Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 17. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Strukturanalyse på det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resultatet af struktuanalysen på det specialiserede socialområde bliver præsenteret på Byrådets budgetkonference d. 22. april 2013. Inden hovedresultaterne fremlægges for Byrådet, gives der ledere og medarbejdere mulighed for at kommentere analysen på en afslutningskonference d. 21. marts.
 
Hovedresultaterne vil ligeledes blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Strukturanalysen falder i tre hovedfokusområder:

 • Organisering, herunder et forslag til ny organisering af det specialiserede socialområde.

 • Borgerfokus, hvor der er fokus på service, flow, overgange, helhed og sammenhæng i tilbud.

 • Økonomi, hvor der er fokus på en styrings- og ressourcetildelingsmodel, incitamentsstruktur, effektbaseret ressourcetildeling og minimering af ”kassetænkningen” mellem forvaltninger, afdelinger og tilbud.

 
Resultatet af analysen samles sammen i en række anbefalinger overfor Byrådet, som efterfølgende skal udmøntes konkret af de respektive fagudvalg.
 
Der vil på budgetkonference blive præsenteret en rapport, hvor alle resultaterne opsamles. Rapporten falder i 4 dele, en hovedrapport, som opsummerer resultaterne og en delrapport for hvert af hovedfokusområderne, hvor der er en mere detaljeret gennemgang af resultaterne og overvejelserne bag anbefalingerne.
 
Udvalget vil på mødet få præsenteret hovedresultaterne og de anbefalinger der sendes til Byrådet, med henblik på en nærmere drøftelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anbefalingerne drøftes og orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet og orientering taget til efterretning

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Regnskab og overførsler 2012, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regnskab 2012 er nu afsluttet og det samlede resultat for Børne og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 53,8 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på 21 mio. kr. på anlæg.

 

Mindreforbruget på drift er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 35 mio. kr., uforbrugte midler vedr. projekter og takstreguleringspuljer på 14,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige områder på 3,9 mio. kr.

 

Af mindreforbruget på drift søges 49,4 mio. kr. overført til 2013/2014, heraf 1,35 til anlæg og 4,4 mio. kr. søges tilført kassen.

 

Der anmodes endvidere om en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. til dækning af merforbrug på kørselsområdet.

 

Af mindreforbruget på anlæg søges 21 mio. kr. overført til 2013.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for 2012 er skitseret i vedlagte oversigt (bilag 1) 

 

Regnskab 2012 udviser et samlet mindreforbrug for alle serviceområder på i alt 53,8 mio. kr. incl. overførsler fra 2011 med i alt 33,9 mio. kr. Resultatet er således forbedret med knap 20 mio. kr. i regnskabsåret 2012

 

I forbindelse med efterårsopfølgningen pr. 30. september forventedes et mindreforbrug på i alt 12,3 mio. kr. eksl. budgetopfølgningen på SO 10 dagtilbud. Regnskabsresultatet er således 41,5 mio. kr. bedre end opgjort i efteråret. Dette skyldes hovedsageligt

 • Dagtilbud, som i efteråret kun var indregnet med 3 mio. kr. da det ikke var muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser af strukturanalysen før ultimo året mod de nu 19,8 mio. kr.

 • Stor forsigtighed i tilbagemeldinger fra decentrale enheder på SO 12 og SO 16 med 14 mio.kr. mod konstateret 23 mio. kr.

 • Iværksat handleplan for nedbringelse af forventet merforbrug på centrale konti med en forbedring på 8 mio. kr.

 

 

De enkelte områder gennemgås nærmere i nedenstående.

CENTER FOR BØRN OG LÆRING:

SO 10 Dagtilbud:
Udviser samlet et mindreforbrug på 19,8  mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 15,8  mio. kr. overført til 2013 og de resterende midler 3,9 mio.kr. indstilles til at tilgå kassen.

 

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 11,9  mio. kr. og et mindreforbrug på de centrale konti på 7,8 mio. kr.

 

Mindreforbruget på de centrale konti skyldes mange forskellige faktorer, men kan hovedsageligt forklares med, at der i 2012 ikke har været behov for den afsatte pulje til imødegåelse af udsving. I forbindelse med underskuddet i 2010 blev det besluttet at der fremover skulle afsættes midler centralt til imødegåelse af udsving så området ikke var helt så sårbart. Der blev afsat 7 mio. kr. som i 2011 delvist medgik til finansiering af overført merforbrug fra 2010. Det indstilles af 3,9 mio. kr. overføres til anvendelse i 2013 med 3,2 mio.kr. og i 2014 med 0,6 mio. kr.

 

De resterende 3,9 mio. kr. indstilles at skulle tilgå kassen.

 

Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er øget med 7 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2011. Pr. 1. august 2012 blev ny struktur implementeret og det har således været særdeles vanskeligt for såvel decentrale som centrale medarbejdere at følge økonomien i en periode. Dette har hovedsageligt decentralt betydet, at de enkelte ledere (og i høj grad de nye ledere) har udvist ekstraordinær forsigtighed i den løbende drift, som videre har medført en yderligere opsparing på selvforvaltningsaftalerne. 

 

For yderligere bemærkninger til resultatet for SO 10 henvises endvidere til behandlingen af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets møde d. 19. december 2012
 

SO 12, Folke- og ungdomsskoler
Udviser samlet et mindreforbrug på 12,6  mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 12,6 mio. kr. overført, heraf 0,3 mio. kr.  til SO 16 vedr. § 41. Der anmodes ud over den samlede ansøgning om overførsel på folke- og ungdomsskoleområdet om en tillægsbevilling på de i alt 5,1 mio. kr. til dækning af det resterende merforbrug på kørselsudgifter.
 

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 13 mio. kr., 3,4 mio. kr. vedrørende projekter og takstfinansieret område og et merforbrug på centrale konti på 4,1 mio. kr.

 

Merforbruget på centrale konti er sammensat af ikke forbrugte midler til udearealer på 1 mio. kr. og et merforbrug på kørsel på 5,1 mio. kr.  

 

Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er øget med 6,6 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2011. Ved efterårsopfølgningen var den samlede melding fra skolerne et større forbrug af de decentrale midler og som led i handleplanen blev der derfor anmodet om generel tilbageholdenhed for sikring af overførslerne til 2013. Dette er i høj grad lykkedes, hvor skolerne har udvist ansvarlighed overfor det samlede kollegie og har øget opsparingen betydeligt.


Der er i 2012 uforbrugte midler på projekter på  0,3 mio. kr. samt afsat 3,1 mio. kr. til regulering på det takstfinansierede område.

 

 

CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE:

SO 16, Børn og Familie
Udviser samlet et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 20,8
mio. kr. overført til 2012 plus 0,3 fra SO 12. Merindtægter vedr. statsrefusion på særligt dyre enkeltsager 0,5 mio. kr. indstilles til at tilgå kassen.

 

Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 10 mio. kr., afsatte midler vedrørende projekter og takstfinansieret område på 11,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på centrale konti.

Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er øget med 1,4 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2011. Dette skyldes hovedsageligt generel tilbageholdenhed og højere belægning på specialinstitutioner.

Der er i 2012 uforbrugte midler på projekter på 2,7 mio. kr. samt afsat 8,7 mio. kr. til regulering på det takstfinansierede område vedr. regulering regnskab 2011 og 2012 til takstnedsættelse i 2013 og 2014.

I 2012 blev refusionsreglerne på særligt dyre enkeltsager ændret, men efter diverse beregninger blev området ikke fuldt ud reguleret i forhold til beregnet DUT. Det viser sig nu, at der er merindtægter med i alt 0,5 mio.kr. det indstilles derfor at disse skal tilgå kassen. Tilbage er et lille merforbrug på 0,3 mio. kr. på centrale konti.

 

 

ANLÆG:
Samlet udviser anlægssiden et mindreforbrug på 21 mio. kr. Beløbet søges overført til 2013.

Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på:

 

 • SO 10 dagtilbud på  2,4 mio. kr. hovedsageligt vedrørende afsatte midler til strukturanalysen

 • SO 12  folke- og ungdomsskoler på 16,8 mio. kr. hovedsageligt vedrørende forskydninger i betalinger på Snejbjerg Skole grundet vejrlig samt afventning af 1. års gennemgang på Tjørring Skole.

 • SO 16 Børn og Familie på 1,7 mio. kr. på SO 16 vedrørende udvidelse af Tjørringhus

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskab 2012 godkendes med et samlet nettomindreforbrug på 53,8

 

at overførsler drift fra 2012 til 2013 med i alt 47,4 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag

 

at overførsler drift fra 2012 til 2014 med i alt 0,6 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag

 

at der overføres 1,35 mio. kr. fra drift 2012 til anlæg med 0,65 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014

 

at overførsel af uforbrugte anlægsmidler med i alt et mindreforbrug på 21 mio. kr.
indstilles godkendt  jf. vedlagte bilag

 

at 4,4 mio. kr. indstilles til at tilgå til de likvide midler vedr. mindreforbrug i overførslerne på serviceområde 10 samt merindtægter på serviceområde 16

 

at der anmodes om en tillægsbevilling til serviceområde 12 med i alt 5,1 mio. kr. vedr. finansiering af kørselskontor/ besparelse samt merudgifter i 2012.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet det bemærkes at Børne- og Familieudvalget anerkender, at skoler, dagtilbud mf. har udvist stor tilbageholdenhed i forbindelse med overførslerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Opfølgning mål 2012 og udkast til mål 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne R. Rahbek

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal inden den 31. maj fremsende forslag til budget 2014-2017. Som del af budgetmaterialet for 2014 skal indgå forslag til mål og indsatsområder for budget 2014 - 2017. Børne- og Familieudvalget skal i den forbindelse have en orientering omkring målopfølgningen for 2012 samt tage stilling til målformulering for budget 2014.

Sagsfremstilling

Jf. Regnskabsvejledningen for 2011 samt budgetvejledningen for 2014-2017 skal målopfølgningen for 2012 behandles i de enkelte udvalg og sagen indgå i forårsbudgetkonferencen. Børne- og Familieudvalget skal endvidere indlede drøftelser omkring mål og indsatsområder for kommende budgetår.  
Opfølgning på årsmål fra 2012 er vedlagt i bilag.
 
De foregående år har Kvalitetskontrakterne ligeledes skullet behandles. Dette er ikke længere lovpligtigt, hvorfor kvalitetsmålene ikke inkluderes i år.
 
Som afsæt for målene fra 2014, vedlægges her et oplæg til de to målspor som hele Børn og Unge foreslås at understøtte fra 2014 og frem. Der ligges op til en proces, hvor Børne- og Familieudvalget samt administration fremadrettet sammen arbejder indgående med de to spor.
 
Der vil blive orienteret nærmere om de enkelte budgetmål på mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at målopfølgningen for 2012 tages til efterretning
at de to målspor for 2014 godkendes, og at der igangsættes en arbejdsproces omkring de to spor.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Perspektiver budget 2014 - Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetproceduren 2014-2017 skal der for hvert serviceområde udarbejdes et perspektivnotat.

Sagsfremstilling

I følge budgetproceduren for 2014-2017 skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod første budgetkonference afslutte det forgangne år og indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2014. Herunder afdække og udnytte de potentialer, der måtte være for effektiviseringer og afdække væsentlige budgetproblemstillinger.  

 

Arbejdet er opsamlet i såkaldte perspektivnotater for hvert serviceområde, som har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområdet og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2014 og indgår i materialet til første budgetkonference.

 

Vedlagt perspektivnotater for Center for Børn og Forebyggelse (SO 16) samt Center for Børn og Læring (SO 10 og SO 12).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotaterne for serviceområderne 10, 12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder budgetkonference.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-5-05 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Samarbejdsaftale med private daginstitutioner i Herning Kommune.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Center for Børn og Læring ønsker at indgå samarbejdsaftale med de private daginstitutioner i Herning Kommune. I den forbindelse er en tidligere godkendt samarbejdsaftale blevet revideret og fremsendes til godkendelse i Børne- og Famieudvalget.  

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på møde 9. september 2009 godkendt en samarbejdsaftale mellem en privat daginstitution og Herning Kommune. Denne samarbejdsaftale er blevet revideret, og i Center for Børn og Læring ønsker man at indgå samarbejdsaftalen med alle private daginstitutioner i Herning Kommune efter Børne- og Familieudvalgets godkendelse heraf.

 

Der er ikke et lovgivningsmæssigt krav om udarbejdelse af en samarbejdsaftale, men fordelen ved at indgå en sådan aftale er, at konditioner i forbindelse med samarbejdet synliggøres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den reviderede samarbejdsaftale.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-74-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Evaluering af normering af dagplejepædagogerne - Den Kommunale Dagpleje

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Dagplejen er udover tildeling af dagplejepædagog timer efter en nøgletalsmodel tildelt en grundnormering på 37t/uge.

 

Evaluering af denne grundnormering viser, at en tildeling heraf er en forudsætning for en fortsat opgaveløsning af nærmere definerede opgaver.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 1. februar 2012 tildeling af en grundnormering til dagplejepædagoger i Dagplejen på 37 t/uge. Herudover tildeles der dagplejepædagogtimer til Dagplejen på baggrund af en nøgletalsmodel.

 

I Dagplejens ledelse er der sket en evaluering af tildeling af grundnormeringen, og i forlængelse heraf kan det konstateres, at udførelse af nedennævnte opgaver vil være afhængig af en fortsat tildeling af grundnormeringen på 37 t/uge.

 

Det drejer sig om:

 • Betjening som morgenvagt ved sygdom, ferie og lign.

 • Service af gæstehuse

 • Samarbejde og planlægning med TR/AMR

 • Tilsyn med Fritvalgsordninger 2 gange årligt pr. sted

 • Tilsyn med private selvstændige børnepassere

 • Projekter i 2013

 

Cener for Børn og Læring er enig i, at tildeling af en grundnormering på 37t/uge til dagplejepædagoger skal videreføres for at sikre opgavevaretagelsen.

Økonomi

Udgiften til 37t grundnormering/uge finansieres indenfor Serviceområde 10, Dagtilbud.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at tildeling af 37 t grundnormering til Dagplejen ugentligt gøres permanent
at udgiften finansieres indenfor Serviceområde 10, Dagtilbud
at den nyudnævnte ledelse af dagplejen foreligger sin samlede vurdering af området i 2014.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.09.28-P20-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning til projekt Bogkuffert til toårige i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Nyland

Sagsresume

Center for Børn og Læring ansøger om mulighed for udlevering af en Bogkuffert til alle toårige. Udleveringen af Bogkufferten finder sted i samarbejde med Sundhedsplejen og Herning Bibliotek, hvor kufferten pakkes og udleveres.

Sagsfremstilling

Formålet med tiltaget er at øge ordforråd og ordkendskab gennem tidlig indsats hos alle børn i Herning Kommune. Ordforråd og ordkendskab er vigtige parametre for læseudviklingen.

Tiltaget går ud på, at alle toårige i Herning Kommune foræres en lille kuffert med tre velvalgte bøger.

Børnene inviteres ved deres to års fødselsdag til et besøg på Herning Bibliotek. Sundhedsplejerskerne informerer forældrene om, at denne invitation vil komme, og de opfordrer forældrene til at møde op på biblioteket. Ved besøget vil en bibliotekar udlevere kufferten, og anvende tid på samtale med barn og forældre om bibliotekets tilbud til børn. Ligeledes opfordres til nye besøg på biblioteket.

Bøgerne i kufferten skal anvendes til forældrenes oplæsning med børnene og som udgangspunkt for samtale. Der sættes bevidst fokus på udvikling af barnets ordkendskab. Det gøres ved, at barnet er aktivt, for eksempel gætter på den videre handling, formulerer sig om indholdet og snakker med den voksne om ord, det ikke forstår betydningen af.


I kufferten ligger også en lille folder til forældrene med anvisninger til, hvorledes bogen skal læses med barnet, og hvorledes man kan arbejde med ordforrådet i den enkelte bog. Der ligger ligeledes en huskeseddel som bogmærke med gode råd til læsningen generelt udarbejdet af medarbejdere i Center for Børn og Læring og Center for Børn og Forebyggelse.

Økonomi

Kufferterne pakkes på Herning Bibliotek inden for deres opgaveportefølje.
Center for Børn og Læring financierer 300.000 kr. indenfor tidlig indsats på serviceområde 10, dagtilbud til indkøb af bøger og kufferter til ca. 1000 børn pr. år.
Der søges finansiering via Herning Kommunes Innovationspris 2013. Hvis ansøgningen imødekommes fratrækkes beløbet med 50.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projektet iværksættes for de børn, der fylder to år i 2014
at projektet fortsætter i årene fremover
at projektet evalueres efter et år.

Beslutning

Godkendt.

 

Børne- og Familieudvalget anbefaler desuden projektet til Herning Kommunes innovationspris.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.14-S00-1-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2013. Sammenfattende viser opfølgningen et forventet merforbrug på driften med i alt 24,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts ekskl. genbevillinger.

 

Merforbruget skyldes hovedsageligt en forventet likviditetsforskydning på i gangværende projekter med ekstern finansiering (fra ministerier, fonde m.v.) og takstreguleringer vedr. tidligere år, et ansøgt forbrug af overførsler fra 2012 som endnu ikke er indregnet/godkendt  samt et forventet merforbrug på driften vedr. anbringelsesområdet og kørselsområdet

 

Der vurderes ikke at være behov for korrigerende handlinger på nuværende tidspunkt og der følges op i forbindelse med halvårsregnskabet efter behandling af overførselssagen 

Vedrørende anlæg forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 12,9 mio. kr. ekskl. overførsler.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: drift, anlæg og budgetomplaceringer.  

 

Drift:

Samlet forventes pr. 31. marts 2013 et forventet merforbrug på driften på 24,3 mio. kr. heraf er knap 8 mio. kr. et konkret forventet merforbrug på driften mens det resterende merforbrug vedrører opgjorte likviditetsforskydninger mellem årene. For de konkrete afvigelser på de enkelte områder henvises til vedlagte økonomiinfo og bemærkninger.

 

De væsentligste afvigelser er:

 • 2,7 mio.kr. likviditetsforskydning på projekter med ekstern finansiering. Det drejer sig om projekter der er videreført fra tidligere med anmodning om overførsel af midler fra 2012.

 • 4,4 mio. kr. likviditetsforskydning på takstpuljer/reguleringer, som følge af takstnedsættelser p.g.a. overskud tidligere år, specialtilbud

 • 3 mio. kr. forventet merforbrug på Anbringelsesområdet på 3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en større stigning i antallet af tvangssager.

 • 4,7 mio. kr. forventet merforbrug på kørsel. Der er heri indregnet en forventet besparelse på 2 mio. kr. omkring optimering af løs-kørsel mv. Der er herudover ikke taget højde for eventuelle særlige udfordringer i 2013 eller forventet effekt på i brugtagning af kørselskoordineringssystemet. Der orienteres nærmere på mødet.

 • 8 mio. kr. Ansøgt forbrug af overførsler. Indgår på nuværende tidspunkt som merforbrug, da overførslerne endnu ikke er godkendt. Følges op ved halvårsregnskabet   

 

Projekter og takstfinansierede puljer

Der forventes en samlet likviditetsforskydning på 7,1 mio. kr. vedr. projekter og takstfinansierede puljer. Det skal bemærkes, at der kan være en forventning om (som det er set i tidligere år) at den forventede likviditetsforskydning til en vis grad udlignes i løbet af året.

Opgørelsen her ved året start består af de forbrug der konkret kendes, projektmidler der er søgt overført fra 2012, som skal anvendes i 2013 og kendte mindreindtægter som følge af konkrete takstnedsættelser fra tidligere.

Det er derimod meget vanskeligt på dette tidlige tidspunkt at skønne om der i året kommer nye projekter eller genereres nye overskud på takstregnskaber.  Det er derfor med et vist forbehold, at der forventes en forskydning af denne størrelse.

 

Anbringelsesområdet
Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3 mio. kr. vedr. anbringelsesområdet. Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der er en markant stigning i antallet af  tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser. Ved tvangsanbringelser bliver anbringelsesperioden længere da Barnets Reform ligger op til en større kontinuitet i anbringelsen set fra barnets perspektiv. Samtidig betyder det også flere ressourcer til overvåget samvær og kontaktperson til børn og forældre. Antallet af aktive tvangsanbringelser er steget fra 25 ultimo 2011 til 41 ultimo 2012. Merudgifter på grund af stigningen i tvangssager forventes at blive ca. 2 mio. kr.

 

Derudover forventes en anket domssag vedrørende en af vore unge på sikret institution, at kunne komme til at koste os ca. 1 mio. kr. ekstra, da der er uenighed om, hvorvidt betaling overgår fra Herning Kommune til Kriminalforsorgen når personen fylder 18 år.

 

Det forventede merforbrug giver ikke anledning til fremsættelse af decideret handleplan med nye korrigerende handlinger, idet de løbende opfølgninger løbende giver anledning til at korrigere og handle. Udgiftspresset de sidste år har betydet ,at der i Center for Børn og Forebyggelse er et meget tæt og kontinuerligt fokus på sammenhængen mellem forventet regnskab og besluttede budget med det mål at have så god en økonomistyring som mulig. Budgetopfølgningen pr. 31. marts har bl.a givet anledning til:
 
- at der er stærk fokus på at få igangsat "Sveriges projektet" så godt som muligt, så de lovede økonomiske gevinster indfries
- at der to gange om året bliver iværksat en gennemgang af samtlige dyre foranstaltninger ( alle anbringelser, dyre aflastninger, dyre forebyggende tiltag m.v.) med virkning af den pågældende rådgiver, temaleder, afdelingsleder samt en controller fra Center for Udvikling og Økonomi
- at der igangsættes en undersøgelse af om nogle støtte/kontaktopgaver kan igangsættes som mentorordninger, hvor der både er en økonomisk gevinst (50% statsrefusion) samt en større fokus på fremtidig uddannelse og beskæftigelse
- at der sættes fokus på om familiebehandlingen i Herning kan effektviseres

 

Ansøgning om forbrug af overførte midler

I forbindelse med overførselssagen er der ansøgt om at anvende 8 mio. kr. udover det vedtagne budget i 2013. (se regnskabssag) I budgetopfølgningen antages det at de 8 mio. kr. anvendes og dette giver derfor et tilsvarende merforbrug i talmaterialet.

Der følges op i forbindelse med halvårsregnskabet, hvor overførelsessagen er færdigbehandlet.

 

Selvforvaltningsaftaler
I forbindelse med årets 3 politiske budgetopfølgninger inddrages de decentrale enheder, hvor de skal melde ind med årets forventede mer- el. mindreforbrug. Her ved årets første politiske budgetopfølgning er der mange ubekendte faktorer (overførsler, elevtal mv.) og et begrænset konkret forbrug at vurdere på. Der sker derfor altid en kvalificering centralt i forhold til udgiftsmønstre, evt. lovændringer, kommende budgetomplaceringer mv.

Tilbagemeldingerne i forbindelse med denne budgetopfølgning synes igen at være meget forsigtige og der kan være en forventning om, at budgetterne samlet set holder på de decentrale enheder ekskl. overførsler. Opgørelserne på de enkelte serviceområder er i høj grad tro mod de konkrete tilbagemeldinger og det endelige resultat for 2013 må derfor forventes at blive bedre end nuværende melding.

  

Anlæg:

Der er samlet et korrigeret budget pr. 31. marts på 51,2 mio. kr. på anlæg. Der forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr. Merforbruget vedrører overførte midler fra 2012. Det forventede anlægsregnskab for 2013 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af vedlagte økonomiinfo skema.  

 

Budgetomplaceringer:

Der anmodes om følgende tekniske omplaceringer

 • Flytning af budget fra anlæg ( 514.099) til drift SO 10, dagtilbud med i alt 304.000 kr. fra 2013 og frem. Det drejer sig om en anlægspulje der anvendes til mindre opgaver og hvor flytningen vil lette administrationen af midlerne betydeligt.

 • 975.000 kr. afsat på SO 10 til Knæk kurven flyttes til SO 16 til finansiering af ansættelse af personale i PPR, der skal varetage uddannelse i evidensbaserede metoder

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der fortages tekniske budgetomplaceringer jf. ovenstående med flytning af anlægsmidler til drift serviceområde 10, dagtilbud for børn. Budgetomplaceringen vedrører stednr. 514.099. Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder med i alt 304.000 kr. 2013 og frem samt flyttes 975.000 kr. fra SO 10 til SO 16
at der meddeles tillægsbevilling med i alt 263.000 kr. til fri- og efterskoler i henhold til demografireguleringsreglerne for 2013
at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj 2012 og i Byrådet den 14. maj 2012.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.17-P27-752-11 Sagsbehandler: Ole Thorn Madsen  

Udvidelse af intern skole hos Fonden Sparta indtil 25 elever

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sven Nørgaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 16. december 2009 oprettelsen af det socialpædagogiske opholdssted Sparta i Haderup.


På mødet den 26. maj 2010 godkendte Børne- og Familieudvalget oprettelse af intern skole med indtil 4 elever på adressen Nørregade 5, 7540 Haderup. Denne godkendelse blev givet under forudsætning af, at eleverne ikke kunne undervises på Haderup Skole.
Efter en PPR-gennemgang af elevgruppen, kunne man ikke anbefale, at de unge på opholdsstedet blev undervist på den lokale folkeskole. Elevgruppens pædagogisk/psykologiske profil er i dag den samme som dengang.
 
Fonden Sparta blev på Børne- og Familieudvalgsmødet d. 18. april 2012 godkendt til at udvide den interne skole til 18 pladser.
Udover Nørregade 5, Haderup er Fredbovej 21, Sunds og Sunds Hovedgade 66A, Sunds nu godkendt til undervisningsformål.

Sagsfremstilling

Fonden Sparta, der er et socialpædagogisk opholdssted, har ansøgt om at udvide sin interne skole fra 18 pladser til 25 pladser. Undervisningen kan indtil nu finde sted på tre adresser. - Nørregade 5, 7540 Haderup med indtil 4 elever af gangen. - Fredbovej 21, 7451 Sunds med indtil 9 elever af gangen. - Sunds Hovedgade 66A, 7451 Sunds med indtil 2 elever af gangen.


Der kan samlet set gennemføres undervisning af indtil 18 elever på opholdsstedets tre undervisningssteder, da undervisningen gennemføres på hold, på forskellige tidspunkter hen over dagen.

 

Fonden Sparta ønsker nu at samle den største del af sine undervisningsaktiviteter i mere egnede lokaler, nemlig en tidligere friskolebygning på Sebbesandevej 5, Tjørring, 7400 Herning. Der søges samtidig om en udvidelse af den interne skole fra 18 til 25 elever.

Opholdsdelen er godkendt til 25 pladser, og man ønsker at bringe antallet af pladser på intern skole op på et tilsvarende antal. Den nye skolebygning vil samtidig tilgodese ønsket om at kunne praktisere en mere økonomisk brug af de ressourcer, der anvendes på skoledriften.

 

Siden ansøgningen om udvidelsen blev indsendt, 19. november 2012, har man arbejdet på at opnå ibrugtagningstilladelse til undervisningsformål for Sebbesandevej 5.


Godkendelse af den interne skole sker i henhold til Folkeskolelovens § 22 stk. 5 og 6, jf. BEK nr. 885 af 07. juli 2010: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk virksomhed. § 18 om at undervisningen i 1-10. klassetrin varetages af lærere, der gennem uddannelse eller særlig erfaring har tilegnet sig de fornødne forudsætninger, eller (Stk. 3) kan varetages af personer med forudsætninger for opgaven. § 19 Henvisning af et barn eller ung til et anbringelsessted er betinget af, at der er indgået overenskomst om undervisningens omfang, indhold og tilrettelæggelse.
 
Overenskomsten skal mindst omfatte følgende: 1) Læse- og timeplaner. 2) Personalets kvalifikationer. 3) Tilsynsfunktionen og dens indhold. 4) Den pædagogisk-psykologiske betjening. 5) Budgettet for undervisningen og aflæggelse af regnskab. 6) Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever.


Tilsynsfunktionen skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.
Det regelmæssige tilsyn med undervisningen ved en intern skole varetages i et samarbejde mellem Børn og Unge forvaltningen, Teknisk forvaltning (bygningsmyndigheden) og leder af PPR.   Tilsynet tager udgangspunkt i Folkeskoleloven (VEJ nr. 9319 af 26. juni 2009)Vejledning om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Vejledningen præciserer, at folkeskolelovens regler om fag, timer, test og afgangsprøver også glæder for undervisningen af børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Intern skole kan ikke afholde afgangsprøver. Fonden Sparta skal derfor sikre, at eleverne tilmeldes folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasseprøve ved en skole med prøveret.
 
Tilsynet planlægges og gennemføres med baggrund i Undervisningsministeriets manual 1031 af 11. februar 2010. 
Målgruppen for den interne skole er alene unge med bopæl på opholdsstedet. Unge som er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker.

I den interne skoles overordnede mål er der bl.a. anført at man ønsker:

”at skabe muligheder for den unges kompetencetilegnelse
at skabe muligheder for faglig opkvalificering
at skabe mulighed for den enkelte unges alsidige og personlige udvikling
at skabe et realistisk overblik for den enkelte ung og dennes fremtidsmuligheder"

 

Hvis eleven skønnes at have opnået tilstrækkelig faglig kunnen afsluttes skoleforløbet med Folkeskolens afgangsprøve. Herning Kommune har tilsynet med den interne skole.
I forlængelse af behandlingen af denne ansøgningen om udvidelsen af skolen på Sebbesandevej 5, Tjørring, bliver der aflagt tilsynsbesøg.

 

Herning Kommunes Bygningsmyndighed, har påtalt en række forhold bl.a. omkring, adgangsforhold for handicappede samt forbedring af luftudskiftningen, indeklimaet. Disse forhold er Fonden Sparta ifærd med at bringe i orden. Når udbedring er sket, og der meldes klar til Bygningsmyndigheden, kan der afgives ibrugtagningstilladelse.


Organisationsforhold:
Den interne skole bliver drevet under Fonden Sparta, dog som selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi og budget.
Budget: Fonden Spartas interne skole får særskilt økonomi og drift. 

Fristen for at indsende budget til godkendelse er senest den 1. oktober hvert år for det kommende budgetår. Ved eventuelt driftsunderskud skal der tages kontakt til Herning Kommune med henblik på at aftale afvikling af underskuddet. Regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal indsendes til Herning Kommune seneste 1. maj i året efter regnskabsperiodens udløb. Regnskabets oplysninger anvendes til budgetopfølgning og kontrol.
Der revideres med udgangspunkt i Ministeriet for børn og undervisnings revisionsmetoder, der omfatter en vurdering af og stillingtagen til økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Fonden Sparta godkendes til at udvide intern skole til 25 elever, under forudsætning af, at man opnår ibrugtagningstilladelse til undervisningsformål, for bygning og lokaler på Sebbesandevej 5, Tjørring, 7400 Herning
at forvaltningen bemyndiges til at indgå driftsoverenskomst om intern skole med Fonden Sparta.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Udviklingsplaner 2013-2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Skolerne har udarbejdet Udviklingsplaner for det kommende skoleår 2013-2014. Planerne beskriver, hvordan de enkelte skoler vil arbejde med de kommunale målsætninger for 2010-2013 samt følge op på Kvalitetsrapporten 2010-2011.

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske årsmål, har skolerne udarbejdet udviklingsplan for indsatsområder i skoleåret 2013-2014.
Disse udviklingsplaner er efterfølgende sammenskrevet til en samlet udviklingsplan for Herning Kommunes folkeskoler 2013-2014.
 
Oversigt skolernes målsætninger:
24 skoler arbejder med Entrerprenørskab
16 skoler arbejder med LP
7 skoler arbejder med PALS
29 skoler arbejder med Læsning i alle fag
25 skoler arbejder med Strategi og handleplan for sprog og læsning
23 skoler arbejder med Teamsamarbejde
20 skoler arbejder med Undervisningsdifferentiering
10 skoler arbejder med Internationalisering
5 skoler arbejder med Linjer i udskoling
9 skoler arbejder med Motivation af drenge
28 skoler arbejder med Holddannelse
5 skoler arbejder med Test af Cloud-løsninger
12 skoler arbejder med Undervisningsassistenter
12 skoler arbejder med First Lego League
12 skoler deltager i Tilbud til elever med særlige forudsætninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Udviklingsplanen og opfølgningen på Kvalitetsrapporten 2010-2011 for Herning Kommunes folkeskoler 2013-2014 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Indsats mod dropout

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen er en fortsættelse af tidligere drøftelser af mulighed for at etablere skoletilbud for unge, der er uafklarede i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter folkeskolen.
Sagen har været drøftet på Børne- og Familieudvalgets møder i juni og august 2011. Hvor det blev besluttet, at afsætte midler til udvidet kontaktlærerordning på Skolen på Bjergvej.

 

I december 2012 besluttede Børne- og Familieudvalget at afsætte midler til at etablere forsøg med ordninger, der understøtter elever, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet. Kontaktlærerordning på Skolen på Bjergvej blev evalueret i marts 2013, og det blev besluttet, at en fortsættelse af ordningen skal indgå i de forsøg, der igangsættes i skoleåret 2013-2014.

Sagsfremstilling

På skoleledermøde den 7. marts 2013 for skoler med overbygning diskuteredes, hvordan midler bedst muligt kan anvendes i forhold til at skabe bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, for ovennævnte elvgruppe.
Det foreslås at der udbydes midler til 4 projekter, som skolerne kan byde ind på. Midler deles i 4 puljer a 50.000 kroner hver, således der kan laves 4 forskellige projekter.
 
Projekterne skal henvende sig mod de elever, der er uafklarede eller har urealistiske ønsker. Skolerne byder ind med deres projekter, og udvælges efter følgende kriterier:

 1. Projektet henvender sig til enten:
  7. – 10. klasse
  Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse

 2. Projektet er rettet mod elever der er uafklarede eller har urealistiske ønsker til ungdomsuddannelse.

Ansøgningen for deltagelse skal fremsendes senest 15. maj 2013 til Center for Børn og læring, der udvælger 4 projekter blandt de indkomne forslag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der i skoleåret 13-14 udbydes midler til 4 projekter med mulighed for at samarbejde på tværs, der har til formål at styrke overgangen til ungdomsuddannelser.
at indsatsen evalueres om et år.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1069-07 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Evaluering af projekt 24/7

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

24-7 er en åben Ungerådgivning målrettet unge mellem 13 og 23 år. Der er ca. 11.000 unge i Herning Kommune, der falder inden for denne målgruppe. Siden 2009, hvor projektet startede, har der været omkring 200 årlige henvendelser. 24-7 støtter op omkring unge med forskellige problemstillinger, og bidrager til en forståelse af den unges egen situation, og dermed hvilke barrierer der er for, at den unge fuldfører uddannelse/beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.


Socialministeriet har i perioden 2009 til 2012 givet tilskud til ”projekt 24-7”, på gennemsnitligt 1,5 mio. kr. årligt. Formålet med 24-7 er: ”Fastholdelse af unge i skole- og uddannelsessystemet eller i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger gennem tidlig rådgivning, vejledning og opfølgning”. I Herning Kommune er det muligt at videreføre projektet til 31/12 2013, for de afsatte midler.

Sagsfremstilling

Da den eksterne finansiering ophører ultimo 2013, er der gennemført en evaluering af 24-7 med det formål at vurdere, om hele, dele eller intet af 24-7 skal fortsætte med kommunal finansiering.
 
Evalueringen bygger på både eksisterende data, og kvalitative såvel som kvantitative data indsamlet til formålet. Evalueringen påpeger flere forhold:

 • 51 % af de unge og 63 % af samarbejdsparterne påpeger at 24-7 har bidraget til fastholdelse af unge i uddannelse/beskæftigelse

 • 85 % af samarbejdsparterne finder at 24-7 har bidraget til de unges trivsel

 • 70 % mener at 24-7 har påvirket samarbejdspartners egne muligheder for at støtte den unge

 • 24-7 bistår de unge i at navigere i det store system, den offentlige forvaltning udgør, fortæller de unge og forældrene

 • 24-7 har holdt unge ”oven vande” indtil de kunne komme videre i systemet fortæller forældre og unge.

 
Den mere kvalitative del af evalueringen, fortæller noget om, hvad det er, 24-7 kan, som skaber ovenstående kvantificerbare resultater. Den form der ifølge evalueringen kendetegner 24-7 kan sammenfattes i:
- Tid: at man kan komme til med det samme
- Tilgængelighed: at man kan komme uden henvisning, uden forundersøgelse, lige fra gaden
- Faglighed/kvalitet: at det er faguddannet kompetent personale, der kender de unge og ”systemet”.
 
Samlet betyder disse tre ting, at der med 24-7 er skabt en enhed, hvor systemet tilpasser sig den unge, frem for at den unge skal tilpasse sig systemet. Det betyder, lidt populært udtrykt, at den unge ikke behøver at have diagnosticeret sig selv og dermed have valgt døren for enten selvmordstruede, misbrugere, alkoholikere, ramt af en spiseforstyrrelse eller incestramt, for at få hjælp. Der er én dør – 24-7s- og så får de hjælp derfra.
 
En bibeholdelse af 24-7 er således en forebyggende investering i trivsel hos de unge.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der arbejdes videre med en fremtidig organisationsform for 24-7, hvor de særegne kendetegn tid, tilgængelighed og faglighed/kvalitet sikres
at 24-7 tilknyttes eksisterende tilbud målrettet unge, så mulige synergier kan udnyttes
at 24-7 indgår i den kommunale budgetlægning for 2014.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-95-10 Sagsbehandler: Lisbeth Vandborg  

Orientering: Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Indrapportering af utilsigtede hændelser er et vigtigt element i arbejdet med patientsikkerhed.

 

Status for indberetningerne for 2012 forelægges hermed udvalget.

Sagsfremstilling

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses vegne, er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser med henblik på læring og for at forebygge nye hændelser.

 

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed,

 • der ikke skyldes patientens sygdom

 • der er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende

 

I 2011 bar antallet af rapporteringer præg af, at det var en ny opgave, der skulle implementeres. Målet for 2012 var derfor et større fokus på området med henblik på en mere fyldestgørende rapportering.

 

Årsrapporten for 2012 viser blandt andet at:

 • Der er ialt rapporteret 494 hændelser i 2012. I 2011 var tallet 236 hændelser.

 • Hovedparten af de rapporterede hændelser er indenfor Sundhed og Ældre. Det er også her, den største stigning er sket.

 • Fordelt på hændelsestype er der flest indrapporteringer i forhold til medicin, idet 67% af de indrapporterede hændelser vedrører medicin. I alt 331 hændelser drejede sig i 2012 om medicinhåndtering, hvilket set i forhold til det samlede antal skønnede medicinhåndteringer i Herning Kommune svarer til 0,33 promille.

 

Som et nyt tiltag for at understøtte patientsikkerhedsarbejdet blev der i 2012 udsendt et nyhedsbrev hvert kvartal til rapporteringspligtige i Herning Kommune. Formålet med nyhedsbrevene er, at:

 • styrke patientsikkerheden

 • bidrage til læring og videndeling

 • informere om seneste nyt inden for patientsikkerhed og UTH

 

Endvidere er der gennemført en besøgsrunde hos de private leverandører med henblik på at fortælle om patientsikkerhed og deres forpligtigelse til at rapportere utilsigtede hændelser.

 

Målet for 2013 vil være en fortsat videreudvikling af patientsikkerhedsarbejdet på baggrund af erfaringerne fra 2012.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.12-P21-5-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Status for puljen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har anmodet om et status for rummelighedspuljen i 2012.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har efter primo janar fordelt 90% puljen jfr. bilag.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efteretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.30-P20-1-12 Sagsbehandler: Inge Dankjær Sørensen  

Orientering: Evaluering af Lilleå - undervisningstilbud, forlagt til Tjørringhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard og Sven Nørgaard

Sagsresume

På baggrund af notatet "Midlertidig undervisning af børn på Tjørringhus" (behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøde den 18. april 2012) blev projektet Lilleå igangsat i skoleåret 2012-13.

 

Der er tale om undervisning af børn/unge på Tjørringhus, der har vanskeligheder af en karakter, så det midlertidigt vil være mest hensigtsmæssigt at undervisningen forlægges til Tjørringhus, enten på grund af, at de ikke kan tåle kørsel til Åmoseskolen eller der er tale om børn/unge, som af helbredsårsager er ude af stand til at følge undervisningen på Åmoseskolen i kortere eller længere perioder.

 

Undervisningen forestås af Åmoseskolen og forlægges til Tjørringhus.

Sagsfremstilling

Projektet er evalueret internt marts 2013.

 

Konklusionen er, at projektet lever op til formål og mål: Der er tale om et undervisningstilbud, der udnytter mulighed for fleksibilitet og tværfaglighed.
Undervisningen til målgruppen tilrettelægges ud fra et helhedssyn, som giver kontinuitet i børnenes/de unges hverdag, og der tages hensyn til det enkelte barn/unges tarv.

 

Ud fra Åmoseskolens opgørelse af dagsfravær for 3 af eleverne i projektet, har der vist sig at være markant forskel i fremmøde, og dermed undervisning, i projektperioden sammenholdt med samme periode det foregående skoleår.

Der er mindre fysisk sygdom blandt de elever, der deltager i projektgruppen.

 

Projektets medarbejdere giver udtryk for, at projektet er til gavn for børnene - at fordelene opvejer de praktiske udfordringer, der også er.

 

På baggrund af evalueringen lægges der op til en fortsættelse af projektet.

 

Pædagogisk åbner tilbuddet mulighed for, at de svageste børn/unge, på trods af deres vanskeligheder kan have et skoletilbud, hvor barnets/den unges kompetencer udvikles. Med Lilleå lever Herning Kommune også op til lovgivningen for så vidt angår denne gruppe elever.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efteretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-13 Sagsbehandler: Shahram Khorami  

Orientering: Tandsundhedstal 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2012 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er helt i top.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau.
 
Der indgår 19.955 børn i rapporten. Indberetningsprocenten har været på 91,83 %. Rapporten viser tabeller og kurver over Herning Kommune, sammenligning i SCOR-tal Herning, Landet og Region Midt, og mål for tandsundhed i 2012 er indsat
 
For de 0 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune igen i 2012 bedre end på landsplan og Region Midt.
 
For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der en fin tandsundhedsfremgang, og Herning Kommunes tal er igen i 2012 pænere end landsgennemsnittet og Region Midt.  
I 2012 forlod 37 % af de 18-årige tandplejen uden huller, hvilket er en tandsundhedsfremgang på 3 % set i forhold til 2011 og på 10% i forhold til 2007.
 
Gennemsnits cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er den laveste nogensinde, helt nede på 0,17.


Gruppen af risikobørn i alderen 10 til 17 år er næsten halveret i løbet af 5 år. Fra 520 i 2007 til 276 i 2012. Der er fortsat fokus på, at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A21-1-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Udviklingsstrategi 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.   Udkast til Udviklingsstrategi 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

  
I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2014. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.

 

Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.   Udviklingsstrategi 2014 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Udviklingsstrategien er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.  
Nyt i Udviklingsstrategi 2014 i forhold til 2013 er de nye fokus- og udviklingsområder:  

 1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet for 2014 givet som nyt fokus- og udviklingsområde. I 2014 er ministertemaet ”Godkendelse og tilsyn”. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har allerede i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces, ligesom kvalitetsudvikling via tilsynet er vigtigt.

 2. Desuden er der enighed om at pege på ”Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud” igen i 2014 – nu med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2014. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2014. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.   KKR Midtjylland har på møde den 8. april 2013 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2014. Ligeledes har KKR-formandskabet drøftet Udviklingsstrategi 2014 med regionsrådsformanden i Region Midtjylland. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

 

Bilagene til Udviklingsstrategi 2014 forefindes på sagen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget  godkender udkast til Udviklingsstrategi 2014.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-12-13 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Snejbjerg Skole - status

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer