børn og unge med risikoadfærd.
 • Der skal gives tilbud om individuel misbrugsrådgivning fra det øjeblik, hvor borgeren erkender behovet.
 • Den kommunale forebyggelse er en aktivitet, der sættes i værk af den medarbejder, der møder problemet. Det skal medarbejderen have mulighed for at få hjælp til.


Målsætninger for opsporing, udredning og intervention:

 • Misbrug skal ses, og alle er forpligtet til at handle, når der er mistanke om eller bekymring for misbrug
 • Intervention sker, når børn og unge færdes i miljøer, hvor rusmiddel optræder
 • Der er en opsøgende indsats i forhold til særligt udsatte borgergrupper


Målsætninger for den sociale behandling

 • I en vellykket helhedsorienteret indsats er social behandling og misbrugsbehandling hinandens nødvendige forudsætninger.
 • Der skal være skærpet fokus og en prioriteret indsats, der hvor misbruget også rammer børn og unge.
 • Målet for indsatsen bygger på inklusion, fastholdelse i uddannelse, beskæftigelse og tilknytning til sociale fællesskaber uden misbrug.


Målsætninger for misbrugsbehandling

 • Mål for behandlingen er, at borgeren arbejder henimod:
  • Ophør
  • Reduktion
  • Stabilisering
 • Flest muligt borgere med misbrug skal i behandling. En forudsætning for dette er, at behandlingen er målrettet og tilbydes til alle borgere, uanset rusmiddelproblematik.
 • Behandlingen målrettes børn, unge og pårørende, der er berørt af misbrug. Misbrugeren er i centrum, men indsatsen er familie- og netværksorienteret
 • Behandlingen skal være åben, tilgængelig og omstillingsparat ift. ændring i brugergruppe og rusmiddelstyper

Målsætninger for skadesreduktion og substitution i.f.t. særligt udsatte gruppe

 • Der tilbydes behandling til socialt udsatte og hjemløse i egen bolig
 • Der skal ske en koordineret og særlig indsats omkring psykisk syge med misbrug
 • Sundheds- og lægefaglige ydelser skal være tilgængelige
 • Indsatsen skal være helhedsorienteret, og der skal samarbejdes på tværs af forvaltningsområder.


Målsætninger for samarbejde, koordinering og opfølgning internt i kommunen og med eksterne samarbejdsparter

 • Den sociale indsats og misbrugsbehandlingen er helhedsorienteret og koordineret
 • Der skal udarbejdes samarbejdsmodeller/indsatsplaner, som sikrer entydig placering af ansvar, koordinering og samarbejde omkring hhv. den sociale indsats og misbrugsbehandlingen.
 • Der følges systematisk op på indsatsen.
 • Effekterne af de sociale indsatser og misbrugsbehandlingen skal dokumenteres

Målsætninger for udvikling af metoder og kompetencer

 • Misbrugsindsatsen og udvikling af nye tiltag bygger på offentligt anerkendte og evidensbaserede behandlingsmetoder.
 • Misbrugscenter Herning er videnscenter for misbrugsbehandling i Herning Kommune

Målsætninger får først værdi, når de omsættes i konkrete indsatser og handling, men en koordineret indsats forudsætter, at der er fælles målsætninger. Den politiske vedtagelse af målsætningerne er grundlaget for den efterfølgende beskrivelse af tilgange, indsatser og metoder. Det skal ske i samarbejde mellem de forskellige faggrupper og aktører, der indgår i den kommunale indsats for forebyggelse og behandling af misbrug.   Den videre proces Den videre proces falder i fire dele:

 • Politisk drøftelse af målsætningerne og igangsætning af strategiens udmøntning, herunder:
  • Administrativ høring i lederfora i Social, Sundhed og Beskæftigelse og Børn og Unge i december 2014
  • Politisk behandling i fagudvalgene: FOU d. 19. januar, BFU d. 21. januar og SOS d. 28. januar 2015.
  • Efterfølgende høring i Udsatterådet og lokalrådet for samarbejde med politiet
 • Politisk stillingtagen til forankring af satspuljeprojektet ’Kvalitet i alkoholbehandlingen’, som siden 2011 har været gennemført i samarbejde mellem Familiecenteret og Misbrugscenteret
 • Udmøntning af strategien i løbet af 2015, herunder afgrænsning af konkrete indsatsområder, etablering af samarbejdsrelationer, udvikling af nye fælles tiltag og organisatorisk forankring
 • Politisk og administrativ opfølgning på strategien i november-december 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Udvalget godkender rammerne for en ny misbrugsstrategi og målsætninger for indsatsen
at Misbrugsstrategien fremsendes til høring i Udsatterådet

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der i målsætningerne skal tilføjes, at der skal indtænkes frivillige og private aktører. Udvalget ønsker endvidere efterfølgende at få tilsendt høringssvaret til vurdering af om sagen skal tages op til fornyet behandling.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Organisering af helhedsorienterede pædagogiske tilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Hanne Sandberg og Stine Kiilerich

 

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for organisatoriske ændringer på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. Efter afsluttet høringsfase - og i henhold til tids- og handleplanen fremsender arbejdsgruppen nu sin endelige afrapportering til politisk beslutning.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med en ny organisering af strukturen på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde besluttede Børne- og Familieudvalget den 17. december 2014 at sende høringsmaterialet med 9 forskellige scenarier for den fremtidige struktur på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde i høring.

 

Høringsmaterialet blev sendt til bestyrelser (dagtilbud og skoler med specialtilbud), faglige organisationer og MED-udvalg i perioden fra torsdag den 18. december 2014 til torsdag den 8. januar 2015.

 

Der er i alt indkommet 18 høringssvar, som er at finde i en sammenskrivning i afrapporteringen samt i sin fulde udgave i bilagssamlingen (se bilag 10). 

 

Med henblik på at afdække mulighederne for indførelse af helhedsorienterede pædagogiske tilbud for børn med behov for specialtilbud har Børne- og Familieudvalget tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgave har her været at udarbejde en kortlægning af specialtilbuddene samt komme med forslag til, hvordan specialområdet bedst organiseres, så det understøtter den politiske vision om det gode læringsmiljø, opnår god sammenhæng i skoledagen og mindst mulig kørsel for de berørte børn.

 

På baggrund af arbejdsgruppens forudgående drøftelser og de indkomne høringssvar afleverer gruppen nu sin endelige afrapportering til Børne- og Familieudvalget.

 

Efter høringsfasen er det besluttet ikke at gå videre med scenarie 6 Hvepseredens specialtilbud Huset omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang i form af en Humlum-model, da det vurderes at en løsning med SFO under Sinding Skole med eget budget og økonomi vil blive for låst og ufleksibel eftersom Sinding Skole og Hvepsereden kan have en fælles ledelse efter Folkeskolelovens § 24a om fælles ledelse af små skoler og fritidstilbud. 

 

Dette betyder at der nu i alt er 8 scenarier i den endelige afrapportering.

 

Scenarie 1: Børnegårdens specialgruppe for fritidshjemsbørn overføres til Herningsholmskolens centerklasser og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

Scenarie 2: Børnehuset Molevittens specialgruppe overføres til Vestervangskolen og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

Scenarie 3: Eventyrhavens afdeling Hobbitten ændres fra at høre under Servicelovens § 32 til dagtilbud under specialgruppe Dagtilbudsloven § 4 stk. 2. 

 

Scenarie 4: Lundgårdskolens specialafdeling Bibo fortsætter som en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang i sammenhæng med Lundgårdskolens centerklasser.

 

Scenarie 5: Holtbjergskolens specialklasserække Nieren flyttes til Gullestrup Skole. Der etableres et helhedsorienteret pædagogisk tilbud med SFO´en Lærkereden, som organisatorisk forankret hos Gullestrup Skole. 2 klasser placeres midlertidigt på Gullestrup Skole og 1 klasse placeres på Lærkereden. Der må påregnes anlægsudgifter til en renovering af Lærkeredens 1. sal med henblik på at etablere undervisningslokaler, så der fremadrettet kan være 2 klasser her. Dette fremsendes som en særskilt sag til Børne- og Familieudvalget.

 

Scenarie 7: Sønder Feldings SFO tilknyttes Sønder Felding Skoles specialklasserække med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

Scenarie 8: Hammerum Skoles specialklasserækkes 10 pladser nedlægges. Der oprettes 5 pladser i andre specialtilbud. En stor del af de nuværende elever afslutter deres skolegang til sommerferien 2015.

 

Scenarie 9: Lind Skoles specialklasserække Hjørnehuset nedlægges, og eleverne overflyttes til andre dag- og skoletilbud efter konkret vurdering i forbindelse med visiteringen til skoleåret 2015/2016, herunder med henblik på enkeltinklusion af nogle af eleverne. 

 

Strukturændringerne iværksættes pr. 1.8. 2015.

 

Der iværksættes en analyse af specialområdet med henblik på at afdække mulighederne for at etablere større specialcentre. Analysen gennemføres i 3. og 4. kvartal. 

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med HR-afdelingen håndtere de personalemæssige udfordringer der er i strukturændringerne. Endvidere tilbydes de daginstitutioner og skoler, der har behov herfor, hjælp til de processer der nu måtte være i forbindelse med strukturændringerne.

 

De økonomiske konsekvenser for hvert scenarie fremgår i tabellen nedenfor. For uddybende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser se afrapporteringen kapitel 7.

 

Økonomi

Den samlede økonomiske virkning af strukturændringen pr. 1. august 2015, kan illustreres ud fra nedenstående tabel:

 

Scenarier

Engangsudgifter (kroner)

Ændring i driftsudgifter (kroner)

Scenarie 1: Børnegårdens specialgruppe for fritidshjemsbørn overføres til Herningsholmskolens centerklasser og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

 

 

Ingen

 

 

 

121.368

Scenarie 2: Børnehuset Molevittens specialgruppe overføres til Vestervangskolen og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

50.000

 

 

121.368

Scenarie 3: Eventyrhavens afdeling Hobbitten ændres fra at høre under Servicelovens § 32 til dagtilbud under specialgruppe Dagtilbudsloven § 4 stk. 2.

 

Ingen

 

-1.062.973

 

Det kan forventes at der på sigt på befordring kan være en besparelse.

Scenarie 4: Lundgårdskolens specialafdeling Bibo fortsætter som en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang i sammenhæng med Lundgårdskolens centerklasser.

 

 

 

Ingen

 

 

 

Ingen

Scenarie 5: Holtbjergskolens specialklasserække Nieren flyttes til Gullestrup Skole. Der etableres et helhedsorienteret pædagogisk tilbud med SFO´en Lærkereden, som organisatorisk forankret hos Gullestrup Skole. 2 klasser placeres midlertidigt på Gullestrup Skole og 1 klasse placeres på Lærkereden. Der må påregnes anlægsudgifter til en renovering af Lærkeredens 1. sal med henblik på at etablere undervisningslokaler, så der fremadrettet kan være 2 klasser her. Dette fremsendes som en særskilt sag til Børne- og Familieudvalget.

 

Dette scenarie indeærer også en overførsel af budget fra Holtbjergskolen til Gullestrup Skole på 3.899.670 kr. 

 

 

 

 

 

     

 

Fremsendes særskilt på et senere tidspunkt.

 

 

 

 

 

     

 

 

70.368

Scenarie 7: Sønder Feldings SFO tilknyttes Sønder Felding Skoles specialklasserække med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.

 

 

Ingen

 

 

Ingen

Scenarie 8: Hammerum Skoles specialklasserækkes 10 pladser nedlægges. Der oprettes 5 pladser i andre specialtilbud. En stor del af de nuværende elever afslutter deres skolegang til sommerferien 2015.

 

 

 

 

Ingen

 

 

 

 

-809.658

Scenarie 9: Lind Skoles specialklasserække Hjørnehuset nedlægges, og eleverne overflyttes til andre dag- og skoletilbud efter konkret vurdering i forbindelse med visiteringen til skoleåret 2015/2016, herunder med henblik på enkeltinklusion af nogle af eleverne.

 

 

 

 

 

Ingen

 

 

 

 

 

-810.592

 

I alt pr. år

 

50.000

 

-1.307.146

 

(inkl. -1.062.973 = -2.370.119)

 

Engangsudgift:

De samlede engangsudgifter til anlæg beløber sig i første omgang til en éngangsudgift på 50.000 kr. Engangsudgiften finansieres af konto 5100172005 (serviceområde 10). I forhold til scenarie 5 arbejdes der administrativt videre med afdækning og tilpasning af den fremtidige bygningsmæssige kapacitet.

 

Driftsbesparelse:

Den løbende årlige driftsbesparelse ved strukturændringen udgør netto 1.307.146 kr. Den samlede driftsbesparelse forbliver på dagtilbudsområdet, hvor midlerne skal anvendes til finansiering af enkeltinklusion.

 

Bilag:

Afrapportering og bilagssamling vedrørende strukturændringer på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde: Organisering af helhedsorienterede pædagogiske tilbud og organisationsændringer i specialklasser -/ grupper som følge af skolereformen.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Scenarie 1: Børnegårdens specialgruppe for fritidshjemsbørn overføres til Herningsholmskolens centerklasser og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.
Ændring i driftsudgifter: 121.368 kr.
at Scenarie 2: Børnehuset Molevittens specialgruppe overøres til Vestervangskolen og omdannes til en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.
Ændring i driftsudgifter: 121.368 kr.
Engangsudgift: 50.000 kr.
at Scenarie 3: Eventyrhavens afdeling Hobbitten ændres fra at høre under Servicelovens § 32 til dagtilbud under specialgruppe Dagtilbudsloven § 4 stk. 2.
at Scenarie 4: Lundgårdskolens specialafdeling Bibo fortsætter som en SFO med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang i sammenhæng med Lundgårdskolens centerklasser.
at Scenarie 5: Holtbjergskolens specialklasserække Nieren flyttes til Gullestrup Skole. Der etableres et helhedsorienteret pædagogisk tilbud med SFO´en Lærkereden, som organisatorisk forankret hos Gullestrup Skole. 2 klasser placeres midlertidigt på Gullestrup Skole og 1 klasse placeres på Lærkereden. Der må påregnes anlægsudgifter til en renovering af Lærkeredens 1. sal med henblik på at etablere undervisningslokaler, så der fremadrettet kan være 2 klasser her. Dette fremsendes som en særskilt sag til Børne- og Familieudvalget.
Ændring i driftsudgifter: 70.368 kr.
Overførsel af budgettet fra Holtbjergskolen til Gullestrup Skole: 3.899.670 kr.
at Scenarie 7: Sønder Feldings SFO tilknyttes Sønder Felding Skoles specialklasserække med en helhedsorienteret pædagogisk tilgang.
at Center for Børn og Læring bemyndiges til at igangsætte virksomhedsoverdragelse af personalegrupperne.
at Engangsudgiften på 50.000 kr. finansieres af konto 5100172005 (serviceområde 10).
at De ændrede udgifter 313.104 kr. finansieres af dagtilbudsområdet (serviceområde 10).
at Strukturændringerne iværksættes pr. 1. august 2015.
at Der iværksættes en analyse af kapaciteten på det specialiserede område

 

 

 

 

 

 

Beslutning

 Indstillinger godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-14 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Kvalitetsrapport 2013-2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2013-2014 fremlægges til vurdering og dialog.  

Sagsfremstilling

 Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes skoler 2013-2014 fremlægges, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler med efterfølgende opfølgning.

 

Dette er den 6. kvalitetsrapport der udgives i Herning Kommune, den 2. rapport som udarbejdes i systemet: Hjernen og Hjertet, og den 1. rapport som udarbejdes med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse for kvalitetsrapporter. 

 

Som følge af Folkeskolereformen, som trådte i kraft i skoleåret 2013-2014, har ønsket været at forenkle kvalitetsrapporten og styrke fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. Kvalitetsrapporten skal på en enkel og overskuelig måde angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.

 

Kvalitetsrapporten har sin baggrund i Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolens § 40 a, stk. 5, jævnfør lovbekendtgørelse nummer 665 af 20. juni 2014. Folkeskolelovens § 40 a pålægger Byrådet årligt at udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen.

 

Kvalitetsrapporten 2013-2014 er en status pr. 1. oktober 2014 og indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede kommunale skolevæsen i Herning Kommune. 

Vurderingen baseres fortrinsvis på oplysninger, der beskriver resultater, kvalitetsoplysninger og skoleledernes vurdering af egen skole. 

Desuden indeholder kvalitetsrapporten en sammenfatning af skolebestyrelsernes vurderinger.

 

Data til kvalitetsrapporten er primært trukket fra Styrelsen for It og Læring (STIL)s datavarehus: Ledelses Informations System (LIS), og skolelederne har skullet forholde sig til deres egne data i skolerapporterne, mens nærværende rapport forholder sig til data for det samlede kommunale skolevæsen.

 

Det fortsatte arbejde med kvalitetsrapporten:

 • Efter godkendelse i Børne- og Familieudvalget lægges kvalitetsrapporten for Herning Kommunes Folkeskoler, skoleåret 2013-2014, på Herning Kommunes hjemmeside.
 • Folkeskolernes samråds FU vælger et tema, som sættes til dialog på møde mellem skolebestyrelsesformændene, skolelederne og Børne- og Familieudvalget.

 

Konklusionen på Kvalitetsrapporten for 2013-2014 er i hovedtræk:

Den sammenfattende helhedsvurdering baserer sig på følgende indikatorer om kvalitet:

 

·     De nationale test

·     Karakterer i afgangsprøven

·     Socioøkonomiske referencer

·     Overgang til ungdomsuddannelser

·     Sprogvurdering

·     Inklusion

·     Elevfravær

·     Trivselsmåling

 

Overordnet set har Herning Kommune nogle gode folkeskoler, som løser deres opgave godt. Eleverne klarer sig generelt godt i de forskellige test, de får gode karakterer, de gennemfører en ungdomsuddannelse samtidig med at folkeskolerne løser inklusionsopgaven. Elevernes fravær er lavt. Der indgår ikke trivselsmålinger i denne kvalitetsrapport, hvilket skyldes at data herfor ikke er tilgængelige i LIS før i foråret 2015. Data fra trivselsmålingerne vil fremover indgå som obligatoriske indikatorer.

 

Adgangen til digitale læremidler er øget. Der er fortsat fokus på at forbedre skolernes fysiske rammer, så de lever op til intentionerne i folkeskolereformen.

 

Overordnet set er læseresultaterne i Ordlæseprøve 1 i 1. klasse gode, da Herning Kommune i Strategi- handleplan for sprog og læsning har som mål at have 45 % sikre og hurtige læsere i marts 1. klasse. Landsnormen er her på 41,4%, hvor eleverne i Herning Kommune ligger på 67,2 %. Målet er derfor opnået fuldt ud.

 

I Sprogvurderingen i 0. klasse er andelen af elever i særlig indsats fortsat for høj. Her er landsnormen på 5%, hvor Herning Kommune ligger på 9%. En række elever har derfor behov for en tidligere indsats.

 

Inklusionsprocenten for Herning Kommune har ligget stabilt på 95 procent i perioden 2011/2012 til 2013/2014. Dette er 1 procentpoint fra Byrådets målsætning om at 96 procent af eleverne skal inkluderes i almenområdet. Der vil fortsat være fokus på inklusion, blandt andet med udarbejdelse af en ny inklusionsstrategi.

 

Med afsæt i kvalitetsrapportens konklusioner anbefales at der igangsættes et arbejde med at styrke den målstyrede undervisning i forhold til de Forenklede Fælles Mål.

Der bør fortsat være fokus på de to målspor: inklusion og overgang til ungdomsuddannelse, ligesom der bør sættes fokus på indholdet i forhold til dansk, matematik og den Åbne skole samt understøttende undervisning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børn- og Familieudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med anbefaling af:
at Byrådet godkender vurderingen af det faglige niveau på kommunens folkeskoler.

Beslutning

Indstilles godkendt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-G01-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Skoler med undervisning på to matrikler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Byrådet besluttede den 20. maj 2014 i forliget om den nye skolestruktur, at Aulum Byskole og Hodsager Skoler, Sunds Skole og IIskov Skole samt Arnborg Skole og Kølkær Skole fra den 1. august 2015 skal sammenlægges og fremadrettet have undervisning på 2 matrikler. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til konsekvenserne for det fremtidige skolevalg og skolebuskørslen.

Sagsfremstilling

Byrådet indgik den 20. maj 2014 et forlig om en ny skolestruktur i Herning Kommune.

 

I forliget indgik blandt andet følgende strukturændringer:

 

"Kølkær Skole og Arnborg Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015. Et skoledistrikt - Arnborg/Kølkær skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler.

 

Hodsager Skole og Aulum Byskole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015. Et skoledistrikt - Aulum/Hodsager skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye, fælles skole ledes fra Aulum.

 

Ilskov Skole og Sunds Skole sammenlægges med virkning fra 1. august 2015. Et skoledistrikt - Sunds/Ilskov skoledistrikt, én bestyrelse, én leder, to matrikler. Den nye, fælles skole ledes fra Sunds".

 

Med baggrund i Kølkærs skoledistrikt og Arnborgs skoledistrikt dannes der et nyt fælles distrikt for de to skoler pr. 1. august 2015. Den nye skole får en bestyrelse og en leder. Den nye skole tildeles ressourcer, som var der fortsat tale om to skoler, fordi undervisningen foregår på to matrikler i henholdsvis Kølkærr og Arnborg.

 

Med baggrund i Hodsager skoledistrikt og Aulum skoledistrikt dannes der et nyt fælles distrikt for de to skoler pr. 1. august 2015. Den nye skole tildeles ressourcer, som var der fortsat tale om to skoler, fordi undervisningen foregår på to matrikler i henholdsvis Hodsager og Aulum.

 

Med baggrund i Ilskov skoledistrikt og Sunds skoledistrikt dannes der et nyt fælles distrikt for de to skoler pr. 1. august 2015. Den nye skole tildeles ressourcer, som var der fortsat tale om to skoler, fordi undervisningen foregår på to matrikler i henholdsvis Ilskov og Sunds.

 

I Byrådets forlig om den nye skolestruktur hedder det endvidere:

 

"De geografiske afstande i Herning Kommune betyder, at der nødvendigvis må være stor opmærksomhed omkring skolebuskørsel. Dels er der en række lovgivningsmæssige krav til eksempelvis ventetider, som skal overholdes. Dels handler det om, at skolebuskørslen tilrettelægges så optimalt som muligt, så børnenes transporttid ikke bliver for lang.

Herning Kommune tilbyder skolebuskørsel ud fra de afstandskriterier, som er fastsat i loven....Ud over skolebuskørsel har forligspartierne generelt fokus på, at børnenes vej til skole er så sikker som muligt."

 

Med henblik på forsat sikring af faglig og økonomisk bærdygtighed i de sammenlagte skoler med undervisning på to matrikler henvises elever fra skoleåret 2015/16 til undervisning på den skoleafdeling, hvor de efter de gamle skoledistrikter hører naturligt til. Hvis nogle forældre ønsker, at deres barn skal indskrives eller flyttes til den anden skoleafdeling, så gives skoleledelsen bemyndigelse til at træffe beslutning herom. Forvaltningen kan i fornødent omfang inddrages.

 

Tildeling af buskort til elever sker med baggrund i Folkeskolens bestemmelser og med udgangspunkt i afstanden mellem hjemmet og den skoleafdeling, som eleven hører naturligt til. De nuværende skoledistrikter bibeholdes således efter 1. august 2015 som retningsgivende for, hvilken skoleafdeling eleverne kan få udleveret et buskort til.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at elever i det nye Kølkær-Arnborg skoledistrikt fra 1. august 2015 henvises til undervisning på den skoleafdeling, hvor de efter de gamle skoledistrikter hører naturligt til.

 

at elever i det nye Hodsager-Aulum skoledistrikt fra 1. august 2015 henvises til undervisning på den skoleafdeling, hvor de efter de gamle skoledistrikter hører naturligt til.

 

at elever i det nye Ilskov-Sunds skoledistrikt fra 1. august 2015 henvises til undervisning på den skoleafdeling, hvor de efter de gamle skoledistrikter hører naturligt til.

 

at skolelederen i tvivlstilfælde gives bemyndigelse til at træffe afgørelse i sagen.

 

at de nuværende skoledistrikter efter 1. august 2015 bibeholdes som retningsgivende for, hvilken skoleafdeling eleverne kan få udleveret et buskort til.

Beslutning

Godkendt. 

 

Sagsnr.: 20.03.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Anne Helen Hvelplund  

Operaen i Midten ansøger om økonomisk støtte til fire pilotprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Operaen i midten ansøger om økonomisk tilskud til aktiviteter i forbindelse med opera for, med og af børn

Sagsfremstilling

Operaen i midten ansøger om økonomisk tilskud til aktiviteter i forbindelse med opera for, med og af børn.

 

En af Opereans primære forpligtelser er at producere to professionelle operaforestillinger om året.

Derud over tilbydes workshops for børn/elever og pædagoger gennem fem forskellige slags workshops:

 

Økonomi

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen afvises, idet der på skoleområdet er ansøgt A.P. Møller om et samarbjede med Sangens Hus inden for et lignende felt og ansøgningen på dagtilbudsområdet falder uden for de pædagogiske lærerplantemaer.

Beslutning

Indstilling godkendt. 

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Vuggestuepladser i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Center for Børn og Læring har lavet den årlige omfordeling af vuggestuepladser i Herning Kommune. Der er i omfordelingen blandt andet taget højde for den enkelte vuggestues belægning og venteliste.

Sagsfremstilling

Ca. en gang om året bliver der i Center for Børn og Læring lavet en vurdering af udnyttelsen af vuggestuepladser i Herning Kommune. Denne omfordeling laves for at udnytte vuggestuepladsene bedst muligt, alt efter hvor der er eftersprøgsel efter dem.

 

Center for Børn og Læring tager i deres vurdering blandt andet højde for følgende faktorer: Belægningen i den enkelte vuggestue, venteliste til vuggestuen, pladskapaciteten i vuggestuen samt ansøgninger fra institutioner om udvidelse eller oprettelse af vuggestuepladser.

 

Fordelingen af vuggestuepladser ser pr. 1. januar 2015 således ud.

 

 

Der har i 2014 været følgende ansøgninger om udvidelse af vuggestuepladser:

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Orientering: Haludvidelsesprojekter i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. forligskredsdrøftelser med efterføglende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014, pkt nr. 429, fremsættes udfordringer og løsningforslag vedr. driftstilskud til halprojekter i hhv. Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Ifm. haludvidelsesprojekterne i Aulum, Vildbjerg og Snejbjerg har der vist sig forskellige udfordringer ifm den fremtidige drift af halprojekterne. Udfordringer med tilhørende løsningsforslag er skitseret herunder:

Hal

Udfordring

Løsning

 

Aulum

Mangler anslået 337.000 kr i årligt driftsbudget.

Lånegaranti på 4,5 mio. kr. konverteres til et anlægstilskud, hvilket frigør en årlig rente- og afdrags- belastning på 254.000 kr., som tilføres driften af Aulum projektet.

 

Vildbjerg

Fordyrelser af projektet og afledt øget lånefinansierings

behov, som dels kræver kommunal garanti og deponering, dels at kommunen ikke kan støtte den kommercielle del af centret

 

Den kommercielle del finansieres via egne indsamlede midler samt merbelåning, og Herning Kommune yder et supplerende anlægstilskud til den almennyttige del på 4,2 mio. kr. Anlægstilskud frigør 213.000 kr. vedr. renter og afdrag på lån, som tilgår Snejbjerg projektet jf. nedenstående.

 

Snejbjerg

Mangler efter eget skøn 909.000 kr. i årligt driftsbudget.

Ovennævnte driftstilskudsbeparelse/ frigørelse af 213.000 kr. vedr. renter og afdrag på lån i Vildbjerg tilføres Snejbjerg Hallens driftsbudget.

Endvidere tilføres drifts- og vedligeholdelsesmidler vedr. idrætsfaciliteter på Snejbjerg gl. Skole, anslået 204.000 kr. (185.000 + 19.000).

Endeligt tilgår lejebetaling på 54.000 kr. vedr. Aulum Fritidscenters leje af ekstra haltimer på Aulum Friskole driften af Snejbjerg projektet.

Dette frigør i alt et samlet driftstilskud på 471.000 kr. til drift af Snejbjerg projektet.

 

Økonomi

 

Jf. ovenstående er er behov for anlægstilskud på i alt 8,7 mio. kr. fordelt på 4,5 mio. som allerede er afsat til deponering og som konverteres til anlæg. Der findes yderligere 4,2 mio. kr. i anlægsrammen for 2016 og 2017.

 

Anlægstilskuddene fordeles med

 

 • 4,2 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Vildbjerg
 • 4,5 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Aulum

 

Driften holdes neutral, men medfører en omplacering af midler

 

 • Der flyttes 213.000 fra bloktilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 185.000 kr. fra drift af Snejbjerg Skole til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 19.000 kr. fra udvendig vedligehold a Snejbjerg Skole til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • Der flyttes 54.000 kr. fra Særligt lokaletilskud vedr. Aulum Fritidscenter til bloktilskud til Snejbjerg Hallen
 • at Snejbjerg Hallen bevilges et yderligere årligt bloktilskud på 471.000 kr. finansieret af ovenstående omplaceringer.

 

I 2015 vil ovenstående omplaceringer have virkning fra 1. august 2015 og blive foretaget med 5/12-dele af beløbene.

 

Haludvidelsesprojektet i Vildbjerg er i proces og forventes afsluttet 1. halvår 2015, hvorfor anlægstilskuddet på 4,2 mio. kr. søges frigivet på nuværende tidspunkt.Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller, 16. februar 2015, pkt. 19:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318085, Haludvidelsesprojekt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter,

 

at anlægsudgiften på 4,2 mio kr. finansieres af likvide midler i 2015, idet der henvises til, at der findes 4,2 mio. kr. i anlægsrammen for årene 2016 og 2017 jvf. beslutning i forligskredsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014, pkt. 429,

 

at 4,5 mio. kr. afsat i 2016 på investeringsoversigten til deponering  i forbindelse med haludvidelsesprojekt i Aulum konverteres til anlægstilskud på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 05, Haludvidelsesprojekt i Aulum,

 

at bloktilskud til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter reduceres med 89.000 kr. i 2015 og 213.000 kr. i 2016 og frem,

 

at der overføres 77.000 kr. i 2015 og 185.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 12, drift af Snejbjerg Skole til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at der overføres 8.000 kr. i 2015 og 19.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 03, udvendig vedligeholdelse af Snejbjerg Skole til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at der overføres 22.000 kr. i 2015 og 54.000 kr. i 2016 og frem fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, særligt lokaletilskud til  Serviceområde 11, Idræt og Fritid, bloktilskud til haller,

 

at Snejbjerg Hallen bevilges et yderligere årligt bloktilskud på 196.000 kr. i 2015 og 471.000 kr. i 2016 og frem finansieret af ovenstående omplaceringer.

 

at sagen oversendes til Børne- og Familieudvalget til orientering.Kultur- og Fritidsudvalget, 16. februar 2015, pkt. 19:

Indstillingen tiltrådt. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • I forbindelse med implementering af ny daginstitutionsstruktur vil den kommunale institution Eventyrhaven pr. 01.08.2015 hedde: Eventyrhaven med afdeling Regnbuen, afdeling Puff og afdeling Hobbitten
 • De 4 fusionerede institutioner i Østbyen vil fortsat være selvejende pr. 01.08.2015, og får navnet Østbyens Børnehuse

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Mulighedskatalog budget 2016-2019

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-10-13 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Byggebudget Lind Skole

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer