Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 24.10.05-A21-1-13 Sagsbehandler: Marianne Rasmussen Rahbek  

Industrien som Karrierevej - Status og videre proces.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 X
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Carsten Lagoni, Mette Højborg, Bo Meldgaard

Sagsresume

Industrien som Karrierevej, har nu kørt som projekt 1 år, og den politiske følgegruppe ønsker ved fremsendelsen af nærværende sag, at give en orientering om:

 1. Status på initiativer

 2. Den videre proces

 

Sagen indstilles til orientering

Under punktets gennemgang deltager også fagchefen.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er ”at afprøve, etablere og institutionalisere samarbejdsfora/kanaler så flere unge kan vælge uddannelse og karriere inden for industrien”, hvilket på sigt skal resultere i at:
1) Flere unge skal ind på erhvervsskolerne
2) Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse
3) Flere kompetente unge skal vælge industrien
4) Flere unge skal vælge rigtig første gang.
 
Projektet er fortsat organiseret med en bred projektorganisering, bestående af en politiske følgegruppe, med Joan Hansen som formand, samt en administrativ styregruppe med Mette Højborg som formand. Organiseringen fremgår at illustrationen herunder.

[image]Arbejdsformen
Der er i projektets opstartsperiode brugt energi og ressourcer på, at etablere samarbejdsfora på tværs af:

 • Forvaltninger

 • Uddannelsesinstitutioner

 • Virksomheder

 • Interesseorganisationer

 

 1. Det er erfaringen, at der, de steder hvor samarbejde er etableret, laves organiseringer der matcher vores, med henblik på, at skabe initiativer og fokus på vores fælles dagsorden. Som eksempel kan nævnes, at DI netop har besøgt os sammen med deres reorganiserede skole-tjeneste, for at få erfaringer med skole-virksomhedssamarbejdet.
  Herunder præsenteres en række udvalgte initiativer, der er særlig relevante for projektet.
   
  Initiativer
  Herunder fremhæves et udpluk af initiativer fra projektet, såvel gennemførte og evaluerede som initiativer der sættes i værk fremadrettet.

Udpluk af gennemførte initiativer 2013 - 2014:

 • Industrifremmende loge: Som et centralt element i projektet, er der etableret en industrifremmende loge, som består af 9 overbygningsskoler, 10 klasse og ungdomsskolen. Skolerne i logen er på ingen måde en lukket klub – alle er velkomne. Loge-skolerne, som de benævnes, har både en ambassadørfunktion, for projektet, er sparringsgruppe, og samtidig også Pilotgruppe/ træningsbane, for initiativer som igangsættes. I logen arbejdes der målrettet på samarbejde mellem folkeskolerne internt, samarbejde med erhvervsskolen og samarbejde med industri- og produktionsvirksomheder lokalt. Organiseringen på folkeskoleområdet er matchet på både erhvervsskolen og i beskæftigelsesafdelingen, således at nøgle-medarbejdere er udpeget og dedikeret opgaven. Den industrifremmende loge virker fortløbende, og perspektiverne i at udfolde projektets initiativet til bl.a. grundskolerne undersøges.

 

 • Skoleskills 2014 og Herningsholm Skills: Til skoleskills i 2013 deltog 3 overbygningsskoler fra Herning Kommune. I 2014 deltog 14 overbygningsskoler. Dette kan bl.a. tilskrives, en målrettet indsats i regi af projektet, hvor det er muligt, at håndbære en række initiativer. Deltagelsen i skoleskills er endvidere et centralt element i opbygningen til vores værtskab for DM i skills i 2018. Endvidere har Erhvervsskolen lavet ”Herningsholm skills”, i stedet for ”åben hus”. Det blev en dag med Skoleskills finale. Åbne værksteder og workshops for de mange både skolelærere og skoleledere, der valgte at deltage.

 

 • 8. årgangs oplevelse af uddannelsesvalg: I projektets organisering, er der ikke direkte kontakt med eleverne i folkeskolerne, som er en del af den målgruppe, der skal nås med projektet. For at få gruppen i tale, blev der afholdt en workshop med elevrådsrepræsentanterne fra Loge-skolernes 8. årgang, hvor de kom med deres perspektiver på det at skulle træffe et ungdomsuddannelsesvalg. Det dannede grundlag for en kortlægning blandt deres klassekammerater. Det kom der tre meget informative rapporter ud af til gavn for både UU, folkeskolerne og Erhvervsskolen.

 

 • Eksklusivt og innovativt arrangement på Kyocera: Der har været afholdt et særligt eksklusivt arrangement for ca. 100 skoleledere og –lærere i logen på Kyocera Unimerco. Fokus var på industri og ledelse, med oplæg fra tidligere skoleleder Lise Egholm, HR direktør Mads Mølbak og tidligere direktør på Unimerco Kenneth Iversen. Til arrangementet blev dannet nye netværk – fx er Kenneth Iversen er indtrådt i skolebestyrelsen på Vestervangskolen.

 

 • Fælles stand ved ”Uddannelse til Alle”-messe I fællesskab har Herning Kommune, Herningsholm Erhvervsskole, Mercantec Viborg, Erhvervsakademi Midt-Vest og til dels Århus universitet haft en fælles messestand på ”Uddannelse Uden Grænser”-messen. Dette gentages ikke, da målgruppen for messen er ændret. I stedet har projektet fået lov til at holde et oplæg på messen, under overskriften ”industrien som karrierevej i et arbejdsgiver-perspektiv”

 

 • Virksomhedssamarbejde: Et meget centralt element i projektet, er at få etableret holdbare samarbejder mellem virksomheder og folkeskoler lokalt. Dette for at få mere virkelighed ind i folkeskolerne, som det hedder i folkeskole reformen, og samtidig, for at åbne lærere og elevers øjne for de mange spændende produktions- og industrivirksomheder, der er i kommunen. 7 folkeskoler er godt i gang med at give samarbejdet konkrete og lokalt tilpassede udtryk. Eksempelvis holder Sdr. Felding Skole UUs-forældremøde og personale møde på Jeld-ween, I Aulum indføres der obligatorisk Industri-praktik og i Hammerum er lærerne på ”efteruddannelse” i industrien.

 

 • Åben skole: I Center for Børn og Læring har der været igangsat et arbejde med et mulighedskatalog over hvilke organisationer mv. der kunne være aktive i ”den åbne skole”. Industrien som Karrierevej blev inviteret med i dette arbejde. Det resulterede bl.a. i, at Erhvervsskolen lavede et katalog over alt fra events til undervisningsforløb, som skolerne kunne benytte sig af, og/eller deltage i nærmere udvikling af. Der arbejdes aktivt med erhvervsskole-fag under den åbne skole hvor bl.a. en af loge-skolerne har indført ”matematik i murer-faget”.

 

 • Multifunktionelt humoristisk møbel: På Vildbjerg skole er der som forløber for linje-fagene i kommende skoleår udviklet og gennemført et forløb hvor elever fra Vildbjerg skoles 8. årgang og snedker-eleverne, sammen har lavet modeller over ”multifunktionelle humoristiske møbler”. Samarbejdet fortsætter i linjen i det kommende skoleår.

 

2. Planlagte og påbegyndte initiativer 2014 samt i 2015:

 • Konsortium for at gøre flere unge uddannelsesparate, herunder de unge der ikke vil kunne kvalificere sig til optagelse på en erhvervsuddannelse med erhvervsskolereformen.

 • EUD 10

 • Erhvervspraktik med fokus på industrivirksomheder

 • Lærepladser/Praktikpladser

 • Erhvervsfag i ”den åbne skole”

 • Samarbejde med virksomheder

 • Rullende erhvervsgymnasium, som er et pilotprojekt der sigter på kompetenceudvikling af folkeskolelærerne i forhold til erhvervsuddannelser bredt set.

 • Job og Uddannelse, som en ramme til dele af Industrien som Karrierevej

 

3. På den længere bane:
På den endnu længere bane arbejdes der allerede frem mod værtskabet for DM i skills i 2018, som  Herning Kommune er værter for sammen med Ikast-Brande kommune, Holstebro kommune, Lemvig kommune, Struer kommune og Ringkøbing-Skjern kommune.
 
4. Kommunikation
Et centralt aspekt i projektet såvel politisk som administrativt er kommunikation med de mange interessenter, og dem vi i sidste ende gerne ser ændre adfærd – nemlig de unge mennesker. Der har i projektet derfor været prioriteret tid og energi på at fortælle om initiativerne i lokale medier via både læserbreve og artikler, på konferencer, i fagblade og via projektets hjemmeside. Der er fortsat en stor kommunikationsopgave i projektet. Det er centralt, at vi fortsat fortæller historien også fremad, og vi kan med glæde konstatere, at bl.a. DI, Dansk Metal m.fl. også fortæller historien om projektet. Dette gælder også internt hvor kommunikationen om projektet skal opprioriteres for og med folkeskolerne generelt, herunder også digitalt. 

Læring og potentialer
Da projektet har kørt et år nu, er det muligt at uddrage både konkret og organisatorisk læring.
Konkrete læringselementer og potentialer:

 • Konkret skal der i projektet arbejde med forankring af måden vi arbejder på, både internt og eksternt

 • Konkret fokuseres der på, hvordan vi administrativt sikrer, at projektet overgår til drift, når projektperioden udløber.

Generelle læringselementer og potentialer:

 • Organisatorisk er en vigtig læring, at ved igangsættelsen af projekter, har det stor betydning, at der afsættes midler til gennemførelsen. Det er vurderingen, at det ikke er mængden af ressourcer der er afgørende – nærmere den seriøsitet der ligger i signalet.

 • Betydningen af at dedikere en projektleder til en dagsorden giver mulighed for at håndbære netop den dagsorden. Det virker motiverende hele vejen rundt.

 • Det brede tværfaglige samarbejde internt i kommunen, hvor vi i projektet er i stand til, at skabe et rum hvor bl.a. Erhvervsskolen og andre eksterne aktører, kan møde kommunen som en samlet aktør.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af deltagelse i Projekt Brandkadetter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Projekt Brandkadetter er et socialt projekt, som Herning Kommune har mulighed for at deltage i.

Sagsfremstilling

Landskontoret for Brandkadetter i Danmark har etableret Projekt Brandkadetter med støtte fra Velux Fonden. Projektet indebærer, at udsatte og sårbare unge i alderen 13-16 år gennemfører et uddannelsesforløb til brandkadet, hvorefter de unge kan blive en del af brandkadetkorpset. Projektet retter sig primært mod unge i udsatte boligområder.

Økonomi

Velux Fonden finansierer delvist projektet med 550 t. kr. i 2015, 500 t. kr. i 2016 og 505 t. kr. i 2017. Der skal betales tilskudsmoms på 17,5 % af beløbene, idet fonden er organiseret på et privat retsligt grundlag.


Herning Kommunes egenfinansiering findes indenfor rammerne af hhv. Serviceområde 16, Børn og Families og Serviceområde 20, Administration, Redningsberedskabs driftsbudgetter.


Når brandkadetterne fylder 18 år, kan de, hvis de er egnede, indgå i beredskabet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at deltagelse i Projekt Brandkadetter, herunder finansiering af egenbetaling, godkendes.
at der meddeles en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 550.000 kr. i 2015 (ekskl. Tilskudsmoms 453.750 kr.), 500.000 kr. i 2016 (ekskl. Moms 412.500 kr.) og 505.000 kr. i 2017 (ekskl. Moms 416.625 kr.) til Serviceområde 20 Administration, Redningsberedskab for tilskud fra Velux Fonden.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-469-06 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Hedebocentret, FFT (Functional Family Therapy), projektet gøres permanent

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opgørelse af resultater fra Hedebocentrets projekt FFT (Functional Family Therapy) i perioden 17. juni 2013 - 17. november 2014 fremlægges som baggrund til indstilling om at gøre projektet permanent.

Sagsfremstilling

Foranlediget af øget efterspørgsel af mindre indgribende muligheder for familiebehandling og forstærket fokus på tidlig indsats og forebyggelse rettet mod familier med unge, tilknyttede Hedebocentret , Herning Kommune, i juni 2013 det evidensbaserede behandlingsprogram Functional Family Therapy (herefter benævnt FFT) som projekt i perioden 2013-2015. (Behandlet på møde i Børne- og Familieudvalget den 12. juni 2013).
 
Målgruppen for FFT er unge 12-17 årige samt deres familier, hvor den unge har udvist adfærdstræk, der må formodes at kunne udvikle sig og medføre større og meget alvorlige problemer og/eller familier, hvor kommunikationsform og/eller dårlige interne relationer ser ud til at fremme adfærdsproblemerne.

 

Der er 20 pladser.
 
Indsatsen former sig som terapitimer med hele familien over et forløb på ca. 6 måneder, hvor behandlingsmodellen er opbygget omkring 3 faser:
1. Motivation - involvering
2. Problemløsning - adfærdsændring
3. Generalisering - overføre positiv udvikling til andre problemløsningssituationer samt understøtning af netværk.
 
Tilbuddet er oprettet i henhold til lov om social service § 11 (Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte).
 
Som det fremgår af opgørelse og resultater fra FFT i perioden 17. juni 2013 - 17. november 2014 (vedlagt som bilag), har 36 familier været optaget i tilbuddet, og der er markante forbedringer på en række af de områder, der er målt på. På den baggrund må FFT siges at være et vigtigt supplement til mere omfattende behandlingsindsatser som MST (Multi Systemisk Terapi) og MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care), som også udbydes af Hedebocentret. Det indstilles der at FFT på Hedebocentret gøres permanent, når projektperioden ophører med udgangen af 2015.

Økonomi

Det årlige driftsbudget for 20 pladser er på 2, 2 mio. kr. videreføres i 2016 og fremefter.

Budgettet er i princippet udgiftsneutralt, idet der budgetlægges med tilsvarende indtægter, som opnås i form af takster. Taksten er 324, kr. pr. døgn i 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at FFT gøres permanent og budgettet videreføres fra 2016 og fremefter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-K01-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Retningslinjer for ledelsestilsyn i Børne- og Familierådgivningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Majbritt Bak

Sagsresume

Retningslinjer for ledelsestilsyn i Børne- og Familierådgivningen fremlægges til godkendelse.

 

Formålet med ledelsestilsynet er at opdage, korrigere og fremadrettet forhindre fejl i sagsbehandlingen ved systematisk at opsamle data fra tilsynet. På den baggrund skabes et grundlag for læring, viden og handling i Børne- og Familierådgivningen, herunder også mulighed for at kunne sætte målrettet ved behov for opkvalificering af medarbejdere.

Sagsfremstilling

Ledelsestilsynet i Børne- og Familierådgivningen indeholder to elementer:

 • Ledelsestilsyn med bevillinger baseret på kontrol med, at bevillinger hviler på et fyldestgørende og lovmedholdeligt grundlag, herunder at de nødvendige sagsbehandlingsskridt er foretaget.

 • Ledelsestilsyn med udbetalinger baseret på kontrol med, at udbetalinger og konteringer modsvarer en bevilling.

 

Ledelsestilsynet omhandler alle sager, hvor der er truffet afgørelse om en bevilling af en ydelse inden for Servicelovens område. Ledelsestilsynet omfatter ikke afslag på en ansøgning, råd og vejledning og udførelse af faktisk forvaltningsvirksomhed. Der gennemføres dog ledelsestilsyn på alle bevillinger efter § 11, uanset at en bevilling efter § 11, stk. 3 ikke betragtes som en afgørelse i forvaltningsretlig forstand.

Ledelsestilsynet med bevillinger omfatter:

 • Nye bevillinger (afgørelser) til borgeren foretaget i den periode, ledelsestilsynet vedrører

 • Genvurderinger (af løbende bevillinger) til borgeren foretaget i den periode, ledelsestilsynet vedrører

 • Ledelsestilsynet med udbetalinger omfatter udbetalinger, der er sket direkte fra Børne- og Familierådgivningen i den periode, ledelsestilsynet vedrører.


Ledelsestilsynet gennemføres i sager, hvori der er truffet afgørelse om en bevilling efter en af nedenstående bestemmelser i serviceloven: 

 • § 11, stk. 3

 • § 11, stk. 4

 • § 11, stk. 7

 • § 52, stk. 3, nr. 1-6 + 8-9

 • § 52, stk. 3, nr. 7

 • § 52 a

 • § 76, stk. 2-3

 • § 41

 • § 42

 • § 44, jf. §§ 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2 + § 45


Det administrative team udvælger en gang i kvartalet 8 sager til det generelle ledelsestilsyn. Såfremt afdelingslederen vurderer, at der er behov for et ekstra tilsyn på et særligt lovområde eller fra et konkret team, så gennemføres der et særligt ledelsestilsyn. Det er det administrative team, der udvælger sager hertil.

Ledelsestilsynet gennemføres af den faglige konsulent på vegne af afdelingslederen. Der er udarbejdet skabeloner til brug for de enkelte bestemmelser, der er omfattet af ledelsestilsynet, således der sker en systematisk og ensartet gennemgang af de enkelte bestemmelser.
 
Det er den faglige konsulent, der gennemgår sagerne i DUBU (sagsbehandlingssystemet: Digitalisering - Udsatte Børn og Unge). Såfremt der umiddelbart mangler dokumentation i sagen for f.eks. et sagsskridt, så tages der kontakt til den ansvarlige rådgiver henblik på at få afklaret, hvorvidt der er dokumentation i sagen for f.eks. det konkrete sagsskridt.
 
Når ledelsestilsynet er gennemført, registreres resultaterne i en samlet opgørelse, der giver et overblik over kvaliteten i sagsbehandlingen i afdelingen ud fra de parametre, som der måles på i ledelsestilsynet.


Det administrative team skriver et kort notat i DUBU-sagen (som er barnets sag), hvor det vil fremgå, at der er gennemført ledelsestilsyn, og hvilken bestemmelse og periode, tilsynet vedrører. Oplysningerne om selve revisionens konklusioner i den konkrete sag, journaliseres i SBSYS i en emnesag. Journaliseringen af ledelsestilsynet sker først efter, der er sket en afrapportering, jf. nedenfor.

Ledelsestilsynet bliver forelagt afdelingslederen, herunder den samlede opgørelse, med henblik på en afklaring af, om der samlet set er et mønster i forhold til kvaliteten af sagsbehandlingen i afdelingen, herunder om der er generelle mangler i sagsbehandlingen. Afdelingslederen er ansvarlig for, at der bliver iværksat initiativer i afdelingen, herunder iværksættelse af opkvalificering af medarbejdere, ved generelle mangler i sagsbehandlingen.
 
Ledelsestilsynets konklusioner bliver efterfølgende videreformidlet til teamlederne. Det er teamlederne, der herefter er ansvarlig for at gennemgå ledelsestilsynets konklusioner med den ansvarlige rådgiver og følge op på og sikre, at rådgiveren får gennemført de fremadrettede handlepunkter, som er fremhævet i ledelsestilsynet.

 

Se også bilaget Retningslinjer ledelsestilsyn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at retningslinjerne for ledelsestilsyn i Børne- og Familierådgivningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.26-P00-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Kapacitets- og indholdstilpasning af Børne- og Familiecenter Hernings afdeling Toftens døgnpladser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

For at sikre overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af døgnpladser på Børne- og Familiecenter Hernings afdeling Toften (herefter benævnt Toften), ændres såvel antal af pladser som indhold.

Sagsfremstilling

Toften oplever vigende efterspørgsel på traditionelle døgnpladser. Toften har aktuelt 9 traditionelle døgnpladser og 6 tidsbegrænsede døgnpladser, ialt 15 pladser.
Pr. 01. januar 2015 søges Toftens pladser nednormeret fra15 til 9 tidsafgrænsede døgnpladser.

Toften hidtidige 6 pladser til "Tidsbegrænsede anbringelser" (et projekt, der indgår i Metodecentrets projekt om tidsbegrænsede anbringelser, der effektevalueres i 2015). I de tidsafgrænsede anbringelser forventes en indskrivningsperiode på max. 6 måneder, efterfulgt af ambulant behandling og overlevering, også i max. 6 måneder.

På baggrund af de erfaringer, man har med de tidsafgrænsede behandlingsforløb, sker der en omlægning til tidsbegrænsede pladser, så der herefter er en pladsnormering på i alt 9 tidsafgrænsede pladser pr. 01. januar 2015.

Omlægningen af alle pladser til tidsbegrænsede anbringelser, skal ses på baggrund af erfaringer med behandlingsindsats og de hyppigere opfølgninger og dermed også nedbringelse af anbringelsestiden. Det er ligeledes erfaringen, at tiltaget fremmer antallet af hjemgivelser til forældre.

Det må forudses, at der er børn/unge, der har en adfærd af en sådan karakter, at de ikke umiddelbart kan hjemgives eller anbringes i plejefamilie. Endvidere kan der være helt specielle omstændigheder i barnet/den unges familie/netværk, som nødvendiggør en mere fleksibel og længerevarende behandlingsindsats. Anbringelsestiden vil her være max. 12 måneder og dermed muligheder for mere intensiv behandlingsindsats i forhold til skole og familie samt øvrige netværk. Den ambulante behandling og overlevering har en uændret varighed på max. 6 måneder.

 

Taksten for samtlige 9 pladser er 3.939 kr. pr. døgn (2015-niveau).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at kapacitets- og indholdstilpasning af Børne- og Familiecenter Hernings afdeling Toftens døgnpladser godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-P20-2-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Evaluering af projekt om styrket indsats omkring erhvervet hjerneskade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I 2011 blev det landspolitisk besluttet at afsætte 150 millioner kr. på finansloven til styrkelse af hjerneskaderehabilitering.
 
For Herning Kommune blev der fremsendt ansøgning beløbende sig til 4.572.000 kr.
Herning Kommune fik bevilget 2.258.000 kr.
 
Projektperioden udløber med udgangen af 2014. I den forbindelse er der udarbejdet evaluering af projektet. Evaluering skal fremsendes til Ministeriet for sundhed og forebyggelse inden udgangen af marts 2015.

 

Sagen er fremsat til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Den del, der vedrører Børn og Unge, fremlægges her til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune blev i 2011 bevilget projektmidler til gennemførelse af projekt styrket indsats i arbejdet for borgere med erhvervet hjerneskade. Midlerne skulle anvendes på 3 projekter:
 

 1. Ansættelse af hjerneskadekoordinator / forløbskoordinator

 2. Fælles kompetenceudvikling og understøttelse af specialiserede sager

 3. Implementering og anvendelse af rehabiliteringsplaner for børn og unge med erhvervet hjerneskade

 

Det tilhørende budgetskema er angivet nedenfor:
 

[image] 

De tre projekter er gennemført som planlagt, og der er evalueret på hvert enkelt projekt.

Evaluering af det relevante projekt 3, Implementering og anvendelse af rehabiliteringsplaner for børn og unge med erhvervet hjerneskade: Rehabiliteringsplaner for børn og unge er udarbejdet af Børn og Unge, Center for Børn og Forebyggelse, hvor projektet har været forankret. Evalueringen er vedlagt som bilag.


I forhold til projektmidlerne forventes et mindre mindreforbrug. Dette er endnu ikke endeligt opgjort, hvorfor et præcist tal ikke kan angives. Uforbrugte midler skal tilbageføres til ministeriet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Ulla Høy Henriksen  

Uddannelsesvejledning i Folkeskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ungdomens Uddannelsesvejledning (UU) har hidtil haft ansvaret for og forestået vejledningen om uddannelse og erhverv overfor alle elever i 8 - 10 klasse.

 

Som følge af Erhvevsuddannelsesreformen er der sket en række ændringer på vejledningsområet ved overgangen fra grundskole til undgdomsuddannelserne, og dette påvirker rollefordelingen imellem Folkeskolen og UU. Samtidig betyder reduktionen i bloktilskud fra Staten en kraftig reduktion i ressourcerne til UU-Vejledningen, svarende til en budgetreduktion på ca. 25 % på personalesiden.

 

Under punktet orienteres Udvalget om ansvaret for og forankringen af vejledningsindsatsen efter Erhvervsuddannelsesreformen, jf. vedlagte samarbejdsaftale indgået imellem BSK/UU og CBK/Grundskolerne.

 

Det skal anføres, at Beskæftigelsesudvalget er orienteret om samme sag på Udvalgets møde den 3. december. Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) overgik i sommeren 2013 organisatorisk fra Børn og Unge Forvaltningen, Center for Børn og Læring (CBL), til Beskæftigelsesområdet, og blev pr. 1. November 2013 en central del af den nyetablerede Ungeenhed i Beskæftigelsesafdelingen (BSK), der arbejder fokuseret med kontanthjælpsreformens budskab om at understøtte at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse.

UU har hidtil haft ansvaret for og forestået vejledningen overfor alle elever om uddannelse og erhverv til 8 - 10 klasse i folkeskolen og i friskoler i Herning, og sørget for, at den enkelte elev er forberedt på valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Dette er sket via introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. UU varetager i tilknytning til indsatsen en omfattende koordinering af elevernes tilmeldign til introduktions- og brobygningsaktiviteter. 

Med erhvervsuddannelsesreformen er der sket en række ændringer på vejledningsområdet vedrørende overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, der påvirker opgave- og rollefordelingen imellem skolen og UU, med virkning fra indeværende skoleår. For UU skal der således ske en betydelig fokusering af indsatsen målrettet ikke-uddannelsesparate elever, anslået på landsplan ca. 20 % af eleverne i 8. og 9. klasse. I Herning Kommune forventes tilsvarende.
 
Omlægningerne har via reduceret bloktilskud fra Staten betydet kraftig reduktion i ressourcerne til UU Vejledningen, svarende til budgetreduktion på personalesiden fra 8.784.000 til 6.345.000 (ca. 25 %). Den konkrete rollefordeling afspejles i den samarbejdsaftale der er indgået imellem BSK/UU og CBL/Grundskolerne august 2014, bilag 1. Nedenfor oplistes den fremtidige samlede vejledningsindsats i folkeskolens overbygningsklasser:

Vejledning fra 7. klasse  

 • Med ændringerne på vejledningsområdet er reglerne for den kollektive og den individuelle vejledning ændret. Alle elever skal fortsat have kollektiv vejledning fra 7. klasse, men ikke alle elever skal have individuel vejledning.

 • Vejledningen skal ses i sammenhæng med og bygger oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen.

 • Kollektiv vejledning, primært klassebaseret, gives til alle elever i 7. – 9. og 10. klasse, og omhandler fire obligatoriske emner: Ungdomsuddannelsessystemets opbygning, uddannelsesguiden www.ug.dk, intorduktion til optagelse.dk samt E-vejledning.
  Vejledningsforløbet skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

 
Ny proces for uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i 8. klasse og indberetning heraf

 • Med ændringerne på vejledningsområdet er UPV fremrykket til 8. klasse. Det betyder, at alle elever i 8. klasse skal have vurderet deres faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Med denne fremrykning vil der være mere tid til at understøtte de ikke-uddannelsesparate elever med såvel en skole- som en vejledningsmæssig indsats.

 • En elev, der ikke umiddelbart opfylder såvel de faglige som de personlige og sociale kriterier for at være uddannelsesparat i 8. klasse, vil skulle vurderes nærmere af UU. UU skal foretage en helhedsvurdering af, om der skal iværksættes en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, for at den pågældende kan være uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. Vurderingen og indsatsen skal ske i et samarbejde med skolen. Der skal i vurderingen særlig lægges vægt på det faglige niveau i dansk og matematik samt andre fag, der har betydning for den ønskede type af ungdomsuddannelse. Ændringer i elevens forudsætninger senere i forløbet ajourføres i elevplan og indberettes i optagelse.dk

 

 • Undtagelse: Elever, hvor skolen i samarbejde med forældrene vurderer, at eleven ikke kan blive uddannelsesparat ved udgangen af 9. klasse såve som elever i målgruppen for Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) kan fritages for uddannelsesparathedsvurderingen, og omfattes ikke af den målrettede vejledningsindsats.

 

 • Overgangsregler: For elever, der går i 9. og 10. klasse i skoleåret 2014/15 og elever i 10. klasse i skoleåret 2015/16, gælder de hidtidige regler for uddannelsesparathedsvurdering. 

Introduktionskurser i 8. klasse

 • Formålet med introduktionskurser er, at den unge skal blive afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 • Med ændringerne på vejledningsområdet er introduktionskurser i 8. klasse nu obligatoriske for alle elever i folkeskolen, og der skal indgå et introduktionsforløb på en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Varighed på 5 dage samlet eller spredt over skoleåret. Der er desuden fastsat retningslinjer for forberedelse og efterbehandling af introduktionsforløb.

 
Brobygning i 9. klasse

 • Obligatorisk for ikke-uddannelsesparate elever i folkeskolen og ungdomsskolen – andre skoleformer kan deltage. Varighed på 2-10 dage

 • Fra 2015/16 kun for ikke-uddannelsesparate elever, som en del af den særlige vejledningsindsats. UU formidler og koordinerer udsendelse af elever i brobygningsforløb, der er en del af den særlige indsats.

Optagelse til erhvervsuddannelserne

 • For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal man være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning og have mindst 2 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Alternativt optagelsesprøve på EUD.

 • Optagelse på en erhvervsuddannelse er forskellig afhængig af om der søges direkte efter 9. eller 10. klasse eller efter 1 år fra man har forladt grundskolen. Forældrene til elever i 9. og 10. klasse, som er uddannelsesparate, skal fra foråret 2015 selv sørge for udfyldelse og afsendelse af elevens uddannelsesplan og ansøgning til en ungdomsuddannelse.

Nye 10. klasseformer under udvikling i CBL

 • Fra 1. august 2015 forpligtes alle kommuner til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne (EUD10) ved siden af det almindelige 10. klassetilbud, og 20/20-ordningen, hvor man tager 10. klasse og noget af en erhvervsuddannelse samtidig ændres.

 • EUD10 målrettes de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Uddannelse og Job

 • Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklassen - 3. kl., 4 - 6. kl., og 7 - 9. klasse.

 • Emnet er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, herunder i den understøttende og i den fagopdelte undervisning og som en del af den åbne skole.

 • Formålet er at styrke elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet. UU skal i overbygningen inddrages i planlægningen af undervisningen i det obligatoriske emne uddannelse og job, og de kan inddrages i gennemførelsen af den.


Forældremøder med uddannelsesvejledning  
 

 • 8. klasse uddannelsesarrangement for forældre og elever

 • Ét forældremøde i 9. klasse og ét i 10. klasse.

 

 • Lokalt i Herning Kommune har vi aftalt, at uddannelsesvalg skal være tema allerede på forældremøde i 7. klasse og UU kan inviteres til at deltage heri.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-7-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Strategi og handleplan for matematik og natur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup, Pia Elgetti

Sagsresume

Genoptagelse af punkt 140 "strategi og handleplan for matematik og natur" fra Børne- og Familieudvalgets møde den 29.10.14.

 

Strategi og handleplan for matematik og natur hører til Fokusområdet: Flere gennemfører en ungdomsuddannelse - alle børn skal blive så dygtige, de kan under Målsporet: Kvalitetsudvikling.

 

Strategi og handleplan for matematik og natur skal udmøntes i lokale tiltag, hvor den enkelte institution og skole beskriver, hvordan de hver især vil konkretisere deres egne tiltag. Det er op til hver enkelt institution og skole at udvælge og sammensætte sin egen lokale strategi med baggrund i Herning Kommunes overordnede strategi og handleplan for matematik og natur. Målet er at de enkelte skoler og institutioner udarbejder en lokal strategi, der forholder sig eksplicit til elementerne i den overordnede strategi, således at alle børn og unge lærer så meget de kan, så tidligt de kan.

Sagsfremstilling

Et af målsporene for serviceområde 10 og 12 - dagtilbud og skoler - er: at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. En af vejene til dette mål er implementeringen af strategi for matematik og natur.

 

Baggrunden for at udarbejde Strategi og handleplan for matematik og natur er ønsket om at styrke elevernes læring og udbytte i arbejdet med læreplanstema og naturvidenskabelige fag.

 

Strategi og handleplan for matematik og natur er udarbejdet i perioden april 2013 til april 2014. Center for Børn og Læring har indledningsvist inviteret ledere, lærere og pædagoger fra skoler og dagtilbud til 2 møder på Løvbakke Naturcenter.


Med udgangspunkt i disse drøftelser har Center for Børn og Læring sammenfattet en strategi og handleplan, der står på 7 søjler. Disse søjler indeholder overvejelser over elementer, der tilsammen vil styrke og kvalificere arbejdet med læreplanstema og fag, der har med naturvidenskab at gøre.

 

Grundlæggende er ideen med Strategi og handleplan for matematik og natur, at skoler og dagtilbud samarbejder om at tydeliggøre den røde tråd i barnets arbejde med læreplanstemaet Natur og naturfænomener og videre med de naturvidenskabelige fag op igennem skoletiden. Der er samtidig udarbejdet en implementeringsstrategi, hvor skolerne og dagtilbuddene i løbet af 4 år – fra 2013-2017 – skal beskrive den røde tråd for deres børn, udvælge tiltag samt beslutte sig for, hvordan de vil følge op via Kvalitetsrapporten og Udviklingsplanerne.

 
Hver dagtilbud og skole formulerer lokale tiltag for, hvordan de vil forholde sig til de enkelte søjler i den overordnede strategi. De lokale tiltag udarbejdes i en skabelon og indeholder overvejelser over, hvordan der over den næste 4-årige periode arbejdes ud fra målsætningen lokalt, således alle børn og unge kan deltage i læreprocesser omhandlende natur og naturfænomener og lære så meget de kan. Strategi og handleplan for matematik og natur indeholder 7 søjler: Fælles kommunale tilbud Kompetenceudvikling af medarbejdere Kom godt i gangpakke til nyuddannede og uerfarne medarbejdere Oversigt over formelle og uformelle læremiljøer Oprettelse af netværk Matematik Samarbejde med ungdomsuddannelser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at strategi og handleplan for matematik og natur incl. implementeringsstrategien godkendes.

Beslutning

Godkendt, dog således at de lokale tiltag ikke skal udarbejdes i særskilte dokumenter, og afrapporteringen/opfølgningen skal ske i forbindelse med kvalitetsrapporterne i 2016.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-G01-11-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning fra Snejbjerg Skole om pædagogisk udviklingsprojekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg

Sagsresume

Snejbjerg Skole har fremsendt en ansøgning til Børne- og Familieudvalget med henblik på at søge om ressourcer til gennemførelsen af et ”mentalt fitness” træningsforløb for skolens 7. årgang.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Skole har via en lærer på 7. årgang fremsendt en ansøgning til Børne- og Familieudvalget med henblik på at søge om ressourcer til gennemførelsen af et ”mentalt fitness” træningsforløb for skolens 7. årgang.
 
Forløbet hedder ”mentalt fitness” fordi der er tale om et forløb, som fokuserer på motionstræning af hjernen. Ved hjælp af konkrete øvelser trænes elevernes koncentration, koordination, hukommelse og indlæringsevne.
 
I projektet medvirker et eksternt konsulentfirma, som har gennemført lignende forløb på andre folkeskoler.
 
Fra skolens side fremhæves mulighederne for at projektet kan medtænkes i Herning Kommunes inklusionsstrategi, og at projektet på sigt vil kunne reducere ressourceforbruget på det specialpædagogiske område. Endvidere tænker skolen, at der kan uddannes tovholdere på Snejbjerg Skole som fremadrettet vil kunne bruges som undervisere på andre dagtilbud og skoler i Herning Kommune.
 
”Mental fitness” forløbet løber over 12 uger med 45 minutters grundtræning pr. uge. Udgiften til gennemførelse af de 3 klasser på skolens 7. årgang andrager kr. 90.000.
 
Forløbet er tænkt som en del af den understøttende undervisning i 7. årgang på Snejbjerg Skole. Ansøgningen er påtegnet fra skolebestyrelsens side og bakkes op af skolens ledelse. 

Forvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget bevilliger kr. 90.000 fra udvalgets innovationspulje til projekt ”Mental fitness” på Snejbjerg Skoles 7. årgang til gennemførelse i foråret 2015. Innovationspuljen blev etableret i forbindelse med budgetlægningen for 2015 og udgør 0,5 mio. kr. årligt 2015-2018 

En generel drøftelse af kriterier for anvendelse af Børne- og Familieudvalgets innovationspulje fremsendes på en særskilt sag forår 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget bevilliger kr. 90.000 fra udvalgets innovationspulje til projekt ”Mental fitness” på Snejbjerg Skoles 7. årgang til gennemførelse i foråret 2015
at Snejbjerg Skole forpligtes til i samarbejde med forvaltningen at lave en evaluering af projekt ”Mental fitness” for at indsamle viden og erfaringer til brug for hele skoleområdet med henblik på evt. opstart af lignende projekter på andre skoler i skoleåret 2015-16.
at Børne- og Familieudvalget i foråret 2015 tager en generel drøftelse af kriterier for anvendelse af udvalgets innovationspulje.

Beslutning

Børne- og Familieudvalgsmødet tager en generel drøftelse af kriterier for anvendelse af udvalgets innovationspulje på mødet den 25. februar 2015. Udvalget vil herefter behandle ansøgningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Afrapportering ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde. I henhold til tids- og handleplanen fremsender arbejdsgruppen nu sin afrapportering til politisk beslutning.

Sagsfremstilling

Sagen punkt nr. 153 genoptages fra Børne- og Familieudvalgets møde den 26. november 2014.
 
Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med en ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde besluttede Børne- og Familieudvalget på sit møde den 29. oktober 2014 at sende to forskellige modeller samt tilhørende tildelingsprincipper i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og sektor MED-udvalg i perioden fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014.
 
De to tildelingsmodeller, som var i høring, blev udarbejdet ud fra følgende overordnede målsætninger:

 • Enkelhed

 • Gennemsigtighed

 • Administrativ håndterbarhed

 

I høringsperioden indkom der 5 høringssvar.
 
En stor andel af arbejdsgruppen samt de høringsberettigede parter har givet udtryk for, at de foretrækker model 2.
 
Nedenstående beskriver kort denne model og de tilhørende tildelingsprincipper, som indstilles til beslutning:
 
Model 2:

 • Lundgårdskolen modtager en fast grundtildeling, som følge af skolens størrelse.

 • Hver skole modtager en tildeling baseret på et beløb pr. elev – beløb pr. elev er differentieret skolerne imellem, ligesom der er forskellige tildelinger pr. barn der passes i SFO.

 • Hver skole modtager en fast tildeling til bygninger

 
Administrative tildelingsprincipper: 

Centerklassernes centrale puljer
Den ny model for ressourcetildeling bibeholder kun puljer for ekstra ressourcer (ER) med 1,0 mio. kr. pr. år og puljen til central administration. Pulje til efter- og videreuddannelse deles op, således at én andel af puljen bevares centralt til finansiering af udgifter til medarbejdernes deltagelse i diplomuddannelsen i specialpædagogik. Resten af centerklasserækkernes puljemidler skal tillægges beløbet pr. elev i model 2. 


Tildeling pr. budgetår/kalenderår eller skoleår
Overvejelserne i forhold til tildelingsperioden for ny ressourcetildelingen på det takstfinansierede skoleområde har været, om tildeling fremadrettet fortsætter med tildeling efter skoleåret, eller om ressourcetildelingen skal overgå til at følge budgetåret. En stor andel af arbejdsgruppen samt de høringsberettigede parter har givet udtryk for, at tidspunktet for ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde – skoleåret eller kalenderåret - bør følge det almene skoleområde således, at elevtallet pr. 5. september danner grundlaget for tildelingen i kommende kalenderår. Hvis kalenderåret vælges som udgangspunkt for ressourcetildelingen på det takstfinansierede skoleområde, så er det med virkning fra 2016.
 
Regulering
Hvis det besluttes, at de takstfinansierede skoler skal følge kalenderåret, skal der ligeledes træffes beslutning om den enkelte skoles budget skal reguleres i løbet af året, som følge af ændringer i elevtallet. Her foretrækkes en model med månedlig regulering, da dette er i overensstemmelse med de principper, der er gældende for den økonomiske styring på det takstfinansierede område.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at model 2 danner udgangspunkt for den fremtidige ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde – og at der udarbejdes kriterier for grundtildeling til små skoler
at skoler med centerklasserækkers pulje til ekstra ressourcer (ER) fastholdes centralt med 1,0 mio. kr. p.a.
at skoler med centerklasserækkers pulje til administrationsudgifter fastholdes centralt
at pulje til efter- og videreuddannelse opdeles, således at der fasholdes en central andel der anvendes til finansiering af udgifter til diplomuddannelsen i specialpædagogik. Resten af puljen tillægges den decentrale tildeling
at kalenderåret anvendes som basis for tildeling af ressourcer med virkning fra 2016
at tidspunktet for ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde – skoleåret eller budgetåret – tilpasses det almene skoleområde således at 5. september elevtallet danner grundlag for tildeling i kommende kalenderår/budgetår
at de decentrale enheders budget reguleres ultimo kalenderåret i forhold til det faktiske indskrevne elevtal opgjort på månedsbasis
at der udarbejdes et administrationsgrundlag der afspejler de politiske beslutninger for en ny ressourcetildelingsmodel.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Afrapportering ny ressourcetildeling på skoleområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Sandberg og Tina Lang

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for den fremtidig ressourcetildeling på skoleområdet. I henhold til tids- og handleplanen fremsender arbejdsgruppen nu sin afrapportering til politisk beslutning.

Sagsfremstilling

Sagen genoptages fra Børne- og Familieudvalgets møde den 26. november 2014.
 
Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalget principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med en ny ressourcetildeling på skoleområdet besluttede udvalget på sit møde den 29. oktober 2014 at sende 3 forskellige modeller for en ny ressourcetildeling på skoleområdet i høring i skolebestyrelser, faglige organisationer og Sektor MED i perioden fra torsdag den 30. oktober 2014 til torsdag den 13. november 2014.

De tre modeller, som var i høring, blev udarbejdede ud fra følgende overordnede målsætninger:

- Model 3: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) og en grundtildeling pr. skole

- Model 7: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) og en grundtildeling pr. klasse

- Model 11: En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling, grundtildeling pr. klasse og en grundtildeling pr. skole gradueret efter skolestørrelse således at jo større skole desto mindre grundtildeling.

Der er indkommet 31 høringssvar. Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige modeller for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet. Med afsæt i arbejdsgruppen forudgående drøftelser og høringssvarene afleverer gruppen nu sin endelige afrapportering til Børne- og Familieudvalget.

Følgende opmærksomhedspunkter i afrapporteringen kan trækkes frem:

 • Model 11 er den ressourcetildelingsmodel som på grund af flest parametre er den model som bedst rammer den tildeling af ressourcer, som skolerne har fået hidtil.

 

 • Model 3 er den mest enkle model med større udsving i forhold til den nuværende tildelingsmodel.

 

 • Overgang fra skoleår til kalenderår som ressourcetildeling på skoleområdet: Ressourcetildelingen på skoleområdet overgår fra skoleår til kalenderår med opstart pr. 1. januar 2016. Elevtallet pr. 5. september danner baggrund for ressourcetildelingen – som også er en vigtig dato for den mellemkommunale afregning. Der er fortsat brug for en udvidet adgang, til at overføre underskud/overskud, når der tildeles ressourcer efter kalenderåret.

 

 • Demografimodellerne skal tilrettes efter ny ressourcetildelingsmodel.

 

 • Administrationsgrundlag. Der skal udarbejdes et administrationsgrundlag, som beskriver, hvordan skolerne tildeles ressourcer. Administrationsgrundlaget beskriver skolernes samlede budget.

 

 • Overgangsordning: I marts måned 2015 igangsættes skoleårets planlægning på samme måde som hidtil og med brug af de samme værktøjer. Det er den hidtil brugte ressourcetildelingsmodel, som anvendes. 5. september 2015 indsamler forvaltningen elevtal fra skolerne. Umiddelbart efter 5. september 2015 tildeles skolerne ressourcer i form af en budgetregulering gældende for resten af 2015. Umiddelbart efter 5. september 2015 dannes der et budget for 2016 med brug af den nye ressourcetildelingsmodel. Budgettet for 2016 er gældende for almenområdet. Fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 fortsætter skolerne med den del af budgettet, der ikke dækker almenområdet (specialklasser, frikøb mv.), og som blev dannet i skoleårets planlægning i foråret 2015. I løbet af kalenderåret 2016 er der nu mulighed for at revurdere metoderne for tildeling af de ressourcer, der ikke dækker almenområdet (specialklasser, frikøb mv.), så eventuelle ændringer i denne ressourcetildeling gældende for kalenderåret 2017 og årene frem, kan indskrives i skoleområdets administrationsgrundlag for ressourcetildeling. 5. september 2016 indsamles elevtal, og der kan beregnes en ressource for 2017 på såvel almenområdet som den lønøkonomi, der ligger udenfor almenområdet.

 

 • Pris- og Lønfremskrivning (PL). Den vedtagne models parametre for ressourcetildeling skal PL fremskrives hvert år. Ved model 3 skal for eksempel elevbeløb og skolebeløb PL fremskrives.

 

 • Lønudgift på tjenestemandsansatte sammenlignet med overenskomstansatte. Antallet af tjenestemandsansatte lærere (hvis pensioner betales af staten) er stærkt faldende. Dette medfører gradvist en øget lønudgift for den enkelte skole ved ansættelse af overenskomstansatte, fordi skolen bærer pensionsforpligtelsen.

 

 • Udligningsordning for ansatte i 93´gruppen og tjenestemandslignende ansatte. Denne solidariske ordning betyder, at der internt mellem skolerne omfordeles ressourcer. Denne ordning bortfalder med en ny ressourcetildeling.

 

 • Tildeling til dansk som 2. sprog. I dag foregår der en tildeling til skolerne på baggrund af antallet af elever med dansk som 2. sprog. Denne tildeling videreføres i første omgang på samme vis som i dag. Dog skal den nuværende tildelingsmetode analyseres set i lyset af, at der i skolestrukturforliget er afsat yderligere ressourcer til dansk som 2. sprog.

 

 • Sammenhæng med øvrige tildelinger til skolerne. Ressourcetildelingsmodellen skal om muligt på længere sigt udvides med øvrige personaleressourcer. Ligeledes skal der undersøges om elevafhængige driftsudgifter med fordel kunne indarbejdes i modellen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at model 11 danner udgangspunktet for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet i forhold til lønsummen til skolernes lærere og børnehaveklasseledere
at ressourcetildelingen på skoleområdet fra og med budgetåret 2016 følger kalenderåret
at demografimodellerne skal tilrettes efter den nye ressourcetildelingsmodel
at der udarbejdes et administrationsgrundlag, som beskriver, hvordan skolernes samlede budget tildeles
atden vedtagne models parametre for ressourcetildeling skal Pris- og Løn (PL) fremskrives hvert år
at ressourcetildelingsmodellen på længere sigt udvides med øvrige personaleressourcer, og det undersøges om elevafhængige driftsudgifter med fordel kan indarbejdes i modellen
at følgende overgangsordning iagttages: I marts måned 2015 igangsættes skoleårets planlægning på samme måde som hidtil. Det er den nuværende ressourcetildelingsmodel, som anvendes. Primo september 2015 indsamler forvaltningen elevtal fra skolerne. Herefter tildeles skolerne ressourcer i form af en budgetregulering gældende for resten af 2015. Derefter dannes der et budget for 2016 med brug af den nye ressourcetildelingsmodel. Budgettet for 2016 er gældende for almenområdet. Fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 fortsætter skolerne med den del af budgettet, der ikke dækker almenområdet (specialklasser, frikøb mv.), og som blev dannet i skoleårets planlægning i foråret 2015
at ressourcetildelingen som ikke dækker almenområdet (specialklasser, frikøb mv.) revurderes i løbet af kalenderåret 2016, så eventuelle ændringer i denne ressourcetildeling gældende for kalenderåret 2017 og årene frem, kan indskrives i skoleområdets administrationsgrundlag for ressourcetildeling. Efterår 2016 indsamles elevtal, og der kan beregnes en ressource for 2017 på såvel almenområdet som den lønøkonomi, der ligger udenfor almenområdet.

Beslutning

Det blev besluttet:


At Model 3 danner udgangspunkt for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet, da modellen vurderes at tilgodese de mindre skoler bedst muligt.


At tildeling følger kalenderår fremfor skoleår.
 
At elevtalsopgørelse pr. 5/9 danner grundlag for tildeling.
 

At modellen indfases over tre år ved at skolerne maksimalt vinder/taber 2% pr. år.  

At ordningen evalueres efter to år.
 
At Skolen på Sønderager vurderes nærmere mhp. på en evt. særlig tildelingsordning.
 
Peter Villadsen (SF) tilslutter sig forvaltningens indstilling om model 11 idet modellen anses som den med de færreste økonomiske udsving for skolerne.
Peter Villadsen (SF) tilslutter sig at tildeling følger kalenderår, at elevtalsopgørelsen pr. 5/9 danner grundlag for tildeling, at modellen indfases over tre år med +/- 2 %,

at ordningen evalueres efter to år og at der foretages en nærmere vurdering af tildelingsordningen for Skolen på Sønderager.
Er endvidere af den opfattelse, at den nuværende solidariske ordning for 93-gruppen bør fastholdes uændret.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.00-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Høring om ændringer på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti og Stine Kiilerich

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige fremtidsscenarier for organisatoriske ændringer på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde. I henhold til tids- og handleplanen fremsender arbejdsgruppen hermed forslag til mulige scenarier med henblik på iværksættelse af en høring i bestyrelser, faglige organisationer og sektor-MED-udvalg.

 

Det indstilles, at høringen iværksættes.

Sagsfremstilling

I Byrådets forlig af den 18. september 2013 om implementering af den nye skolereform i Herning Kommune hedder det: ”Timetalsforøgelsen i skolereformen gælder også for alle kommunale specialklasser/centerklasser og specialskole. Lovens mulighed for dispensation for skoledagens længde i specialklasser med mere vil indgå i Herning Kommunes samlede vurdering af specialområdets fremtid.
 
Der startes nu en proces, som skal afdække mulighederne for indførelse af helhedstilbud, der skaber sammenhæng for de børn, som har behov for et specialtilbud. Målet er at opnå god sammenhæng i skoledagen og mindst mulig kørsel for de berørte børn.
 
Børne- og Familieudvalget arbejder videre med muligheden for oprettelse af helhedstilbud for at imødekomme ovenstående”.
 
Med henblik på at analysere og beskrive forskellige scenarier for den fremtidige struktur på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave det er at lave en kortlægning af specialtilbuddene. I forlængelse af denne kortlægning skal arbejdsgruppen også fremkomme med forskellige forslag til, hvordan specialområdet bedst organiseres, så det understøtter den politiske vision om det gode læringsmiljø, der fokuserer på barnets faglige, sociale og personlige udvikling og skaber mest mulig sammenhæng i skole- og institutionslivet.
 
På Børne- og Familieudvalgets møde den 20. august 2014 besluttede udvalget de principper, som skulle danne grundlaget for det videre arbejde med en ny-organisering af det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde.
 
Med udgangspunkt i Børne- og Familieudvalgets principbeslutninger samt tids- og handleplanen for arbejdet med en ny-organisering af strukturen på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde fremsætter arbejdsgruppen hermed forslag til forskellige fremtidsscenarier med henblik på iværksættelse af en høring i bestyrelser, faglige organisationer og sektor-MED udvalg. I scenarierne forudsættes at der er virksomhedsoverdragelse af personalet.


I bilaget ”Høringsmateriale vedrørende en ny struktur på det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde” er en uddybende og samlet beskrivelse af de foreslåede fremtidsscenarier.

 

Høringsperioden løber fra torsdag den 18. december 2014 til tirsdag den 13. januar 2015 kl. 12.00.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget sender høringsmaterialet med forskellige fremtidsscenarier for ændringer i organiseringen af det specialiserede dagtilbuds- og skoleområde til høring i bestyrelser, faglige organisationer og MED-udvalg i perioden fra torsdag den 18. december 2014 til torsdag den 8. januar 2015 kl. 12.00.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab vedr. renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2008

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Esben Hedegaard, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der udarbejdes anlægsregnskab vedr. renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2008.

Forvaltningen anbefalder at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender anlægsregnskab vedrørende renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2008, sted nr. 301068. Byrådet har den 11. marts 2008 bevilget kr. 2.206.000 til renovering af naturfagslokaler. Dertil gav Byrådet den 27. januar 2009 en tillægsbevilling på kr. 1.342.000 i udgift og tilsvarende kr. 1.342.000 i indtægter.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af natur/tekniklokalet på følgende skoler: Højgård skolen, Ilskov skole, Gullestrup skole, Timring skole, Arnborg skole, Hodsager skole, Engbjergskolen, Hammerum skole, Vinding skole, Gjellerupskolen og Skalmejeskolen.

 

Herning kommune har fra Velfærdsministeriet fået et tilskud fra en anlægspulje til renovering af naturfagslokaler i folkeskolen 2005-2008 under forudsætning af, at kommunen bidragede med et tilsvarende beløb.

 

Regnskabet viser, at anlægsudgiften er på kr. 3.548.565, hvoraf Velfærdsministeriet bidrager med kr. 1.341.602.

 

Velfærdsministeriet har udbetalt et tilskud på kr. 1.341.602 i 2008.

 

[image]

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab vedr. Holtbjergskolens renovering af terapibad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Bech Rasmussen, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Holtbjergskolens renovering af terapibad. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende Holtbjergskolens renovering af terapibad, sted nr. 301056. Byrådet har den 29. januar 2013 bevilget kr. 1.015.000 til renovering af Holtbjergskolens terapibad.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

Renovering af terapibadets vandbehandlingsanlæg.

Tillige er der sket renovering i selve baderummet for punkter som miljøkontrollen har påpeget i deres årlige eftersyn. Dette gælder bl.a. nye døre og udskiftning af defekte fliser og klinker.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab vedr. Lind skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Enghoff, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Lind skole.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende Lind skole, sted nr. 301069. Byrådet har den 24. februar 2009 bevilget kr. 9.959.000 til en mindre tilbygning samt ombygning/renovering på Lind skole.
 
Projektet har omfattet en mindre tilbygning på ca. 204 m2 med nye klasselokaler, grupperum, toilettet og forbindelsegang til den øvrige skole.

Derudover er der foretaget ombygning og renovering af eksisterende klasselokaler, grupperum, lærerværelse, bibliotek/mediatek og aula.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Merforbruget skyldes en vandskade i forbindelse med sambygning af den nye tilbygningen og den eksisterende bygning. Desværre er skaden opdaget for sent til, at det kunne meldes til entrepriseforsikringen.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-9-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Lind skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering og ombygning af Lind skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301060 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 8.152.000, som ønskes frigivet til formålet.


Den samlede anlægssum vedr. Lind skole - renovering og ombygning udgør ca. kr.
18.000.000 i perioden 2014-2015.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering, om- og tilbygning på
Lind skole, da klasseantallet er nu større end antal klasselokaler.


Skolens elevtilgang stiger markant samtidig med, at kapacitet ikke er tilpasset til den
betydelige udstykning af parcelhusgrunde og deraf følgende tilvækst i antal skolebørn,
der har været i Lindområdet i en årrække, og som forventes at fortsætte med nye kommunale og private udstykningsområder i henhold til den nye kommuneplan.


Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 8.152.000 til serviceområde 12, Folke- og
Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning i
2015
at beløbet på kr. 8.152.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i
2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til tag/fag skoler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførsel af renovering af tag/fag på skolerne.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.
 
Der er i investeringsoversigen for 2015 sted nr. 301095 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.000.000, som ønskes frigivet til formålet.
 
Den samlede anlægssum vedrørende renovering af tag/fag på skolerne udgør kr. 9.500.000 i perioden 2015-2016.
 
Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af tag/fag på skolerne.

 

I første omgang vil det være nedenstående skoler som renoveres:

 

Timring Skole
Taget på den gamle del, opført i 1959. Taget blev udskiftet til eternittag i 1994. Tagpladerne er generelt nedbudt. Bestående i mange revner, samt at det er skørt og ikke tåler påvirkninger fra f.eks storm. Alle tagplader udskiftes til B6 eternit tagplader i farve sort, inkl taglægter og tagrender.
 
Sunds Skole
Udskiftning af tagbelægning på bygning. 4. Tagsten er generelt nedbrudte som følge af ælde samt mangler understrygning og undertag. Enkelte steder er lægtning ”sunket”. Nye tagsten, opretning af tag, etablering af undertag og nye tagrender/nedløb.   
 
Engbjerg skolen
Den flade tagdel (midtersektion) på undervisnings-/administrationsbygningerne er der ved at være neslidt. Nuværende tagdækning er en Sarnafil tagfolie fra slutning af 1980 erne. På grund af dårlig fald og at bygningens ventilationsanlæg er placeret her, opbygges en ny gittertagkonstruktion, som beklædes B6 eternit tagplader. Som øvrige tagbeklædning på skolen.  
 

 

Andre skoler følger i 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.000.000 i 2015 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler
at beløbet på kr. 3.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301095, Tag/fag skoler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-32-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførsel af renovering af SFO og reetablering af legeplads vedr. Aulum Byskole og SFO.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.

 

Der er i investeringsoversigen for 2015 sted nr. 301052 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 413.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedrørende Aulum Byskole og SFO udgør kr. 813.000 i perioden 2014-2015.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af SFO'en samt reetablering af legeplads.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 413.000 i 2015 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO
at beløbet på kr. 413.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. Snejbjerg ny skole og hal.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 41.371.000, som ønskes frigivet til formålet. Den samlede anlægsramme til Snejbjerg Ny Skole og hal udgør ca. 179 mio. kr. i perioden 2011-2015.
 
I anlægsbudgettet er endnu ikke indarbejdet:

 • Indsamlede midler på 4 mio. kr. fra Snejbjerg Hallen i henhold til drøftelse på Byrådets møde den 5. marts 2013, hvor det blev besluttet, at såfremt det fulde beløb mod forventningen ikke er indsamlet inden udgangen af 2014, modregner Herning Kommune det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år. Indsamlingen forløber indtil videre som planlagt.

 • Salgsprovenu fra salget af Drejet 24, 7400 Herning, i henhold til Byrådets beslutning af den 18. juni 2013. Der fremsendes særskilt sag herom, når salget er gennemført, og salgsprovenuet er endeligt opgjort.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny skole og hal i Snejbjerg.
Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole og hal er påbegyndt i 2013. Byggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 41.371.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole for 2015
at beløbet på kr. 41.371.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af kompetenceudvikling og bygningsjusteringer i 2015 i forbindelse med folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301053, Skolefond, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.773.000, som ønskes frigivet til formålet.


Den samlede anlægssum vedr. Skolefonden udgør kr. 19.003.000 i perioden 2014-
2017.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til udgifter i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling samt bygningsjusteringer i forbindelse med Folkeskolereformen blandt andet til etablering/ombygning af lokaler til faget håndværk og design.


Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.773.000 til serviceområde 12, Folke- og
Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond for 2015

 

at beløbet på kr. 4.773.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i
2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-4-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Sdr. Felding skole - ventilation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til installation af ventilation på Sdr. Felding skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2015.


Der er i investeringsoversigten for 2015 sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.350.000, som ønskes frigivet til formålet.


Rådighedsbeløbet i investeringsoversigten er afsat til installation af ventilation flere steder på skolen samt udgifter til mindre ombygninger og renoveringer som følge deraf, blandt andet nye lofter, da de nuværende indeholder asbest.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.350.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation
at beløbet på kr. 3.350.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301094, Sdr. Felding skole - ventilation

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1964-09 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Skærpet tilsyn Børnehuset Lindely

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den private daginstitution Børnehuset Lindely har været under skærpet tilsyn siden december 2013, på baggrund af forældrehenvendelser  omkring flere kritisable forhold på institutionen. Der har siden været gennemført tilsyn i januar, april og septmber 2014. Tilsynsenheden Herning Kommune kan nu konstatere, at Børnehuset Lindely, som helhed, er igang med en positiv proces og at det skærpede tilsyn kan ophæves.

Sagsfremstilling

Der har været Skærpet tilsyn med den den private daginstitution Børnehuset Lindely  siden december 2013 og der er gennemført 2 opfølgende tilsyn, et i april og det sidste i september 2014. Tilsynene er ført på baggrund af forældrehenvendelser omkring kritisable forhold i daginstitutionen. Tilsynet fandt ved det første tilsyn i december, at der var flere kritisable punkter og derfor har fokusområderne været følgende:

 • Underretningspligt

 • Tavshedspligt

 • Straffe- og børneattester

 • Børn med særlige behov

 • Normering

 • Handleplan for "børn seksuelle lege"

 • Opsynspligt

 • Ledelse

 • Pædagogiske kompetencer

 • Børnemiljø

 • Arbejdsmiljø

 

Der blev i januar 2014 givet følgende henstillinger

 • Det skal indskærpes, at ingen personaler udtaler sig om personfølsomme oplysninger til andre, uden at der er indhentet samtykke til det.

 • Der skal føres notater over hændelser, der har karakter af afgørelser

 • Der skal anvendes SMTTE i indsatsen omkring problemstillinger i forhold til det enkelte barn og gruppen af børn

 • Alle dokumenter skal være påført dato, ansvarlig, og oprindelse. Alle kladder og personlige notater sorteres fra eller opbevares, således, at det tydeligt fremgår, hvad der er tale om.

 • Beredskabsplaner skal indeholde år og måned for udarbejdelse, og der skal ligeledes være påført ansvarlig for udarbejdelsen og kildeangivelser.

 • Der skal iværksættes en proces som sikre, at der er tillid til det faglige og organisatoriske lederskab af Børnehuset Lindely

 • Retorikken i forhold til børn og forældre skal være professionel og velovervejet.

 • Personale og ledelse skal tydeliggøre deres faglige refleksioner mundtligt og skriftligt både i forhold til det enkelte barn og gruppen af børn

 • Ledelsen/bestyrelsen skal straks sikre, at børene i Børnehuset Lindely oplever en tryg hverdag, hvor konflikter mellem Institutionen og forældrene bliver håndteret professionelt og uden, at børnene igen skal opleve utryghed.

 

Dette medførte en samlet score på 5, som er et udtryk for Kritisable forhold og at der skulle udarbejdes en handlingsplan på genoprettelse af ovenstående punkter.

 

I april havde tilsynet til formål at følge op på, om institutionen var i gang med  at implementere handleplanen og om børnene igen oplevede en tryg hverdag.

 

Konklusionen på tilsynet var, at bestyrelse og ledelse var igang med at gennemføre handleplanen, men at den fortsat ikke var fuldt implementeret, da nogle af punkterne krævede en længere proces. Det kunne dog konstateres, at børnene var trygge og der igen var ro omkring dem.

 

Tilsynet i September 2014 havde til formål, at konstatere om handleplenen var blevet effektueret og om det skærpede tilsyn kunne ophæves.

 

Konklusionen på tilsynet er, at institutionen som helhed er godt i gang med en positiv proces, hvor der arbejdes målrettet med, at gennemføre og vedligeholde de opstillede handlinger i handlingsplanen. Det opleves, at børnene og forældrene i Børnehuset Lindely er trygge ved institutionen. Det er Tilsynets oplevelse, at afklaring omkring ledersituationen, er med til at skabe ro og mulighed for at se fremad.
Det vurderes, at en ny leder fortsat har brug for at have fokus på Lindely´s handlingsplan, for at sikre, at der fortsat arbejdes med den faglige og organisatoriske udvikling.
Børnehuset Lindely placeres i en Kategori 3 dette betyder, at tilbuddet fungerer tilfredsstillende.

 

Der blev givet følgende henstillinger, som der skal arbejdes med fremadrettet:

 • Der skal udarbejdes instruks omkring personalets håndtering af Tavshedspligt, jf. Institutionens handlingsplan (se bilag)

 • Notater skal indeholde Cpr. nr. og overskrift for emne, som beskrevet i Handlingsplanen

 • Vuggestuegruppen skal anvende SMTTE på udfordringer omkring det enkelte barn

 • Der skal være en skærpet opmærksomhed på, at få fulgt op på de faglige processer, der er iværksat.

 

Børnehuset Lindely ophører derfor med at være under skærpet tilsyn. Tilsynet vil fortsat have skærpet fokus på institutionen for at sikre, at der arbejdes med de opstillede handlinger i handlingsplanen. Tilsyn vil herefter blive gennemført på lige fod med de øvrige dagtilbud i Herning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Tilsynsrapporten for september 2014 tages til efterretning
at ophævelsen af det skærpede tilsyn tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Strukturændringerne på Dagtilbudsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede d. 8. december forslag til strukturændringer på dagtilbudsområdet. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet dog med følgende to ændringer af hhv. 1. og 7. "AT":
at i Scenarie 1 sendes tilbage til Børne- og Familieudvalget til fornyet behandling på baggrund af nye henvendelser fra lokalområdet,
at Scenarie 10 sendes efter ønske fra udvalgsformanden og administrationen tilbage
til Børne- og Familieudvalget til yderligere belysning af de bygningsmæsige forhold.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 29.oktober blev der besluttet følgende:


- Scenarie 1: De to kommunale daginstitutioner Feldborg Børneunivers og Haderup Børnehus fusionerer.
Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse dog med to-strenget ledelse en skoleleder og en daginstitutionsleder, der er sidestillet.


- Scenarie 2: De 2 kommunale daginstitutioner Sinding-Ørre Midtpunkt Hvepsereden og SNild/Midgården fusionerer.
Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse, dog med to-strenget ledelse med en skoleleder og en daginstitutionsleder, der er sidestillet. Den to-strengede model evalueres om 2 år, og når en ledelses person stopper arbejdsforholdet.


- Scenarie 3 + scenarie 8 og 9: De 4 selvejende daginstitutioner Holtbjerg Børnehus, Holtbjerg Fritidscenter, Østbyens Børnecenter og Børnegården fusionerer. Fritidshjemsbørnene flyttes i lokaler, som ligger tættest muligt på Herningsholm skolen. Afd. Byggeren afhændes.
Organisering: Der er et ledelsesteam bestående af en institutionsleder og et antal pædagogiske ledere.
Den fusionerede institutions fremtidige status som kommunal eller selvejende afklares.


- Scenarie 4: De to kommunale daginstitutioner Kløverhuset og Arnborg Børnecenter fusionerer. Organisering: Der er fortsat fælles bestyrelse dog med enstrenget ledelse. Skolelederen som overordnet leder og pædagogisk leder af daginstitutionen.


- Scenarie 5: De to kommunale daginstitutioner Regnbuen, Hodsager skole og Eventyrhaven fusionerer.
Organisering: 1 daginstitutionsleder og et antal pædagogiske ledere. Ophør af fællesledelse og fortsat status som kommunal, aldersintegreret daginstitution.


- Scenarie 7: Følgende daginstitutioner forpligtes på at udvikle deres fællesskaber - Sdr. Felding og Skarrild samt Vinding og Ørnhøj.


- Scenarie 10: De to selvejende daginstitutioner Galaxen og Brændgård fusionerer ikke Fritidshjemsbørnene og klubbørnene fra Brændgård flyttes til Brændgårdskolens SFO.


- Scenarie 11: Den selvejende daginstitution Børnehuset Solstrålen og Lundgårdskolens SFO sammenlægges i form af etablering af en HUMLUM-model. Nuværende fritidshjemsbørn placeres i lokaler så tæt på skolen som muligt.
Organisering: Den nuværende leder af Solstrålen og et antal pædagogiske ledere. Lederen vil referere til institutionsbestyrelsen og Herning Kommune i institutionssammenhæng og til skolelederen i SFO sammenhæng. Den sammenlagte institutions fremtidige status bliver kommunal.


- Kontrakterne opsiges med følgende daginstitutioner: Feldborg Børneunivers/Kålormen, Haderup Børnehus/Fristedet, Hvepsereden, SNild / Midgården, Holtbjerg Børnehus, Holtbjerg fritidscenter, Kløverhuset, ABC Tusindfryd, Regnbuen, Eventyrhaven, Østbyens Børnecenter, Børnegården, Brændgård og Børnehuset solstrålen.


- Benævnelsen ”pasningsdistrikter” ændres til ”dagtilbudsdistrikter” samt en mindre ændring af en distriktsgrænse jfr. kort i "Strukturen på dagtilbudsområdet"


- Fusionerne iværksættes pr. 1.8.2015.


-Sagen sendes til høring ved de berørte institutioner og de faglige organisationer samt sektor MEDudvalget.


- Børne - og Familieudvalget bemærker i øvrigt at SFO/ fritidshjemsbørn principielt skal så tæt på skoletilbuddet som muligt.


Børne- og Familieudvalget har sendt sagen til høring og høringsfristen udløb den 14. november. Der er indkommet høringsvar fra de høringsberettigede, som er vedlagt som bilag.


Kontrakterne er opsagt med de berørte daginstitutioner, dette med henblik på at der indgåes nye kontrakter med virkning fra 1. august 2015.


Center for Børn og Læring vil i samarbejde med HR-afdelingen håndtere de personalemæssige udfordringer der er i strukturændringerne. Endvidere tilbydes de daginstitutioner, der har behov herfor, hjælp til de processer der nu måtte være i en fusion.

Økonomi

Den samlede økonomiske virkning af strukturændringen pr. 1. august 2015, kan illustreres ud fra nedenstående tabel:

[image]

Anlægsudgift:

De samlede anlægsudgifter beløber sig til en éngangsudgift på 450.000 kr. Anlægsudgiften finansieres af konto 514099. Adminitrativr arbejdes der videre med afdækning og tilpasning af fremtidig bygningsmæssig kapacitet.

 

Driftsbesparelse:

Den løbende årlige driftsbesparelse ved strukturændringen udgør netto 651.000 kr. Den samlede driftsbesparelse forbliver på dagtilbudsområdet, hvor midlerne skal anvendes til finansiering af et lokalt kraftcenter, der organiseres under afdelingen Holtbjerg Fritidscenter. Projektet forventes at løbe over 3 år. og medfører en løbende årlig driftsudgift på 200.000 kr. De resterende midler, der årligt udgør 451.000 kr., skal tilføres administrationsgrundlaget, hvor ressourcerne skal anvendes til en generel forøgelse af børnehavenormeringen i kommunen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Scenarie 1 og Scenarie 10 drøftes.

Beslutning

Scenarie 1. Den nuværende organisering, herunder model for ledelse/bestyrelse, fastholdes uændret, dog således at skolefritidsbørnene fra Feldborg flytter til Haderup fra aug. 2015.
 
Kasper Ravn Fredensborg (UP) mener, at der bør indledes en forhandling med Feldborg Friskole med henblik på evt. salg af Kålormens bygninger.
 
Scenarie 10. Den nuværende organisering fastholdes uændret. Udvalget behandler plan for opdatering af lokaler og udenomsarealer for Brændgårdskolens SFO i foråret 2015.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Besøg af Socialtilsyn Midt v/Ulla Bitsch Andersen fra kl. 8.30 - 9.30

 • Den private børnehave Aulum Kristne Børnehave har fået godkendt oprettelse af 12 vuggestuepladser - forventeligt med opstart 1. januar 2015. Til orientering oprettes de 12 vuggestuepladser ikke før til 1. januar 2016

 • Orientering om fravær blandt lærer i Herning Kommune m.m.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer