Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 16. september 2015
Mødested: Snejbjerg Skole, Snejbjerg Hovedgade 75

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om Plejefamilieområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Udvalget orienteres om familieplejeområdet i Center for Børn og Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familierådgivningen, Børne- og Familiecenter Herning samt Hedebocentret orienterer om familieplejeområdet, herunder:

 

 • Antal børn anbragt i plejefamilie
 • Frivillig eller tvangsanbringelse
 • Aflønning af plejefamilier
 • Rekruttering, godkendelse og matchning
 • Plejefamilieområdet og institutionerne
 • KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported - kursusforløb for plejefamilier)
 • "Lær for Livet"
 • MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care - behandlingsfamiliepleje)

 

Inge Christensen, Benny Madsen og Lise Lester deltager i punktet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Godkendelse af handleplan for dyskalkuli og matematikvanskeligheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Nyland

Sagsresume

I februar 2014 satte Undervisningsministeriet et udbud i værk omkring udvikling af en test af dyskalkuli og elektroniske vejledninger til den opfølgende indsats for elever med dyskalkuli i hele skoleforløbet.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2017.

Sagsfremstilling

Formålet med Strategi- og handleplan for dyskalkuli og matematikvanskeligheder 0-18 år i Herning Kommune er at udvikle en strategi for tidlig identificering af elever i matematikvanskeligheder, samt en procedure for, hvordan disse elever bedst hjælpes i deres vanskeligheder.

Strategi- og handleplan for dyskalkuli 0-18 år i Herning Kommune er udarbejdet af Signe Agerbo, lærer, Helle Østergaard Nielsen, lærer, Dorthe Bak Nielsen, psykolog, Mette Guldmann Sørensen, psykolog, Jette Julsgaard Nyland, læsekonsulent. Skolernes matematikvejledere samt ledere i institutioner og skoler har haft mulighed for at komme med input til denne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Strategi- og handleplan for dyskalkuli og matematikvanskeligheder 0 - 18 år i Herning Kommune indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Godkendelse af Strategi- og handleplan for dysleksi 0 - 18 år i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Nyland

Sagsresume

I februar 2015 udsender Undervisningsministeriet en national ordblindetest, som kan være med til at diagnosticere elever for ordblindhed fra marts 3. kl til de lange videregående uddannelser.

Sagsfremstilling

Formålet med Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune er at udvikle en strategi for tidlig identificering af elever i dysleksivanskeligheder, samt en procedure for, hvordan disse elever bedst hjælpes i deres vanskeligheder.

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune er udarbejdet af læsekonsulent Jette Julsgaard Nyland, CBL. Skolernes læsevejledere har haft mulighed for at komme med input til denne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Strategi- og handleplan for dysleksi 0 - 18 år i Herning Kommune indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til vuggestuegruppe i Vinding Børnehave

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Det er blevet muligt at oprette en mindre vuggestuegruppe i Vinding Børnehave i indeværende år.

 

Det vil forudsætte bygningsmæssige ændringer, hvortil der søges frigivet et beløb.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i sit møde den 11. oktober 2011 i sagen "Fremtidens dagtilbudsstruktur i Herning Kommune", Børne- og Familieudvalgets beslutning om, at der skulle oprettes vuggestuepladser i Sørvad, når den bygningsmæssige kapacitet tillader det.

 

Der har nu åbnet sig en mulighed for at etablere en mindre vuggestuegruppe på op til 6 børn indenfor de nuværende bygningsrammer.

Økonomi

 

Det vil dog kræve bygningsmæssige tilpasninger til en pris ifølge overslag fra Kommunale Ejendomme på

140.000 kr.

Herudover udgifter til løst inventar, legepladsudstyr mv. til

  35.000 kr.

En samlet udgift til etablering af vuggestuen beløber sig til

175.000 kr.

 


Finansiering af udgiften på 175.000 kr. kan ske via stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten. Beløbet søges frigivet hertil.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 175.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednummer, oprettelse af vuggestuegruppe i Vinding Børnehave.
at beløbet på 175.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednummer 513 099 02. Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet, Udvidelse/Ændring af pladskapaciteten.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-5-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om Procedure for omgængere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Bøgh Vindbjerg

Sagsresume

Der er i CBL arbejdet med en procedure for omgængere til kommunens skoler og dagtilbud med det formål at sikre en god overgang fra dagtilbud til skole.

 

Før nærværende procedure, har der ikke foreligget tydelige og konkrete kommunale forventninger både til dagtilbuds og skolers opgaver, men også til deres samarbejde, hvis et barn er omgænger eller hvis barn får afslag på skoleudsættelse.

 

Dette ændres nu, da proceduren overordnet set, vil fungere som et hjælpe- og styringsredskab til Herning Kommunes dagtilbud, skoler og forvaltning ift. hvilke kommunale forventninger der foreligger, når et barn er omgænger eller får afslag på skoleudsættelse. 

Sagsfremstilling

Proceduren for omgængere hjælper os til at få et fælles sprog mellem dagtilbud, skole og forvaltningen.

I proceduren er kommunale forventninger til dagtilbud og skoler tydelige og konkrete.

 

Der kan ansøges om økonomisk støtte ved omgængere og afslag på skoleudsættelse, hvilket er beskrevet i proceduren, hvori der også er udarbejdet ansøgningsskemaer.

 

Indholdet i proceduren omhandler:

 

 • Definition på omgængere
 • Hvad gør dagtilbuddet
 • Procedure ift. omgængere, der vender tilbage til børnehaven
 • Hvad gør skolen
 • Procedure ift. omgængere i skolen
 • Afslag på skoleudsættelse 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.13.00-Ø40-1-13 Sagsbehandler: Majken Agerbo Skræddergaard  

Orientering om Evaluering af Fast Forward

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger evaluering af Fast Forward, forsøg med fritidspas og -vejledning, til udvalgets orientering med henblik på en beslutning omkring projektets videre forløb.

Sagsfremstilling

Projektet

Siden foråret 2013 har Fast Forward projektet tilbudt fritidspas og -vejledning til børn og unge med målet om at hjælpe fritidsinaktive børn i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidspas dækker over økonomisk støtte til kontingent og udstyr. Fritidsvejledning rummer hjælp og støtte til at børnene reelt kommer i gang med og fastholdes i en fritidsaktivitet.

Fast Forward er et samarbejde mellem kommune, skoler og foreningsliv. Skolen står for visitationen og søger om fritidspas og vejledning til barnet. Projektet er ubureaukratisk med en hurtig sagsbehandlingstid.

 

Konklusioner

I projektet er 171 børn blevet godkendt til fritidspas. De 171 børn fordeler sig på 24 ud af kommunens 32 skoler. Der har været udvalgt 3 pilotskoler henholdsvis Sdr. Felding Skole, Haderup Skole og Vestervangskolen. Sdr. Felding og Haderup har ikke opnået den forventende succes. Vestervangskolen har derimod haft god succes med at hjælpe inaktive børn i gang.

 

Blandt alle skoler er Brændgård-, Vestervang- og Gullestrupskolen de skoler, der har bidraget med flest børn til projektet med henholdsvis 53, 31 og 17 godkendte børn. Skolernes bidrag af børn kan i høj grad sættes i forbindelse med samarbejdet med en lokal forankret engageret medarbejder/nøgleperson i de forskellige skoledistrikter. På Brændgårdskolen har man ansat en fritidsguide i regi af projekt Tryghed under Tag til at hjælpe eleverne i gang med en fritidsaktivitet. Vestervangskolen har fra projektets start fået tilført ressourcer til opsøgende arbejde og haft en lokal forankret ildsjæl, som har arbejdet for projektets succes. De mange elever på Gullestrupskolen kan i høj grad sættes i forbindelse med samarbejdet med fritidsmedarbejderen i det boligsociale projekt Plads til Forskel.

 

Anbefalinger

Evalueringens resultater viser, at en lokal forankret nøgleperson på den enkelte skole giver det bedste resultat både for børnenes start og medvirken til fastholdelse i en fritidsaktivitet. Projektets organisering bør derfor i højere grad spille sammen med den lokale forankring, hvor det lokale medansvar vil understøtte arbejdet omkring det enkelte barn i form af vejledning og opfølgning. Det foreslås derfor, at skolerne udpeger en kontakt-/nøgleperson, der har et særligt ansvar for rekruttering og fastholdelse af børn i fritidsaktiviteter.

 

Fast Forward er en af flere forebyggelsesindsatser, der samarbejdes om på tværs af politiske udvalg. Disse tværgående forebyggelsesindsatser foreslås fremover koordineret og faciliteret af en "playmakerfunktion", der til og med 2016 finansieres af de resterende midler i Fast Forward-projektet. Selve fritidspas-delen i form af kontingentbetaling og tilskud til udstyr finansieres gennem den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 årligt.

 

En playmaker skal varetage en "paraplyfunktion", og understøtte det tværfaglige samarbejde mellem forebyggelsesindsatserne samt sikre synergi mellem initiativerne. På sigt vil flere relevante projekter kunne inddrages.

 

De nævnte forebyggelsesindsatser er pt. følgende:

 

 • Ferieaktiviteter forankret i Kultur- og Fritidsudvalget
 • Krop og Kompetencer/ Åben Skole forankret i Børn- og Familieudvalget
 • Samarbejde med sygehusets børneafdeling omkring overvægtige børn og unge forankret i Forebyggelsesudvalget
 • Fast Forward forankret i Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

Eftersom Idrætsrådet i Herning Kommune og DGI Midtjylland ligeledes er involveret i anførte tiltag, påtænkes et tæt samarbejde hermed. 

  

Playmakerfunktion i forhold til Fast Forward kunne med fordel bestå i følgende opgaver:

 

 • Opsøgende, koordinerende og udviklende arbejde
 • Kommunikation
 • Kapacitetsopbygning i foreningerne, kompetenceudvikling/-kurser mv.
 • Kompetenceløft frivillige, uddanne fritidsvenner
 • Synergi mellem øvrige indsatser
 • Forankring og facilitering af indsatser

 

 

På baggrund af erfaringer med playmakerfunktion i andre kommuner f.eks. Aalborg, vil der ske en nærmere definition af playmakerfunktionen i Herning Kommune.

Playmakerrollen udvikles og kvalificeres løbende, og funktionen påtænkes selvkørende med udgangen af 2016. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget samt Forebyggelsesudvalget har på udvalgsmøder henholdsvis d. 24.06-2015 og d. 17.08-2015 taget evalueringen til orientering og besluttet

at Fast Forward projektet fortsætter og bygger videre på anførte konklusioner og anbefalinger inden for den eksisterende økonomiske ramme på 100.000 kr. årligt. Det er endvidere besluttet

at overskydende projektmidler på 692.000 kr. anvendes til udvikling og understøttelse af en playmakerfunktion 2015 og 2016 i synergi med øvrige forebyggelsesindsatser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at sagen tages til orientering.
at Børne- og Familieudvalget efterfølgende skal indgå i en dialog med Kultur- og fritidsudvalget omkring den konkrete anvendelse af overskydende projektmidler. Dette med hensyntagen til øvrige igangværende initiativer i Børn og Unge

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning

 

Der tages kontakt til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på efterfølgende dialog.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Orientering om samarbejdsaftale mellem CBL og UU om uddannelsesvejledningsopgaven i skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Med dette punkt orienteres udvalget om den indgåede samarbejdsaftale mellem UU og folkeskoler om udskolingen i Herning Kommune. Aftalen har til formål at sikre både den kollektive vejledning og den målrettede vejledning til ikke- uddannelsesparate unge om valg af ungdomsuddannelse og erhverv således, at eleven kan træffe et uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. Vejledningen foretages af UU og sker i samspil med undervisningen i faget Uddannelse og Job, der varetages af skolen. Der sker en løbende dialog og koordinering med CBL (Center for Børn og Læring). Denne aftale dækker skoleåret 2015 - 16 og revurderes èn gang årligt i et samarbejde mellem UU og CBL.

 

Sagsfremstilling

 I det kommende år er der ændringer i følgende områder:

 

1. Forankring af Industrien som karrierevej - uddannelsesaften i 7. klasse som forsøg

Sønder Felding Skole, Gjellerupskolen, Vestvangskolen og Lundgårdsskolen deltager i forsøget med at afholde uddannelsesaftener for 7. klasserne på en virksomhed i det kommende skoleår og er et led i en forankring af Industrien som Karrierevej. Uddannelsesaftenen aftales mellem skolen og virksomheden, UU udarbejder programmet og indkalder i samarbejde med læreren på skolen. Bliver uddannelsesaftenen en succes, er det planen, at det skal udrulles på alle overbygningsskoler i Herning. Skolen kan vælge en virksomhed evt. ud fra en liste over virksomheder, der stiller sig til rådighed, som er udarbejdet i "Industrien som karrierevej".

 

2. Rullende ungdomsuddannelser - opkvalificering af lærerne

Rullende Ungdomsuddannelser er et opkvalificeringsforløb for alle lærere i udskolingen. Lærerne besøger lærerne på en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse for at opnå øget kendskab til uddannelsesform, indhold og optagelseskrav. Samtidig overtager elever fra ungdomsuddannelsen undervisningen på skolen i "et ung til ung forhold" og introducerer samtidig deres egen uddannelse og karrieredrømme. UU koordinerer den rullende ungdomsuddannelsen.

 

3. Årsplanlægning med UU på skolerne og parathedsmøder

UU udarbejder en årsplan for de aktiviteter, der skal foregå i samarbejdet. Dette sker i samarbejde med lærerne på den konkrete skole og indeholder blandt andet aftale om "parathedsmøder" i 8. og 9. årgang, hvor skolen indbyder forældrene og lærerne til at deltage. På mødet aftales fællesindsatsen, der skal gøre eleven uddannelsesparat. Fællesindsatsen indeholder en skoledel, en UU-del og en forældredel. Aftalen skrives ind i elevplanen. Rollefordeling og inspiration aftales på planlægningsmøderne med UU i starten af skoleåret. I årsplanen aftales, hvornår de skriftlige begrundelser for skolens vurderinger af elevens personlige, faglige og sociale forudsætninger skal være på plads.

 

4. SKILLS  

SkoleSkills er et udfordrende konkurrenceforløb for elever i 8. klasse i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. I SkoleSkills bliver eleverne udfordret på deres evner til at bruge hænderne, tænke hurtigt og arbejde sammen om at løse en række praktiske opgaver, som relaterer sig til forskellige fag og erhvervsuddannelser på SOSU Herning, Agroskolen i Hammerum og Herningsholm Erhvervsskole.

Formålet er at give et praktisk bidrag til undervisningen i relation til Uddannelse og job, give eleverne i 8. klasse en god og lærerig oplevelse med praktiske færdigheder og samarbejde som omdrejningspunkt og lade eleverne i 8. klasse prøve kræfter med de mange spændende erhvervsuddannelser, som findes i lokalområdet.


5. Uddannelsesdag 8. oktober 2015

UU afholder i samarbejde med alle skoler og samtlige ungdomsuddannelser i Herning en fælles uddannelsesdag for alle elever i 8. årgang. Formålet med uddannelsesdagen er at kvalificere forældrenes støtte af eleven i valg af obligatoriske introduktionskurser. Dagen indledes med fællesinformation fra UU om uddannelsernes opbygning og struktur, hvilke temaer det er nødvendigt at drøfte med sit barn samt hvilke informationer der er vigtige at indhente fra ungdomsuddannelserne. Dernæst guides forældre og elever ud til standområdet, hvor alle ungdomsuddannelser deltager med en informationsstand, der kan oplyse om introkursernes indhold og andre relevante temaer om deres uddannelser. Skolerne indkalder og omlægger to undervisningstimer for at sikre fremmøde, og der skal meldes afbud til klasselæreren. Beskæftigelsesrådet støtter arrangementet økonomisk.

  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-15 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Orientering om ansøgning vedrørende gratis prævention til unge i UngMod 24-7

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Bertelsen

Sagsresume

Efter henvendelse fra Børn og Unge-forvaltningen fremlægges ansøgning om midler til projekt om gratis prævention.

 

UngMod 24-7 er en gratis og anonym rådgivning for de 12-25 årige i Herning Kommune. Man kan få samtaler, råd og vejledning, der tager udgangspunkt i den unges situation og udfordringer. Der gives også rådgivning om prævention og tilbydes tests og behandling for sexsygdomme. UngMod ansøger Forebyggelsesudvalget om midler til gratis prævention til de 17-25 årige i perioden 2015-2017.

Sagsfremstilling

Erfaringer fra Halsnæs Kommune indikerer, at der er menneskelige og økonomiske gevinster at hente ved at tilbyde Hernings unge mellem 17-25 år gratis prævention. Der peges på tre erfaringer, som underbygger dette:

 

1.    Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs har haft seks gange så mange henvendelser, siden de begyndte at tilbyde gratis prævention. Dette indikerer, at der kan være et potentielt uopdaget behov blandt de unge.

 

2.    En meget stor andel af de unge, som henvender sig i forhold til prævention, kan karakterises som udsatte unge. Disse unge har enten ikke råd til at købe præventionen eller prioriterer ikke at afsætte penge i budgettet til køb af prævention. Denne gruppe af udsatte unge er en gruppe, som det etablerede system har svært ved at få adgang til, og som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse eller varetage et ordinært arbejde. Vi forventer, at det er samme målgruppe af unge, som vil henvende sig i forhold til gratis prævention i UngMod 24-7 Herning.

 

3.    En stor del af de unge vælger ”længerevarende” præventionsformer – særligt hormonspiraler. Det er netop disse præventionsformer, som det ellers kan være svært for de unge af anskaffe, da engangsbeløbet er relativt højt, men hvor holdbarheden strækker sig over flere år.

 

Med afsæt i de gode erfaringer fra Halsnæs Kommune ønsker UngMod 24-7 at udvikle en Herning-model. Fundamentet i Herning-modellen er et kompetent professionelt fagpersonale. I UngMod 24-7 Herning er ansat fem ungerådgivere med forskellige fagligheder: en socialrådgiver, en psykolog, en sundhedsplejerske, en jordemoder/sexolog og en læge. Når der tilbydes gratis prævention til unge mellem 17-25 år, står der således et kompetent professionelt personale til rådighed for at rådgive og vejlede de unge.

 

Rådgivningen i UngMod 24-7 Herning tager udgangspunkt i hele den unges livssituation og vil således ikke udelukkende være med fokus på prævention. Med tanke på erfaringerne fra Halsnæs Kommune forventes, at unge, der henvender sig for at få gratis prævention, også har sociale eller psykiske problemer, som skal håndteres af rådgivningens socialrådgiver eller psykolog. Denne tværfaglige praksis vil understøtte et helhedssyn, som vil bidrage til at styrke de unges fysiske og psykiske trivsel.

 Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 17. august 2015, pkt. 20:

at der afsættes 75.000 kr. i 2015, 150.000 i 2016 og 75.000 kr. i 2017 på SO19 til gratis prævention til de 17-25 årige i Herning Kommune

at sagen sendes til orientering i Børne- og FamilieudvalgetForebyggelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 20:

Godkendt med den bemærkning, at den nedre aldersgrænse fjernes, så gratis prævention bliver for unge op til 25 år. Den øvre aldersgrænse evalueres om et år.

Økonomi

Herning Kommune har årligt udgifter til aborter og fødsler samt ”usynlige” udgifter, som er afledt af, at nogle unge bliver forælder i en tidlig alder. Ved at give gratis prævention til unge mellem 17-25 år vil Herning Kommune ved en fornuftig økonomisk investering i en forebyggende indsats potentielt spare store udgifter på børne- og ungeområdet og uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. Samtidig mindskes sandsynligvis den kommunale udgift til medfinansiering af aborter og fødsler.

 

UngMod 24-7 søger derfor om et samlet beløb på 300.000 kr. til at give gratis prævention til unge mellem 17 -25 år i UngMod 24-7’s projektperiode 2015-2017, fordelt med 75.000 kr. i 2015, 150.000 i 2016 og 75.000 kr. i 2017. Med dette beløb kan der tilbydes gratis og valgfri prævention i løbet af projektperioden til 250 unge.

 

Lise Lester og Jane Boris fra UngMod deltager under behandlingen af sagen.

 

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-276-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Efter henvendelse fra Børne- og Unge-forvaltningen fremlægges en beskrivelse af formål, målgruppe og indsats i et projektforslag til Forebyggelsesudvalget om børn og unges færden på sociale medier.

Sagsfremstilling

Projektet skal gennemføres i samarbejde med SSP, Ungherning, Herning Bibliotek, en klasselærer for en 4. klasse og med inddragelse af den forebyggende afdeling hos Herning Politi.  

 

Vi vil styrke børns digitale dannelse, så de får en hensigtsmæssig tilgang til brugen af de sociale medier. Vi vil ligeledes styrke forældrenes viden på området, så de kan støtte og guide deres børn på de sociale medier. Projektet er en tidlig og forebyggende indsats i 4. klasserne og for deres forældre. Vi vil gerne afprøve dette pilotprojekt i 4. klasserne på 6 skoler fra forskellige områder i Herning Kommune. (By, land og socialt belastede områder).

Undersøgelser og forskning peger på, at hvis vi tidligt introducerer børn til de sociale medier, har forældrene større mulighed for at guide, ”opdrage” og give dem redskaber til at færdes på de sociale medier. Erfaringerne er, at når børn bliver teenagere, bliver forældrene oftest lukket ude af de unges færden på de sociale platforme, og de har derfor svært ved at guide og støtte dem.

 

Formål:

 • At klæde børnene på til at færdes og agere hensigtsmæssigt på de sociale medier.
 • Fremme hensigtsmæssig sprogbrug og omgangstone.
 • At de forholder sig kritisk over for henvendelser fra folk, de ikke kender.
 • At forældrene klædes på til at støtte og guide deres børns færden.
 • Forebygge uhensigtsmæssig adfærd, mobning og ekskludering på de sociale medier.
 • At lære børnene, at det er vigtigt, at de opsøger en voksen/deres forældre, hvis de oplever noget ubehageligt/krænkende.
 • Hvor går grænsen og hvornår bliver noget strafbart.
 • At give børnene og forældrene viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig selv på, når de er på nettet.

 

 

Målgruppe:

·         4. klasserne fra de 6 skoler og deres forældre.

·         Børnene er i alderen 10-11 år.

 

 

Indsats:

Der skal holdes et oplæg i 2 lektioner for 4. klasserne. Det er tænkt som et oplæg til et videre forløb, hvor klasserne efterfølgende selv arbejder videre med emnet – evt. med inddragelse af fagene.

 

Ligeledes afholdes der et oplæg for forældrene i netetik, viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig på -  så de kan støtte og guide deres børn.

 

To ting vi gerne vil inddrage i forløbet, som skolen evt. selv arbejder videre med:

 • Lave et regelsæt i klassen for, hvordan vi er overfor hinanden på de sociale medier - med fokus på klassetrivsel.
 • At få 9. klasseselever til at lave film mod mobning - som kan bruges i de yngre klasser. Ung til ung. På den måde at lade 9. klasseseleverne blive ambassadører for, hvordan man færdes og agerer hensigtsmæssigt på de sociale medier.

 

 

Evaluering:

Vi vil gerne evaluere indsatsen ved, at lærerne svarer på et survey online spørgeskema.

 

 

Økonomi:

Budget pr. oplæg i 4 klasserne

800,- kr. x 6 skoler

4.800,- kr.

Budget pr. oplæg for forældrene

800,- kr. x 6 skoler

4.800,- kr.

Projektledelse, planlægning og evaluering

 

15.000,- kr.

 

I alt

24.600,- kr.

 

 

I Herning ser vi desværre en stigende antal bl.a. unge piger der tager meget letpåklædte billeder af sig selv og sætter på de sociale medier - uden af tænke på hvilke signaler de sender, samt hvilke konsekvenserne det kan have. Blandt andet at billeder ikke længere er private når de sættes på de sociale medier, og let kan misbruges. Desværre har vi også allerede sager i Herning, hvor unge i alderen 14-15 år har videregivet billeder af sådan karaktere, at det er strafbart. Vi vil gerne forebygge at de unge kommer i disse situationer.Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 17. august 2015, pkt. 23:

at der afsættes 25.000 kr. på SO19 i 2015 til projektet

at sagen sendes til orientering i Børne- og FamilieudvalgetForebyggelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 23:

Godkendt som indstillet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at projektet også har fokus på digital dannelse på nettet.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Forebyggelsesudvalget orienteres om, at Børne- og Familieudvalget også ønsker fokus på digital dannelse på nettet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-276-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Pilotprojekt: Trivselsseminar for 8. årgang

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard

Sagsresume

Efter henvendelse fra Børn og Unge-forvaltningen fremlægges en beskrivelse af formål, målgruppe og indsats i et projektforslag til Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet er et samarbejde mellem SSP Herning Kommune, SSP-betjente fra Herning politi og Ungherning (Ungdomsskolen). Trivselsseminar for 8. årgang vil være et pilotprojekt, som vil blive afholdt i skoleåret 2015/2016 med opstart i slutningen af 2015. Vi vil gerne afprøve konceptet på 6 skoler fra forskellige områder i Herning Kommune. (By, land og socialt belastede områder). Skolerne skal selv stille med en lærer for hver klasse.

 

Formål:

Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng med, hvordan elever generelt trives med og i deres liv, og at trivsel i skolen har en væsentlig betydning for unges:

·         Mentale sundhed

·         Fravær i skolen

·         Koncentration og indlæring

·         Brug af rus- og nydelsesmidler

·         Risiko for at komme ud i kriminalitet

·         Risiko for at droppe ud af ungdomsuddannelserne senere

·         Følelse af ekskludering, ikke at være en del af et fællesskab og ensomhed

 

Målet med trivselsseminaret:

At sætte fokus på trivsel i klasserne, forældreinddragelse samt at give forældrene inspiration til at udfordre rollen som forældre til en teenager.

Målet med trivselsdagene for eleverne er at:

·         Fremme deres mentale sundhed

·         De bliver opmærksomme på egne og andres trivsel

·         Opnår viden om, at de er medansvarlige for deres eget liv

·         Få kendskab til flertalsmisforståelser

·         Få kendskab til de risikofaktorer, der kan føre til misbrug og/eller en kriminel løbebane

·         Få kendskab til de beskyttelsesfaktorer, der kan være med til at forhindre og forebygge mistrivsel, misbrug samt kriminalitet

·         Opnå viden om, hvor de kan søge hjælp i en given situation

 

Målgruppe:

·         8. årgang på 6 overbygningsskoler.

·         De unge er i alderen 14-15 år.

·         Antal elever der kommer igennem forløbet vil være ca. 400.

 

Indsats:

Trivselsseminaret løber over to sammenhængende skoledage, hvor hele 8. årgang på skolen deltager. Det hele afsluttes med, at eleverne skal fremlægge det, de har lavet, for forældrene den sidste aften.

 

Ugen op til trivselsseminaret udfylder eleverne anonymt et spørgeskema via survey systemet. Det er spørgsmål som; trives du på skolen, trives du i klassen, hvordan oplever du at I er overfor hinanden i klassen, hvor ofte drikker du alkohol, hvor mange på 8 årgang drikker i weekenderne m.fl. Svarene fra disse spørgeskemaer, skal danne grundlag for de to trivselsdage.

 

Dag 1:

Om formiddagen for eleverne oplæg fra SSP, politiet og svarene fra spørgeskemaerne gennemgås og drøftes med eleverne.

Resten af dagen deles eleverne op i grupper, hvor de skal vælge et af følgende emner, som de skal arbejde med resten af tiden: Der skal være fokus på trivsel.

·         Mobning

·         Euforiserende stoffer

·         Krænkelser på nettet / sms – trivsel på de sociale medier

·         Alkohol

·         Cutting 

·         Selvmords tanker/forsøg

·         Kærestevold

·         Ensomhed

·         Rygning

·         Spiseforstyrrelser, m. fl.

 

Dag 2:

Eleverne arbejder fortsat i grupperne med emnet, som de skal fremlægge for de unges familier om aften. Oplæggende må kun have en varighed af 5 min.

Om aften afholdes forældremøde, hvor politiet og SSP Herning Kommune vil holde et oplæg om relevante forebyggende emner for forældrene. Forældrene bliver også præsenteret for svarene fra elevernes spørgeskema. Efterfølgende fremlægger elevgrupperne, hvad de har lavet for deres forældre i små workshops. Alle forældre kommer rundt og ser alle grupper.

 Vi håber, at gevinsten ved at arbejde med emnerne og afholde forældremøderne på denne måde bliver:

·         At eleverne er mere motiveret for at yde en ekstra indsats, når de skal fremlægge det for forældrene.

·         At fremmødet blandt forældrene er stor – da de gerne vil se, hvad deres børn har lavet.

·         At vi får de forebyggende budskaber ud til så mange forældre som muligt, i og med at fremmødet blandt forældrene er større.

 

Evaluering:

Efter hver endt trivselsseminar vil elever, lærer og forældre modtage et spørgeskema via survey. (Online spørgeskema system). Til slut i projektet vil alle tallene samles i en slutevaluering.

 

 Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 17. august 2015, pkt. 22:

at der afsættes i alt 65.000 kr. på SO19 til pilotprojektet fordelt i 2015 og 2016

at sagen sendes til orientering i Børne- og FamilieudvalgetForebyggelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 22:

Godkendt som indstillet. 

Økonomi

Økonomi:

Budget pr. 2 dags trivselsseminar 7.200,- kr.

7.200,- kr. x 6 skoler

43.200,- kr.

Projektledelse, planlægning og evaluering

 

20.000,- kr.

 

I alt

63.200,- kr.

 

Indstilling

Forebyggelsesudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Orientering omkring projektet HEAD SPACE

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Til næste møde:

 • Opfølgning på cykler i skolebusser, udfordringer og økonomi (selvstændigt dagordenspunkt)
 • Oversigt over puljer og projekter i hele Børn og Unge ( oversigt vedlægges meddelelser)
 • Hvilken økonomi er forbundet med at en skole afvikler en skolerejse på f.eks. 24 elever? Hvad er der af muligheder for forældrebetaling på skolerejser? (svar vedlægges meddelelser)
 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Serviceområde 16, Børn og Familie

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer