Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. september 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2016-2018, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelsen med budgetlægningen for 2015 - 2018 er det konstateret at Herning Kommune kan være udfordret på budgettet i 2016-2018.

 

Der skal på denne baggrund igangsættes en proces frem til budgetkonferencen i april 2015, hvor de enkelte forvaltninger arbejder med afklaring af de økonomiske vilkår og muligheder.

Sagsfremstilling

Børne - og Familieudvalget skal på nærværende møde indlede drøftelserne om Budgetudfordringerne 2016 -2018, herunder diskutere tilrettelæggelse af processen frem til budgetkonferencen april 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetrammer og udfordringer budget 2016 - 2018 drøftes.

Beslutning

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Forebyggelsesplan, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er en genoptagelse af punkt 90, den 20. august Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og forebyggelsesudvalget.

 

Forebyggelsesudvalget vil 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Forebyggelsesudvalget ønskede derfor en drøftelse af fælles udfordringer på børne- og familieområdet, og hvordan udvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

Sagsfremstilling

På mødet den 20. august drøftede Børne- og Familieudvalget og Forebyggelsesudvalget forskellige fælles udfordringer samt fælles fokuspunkter. På baggrund af mødet er der udarbejdet et notat med 3 udvalgte emner, som der ønskes at arbejde videre med:

 

 • De unges IT vaner på de sociale medier

 • Sund ernæring

 • Fritidsvejledning/fritidspas.

 

Notatet udleveres på mødet.

 

Børne- og Familieudvalget skal på nærværende møde genoptage drøftelserne med henblik på at præcisere formål og indhold.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til fælles fokuspunkter.

Beslutning

Blev drøftet. Børne- og Familieudvalget tilkendegiver over for Forebyggelsesudvalget, at punkt vedrørende IT vaner og sund ernæring/læring med de faldne bemærkninger kan indgå i forebyggelsesarbejdet.

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-4-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Rammeaftale 2015 på det sociale område mv.: Styringsaftale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.
 
Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.  

 

Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på, blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.  

 

Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.    

 

Udkast til Styringsaftale 2015 er lavet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Udkastet forelægges hermed for Børne- og Familieudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.

Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen 15. oktober.  

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.  

Styringsaftale 2015 er lavet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.  

Styringsaftale 2015 er i al væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014. Dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.  

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.  

KKR Midtjylland (KommuneKontaktRådet) har på møde 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.  

Udvikling i taksterne:
Der er enighed om: 

 • At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved at sammenlægge og omlægge tilbud, udvikle nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

 • At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på, blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

 • At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes for at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 • At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, det vil sige driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

 • At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Et eventuelt høringssvar forventes at foreligge inden udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til Styringsaftale 2015.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-6-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fremtidig status for den selvejende daginstitution Børneuniverset i forbindelse med Snejbjerg ny skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneuniverset og Skolebestyrelsen fra Snejbjerg skole fremsender enstemmige indstillinger om institutionens fremtidige status som aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-11 år, en førskolegruppe i lokaler på Snejbjerg ny skole og aftenklub 2 aftner om ugen i samme lokaler.

Børneuniverset vil blive kommunaliseret pr. 1.8.2015, såfremt institutionen kan fortsætte som aldersintegreret daginstitution som beskrevet ovenfor.

Sagsfremstilling

På et fællesmøde mellem Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget den 22. maj 2012 besluttedes, at byggeriet ved Snejbjerg ny skole skal indeholde en SFO, samt at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg tillægges anlægsrammen.

 

Den selvejende daginstitution Børneuniversets fremtidige status i forbindelse med Snejbjerg ny skole har tidligere været forelagt BFU den15.5.2013, hvor beslutningen blev at afvente de politiske drøftelser i forhold til konsekvenser af en eventuel ny skolereform.

  

Fra bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneuniverset er modtaget enstemmig indstilling om

 • At Børneuniverset fortsat vil drive en integreret daginstitution 0-11 år

 • At Børneuniverset vil oprette en førskolegruppe på Snejbjerg ny skole i fritidshjemmets lokaler

 • At Børneuniverset vil have aftenklub 4-6 klasse i 34 uger om året i fritidshjemmets lokaler

 • At Børneuniverset vil blive kommunal daginstitution pr 1.8.2015

 

Bestyrelsen pointerer, at kommunalisering af institutionen forudsætter, at institutionen kan fortsætte som aldersintegreret daginstitution med følgende gruppesammensætning pr. 1.8.2015

