Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 15. juni 2015
Mødested: Herning Bibliotek, mødelokale A 1. sal. Fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2016 - 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jvf. Den politiske vedtagne budgetprocedure skal de enkelte fagudvalg med frist d. 30. juni indsende budgetforslag 2016 - 2019 til behandling på budgetkonferencen i august 2015.

 

Børne- og Familieudvalget skal således på nærværende møde godkende budgetrammer med tilhørende bemærkninger og mål.

Sagsfremstilling

Budgetrammerne 2016-2019

 

Børne- og Familieudvalgets budget 2016 udgør 1.416. mio. kr. faldende til 1.368 mio. kr. i 2019

 

Budgetrammerne er fremkommet således:

 

Overslagsårene fra det senest vedtagne budget (år 2019 sættes lig 2018)

+/- Byrådsbeslutninger til og med 28.04.2015

+/- Tekniske justeringer

+/- Mulighedskatalog

= Rammeudmelding

 

 

Af tekniske justeringer skal nævnes demografireguleringer med en reduktion på dagtilbud på 4,2 mio. kr. Regulering af demografi på skoleområdet afventer 5/9 elevtal.

 

Særligt for budgetlægningen for 2016-2019 har der hen over foråret været arbejdet med et mulighedskatalog, som Byrådet 2. behandlede på sit møde d. 26.maj. Børne- og Familieudvalgets ramme blev i den forbindelse reduceret med 15 mio. kr. i 2016 stigende til 35,7 mio. kr. i 2019 - hertil kommer tværgående reduktioner. Reduktionen er indarbejdet i ovenstående rammer

 

Bemærkningerne til budgettet udleveres som bilag på mødet.

 

 

Mål 2016-2019

Udkast til mål er vedlagt orienteringspkt. nr. 60

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetrammer 2016-2019 med tilhørende driftsbemærkninger godkendes og indgår som Børne- og Familieudvalgets budgetforslag i budgetmaterialet til budgetkonferencen ultimo august.
at udkast til mål 2016-2019 godkendes og indgår i budgetmaterialet til budgetkonferencen ultimo August

Beslutning

Godkendt.

Bilag