Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 16. januar 2019
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.00.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af forlængelse af HeartWork som projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde den 31. maj 2017 godkendte udvalget igangsættelse af HeartWork som pilotprojekt i en toårig periode. Ved det første projektårs afslutning blev der udarbejdet en evaluering, som forelægges udvalget til orientering og med henblik på godkendelse af forlængelse af projektet i endnu en toårig periode.

Sagsfremstilling

HeartWork er et socialt innovationsprojekt, som bygger på samarbejde mellem folkeskolen og plejehjemmet. Konkret udspiller HeartWork sig ved, at læringsrammerne én gang ugentligt flyttes fra skolen til det lokale plejehjem. Det handler om at bygge bro og skabe relationer mellem generationer for at øge elevernes og de ældres følelse af at være værdifulde. HeartWork har dermed fokus på relationsbaseret læring og entreprenante læringsprocesser (mindset, hvor det er legalt at fejle) i alternative rammer. Når læringsrummet flyttes til plejehjemmet, udlignes de faglige og sociale forskelle mellem eleverne, og der skabes lige deltagelsesmuligheder for alle elever (se bilag for en kort beskrivelse af HeartWork).

 

Evaluering af skoleåret 2017/18 (projektets første projekt år):

I dette skoleår deltog elever fra fem klasser på Lind Skole og Hammerum Skole. Følgende var en del af pilotprojektets første fase:

 • To 2. klasser på Hammerum Skole i samarbejde med Toftebo Plejecenter
 • En 2. klasse, en 5. klasse og en 9. klasse på Lind Skole i samarbejde med Lind Plejecenter.  

 

Evalueringen bygger både på kvantitative og kvalitative data. Ved projektets opstart blev der udsendt et spørgeskema til elever, forældre og lærere. Ved skoleårets afslutning blev der igen udsendt et spørgeskema til de samme elever, forældre og lærere samt foretaget fokusgruppeinterviews med en række elever.

 

Evalueringen viser, at de involverede elever, forældre og lærere overordnede er positive omkring projektet. Derudover viser evalueringen, at elevernes sociale kompetencer er blevet styrket, og de er blevet bedre til at tale med personer, som de ikke kender. De oplever desuden, at deres formidlingsevne er forbedret.

 

Dernæst er relationskompetencen hos eleverne blevet styrket gennem de meningsfulde relationer, som de har dannet med de ældre på plejehjemmene. Eleverne lærer at vise hensyn og interesse for andre mennesker.

 

Det er primært indskolings- og mellemtrinseleverne, som oplever, at de kan bruge det, de lærer i skolen, på plejehjemmet og omvendt. Forældreevalueringen viser dog, at besøgene på plejehjemmet giver eleverne en anden form for læring end den fag-faglige.

 

Evalueringen målte også på elevernes lyst til læring. Her er resultaterne blandede på tværs af klassetrin. Ikke desto mindre er der flere elever, der har lyst til at komme i skole de dage, hvor klassen skal på plejehjemmet. 

 

Skoleåret 2018/19 (projektets andet år):

I skoleåret 2018/19 er projektet blevet udvidet med yderligere tre skoler. Følgende er en del af projektets anden fase:

 • To 3. klasser på Hammerum Skole i samarbejde med Toftebo Plejecenter
 • En 3. klasse, en 6. klasse og en 7. klasse på Lind Skole i samarbejde med Lind Plejecenter
 • En børnehaveklasse på Sdr. Felding Skole i samarbejde med Engholm Centret
 • En 4. klasse på Snejbjerg Skole i samarbejde med Rosenlund Centret
 • En 4. klasse på Engbjergskolen i samarbejde med Rosenlund Centret

 

Det skal desuden nævnes, at TV MidtVest har fulgt projektet på Engbjergskolen i løbet af efteråret 2018.

 

En forlængelse af projektet med yderligere to år vil betyde, at projektet skaleres yderligere til flere af Herning Kommunes skoler. Derudover kan en forlængelse af projektet medføre, at projektet tilpasses på en sådan måde, at skolerne selv kan stå for HeartWork og således kan tilpasse det til netop deres konkrete lokale kontekst.

Økonomi

Center for Børn og Læring kompenserer Lind Skole med 71.000 kr. årligt for frikøb af Belinda Hornshøj en dag om ugen. Udgiften finansieres som i dag på SO12 den centrale konti.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne og Familieudvalget godkender forlængelsen af HeartWork som projekt med yderligere to år, og at udgiften på 71.000 kr. årligt finansieres som i dag på SO12 den centrale konti.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.20.01-G01-1-19 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Indskrivning til kommende 0. klasse i skoleåret 2019-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kia Egebjerg

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til fastlæggelse af antallet af nye 0. klasser i skoleåret 2018/19 til Børne- og Familieudvalgets godkendelse. Derudover fremlægges der en oversigt over antal ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt og ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger oversigt over antal indskrevne elever til 0. klasse for skoleåret 2019-2020 samt antallet af ansøgninger til skolegang i andet skoledistrikt og antallet af ansøgninger om udsættelse af skolegangen for undervisningspligtige børn. Se Bilag 1.

 

Der kan komme flere ansøgninger om udsættelse af skolegangen, da ansøgningsfristen derfor er den 1. marts 2019.

 

Ligeledes er medtaget oversigt over indskrivningstallene fra skoleårene 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 og 2019-2020 i Bilag 1A.

 

I Bilag 2 er der i henhold til ansøgninger om skoledistriktsændringer opstillet elevtal og antal klasser:

l: Alle ansøgninger imødekommes. 43 klasser

ll: Ingen ansøgninger imødekommes. 44 klasser

 

Bilag 3 og 4 viser fra og til hvilke skoler, der søges.

Bilag 5 viser, at der ved evt. tilflyttere kan komme kapacitetsmæssige udfordringer.

 

Jf. Folkeskoleloven §17 er det kommunalbestyrelsen der beslutter, hvor mange elever der skal være i hver klasse. Maksimum antal elever i hver klasse må ifølge Folkeskoleloven ikke overskride 28 elever.

  

Der gøres opmærksom på de kapacitetsmæssige udfordringer i Lind og Tjørring skoledistrikter i forbindelse med evt. kommende tilflyttere, jævnfør bilag 5.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af 43 0. klasser i skoleåret 2019/20
at Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt
at Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af evt. fremtidige rokeringer
at Børne- og Familieudvalget drøfter de kapacitetsmæssige udfordringer i Tjørring og Lind skoledistrikt.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget godkender oprettelse af 43 0. klasser i skoleåret 2019/20.

 

Børne- og Familieudvalget godkender ansøgninger om optagelse i andet skoledistrikt med undtagelse af Tjørring Skoles distrikt.

 

Forvaltningen bemyndiges til at korrigere antallet af klasser som følge af evt. fremtidige rokeringer.

 

Børne- og Familieudvalget vil ved udvalgsmødet den 6. februar blive præsenteret for yderligere belysning af de kapacitetsmæssige udfordringer i Tjørring Skoles distrikt med henblik på endelig beslutning i sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Budgetbalance på Serviceområde 16 Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio Barahona

Sagsresume

Den  budgetmæssige ubalance på serviceområde 16 Børn og Familie fra 2020 og frem er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 reduceret til 4,5 mio. kr. Center for Børn og Forebyggelse har igangsat en proces med henblik på igangsættelse af korrigerende handlinger i forhold til at opnå budgetbalance.

 

Forslaget til korrigerende handlinger forelægges Børne- og Familieudvalget til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse har igangsat en proces med henblik på igangsættelse af korrigerende handlinger i forhold til at opnå budgetbalance i 2020 og frem. Med det nuværende aktivitetsniveau forventes et merforbrug på knap 14 mio. kr. i 2019, men fra 2020 og frem tilføres der 10,3 mio. kr., jævnfør det vedtagne budget 2019, hvilket betyder, at ubalancen forventes at være 4,5 mio. kr. fra 2020 og frem.

 

Ledelsen i Center for Børn og Forebyggelse har fremlagt en plan for korrigerende handlinger og drøftet den i MED-regi indtil 22. november 2018. Herefter har ledelsen truffet beslutninger om korrigerende handlinger, som forelægges Børne- og Familieudvalget til endelig godkendelse.

 

Ledelsen peger på følgende korrigerende handlinger:

 

Følgende skal bibringe besparelser på 1,5 mio. kr.:

 • Ingen genbesættelse af vakant teamlederstilling
 • Ingen genbesættelse af vakant psykologstilling. Det betyder, at
  • ressourcen til udvidet AKT og koordinering heraf tilpasses.  
 • Ingen genbesættelse af vakant sundhedsplejerskestilling. Det betyder, at
  • der fremover vil blive arbejdet behovsstyret i forhold til sundhedssamtalen i 4. klasse,
  • der optimeres på den koordinerede forebyggende indsats omkring sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme mellem SSP og Sundhedsplejen,
  • synergieffekten mellem drift og projektforløb finansieret af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen optimeres.

 

Følgende skal bibringe besparelser på 3 mio. kr.:

 • Familieplejeområdet: Alle sager, som ikke er på gennemsnitsmodellen, gennemgås og vurderes, om de med fordel skal forhandles over på gennemsnitsmodellen
 • Skarpere standarder for økonomisk tilskud til efterskole. Særligt fokus på tillægsbevillinger
 • Konsekvent brug af lovgivningens muligheder for forældrebetaling ved anbringelse og aflastning
 • Gennemgang af dyre anbringelsessager – fokus på perifere ydelser og dobbeltydelser
 • Skarpere serviceniveau og vurderingskriterier for aflastning (§ 84)
 • Tilpasse serviceniveauet for Døgn og Familiestøtte Hernings klubtilbud
 • Øget anvendelse af Familierådslagning med henblik på at finde løsninger i familien/netværket frem for professionelle indsatser (støttepersoner, aflastning mv.)

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tiltræder de korrigerende handlinger med henblik på budgetbalance fra 2020 og fremefter.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet, dog opretholdes Sundhedsplejens sundhedssamtale til alle 4. klasseselever.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering vedr. privat fritidshjem i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på deres møde den 24. oktober 2018 opstart af den private daginstitution Børnehuset Tusindfryd i Fasterholt som en daginstitution for de 0-6-årige. Der blev ikke indgået aftale om privat fritidshjem i Børnehuset Tusindfryd.

 

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 21. november 2018 taget til efterretning, at Børnehuset Tusindfryd søgte om evt. udsættelse af opstart til 1. marts 2019.

 

Børne- og Familieudvalget orienteres om Undervisningsministeriets svar, der præciserer, at etablering og drift af et privat fritidshjem forudsætter, at der indgås en aftale med Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Familieudvalgets afslag den 24. oktober 2018 på aftale om privat fritidshjem i Børnehuset Tusindfryd har bestyrelsen og arbejdsgruppen bag Børnehuset Tusindfryd ønsket at starte privat fritidshjem op i Børnehuset Tusindfryd uden tilskud fra Herning Kommune. Dette blev Børne- og Familieudvalget orienteret om på deres møde den 21. november 2018. På samme møde blev de orienteret om evt. udsættelse af opstart af Børnehuset Tusindfryd til 1. marts 2019.

 

På baggrund af henvendelsen fra bestyrelsen og arbejdsgruppen har Center for Børn og Læring haft en forespørgsel ved Undervisningsministeriet omkring mulighederne for at indgå aftale om privat fritidshjem uden kommunalt tilskud. Undervisningsministeriet præciserer i deres svar, at vejledningen til dagtilbudsloven er gældende og dette uagtet, om der gives tilskud til det private fritidshjem eller ej. Ifølge vejledningen forudsætter etablering og drift af et privat fritidshjem, at der indgås en aftale med Herning Kommune. Og det er Herning Kommune, der afgør, om der skal indgås en aftale.

 

På den baggrund er det meddelt bestyrelsen og arbejdsgruppen bag Børnehuset Tusindfryd, at Børne- og Familieudvalgtes beslutning den 24. oktober 2018 om ikke at indgå aftale om privat fritidshjem i Børnehuset Tusindfryd fastholdes. Arbejdsgruppen bag Børnehuset Tusindfryd har efterfølgende meldt tilbage, at de gerne vil have bekræftet, at Børne- og Familieudvalget fastholder beslutningen fra 24. oktober 2018 om, at Herning kommune ikke indgår aftale om etablering og drift af fritidshjem, uagtet om der gives tilskud eller ej.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet, idet der ikke er kommet nye oplysninger i sagen i forhold til beslutningsgrundlaget i sag nr. 133 den 24. oktober 2018 og sag nr. 145 den 21. november 2018.

 

Sagsnr.: 17.13.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning fra Højgårdskolen om, at Lind Skole midlertidigt overtager driften af SFO2 fra 1. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sara Majgård Kjær

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra Højgårdskolens ledelse og bestyrelse om, at deres kommende SFO2 (fritidstilbud for elever i 3.-4. klasse) fra 1. august 2019 drives af Lind Skole grundet anlægsprojekt.

 

Børne- og Familieudvalget forelægges Højgårdskolens ansøgning til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 er der planlagt et anlægsprojekt i Højgårdområdet som blandt andet omfatter anlæg af værksted, som skal være basislokale til SFO1 og SFO2. Anlægsprojektet påbegyndes sommeren 2019 og forventes at være klar til overtagelse foråret 2020.

 

Højgårdskolen overtager driften af den kommende SFO 1. august 2019, hvorfor Højgårdskolen ansøger Børne- og Familieudvalget om, at Lind Skole midlertidigt overtager driften af SFO2 (fritidstilbud for elever i 3.-4. klasse) for Højgårdskolens elever frem til 1. august 2020.

 

Den nuværende praksis i Højgård/Lind området er, at Børneoasen Lind efter gensidig aftale med Højgård Børnehus driver fritidshjemstilbuddet for Højgårdskolens elever i 3.-4. klasse (Fritidshjem2). Dette betyder, at eleverne i dag har fritidstilbuddet i lokaler ved Lind Skole.

 

Højgårdskolens ledelse og bestyrelse ønsker, at Lind Skole varetager driften af den kommende SFO2 i anlægsperioden, da det er bedst for eleverne, at de kan fortsætte i de nuværende lokaler ved Lind Skole. Dermed vil Lind Skole i anlægsperioden varetage ledelsen, ressourcerne, personale med mere vedrørende Højgårdskolens SFO2 børn.

 

Center for Børn og Læring har med afsæt i Højgårdskolens forespørgsel undersøgt sagens forhold hos Undervisningsministeriet. Ministeriet oplyser, at kommunalbestyrelsen har lovhjemmel til at beslutte, at SFO2 tilbuddet i Højgård/Lind området varetages af Lind Skole, hvorfor elever fra Højgårdskolen anvises til SFO2 tilbuddet på Lind Skole (se bilag). Kompetencen er ifølge styrelsesvedtægten uddelegeret til Børne- og Familieudvalget.

 

Center for Børn og Læring har desuden forelagt Højgårdskolens ansøgning for ledelsen på Lind Skole. Bestyrelsen og ledelsen på Lind Skole oplyser, at de gerne vil påtage sig opgaven, mens anlægsprojektet står på hos Højgårdskolen (se bilag).

Økonomi

Økonomien indeholdes inden for nuværende administrationsgrundlag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at Lind Skole midlertidigt varetager driften af SFO2 for Højgårdskolens elever frem til 1. august 2020.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af indtægtsbevilling i projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Falk Lauritsen, Signe Eggers-Weber, Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tilskud over 4 år på 4,6 mio. kr. til Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier". Projektet understøtter strategien om Herningmodellen.

 

Den 17. april 2018 godkendte Byrådet indtægts- og udgiftsbevilling for 2018 på 1.100.000 kr.

 

Indtægts- og udgiftsbevilling for 2019 på 1.300.000 kr. søges godkendt.

Sagsfremstilling

De overordnet formål med projekt "En god start - tæt på" er:

 • Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
 • Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
 • Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

 

Målet med projektet er:

 • Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til det tværfaglige samarbejde med socialrådgiverne og PPR-pædagogerne samt de sundhedsfaglige metoder i forhold til tidlig opsporing af og indsats i sårbare familier med henblik på, at flest mulige sårbare børn opspores i graviditet eller barnets første levemåneder og får den rette tidlige indsats.

 

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

 • Implementering af 2 ekstra hjemmebesøg inden 18 måneders alderen
 • Fortsat implementering af ADBB (”Alarm Distress Baby Scale” - metode til tidlig opsporing)
 • Uddannelse i og implementering af COS-P ("Circle Of Security - Parenting" - en familiebehandlingsmetode, der skal fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og omsorgsperson)
 • Fortsat implementering af besøgspakken Udvidet Sundhedspleje (fælles besøg af sundhedsplejerske og socialrådgiver)
 • Etablering af brugerråd
 • Implementering af fælles kategoriseringsværktøj på tværs af sundhedspleje og børnesocialområde
 • Etablering af sundhedspleje og systematik omkring dette til anbragte børn og unge
 • Udarbejdelse af yderligere systematik omkring screening for fødselsdepression i forhold til screening af fædre samt samspil med ADBB-screening. Udvikling af fædregrupper
 • Udarbejdelse af kriterier og implementering af disse i forhold til sundhedsplejens behovsbesøg
 • Udvikling af yderligere tværfaglige besøgspakker

 

Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og er en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. til "En god start – tæt på". Der er bevilget midler til:

 

Projektledelse og projektdeltagelse

1.384.000

Uddannelse af sundhedsplejersker og andre:

Boost i screeningsmetoden ADBB, uddannelse i metoden COS-P samt temadag/workshop vedrørende screening af fædre for fødselsdepression og oprettelse af fædregrupper

167.000

2 ekstra fuldtidsstillinger i sundhedsplejen til 1 yderligere hjemmebesøg i 1. leveår + 1 yderligere besøg ved 15-18 mdr. i nye familier med henblik på tidlig opsporing samt sundhedsplejeydelse til nyanbragte børn/unge

3.001.000

Revision

48.000

I alt

4.600.000

*Afrundede beløb

 

Sundhedsstyrelsen kan kun give juridisk gyldigt tilsagn for ét år af gangen, da tilsagnet er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven. Derfor udbetaltes i første omgang 1.100.000 kr. til anvendelse i projektets første del, det vil sige i 2017 og ind i 2018. Som følge heraf indkalder Sundhedsstyrelsen til status/genansøgning en gang årligt. Da statusrapporten for 2017-2018 er godkendt, er næste pulje på 1.300.000 kr. frigivet til Herning Kommune. Tilsagnene forventes ultimo 2019 at være på 1.000.000 kr. og ultimo 2020 på 1.200.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 1.300.000 kr. i 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 15.00.00-A00-10-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering om #Ung Uden Filter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

  X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Landsindsatsen EN AF OS har i samarbejde med Herning Kommune planlagt arrangementet #Ung Uden Filter, der sætter fokus på mental mistrivsel. Arrangementet finder sted den 20. februar 2019 i Huset no. 7. Arrangementet er for alle elever i ungdomsuddannelse eller i forberedende uddannelsesforløb, lærere, studievejledere samt relevante medarbejdere fra kommunen. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvem er EN AF OS?

Landsindsatsen EN AF OS er en national oplysningskampagne med målrettede regionale og lokale aktiviteter. Indsatsen beskæftiger sig med fem overordnede indsatsområder, hvor målgrupperne er brugere og pårørende, unge (især under uddannelse), arbejdsmarkedet, personale på sundheds- og socialområdet, medierne og den brede befolkning.

 

Landsindsatsen EN AF OS begyndte den 10. oktober 2011 og fortsætter indtil videre frem til 2020. Bag kampagnen står Den Fælles Indsats, som blev nedsat i 2010 af partnerne: PsykiatriNetværket, Psykiatrifonden, TrygFonden, Danske Regioner, KL, Social- og Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

 

EN AF OS arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom.

 

Hvad handler #Ung Uden Filter om?

Til #Ung Uden Filter-arrangementet droppes filteret, og der tales åbent om det, der er svært, fx ensomhed, stress og selvskade. Fakta er, at de fleste unge i perioder oplever mental mistrivsel, og i en klasse er der i gennemsnit tre elever, som vil udvikle en psykisk sygdom. Det kan bl.a. være vanskeligt at gennemføre en ungdomsuddannelse med en psykisk sygdom, eller hvis et familiemedlem eller en ven til den unge har en psykisk sygdom.

 

#Ung uden Filter skal ikke ses som et enkeltstående arrangement, men som et tema, der kan bruges i undervisningen på ungdomsuddannelserne/de forberedende uddannelsesforløb. Derfor har PsykInfo Midt, der er tovholder på arrangementet, udarbejdet undervisningsmateriale om dialog om psykisk sundhed.

 

EN AF OS har udvalgt tre kommuner til arrangementet. Arrangementet er allerede afholdt i Hedensted Kommune og Horsens Kommune i foråret 2018, og vil nu afholdes i Herning Kommune den 20. februar 2019.

 

Planlægningen af #Ung Uden Filter

Arrangementet i Herning Kommune er planlagt af PsykInfo Midt i samarbejde med konsulenter fra Kultur og Fritid, Center for Børn og Læring, Sundhed og Ældre, leder af Ungevejledningen, leder af Headspace og repræsentanter fra tre af ungdomsuddannelserne.

 

Klasser/hold fra HF, Produktionsskolen og Herningsholm Erhvervsskole deltager i arrangementet. Der vil samlet ca. deltage 300 elever, lærere, studievejledere og medarbejdere.

Økonomi

EN AF OS dækker alle økonomiske udgifter til arrangementet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

 • Brev til kommunerne om ny årlig undersøgelse af kommunernes sagsbehandling på området for udsatte børn og unge (vedhæftet)
 • Orientering om klinikkernes drift i Tandplejen pr. 1. januar 2019
 • Orientering om høring af tildelingsmodeller
 • Orientering om talentskolen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

TIltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer