Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 16. november 2015
Mødested: Herning Bibliotek, Østergade 8 ( fælles møde med KFU

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering: Status på ny skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fælles orientering for Børne- og Familieudvalget og Kultur og Fritidsudvalget om status på arbejdet med ny skole i Hammerum/Gjellerup.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget og Kultur og Fritidsudvalget godkendte den 15. juni 2015 programoplægget for den nye skole i Hammerum/Gjellerup på et fællesmøde.

 

Begge udvalg ønskede et nyt fællesmøde i efteråret 2015 med status på projektet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget havde følgende specifikke ønsker til, at der som en del af projektet skulle arbejdes videre med:

 • Eventuel placering af Hammerum Bibliotek i Hammerum Hallen
 • Afklaring af driften mellem skole og hal, særligt med fokus på skolens brug af hallens omklædningsfaciliteter
 • Endelig udformning af udendørs idræftsanlæg, særligt med fokus på placering af fodboldbaner og antal af kunststofbaner

 

På baggrund af beslutningerne den 15. juni 2015 vil der på mødet blive præsenteret en status på følgende emner:

 

 • Arbejdet med det pædagogiske grundlag for skolen (skolens DNA), herunder fagligt indhold og organisering
 • Skole og hal tænkes sammen, herunder indhold i skolehallen
 • Udendørsanlæg, herunder kunststofbaner
 • Eventuel flytning af Hammerum Bibliotek
 • Det videre forløb

 

Eva Kanstrup, direktør for Teknik og Miljø, Ingelise Thune, projektleder, Kommunale Ejendomme, Bo Meldgaard, leder af skoleområdet, Karen Skyum, skoleleder på Hammerum Skole samt Erik Søgaard, skoleder på Gjellerupskolen deltager under behandling af punktet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

 

Dire

Beslutning

Begge udvalg drøftede ideer og tankeren bag skoleprojektet, herunder det pædagogiske grundlag, sammentækning og fælles faciliteter mellem skole og hal, udendørs bane anlæg og en evt. flytning af Hammerum bibliotek og ganske kort den videre proces.

 

Orientering taget til efterretning.

 

Det besluttes

 

at - det arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at etablere bane arealerne som forevist, herunder mulighederne for at nå op på 2 kunststofbaner. Ligeledes undersøges det, om der kan være andre indtægtskilder, der kan bringes i spil.

 

at biblioteket undersøger synergier i et samarbejde mellem børn- og unge forvaltningen, skolebibliotek og folkebibliotek, herunder placering i det samlede anlæg.

 

at  de to udvalg er enighed om, at de udgifter der måtte komme til yderligere kunststofbaner og/eller en flytning af biblioteket i Hammerum, er udgifter det ligger udover det allerede afsatte beløb og skal findes udenfor budgettet til skolebyggeriet.

 

at direktionen forbereder en sagsfremstilling til forligskredsen / økonomiudvalget vedr. økonomien ved en evt. flytning af biblioteket.

 

 

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Udvikling af playmakerfunktion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger orientering om udvikling og understøttelse af playmakerfunktion i 2015 og 2016 i synergi med øvrige forebyggelsesindsatser.

Sagsfremstilling

Jf. KFU, FOU og BFU henholdsvis d. 8. juni, 17. august og 16. september 2015 blev evaluering af Fast Forward (Fritidspas) fremlagt til orientering med en anbefaling af, at forsøg med fritidspas og -vejledning fortsætter og bygger videre på anførte konklusioner og anbefalinger indenfor afsat økonomisk ramme. Det blev besluttet at overskydende projektmidler anvendes til understøttelse og udvikling af playmakerfunktion, pt. med afsæt i følgende forebyggelsesindsatser:

 

 • Ferieaktiviteter forankret i Kultur- og Fritidsudvalget
 • Krop og Kompetencer/Åben Skole forankret i Børn- og Familieudvalget
 • Samarbejde med sygehusets børneafdeling omkring overvægtige børn og unge forankret i Forebyggelsesudvalget
 • Fast Forward (Fritidspas) forankret i Kultur- og Fritidsudvalget

 

Der er efterfølgende nedsat en styre- og en arbejdsgruppe på tværs af de forskellige forvaltninger. Endvidere er idrætsrådet og skolernes idrætsudvalg repræsenteret i arbejdsgruppen. DGI Midtjylland inddrages ad hoc. Med afsæt i en fælles studietur til Aalborg Kommune, arbejder styre- og arbejdsgruppe med at præcisere og definere playmakerfunktionen i Herning Kommune. En erfaringsudveksling der blandt andet har givet anledning til opstarten af et netværk for playmakere i jyske kommuner.

 

Playmakerfunktionen har i 2015 været koncentreret om det opsøgende, koordinerende og udviklende arbejde som formidling af Herning Kommunes playmaker. Kommunikation og formidling er prioriteret gennem dialogmøder med relevante aktører og præsentationsvideo på sociale medier. Herudover arbejdes der på at konkretisere mål og succeskriterier for playmakerfunktionen indenfor de forskellige forebyggelsesindsatser i 2016.

 

Det igangværende arbejde med fritidspas og åben skole har givet en naturlig anledning til at inddrage playmakeren i arbejdet omkring Kraftcenter Holtbjerg og Brændgård, herunder samarbejdet med Ungdommens Røde Kors og udviklingen af mentorordning med henblik på rekruttering af fritidsvenner.

 

Den digitale foreningsplatform Conventus udvikles fremadrettet med henblik på at understøtte de administrative rutiner forbundet med ansøgninger og bevillinger til fritidspas. Desuden inddrages conventus til at synliggøre åben skole forløb og understøtte match mellem skoler, foreninger og kulturinstitutioner.

 

Indenfor den eksisterende økonomiske ramme er der midler til at opretholde playmakerfunktionen til og med udgangen af 2016. 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen tages til orientering.

Dire

Beslutning

Til efterretning.