 • Vuggestue – Asylgade 1

 • Børnehave – Sydgaden 59

 • Førskolegruppe i fritidshjemmets lokaler på Snejbjerg ny skole hvert år med opstart ca. 1.8. året, før børnene starter i skole

 • Fritidshjem i fritidshjemmets lokaler på Snejbjerg Ny skole

 • Aftenklub 2 aftner om ugen i 34 uger om året (i fritidshjemmets lokaler på Snejbjerg ny skole)

I forlængelse af denne model for fremtidig placering af børn i Børneuniverset vil følgende bygninger kunne afhændes:

 • Drejet 24 – kommunal bygning - har tilhørt den selvejende daginstitution

 • Asylgade 20 – kommunal bygning

 

På møde i Byrådet den 18. juni 2013 er godkendt, at salgsprovenuet fra salget af Drejet 24 skal indarbejdes i anlægsbudgettet for Snejbjerg Ny skole.

 

Skolebestyrelsen på Snejbjerg Skole har enstemmigt tilkendegivet enighed i,

 • At Børneuniverset fortsat vil drive integreret daginstitution 0-11 år

 • At Børneuniverset vil oprette en førskolegruppe på Snejbjerg ny skole i fritidshjemmets lokaler

 • At Børneuniverset vil have aftenklub 4-6 klasse i 34 uger i fritidshjemmets lokaler

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Center for Børn og Læring kan arbejde videre med at implementere en løsning som skitseret
at Børneuniverset bevarer status som aldersintegreret daginstitution for børn i alderen 0-11 år
at Børneuniverset opretter førskolegruppe på Snejbjerg ny skole i fritidshjemmets lokaler
at Børneuniverset vil have aftenklub 4-6 klasse i 34 uger om året i fritidshjemmets lokaler på skolen
at Børneuniverset vil blive kommunaliseret pr. 1.8.2015.
at bygningen Asylgade afhændes

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-7-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Fusion af Daginstitutionen Skovmyren, Ilskov og Daginstitutionen Børneliv, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Fællesbestyrelsen for Ilskov skole og Skovmyren og bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneliv søger om fusion af de 2 institutioner pr. 1.1.2015.

 

Fusionsprocessen vil følge tidligere anvendte model herfor.

 

Der skal ske stillingtagen til den fusionerede institutions fremtidige status.

Sagsfremstilling

Fællesbestyrelsen for Ilskov skole og Skovmyren og bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børneliv har drøftet løsninger for det fremtidige tilbud i Sunds og Ilskov. Der er nedsat en interimbestyrelse bestående af forældre- og medarbejderrepræsentanter fra begge bestyrelser, der indstiller en fusion af de 2 institutioner pr 1.1.2015, såedes der på sigt vil være én skole og én daginstitution i skoledistriktet.

 

Det forudsættes i ansøgningen, at den fusionerede institution vil få status af selvejende.

 

Center for Børn og Læring ønsker Børne- og Familieudvalgets stillingtagen til den fusionerede institutions fremtidige status, hvorvidt den skal være kommunal eller selvejende.  

 

Den fusionerede daginstitution vil være både økonomisk og fagligt bæredygtig.

 

Vedtægtsgrundlag og kontraktindgåelse med den fusionerede daginstitution indgåes i henhold til godkendte standarder herfor pr. 1.1.2015.

 

Der skal i henhold til Lov om Virksomhedsoverdragelse ske virksomhedsoverdragelse af personalet fra den kommunale daginstitution Ilskov Skole og Skovmyren til den fusionerede institution pr. 1.1.2015.

 

Fusionen forventes at være udgiftsneutral for Herning Kommune. Ligesom den fusionerede daginstitution vil modtage børn i samme aldersgrupper som de to nuværende daginstitutioner, hvilket vil sige børn fra vuggestue til udgangen af 4. klasse.

Civilstyrelsen skal forelægges fusionen af de to daginstitutioner pr. 1.1.2015 til godkendelse.

 

Endvidere bemyndiges Herning Kommune til efter gennemført fusion af de nuværende daginstitutioner Skovmyren og Børneliv at iværksætte overførelse af formue, aktiver og bygninger, samt indgåelse af lejemål til den nye fusionerede daginstitution pr. 1.1.2015.

Kontraktindgåelsen vil ikke medføre en merudgift for Herning Kommune , idet driftsudgifterne finansieres indenfor den nuværende budgetmæssige ramme for Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Center for Børn og Læring bemyndiges til at iværksætte proceduren med fusionen pr. 1.1.2015
at Børne- og Familieudvalget drøfter, hvorvidt den fusionerede daginstitution pr. 1.1.2015 skal have status af kommunal eller selvejende.

Beslutning

Det godkendes, at Center for Børn og Læring iværksætter proceduren med fusionen.

 

Hvorvidt den fusionerede instituion skal have status af kommunal eller selvejende afventer Børne- og Familieudvalgets møde i oktober.

 

Sagsnr.: 17.03.08-P00-1-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinansierede område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard og Lone Pedersen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på det takstfinansierede område. Arbejdsgruppen fremlægger nu sine foreløbige resultater med henblik på politisk beslutning af principper og pejlemærker for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 20. august 2014, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål det er, at afdække forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på det takstfinansierede område, som omfatter centerklasserne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen, Skolen på Sønderager og Åmoseskolen.

Arbejdsgruppen indstiller, at en ny model for ressourcetildeling på det takstfinansierede område, skal bygge på følgende hovedprincipper: 

 • Enkelhed

 • Gennemsigtighed

 • Administrativ håndterbarhed

Den nuværende ressourcetildelingsmodel tager afsæt i, at skolernes budgetramme reguleres endeligt medio september, hvorfor skolerne, først kender deres økonomiske ramme ultimo budgetåret. Den nuværende model er baseret på forholdsvis komplekse beregninger, og konkrete aftaler, som indgås i skoleårets løb. Dette medfører, at det ofte er udfordrende for den enkelte skoleledelse, at få klarhed over budgetrammen inden budgetårets udløb, hvor budgettilpasningsmulighederne ligeledes er udløbet.
 
For at sikre skolernes mulighed for at tilrettelægge den økonomiske styring decentralt, anbefaler arbejdsgruppen, at følgende elementer bør indarbejdes i den nye ressourcetildelingsmodel: 

 • Modellen skal understøtte den politiske vision om at skabe helhedstilbud på det takstfinasierede område

 • Modellen skal følge budgetåret, således de decentrale skoleledelser har klarhed over deres budgetramme ved årets start

 • En ny model skal understøtte, at den enkelte skole får størst mulig råderet over det samlede budget, hvor dette er foreneligt med enkel administration og gennemskuelighed

 • Der skal træffes en beslutning omkring skæringsdatoen for, hvornår de decentrale budgetter fastlægges ud fra elevtallet. Fastlæggelsen af skæringsdatoen skal ske ud fra et princip omkring, at datoen skal sikre mindst mulig budgettilpasning efterfølgende

 • Der skal ske en ensretning af ressourcetildelingen for centerskolerne og specialskolen. Modellen skal dog fortsat tage hensyn til, de forskelle der er enhederne imellem – herunder de elevgrupperinger som undervises de respektive steder.

 • Der skal ske en revurdering af de puljer, som forvaltes centralt

 • Der skal udarbejdes et ressourcetildelingsbeløb pr. elev, der tager afsæt i skolens  budgetramme  

 • Ressourcetildelingsbeløbet pr. elev, skal differentieres skolerne imellem. Differentieringen skal understøtte, at skolerne modtager ressourcer, som svarer til tyngden af de enkelte elevgrupper

 • Bygningsrelaterede udgifter og andre faste omkostninger bevilliges som en fast tildeling med afsæt i den enkelte skoles udgiftsniveau

 • Skolefritidsordninger (SFO’er) omfattet af det takstfinansierede område skal medtænkes efter samme principper  

 • Der udarbejdes et administrationsgrundlag for det takstfinansierede område, som beskriver, hvordan den enkelte centerklasserække og specialskole tildeles ressourcer

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens indstilling af principper for det videre arbejde med en ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinasierede område.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.02.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet. Arbejdsgruppen fremlægger nu sine foreløbige resultater med henblik på politisk beslutning af principper og pejlemærker for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform og som følge af Byrådets beslutning om en ny skolestruktur er der behov for en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet i Herning Kommune. De ændrede vilkår og strukturer for folkeskolen betyder, at fordelingen af de økonomiske ressourcer skal tilpasses hertil.
Børne- og Familieudvalget besluttede derfor på sit møde den 20. august 2014, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, hvis formål det er, at afdække forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet.
 
Arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel funderes på tidligere politiske beslutninger – herunder Byrådets beslutninger om implementering af folkeskolereformen i Herning Kommune og den nye skolestruktur. Det medfører, at ressourcer som i disse forlig er øremærkede til forskellige tiltag ikke indgår i den nye ressourcemodel. Centralt afsatte ressourcer, som understøtter det fælles skoleområde, indgår heller ikke i de forskellige scenarier for den fremtidige ressourcetildeling på skoleområdet.
 
Arbejdsgruppen indstiller, at en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, skal bygge på følgende hovedprincipper:
 

 • Den nye model omfatter lønsummen til lærere og børnehaveklasseledere på skolerne. Lønsum til ledere indgår ikke i den nye model

 • Ressourcetildelingen til 10. klasserne indgår ikke i den nye model

 • Rammen for udarbejdelsen af den nye ressourcemodel er det nuværende samlede budget til lønsum til lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2014-15

 • Den nye model skal tilgodese såvel store som små skoler, så alle skoler fortsat kan løse opgaven inden for de rammer som folkeskoleloven udstikker

 • Den nye ressourcemodel skal ses i sammenhæng med økonomisk omfordeling - decentralisering af specialundervisningsmidler

 • Modellen omfatter i første omgang lønsummen til lærere og børnehaveklasseledere på skolerne men udformes således, at der er mulighed for at tilkoble ressourcetildelingen til andre driftsbudgetter inden for skoleområdet

 • I forbindelse med en ny ressourcemodel skal der udarbejdes et nyt administrationsgrundlag til skoleområdet, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan den enkelte skole tildeles ressourcer

 • Den nye model tildeler skolerne ressourcer for et budgetår

 • De konklusioner, som tidligere nedsatte arbejdsgrupper – herunder gruppen som analyserede og evaluerede lønsumsstyringen på skoleområdet – indgår i arbejdet med en ny ressourcemodel.

 
Arbejdsgruppen anbefaler, at der arbejdes videre med 11 konkrete ressourcetildelingsmodeller. 

 1. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev)

 2. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling

 3. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) og en grundtildeling pr. skole

 4. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling og en grundtildeling pr. skole

 5. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret sådan at jo højere elevtal der er på en skole desto lavere elevtakst

 6. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling og differentieret sådan at jo højere elevtal i
  hver gruppe desto lavere elevtakst

 7. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) og en grundtildeling pr. klasse

 8. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling og en grundtildeling pr. klasse

 9. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev), en grundtildeling pr. skole og en grundtildeling pr. klasse

 10. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling, en grundtildeling pr. skole og en grundtildeling pr. klasse

 11. En elevtalsafhængig model (kroner pr. elev) differentieret efter elevtal i indskoling, mellemtrin og udskoling og en grundtildeling pr. skole gradueret efter skolestørrelse således at jo større skole desto mindre grundtildeling.

 
På det fælles samrådsmøde den 2. september 2014 blev forældrerepræsentationen til arbejdsgruppen udpeget. Forældrerepræsentanterne deltager i arbejdsgruppens møder fremadrettet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens indstilling af principper for det videre arbejde med en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Principper for det videre arbejde med økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard, Britta Andersen og Rasmus Dørken

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal analysere forskellige scenarier for en fremtidig økonomisk decentralisering af midlerne til specialundervisning. Arbejdsgruppen fremlægger nu sine foreløbige resultater med henblik på politisk beslutning af principper og pejlemærker for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgsmødet den 4. juni 2014 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere og beskrive forskellige scenarier for en fremtidig økonomisk omfordeling af midlerne til specialundervisning på skoleområdet.


Økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidlerne indgår i Herning Kommunes ”Knæk Kurven”-strategi, der med forskellige inklusionsstrategier som holddeling, differentierede tilbud, enkeltinklusion i normalklasser mv. har medvirket til, at antallet af børn, der modtager et specialundervisningstilbud er faldet.


Med økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler forstås, at skolerne tildeles øgede ressourcer, mens den centrale pulje til specialundervisning, der i dag er placeret i Center for Børn og Læring, reduceres tilsvarende. Til gengæld vil skolerne skulle betale et på forhånd fastlagt beløb, hver gang en elev sendes til et specialtilbud. Eller skolen kan alternativt inkludere eleven for et tilsvarende beløb, da der med den økonomiske decentralisering vil være flere midler på den enkelte skole. Samlet vil skolerne altså gennem det større økonomiske råderum få en større handlefrihed, der kan skabe et potentiale for en endnu højere grad af inklusion.


Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende principper skal ligge til grund for det videre arbejde med konkrete modeller for økonomisk decentralisering af ressourcerne til specialundervisning:

 • Den økonomiske model for omfordeling af specialundervisningsmidler skal sikre at både store og små skolers budgetter ikke belastes for hårdt, ligesom den samlede økonomi på området skal sikres

 • Den økonomiske model tager udgangspunkt i skoledistrikterne, således at specialelever i udgangspunktet tilhører det grundskole- /overbygningsskoledistrikt, som de bor i

 • Den økonomiske model for omfordeling skal på en enkel måde tage højde for, at skolerne har forskellige kontekster og elevsammensætning

 • Størrelsen af det beløb skolen skal betale, når en elev er i specialtilbud, skal fastsættes, så skolerne får økonomisk mulighed for at inkludere så mange elever som muligt, men på et niveau, så det ikke påvirker økonomien på især mindre skoler for voldsomt.

 • Analyserne af modeller for økonomisk omfordeling skal nøje overveje, hvilke centrale midler til specialundervisning (enkeltinklusion, almindelige specialklasser og centerklasser/specialskole), som det er hensigtsmæssigt at omfordele. Ressourcer til den generelle specialundervisning, som skolerne tildeles i forbindelse med skoleårets planlægning indgår i analyserne.

 • Modellen for økonomisk omfordeling vil tage udgangspunkt i det nuværende antal specialelever, og det forudsættes, at børn med særlige behov fortsat vil få skoletilbud, der modsvarer deres pædagogiske behov

 • Analyserne af modeller for økonomisk omfordeling skal tage højde for at børn med særlige behov kan tilgodeses med et skoletilbud så tæt på nærmiljøet som muligt

 • Arbejdet med økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler skal ses i sammenhæng med arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

 • Arbejdet med økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler skal ses i sammenhæng med den nye inklusionsstrategi for Børn og Unge

 • Der skal være en rimelig overgangsperiode i forhold til de konsekvenser omfordelingen af midler vil få for de enkelte skolers budgetter

 • Visitationsprocedurerne til specialtilbud fastlægges, så de sikrer, at skolerne får indflydelse på visitationen af elever fra eget distrikt

 • Analysen af økonomisk omfordeling omfatter udgifterne til specialundervisning. Udgifter til befordring og fritidstilbud til samme gruppe elever er ikke omfattet af analysen.

 
På det fælles samrådsmøde den 2. september 2014 blev forældrerepræsentationen til arbejdsgruppen udpeget. Forældrerepræsentanterne deltager i arbejdsgruppens møder fremadrettet.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens indstilling af principper for det videre arbejde med økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.10-P05-1-14 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Kvalitetsrapport 2013-2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Som en del af folkeskoleloven har der været krav om at kommunerne skulle udarbejde kvalitetsrapporter siden 2006-2007. I Herning Kommune har vi via udfordringsretten benyttet muligheden for kun at udarbejdet Kvalitetsrapporter hvert andet år. Med skolereformen, der trådte i kraft august 2014 er rammerne for udarbejdelsen af kvalitetsrapporter ændret. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år, og skal være politisk behandlet 31. marts i lige år. Der skal ekstra ordinært udarbejdes kvalitetsrapport  med vedtagelse 31. marts 2015 på baggrund af de seneste tilgangelige data, fra undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet i oktober 2014.

 

De områder, der skal dokumentes via Kvalitetsrapporten består dels af data fra ministeriets ledelsessystem, dels data fremstillet i Center for Børn og Læring, på baggrund af ønsker fra Børn og Familieudvalget. Nedenstående sagsfremstilling belyser hvilke data, der skal indgå, samt hvilke data, der kan indgå.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et værktøj, som i Herning Kommune skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen

 

Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveau og opfølgning herpå samt kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

 

 

Kvalitetsrapporten skal indeholde følgende oplysninger om:

 

Karakter ved 9. klasse, samt elevernes karaktergennemsnit på baggrund af socioøkonomiske baggrundsvarialble
dansk
 
matematik
 
bundne prøver: engelsk, fysik/kemi, obligatorisk projekt
resultater af de nationale test
dansk og matematik
 
andelen af gode resultater i læsning og matematik
 
andelen af dårlige resultater i læsning og matematik
overgang til ungdomsuddannelse
uddannelsesstatus ni måneder efetr 9.kl. og 10.kl.
 
andelen af elever, der tre måneder efter 9.kl., der er påbegyndt ungdomsuddannelse
 
andelsen af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9.kl. er påbegyndt ungdomsuddannelse
 
andelen af elever, der forventes af fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9.klasse
resultater om obligatorisk trivselsmåling
 
klager til klagenævnet for specialundervisning
 
fuld kompetencedækning
angives i årene: 14/15, 15/16, 17/18, 19/20
21/22
niveauet for lærernes undervisningskompetencer
inklusionsprocent
andelen af folkeskoleelver i almenundervisningen
 
andelsen

 

Kvalitetsrapporten kan indeholde oplysninger om:

politiske målsætninger
 
arbejdet med de kommunale årsmål
 
elevfravær
 
elevtal, herunder antallet af tosprogede
elevtal pr. årgang/klasse
lærernes kompetenceniveau
resursepersoner
 
skolestørrelser
sprogvurdering
børnehaveklasse
skolereform
understøttende undervisning
 
 
 
den åbne skole
 
sundhed og bevægelse
 
 
 
 

 

Kvalitetsrapporten kan fungere som mål- og resultatstyringsværktøj, der understøtter systematisk evaluering og resultatopfølgning på decentralt og kommunalt niveau og danner grundlag for decentral dialog og kvalitetsudvikling på baggrund af viden om læring, undervisning og ledelse.

Som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handlingsplan, der redegør for de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet, samt en tidsplan for tiltagene og den forventede effekt.

 

Skolerne har hidtil udarbejdet en handleplan hvert år, som opfølgning på kvalitetsrapporten og de politiske mål. Denne handleplan bliver nu en integreret del af kvalitesrapporten, og udarbejdes dermed hvert andet år. Det er tidligere besluttet, at skolelederne vurderer det faglige niveau og sammen med skolebestyrelsen fastlægger handleplanen.

 

Kvatitetsrapporten består fremadrettet af en kommunalrapport med data fra samtlige skoler, samt en handlingsplan for hver skole.

 

Tidsplan:

september 2014

vedtagelse af rammer for kvalitetsrapporten

præsentation af rammerne for skoleledergruppen

oktober - december 2014

skabelonen for kvalitetsrapporten udarbejdet

data indhentes

januar - 2015

skolerne kvalitetssikrer de indkomne data

februar - 2015

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der tages stilling til hvilke "kan" data kvalitetsrapporten skal omfatte
at hver skole udarbejder en handlingsplan på baggrund af skolelederens vurdering af skolens faglige niveau
at kvalitetsrapporten består af én fælles rapport og en bilagssamling med handlingsplaner
at kvalitetsrapporten 31.marts 2015 består af de data, der er tilgængelige i ministeriets ledelsessystem, samt de data Børne -og familieudvalget ønsker udarbejdet.

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Udbygning af Herningsholmskolen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen, Hanne Enghoff

Sagsresume

Ved forliget om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, den 20. maj 2014, aftales det, at Holtbjergskolen lukkes, og skolebørnene flyttes med virkning fra 1. august 2015 til Herningsholmskolen.

 

Forligspartierne forpligter sig til at finde otte millioner kroner til anlæg i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

 

Den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune blev 2. behandlet på ekstraordinært Børne- og Familieudvalgsmøde, den 2. september 2014, og 2. behandlet i Byrådet, den 16. september 2014.

Sagsfremstilling

Overflytningen af Holtbjergskolens børn til Herningsholmskolen udløser et nettolokalebehov på 6 klasseværelser.

Der udløses ikke ekstra klasser på alle 7 årgange, og Herningsholmskolen har seks årgange 0.-6. klasse, med kun to spor.

 

Herningsholmskolen er bygget i 1956 med ombygning og tilbygning af idrætshal i 2005, og musik og håndarbejdslokaler ved idrætshallen i 2011. Skolens fløj mod nord og vest er renoveret i 2008, og senest er der udført renovering af ventilationsanlæget.

 

De nuværende klasselokaler på Herningsholmskolen er typisk 48 m2. Skolen rummer 502 elever i 22 klasser. Der ud over har skolen centerklasser med 68 elever i 8 klasser, samt fritidshjemmet Mejsen og tandklinik. i 2014 er indretning af lærerarbejdspladser påbegyndt.

 

Skolen har udarbejdet et lokaleprogram, hvor man redegør for det lokaleantal man ønsker sig, set i forhold til en modernisering og udbygning til en fuld 3-spor skole.

Aktuelt kan eleverne fra Holtbjergskolen rummes ved en udbygning på 6 klasseværelser. Et stigende elevtal vil give skolen store lokaleudfordringer.

 

Byggeudvalget havde sit første møde, den 12. august 2014, hvor projektet blev gennemgået i detaljer, af en repræsentant fra Kommunale Ejendomme. I mødet deltog ud over skolens ledelse, arbejdsmiljørepræsentant, teknisk serviceleder og en repræsentant fra Center for Børn og Læring.

 

Byggeprogrammet er vedlagt denne sag, og beskriver de 6 lokaler sammen med et samlingsareal. Dette samlingsareal tilgodeser muligheden for senere udbygning, uden at den nuværende investering vil betyde spild. Skolen vil få et samlingsareal, formet som en trappe. Et areal de ikke har nu.

 

Ved mødet blev ledelsens og arbejdsmiljørepræsentantens rolle præciseret, da en udbygning som denne, der foregår inde på skolens område, kræver særlig stor opmærksomhed på sikkerhed for elever og medarbejdere.

 

Da der er tale om en udbygning af skolens areal, skal der afsættes plads til parkeringspladser. Den sydvestlige del af skolens grund er egnet til dette formål.

Økonomi

Byggeudgifterne til ovennævnte byggeri falder i 2015. Ultimo 2014 fremsendes frigivelsessag. Projekteringsudgifter i 2014 betales efter aftale på S12, investeringsoversigt – papirpenge, stednummer: 301085.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd
at Byggeprogram for Herningsholmskolen godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-G01-4-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

De fysiske rammer på Sunds Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Sunds Skole har indsendt en skrivelse ang. de fysiske rammer på Sunds Skole. Henvendelsen er 2-delt:

 1. Den aktuelle situation vedrørende skolens fysiske rammer og den nærmeste fremtid

 2. De fysiske rammer i et fremadrettet perspektiv

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen anfører omkring punkt 1:
Den aktuelle situation:
 
”Med indførelse af skolereformen vil behovet for flere lokaler og ny indretning af læringsrum være udtalt. Vi mangler m2 til undervisning. Vi mangler klasselokaler.
 
Alle lokaler er booket i elevernes skoletid, og kravet om indretning af lærerarbejdspladser har gjort lokalesituationen yderligere vanskelig.
 
De pædagogiske tiltag, som vi med stor entusiasme vil gennemføre fra august, har i hele planlægningsfasen måttet underlægge sig de begrænsninger, vi faktuelt har i forhold til lokaler.
 
Eleverne har krav på en varieret skoledag med aktiviteter, der kræver læringsrum til niveaudeling, enkeltinklusion, holddannelse og bevægelse. Disse lokaler har vi ikke.
 
Et antal af de enkeltinkluderede elever har behov for at kunne koble fra det store fællesskab i visse undervisningssituationer, og skolen har ingen grupperum.
 
I kommende skoleår inddrages nogle af Børnelivs lokaler. Et godt samarbejde med Børneliv gør dette muligt, men lokalerne her er ikke indrettet til undervisning, hvorfor det giver begrænsning af pædagogisk karakter.
 
I indeværende skoleår har vi sagt nej til indtag af elever fra andre skoledistrikter, som gerne vil indskrives i 3. årgang. Disse afvisninger sker, fordi vi ikke har den fornødne plads. Vi mangler klasselokale.
 
I den nærmeste fremtid – dvs. i skoleåret 2015-2016 forudses det, at vi får en linjeklasse yderligere i overbygningen. Vi har således aktuelt brug for yderligere et klasselokale.
 
Skolebestyrelsen ønsker hermed at gøre opmærksom på skolens behov for flere lokaler til undervisning og lokale til lærerforberedelse, så der kan tilbydes hver lærer en arbejdsplads. I øjeblikket indretter vi lærerarbejdspladser i eksisterende undervisningslokale på den måde, at der skal være 2-3 lærere om hver plads.
 
En midlertidig løsning på det aktuelle pladsproblem kunne være opsætning af en pavillon med plads til to klasser.”

 

Omkring punkt 2 fremhæves:
 
”De fysiske rammer i et fremadrettet perspektiv:
 
Skolebestyrelsen har drøftet tanker om opførelse af en ny skole i ”nord”. Tankerne henter inspiration fra ”Børneby i øst”, som i øjeblikket ligger i en forberedende politisk fase.
 
Det er skolebestyrelsens ønske, at forslag om en ny skole i Sunds vil kunne blive genstand for politisk drøftelse, hvor muligheden for at samle alle elever i Sunds, Simmelkær og Ilskov i en nybygget skole med tilhørende SFO blev sat på dagsordenen.”

 

Forvaltningen bemærker, at skolen har indskrevet 22 elever fra Karup området, primært i overbygningens linjeklasser. En del af klasserne er fyldt – og der er endvidere venteliste for elever fra Karup-området.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at forvaltningen undersøger mulighederne for afhjælpning af lokalemanglen ved Sunds Skole og primo 2015 fremlægger forslag til løsning

 

at ventelisteproblematikken for elever i 0. - 6. årgang fra Karup-området søges løst i den nye fælles skole Sunds/Ilskov, der træder i kraft 1. august 2015

 

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til om der skal arbejdes videre med visionerne i det fremafrettede perspektiv.

Beslutning

Indstilling godkendt, idet det bemærkes at Børne- og Familieudvalget på nuværende tidspunkt ikke kan tilslutte sig, at der arbejdes videre med visionerne i det fremadrettede perspektiv.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-2-14 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Arbejdstilsynet påbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Arbejdstilsynets påbud fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling på 5 mio. kr. den 21. juni 2011 pkt. 197 og 39,4 mio. kr. den 31. januar 2012 pkt. 44 fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for Arbejdstilsynets påbud, sted nr. 301057.

 

Anlægsarbejdet har omfattet udbedring af et eller flere AT-påbud på nedenstående skoler:

 

Brændgårdskolen:
Indeklima forbedring ved modernisering af varme- og ventilationsanlægget samt udskiftning af utætte facadeparti.
 
Engbjerg Skolen:
Indeklima forbedring ved modernisering af ventilationsanlægget.
 
Hammerum Skole:
Indeklima forbedring i en del af undervisningslokalerne ved modernisering af ventilationsanlægget.
 
Herningsholmskolen:
Indeklima forbedring ved modernisering af ventilationsanlægget.
 
Højgårdskolen:
Indeklima forbedring ved modernisering af ventilationsanlægget.
 
Kibæk Skole:
Indeklima forbedring i en del af undervisningslokalerne ved montering af ventilationsanlægget.
 
Kølkær Skole:
Sikre indeklimaet ved at udføre skimmelsvampsanering af kælderlokalerne.
 
Lind Skole:
Indeklima forbedring i en del af undervisningslokalerne ved montering af ventilationsanlægget.
 
Sdr. Felding Skole:
Indeklima forbedring ved udskiftning af uhygiejniske gulvbelægninger i gangarealer. Akustikregulering i gymnastiksal ved opsætning af akustikregulerende loftsplader og væg lydabsorbenter.
 
Skolen på Sønderager:
Indeklima forbedring ved modernisering af ventilationsanlægget.
Akustikregulering i gymnastiksalene ved opsætning af akustikregulerende loftsplader og væg lydabsorbenter.
 
Vinding Skole:
Indeklima forbedring i en del af undervisningslokalerne ved montering af ventilationsanlægget.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Godkendelse af Børne- og Familieudvalgets møder i 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af Børne- og Familieudvalgets møder i 2015.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i forbindelse med budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Børne- og Familieudvalget.

 

Alle møder starter kl. 8.30.

 

Onsdag den 21. januar 2015

Onsdag den 25. februar 2015

Onsdag den 18. marts 2015

Onsdag den 15. april 2015

Onsdag den 29. april 2015

Onsdag den 3. juni 2015

Onsdag den 24. juni 2015

Onsdag den 19. august 2015

Onsdag den 16. september 2015

Onsdag den 28. oktober 2015

Onsdag den 25. november 2015

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender mødedatoerne samt mødetidspunkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: ansøgninger til puljen Tidlig indsats - Livslang effekt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har afsat 280 mio. kr. til puljen "Tidlig indsats - Livslang effekt". Børn og Unge søger midler fra puljen.

Sagsfremstilling

Initiativet "Tidlig indsats - Livslang effekt" skal gennem et bredt udbud af indsatser understøtte den tidlige og målrettede forebyggende sociale indsats over for børn og unge. Kommuner kan deltage i initiativet gennem partnerskab med Socialstyrelsen eller selvstændige indsatser.

 

Børn og Unge søger om at blive partnerskabskommune og dermed være med til at udvikle fremtidens indsats for udsatte børn og unge. Som partnerskabskommune skal man være med til at udvikle et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Der søges med udgangspunkt i Sverigesprogrammet.

 

Desuden søges om midler til indsatserne KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported), et forebyggende kursusforløb for plejefamilier, samt De Utrolige År Dagpleje, et forebyggende program, der klæder dagplejerne på til at håndtere børn med begyndende adfærdsproblemer.

 

Derudover overvejer Landsforeningen SIND at søge midler til fælles projekt under frivilligdelen af initiativet. Endelig ansøgning afventes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • På Børne- og Familieudvalgsmødet den 20. august 2014 punkt 94, Privatinstitutionen Børnehuset Lindely ansøger om ændring af børnetal, var der desværre en fejl i indstilling.

  Af sagsfremstillingen fremgik det korrekte, at institutionen søger om ændring til 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn, mens der af indstillingen fremgik 15 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Den beregnede driftsgaranti er korrekt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer