Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. december 2013
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 28.00.00-G01-73-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om ændring af ledelsesstruktur i Timring Læringscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Timring Læringscenter ønsker at ledelsesstrukturen ændres således, at skole- og daginstitutionsleder bliver sidestillede ledere.

Sagsfremstilling

Fællesbestyrelsen ved Timring Læringscenter ansøger om ændring af ledelsesstrukturen ved Timring Læringscenter bestående af Timring skole og Timring Daginstitution.

 

I dag er skolelederen øverste leder for Timring Læringscenter og daginstitutionslederen refererer til skolelederen.

 

Fællesbestyrelsen ønsker dette ændret, således de to lederstillinger bliver sidestillet.

 

Begrundelsen herfor er bl.a.:

 • at børnehavens interesser varetages bedre af en pædagogisk uddannet leder, som øverste ansvarlig.

 • børnehavens personale har et udbredt ønske om at referere direkte til daginstitutionslederen som øverste leder.

 • Folkeskolereformens implementering vil opnå en større helhed og kvalitet i det øjeblik daginstitutionsleder og skoleleder bliver sidestillet, idet der sikres det bedste fra de 2 fagligheder.

 

Center for Børn og Læring indstiller, at der fortsat skal være fællesledelse ved Timring Læringscenter, således skolelederen er overordnet leder for centeret, og daginstitutionslederen er pædagogisk leder, der refererer til skolelederen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning

Der meddeles afslag.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-11-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Ansøgning om midler til forankring af morgencafé for elever på Brændgårdskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Dissing

Sagsresume

Det boligsociale projekt, "Tryghed under Tag" i boligforeningen Fruehøjgård søger sammen med Brændgårdskolen om midler til at forankre den morgencafé for børn og unge på Brændgårdskolen, der siden marts 2013 har serveret morgenmad for skolesøgende børn.

 

Morgencaféen startede i Multihuset i Brændgårdsparken i marts 2013. Efter en pilotperiode på 4 måneder, blev det besluttet at fortsætte Morgencafeen i Multihuset i Brændgårdsparken i skoleåret 2013 / 2014. Fra sommeren 2014 ønsker man at forankre morgencaféen på Brændgårdskolen.

 

Der søges om 240.000 kr. over en to-årig periode.

Sagsfremstilling

"Tryghed under Tag" har fra marts-juni 2013 som pilotprojekt haft en morgencafé, der serverer morgenmad for skolesøgende børn. Det blev efter pilotperioden besluttet at forlænge projektet til og med skoleåret 2013-2014. Fra sommeren 2014 er der et fælles ønske fra Brændgårdskolen og "Tryghed under Tag" om at forankre morgencaféen på Brændgårdskolen.

 

Brændgårdskolen har mange udsatte familier, forældre, som er førtidspensionister og enlige forsørgere, som har brug for ekstra støtte. Mange forældre har brug for støtte, så de selv kan medvirke til at forbedre forudsætningerne for, at deres børn og unge klarer sig godt. Brændgårdskolen og "Tryghed under Tag" har erfaret, at mange børn blandt andet ikke spiser morgenmad eller gennem dagen får en tilstrækkelig sund kost. For mange børn kommer dette blandet andet til udtryk som koncentrationsbesvær, irritation osv., hvilket får konsekvenser for indlæring og sociale relationer. På længere sigt er dette med til at øge uligheden i sundhed.

 

Skolereformen lægger op til en længere skoledag, hvilket i endnu højere grad end nu gør det nødvendigt, at børnene får sund morgenmad.

 

Forventningen er, at Morgencafeen:

 • er med til at fremme sundhed og sunde måltidsvaner blandt børnene på Brændgårdskolen

 • er med til at øge børns koncentration og motivation for at lære

 • er med til at fremme børns trivsel i skolen og dermed også deres mentale sundhed

 • er at 20 elever i gennemsnit benytter Morgencafeen hver dag

 

Administrationen anbefaler, at ansøgningen oversendes til Børne- og Familieudvalget. Forebyggelsesudvalget midler anvendes til afprøvning af nye indsatser og ikke til drift.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 2. december 2013, pkt. 44:

at ansøgningen oversendes til Børne- og FamilieudvalgetForebyggelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 44:

Vedtaget som indstillet.

Økonomi

"Tryghed under Tag" og Brændgårdskolen søger i alt 240.000 kr. over en to-årig periode til forankring af projektet. Konkret søges om 60.000 kr. i 2014, 120.000 kr. i 2015 og 60.000 kr. i 2016.

 

Forebyggelsesudvalget har i 2014 ca. 100.000 kr., der ikke er disponeret til andre indsatser, forudsat at mindreforbruget i 2013 overføres til 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter ansøgningen.

Beslutning

Ansøgningen drøftet og returneres til Forebyggelsesudvalget med anbefaling om at Forebyggelsesudvalgets midler 100.000 kr. anvendes til formålet samt at projektet iværksættes i samarbejde med "Tryghed under tag" og Brændgaardskolen, som eventuelt medfinansierer.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.20-A00-1-13 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Uddannelsespulje for ansatte og studerende til velfærdsuddannelserne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af en henvendelse til Børn og Unge søges det afdækket om Herning Kommune skal indstifte en uddannelsespulje for ansatte og studerende, der har tilknytning til Herning Kommune.

 

Sagen blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. november 2013, hvor det blev besluttet, at sagen skulle genoptages med tilretninger.

Sagsfremstilling

I løbet af uddannelsen til pædagog, lærer, socialrådgiver eller sygeplejerske er det muligt, at dele af uddannelsen kan foregå gennem praktik i udlandet. Gennem tiderne er inspirationen til nye arbejdsmetoder og tilgange kommet fra forskellige dele af verden.
En pulje kunne bevirke, at Herning Kommune fik en ’agent’ til disse modelande. Agenten ville så kunne opnå unikke oplevelser med disse systemer, som ville kunne afrapporteres, deles og kommunikeres ud i hele systemet efterfølgende.
Uddannelsesrejsepuljen kunne så være en måde at skaffe sig viden om og erfaring med, hvad andre systemer kan, som vi gerne vil kunne. Denne viden forpligter modtageren sig til at formidle ved at være kontaktperson eller ambassadør for en forud aftalt persongruppe (børnegruppe, personalegruppe eller forvaltningen/kommunen).
 
Målgruppe
Studerende og ansatte i Herning Kommune
Inden for faggrupperne:

  • Lærer

  • Pædagog

  • Socialrådgiver

  • Sygeplejersker

Organisering: Tildelingsudvalget består af tre medlemmer og tre suppleanter, der er udpeget af CBL (center for Børn og Læring) og CBF (center for Børn og Forebyggelse). Ansøgere kan søge om puljemidler til støtte for betaling af ophold, rejse, studiepas samt evt. sprogtest.
Ansøgere skal have kontakter til en persongruppe, der kan dele/følge oplevelsen og erfaringerne med uddannelsesrejsen.
Afrapportering kan ske via en skriftlig rapport, et besøg på personalemøde eller ved at udarbejde en videofilm. Uddannelsespuljen kan søges i marts og september. En pulje kan bestå af 10.000 kroner. Herfor skal svares en rapport, et besøg/oplæg på en skole eller en videofilm. Der skal kunne søges via et opslag på Herning Kommunes hjemmeside . 

Økonomi

3 årlige tildelinger på hver 10.000 kr.

Der er i indeværende budget ikke afsat økonomi til uddannelsespuljen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om der skal indstiftes uddannelsespuljer i Herning Kommune

 

at Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde retningslinjer for tildeling af puljerne.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Det fælles for Skoler og Dagtilbud i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Den 18. september vedtog byrådet, som en særskilt del af budgetforliget,  Folkeskoleforliget, der træder i kraft 1.august 2014. I forligsteksten står: "Forligskredsen konstaterer, at folkeskolen i Herning Kommune er kendetegnet ved en lang række fælles tiltag, projekter, aktiviteter og mødevirksomhed. En stor del af disse er med den nuværende arbejdstidsaftale obligatoriske for skolerne.
Med den nye lov om lærernes arbejdstid er alle nuværende aftaler bortfaldet og er som sådan op til den lokale skole at afgøre.  
Forligskredsen ønsker fortsat udvikling af disse fælleskommunale aktiviteter og beder Børne- og Familieudvalget om at fastlægge principper for disse."

Disse principper skal ses i sammenhæng med Folkeskolens styrelsesvedtægt og kontrakterne på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

De fælles kommunale initiativer omfatter aktiviteter for forskellige grupper:

Børn og unge, personale i dagtilbud og skoler, ledere samt praktiske fælles indkøb.

 

Børn og Unge: Fælles kommunale aktiviteter.

Personale: Netværk for resursepersoner

Ledelse: Netværk og mødefora

Organisationen:

Politikker, strategi og handleplaner, fælles kompetence-og uddannelsestilbud

Andet: Unodepot, naturskoler, naturscentre

  

Formålet med fælles kommunale aktiviteter og initiativer :

 • At understøtte en fælles identitet i Center for børn og Læring

 • At understøtte et udviklingsorienteret miljø i Center for Børn og Læring

 • At understøtte fælles kommunale målsætninger og strategier

 • At inspirere til et aktivt kultur og fritidsliv for børn og ung i Herning Kommune

 

 Principper for fælles kommunale aktiviteter og initiativer: 

 • De fælles kommunale aktiviteter til børnene  og de unge godkendes i Børne - og familieudvalget

 • Politikker, strategi og handleplaner er vedtaget i Børne - og Familieudvalget

 • Netværkene for resursepersoner understøtter den pædagogiske udvikling

 • Ledelsesfora understøtter den ledelsesmæssige sparring

 • Fælles kompetence og uddannelsestilbud

 • De fælles kommunale initiativer understøttes (økonomisk, ledelsesmæssigt m.m) centralt

 

 

Oversigten over aktiviteter:

Aktiviteter på børneniveau
Netvæk medarbejdere
Ledelses netværk m.m.
Dansk skole idræt Skolernes
Idrætsudvalg Teaterudvalg Ferietilbud Færdsel Hernings skolebio Julekoncert Musikudvalget Naturfagsmarathon First lego league Talentforløb Naturtilbud
Ørrelejr
Lindholm
Introdag
Musik og kor §3 stk. 4
AKT – konferencer
Læsevejleder - konferencer
Sprogvejleder – konferencer
Læringscenter - konferencer
SSD og SSP forbyggelsesmøder
SSP vejledermøder
Superbrugere – IT, skole
Ambassadører – IT, dagtilbud
Resursecenterkoordinatorer
Entreprenørskab
Leder netværk
Ledermøder administrative
Ledermøder pædagogiske temamøder
Funktionsmøder: tosprogede
Funktionsmøder: specialpædagogiske tilbud
Funktionsmøder: SFO
Funktionsmøder: dagplejen
Funktionsmøder: Overbygning
Funktionsmøder: Fællesledelse
Erfa - grupper under implementeringen af LP, Pals, DUÅ, Herningmodel

 

For skoler med overbygning

Lærere på 8. 9 og 10. årgang deltager i Klasselærerskolen, hvert år på forskellige ungdomsuddannelser
 

 
Andet
 

Uno depot
Til aktiv naturliv findes et depot m. telte, soveposer, udstyr m.m.
Naturskolerne  
 

Ferieplan, herunder antallet af skoledage på skoleområdet

Skoler og dagtilbud er praktiksteder for studerende

Økonomi

Den økonomi, der forudsættes for at gennemføre de fælles kommunale initiativer er en del af det nuværende budget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at principperne for den fælles kommunale initiativer og aktiviteter vedtages
at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde principperne i Folkeskolens styrelsesvedtægt og kontrakterne.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P16-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

En ny skole/institution i øst

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Bo Meldgaard, Britta Andersen

Sagsresume

Hermed fremsættes forslag til principbeslutning i Børne og Familieudvalget vedr. placering og struktur for skoler og daginstitutioner i øst.

Sagsfremstilling

I forlængelse af 12 års analysen på skoleområdet i 2009 blev der efterfølgende afsat anlægsmidler til en ny skole til erstatning for nuværende Gjellerupskolen. Dette skete i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010.
 
I forbindelse med vedtagelse af kommuneplanen i 2012 udvidedes omfanget til ud over Gjellerupskolen også at omfatte Hammerum Skole, Holtbjergskolen og Kølkær Skole.
 
I kommuneplanen var i samarbejde med By Erhverv og Kultur opridset 4 placeringsmuligheder.
 
Disse 4 placeringsscenarier er på Børne og Familieudvalget møde d. 19. december 2012 reduceret til to: 

 

 • Ved Hammerum Hallen og

 • På Gjellerupskolens nuværende matrikel

 

I løbet af 2013 har været afholdt en række dialogmøder med følgende bestyrelser:
 

 • Skolebestyrelsen for Gjellerupskolen

 • Skolebestyrelsen for Hammerum Skole

 • Skolebestyrelsen for Holtbjergskolen

 • Fællesbestyrelsen Kølkær Skole og Kløverhuset

 • Den selvejende daginstitution Hurlumhejhuset

 • Den selvejende daginstitution Barnets Hus

 • Den selvejende daginstitution Tangsøgaard

 • Den selvejende daginstitution Holtbjerg Børnehus

 • Den selvejende daginstitution Holtbjerg Fritidscenter

 • En række foreninger fra de berørte områder

 
Dialogmøderne har vekslet mellem individuelle møder og fællesmøder. Desuden har der på baggrund af henvendelser fra henholdsvis Holtbjergskolens og Herningsholmskolens bestyrelser været afholdt et dialogmøde med skolebestyrelsen for Herningholmskolen.
 
Kort beskrivelse af de nuværende daginstitutioner og skolers omfang samt børne- og elevtalsprognose:
 
Gjellerupskolen:

[image]

 

Hurlumhejhuset:
Institutionen er beliggende på 3 adresser i Gjellerup (Skolebakken 2, Nørretorp 138, Klokkekildevej 52)
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Hurlumhejhuset

Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
146
177
86

 
Børnetalsprognose for Gjellerup skoledistrikt (fra Børnetalsprognosen 2013 – 2023)

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Børnehave - FH2
500
481
467
453
444
438
435
438
444
450
455
Indekstal
100,00
96,05
93,23
90,58
88,72
87,55
86,94
87,50
88,65
89,86
90,97

 
  
Hammerum Skole:

[image]

 

Barnets Hus:
Institutionen er beliggende på 3 adresser i Hammerum (Frølundvej 49, Palle Fløesvej 31, L. V. Birks Vej 13)
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Barnets Hus

Vuggestue
Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
35
108
75
17

 
Tangsøgaard:
Institutionen er beliggende på 2 adresser i Hammerum (Bjødstrupvej 60, Jagtvej 37)
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Tangsøgaard

Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
61
74
23

Børnetalsprognose for Hammerum
Børnetalsprognose for Hammerum skoledistrikt (fra Børnetalsprognosen 2013 – 2023)

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Børnehave - FH2
450
458
468
481
489
490
488
485
484
483
483
Indekstal
100,00
101,87
104,14
107,06
108,77
108,99
108,53
107,92
107,59
107,44
107,37

 
 
Holtbjergskolen:

[image]

 

Holtbjerg fritidscenter:
Institutionen er beliggende på 3 adresser (Thyrasvej 9, Valdemarsvej 339, Valdemarsvej 30)
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Holtbjerg Fritidscenter:

Vuggestue
Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
21
41
38
17

 
Holtbjerg Børnehus:
Institutionen er beliggende på 2 adresser (Valdemarsvej 20 og Valdemarsvej 32)
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Holtbjerg Børnehus:

Vuggestue
Børnehave
Fritidshjem 1
65
79
10

 
Børnetalsprognose for Holtbjerg
Børnetalsprognose for Holtbjerg soledistrikt (fra Børnetalsprognosen 2013 – 2023)

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Børnehave - FH2
243
241
244
247
245
242
240
237
234
232
230
Indekstal
100,00
99,47
100,60
101,64
101,06
99,75
98,71
97,66
96,41
95,45
94,73

 
 
Kølkær Skole:

[image]

 

Kløverhuset:
Institutionen er beliggende Søbysøvej 7a
 
Pr. 1. december 2013 er der følgende børn indskrevet i Holtbjerg Fritidscenter:

Vuggestue
Børnehave
Fritidshjem 1
Fritidshjem 2
7
33
27
16

 
Børnetalsprognose for Kølkær skoledistrikt (fra Børnetalsprognosen 2013 – 2023)

 
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Børnehave - FH2
83
84
86
89
91
92
92
91
91
91
91
Indekstal
100,00
101,71
103,42
107,00
109,37
110,86
110,60
110,14
109,71
109,71
109,95

 
 
 
 

Med skolereformen indføres understøttende undervisning i alle folkeskolens klasser, hvor lærere og pædagoger i et tæt samarbejde skal sikre elevernes læring og faglige fordybelse med blandt andet lektiecaféer og bevægelse i 45 minutter om dagen.
 
Folkeskolereformen understøtter således tankerne om at integrere områdets skoler og daginstitutioner i nye fælles fysiske rammer. Den længere skoledag afstedkommer et mindre behov for pasning i fritidshjem og SFO´er og den afledte konsekvens er et faldende børnetal i fritidsdelen. Derfor bliver det naturligt at udforske mulighederne for dobbeltudnyttelse af undervisnings- og fritidsdelens lokaliteter. Skolereformen giver også i langt højere grad mulighed for at åbne skolen for omverdenen og dermed integrere fritidsaktiviteterne i børnenes skoledag. En placeringen af den nye skole og institution ved Hammerum Hallen gør det oplagt at medtænke sports- og idrætsforeningernes tilbud i den understøttende undervisning.  
 
 
Forvaltningen foreslår, at der tages en principbeslutning ud fra følgende indhold:
 

 • Placering af ny skole og ny institution er ved Hammerum Hallen

 • Den nye skole / institution benævnes indtil videre Børnebyen i Øst

 • Børnebyen omfatter nuværende Gjellerupskolen, Hammerum Skole samt specialklasser. I samme område placeres daginstitution med vuggestue.

 • Der tages politisk stillingtagen til om fritidshjem omdannes til skolefritidsordninger.

 • Der tages politisk stillingtagen til selvejende / kommunal organisationsform for dagtilbud.

 • En ny skole / institution kan stå færdig i 2018 eller 2019.

 • Endvidere overvejes antal daginstitutioner i områderne Hammerum og Gjellerup.

 • Kølkær Skole og Kløverhuset, Holtbjergskolen, herunder specialklasserækken "Nieren", Holtbjerg Børnehus og Holtbjerg Fritidscenter indgår i strukturanalysen til Byrådets budgetkonference i april 2014.

 • I ovenstående strukturrokeringer medtænkes serviceniveauet for skolebustransport.

 • Halkapacitet skal nøje vurderes i samarbejde med By, Erhverv og Kultur, herunder også om evt. øvrige kulturelle institutioner kan indgå

  
Ovenstående principbeslutninger returneres herefter til forvaltningen med henblik på at udarbejde endelig indstilling til videre politisk behandling.

 

Proces:

- behandling i BFU 17/12 2013

- behandling i BFU februar/marts 2014

- fremlæggelse på Byrådets budgetkonference 7.-8. april 2014

- herefter behandling i Økonomiudvalg og Byråd

- høring i h.t. folkeskolelovens bestemmelser

- endelig behandling i BFU, ØKE og Byråd efterår 2014

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ovenstående principbeslutnings elementer godkendes.

Beslutning

Principbeslutninger godkendes således:

 • Placering af ny skole og ny institution er ved Hammerum Hallen

 • Den nye skole/institution benævnes indtil videre Børnebyen i Øst

 • Børnebyen omfatter nuværende Gjellerupskolen, Hammerum Skole samt specialklasser. I samme område placeres en kommunal daginstitution med vuggestue og SFO

 • Der igangsættes en proces, hvor antallet af daginstitutioner i Hammerum/Gjellerup, herunder ejerform og placering vurderes nærmere

 • En ny skole/institution kan stå færdig i 2018 eller 2019

 • Kølkær Skole og Kløverhuset, Holtbjergskolen, herunder specialklasserækken "Nieren", Holtbjerg Børnehus og Holtbjerg Fritidscenter indgår i strukturanalysen til Byrådets budgetkonference i april 2014

 • I ovenstående strukturrokeringer medtænkes serviceniveauet for skolebustransport

 • Idrætsfaciliteter, herunder udearealer skal nøje vurderes i samarbejde med By, Erhverv og Kultur, herunder også om evt. øvrige kulturelle institutioner kan indgå.

 
Børne- og Familieudvalget lægger vægt på en involverende proces med inddragelse af forældre, lærere, ledelsen og repræsentanter fra hallen.

Børne- og Familieudvalget lægger vægt på sikker skolevej herunder skolestier, skolebuskørsel og fodgængerfelter mv.

Børne- og Familieudvalget lægger vægt på at Børnebyen i sin udformning tilgodeser elevernes behov for tryghed og overskuelighed.
 
Det skal bemærkes, at der grundet særlige omstændigheder omkring Holtbjergskolen forelægges særskilt sag på Børne- og Familieudvalgsmødet den 22. januar 2014.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-212-11 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Klassestørrelse på Tjørring Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Tjørring Skole har på grund af stigende elevtal i eget skoledistrikt og søgning fra andre distrikter til skolens børnehaveklasser udfordringer vedrørende klassestørrelsen og skolens fysiske kapacitet. Skolebestyrelsen anmoder derfor om, at ordningen med et max elevtal på 24 elever i hver klasse fortsættes.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole gør i deres anmodning fra den 30.10.13 opmærksom på, at klassestørrelsen og skolens fysiske rammer udfordres af stigende elevtal i eget skoledistrikt og søgning af elever fra andre skoledistrikter.
 
Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at integrationen af elever fra skolens modtageklasserække bliver yderst begrænsede, når der i forvejen er op til 28 elever i klasserne.
 
Endvidere gøres der opmærksom på, at skolen bygningsmæssigt ikke er disponeret til tre spor.
 
Skolebestyrelsen ved Tjørring Skole anbefaler derfor at ordningen med et max. elevtal på 24 elever, som har været gældende i skoleårene 2012-13 og 2013-14, fortsættes. Formålet er at imødekomme muligheden for integration af eleverne fra modtagerklasserne og sikre plads til tilflyttere til eget skoledistrikt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der sættes et max. elevtal i hver klasse på 24 elever ved indskrivning til børnehaveklassen 
at godkendelsen af denne ordning gælder for skoleårene 2014-15 og 2015-16 
at ordningen evalueres i marts 2016 med henblik på en afklaring af ordningen skal fortsætte eller bortfalde.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-9-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lind skole - renovering og ombygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering og ombygning af Lind Skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301060 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 10.000.000, som ønskes frigivet til formålet.
Den samlede anlægssum vedr. Lind skole - renovering og ombygning udgør kr. 18.000.000 i perioden 2014-2015.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering, om- og tilbygning på Lind skole, da klasseantallet er nu større end antal klasselokaler.

 

Skolens elevtilgang stiger markant samtidig med, at kapacitet ikke er tilpasset til den betydelige udstykning af parcelhusgrunde og deraf følgende tilvækst i antal skolebørn, der har været i Lindområdet i en årrække, og som forventes at fortsætte med nye kommunale og private udstykningsområder i henhold til den nye kommuneplan.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 10.000.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning i 2014

 

at beløbet på kr. 10.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301060, Lind skole - renovering og ombygning.

 

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1470-09 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Personalenormering i Børne- og Familierådgivningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Majbritt Bak, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på mødet  12. juni 2013 anmodet om en plan for opnormering af antallet af socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen, Center for Børn og Forebyggelse med henblik på overholdelse af frister for sagsbehandling. Denne plan fremlægges nu. Der foreslås opnormeret med 6½ stilling i 2014 og 5½ stilling fra 2015 og frem.

Sagsfremstilling

Antallet af underretninger er steget fra 33,6 i gennemsnit pr. md. i 2012 til 107 i gennemsnit pr. md. i 2013. Nedenstående tabel viser antal, samt hvor underretningerne kommer fra:

 

 
2012
2013 (pr. 27.11.)
I alt
495
1224
Fx fra
 
 
Skoler
63
223
Børnehaver
24
90
Familie
23
99
Borger/anonym
17
72
Region Midtjylland
58
143
Tværkommunale
40
103

 

 

Der er ligeledes sket en stigning i tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Antallet af aktive tvangsanbringelser er steget fra 25 ultimo 2011 til 41 ultimo 2012. Tvangsanbringelser medfører øget sagsbehandling i forhold til frivillige anbringelser.

 

Børne- og Familierådgivningen er således udfordret på at overholde lovbestemte frister for sagsbehandlingen samt de politisk besluttede sagsbehandlingsfrister. Derfor ønskes Børne- og Familierådgivningen opnormeret med 5½ stilling + 1 stilling i 2014, fordelt med:

 • 2,5 stilling i Børneteamet

 • 1 stilling i Ungeteamet

 • 1,5 stilling i Handicapteamet

 • 0,5 stilling i Sverigesteamet

 • Samt 1 stilling tidsbegrænset til 2014

Økonomi

Lønudgiften til 5½ stilling udgør 2,5 mio. kr.

 

Der er i budgetforliget afsat 800.000 kroner i 2014 til formålet. De øvrige udgifter finanseres således:

 • DUT-midler (overgrebspakken)

 • En omorganisering af modtagelsen af sager, således at der sker en grundigere og mere målrettet visitation ved indkomne sager i et modtageteam, bestående af det nuværende Front-team samt administrationen. Hvert team får tilknyttet 1-2 medarbejdere i Modtageteamet. [image]

 • Tættere opfølgning på sager, muliggjort af det øgede antal sagsbehandlere, giver bedre mulighed for at arbejde forebyggende og for hurtigere afslutning af ikke længere hensigtsmæssige foranstaltninger.

 • Gevinst ved brug af sagsbehandlingssystemet DUBU: Systemet giver varsel ift. opfølgninger på igangsatte foranstaltninger, hvilket muliggør tættere opfølgning. Systemet giver desuden bedre muligheder for sammenligninger af priser på foranstaltninger.

 • Gevinst ved øget brug af tidsbegrænsede anbringelsesforløb.

 
Se tabel nedenfor.
 
I 1.000 kr.

 
2014
2015
2016
2017
Udgifter
 
 
 
 
5½ ansatte
- 2.500
- 2.500 
- 2.500 
- 2.500 
1 ansat
- 500
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiering
 
 
 
 
DUT
956
956
956
956
Budget 2014
800
0
0
0
SO 16
1244
1544
1544
1544
 
 
 
 
 
I alt
0
0
0
0
Budgetompl. fra SO20 til SO16
1244
1544
1544
1544

 

Da området er økonomisk presset i såvel 2013 som 2014, vil der yderligere ske:

 • Opstramning af kompetenceregler.

 • Særlig fokus på udgifter efter § 41 i serviceloven (merudgifter til børn med handicap, fx brug af barnepigetimer).

 • Økonomisk gennemgang af samtlige sager med henblik på at finde eventuelt besparelsespotentiale.

 

Da udgifterne til de 5½ + 1 stilling i 2014 afholdes på Serviceområde 20 Administration, skal der foretages en budgetomplacering fra Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen drøftes
at sagen genoptages primo 2014 med henblik på endelig vedtagelse, når det samlede overblik over økonomien på Serviceområdet 16 foreligger med hensyn til regnskabsafslutning 2013 og forventet forbrug 2014.

Beslutning

Sagen drøftet og besluttet genoptaget primo 2014.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Revideret beredskab i Børne- og Familierådgivningen vedr. anbragte børn samt generelt i Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Majbritt Bak, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

På baggrund af en sag på et opholdssted har Børne- og Familierådgivningen revideret sit beredskab vedr. overgreb på børn og unge, som er anbragt af Herning Kommune. Samtidig er det generelle beredskab for Børn og Unge omkring børn og unge i mistrivsel eller risiko herfor revideret.

Sagsfremstilling

Beredskabet i Børne- og Familierådgivningen med henblik på at undgå overgreb på børn og unge i Herning Kommunes varetægt (anbragte børn) er blevet revideret. Bla. er sagsgange beskrevet; det er præciseret, hvornår et barn skal fjernes fra et anbringelsessted ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb; og opmærksomspunkter for sagsbehandlere og andre professionelle er beskrevet. Se  "Beredskab - BOF - overgreb - anbragte".

 

Samtidig er Børn og Unges generelle beredskab vedr. børn truet af mistrivsel, herunder udsat for vold og andre overgreb revideret, så det lever op til servicelovens § 19, stk. 5: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller. Se "Truede Børn - hvad gør jeg?" med tilhørende bilag "Kommunalt beredskab". 

SISO (Socialstyrelsens Videnscenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn) har været inddraget i revideringen af både det specifikke beredskab overfor anbragte børn og det generelle beredskab.

 

Beredskabet vil blive præsenteret på Børn og Unges forebyggelsesmøder (med deltagelse af repræsentanter for skoler, dagtilbud, forebyggelseskonsulenter, Børne- og Familierådgivningen, PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen og Politiet), og der vil blive udarbejdet en plan om lokal implementering.

 

Der er planlagt temadage med deltagelse af SISO primo 2014 for ansatte i Børne- og Familierådgivingen, PPR, Sundhedsplejen og institutionerne under Center for Børn og Forebyggelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børn og Unges generelle beredskab vedr. truede børn godkendes
at Børne- og Familierådgivningens beredskab vedr. anbragte børn godkendes.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Analyse af Børne- og Familiecenter Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Analyse af Børne- og Familiecenter Herning med henblik på nye bygningsmæssige forhold fremlægges.

 

Pr. 1. januar 2014 fusionerer de to institutioner Børne- og Ungecentret TOFTEN og Familiebehandlingen Herning til Børne- og Familiecenter Herning. I den forbindelse ønskes det at samle dele af de to institutioner på samme matrikel, samtidig med at ændrede anbringelsesmønstre og -tilbud skaber behov for ændrede rammer.

Sagsfremstilling

En analyse af Børne- og Familiecenter Herning er udarbejdet med henblik på at identificere behov for nye bygningsmæssige rammer (se bilag: Analyse af Børne- og Familiecenter Herning).

 

Det nuværende Børne- og Ungecentret TOFTEN med døgnafdelingerne Kvisten og Knasten og den ambulante afdeling Broen har en målgruppe bestående af børn og unge i alderen 4-15 år med relations- og tilknytningsforstyrrelser. Der er tale om børn, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder med behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

 

TOFTEN råder i dag over en bygning på 1547 m² (netto) samt 411 m² kælder

(netto) på Gl. Skolevej, hvor afdelingerne Kvisten og Knasten samt administration og øvrige fællesfunktioner er beliggende. TOFTEN ejer bygningen. Desuden lejes 256 m² + 128 m² kælder på Sjællandsgade, hvor afdeling Broen er beliggende. TOFTEN ejer desuden et sommerhus i Hurup, der er vurderet til 1,485 mio. kr. Sommerhuset overvejes solgt.

 

Familiebehandlingen Herning består af afdelingerne Familiecentret, der tilbyder ambulant familiebehandling, Åben Rådgivning samt overvåget og støttet samvær mellem børn og forældre, og Nordlys, der tilbyder døgnfamiliebehandling, massive ambulante forløb samt afdæknings- og undersøgelsesforløb.

 

Familiecentrets målgruppe er familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på frivilligt grundlag. Støtten kan gives til forældre og børn som led i en samlet indsats.

 

Nordlys målgruppe er småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af store sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Målgruppen af børn er 0-6-årige og eventuelle søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelser, eller hvor risikoen herfor er til stede.

 

Familiecentret lejer i dag lokaler i Smedegade, der udgør 654 m², hvoraf ikke alle er egnet til brug.

 

Nordlys råder i dag over en bygning på ca. 750 m² (netto) på Nørrevænget i Vildbjerg. Nordlys lejer huset af Herning Kommune.

 

Som det fremgår af analysen, er især Kvistens og Familiecentrets rammer små og utidssvarende:

 • Børnene på TOFTENs afdeling Kvisten er anbragt gennem en længerevarende periode (ofte flere år). Huset på Gl. Skolevej er præget af akutte og korterevarende anbringelser samt gennemgang af personale og besøgende, hvilket giver en vis uro i miljøet.  

 • Boafdelingerne på Gl. Skolevej er institutionsprægede, med lange, trange gange og dårlige oversigtsforhold. Dette medvirker til et højt støjniveau og giver dårlige muligheder for skærmning og handling i konfliktsituationer.

 • Bygningen på Gl. Skolevej mange trapper og ingen elevator, hvorfor der er dårlige adgangsforhold for bevægelseshæmmede.

 • Familiecentrets lokaler i Smedegade ikke er bygget til formålet: Der mangler specialiserede behandlingslokaler, hvilket hæmmer behandlingsindsatsen.

 • Der mangler ventefaciliteter til Familiecentrets brugere.

 • Familiecentrets samværsrum til overvåget og støttet samvær er små og utidssvarende.

 • Der er lugtgener i Familiecentrets bygninger.

 

Det er derfor et ønske, at afdeling Kvisten får sine egne lokaler, adskilt fra afdeling Knastens tidsbegrænsede anbringelser og uden unødig gennemgang af personale og besøgende. Samtidig ønskes mere tidssvarende rammer, der er mere præget af et opvækstmiljø end et institutionsmiljø.

Kvisten foreslås flyttet til en nybygning/tilbygning på Nordlys' grund i Vildbjerg. En ny afdeling vil have behov for anslået  684 m² netto (889 m² brutto). Udgifterne til en nybygget afdeling vil beløbe sig til anslået 11,32 mio. kr. ekskl. grundudgifter.

 

Ved fusionen af de to institutioner, Børne- og Ungecentret TOFTEN og Familiebehandlingen Herning, ønskes en udvikling af opgaverne, hvor familiebehandling bliver en integreret del i samtlige tilbud. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at placere de funktioner, der i dag er i Smedegade (Familiecentrets ydelser), i sammenhæng med de øvrige fællesfunktioner i den fusionerede institution. Familiecentret foreslås derfor flyttet til TOFTENs bygning på Gl. Skolevej, hvor en udflytning af Kvisten vil give plads svarende til Familiecentrets behov på 799 m² netto. Flytningen af Familiecentret til Gl. Skolevej vil kræve ombygning af værelser til kontorer, behandlings- og samværsrum.

 

Der er udarbejdet to scenarier for renovering af TOFTENs bygning på Gl. Skolevej, så lokalerne modsvarer Familiecentrets behov:

 

 1. Ombygning af de dele af bygningen, der skal huse Familiecentrets funktioner (799 m²), så alle lokaler gøres tidsvarende, tilpasses Familiecentrets behov og indrettes til deres formål. Ligeledes etableres ét fælles hovedtrapperum, elevator og handicap- og gæstetoilet. Udgifterne til renoveringen vil beløbe sig til anslået 7,85 mio. kr.

 

 1. Overfladebehandling og flytning af få vægge i de dele af bygningen, der skal huse Familiecentrets funktioner (799 m²). Udgifterne til renoveringen vil beløbe sig til anslået 4,37 mio. kr.

 

En samling af institutionen på færre matrikler vil give bedre muligheder for at udnytte stordriftsfordele efter fusionen pr. 1.1. 2014. Fx vil Afd. Kvisten og Nordlys kunne trække på fælles faciliteter som fælles nattevagt, legeplads, pedel og pedelfaciliteter, mødelokale, personalerum, fælles indkøb etc. Begge afdelinger får større mulighed for fleksibilitet i forhold til antal af opgaver, så det er muligt at tilpasse sig den aktuelle efterspørgsel.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forvaltningen arbejder videre med planerne.
at analysen indgår i dialogen om investeringsoversigten.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.04-P19-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Tjørring skole fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 15/9-09, 3/11-09, 9/3-10, 14/6-10, 8/3-11, 12/4-11, 31/1-12, 27/3-12 og 28/8-12 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for Tjørring skole, stednr. 301070.


Anlægsarbejdet har omfattet opførsel af en ny skole og daginstitution i Tjørring.


Totalentreprisen gik på opførsel af en ny skole og daginstitution i Tjørring skoledistrikt ved Nordvesthallen og var inklusiv af fastnaglet inventar men eksklusiv løst inventar.


I anlægget indgik også midler til ekspropriering af en række ejendomme på Gilmosevej herunder Tårnborg-spejderne, som kommunen var forpligtet til at genhuse.
Spejderne blev genhuset på et areal ved Produktionsskole, hvor skolen havde en råhal til opbavaring af maskiner m.v.. Den eksisterende råhal blev revet ned, og der er blevet bygget en nyt uisoleret hal til Produktionsskolen.


Der var i anlægssummen afsat et beløb til uforudsete udgifter samt ekstern rådgivning i udførelsesfasen.


Indeholdt i anlægsregnskabet er der også en erstatning på kr. 9.250.000 fra TrygGaranti, som har stillet garanti for Davidsen Partneres opfyldelse af kontrakten med Herning Kommune om opførelse af Tjørring ny skole og daginstitution i henhold til de sædvanlige regler herom.

Udbetalingen sker i forbindelse med skift af totalentreprenør fra Davidsen Partnere til JFP, da Davidsen Partnere gik konkurs.


Derudover er der også en indtægt på kr. 934.800 vedr. salget af Digevej 17 i Tjørring.


Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]


Mindreforbruget på udgiftssiden kan bl.a. henføres til, at der har været færre uforudsete udgifter end budgetteret, et fornuftigt licitationsresultat, der faldt ud til Herning kommunes fordel. Desuden er der kørt en stram økonomistyring.


Merindtægten på indtægtssiden kan henføres til en erstatningspræmie vedr. skade på elevator. Tilsvarende beløb er med på udgiftessiden.
Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. anlægstilskud til tilbygning til idrætshal ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 29. januar 2013 vedr. Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter, sted nr. 318092 fremsendes forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsbevillingen er givet som et tilskud til Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter i forbindelse med opførsel af en tilbygning.

 

Arbejdet har omfattet:

- udvidelse af køkken

- flytning af fyr

- forbedring af toiletforhold

- tilbygning af depotrum og møde/øvelokale.

 

Bruttobeløbet på 913.000 kr. er overført til Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenters bankkonto.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

Mindreforbruget på 155.210 kr. kan henføres til momsmæssige forhold og tilgår de livide aktiver.
   

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. vedligeholdelse på skoleområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. vedligeholdelse på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 27. august 2013 vedr. vedligeholdelse på skoleområdet, sted nr. 301098, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet udskiftning af tag på en del af Vestervangskolen.
Der er fjernet tagpap på flad tagkonstruktion med tilhørende våd isolering.
Der er i denne forbindelse lavet ny tagkonstruktion med lille tagrejsning og udlægning af ny isolering.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]


Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

 

Anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Enghoff, Knud Jensen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Midtbyanalysen.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 24. august og den 12. oktober 2010 vedr. Midtbyanalysen, sted nr. 301058, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfatter en række bygningsmæssige ændringer på 6 skoler i midtbyen som nedenfor:

 

Brændgårdskolen:

Der er isat lyddøre mellem klasselokaler for at skaffe flere lokaler.

Dette medførte også behov for flytning af kabler og malerarbejde.

 

Hammerum skole: 

Anlægsarbejdet har omfattet indretning af 4 klasselokaler, heraf 1 lokale til natur- og teknik. 
Den eksisterende gang mod vest er forlænget med en glasgang langs gymnastiksalens nuværende østfacade.

 

Herningsholmskolen:

Anlægsarbejdet har omfattet tilbygning af musik- og håndarbejdslokaler med tilhørende birum, jvf. rumprogrammet.
I forbindelse med byggeriet blev der etableret det antal p-pladser, som er fastlagt i henhold til lokalplanen for området.  

 

Skolen på Sønderager:

Der er i forbindelse med, at UngHerning og Holmen er flyttet til skolen, blevet lavet mindre ændringer. Blandt andet er et klasselokale blevet delt, og der er lavet et lille køkken. Der er også lavet et køkken i pavillonen til Holmen.

Derudover er der installeret adgangskontrol til kontoret.

 

Vestervangskolen:

Anlægsarbejdet har omfattet indretning af 6 klasselokaler samt lokaler til SFO for specialklasserne. Dette er sket ved at ombygge den sydlige fløj af den gamle hovedbygning.

Ombygningen har medføret flytning af bl.a. det eksisterende bogdepot.

 

Åmoseskolen/Holtbjergskolen:

Der har i forbindelse med, at eleverne fra Simmelkær afdelingen flyttede til Åmoseskolen på Holtbjergskolen, været behov for flere tilpasninger; Blandt andet at afdække en kældernedgang, installere en personlift og lofthejseanordning, div. malerarbejde samt indkøb af et skur til legegården.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.
Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.  
 
 
 
 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 28.00.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Strukturanalysen.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 31. januar 2012 samt tillægsbevilling af 6. marts 2012 vedr. Strukturanalysen, sted nr. 510098, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab. Den samlede anlægsbevilling udgør 5.655.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har efterfølgende besluttet den 19. marts 2012, at der ved regnskabsaflæggelsen skal foreligge individuelle anlægsregnskaber. På denne baggrund er bevillingen efterfølgende administrativt opdelt på de enkelte delprojekter med henblik på den løbende økonomiopfølgning og aflæggelse af delregnskaber inden for den samlede anlægsbevilling.

 

Anlægsarbejdet har omfatter tilbygning og omforandringer til udvidelse og ændring af pladskapaciteten i 8 daginstitutioner som nedenfor:

 

Børnehaven Solsikken i Sdr. Felding, sted nr. 510098 01:

Der er lavet en tilbygning på 155 kvm. i tilknytning til det eksisterende byggeri samt ændret i den nuværende indretning, så tilbygningen sammen med den eksisterende bygning tilgodeser de behov, der skulle dækkes.

Anslået budget  2.950.000 kr. - forbrug 3.071.767 kr.

Det anslåede budget var meget stramt, og der blev skåret i projektet. For at opnå et tilfredstillende resultat blev tilbygningen dyrere end oprindeligt forventet. 

 

Vibereden i Sunds, sted nr. 510098 02:

Der er udvidet med 12 vuggestuepladser.

Anlægsarbejdet har omfattet:
Badeværelse:
- Hæve-/sænkepuslebord med vask samt nogle små skabe til børnenes ting.
Køkken:
- Vaskemaskine og tørretumbler flyttet fra køkkenet til det eksisterende hobbyrum på grund af hygiejneregler i køkkener for vuggestuebørn.
- Der er indsat 2 stk. underskabe i stedet for vaskemaskine og tørretumbler.
- Der er monteret en ekstra vask i bordpladen.
- Det eksisterende køle-/svaleskab er erstattet med et køleskab med ren køl.
Hobbyrum:
- Vaskemaskine og tørretumbler installeret og koblet til vand og afløb.
Ude:
- Opført et kryberum.

Anslået budget 188.500 kr. - forbrug 188.500 kr.

 

Daginstitutionen Tusindfryd, Vildbjerg sted nr. 510098 03:
Der er udvidet med 12 vuggestuepladser.
Der er foretaget såvel bygnings- og installationsmæssige ændringer og tilpasninger.
Derudover er der opført en krybberumsbygning.
Af ændringer kan nævnes: Depot er lavet om til garderoberum, og handicaprum er ændret til puslerum. I grupperum installeret ventilationsanlæg, legerum er ombygget til toiletrum.

Anslået budget  316.000 kr. - forbrug 305.293 kr.

 

Vinding Børnehave, Sørvad, sted nr. 510098 04:

Der er lavet en tilbygning på 90 kvm., som binder to eksisterende bygninger sammen, da den løsning bedst tilgodeser såvel pasnings- som pædagogiske behov.

Derudover er institutionens gasfyr udskiftet, da det gamle var underdimensioneret og ikke havde kapacitet til at forsyne tilbygningen.

Anslået budget 1.790.000 kr. - forbrug 1.721.034 kr.

Delprojektet er blevet billigere end oprindeligt forventet på grund af en god licitiation.

 

Regnbuen, Hodsager, sted nr. 510098 05:

Anlægsarbejdet har omfattet:

- udvidelse af krybberum.
- flytning af hegnslåge.
- tilpasning af toiletter.

- indkøb af ekstra inventar.

Anslået budget  166.500 kr. - forbrug 139.085 kr.

 

Feldborg Børneunivers - afdeling Kålormen, sted nr. 510098 06:
Der er indkøbt ekstra inventar såsom krybber, krybbestiger, madrasser, dyner, barnevognsseler, el-puslebord og høje stole.

Anslået budget  37.500 kr. - forbrug 37.500 kr.

 

Holtbjerg Fritidscenter, sted nr. 510098 07:

Der er udvidet med 18 vuggestuepladser.
Anlægsarbejdet har omfattet:

- opførsel af krybberum/barnevognsrum.

- reetablering af badeværelse med bl.a. hæve-/sænkepuslebord.

- indkøb af ekstra inventar såsom barnevogne, krybber, høje stole og legetøj.

Anslået budget  165.000 kr. - forbrug 165.000 kr.

 

Skovmyren, Ilskov, sted nr. 510098 08:
Der er udvidet med 4 vuggestuepladser.

Anlægsarbejdet har omfattet:

- maling af stue og tilhørende legerum, hvor vuggestuen er etableret.

- omlægning af fliseareal med nye fliser.

- opsætning af tagrender.

- indkøb af legehus.

Anslået budget  41.500 kr. - forbrug 23.516 kr.

 

Anlægsregnskaberne ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Det samlede mindreforbrug tilgår de likvide aktiver.


Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller
mere.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-32-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Aulum Byskole og SFO

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af renovering af SFO og reetablering af legeplads ved Aulum Byskole og SFO.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014.

 

Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301052 under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 405.000, som ønskes frigivet til formålet.

Den samlede anlægssum vedr. Aulum Byskole og SFO udgør kr. 810.000 i perioden 2014-2015.
Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af SFO'en samt reetablering af legeplads.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 405.000 i 2014 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO

 

at beløbet på kr. 405.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301052, Aulum Byskole og SFO.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-30-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Brændgårdskolen - tagkonstruktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor
Børne- og Familieudvalgets område vedr. Brændgårdskolen - tagkonstruktion.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301061 Brændgårdskolen - tagkonstruktion, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 3.200.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af utæt tagkonstruktion på Brændgårdskolen med henblik på bl.a. at undgå fugtskader.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 3.200.000 i 2014 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301061, Brændgårdskolen - tagkonstruktion

 

at beløbet på kr. 3.200.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301061, Brændgårdskolen - tagkonstruktion.


Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-31-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbvilling til Kibæk skole - tagkonstruktion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. Kibæk skole - tagkonstruktion.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301062 Kibæk skole - tagkonstruktion, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.700.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af utæt tagkonstruktion på Kibæk skole med henblik på bl.a. at undgå fugtskader.

 

Arbejdet vil omhandle udskiftning af defekte eternitplader på en del af skolen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 1.700.000 i 2014 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301062, Kibæk skole - tagkonstruktion.

 

at beløbet på kr. 1.700.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301062, Kibæk skole - tagkonstruktion.

 

 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Snejbjerg ny skole og hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor
Børne- og Familieudvalgets område vedr. Snejbjerg ny skole og hal.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 35.322.000, som ønskes frigivet til formålet.
Den samlede anlægsramme til Snejbjerg Ny Skole og hal udgør ca. 179 mio. kr. i perioden 2011-2015.

 

I anlægsbudgettet er endnu ikke indarbejdet:

 • Indsamlede midler på 4 mio. kr. fra Snejbjerg Hallen i henhold til drøftelse på Byrådets møde den 5. marts 2013, hvor det blev besluttet, at såfremt det fulde beløb mod forventningen ikke er indsamlet inden udgangen af 2014, modregner Herning Kommune det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år. Indsamlingen forløber indtil videre som planlagt.

 • Salgsprovenu fra salget af Drejet 24, 7400 Herning, i henhold til Byrådets beslutning af den 18. juni 2013. Der fremsendes særskilt sag herom, når salget er gennemført, og salgsprovenuet er endeligt opgjort.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til planlægning og etablering af ny
skole og hal i Snejbjerg.

Selve byggefasen af Snejbjerg Ny Skole og hal er påbegyndt i 2013. Byggeriet afsluttes til skoleåret 2015/16.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 35.322.000 til serviceområde 12, Folke- og
Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole for 2014,

 

at beløbet på kr. 35.322.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i
2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301071, Snejbjerg ny skole.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-8-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Skolefonden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af bygningsjusteringer i 2014 i forbindelse med folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i
henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for
2014.


Der er i investeringsoversigten for 2014 sted nr. 301053, Skolefond, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.684.000, som ønskes frigivet til formålet.


Den samlede anlægssum vedr. Skolefonden udgør kr. 18.736.000 i perioden 2014-2017.


Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til bygningsjusteringer i forbindelse med Folkeskolereformen såsom etablering af personale arbejdspladser på skolerne og etablering/ombygning af lokaler til faget håndværk og design.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 4.684.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond for 2014

 

at beløbet på kr. 4.684.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i
2014 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301053, Skolefond.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-5-13 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Orientering: Linjeklasser på Vildbjerg Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dette er en orientering om at Vildbjerg Skole fra skoleåret 2014-2015 ønsker at indføre linjeklasser i udskolingen: 7. – 9. klasse.

Den ændrede organisering foretages inden for folkeskolelovens rammer og efter Folkeskolens målsætninger på alle linjer. Undervisningen forbereder eleverne til Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Skole ønsker, at eleverne kan vælge mellem fire linjer. Valget mellem linjerne tilbydes de elever, der forventes at skulle gå i 7. klasse i 2014-2015:

 • Naturfaglig linje

 • International linje

 • Aktiv linje

 • Medie- og kommunikationslinje

 
Indfasningen sker over 3 år.  
 
Målet med at oprette linjeklasserne i udskolingen er at:

 • Styrke motivationen for alle elever, så lysten til at lære bevares

 • Give elever med forskellige interesser en mere tilpasset undervisning – og styrke fagligheden på flere niveauer

 • Give spændende oplevelser af god kvalitet

 • Give eleverne et godt alternativ til et efterskoleophold

 • Ruste alle elever til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse gennem styrket motivation og faglighed

 
Principper for undervisningen på alle linjer:

 • Undervisning i alle almindelige skoledag i overensstemmelse med folkeskoleloven

 • I linjeklasserne ”tones” fagene efter linjen, hvor det er naturligt og muligt

 • Tre ugentlige timer planlægges med særligt linjefokus

 • Ekskursioner, gæstelærere indgår i undervisningen ud fra linjens kendetegn

 • Undervisningen tilrettelægges som et 3 årigt forløb med et fokus på den enkelte linjes kendetegn

 • Forbereder eleverne til Folkeskolens Afgangsprøver

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering: Implementeringen af skolereform i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Britta Andersen og Pia Elgetti

Sagsresume

Orientering om status på implementeringen af skolereformen i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014. Regeringen har fastsat tre overordnede mål for reformen:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social ulighed i forhold til faglige resultater

 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 
Kommunalbestyrelsen skal sikre folkeskolen nogle rammer, som giver eleverne endnu bedre faglige kundskaber og styrker mulighederne for at tage en ungdomsuddannelse. Lærerne skal have efteruddannelse, så de har stærke kompetencer i deres fag, og de skal anvende de bedste undervisningsmetoder og materialer. Der indføres en længere og mere varieret skoledag med det mål, at eleverne trives og kan lide at gå i skole. Der skal således skabes nye samarbejder på tværs af faglige og institutionelle grænser.
 
I forbindelse med indgåelsen af budgetforlig 2014 den 18. september 2013 indgik kommunalbestyrelsen også en aftale om implementering af skolereformen i Herning Kommune.
 
Børne- og Ungeforvaltningens strategi for implementering af skolereformen udfoldes som ”en sag i 4 akter. 1. akt, som vedrørte kommunalbestyrelsens beslutninger i forbindelse med budgetforliget om de økonomiske rammer for skolereformen, er afsluttet. 2. akt. vedrører de rammebeslutninger som Børne- og Familieudvalget skal træffe for at understøtte den lokale implementering af skolereformen på skoler og institutioner. 2. akt er i gang på samme tid som 3. akt, som udfoldes i 2 spor: Det første spor handler om den viden, som lederne i Center for Børn og Lærings område skal have for at kunne igangsætte og forankre det lokale implementeringsarbejde. Dette sker på ekstraordinære ledermøder - ”Mandags Møderne” – via nyhedsbreve, guidelines og de skoleledercamps om skolereformen, som KL har afholdt i efteråret. Det andet spor forfølger den viden, som Børne- og Familieudvalget skal have for at kunne træffe de nødvendige rammebeslutninger. Således nedsættes 7 arbejdsgrupper med repræsentation fra bl.a. skoleledelserne og de faglige organisationer m.fl. som skal kvalitetssikre og give inspiration til den politiske beslutningsproces. 4. akt. handler om skoler og institutioners egen implementering af skolereformen.
 
Der har været afholdt 9 ekstraordinære møder for ledelserne i Center for Børn og Lærings område. Formålet med møderne været at give retningslinjer og inspiration til det lokale arbejde med reformen på skoler og institutioner. Endvidere danner disser møder fundamentet for de 8 arbejdsgrupper (incl. styregruppen), som afleverer deres afrapportering primo marts 2014.

En konsekvens af skolereformen er, at eleverne får en længere skoledag, fordi timetallet øges, og der indføres understøttende undervisning. Dette medfører et behov for at reducere i eller ”flytte” personale fra SFO´er og fritidshjem til skolerne. Herning Kommunes værdisæt på det personalepolitiske område danner afsættet for disse personaletilpasninger. Proceduren for overflytningen af personalet er i gangsat, og den lokale dialog i distrikterne om personaletilpasningen er i gang.
 
En kommunikationsstrategi, som skitser rammerne for dialogen om implementeringen af skolereformen er under udarbejdelse. Herning Kommunes hjemmeside vil være omdrejningspunktet for dialogen med forældre og elever.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at statusorienteringen om skolereformens implementering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Børne- og Familieudvalget betoner at lærerne fortsat inddrages i processen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-467-06 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering: Godkendelse af Børne- og Ungecentret TOFTENs opløsning ved kommunalisering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet 12. juni 2013 fusionen af Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecentret TOFTEN, og at Børne- og Ungecentret TOFTEN som led i fusionen skifter status fra selvejende
institution til kommunal institution.

 

Civilstyrelsen har nu godkendt den selvejende institution Børne- og Ungecentret TOFTENs opløsning ved kommunalisering.

Sagsfremstilling

Civilstyrelsen har tilladt, at den selvejende institution Børne- og Ungecentret TOFTEN opløses ved kommunalisering, jf. bilaget: Brev fra Civilstyrelsen 25.11.13.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-13 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Orientering: Anlægsbevilling til beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Anne Kirstine Kjær, Pia Colstrup, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Den afsluttende beplantning som afrunding på Snejbjerg Ny Skole-projektet indgår ikke i anlægsbudgettet for skolen.
 
Forvaltningen anbefaler, at etape 1 af beplantningen gennemføres som et anlægsprojekt i 2014. Udgifterne afholdes inden for den nuværende driftsramme på  Serviceområde 04 Grønne områder, park i 2013.

Sagsfremstilling

Anlæg af Snejbjerg Ny Skole er i fuld gang. Projektet favner bygningsmassen og nye boldbaner. Som afrunding af anlæggene omkring skole og idrætsfaciliteter, planlægges etablering af et rekreativt areal med skov- og læbeplantning, i alt ca. 8 ha.  Anlægsomkostningerne hertil beløber sig til i alt 458.000 kr. for hele området. Friluftsfaciliteter, som f.eks. stier, er ikke indregnet. Heraf kan de 160.000 kr. findes på parkbudgettet for 2013.
 
Den endelige linjeføring for den nye motorvej vest om Herning er afgørende for afgrænsningen af det rekreative areal vest for skolen. Når linjeføringen er fastlagt, kan beplantningsplanen omkring Snejbjerg Ny Skole lægges helt på plads. Linjeføringen forventes endelig på plads primo 2014, hvorefter plantningen kan igangsættes. Der vil dog skulle beregnes et min. 20 meter arbejdsbælte fra motorvejen, hvor der først kan plantes når motorvejen er færdiganlagt.
 
Som bidrag til de samlede grønne løsninger i og omkring byerne, er der på 2013-budgettet prioriteret grønne midler til at påbegynde plantningen af de rekreative anlæg ved Snejbjerg Ny Skole. Beplantningen omkring de nyetablerede boldbaner prioriteres. Beplantningen udgør ca. en tredjedel af det samlede areal, i alt 2,5 ha og udgør projektets første etape.

 

Der arbejdes videre med projektets 2. etape primo 2014, når linjeføringen på den nye motorvej vest om Herning er fastlagt. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 25. november 2013, pkt. 278:

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til realisering af etape 1 på i alt 160.000 kr. i 2014 til Serviceområde 04, Grønne områder, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften på 160.000 kr. finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 04, Grønne områder i 2013,

 

at den afledte drift på ca. 12.000 kr. årligt fra 2018 afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 04, Grønne områder.Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2013, pkt. 278:

Indstillingen tiltrådt.

Økonomi

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2014 til etape 1 til beplantning og vedligeholdelsesudgifter de første 3 år efter anlæg. Beløbet udgør ca. en tredjedel af anlægsbudgettet for hele området på 458.000 kr.  

 

Til at påbegynde beplantningen i området er der reserveret i alt 160.000 kr. inden for den nuværende driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, Park i 2013.

 

Driftsudgifterne er fra år 4 estimeret til ca. 12.000 kr. for det samlede areal. Driftsudgifterne indeholder ejendomsskat og pleje af beplantningerne. Ejendomsskat udgør knap halvdelen af de årlige driftsudgifter, og afholdes i dag af Idræt. Fremover kan de afledte driftsudgifter på ca. 12.000 kr. årligt afholdes inden for driftsrammen på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Natur.

 

Sagen sendes til Børne- og Familieudvalget til orientering

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø36-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Refusionssag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer