Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 16. september 2020
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.25.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Orientering om status på SSP-arbejdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Annette Bredkjær, Sara Kjær Abildgaard.

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 har Byrådet besluttet at styrke det forebyggende SSP-arbejde.


Børne- og Familieudvalget får en status om det forstærkede SSP-arbejde. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af vedtagelsen af budget 2020 besluttede Byrådet at styrke indsatsen fra SSP. Der blev således årligt afsat 1,4 mio. kr. til en fremskudt, tidlig indsats og ansættelse af SSP-medarbejdere.


Formål

Med udgangspunkt i SSP-samarbejdet skal SSP-medarbejderne varetage den lokale forebyggende, vejledende og indgribende indsats. Den styrkede SSP-indsats skal gøre det nemmere at identificere grupper eller områder med problemer og derved skabe øget tryghed i lokalområdet. Dette gøres blandt andet ved en synlig, fleksibel og virksom trivselsfremmende indsats blandt børn og unge med bekymrende adfærd.


De tre hovedopgaver er således:

 • Individuelle indsatser målrettet børn, unge og deres forældre.
 • Opsøgende arbejde i hele kommunen, som kan forstærkes i de perioder, hvor der er behov for en særlig indsats.
 • Forebyggende formidling på skoler for elever og forældre.


UngHerning har pr. 1. januar 2020 ansat tre medarbejdere til den styrkede SSP-indsats. Udvalget vil ved mødet få oplæg fra SSP, Ung Herning om status på SSP-indsatsen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.22.04-A00-2-20 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Godkendelse af mødekalender for Børne- og Familieudvalget 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Forslag til mødekalender for Børne- og Familieudvalget i 2021 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Følgende datoer foreslås til Børne- og Familieudvalgsmøder i 2021:


Onsdag den 13. januar kl. 8

Onsdag den 10. februar kl. 8

Onsdag den 10. marts kl. 8

Onsdag den 14. april kl. 13

Onsdag den 5. maj kl. 8

Onsdag den 2. juni kl. 8

Onsdag den 30. juni kl. 8

Onsdag den 18. august kl. 8

Onsdag den 15. september kl. 8

Onsdag den 13. oktober kl. 8

Onsdag den 3. november kl. 8

Onsdag den 24. november kl. 13

Onsdag den 15. december kl. 8

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning

Følgende mødeplan blev besluttet:


Onsdag den 13. januar kl. 8

Onsdag den 10. februar kl. 8

Onsdag den 10. marts kl. 8

Onsdag den 5. maj kl. 8

Onsdag den 2. juni kl. 8

Onsdag den 30. juni kl. 8

Onsdag den 18. august kl. 8

Onsdag den 15. september kl. 8

Onsdag den 13. oktober kl. 8

Onsdag den 24. november kl. 13

Onsdag den 15. december kl. 8


Mødestart blev besluttet kl. 8.15 og kl. 13.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om økonomistatus på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jytte G. Jensen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har besluttet at følge udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie. I sagen fremlægges status for de første 8 måneder af 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Som en opfølgning på budgetvedtagelsen vedrørende budget 2020 blev det i Børne- og Familieudvalget den 13. november 2019 besluttet at iværksætte korrigerende handlinger for at sikre budgetoverholdelse i 2020. Forårsbudgetopfølgningen behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020 (punkt 69) viser en forventet afvigelse på (merforbrug) på ca. -2 mio. kr. samlet set på serviceområde 16, Børn og Familie.


Forbruget i de første 8 måneder af 2020 ligger på linje med, eller på et lidt lavere niveau, når der sammenlignes med de samme måneder i 2019. Forårsmånederne har været præget af ændret aktivitet som følge af Covid-19 nedlukning og gradvis åbning. Forbrugsmønsteret indikerer, at forbruget i hele 2020 vil blive lavere end i 2019. Dette betyder samtidigt en forventning om et mindreforbrug i forhold til budget 2020.


De foreløbige resultater af budgetopfølgningen pr. 31. august giver et mere positivt billede af årsresultatet end tilfældet var i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts. Den mere positive forventning skyldes blandt andet vigende udgifter på plejefamilieområdet og øget belægning på Døgn og Familiestøtte Hernings tilbud (øget indtægt). Det er områder, hvor der er arbejdet fokuseret på at forbedre økonomien.


Budgetrammen på SO16 Børn og Familie bliver reduceret med 2,5 mio. kr. fra 2021 og frem, jf. beslutningerne fra den seneste budgetvedtagelse. Der er derfor behov for vedholdende fokus på implementering af de tiltag, der er besluttet på plejefamilieområdet. Det handler særligt om ændret praksis for vederlagsfastsættelse. Samtidig er det værd at iagttage, at Regeringen har annonceret en samlet reform på børneområdet, herunder Barnets Lov med fokus på anbringelsesområdet. Lovforslaget forventes fremlagt senere på året. Et element i reformpakken er blandt andet en ændret refusionspraksis. Som en del af den nye udligningsreform er der sket ændringer i opgørelsesgrundlaget for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Konsekvenserne af reformen medfører en række usikkerheder af betydning for økonomien på området.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på tandsundhed 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Status på tandsundhed fremlægges til Børne- og Familieudvalgets orientering.


Tandsundheden på børne- og ungeområdet følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2019 viser, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er på niveau med landsgennemsnittet og Region Midt for 3-10-årige (mælketænder) og over landsgennemsnittet og Region Midt for de 6-18-årige (blivende tænder). Tandsundheden på børne- og ungeområdet afspejler de lokalpolitiske målsætninger i Tandplejens Sundhedsplan 2017-2022.


Børne- og Familieudvalget blev på møde den 22. maj 2019 orienteret om status for tandsundhed 2018.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen. Det gør det muligt at følge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau.


12.335 børn og unge (3-18 år) i Herning Kommune danner grundlag for sundhedstallene i 2019. Der har i 2019 været en indberetningsprocent på 69 % på de lovpligtige årgange. Alle børn og unge er set til tandeftersyn ca. hver 18. måned.


Bilag 1 viser tabeller og kurver over tandsundheden i Herning Kommune sammenlignet med hele landet og Region Midt. Hertil skal særligt bemærkes:

 • For de 3 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune for 2019 på niveau med landsgennemsnittet og Region Midt.
 • For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der i 2019 fortsat en fin tandsundhedsfremgang. Herning Kommunes tandsundhedstal for 2019 er over landsgennemsnittet og Region Midt.
 • I 2019 forlod 60 % af de 18-årige tandplejen uden huller.
 • Gennemsnits cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er fortsat lav i 2019, og er på 0,10%
 • Antallet af risikopatienter i alderen 10 til 17 år (DMFS>8) er faldet yderligere i 2019 til 80 børn og unge. I 2018 var antallet 93.
 • Gruppen af risikobørn i alderen 10 til 17 år er er reduceret markant siden 2012. Fra 276 i 2012 til 80 børn og unge i 2019.


Der er fortsat fokus på at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.


Der ses igen i 2019 variationer i sundhedstallene mellem de enkelte distrikter/klinikker indenfor Herning Kommune. Disse er illustreret i bilag 2.


I december 2016 godkendte Børne- og Familieudvalget Tandplejens Sundhedsplan 2017-2022 med følgende mål for børne- og ungeområdet:


Målsætning:

Status pr. 2019:

Tandsundheden for 0 til 18-årige børn og unge skal fastholdes og forbedres.

Det arbejdes der kontinuerligt på

For alle aldersgrupper 0-18 år skal tandsundheden være på niveau og gerne højere end landsgennemsnittet.

Målet er nået. Børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er på niveau med landsgennemsnittet og Region Midt for 3-10-årige (mælketænder) og over landsgennemsnittet og Region Midt for de 6-18-årige (blivende tænder).

Slutmålet er, at 55 % af de18-årige, der forlader tandplejen i 2022, skal være sunde og uden fyldninger.

Målet er nået. I 2019 forlod 60 % af de 18-årige tandplejen uden huller.

Gruppen af børn og unge med mange huller i tænderne (risikogruppen) søges fortsat nedbragt.

Totalt er der sket et fald i antallet af børn og unge i risikogruppen fra 276 i 2012 til 80 i 2019.

Fra 2018 til 2019 er det totale fald fra 93 til 80, svarende til et fald på 14 %. Der er fra 2018 til 2019 særligt sket fald for de 13-, 15-, 16- og 17-årige.


Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om anden status vedrørende "Meningsfulde Fællesskaber"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

”Meningsfulde Fællesskaber” gælder for perioden 2020 til 2023. Alle initiativer igangsættes ikke samtidig. Derfor understøttes strategien i flere tempi.


Børne- og Familieudvalget får hvert kvartal status på implementeringen af strategien. Sagen fremlægges til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I efteråret 2020 vil arbejdet med ”Meningsfulde Fællesskaber” blandt andet have fokus på:

 • Seks forskellige arbejdsgrupper
 • Implementeringen hos dagtilbud og skoler
 • Ledelsesudvikling

Disse beskrives nærmere i bilaget. Hvert kvartal afrapporteres status. For hver afrapportering tilføjes et nyt kapitel til implementeringsdokumentet.


Arbejdsgrupper
I august 2020 er seks forskellige arbejdsgrupper igangsat. Disse er:

 • En god start for forældre – daginstitution
 • En god start for forældre – skole
 • Fritids- og foreningsliv
 • Kvalitet i specialtilbud (daginstitution og skole)
 • Sang, bevægelse og fællesskaber (dagtilbud)
 • Sang, musik og fællesskaber (skole)


Disse arbejdsgrupper består blandt andet af repræsentanter fra dagtilbud og skoler, Herning Musikskole, samrådenes FU, og repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børn og Unge.


Daginstitutioner og skolers fokus
Implementeringen af ”Meningsfulde Fællesskaber” sker lokalt. Med fokus på temaerne i ”Meningsfulde Fællesskaber har skoler og dagtilbud valgt, hvad de vil være særligt optagede af i skoleåret 2020/21. Temaerne er:

 • Fællesskaber
 • Barnets og den unges perspektiv
 • De voksnes rolle
 • Dygtige fagprofessionelle


Daginstitutionerne og skolerne har valgt at fokusere på forskellige temaer. Der er dog ikke et tema, som ikke er udvalgt. Færrest daginstitutioner og skoler har valgt at fokusere på ”De voksnes rolle”, mens flest har valgt at fokusere på ”Barnets og den unges perspektiv”. Desuden har en række daginstitutioner og skoler valgt at fokusere på to af de nævnte temaer, da temaerne relaterer sig til hinanden. I bilaget ses en uddybet liste, hvor det fremgår, hvad hver daginstitution og skole har valgt.


Barnets og den unges perspektiv
Et af temaerne i ”Meningsfulde Fællesskaber” er ”barnets og den unges perspektiv”. Der er til eksempel lavet en kort video med elever fra en af kommunens specialpædagogiske undervisningstilbud.


Til dette møde fortæller 5 elever fra UngHernings heldagstilbud om at få nye venskaber, om plads til forskellighed og om at være en del af store og små fællesskaber i tilbuddet. Forud for mødet får udvalget videoen tilsendt, så den kan ses af udvalgsmedlemmerne inden mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.00-P24-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Godkendelse af Styrelsesvedtægt for skolerne til høring i skolebestyrelserne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Af folkeskolelovens § 41 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten er netop blevet revideret. Den nye version fremlægges til godkendelse forud for høring i kommunens skolebestyrelser.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten i følge folkeskoleloven

Styrelsesvedtægten skal indeholde bestemmelser om:


 1. Skolebestyrelsernes sammensætning
 2. Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4
 3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen
 4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen


Vedtægten skal også indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen.


I et bilag til vedtægten fremgår beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.


Den reviderede udgave

Styrelsesvedtægten har hidtil bestået af 2 dokumenter: Selve styrelsesvedtægten og et bilagsmateriale, hvor alle relevante forhold, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelser relevante for skolebestyrelsens arbejde, fremgår. Bilagsmaterialet har hidtil været sammensat af disse mange enkeltdele. Inspireret af Århus Kommune er formen ændret i den reviderede udgave. Her vil bilagene komme til at figurere enkeltvis på kommunens hjemmeside. Dette letter tilgængeligheden og muliggør, at de enkelte bilag løbende kan revideres.


Styrelsesvedtægten er blandt andet revideret i forbindelse med nye bestemmelser i forbindelse med justering af folkeskolen (lov fra maj 2019). Her er en ny bestemmelse om mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen.


I den reviderede udgave af styrelsesvedtægten præciseres det desuden, at medlemmer af byrådet ikke deltager i skolebestyrelsernes møder.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at den reviderede udgave af Styrelsesvedtægten sendes i høring ved kommunens skolebestyrelser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om pulje til sommerferieaktiviteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
X


Øvrige sagsbehandlere: Michelle Marie Johnsen og Sara Kjær Abildgaard

Sagsresume

Regeringen og Folketingets partier afsatte som følge af COVID-19 en pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Herning Kommune fik i den forbindelse tildelt 3,315 mio. kr. til sommeraktiviteter i sommerferien 2020 eller i direkte forlængelse heraf.


Børne- og Familieudvalget orienteres om formålet og retningslinjerne for puljen samt hvilke aktiviteter, der er blevet afviklet.

Sagsfremstilling

I slutningen af juni modtog Herning Kommune 3,315 mio. kr. til afvikling af sommerferieaktiviteter i sommerferien 2020 eller i direkte forlængelse heraf. Dette er efterfølgende blevet præciseret som værende ca. en måned efter, eleverne er startet i skole igen.


Puljen kunne benyttes til sommeraktiviteter, som kunne bestå af:

 1. Undervisningsaktiviteter
 2. Opskalering af eksisterende tilbud
 3. Nye kommunale tilbud
 4. Tilbud i samarbejde mellem kommuner, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner med videre.


Aktivitetsforløbene kunne både have et fagligt/undervisningsrelateret og et socialt/trivselsmæssigt sigte. Begge ville samtidigt kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.


Målgruppe

Målgruppen for aktiviteterne var børn og unge i alderen 6-17 år. Denne målgruppe inddeltes i tre grupperinger. Gruppe A var børn og unge, hvor sommeraktiviteter vurderedes at være kriminalpræventivt. Gruppe B var børn og unge, hvor der af faglige eller sociale årsager vurderedes et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter. Gruppe C var øvrige børn og unge.


Aktiviteterne

I løbet af sommeren 2020 blev der afholdt i alt 116 forskellige aktiviteter. Nogle af disse er blevet afholdt flere gange. Omkring 10.237 børn og unge har deltaget i de forskellige aktiviteter. Derudover har UngHerning været i kontakt med 2528 unge i deres opsøgende gadeplansarbejde. Se bilag for en nærmere beskrivelse af aktiviteterne.


Da puljen har kunnet bruges til aktiviteter for børn og unge i umiddelbar forlængelse af sommerferien, afvikles der stadig enkelte aktiviteter. Dette betyder, at alle juniorklubber og ungdomsklubber er startet kontingentfrit tre uger tidligere end normalt. Derudover har UngHerning oprettet kajakkurser for børn og unge i UngHernings heltidsundervisning, de udsatte boligområder samt åbne kurser for kommunens børn og unge. Slutteligt har UngHerning forlænget deres forebyggende arbejde i form af opsøgende gadeplansarbejde.


Derudover er der igangværende aften- og weekendaktiviteter arrangereret af Plads til Forskel. Dette omfatter blandt andet en opskalering af en allerede planlagt sommerfest samt aktiviteter i forbindelse med åbningen af Brændgård Aktivitetsklub.

Økonomi

Herning Kommune har modtaget 3,315 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet. Disse er foreløbigt placeret på SO12, Folke- og Ungdomsskoler. Midler til at dække udgifter afholdt på SO11, Idræt og Fritid, forventes flyttet i forbindelse med efterårets budgetopfølgning. Beløbet estimeres til omkring 1,6 mio. kr.


Det skal bemærkes, uforbrugte midler skal tilbagebetales. At der er uforbrugte midler skyldes, at nogle aktiviteter var billigere, end der var budgetteret med, samt at enkelte aktiviteter blev aflyst grundet for få tilmeldte.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-20 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Godkendelse vedr. kompensation for Covid-19 udgifter på private daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Jytte Grønkjær Jensen, Anne Marie Muff

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en foreløbig kompensation for COVID-19 i Midtvejsreguleringen for 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet en aconto fordeling af disse midler blandt de forskellige serviceområder med forbehold for senere regulering (+/-).


Forslag til aconto COVID-19 tilskud til private vuggestuer og børnehaver fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en foreløbig kompensation for COVID-19 i Midtvejsreguleringen for 2020. I aftalen mellem folketingets partier om kompensation fremgår det blandt andet, at ”kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud”. Det forudsættes altså, at kommunerne skal give kompensation til de private dagtilbud i de enkelte kommuner.


I juli kom en ny bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud. Indtil nu har kommunerne kun kunnet kompensere de private dagtilbud ved at genberegne driftstilskuddet til private dagtilbud. I den nye bekendtgørelse gives kommunerne frie rammer til, hvordan man konkret kompenserer de private dagtilbud. Det kan foregå på den traditionelle måde eller ved for eksempel at kompensere konkrete dagtilbud forskelligt ud fra de faktisk afholdte merudgifter.


Den enkleste løsning vil være at tildele de private dagtilbud et tilskud pr. barn beregnet på baggrund af kompensationen til de kommunale tilbud. En alternativ løsning, hvor beløbet fordeles efter faktiske medgåede merudgifter i hvert private tilbud, antages at være en større og noget vanskeligere opgave. Det anbefales derfor at tildele et beløb pr. barn. I økonomiafsnittet beskrives modellen til fordeling nærmere.


Det bemærkes, at COVID-19 kompensationen for de kommunale daginstitutioner og skoler vil blive foretaget i forbindelse med regnskabsafslutning. Derfor kan det heller ikke endeligt afgøres, hvilke midler der er til rådighed til at kompensere de private dagtilbud i 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. august at fordele 80 % af foreløbige COVID-19 midler til blandt andet SO10 Dagtilbud, på basis af de enkelte serviceområders budgetramme. SO10 Dagtilbud er i den forbindelse blevet tilført aconto 3,228 mio. kr. med forbehold for senere regulering +/- . Det betyder, at når SO10 Dagtilbud efterfølgende bliver reguleret op eller ned i budgetrammen vedrørende COVID-19-merudgifter, vil de private tilbud kunne reguleres på samme vis.

Økonomi

Det foreslås, at der laves en aconto COVID-19 kompensation til private dagtilbud. Kompensationen til de private tilbud forslås beregnet baseret på den budgettilførsel, der indtil videre er modtaget på området (3,228 mio. kr.). Ud af de børn, som går i vuggestuer og børnehaver i Herning Kommune, bliver ca. 450 børn eller ca. 11 % passet i private tilbud. 11 % af 3,228 mio. kr. svarer til ca. 350.000 kr. i alt. Fordelt på 450 børn giver det et engangsbeløb på ca. 780 kr. pr. barn i privat daginstitution. Beløbet fordeles blandt de forskellige private daginstitutioner ud fra de faktiske antal børn, de har passet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender en aconto COVID-19 regulering med private daginstitutioner ud fra de principper, som er beskrevet i sagen.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 28.09.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Orientering om kapaciteten i dagtilbuddene for de 0-2,9 årige pr. september 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Lauritsen og Ulla Sandgaard

Sagsresume

Kvartalsrapporten for september 2020 fremlægges til orientering i Børne- og Familieudvalget. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager rapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten har til formål at give overblik over udbud og efterspørgsel af de kommunale dagtilbudspladser i de enkelte dagtilbudsdistrikter på nuværende tidspunkt og et halvt år frem. Kvartalsrapporten er vedlagt som bilag.


Rapporten skal ses som et øjebliksbillede den pågældende måned og et halvt år frem. Både udbuddet og efterspørgslen ændrer sig løbende.


Rapporten viser udbud og efterspørgsel til dagpleje- og vuggestuepladser. Børn, der allerede har et alderssvarende dagtilbud, men ønsker overflytning til andet dagtilbud, tæller dog ikke med på venteliste til det ønskede dagtilbud. Børnene tæller udelukkende med som indmeldt i det dagtilbud, hvor de allerede har plads. Hvis børnene tæller med både på venteliste og som indmeldt, vil det give et forkert overblik over kapaciteten i det enkelte distrikt.


Der er taget udgangspunkt i, at børnene starter i børnehave, når de fylder 2 år og 9 måneder.


Rapporten for september 2020 viser:

 • I flere distrikter løses manglen på pladser med 5 børn i dagplejen. Det forsøges dog at rekruttere dagplejere til Tjørring og Herning.


Tiltag i forhold til at imødekomme efterspørgslen (inden for de givne rammer):

 • Der er løbende fokus på de enkelte dagtilbudsdistrikter, således forældrenes ønsker så vidt muligt kan efterkommes.
 • Antallet af dagpleje- og vuggestuepladser tilpasses løbende for at sikre pasningsgarantien og imødekomme forældrenes ønsker og behov. Dette gøres, så vidt det er muligt, under hensyntagen til dagplejens drift og bygningskapaciteten i dagtilbuddene. Det betyder for eksempel, at hvis der er ledige dagplejepladser, forsøges disse besat, inden der tilbydes plads i vuggestuen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager kvartalsrapporten for september 2020 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.05-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Sdr. Felding Skole ansøger om midler til sikker skolevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at Fællesbestyrelsen ved Sdr. Felding skole, SFO Fristedet og Dagtilbuddet Solsikken ansøger Byrådet om midler til "sikker skolevej" for børn og unge i Sdr. Felding.

Sagsfremstilling

Fællesbestyrelsen beskriver i deres ansøgning, at der gennem årene er forsøgt mange løsninger for de store trafikale og sikkerhedsmæssige problemstillinger. Senest er der lavet en Kys-og-Kør, hvilket kun har udvidet problemområdet. Fællesbestyrelsen har udarbejdet et forslag til løsning. VTB (Vej, Trafik, Byggemodning) har vurderet bestyrelsens ansøgning. VTB bemærker at der kan laves yderligere restriktioner for tung trafik, og hvor lærerne/medarbejderne må parkere. En ændring, som skolen foreslår, vil være ret omfattende.

Økonomi

VTB har ikke mulighed for at prissætte en alternativ trafikløsning, før der er lavet en nærmere analyse og beskrivelse af konkrete løsninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at forvaltningen, VTB og Fællesbestyrelsen mødes med henblik på her og nu at optimere trafikafviklingen omkring skolen.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.00.00-P20-2-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Orientering om Aulum-Hodsager ansøger om renovering af toiletter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om, at Aulum-Hodsager Skole søger om renovering/reetablering af personaletoiletter.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager skoler skriver i deres ansøgning, at igennem en årrække har deres toiletfaciliteter for personalet på skolen været en udfordring, MED-udvalget ofte har drøftet. De er utidssvarende, små og beliggende med dør lige ud til et fællesareal med meget lidt støjdæmpning.


Skolen ønsker derfor at kunne renovere eller etablere toiletfaciliteter, som inviterer til brug i løbet af en arbejdsdag.

Økonomi

Der skal foretages en teknisk vurdering, før en løsning kan beskrives og prissættes. Kommunale Ejendomme har aftalt møde med skolen i uge 37.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering om Aulum-Hodsager Skoles ansøgning om renovering/reetablering af personaletoiletter tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.01.10-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Tove Mortensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Aulum-Hodsager ansøger om at overføre opsparede driftsmidler 1,3 mio. kr. til anlæg af ny legeplads. Skolen har i en årrække haft overskud i driften. Fra i år har skolen skabt balance mellem tildelt lønsum og lønudgifter til pædagogisk personale. Skolen har såldes ikke længere driftsoverskud.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager afdeling Aulum har en nedslidt legeplads. I forbindelse kloakseparering og renovering af fjernevarmeledningerne er arealerne rundt om og på skolen gravet op. I forbindelse med reetableringen ønsker skolen at etablere en attraktiv og udfordrende legeplads for alle eleverne. Den eksisterende legeplads har i følge skoleledelsen meget begrænsede legemuligheder.


Skolen har tidligere effektiviseret med det resultat, at den daglige drift gav overskud. Skolen kan således selv finansiere anlæsprojektet af overførte midler fra tidligere års driftsoverskud. Det er vigtig for skoleledelsen, at det opsparede driftsoverskud overføres til anlæg til gavn og glæde for børnene. Skoleledelsen har i dag genetableret balancen mellem tildelte lønkroner og udgifter til pædagogisk personale. Således er driften nu i økonomisk balance.


Skolen har valgt et tilbud til 1,217 mio. kr. Hertil kommer udgifter til byggesagsansøgning og uforudsete udgifter. I alt budgetteret til 1,3 mio. kr. i 2020.

Beslutter Byrådet at godkende skolens ønske, skal de opsparede driftsmidler overføres til en anlægsbevilling.

Økonomi

Der anmodes om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til en ny legeplads ved Aulum-Hodsager skolen, afdeling Aulum på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.


Udgifterne på 1,3 mio. kr. finansieres af opsparede driftsmidler på Aulum-Hodsager skolen, sted nr. 301043.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med anbefalng af, at Aulum-Hodsager skoles ønske om etablering af legeplads for opsparede driftsmidler i mødekommes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr. i 2020
at beløbet finansieres af opsparede driftsmidler på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301043 Aulum-Hodsager skole i 2020.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Anlægsregnskab vedr. etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp. Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 12. november 2019 på 380.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds, sted nr. 513095.


Børneliv havde ikke vuggestuepladser i Sunds. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Sunds skole, var der behov for etablering af vuggestuepladserne.


Anlægsarbejdet har omfattet tilretning af Børnelivs bygninger på Strandvejen, Sunds. De var primært indrettet til børnehavebørn og fritidshjemsbørn. Fritidshjemsbørn er som bekendt flyttet til SFO på skolen. Der er derfor sket bygningsmæssige tilretninger med puslepladser, krybberum mv. En del af legepladsen er tilpasset vuggestuebørn.Merforbruget skyldes ekstra udgifter i forbindelse med nye krav i nyt bygningsreglement, som ikke var medtaget i overslaget i sin tid.


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Status på legestuer i dagplejen
 • Udlevering af læringsmaterialet "Ideer til aktiviteter og forløb for dagtilbud 0-6 år - Affaldssortering i Herning Kommune"
 • Status på udmøntning af arbejdet med harmonisering af vederlag til plejefamilier
 • Deadline for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan: 

Børne- og Undervisningsministeriet har valgt at udskyde deadline for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan til den 31. december 2020. Børne- og Familieudvalget godkendte d. 6. juni 2020 (punkt 76) den 1. oktober 2020 som deadline for implementering. Mange institutioner i Herning Kommune er allerede færdige, og andre er rigtig langt i arbejdet med den skriftlige læreplan. Der forventes at være enkelte institutioner, som vil færdiggøre arbejdet i perioden oktober-september.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-2-19 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer