Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. august 2016
Mødested: Natur- og idrætsinstitution Klaretræet, Ollingvej 55, Kibæk

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-3-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om ekspertgruppens inklusionsanbefalinger sammenlignet med kommunens Inklusionsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Fra november 2015 til april 2016 har en ekspertgruppe, nedsat af Ministeriet, foretaget et eftersyn af inklusionsarbejdet i hele landet. Ekspertgruppens eftersyn er resulteret i 97 anbefalinger til inklusionsarbejdet på flere niveauer (Ministerielt-, kommunalpolitisk, institutions/skole-, medarbejder-, elev- og forældreniveau). 40 anbefalinger er rettet mod det ministerielle niveau, mens 57 anbefalinger er rettet mod de 5 resterende niveauer.

 

Disse 57 anbefalinger er blevet sammenlignet med Herning Kommunes Inklusionsstrategi.

Sagsfremstilling

Ved at sammenligne vores kommunale stratgei med ekspertgruppens anbefalinger tegner der sig et billede af, at vi i Herning er godt på vej. Størstedelen af Herning Kommunens anbefalinger og indsatser matcher med ekspertgruppens anbefalinger. For eksempel anbefales det både fra ekspertgruppen og af Herning Kommune, at man ikke bruger betegnelsen 'inklusionsbørn' længere, da det i sig selv har en ekskluderende effekt på børnene.

 

Ekspertgruppen er med til at vise os i Herning, at vi er på rette spor, men også hvor vi med fordel kan sætte endnu mere ind i forhold til inklusionsarbejdet. For eksempel i forhold til børne- og elevinddragelse og lærer- og pædagogsamarbejdet.

 

 • En detaljeret sammenligning mellem ekspertgruppens anbefalinger og Herning Kommunes Inklusionsstrategi er at finde i Bilag 1.
 • Ekspertgruppens 54 anbefalinger til kommunalpolitisk, institutions/skole-, medarbejder-, elev- og forældreniveau er at finde i Bilag 2.

 

Anbefalinger, som blandt andet matcher Hernings Inklusionsstrategi:

 • Betegnelsen inklusionsbørn er i sig selv ekskluderende
 • Der bør være overordnet fokus på den kvalitative inklusion fremfor på den kvantitative inklusion
 • Der skal være en tydelig kommunalpolitisk inklusionsstrategi
 • Der skal være en gennemgående inkluderende pædagogik og kultur i hele institutionen/skolen
 • Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger
 • Der skal være fokus på forældresamarbejdet

 

Desuden har vi i Herning Kommune oprettet HEI-udvalget og et Inklusionskorps, der er med til at inddrage dagtilbud og skoler og understøtte dem i inklusionsarbejdet.

 

Anbefalinger, som der med fordel kan være et øget fokus på fremover i Herning Kommune:

 • Fokus på om alle børn har en positiv voksenrelation
 • Indholdet af elevernes pauser
 • Lærer og pædagogsamarbejdet

 

Minna Vindbjerg deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, idet de tre fokusområder indarbejdes i det videre arbejde.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-3-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om tre implementeringselementer jvf. Inklusionsstrategien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Som et led i implementeringen af Inklusionsstrategien har dagtilbud og skoler besvaret et survey om inklusionsarbejdet (bilag 1 og 2). Surveyundersøgelsen fungerer som en hjælp til dagtilbud og skoler i forhold til at målrette inklusionsarbejdet.

 

Med udgangspunkt i surveyundersøgelsen har alle dagtilbud og skoler udarbejdet en Radiomodel (bilag 3 - En kursus- og efteruddannelsesoversigt for 2016-2020) og en Forandringsmodel (bilag 4 - Beskrivelse af målarbejdet med inklusion i 2016).

Sagsfremstilling

Efter at have samlet alle dagtilbud og skolers surveybesvarelser, radio- og forandringsmodeller, vil følgende temaer blive fremhævet:

 

 • Implementeringsgraden af mindsettet
 • Inddragelsesgraden af forældre
 • Opgørelse over overordnede inklusionsmål for 2016
 • Oversigt over efteruddannelsesønsker i 2016-2020

 

Minna Vindbjerg deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om status på "Projekt indhold i skolereformen" og arbejdet med målbevidst læring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Der er tale om en genoptagelse af punkt 112 fra Børne- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016. 

De seks tovholdere fra projektet ”Indhold i skolereformen” har i skoleåret 2015-2016 sammen med ledere og lærere fra de deltagende skoler arbejdet med målbevidst læring og undervisning. Senest har tovholderne sammen med repræsentanter fra Center for Børn og Læring været i Ontario, Canada for at få inspiration til de kommende års arbejde med det faglige indhold i skolereformen. Børne- og Familieudvalget får hermed en statusorientering på ”Projekt indhold i skolereformen” samt en første pejling på det videre arbejde.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2016-2017 har alle skoler deltaget i et pilotprojekt: ”Indhold i skolereformen”. Ca. 150 lærere, 500 elever og 30 pædagogiske ledere har deltaget i projektet. Projekt ”Indhold i reformen” havde til formål at give alle skoler en vellykket oplevelse med at lede og praktisere målbevidst læring og undervisning.

 

Som led i dette projekt har forvaltningen uddannet seks pædagogiske ledere i teorien bag målbevidst læring og undervisning samt i at kunne være sparringspartnere for de øvrige skoleledere og pædagogiske ledere. Disse pædagogiske ledere omtales som ”tovholdere”, og er fordelt i hvert af de seks ledelsesnetværk. Tovholderne har især haft til opgave at sikre, at de enkelte skolers arbejde med pilotprojektet gennemfører 4 faser, som sikrer at den enkelte skoles arbejde med målbevidst læring og undervisning er relevant og skrider frem.

 

Som led i tovholdernes kompetenceløft arrangerede forvaltningen i samarbejde med VIA en vidensrejse til Ontario, som er forbilledet for den danske folkeskolereform.

 

I Ontario oplevede tovholderne sammen med repræsentanterne for CBL, hvordan læringsmål, blik for elevernes læring og progression og samarbejde om elevernes læring var sat i system og blev praktiseret. Dette gav inspiration for det pædagogiske arbejde på egen skole og i de respektive netværk. Det gav også et indblik i de værktøjer og teorier, som tovholderne er blevet præsenteret for og har arbejdet med igennem skoleåret 2015-2016.

 

Center for Børn og Læring har udarbejdet to notater, som dels giver indsigt i, hvordan inspirationen fra Ontario kan styrke det videre arbejde med skolereformens indhold i Herning Kommune, og dels hvordan målbevidst læring og undervisning kan forstås i den lokale kontekst.

 

Som opfølgning på pkt. 112 om den fortsatte implementering af skolereformen i Herning Kommune fra Børne- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016 får udvalget hermed en statusorientering.

 

Pædagogisk afdelingsleder Mette Yding Olsen, Lundgårdskolen og viceskoleleder Lone Juul Simonsen, Skalmejeskolen samt faglig leder Thomas Binderup, CBL deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-2-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning 30. juni 2016, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Vestergaard

Sagsresume

Forvaltningen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 til behandling i Børne- og Familieudvalget. Budgetopfølgningen skal efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august og i Byrådet den 30. august 2016. 

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsområdet på grundlag af konstateret forbrug pr. 30. juni 2016.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 er nedenfor sammenholdt med korrigeret budget for serviceområderne under Børne- og familieudvalget.

 

 

NB. I afvigelseskolonnen yderst til højre er positive tal mindreudgifter og negative tal er merudgifter.

 

Samlet set forventes pr. 30. juni 2016 et merforbrug på driften på 1,7 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2015. Der er overført 15,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Budgetopfølgningen viser således et forventet forbrug af overførte midler på 17,1mio. kr.

De væsentligste forskydninger på områderne er følgende:

 

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

 

Selvforvaltning:

De decentrale enheder forventer et samlet mindreforbrug på ca. 11 mio. kr. i 2016.

Der er blandt institutionerne et stort ønske om at anvende nogle af de tidligere års opsparede midler, hvilket der dog af hensyn til børn og unges samlede økonomi afventer endelig beslutning.

 

Dagplejen udgør et usikkerhedsmoment, hvor antallet af børn der passes igennem tilskud til privat pasning, er steget betydeligt igennem de sidste par år. Samtidig synes der at være en tendens til, at søgningen mod dagplejen er faldende i forhold til søgningen mod vuggestuer, hvor efterspørgslen er mere konstant. Dette har medført, at dagplejens børnetal er stadig faldende, hvorfor der løbende sker kapacitetsmæssige tilpasninger for området, hvilket kan aflede øgede udgifter.

 

Rammestyring:

Mindreforbruget på centrale konti omfattet af rammestyring forventes at udgøre 3,3 mio. kr. Indeholdt heri er et estimeret overskud på områdets centrale rådighedspulje. Overskuddet på rådighedspuljen forventes at dække de stigende udgifter til lovgivningsbestemte tilskud (søskendepladser og fripladser) samt øgede tilskud til pulje- og privatinstitutioner.

 

Serviceområdet er udfordret af følgende usikkerhedspunkter, som kan påvirke årets resultat:

 • Den kommende reform af dagtilbud, herunder det af ministeren iværksatte udviklingsforløb 'Master for en styrket pædagogisk læreplan'
 • Opstart af Herning-modellen på dagtilbudsområdet, vil kunne give ekstra udgifter til afholdelse og deltagelse i kurser.
 • Imødekommelse af mulighedskatalogets besparelse vedrørende antallet af skoleudsættere.
 • Udgifter afledt af et øget antal SFO-elever i specialiserede tilbud, jævnfør udfordringerne på skoleområdet.

 

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Selvforvaltning:

Skolerne forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2015. Der er iværksat en nærmere undersøgelse af de skoler som indmelder merforbrug, ligesom der er sat et foreløbigt stop for, at skoler med positive genbevillinger kan anvende disse i 2016.

 

Rammestyring:

Mindreforbruget på centrale konti forventes at udgøre 7,7 mio. kr. Ressourcerne er disponeret til vikarudgifter i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling, etablering af ekstra modtageklasser og hold samt centralt disponerede midler til f.eks. sangprofilskoler, som endnu ikke er udlagt til skolerne. Midlerne forventes anvendt til disse formål.

 

Serviceområdet er udfordret af følgende usikkerhedspunkter, som kan påvirke årets resultat:

 • Modtageklasser: der forventes ca. 100 elever mere i modtageklasser i skoleåret 2016/17 end skoleåret før. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andet undersøger mulighederne i de lovgivningsmæssige lempelser, der er indført i forhold til klasse- og holddannelse på tosprogsområdet.
 • Der ses i 2014 og 2015 en stigning i antallet af elever fra Herning Kommune, som benytter kommunens specialiserede skoletilbud. Især indenfor autismediagnoserne ses der en markant stignig i antallet af elever. Der vil, i forbindelse med implementeringen af den nye inklusionsstrategi og omlægning af visitationspraksis, være fokus på at nedbringe antallet af elever fra Herning kommune, som benytter disse forholdsvis dyre tilbud.
 • Der er pt. 15 klagesager under behandling i Klagenævnet for specialundervisning, hvor forældre ønsker deres børn placeret i specialtilbud, i stedet for de nuværende tilbud på almenområdet. Forvaltningen er i tæt dialog med de berørte forældre. Indtil der foreligger et resultat af klagebehandlingen forbliver børnene i de nuværende relevante tilbud.

 

Serviceområde 16 Børn og Familie

Selvforvaltning:

På selvforvaltningsområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

 

Rammestyring:

Der forventes merudgifter for -22,3 mio. kr. i 2016 inkl. overførte midler fra 2015 på -8,8 mio. kr. Specialtilbud forventer dog mindreforbrug på 9,7 mio. kr. mens myndighedsområdet forventer et merforbrug på ca. -32,4 mio. kr. Det forventede merforbrug på myndighedsområdet vedrører hovedsagelig udgifter til plejefamilier, familiebehandling, støttekontaktpersoner og afledte ydelser jvf. § 11 omfattende bl.a. lettere familiebehandling, FFT (Functional Family Therapy) og PMTO (Parent Managemennt Training - Oregon). Til imødegåelse af de store udfordringer, der er på det specialiserede område, arbejder CBF med en balanceplan, hvor der parallelt med udrulningen af det nye mindset der ligger i Herning-modellen, bl.a. gennemføres en kritisk forvaltningsrevision af organiseringen på tilbuddene, udnyttelse af bygningsmassen og indsatserne herunder evidensprogrammerne.

Merforbruget i 2016 forventes at blive mindre end i regnskabet for 2015. Det skyldes bl.a. ændret valg af indsatser jvf. Herning-modellen, hvor der i 2016 forventes færre udgifter end i 2015 til institutionsanbringelser og øget brug af plejefamilier og forebyggende foranstaltninger.

 

Sanktionslovgivningen

Sanktionslovgivningen gør, at kommunerne ikke kan bruge af genbevillingerne, da der så er risiko for, at blive ramt af sanktioner. I Herning Kommune styres sanktionslovens betingelser ved hjælp af Kollegiemodellen, hvor den enkelte direktør har det styringsmæssige ansvar for, at fagudvalget overholder deres ramme for servicedriftsudgifterne. Rammen opgøres som korrigeret budget uden genbevillinger, indtægter fra den centrale refusionsordning og sociale formål . Det forventede regnskab for 2016 på 1.464,8 mio. kr. afviger 18,8 mio. kr. i forhold til rammen for servicedriftsudgifter, som er på 1.446,1 mio. kr. Merforbruget søges såvidt muligt løst ved brug af kollegiemodellen indenfor Børne- og Famileudvalgets ramme.

 

Flygtningeområdet 2016:

Der er på Børn og Ungeområdet er opgjort følgende behov for tilførsel af midler

 

 

De forventede merudgifter på SO 10 og SO12 i 2016 er opgjort på baggrund af faktisk ankomne børn i 2015 med helårsvirkning i 2016 og forventet antal nye i 2016.

 

De forventede merudgifter på SO 20 er skønnet som ekstra lønudgift til sagsbehandling på baggrund af antallet af børn.

 

Der anmodes om tillægsbevilling på 4.054.000 kr. til finansiering af forventede merudgifter. De forventede merudgifter og tilsvarende indtægtsbevilling er indregnet i budgetopfølgningen.

 

 Anlæg:

Under anlægsområdet forventes samlet et mindreforbrug på 42,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Beløbet vedrører bygning af tre nye børnehaver, hvor der først forventes udbetalinger i 2017. Der er overført 43,4 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Økonomi

Tekniske omplaceringer vedrørende driften:

 • Der flyttes udgiftsbevilling vedrørende Det Opsøgende Team (jvf. Børne- og Familieudvalgets beslutning af 8/6 2016, pkt. 99) fra SO. 16 Børn og Familie til SO. 12 Folke- og ungdomsskoler gældende fra 1/7 2016. I 2016 overføres der 240.000 kr. og fra 2017 overføres der årligt 481.000 kr. fra SO. 16 til SO. 12.
 • Der søges overført budget vedrørende skolekonsulentstilling i CBF fra SO. 12 Folke- og ungdomsskoler til SO16 Børn og Familie med 236.000 kr. i 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetopfølgningen for Børn og Unge tages til efterretning og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. august og i Byrådet den 30. august,
at de bevillingsmæssige ændringer, som er beskrevet under punktet Økonomi godkendes,
at der meddeles tillægsbevilling på 1.120.000 kr. til Serviceområde 10, dagtilbud til finansiering af merudgifter til flygtninge,
at der meddeles tillægsbevilling på 2.700.000 kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til finansiering af merudgifter til flygtninge,
at der meddeles tillægsbevilling på 230.000 kr. til Serviceområde 20, Administration til finansiering af merudgifter til flygtninge,
at den samlede tillægsbevilling på 4.050.000 kr. finansieres af de likvide aktiver, under henvisning til det særtilskud som Herning Kommune modtager ekstraordinært fra staten i 2016.

Beslutning

Budgetopfølgningen taget til efterretning og de bevillingsmæssige ændringer indstilles godkendt.

 

Sagsnr.: 29.30.08-P21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

COOL BEANS

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gitte Hæsum

Sagsresume

På Børne- og Familie udvalgsmødet den 4. juni 2014 pkt. 82 projekt med Meyers Madhus, omkring unges madvaner samt undervisning, blev der truffet beslutning om etableringer/opstart af Meyers Madhus/COOL BEANS.

 

Med opstart af COOL BEANS i Herning Kommune i august 2014 var et af målene bl.a at skabe erfaringer med, hvordan løsningen kan integreres i den nye folkeskolereform. Projektet blev startet op i Herning Kommunes fritidstilbud, som består af både skolernes SFO´er og fritidshjem, og vil herefter ved en glidende overgang, indgå i den understøttende undervisning på skolerne. Desuden vil den enkelte dagplejer blive tilbudt deltagelse i projektet.

 

COOL BEANS er et undervisningskoncept, der skal gøre det til den naturligste ting for børn at gå i køkkenet og lave sund mad til sig selv og deres familie. Det er ambitionen, at der kommer ca. 1.500 børn fra Herning Kommmunes fritidstilbud, igennem Madakademiet i løbet af 3 år, og at vi i de efterfølgende år runder 10.000 børn på landsplan.

Sagsfremstilling

COOL BEANS har ifølge de erfaringer vi i Herning Kommune har gjort os hidtil, været en stor succes. Både set i forhold til bl.a. inkluderende formål, men også set i forhold til et sundhedskulturelt perspektiv.

 

I forbindelse med den kommende evaluering af projekt COOL BEANS - er der et tilbud om, at indgå i en proces for, at skitserede og kvalificere en konceptuel retning, der kan tjene til udbredelsen og formidlingen af COOL BEANS i Herning Kommune, såvel som på landsplan.

 

Den ønskede proces skal resulterere i et koncept, som vil kunne udfoldes på flere forskellige måder på forskellige medieplatforme. Herudover vil der blive udarbejdet og skitseret en række mulige, konkrete initiativer.

 

Da der endnu ikke er tilgængelig data på effekten af COOL BEANS forløbet - er hensigten med processen bl.a. at udarbejde en case, der kvalitativt dokumenterer, hvad de, der allerede har gennemgået et COOL BEANS forløb, får ud af det.

Materialet vil være af en sådan kvalitet, at det vil kunne redigeres til forskellige typer out-put: Broadcastes, præsentationsmateriale, små web-film på kommunale sites, del af en større formidlingsindsats og andet, hvis der er et ønske om dette.

Økonomi

 

 Der gøres opmærksom på, at beløbet på de 325.000 kr. ikke dækkes af de til projekt COOL BEANS bevilligede 1.5 millioner kr. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der gives afslag på projektet på grund af økonomien.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-3-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Pladsmæssige udfordringer på Sunds-Ilskov Skole, afdeling Sunds samt i daginstitutionen Børneliv

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Sunds-Ilskov Skole og bestyrelsen ved daginstitutionen Børneliv har fremsendt brev om pladsmæssige udfordringer på Sunds-Ilskov Skole, afdelings Sunds og i daginstitutionen Børneliv.

Sagsfremstilling

I henvendelsen giver bestyrelserne en kortfattet opsummering af udfordringerne samt fælles løsningsforslag på de pladsmæssige problemer som skole og institution ser sig udfordret af i dagligdagen.

 

Udfordringer Sunds-Ilskov Skole, afdeling Sunds - undervisningslokaler:

Sidste efterår blev der til skolen opstillet en pavillon med to klasselokaler. Det var en løsning, som afhjalp et akut behov for flere klasselokaler. I pavillonen er der i øjeblikket to 8. klasser, men det er på ingen måde en optimal løsning. De to klasser er lidt isoleret i forhold til de øvrige overbygningselever, hvilket går ud over det sociale liv i f.eks. frikvarterne. Endvidere er der ikke rindende vand i pavillonen og dermed heller ikke toiletter. Pavillonen har tilmed taget en god del af skolens udenomsareal, noget der ikke er for meget af i forvejen.

 

De aktuelle prognosetal for elever i kommende 8. og 9. klasse har medført, at skolen har set sig nødsaget til at sammenlægge klasser, således at de nuværende fire 7. klasser bliver til tre 8. klasser og de nuværende fire 8. klasser bliver til tre 9. klasser.

Det medfører, at skolens kommende 8. og 9. klasser bliver med 27-28 elever i hver klasse.

 

Klasselokalerne er for det første ikke optimale til at levere gode rammer for undervisning og læring med så mange elever i klassen, og indeklimaet vil blive alvorligt udfordret, hvilket ikke vil kunne undgå at påvirke mulighederne for at fremme elevernes koncentration og indlæringsevne.

 

Flere lokaler i form af undervisningslokaler og/eller mindre grupperum er et stort ønske, så der er steder at være, når klasserne har delehold/to-lærertimer.

 

Skolens kælder:

Skolen har en fugtig kælder, som siden november 2015 har været spærret af, og der er opsat lufttørrere. Skolen har flere gange haft problemer med oversvømmelse, men sidste sommer blev der udskiftet nogle kloakrør, og der har ikke været problemer siden.

 

Kælderen har tidligere været brugt til bl.a. fotolære og glasværksted af både skolen og ungdomsskolen. På det seneste har kælderen fortrinsvis været brugt til opbevaring/depot.

 

Løsningsforslag:

Det er en høj kælder, som kan udnyttes til bl.a. undervisningslokaler. Medlemmer af Børne- og Familieudvalget var på et udvalgsmøde for et par år siden nede og se kælderen og dens muligheder.

 

Et ønskescenarie vil være, at kælderen bliver renoveret og omdannet til 4-5 klasselokaler gerne med skydedøre imellem. Ud over klasselokaler kan arealet endvidere bruges til eksempelvis afvikling af de skriftlige afgangsprøver.

Skolen har i øjeblikket ingen lokaler, hvor afgangseleverne kan sidde sammen, så alle skriftlige prøver afvikles i deres egne respektive klasselokaler.

Et stort fleksibelt lokale vil også være til stor hjælp, når skolen hvert år afvikler forløbet med First Lego League med 7. og 8. klasserne.

 

Der kan graves fri ud i skolegården mod syd, så der kan isættes døre og vinduer og derved få lys ind i lokalerne. Det kan også give mulighed for at skabe nogle elevarbejdspladser i det fri.

En sådan løsning kan både opfylde behovet for flere lokaler, og ikke mindst løse problemet med kælderen på en meningsfuld måde.

 

Udfordring, Sunds-Ilskov Skole - personalerum/lærerværelse:

Personalemæssigt er skolen voldsomt udfordret på grund af manglende plads. Efter sammenlægningen med Ilskov Skole er der godt 60 lærere, pædagoger og ledere. Når alle er samlet, sidder de meget tæt på skolens lærerværelse. Køkken- garderobe- og toiletforhold er ikke tilfredsstillende i forhold til antallet af medarbejdere, f.eks. er der to lærertoiletter.

 

Skolen har et mødelokale med plads til 14 personer. Mødelokalet ligger i forbindelse med skolens kontor, hvilket betyder at når der f. eks skal holdes ledernetværksmøde, skal de sidde i skolens madkundskabslokale eller lignende. Med de mange møder med skolens forskellige samarbejdspartnere og interessenter er det et stort problem, at der ikke er flere muligheder for at afholde møder og samtaler. Som eksempel kan nævnes, at UU-vejlederen er henvist til et lille lokale, hvor også sundhedsplejersken holder til. Det er en større logistikopgave at koordinere mulighederne for skolens samarbejdspartnere i forhold til at være på skolen. Hvis der er sammenfald af møder og besøg af f.eks UU-vejleder og en tale-hørelærer, så er gode råd dyre.

 

Udfordring, Børneliv:

Nye og større mødefaciliteter er også et ønske fra Børneliv, og det vil være en ide at tænke i muligheder for fælles brug og dermed i arealoptimering.

Specielt tænkes på fælles brug af mødelokale, da Børneliv med 4 matrikler fordelt i området har mange personaler, og det er en udfordring at finde lokaler, hvor der er plads.

Desuden mangler der et personalerum/garderoberum for afdelingen i Børneliv, der har til huse på Sunds Skole.

 

Udfordring, Sunds-Ilskov Skole, Børneliv og ungdomsskolen:

Både skole, Børneliv og ungdomsklubben kunne ligeledes bruge et stort værkstedslokale til kreative projekter. Skolens billedkunstlokale ligger langt væk fra indskolingsområdet og lokalet er booket fuldt ud.

 

Løsningsforslag:

Selve grundens størrelse giver ikke ret store muligheder for at bygge til, men en mulig løsning kan være at bygge en etage ovenpå den fløj som huser Børneliv.

Det kan skabe mulighed for et nyt stort personalerum for skolens personale, samt afdeling til Børnelivs personale, og et stort mødelokale, som også kan benyttes af Børneliv. Eventuelt kan der tillige skabes rammer for mindre grupperum/værkstedslokale, som kan benyttes til mange forskellige formål.

 

Udfordring, Sunds-Ilskov Skole - skolens gymnastiksal:

Skolens gamle gymnastiksal er efterhånden i meget dårlig stand. Der er huller i væggen og trægulvet er nu så ringe, at det ikke længere bare kan lakeres en gang årligt. Det skal slibes helt ned eller skiftes ud. Idrætsundervisningen foregår i Sunds Hallen, men det ville være absolut ønskeligt, at skolen kunne benytte gymnastiksalen til bevægelsesaktiviteter, både i undervisningen og i pauserne.

 

Udfordring, Børneliv:

Institutionen Børneliv har en afdeling i tilknytning til skolen. Afdelingen benytter gymnastiksalen hver dag om eftermiddagen, og den skal ses som en nødvendig del af afdelingens samlede bygningsmæssige faciliteter. De ørige afdelinger i Sunds benytter også salen til børnehavebørnene nogle formiddage om ugen, så det vil i høj grad også være i institutionens interesse, at salen bliver renoveret. Byens dagplejere benytter også salen, når der er mulighed for det.

 

En renovering af gymnastiksalen kan være en stor gevinst for ikke bare skolen og institutionen, men også for eksterne interessenter, herunder Ungdomsskolen som deler lokaler med Børneliv.

 

Løsningsforslag:

Gymnastiksalen renoveres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der arbejdes videre med problemstillingen - herunder lokaleoptimering i et samlet skole/dagtilbuds perspektiv i Sunds-Ilskov området.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 81.39.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Uddannelse af ART-trænere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

I efteråret 2015 blev der iværksat et pilotprojekt hvor et hold af medarbejdere fra Kibæk Skole, Brændgårdskolen, Skolen på Sønderager og Vestervangskolen blev uddannet som ART-trænere.

 

Aggressions Erstatnings Træning (betegnet ART) er en gruppe-baseret arbejdsmodel, der bygger på social læringsteori med elementer af psykologisk læringsteori.

 

Evalueringen af pilotprojektet viser, at det giver mening at få uddannet ART-trænere.

 

Der fremlægges et bud på, hvordan dette kan iværksættes på alle folkeskoler i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

ART på skoler skaber grundlag for forandring i elevers adfærd.

Ud fra en forudsætning om, at alle kan sættes i stand til i højere grad at klare og overkomme modgang, konflikter og få en bedre forståelse for såvel egen tilgang som forholdet til andre, arbejdes der med:

 

 • Sociale færdigheder: En række færdigheder er nøje og enkelt beskrevet som 3 – 5 trin. Ved at øve disse sættes deltageren i stand til bedre at kunne håndtere det uforudsete og især få indøvet en adfærd, hvor tanke før handling bliver ens grundlag i kontakten med andre – jævnaldrende som voksne
 • Vredeshåndtering (følelsesregulering): Gennem en detaljeret gennemgang af de ’faser’, der udgør en konflikt eller et sammenstød med andre – og som ofte udløser konflikter – opbygges med elementer af overlæring en selvindsigt og forståelse for andres udfordring med at styre følelser og aggression. Igen er målet, at den enkelte får opbygget en færdighed, der sikrer omtanke før (uhensigtsmæssig) handling.
  Vi har erfaret og er bestyrket i dette gennem kontakt med andre udenlandske trænere, at ART også kan anvendes til børn og unge med tegn på PTSD eller depressive tilstande – vel og mærke, hvis dette også behandles med en målrettet indsats.
 • Moralsk ræsonnering: Ovenstående 2 komponenter kræver som regel omstilling af tankevirksomhed og en vis parathed til at kunne indgå i de nye og for mange anderledes måder at agere på. Det kommer dels gennem de indlagte øvelser, men det kommer også gennem denne komponent, der igennem drøftelser af en række dilemma-historier skærper opmærksomheden. Fokus er derfor på at lytte til andres argumenter og en vis udfordring på egne synspunkter. Trænerne er neutrale og søger gennem forløbet at præsentere andre muligheder. Der arbejdes ikke med normsætning – udover at fremsatte overvejelser omkring behov for at undersøge, omtanke, se på muligheder m.v. fremmes i modsætning til meget bastante udtryk.

 

Der arbejdes i grupper med 4/5 – 6/7 deltagere (nogenlunde jævnaldrende) og hver gruppe har som regel 2 trænere. Et forløb er på 30 gange med 3 sessioner (de ovenfor nævnte komponenter er på 1 gang hver uge) om ugen – det varer altså normalt 10 uger. Det tilrådes at placere forløb således, at der ikke er længere ferier eller andre afbrydelser undervejs.

 

Forløbet i hver session er struktureret. Trænerne præsenterer og demonstrerer f.eks. trinene i en social færdighed, hvorefter deltager øver sig på samme. Der lægges meget vægt på begrebet at træne, idet alle kan have behov for at blive bedre i ens social liv og dette læres nemmest gennem træning. De fleste børn og unge er helt med på, at f.eks. sportsfolk bliver bedre gennem træning.

Der bruges meget humør og påskyndelser gennem positive tilbagemeldinger og direkte belønninger medvirker sammen med den genkendelige struktur til, at motivationen for at deltage vokser undervejs.

 

Det er Hedebocentret der står for uddannelsen af trænere.

ART har siden starten på Hedebocentret for 5 år siden spredt sig til mange steder i Danmark – inspirationen til at gå i gang kommer primært fra Norge. Der er aktuelt 13 instruktører i Danmark, hvoraf de 3 mest erfarne er på Hedebocentret. Instruktører har været igennem en master-uddannelse i Norge og de er på den baggrund i stand til at uddanne trænere.

 

Uddannelsen til ART-træner består normalt af 3 moduler + et praksisforløb.

- Modulerne er bygget således op, at det første med 4 dage rummer introduktion samt træning i at træne sociale færdigheder og vredeshåndtering (følelsesregulering).

- De efterfølgende 3 dage rummer fortsat træning – og inddrager så moralsk ræsonnering. Der vil derudover være oplæg om implementering og den meget vigtige generalisering, - altså opbakning fra alle til at de indlærte færdigheder og den erhvervede viden også anvendes udenfor ’træningslokalet’.

- Sidste modul rummer en praktisk prøve, men er i virkeligheden bygget op på samme måde som de to foregående moduler.

Praksisforløbet på 30 sessioner skal styrke uddannelsens omsætning. Tidsrammen for denne er relativ bred, men skal helst afvikles indenfor samme (skole)år, som uddannelsen foregår i.

 

Center for Børn og Læring foreslår, at der uddannes medarbejdere som ART-trænere på alle kommunes skoler med uddannelse af henholdsvis 2 trænere på hver af de resterende 12 overbygningsskoler og 1 træner på hver af de 11 grundskoler. I alt uddannelse af 35 ART-trænere.

Økonomi

Uddannelsen kan afholdes for 56.000 kr. pr. hold af ca. 12 deltagere. Aktuelt kan de 35 deltagere fordeles på 3 hold x 56.000 kr. = 168.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at eventuel igangsættelse og finansiering af projektet drøftes.

Beslutning

Projektet igangsættes og finansieres af Børne- og Familieudvalgets 1 mio. kroners pulje.

 

Sagsnr.: 18.12.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Oprettelse af ungdomsklubber i Aulum, Haderup og Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Hansen og Annette Bredkjær

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget ønskede på sit møde den 8. juni 2016 at få belyst behovet og mulighederne for etablering af ungdomsklubber i hhv. Aulum, Haderup og Kibæk.

 

CBL præsenterer sammen med UngHerning et oplæg til etablering af ungdomsklubber i de tre byer. Oplægget indeholder også et bud på ressourceforbruget i forbindelse med en evt. etablering af ungdomsklubber.

Sagsfremstilling

CBL og Aulum-Hodsager Skole, Haderup Skole og Kibæk Skole samt UngHerning har gennemført en undersøgelse (survey) blandt forældrene til eleverne i de kommende 7., 8. og 9. klasser for at afdække behovet for en ungdomsklub i de tre områder samt hvilken påvirkning en mindre egenbetaling vil have. Samtidig er der udarbejdet et forslag til etablering af klublokaler på de tre skoler samt et estimat på etableringsomkostningerne. Mulighederne for brug af frivillige i ungdomsklubberne er undersøgt i samarbejde med borgerforeningerne i de tre byer. Slutteligt præsenteres UngHernings forslag til grundlag for ungdomsklubberne samt et økonomisk overslag for hver af de tre klubtilbud.

 

Forslag til ungdomsklub i Aulum

 

Resultat af behovsanalysen, 111 besvarelser:

 

Synes du/I som forældre, at der er behov for en ungdomsklub i Aulum?

 

Hvor ofte vurderer du/I, at jeres barn/børn vil benytte et ungdomsklubtilbud i Aulum?

 

Vil en mindre egenbetaling have betydning for, om jeres barn vil benytte klubtilbuddet?

 

 

Lokaliteter

 • Aulum-Hodsager Skole og UngHerning foreslår, at en ungdomsklub placeres i den tidligere specialcenter på skolen i Aulum. Lokalet er velegnet til formålet og har hensigtsmæssige adgangsforhold. Lokalet skal istandsættes og indrettes til formålet, og en udgift til dette må påregnes.

 

Forslag til ungdomsklub i Haderup

 

Resultat af behovsanalysen, 41 besvarelser:

 

Synes du/I som forældre, at der er behov for en ungdomsklub i Haderup?

 

 

Hvor ofte vurderer du/I, at jeres barn/børn vil benytte et ungdomsklubtilbud i Haderup?

 

 

Vil en mindre egenbetaling have betydning for, om jeres barn vil benytte klubtilbuddet?

 

 

Lokaliteter

 • Haderup Skole og UngHerning foreslår, at en ungdomsklub placeres i et overskydende klasselokale i sammenhæng med overbygningen på Haderup Skole. Lokalet er velegnet til formålet og har en hensigtsmæssig placering i forhold til elevernes daglige færden på skolen. Lokalet skal istandsættes og indrettes til formålet, og en udgift til dette må påregnes.

 

 

Forslag til ungdomsklub i Kibæk

 

Resultatet af behovsanalysen, 81 besvarelser:

 

Synes du/I som forældre, at der er behov for en ungdomsklub i Kibæk?

 

 

Hvor ofte vurderer du/I, at jeres barn/børn vil benytte et ungdomsklubtilbud i Kibæk?

 

Vil en mindre egenbetaling have betydning for, om jeres barn vil benytte klubtilbuddet?

 

 

Lokaliteter

 • Kibæk skole og UngHerning foreslår, at en ungdomsklub placeres i samme bygning som SFO’en. Lokalerne er velegnede til formålet, og placering af en ungdomsklub i samme lokaler som SFO’en, vil medføre en optimeret udnyttelse af lokalerne. Denne løsning vil medføre en mindre udgift til indretning af et lokale til ungemiljø / ungdomsklub.

 

Frivillige i forbindelse med ungdomsklubber

På Børne- og Familieudvalgsmødet d. 8. juni 2016 blev der stillet forslag om brug af frivillige til at dække dele af bemandingen i ungdomsklubberne i hhv. Aulum, Haderup og Kibæk. UngHerning har efterfølgende haft kontakt til borgerforeningerne, og har på baggrund af dette opstillet to former for brug af frivillige.

UngHerning foreslår, at der benyttes unge frivillige i forbindelse med de faste vagter (UFO-projektet), mens frivillige fra lokalområdet benyttes i forbindelse med aktiviteter, både på aftener og i weekender samt ferieaktiviteter.

 

Unge Frivillige Ordning (UFO)

UngHerning har gode erfaringer med unge frivillige, der har fungeret som hjælpere i ungdomsklubberne. De unge der har været frivillige i klubberne, har været mellem ca. 16-18 år. Derudover har UngHerning også haft unge med som frivillige til flere events med vores mobile klub - dette med stor succes.

 

Oplevelsen med de frivillige unge er, at de vokser med ansvaret og tager fat, hvor der er behov. De frivillige unge tilknyttes en mentor, som hjælper og guider - både i forhold til aktiviteter og i forhold til samværet med klubbens brugere. De frivillige unge modtager derudover en ”uddannelse”, hvor de undervises i bl.a. førstehjælp, konflikthåndtering, projektkoordinering, tavshedspligt, underretningspligt mv.

 

Lokale frivillige til aktiviteter

Efter kontakt til borgerforeningerne foreslås det at benytte lokale frivillige kræfter til at arrangere forskellige aktiviteter for / i klubberne. Aktiviteterne skal bygge på de frivilliges interesser, således de unge præsenteres for fritidslivets mange muligheder i deres lokalområde. Målet med de lokale frivillige må være, at fungere som brobyggere mellem unge og fritidslivet - herunder foreningslivet.

 

Grundlag for ungdomsklubber i UngHerning

Finder Børne- og Familieudvalget grundlag for etablering af ungdomsklub i en eller flere af ovenstående byer, vil UngHerning gerne tilbyde at oprette ungdomsklubberne på samme grundlag som de øvrige ungdomsklubber i UngHerning - beskrevet nedenfor.

Ungdomsskoleklubbernes tilbud er for alle kommunens unge. De unge kan benytte klubtilbuddet fra 7. årgang til 18 år. Ungdomsskoleklubberne tilbyder en lang række aktiviteter fordelt over hele året. Fra midten af september til udgangen af april har alle klubber åbent på faste ugentlige aftener, hvor der tilbydes en række faste aktiviteter samt aktiviteter planlagt efter de unges ønsker på stormøderne. Derudover tilbydes en lang række arrangementer, projekter, events, camps, ture mv. i weekender og ferier. UngHerning søger altid at tilpasse tilbuddet til de unges ønsker og behov, og derfor varierer tilbuddet fra sæson til sæson.

 

Den mobile klub i UngHerning består af en campingvogn, som er indrettet til formålet og pakket med aktivitetsgrej og forebyggelsesmaterialer. Den mobile klub turnerer sommeren igennem rundt i kommunen med særlig fokus på områder, hvor behovet er størst.

 

Lovgrundlag for ungdomsskoleklubber i ungHerning:

I henhold til lov om ungdomsskoler § 3 stk. 3 er det op til kommunalbestyrelsen at beslutte, at ungdomsskoletilbuddet i Herning kommune skal omfatte klub-virksomhed.

 

Pædagogisk grundlag:

”Ungdomsskoleklubberne arbejder ud fra en systemisk anerkendende relationspædagogik.”

 

Værdigrundlag:

Ungdomsskoleklubberne bygger på et troværdigt og engageret fællesskab. ”

Overordnet målsætning for ungdomsskoleklubberne:

Ungdomsskoleklubbernes vision er at være en integreret og fuldgyldig brobygger i perioden fra barn til ungdoms-/voksen liv. Ønsket er at sikre glidende overgange mellem ungdomstilbuddene - både internt og eksternt - således at ingen unge bliver tabt undervejs med risiko for social isolation.

 

Ungdomsskoleklubberne vil udbyde et varieret og engageret fritidstilbud til alle unge i Herning kommune, herunder forsøge at integrere de unge i fritidslivets fællesskaber, således at alle unge får et sjovt og udviklende fritidsliv. UngHerning søger altid at facilitere de unge og deres ønsker, for derigennem at motivere til entreprenørskab og aktiv deltagelse i samfundet. Dette er med til at understøtte de unges muligheder for at blive så livskompetente som muligt.

 

Ungdomsskoleklubberne har særlig fokus på den forebyggende indsats, og vil gennem en opsøgende indsats og et stærkt samarbejde med de øvrige aktører på området, være en central medspiller i indsatsen for unge i udsatte positioner. Klubberne er typisk bemandet med 3 medarbejdere pr. åbningsaften, hvoraf den ene har et særligt opsøgende fokus - både i og udenfor klubbens lokaler.

 

Personalets faglige udvikling sikres under dertil tilrettelagte pædagogiske dage, og gennem kompetenceudviklingsprofiler samt løbende videreuddannelse af alle medarbejdere. Ungdomsskoleklubberne vil være et højkvalitets-fritidstilbud, dvs. udvikle målrettede, strukturerede, pædagogiske indsatser med evidens og systematisk sikring af kvaliteten.

 

Strategiske indsatser i ungdomsskoleklubberne:

Ungdomsskoleklubberne arbejder med de til enhver tid gældende indsatsområder for Børn og Unge i Herning Kommune. Det betyder ikke, at der ikke arbejdes med andet, men at disse indsatser vil få særlig udviklingsmæssig bevågenhed. Det er samtidigt vigtigt, at der arbejdes på en sådan måde med disse indsatser, at de også understøtter UngHernings vision og kerneopgave.

 

Indsatsområderne for 2015 -> er:

· Alle skal blive så dygtige som de kan – 95% målsætningen

· Flere inkluderes i almenområdet – 96% målsætningen

 

Det forventes, at ungdomsklubberne vil være klar til opstart pr. 1. januar 2017.

Økonomi

Nedenstående oplæg omkring økonomi for hver af de tre forslag til ungdomsklubber bygger på en bemanding på to lønnede medarbejdere pr. åbningsaften. Dertil forventes at en tredje mand vil være frivillig. Ud over åbningsaftenerne er der medregnet udgifter til aktiviteter i weekender og ferier, og her forudsætter udgiften også at halvdelen af bemandingen, kan dækkes af frivillige.

Argumentet for ovenstående findes i, at der altid skal være ansat personale til stede, således der aldrig opstår tvivl om, hvem der har det pædagogiske ansvar. Både i forhold til at sikre, at aktiviteten underbygger UngHernings- og Herning Kommunes værdier og mål, samt skabe klarhed over hvem der agerer i forhold til situationer, der måtte kræve særlig indsats, eksempelvis i forhold til underretninger, netværksmøder mv. Endeligt vil tilstedeværelsen af ansat personale betyde at frivillige aldrig står alene med de unge, og derved undgås den administrative proces omkring indhentelse af straffe-og børneattest samt forsikringsmæssige usikkerhed om placering af ansvar.

 

 

Udgift 1. år

Udgift efterfølgende år

Udgift til ungdomsklub i Aulum:

-       Årlig driftsudgift v. 2 åbningsaftener

-       Etableringsomkostninger

 

175.000

200.000

 

175.000

Udgift til ungdomsklub i Haderup:

-       Årlig driftsudgift v. 2 åbningsaftener

-       Etableringsomkostninger

 

 

175.000

150.000

 

175.000

Udgift til ungdomsklub i Kibæk:

-       Årlig driftsudgift v. 2 åbningsaftener

-       Etableringsomkostninger

 

175.000

75.000

175.000

I alt:

950.000

525.000

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at UngHerning i dialog med Aulum-Hodsager Skole, Haderup Skole og Kibæk Skole og øvrige lokale aktører arbejder videre med planerne om etablering af ungdomsklubber i henholdsvis Aulum, Haderup og Kibæk,
at samarbejdet mellem UngHerning og de lokale frivilliges indsats i ungdomsklubberne beskrives nærmere,
at finansieringen af de tre ungdomsklubber i henholdsvis Aulum, Haderup og Kibæk medtages i de igangværende forhandlinger om budget 2017.

 

Beslutning

Forvaltningen udarbejder oplæg til etablering af en ungdomsklub med én ugentlig åbningsaften i Haderup indenfor eksisterende budget til ungdomsklub.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Stepping Stones"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om tilskud til "Projekt Stepping Stones - Kursusforløb for familier med børn med handicap". Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

"Stepping Stones" er et evidensbaseret forældreprogram. Programmet har til formål at styrke forældrene i målgruppen i at mestre at have et barn med funktionsnedsættelse og forebygge, at problemer i familien og hos barnet vokser sig større samt begrænse risikoen for, at søskende oplever mistrivsel eller sociale problemer.


Det er et forebyggende program med 4 forskellige moduler, som kan tilbydes familien alt efter behov. Det er et program, der er specielt udviklet til forældre til et barn med funktionsnedsættelse. "Stepping Stones" arbejder på at øge forældrenes mestringsevne ved at give dem strategier, der støtter barnets udvikling i en positiv retning.

 

Programmet har fem overordnede mål:

•       at styrke forældrenes selvtillid, færdigheder og viden om positiv opdragelse

•       at understøtte forældrene i mere positivt samvær med barnet i dagligdagen

•       at forældrene bliver mindre deprimerede, stressede og bekymrede

•       at mindske konflikter forældrene imellem  

•       at mindske forældrenes stress og konflikter i forhold til arbejde og familie

 

Målgruppen er:

•       Forældre til børn på 2-12 år med varige funktionsnedsættelser

•       Som udgangspunkt forældrepar

•       Børnene er ikke nødvendigvis nydiagnosticerede, og er med/uden synlige problemer

•       Familierne er ikke nødvendigvis socialt udsatte – de er blot familier, der har  mindst ét barn med handicap

 

Stepping Stones forankres på HandicapCenter Herning. De første forældre forventes at påbegynde et Stepping Stones-forløb til september. Projektet løber fra 15. juni 2016 til 31. marts 2017. Der kan søges om fornyet deltagelse og tilskud for perioden 1. april - 31. december 2017.

 

SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) evaluerer projektet i samarbejde med de deltagende kommuner.

 

Se også vedlagte projektansøgning (bemærk, at aktivitet 1 udgår af budgettet, da uddannelsen i stedet stilles til rådighed for de deltagende kommuner).

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektåret 15.06.2016 - 31.03.2017 i alt 294.613 kr. De deltagende kommuner vil derudover få stillet uddannelse i Stepping Stones-programmet og materiale tilknyttet programmet til rådighed.

 

Budget: 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt Stepping Stones - Kursusforløb for familier med børn med handicap meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16, Børn og Familie, på 232.423 kr. i 2016 og 62.190 kr. i 2017.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Status på projekterne Between og hygiejneindsatsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf, Pia Elgetti

Sagsresume

På møde i Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2016 behandlede udvalget en status på projekterne Between og hygiejneindsatsen i daginstitutioner og dagplejen i Herning Kommune.

 

For begge projekter gælder at projektperioden, som er finansieret af Forebyggelsesudvalget, udløber ved udgangen af 2016. En status på projekterne sendes til Børne- og Familieudvalget med henblik på en beslutning om indsatsernes eventuelle drift fra 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

På møde i Forebyggelsesudvalget i april 2012 blev det besluttet at igangsætte en forebyggelseshandleplan 2012 – 2014, som skulle afprøve og evaluere en række indsatser til fremme af sundhed og trivsel blandt børn og unge. Enkelte projekter i forebyggelseshandleplan 2012-2014 er videreført i 2015 og 2016. 

 

Between - grupper for børn og unge af forældre med sindslidelse

Børn af forældre med sindslidelse er selv i risiko for at få psykiske udfordringer senere i livet. Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med Børne- og Familiecenter Herning støtte og samtaler i grupper med andre 7 til 17 årige børn og unge samt familiesamtaler.

 

Der er i dag seks grupper (ca. 50 børn). Børnene kommer fra alle sociale lag. Forældrene er psykisk sårbare og har ofte en diagnose. Såfremt børnene selv har en psykiatrisk diagnose vurderes det, om Between er det rette tilbud. I 2015 er 24 børn afsluttet og i 2016 er ni børn afsluttet.

 

Indsatsen er delvis finansieret af Forebyggelsesudvalget med kr. 135.000 årligt i perioden 2013 til 2016.  

 

Pr 1. januar 2017 vil der være 5  aldersinddelte grupper for børn med ca. 8 børn i hver (7-17 år).  Gruppelederne har en tværfaglig baggrund: familieterapeut, pædagoger og sundhedsplejersker. Denne del er indarbejdet i driften i Center for Børn og Forebyggelse og Børne- og Familiecenter Herning.

 

I løbet af efteråret 2016 afsluttes således 1 gruppe af ca. 8 børn, der svarer til det bevillige beløb fra Forebyggelsesudvalget. Der er i maj 2016 påbegyndt en undersøgelse af,  hvilken viden og evidens, som kan danne grundlag for arbejdet med børnegrupper fremadrettet. Der er igangsat et arbejde med at nytænke tilbuddet, således at normalisering til et almindeligt hverdagsliv medtænkes. Det kunne for eksempel være en mulighed, at forældre og deres netværk rustes bedre til at  tale med deres børn om psykisk sygdom.

 

Det vurderes, at Between afhjælper psykisk sårbarhed og socialt udsathed for disse børn, på en sådan måde, at de i langt højere grad mestrer deres dagligdag.

 

Hygiejneindsats 

I projektet har 11 daginstitutioner i 2013, seks i 2014 og seks i 2015 fået konsulentbesøg og faglig bistand fra en hygiejnesygeplejerske. Ud fra observationer og interviews i daginstitutioner blev der udarbejdet en kort rapport til ledelsen med anbefalinger om ændringer. Denne blev fremlagt på personalemøde, hvor fundene præsenteredes med fokus på læring.

 

I 2014 blev to dagplejer i dagplejen udvalgt til observationsbesøg, hvorefter hygiejnesygeplejersken deltog i et personalemøde med ca. 250 dagplejere med henblik på at udbrede anbefalinger og med fokus på læring blandt alle dagplejere.

 

Med henblik på at af- eller bekræfte hygiejneindsatsen betydning i forhold til sygefravær blandt personalet i daginstitutioner og dagplejen i Herning Kommune, blev der i efteråret 2015/foråret 2016 gennemført en undersøgelse af sygefraværet i de deltagende daginstitutioner og dagplejen.

 

Tilbagemeldingerne fra daginstitutionerne og dagplejen giver ikke et entydigt svar. På baggrund af tilbagemeldinger tyder det dog på, at hygiejne er en væsentlig faktor i den samlede strategi til reduktion af sygefravær blandt personalet i daginstitutionerne. 

 

Indsatsen er blevet positivt modtaget blandt ansatte og forældre. I 2016 målrettes indsatsen primært de mindste børn og dagplejen.

 

Indsatsen er finansieret af Forebyggelsesudvalget med kr. 65.000 årligt i perioden 2013 til 2016.

 

Det vurderes, at Hygiejneindsatsen har givet et større forståelse for hvilke indsatser der kan iværksættes i den daglige praksis.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Between fortsætter med 5 grupper, som en del af den almindelig drift i Center for Børn og Forebyggelse,
at fokus på hygiejne indgår i den almene daglige praksis i daginstitutionerne og dagplejen.

Beslutning

Indstillinger tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-6-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Kildebakkens Børnehave

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Maria L. H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Kildebakkens Børnehave.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende Kildebakkens Børnehave, sted nr. 513097.

Byrådet har den 16. september 2014 bevilget kr. 1.296.000 til Kildebakkens Børnehave.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

Opførelse af 49 m2 tilbygning samt mindre ombygninger i den eksisterende institution.

Projektet har givet en udvidelse af institutionen med et grupperum med tilhørende toilet- og garderoberum.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 20.03.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om sangprofilinstitutioner - økonomi

DIR

FOU

BFU

 X

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bodil Lynge Meineche

Sagsresume

Det er den 10. februar 2016 blevet godkendt i Børne- og Familieudvalget, at Center for Børn og Læring arbejder videre med projektet omkring certificerede sangprofilinstitutioner- og skoler.

Sagsfremstilling

Status på projektet er at Den Jyske Sangskole, Herning Musikskole og Ensemble Midtvest (skoledelen) har indgået en aftale om at Dagplejen deltager med 5 legestuegrupper med i alt 25 dagplejere,

Syv dagtilbud deltager – herunder også vuggestuer og fritidstilbud samt fire skoler deltager. Projektet har opstart i 2016.

Projektet vil fokusere på, at udvikle kvaliteten i børn og elevers hverdag og læring, via sang og bevægelse. Herunder at understøtte målsætninger på området.  Metoden er at styrke pædagoger og læreres faglige indsats – primært direkte i praksis, sammen med børn og elever.

 

Der er via Den Jyske Sangskole søgt Nordea-Fonden om en alternativ finansiering af projektdelen indenfor daginstitutionsområdet. Der er blevet bevilget 225.000 kr. fra Nordea-Fonden. Det giver mulighed for at reducere i det beløb Center for Børn og Læring skal bidrage med til Den Jyske Sangskole. Tilskuddet fordeles over projektperioden på følgende vis:

 

2016: 25.000 kr.

2017: 100.000 kr.

2018: 100.000 kr.

 

Det betyder at økonomien for daginstitutioner ser således ud:

 

CBL’s vurdering

2016

2017

2018

Daginstitutioner

Decentralt

100.000

200.000

100.000

Centralt

  75.000

200.000

200.000

I alt

 

175.000

400.000

300.000

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om børnetalsprognose 2017 - 2027

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børnetalsprognosen er udarbejdet for perioden 2017 - 2027 med udgangspunkt i Befolkningsprognosen for Herning Kommune, som blev vedtaget af Byrådet den 17. maj 2016.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for Herning Kommune for 2016 - 2030.

 

Der er i børnetalsprognosen korrigeret på en række områder for at kunne vise udviklingen i børnetallet på dagtilbudsområdet.

 

Der er blandt andet korrigeret for, at alder og pasningstype ikke altid hænger sammen,samt at der er forskel på pasningsprocenten for de enkelte aldersgrupper i de 13 dagtilbudsdistrikter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager Børnetalsprognosen 2017 - 2027 til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om Elev- og klassetalsprognose 2016/2017 - 2023/2024

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. H. Christiansen, Lone Abildskov

Sagsresume

Elevtals- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er udarbejdet for perioden 2016/2017 til 2029/2030 med udgangspunkt i udtræk fra elevadministrationssystemet og i Befolkningsprognosen for Herning Kommune, som blev taget til efterretning af Byrådet den 17. maj 2016.

Sagsfremstilling

Elevtals- og klassetalsprognosen for Herning Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i forventningerne til befolkningsudviklingen i Herning Kommune og de elevsøgemønstre, der har været i skoleårene fra 2013/2014 til 2015/2016.

 

Grunden til, at kommunen ikke alene kan anvende befolkningsprognosens børnetal som grundlag for elevtalsprognosen, er, at udviklingen i børnetallet ikke nødvendigvis er den samme som udviklingen i elevtallet. Årsagerne er, at:

 • Nogle børn går ud af folkeskolen - enten fordi de søger ind på en privat-/friskole eller efterskole
 • Andre børn går i skole i et andet skoledistrikt, end det de bor i
 • Nogle elever går i skole i en anden kommune
 • Herning Kommune modtager elever fra andre kommuner.

 

For at kunne sige noget om udviklingen i elevtallet er det derfor nødvendigt at foretage en række korrektioner på børnetallet. Disse korrektioner samt nogle principper for selve klassedannelsen udgør forudsætningerne for beregningerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager Elevtals- og klasseprognosen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om elevernes trivsel i folkeskolen 2015/2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bodil Lynge Meineche

Sagsresume

Den Nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i foråret 2016. Trivselsmålingerne er indført som et led i Folkeskolereformen og skal give mulighed for at følge op på de politiske mål om, at elevernes trivsel skal øges. Undersøgelsen af elevernes trivsel består af en række spørgsmål som stilles indenfor fire forskellige overordnede indikatorer. Disse kategorier er Social trivsel, Faglig trivsel, Støtte og inspiration i undervsiningen samt Ro og orden.

Sagsfremstilling

Resultaterme fra trivselsundersøgelsen i Herning Kommunes danner grundlag for Herning Kommune, Center for Børn og Lærings arbejde med at tilrettelægge og styrke indsatser der fremmer elevernes trivsel. I den forbindelse indgår de i Centrets kommunale kvalitetsrapport og i de lokale skolers kvalitetsrapporter. Her anvendes resultaterne i trivselsmålingerne til at understøtte elevernes trivsel og undervisningsmiljø på de enkelte skoler samt i de enkelte klasser.

 

I denne fremstilling vises de overordnede resultater for trivselsmålingen for 4.-9. klasse i Herning Kommune, sammenstillet med de nationale tal for trivsel i folkeskolen. Derudover vises Herning kommunes resultater i henhold til sidste års tal. Der er desuden vedlagt et bilag, hvor det kan ses, hvordan tallene er fremstillet og de konkrete tal og resultater kan aflæses grafisk.

 

Herning kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet i Generel skoletrivsel

Herning kommune klarer sig eksemplarisk i forhold til nationale tal i Generel skoletrivesel. De nationale tal for Generel skoletrivsel i 2015/16 ligger på 3,8 hvilket også er tilfældet for Herning kommune, så her er skolerne altså på niveau med landsgennemsnittet.

 

Eleverne trives lidt bedre i Herning kommune inden for Social trivsel samt Ro og orden

Resultaterne viser, at Herning kommune klarer sig godt i forhold til de nationale tal. I forhold til Social trivsel samt Ro og orden ligger elevernes trivsel over landsgennemsnittet. Her ses at Herning kommune scorer 4,2 i Social trivsel hvor landsgennemsnittet er 4,1, så her har Herning et højere resultat på 0,1. I kategorien Ro og orden ses ligeledes, at Herning kommune ligger 0,1 over landsgennemsnittet. Her har Herning en indikator på 3,8 mens landsgennemsnittet er på 3,9. På indikatorerne Faglig trivsel samt Støtte og inspiration er Herning Kommunes resultater de samme som de nationale tal, nemlig 3,8 i Faglig trivsel og 3,3 i Støtte og inspiration.

 

Eleverne trives bedre i Herning i 2015/16 samenlignet med 2014/15

Herning kommunes skoler har et fint resultat i forhold til sidste års målinger. Sammenligner vi dette års resultater med sidste års tal ses en stigning på indikatorerne Social trivsel samt Ro og orden. Her er der en stigning med 0,1 for begge indikatorer, nemlig fra 4,1 til 4,2 på Social trivsel og fra 3,8 til 3,9 i Ro og orden. I forhold til områderne Faglig trivsel samt Støtte og inspiration ses en fastholdelse af sidste års niveau, på henholdsvis 3,8 og 3,3.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning,
at man lokalt arbejder videre med konkrete forbedringsmuligheder.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-16 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Orientering om regelforenklingsforslag

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus Vestergaard Dørken

Sagsresume

Orientering om regelforenklingsforslagene på Børne- og Familieudvalgets område.

Sagsfremstilling

På Budgetkonferencen 25. april 2016 blev Byrådet præsenteret for temaer, som administrationen har indsamlet i forbindelse med processen omkring forenkling.

 

De regelforenklingsforslag, som har med vores område at gøre, og som administrationen i Børn og Unge arbejder videre med nu, kan primært grupperes under følgende overskrifter:

 • Kvalitetsrapporter og dokumentation
 • PPR - sagsgange i forbindelse med indstillinger mv.
 • Elevplaner og handleplaner mv.
 • Tilpasning og optimering af it-systemer og forretningsgange vedr. it-systemer.

 

Alle forslagene, der knytter sig til Børn og Unge, er oplistet i det vedlagte bilag. De forslag, som administrationen arbejder videre med, er markeret med kryds i det grønne felt. Derudover er der nogle forslag, som administrationen kan arbejde videre med senere, samt forslag, som administrationen vurderer, at der ikke skal arbejdes videre med nu. Blandt andet fordi flere af dem vil kræve lovændringer. Disse er markeret med henholdsvis gult og rødt i skemaet. Forslagene er ledsaget af en kommentar. Endelig er der en række opmærksomhedspunkter, som forvaltningen tager til efterretning.

 

Til orientering fremgår det konkrete forslag fra Børne- og Familieudvalget om, ”at styrke borgernes muligheder for at anvende kommunale bygninger i fritiden” ikke af vedlagte skema. Det skyldes, at det er Kultur- og Fritidsforvaltningen som arbejder videre med dette forslag. Forslaget er således ”grønt” på den tilsvarende oversigt, som Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om omstrukturering af omsorgs- og specialtandplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Der orienteres om omstrukturering af omsorgs- og specialtandplejen pr. 1. september 2016.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at omsorgs- og specialtandplejen tilrettelægges så opgaven varetages af et begrænset antal personer. Personalegruppen skal have den fornødne viden og kompetencer til at imødekomme denne patientgruppe, hvilket ofte kræver særlig indsigt i de specielle problemer, som f.eks. begrænset egenomsorg i relation til pasning af egne tænder eller at kunne håndtere de afledte problemer man kan møde hos patienter med forskellige funktionsnedsættelser.

 

Et generationsskifte blandt tandlægerne, gør det nødvendigt med en omorganisering af omsorgs-og specialtandplejen for, at Herning Kommune fortsat kan løse opgaven. Ledelsen vil samle omsorgs- og specialtandplejen hos et team bestående af 2 tandlæger, 2 tandplejere og 7 klinikassistenter en dag om ugen, som skal varetage opgaven i en såkaldt ”Voksentandpleje” pr. 1. september 2016. Klinikken bliver fysisk tilknyttet den nye klinik på Snejbjerg Skole.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap (Omsorgstandpleje) kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Kommunen skal ligeledes tilbyde specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne (Specialtandpleje), der pga. psykisk eller fysik funktionsnedsættelse vanskeligt eller umuligt kan benytte tandpleje hos en praktiserende tandlæge (vedlagt bilag: Omsorgs- og specialtandpleje: målgruppe, indhold og tilbud mm.).

 

Herning Kommunale Tandplejes omsorgs- og specialtandpleje har hidtil haft en decentral struktur, hvor mange medarbejdere varetager opgaver indenfor omsorgstandplejen. Nogle klinikker har meget få omsorgspatienter, men andre har flere. Sammensætning af personaleteamet er også forskelligt.

 

Et generationsskifte blandt tandlægerne hos Herning Kommunale Tandpleje kombineret med den nuværende decentrale struktur, forskellig teamsammensætning og at mange har opgaven, gør det vanskeligt at sikre opgaveløsning fremover. Sundhedsstyrelsen anbefaler derudover, at omsorgs- og specialtandplejen tilrettelægges så opgaven varetages af et begrænset antal personer (specialister).

 

Omstrukturering af omsorgs- og specialtandplejen pr. 1. september 2016

Ledelsen vil samle omsorgs- og specialtandplejen i et voksentandpleje-team bestående af 2 tandlæger, 2 tandplejere og 7 klinikassistenter, som skal varetage denne opgave en dag om ugen. Da der ikke er omsorgs- og specialtandplejepatienter til fuldtidsstillinger inden for nogen af faggrupperne, skal personalet sideløbende indgå i den kommunale tandplejes børne- og ungdomstandpleje.

 

Såvel tandplejere som klinikassistenter bliver involveret i det forebyggende arbejde, der er centralt i omsorgstandplejen, hvor målgruppen har en meget lav eller ingen egenomsorg. Fælles for gruppen af omsorgspatienter er, at de er afhængige af andres hjælp til den personlige hygiejne, herunder mundhygiejne. Dårlig mundhygiejne kan medføre udvikling af tandsygdommme og nedsat livskvalitet, men har også direkte betydning for den almene sundhedstilstand. Det er påvist at dårlig mundhygiejne hos svækkede patienter kan medføre lungebetændelse, lige som det er påvist sammenhæng mellem infektionstilstande i mundhulen, diabetes og hjerte-karsygdomme.  Undersøgelser viser at patienterne med dårlig mundhygiejne, har brug for ekstra hjælp og støtte fra plejepersonalet. Derfor bliver voksentandplejeteamets opgave også, at der sættes ind på at forbedre dette område, med at udvikle et uddannelsesprogram til plejepersonale, løbende evaluere på indsatsen og knytte en tæt kontakt til plejepersonalet på plejecentre, institutioner og i hjemmeplejen.

 

Omsorgstandpleje sker ud fra en tandlægefaglig helhedsvurdering af borgerens ønske om behandling, mulighederne for behandling samt mulighederne for at bevare et godt behandlingsresultat. Der vil fortsat tilbydes omsorgstandpleje i borgernes eget hjem og på tandplejens klinikrum på plejecentre rundt omkring i Herning Kommune. Tilbuddet består af primært udredende besøg, forebyggende tandpleje, protesebehandling og mindre nødbehandlinger. På plejecentrenes klinikrum kan der også udføres mange behandlinger f.eks. fyldninger, tandrensninger og protesebehandlinger. Såfremt behandlingens karakter eller hygiejniske hensyn gør det  nødvendigt, skal behandlingen tilbydes på en specialindrettet klinik.

 

Voksentandplejen bliver fysisk tilknyttet Snejbjerg nye skoletandklinik, da klinikken er ledig/lukket to dage om ugen. Klinikken indrettes til en specialklinik, der opfylder kravene til tilgængelighed og indretning (lift, brede døre, røntgen på klinik, bred patient-stol med hjul. mm). I den specialindrettede klinik foretages undersøgelse og behandling på specialtandplejepatienter, samt patienter fra omsorgstandplejen hvor det vurderes at en nødvendig behandling ikke kan foretages på omsorgstandplejens klinikrum på plejecentrene. I tilfælde hvor der er brug for støtte og lifte til behandlingsstolen samt hjælpe med oplysninger om særlige hensyn, helbred og medicin mm, skal patienten ledsages af personale. Udgifter til transport til klinikken er som nuværende tilbud, og dækkes af patienten.

Udgifterne til indretning af specialklinik afholdes inden for den økonomiske ramme.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-A50-1-16 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om skilsmissefolder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

En udarbejdet skilsmissefolder fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Børn og Unge har udarbejdet en folder til forældre og medarbejdere i Børn og Unge. Folderen er udviklet i psykologgruppen på foranledning af en temadag i SSP-regi, hvor en oplægsholder fra Center for Familieudvikling fortalte om den nyeste viden på området. Da medarbejderne ofte møder disse problematikker i deres arbejde i Børn og Unge er der udarbejdet denne folder, som pædagoger, lærere og øvrige fagpersoner kan bruge som dialogredskab med forældrene som en tidligt forebyggende indsats på almenområdet, og som en måde at arbejde med tidlig opsporing i forhold til de forløb, hvor børnene har det sværest og er i størst risiko for mere langsigtede problemer. Eftersom skilsmisseprocenten på landsplan er høj, er det en ret stor gruppe af børn, der bør være opmærksomhed på.

 

Folderen fortæller om almindelige reaktioner og behov hos børn i tiden efter skilsmissen samt om de eventuelle langvarige negative konsekvenser eller belastninger for barnet. Henvendelsesmuligheder og kommunale tilbud beskrives også i folderen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-3-16 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om indsatser for udsatte familier med ufødte og nyfødte børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Falk Lauritsen

Sagsresume

En tværfaglig arbejdsgruppe har beskrevet det fremtidige arbejde med familier med ufødte og nyfødte børn under 1 år i udsatte positioner eller risiko for at komme det. Strategien for arbejdet bygger på mindsettet i Herningmodellen.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Center for Børn og Forebyggelse og Børne- og Familiecenter Herning (herunder Nordlys) har arbejdet på at beskrive eksisterende og nye indsatser og arbejdsgange i forhold til familier med ufødte og nyfødte børn under 1 år i udsatte positioner eller risiko for at komme det. Se også bilaget "Forandringsteori for familier med ufødte og nyfødte børn i udsatte positioner".

 

Baggrunden for denne beskrivelse er implementeringen af Herningmodellen – Tættere på, godt på vej og lukningen af Nordlys som døgninstitution.

 

Beskrivelsen peger på, at tidlig opsporing i graviditeten, iværksat som en del af sundhedsaftalen, kan betyde at pædagogiske og sundhedsfremmende initiativer og behandlende indsatser kan påbegyndes allerede i graviditeten. Forskning peger på, at en tidlig behandlende indsats allerede i graviditeten kan betyde, at indsatsen efter fødslen er mindre indgribende.

 

Beskrivelsen peger på, at arbejdsfokus skal være i det miljø, forældre og barn befinder sig i. De fagprofessionelle skal være midlertidige relationer for barnet, og der skal arbejdes på at støtte familierne i at kunne agere i et hverdagsmiljø og skabe netværk i lokalområdet.

 

Er der anbringelsesgrundlag skal en grundig afdækning og behandling i graviditeten give bedre forudsætninger for at vurdere forældrekompetencer og omsorgskompetencer. Det skal give mulighed for at sikre barnet med en tidlig anbringelse allerede ved fødslen eller iværksættelse af sikkerhedsplaner. Sikkerhedsplan er et nyt tiltag i Herning kommune og er en omfattende plan med professionel kontrol, terapeutisk arbejde med forældrene og inddragelse af netværk.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om videreførelse af "Sundt Samspil"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Gurli Wolf

Sagsresume

Sundt Samspil er et projekt, der sikrer at alle børn og unge mellem 0 - 18 år med længerevarende eller kronisk somatisk sygdom opspores tidligt og tilbydes bedst muligt behandling af sygdom. Samtidigt understøttes barnets og familiens trivsel og håndtering af sygdom. Især med fokus på børn og unge, som på grund af familiens generelle situation kan være i risiko for ikke at kunne håndtere sygdom.

 

Projektet slutter den 31. december 2016. Med den nye organisering i Center for Børn og Forebyggelse er det planen, at der bruges tid på at implementere projektet det sidste halve år af projektperioden.

Sagsfremstilling

Sundt Samspil er et projekt finansieret af Satspuljemidler. Projektet startede op i 2013 og er berammet til at slutte med udgangen af 2016. Da forløbskoordinator i projektet har opsagt sin stilling med udgangen af maj måned, har styregruppen af ledere fra Sundhed og Ældre, Center for Børn og Forebyggelse og Børneafdelingen (Hospitalsenhed Vest) indstillet til Sundhedsstyrelsen at ændre på projektet allerede nu, og lade projektet implementere i Herningmodellen og dens mindset. Sundhedsstyrelsen har godkendt indstillingen.

Formål med Sundt Samspil er at sikre, at alle børn og unge mellem 0 - 18 år med længerevarende eller kronisk somatisk sygdom opspores tidligt og tilbydes bedst muligt behandling af sygdom. Samtidigt understøttes barnets og familiens trivsel og håndtering af sygdom. Især med fokus på børn og unge, som på grund af familiens generelle situation kan være i risiko for ikke at kunne håndtere sygdom.

Forløbskoordinator har løst de udfordringer, familien har oplevet ved at tilbyde familien en afklarende samtale og afholdt Lærings- og Mestringskurser for familierne. Projektet har også bidraget med kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs af sektorer.

Evaluering: Indtil nu i projektperioden har der været ca. 50 børn og unge pr. år, der har haft behov for en afklarende samtale med henblik på afklaring af behov for hjælp. 16 børn og familier har været på Lærings- og Mestringskursus. Evalueringen har vist, at projektet er værdiskabende for familier og øger deres mestring af sygdom.

Implementering: Sundt samspil organiseres i Center for Børn og Forebyggelse i et struktureret samarbejde mellem socialrådgiver, sundhedsplejersker og administrativ personale. Familierne tilbydes afklarende samtale med henblik på afklaring af deres udfordringer i forhold til mestring af kronisk sygdom og tilbydes et Lærings- og Mestringskursus.

Der afholdes 2 Læring- og Mestringskurser i efteråret. Samtidigt vil der være fokus på, hvordan Lærings- og Mestringskurser fremover kan blive forankret i frivillig- eller patientforeningsregi.

Socialrådgiver og sundhedsplejersker, der kommer til at varetager den afklarende samtale, tilbydes et kursus i afklarende samtale.

Økonomi

Der er 237.000 kr. af det bevilgede beløb tilbage i projektet. De anvendes således i 2. halvår 2016:


Administrativ medarbejder.
Varetage opgaver som modtage henvendelser fra Børneafdeling, praktiserende læge, forældre og andre, journalisering i Novax eller DUBU, dokumenterer og registrerer flowet af børn:

50.000 kr

Sundhedsplejersker
Afklarende samtaler, telefonrådgivning, administration, netværksarbejde, inddragende netværksmøder:

90.000 kr.

Socialrådgiver
Afklarende samtaler, telefonrådgivning, administration, netværksarbejde, inddragende netværksmøder:

97.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Modtaget en revideret investeringsansøgning fra Skalmejegården og Skalmejeskolen om samling af af daginstitutionen samt optimering af fælles lokaleudnyttelse.
 • Høringssvar fra fællesbestyrelsen, Skarrild-Karstoft Landsbycenter
 • Opsamling på tilmelding til Hodsager Skoles 60-års jubilæum - Bo Meldgaard
 •  Byggeriet på Sdr. Felding skole - status

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer