Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 15. juni 2015
Mødested: Herning Bibliotek, mødelokale A 1. sal. Fællesmøde med Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.30.00-A21-1-14 Sagsbehandler: Ellen Aavad Holm  

Ny forebyggelseshandleplan version 2.0.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 x

 x

 x

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget skal i 2015 udarbejde en ny forebyggelseshandleplan. Som optakt hertil har Forebyggelsesudvalget i efteråret 2014 haft en række dialogmøder med udvalgte fagudvalg. Formålet med møderne var blandt andet at drøfte fælles udfordringer, og hvordan fagudvalgene fremadrettet kan samarbejde om sundhedsfremme og - forebyggelsesinitiativer målrettet disse udfordringer.

 

Forebyggelsesudvalget har midler til at gennemføre projekter, som skal afprøve og evaluere nye indsatser. Efter projektperioden skal en evt. implementering af indsatsen finansieres i de relevante fagudvalg.

 

På møde i Forebyggelsesudvalget den 8. december 2014 blev en skriftlig opsamling og de indkomne forslag på dialogmøderne drøftet. På baggrund heraf blev det besluttet, at udarbejde projektskitser målrettet:

 • Unge på erhvervsuddannelserne.
 • Sårbare og udsatte børn og unge, heraf børn af forældre på overførselsindkomst.
 • Beskæftigelsesområdet – udbredelse af kulturelle aktiviteter til mennesker på overførselsindkomst med fokus på sundhed, trivsel og beskæftigelse.
 • Mennesker med psykisk sygdom.

 

Der er efterfølgende udarbejdet i alt ni projektskitser, som blev drøftet på møde i Forebyggelsesudvalget den 18. maj 2015.

 

Forebyggelsesudvalget ønsker at mødes med Børne- og Familieudvalget med det formål at drøfte de forelagte projektskitser.

 

På baggrund af drøftelserne i de forskellige fagudvalg vil Forebyggelsesudvalget på møde den 17. august 2015 endelig beslutte hvilke projektforslag, der skal indgå i den nye forebyggelseshandleplan, version 2.0.

Sagsfremstilling

I det følgende fremlægges et kort resumé af formål, målgruppe og indsats i ni projektforslag til ny forebyggelseshandleplan, version 2.0.     

 

Naturen som social løftestang

Projektet er et samarbejdsprojekt med Naturstyrelsen og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.  

 

Formål:

At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet de kontanthjælpsmodtagere, der har brug for særlig støtte til at finde mening og motivation for at komme videre i livet med arbejdstilknytning i sigte.

 

Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed. Ligeledes at afdække og udvikle borgerens sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

 

Målgruppe.

Voksne kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate, og som har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed.

 

Indsats:

Tre dage om ugen vil en projektmedarbejder og en gruppe på 8-10 personer tage ud til et nærmere bestemt naturområde. Udover at løse specifikke arbejdsopgaver såsom naturpleje, stable brænde, rengøre skilte m.m. vil der være fokus på naturoplevelser og fortællinger, der knytter an til stedets historie og natur, årstiden med mere. I projektet sættes også fokus på naturen som ramme for fx samtale, sociale fællesskaber, bevægelse, sund mad og hvordan ophold i naturen påvirker den fysiske og mentale sundhed.

 

Familieorienteret indsats – ressourceforløb

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formålet med projektet er, at etablere en proaktiv og forebyggende indsats målrettet sårbare familier med forældre der på grund af fx langvarig sygdom, dårlig trivsel, ledighed, dårlig økonomi, skilsmisse eller sygdom og død i den nærmeste familie har svært ved at finde overskud og ressourcer til at håndtere dagligdagens gøremål og udfordringer.

 

Hensigten med indsatsen er:

 • At børn og unge i familier med sygdomsramt forælder, kan vokse op i sunde og trygge rammer og få udviklingsmuligheder på lige fod med andre børn og unge.
 • Gennem en indsats der tager hånd om hele familien, at fremme den ramte forældres sundhed og trivsel og dermed også mulighederne for at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

 

Målgruppe:

Familier med hjemmeboende børn og en forældre der er tilkendt et ressourceforløb.   

 

Indsats:

Der ansættes en trivselskoordinator, som kan tilknyttes familier med særlige behov. Trivselskoordinatoren skal med udgangspunkt i familiens ressourcer og behov yde hjælp og støtte

 

Indsatsen skal indgå som et led i den vifte af tilbud og aktiviteter, rehabiliteringsteamet kan anbefale i forbindelse med en indstilling til et ressourceforløb.

 

Fremskudt sundhedsindsats

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Hensigten med indsatsen er at forebygge udviklingen af somatiske sygdomme og fremme sundhed og trivsel for mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte.

 

Formål:

 • Via en fremskudt indsats at sikre mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte, en tidlig opsporing af sygdom og en hurtig adgang til det etablerede sundhedssystem (Undersøgelse, behandling og forebyggelse)
 • Via en sammenhængende, koordineret og tilpasset indsats at sikre mennesker, som er psykisk sårbare og udsatte, den samme udbytte af ydelserne som den øvrige del af befolkningen.
 • At sikre mennesker som er psykisk sårbare og socialt udsatte en bedre adgang til kultur- og fritidstilbud.
 • At fremme tilgængelighed og adgang til det etablerede sundhedssystem.

 

Målgruppe

 • Mennesker som har en psykisk sygdom/er psykisk sårbar
 • Er 18 år eller derover
 • Mennesker der ikke kan gøre brug af de ordinære tilbud (Sundhedstilbud, fritidstilbud, kulturtilbud)
 • +/- et misbrug (alkohol/stoffer)
 • Er motiveret for at iværksætte forandringer med fokus på sundhed og trivsel.

 

Indsats:

Projektets mål søges indfriet gennem etablering af et opsøgende sundhedsteam bestående af en sygeplejerske og en socialpædagog, begge med erfaringer og speciale i psykiatri.

Det opsøgende sundhedsteam skal møde målgruppen, der hvor de primært opholder sig fx på væresteder, i aktivitetstilbud og i eget hjem. I projektet lægges vægt på, at det opsøgende sundhedsteam også kommer ud i kommunens yderområder.

 

Det opsøgende sundhedsteam skal primært gennemføre afklarende sundhedssamtaler, sundhedstjek, mindre akutte sygeplejeopgaver, social støtte og omsorg. Ligeledes med afsæt i borgerens ønsker og behov at hjælpe og støtte borgeren videre i det etablerede system.

 

Målet er at skabe en sammenhængende indsats og en hurtig kontakt til de relevante myndigheder og behandlingstilbud.

 

Sundhed og trivsel på dansk

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Lærdansk, Herning samt Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.   

 

Formål:

At deltagerne i Medborgerklass

 • Får kendskab til det danske sundhedssystem.
 • Får indsigt og forståelse for væsentlige emner med betydning for egen og familiens fysiske og psykiske sundhed.

 

Hensigten med indsatsen er at fremme sundhed og trivsel blandt herboende ikke-vestlige udlændinge og dermed også fremme mulighederne for tilknytning til det det danske arbejdsmarked. 

 

Målgruppe:

Ikke-vestlige udlændinge - primært flygtninge og familiesammenførte, som deltager i undervisningen i Medborgerklassen på Lærdansk, Herning.

 

Indsats:

At medarbejdere fra Herning Kommune er faste undervisere på et modul om sundhed og trivsel på Lærdansk, Herning. Forslag til emner:  Det danske sundhedsvæsen – opbygning og struktur, familiens sundhed, kost og motion, rygning, alkohol og misbrug, psykisk sundhed og psykiske problemstillinger og seksualitet. 

 

Undervisere rekrutteres i Sundhedsplejen, Misbrugscenter Herning og Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

 

Osteoporose

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Osteoporoseforeningen og Social- og Sundhedsudvalget.

 

Formål:

 • Tidlig opsporing af borgere med knogleskørhed.
 • At afholde gruppeforløb med henblik på at lære deltagerne en knoglevenlig livsstil.

 

Hensigten med indsatsen er at forebygge knoglebrud blandt borgere med knogleskørhed.

 

Målgruppe:

Borgere som har eller som er i risiko for at udvikle knogleskørhed.

 

Indsats:

Informationsmøder og aktiviteter blandt andet på kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse med henblik på screening og tidlig opspring af osteoporose.

 

Tilbud til borgerne om deltagelse i et gruppeforløb, som indeholder fysisk aktivitet og træning samt en osteoporoseskole omhandlende mad og kosttilskud, faldforebyggelse, ergonomi, medicin, alkohol, rygning og vægt.

 

Det forventes at borgere ved indlæring af en knoglesund livsstil vil kunne forhindre eller forsinke forekomsten af knoglebrud. Dermed reduceres de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger som følge af knoglebrud.

 

At bryde ensomheden - guidet fælles læsning

Projektet skal gennemføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Formålet med projektet er, at der i tilknytning til Herning Bibliotekerne tilbydes læsegrupper og ”Guidet Fælles Læsning”, som et middel til at forebygge og afhjælpe ensomhed, mestre vanskeligheder i eget liv samt få litteraturen ud til flere.

 

Målgruppe:

Det kan eksempelvis være en læsegruppe for ensomme ældre, enlige mænd, ensomme unge, mennesker med kroniske smerter, kræftramte, kontanthjælpsmodtagere og andre.

 

Indsats:

Der uddannes to medarbejdere ved Herning Bibliotekerne til at være læsegruppeledere inden for metoden guidet fælleslæsning. Guidet fælleslæsning er ikke terapi, men en metode hvor litteraturen og refleksionen over denne er i fokus.

 

Der udbydes læsegrupper for udvalgte målgrupper. For at understøtte deltagerne i at skabe netværk og sociale fællesskaber vil der i tillæg til læsegrupperne, blive igangsat supplerende aktiviteter.

 

Hensigten med indsatsen er blandt andet at styrke deltagernes mentale sundhed. Det at indgå i meningsfulde fællesskaber, skabe social relationer og bryde med isolation og ensomhed, har betydning for såvel den fysiske som den mentale sundhed.

 

RØG på Produktionsskolen

Et projekt i samarbejde med Produktionsskolen, Herning.

 

Formålet med indsatsen er at nedbringe antallet af rygere på Produktionsskolen, Herning.

 

Målgruppe: Lærere og elever på Produktionsskolen, Herning

 

Indsats:

I samarbejde med elever, lærer og ledelse af gennemføre en proces med fokus at udvikle en lokal rygepoliti og rygeregler for Produktionsskolen, Herning.

 

At tilbyde individuel rygestoprådgivning og rygestopkurser for skolens lærer og elever.

 

At tilbyde gratis rygestopmedicin og nikotinpræparater som et supplement til rygestoprådgivningen.

 

Hensigten med indsatsen er at nedbringe antallet af unge, som på sigt er i risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som følge af rygning. Hermed reduceres såvel de individuelle som de samfundsøkonomiske omkostninger i forbindelse med fx sygefravær, medicinforbrug og sygehusindlæggelser.

 

Sårbare unge på erhvervsuddannelserne

Et projekt i samarbejde med Social- & Sundhedsskolen, Herning, Agroskolen, Hammerum og Psykiatrifonden.

 

Hensigten med projektet er at fremme den mentale sundhed og forebygge frafald blandt unge på erhvervsuddannelserne.

 

Målgruppe:

Lærere og vejledere på Social & Sundhedsskolen, Herning og Agroskolen, Hammerum.

 

Indsats:

I samarbejde med Psykiatrifonden at udvikle og gennemføre et 2-dages kursus for lærere og vejledere på erhvervsuddannelserne.

 

Kursets formål:

At lærere og vejledere:

 • Har viden om psykiske sygdomme og psykisk sårbarhed. 
 • Kan se signaler på mistrivsel, psykisk sygdom og risikoadfærd.
 • Får redskaber til at støtte de sårbare unge.
 • Får didaktiske og pædagogiske redskaber i forhold til, at sikre et optimalt læringsmiljø og skabe inkluderende sociale fællesskaber for de unge.

                                             

En hverdag i bevægelse

Et projekt i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og DGI Midtjylland.

 

Formål:

At de unge på Herningsholm Erhvervsskole:

 • Får indarbejdet regelmæssig bevægelse og fysisk aktivitet på en meningsfuld måde i hverdagen.
 • Bliver bevidste om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed samt hvordan de kan styrke og beskytte kroppen mod belastninger.
 • Bliver inspireret til, at dyrke idræt eller andre aktiviteter der giver motion i fritiden.

 

At der skabes kontakt til det lokale foreningsliv.

 

Målgruppe:

Lærere og elever på grundforløbet på Herningholm Erhvervsskole.

 

Indsats:

I samarbejde DGI Midtjylland at udvikle og gennemføre et forløb målrettet lærere og elever på grundforløbet.

 

Hensigten med projektet er at nedsætte antallet af unge som er fysisk inaktive. Dermed også at reducere antallet af unge som er i risikogruppen for udvikling af dårlig mental og fysisk sundhed. En styrkelse af kropsbevidsthed og kroppen kan ligeledes reducere antallet af unge, som er i risikogruppen for udvikling af bevægeapparatsproblemer som følge af fejlbelastning, nedslidning og arbejdsskader. 

 

På baggrund af de forelagte projektskitser ønsker Forebyggelsesudvalget en fælles drøftelse af projekterne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projektskitserne drøftes.

Beslutning

Genoptages.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-S49-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om opførelse af erstatningsbyggeri hos Skalmejegården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution, Skalmejegården, har i februar 2015 indsendt en investeringsansøgning til samling af institutionen Skalmejegården.

Ansøgningen er udarbejdet af Skalmejegårdens samlede ledelse.

Sagsfremstilling

Skalmejegården ønsker at samle institutionerne på én matrikel. De ønsker fremover at være en bæredygtig og fremtidsorienteret institution, hvor økonomiske og faglige krav honoreres.

Ved samlingen vil der være øget mulighed for pædagogisk sparring og faglig vidensdeling i dagligdagen. Der vil samtidig opstå større fleksibilitet i forhold til de pædagogiske, praktiske og økonomiske ressourcer.

 

Projektet vil betyde, at der vil skulle opføres erstatningsbyggeri for nogle af institutionens bygninger og lejemål

Daginstitutionen, Skalmejegården er i dag placeret på 4 forskellige matrikler.

Hovedadressen er Skalmejevej 33, hvor der er børnehave (tilbygges) og fritidshjemmet i pavillonen. (fjernes)

Vuggestuen, Vibevej 33 (sælges)

Børnehave, Øster Søvej 2 (ej afklaret)

Fritidshjem, Skalmejevej 50, alle i Sunds. (lejemål opsiges)

 

Der er vedlagt et gennemarbejdet projektmateriale, der beskriver de tanker og ideer, der er fremkommet i samarbejde mellem bestyrelse, medarbejdere og ledelse.

 

I materialet anføres det, at dette projekt, denne ansøgning, kan erstatte "Investering i Multihus", der i dag står på Herning Kommunes investeringsoversigt. 

Økonomi

I projektmaterialet er der angivet nogle økonomiske estimater. Ingen af de angivne beløb er efterregnet, og der indgår derfor ikke økonomi i dette dagsordenpunkt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager investeringsansøgningen til efterretning
at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med det projekt, der er beskrevet i ansøgningen.

Beslutning

Indgår i budgetlægningen med henblik på at få afklaret, om der er økonomi til projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.09.00-Ø00-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Indtægtsbevilling vedr. pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Pedersen

Sagsresume

I Finansloven for 2015 er der afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud for perioden 2015 til 2018. Midlerne er i 2015 og 2016 afsat i en landsdækkende pulje, der udmøntes gennem ansøgning fra de enkelte kommuner. Fra 2017 udmøntes puljen ikke længere efter ansøgning, men tilgår kommunen som bloktilskud. Midlerne fordeles mellem de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle baseret på antallet af 0-5 årige i kommunen. Herning Kommunes andel af den samlede pulje udgør 4,033 mio. kr. p.a.

 

Herning Kommune har d. 18. februar 2015 ansøgt om midler fra puljen i 2015 og 2016. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har d. 23. april 2015 imødekommet kommunens ansøgning og givet tilsagn om tilskud fra puljen til Herning Kommune. Børne- og Familieudvalget er orienteret omkring ansøgning på udvalgsmøde d. 25. februar 2015.

Sagsfremstilling

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud har til formål at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen (dog kun til børn under skolealderen).

 

I forbindelse med ansøgning om midler fra puljen skal der udarbejdes en redegørelse for, hvordan midlerne skal anvendes på området. I Herning Kommune vil puljemidlerne jf. ansøgning blive anvendt til en generel opnormering af antal voksne pr. barn for dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser. Puljemidlerne er fordelt som følger:

 

 • 12 % af puljemidlerne afsættes til dagplejen (brutto 0,5 mio. kr.)
 • 88 % af puljemidlerne afsættes til børnehave- og vuggestuepladser (brutto 3,533 mio. kr.).

 

Der skal dog ligeledes afsættes midler til øget tilskud til privatinstitutioner, tilskud til privat pasning og revisionsudgifter, hvorfor det udmøntede beløb vil blive lavere end de angivne bruttobeløb.

Økonomi

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har givet tilsagn til Herning Kommune om tilskud fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 4,074 mio. kr. i 2015. I 2016 er tilskudsbeløbet på 4,062 mio. kr, og er givet under forudsætning af, at tilsagnet fornyes, og Finansloven for 2016 vedtages med de forventede beløb. Fra 2017 og frem forventes midlerne at overgå til kommunens bloktilskud. I  forbindelse med mulighedskataloget til budget 2016 er det besluttet at der skal spares 2 mio. kr af dette beløb (forslag nr. 10.12). Det indstilles, at beløbet fra 2017 og frem tilgår Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, idet der samtidig foretages en forhøjelse af bloktilskuddet på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 4,074 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn svarende til ministeriets tilsagn om støtte fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

 

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 4,062 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn. Beløbet er fra ministeriet givet under forudsætning af, at tilsagnet fornyes, og Finansloven vedtages med de forventede beløb

 

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 4,033 mio. kr. i 2017 og frem på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, idet der i  forbindelse med mulighedskataloget til budget 2016 er vedtaget et forslag, hvor der lægges op til at spare 2 mio. kr. af beløbet, som kommunen forventes at modtage som en del af bloktilskuddet fra 2017 og frem

 

at der budgetteres med en forhøjelse af bloktilskuddet  til at finansiere pædagogisk personale i dagtilbud på 4,033 mio. kr. fra 2017 og frem på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af modtagelse af gaveskøder i forbindelse med kommunalisering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

 I forlængelse af at Børneuniverset i Snejbjerg kommunaliseres 1.8.2015 bliver en gruppe børn placeret på den nye Snejbjerg skole. Børneuniverset forventes ikke at kunne sælge inden den 1.8.2015, hvorfor den selvejende institutions bestyrelse ved et gaveskøde overdrager ejendommen Drejet 24, Snejbjerg og ejendommen Sydgaden 59, Snejbjerg til Herning Kommune.

 

Samme forhold gør sig gældende for Børnehuset Solstrålen, der ejer bygningen Fenrisvej 22, og kommunaliseres i forbindelse med ny dagtilbudsstruktur pr.1.8.2015.

 

Som en konsekevens af disse kommunaliseringer opløses de selvejende institutioner pr. 1.8.2015, hvorfor forholdene omkring gaveskøder og tinglysning skal være bragt på plads forinden.

Sagsfremstilling

Der er tidligere truffet politisk beslutning om, at den selvejende daginstitution Børneuniverset, Snejbjerg kommunaliseres pr. 1.8.2015, og at der i den forbindelse placeres en gruppe af fritidshjemsbørn på Snejbjerg Ny Skole. Ejendommen Drejet 24 har tidligere rummet denne børnegruppe, og ejes af den selvejende daginstitution Børneuniverset. Ejendommen er sat til salg, men der er ikke en forventning om, at den bliver solgt inden den 1.8.2015. Ejendommen overdrages derfor til Herning Kommune ved et gaveskøde. Den selvejende institution Børneuniverset ejer også ejendommen beliggende Sydgaden 59 - tilbygningen hertil ejes af Herning Kommune.

Bestyrelsen for den selvejende institution har underskrevet et dokument, hvori de accepterer at overdrage ejendommene til Herning Kommune pr. 1.8.2015 - fremgår af bilag.

 

Som følge af ny dagtilbudsstruktur pr. 1.8.2015 skal Børnehuset Solstrålen kommunaliseres i forbindelse med etablering af en CENTER-model med Lundgårdsskolen. Den selvejende daginstitution ejer bygningen Fenrisvej 22, som også skal overdrages til Herning Kommune ved et gaveskøde.

Bestyrelsen for den selvejende institution har underskrevet et dokument, hvori de accepterer at overdrage bygningen til Herning Kommune pr. 1.8.2015 - fremgår af bilag.

 

Tilkendegivelserne om overdragelse af bygningerne ved den selvejende institutions opløsning er i overensstemmelse med opløsningsparagraffens ordlyd i begge selvejende institutioners vedtægt. Ordlyden er som følger:

 

"I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen/dens formue, med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse fra kommunen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i kommunen."

 

Bestyrelsernes tilkendegivelser om overdragelse af bygningerne ved gaveskøde er eftersendt ansøgninger om godkendelse af opløsning af de selvejende institutioner, som pt. er under behandling i Civilstyrelsen.

 

Tinglysnings-og gaveskødeomkostninger afholdes af Herning Kommune og udgør ca. 20.000 kr. pr. ejendom. Finansieringen vil ske på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for ejendommen Drejet 24, Snejbjerg
at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for ejendommen Sydgaden 59, Snejbjerg
at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for bygningen Fenrisvej 22, Tjørring
at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 20.000 kr. pr. ejendom afholdes af Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002,Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-3-12 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2011-2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2011-2014.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 12. oktober 2010 på kr. 305.000, den 11. oktober 2011 på kr. 305.000, den 9. oktober 2012 på kr. 310.000, den 29. januar 2013 på kr. 107.000 samt den 8. oktober 2013 på kr. 314.000 vedr. anlægssag Pulje til projekter 2011-2014, sted nr. 301085-02, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Puljen til projekter har karakter af en løbende anlægspulje, som afstemmes hvert 4. år i form af et anlægsregnskab.

 

Af gennemførte projekter i perioden 2011-2014 kan nævnes skimmelsvampeundersøgelser på Kølkær, Snejbjerg og Hammerum skoler, leje af affugter i forbindelse med skimmelsvamp på Snejbjerg skole, lyddæmpning af gulv på Aulum Byskole, jordbundsundersøgelse på Vind gl. skole, ekstra elevpladser i fysiklokalet på Lind og Sunds skoler, håndværk og designlokale på Vinding skole samt miljøundersøgelser på Gjellerupskolen.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

Bevilling            1.341.000 kr.

Forbrug            1.340.701 kr.

Mindreforbrug            299 kr.

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 299, som tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Hanne Sandberg  

Ansøgning om kortere skoledag for specialklasseeleverne på Hammerum Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Hammerum Skole oplever, at skoledagen efter skolereformen er blevet meget lang for eleverne i skolens specialklasse Opti. Skolen ansøger derfor i skoleåret 2015-16 om en kortere skoledag for specialklasseeleverne.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2014-15 har Hammerum Skole erfaret, at skoledagene efter skolereformen er blevet for lange for specialklasseeleverne i Optiklassen. Der går 10 elever i Optiklassen, som er målrettet 7.- 9. klasse. Eleverne i klassens målgruppe har forskellige faglige og personlige udfordringer.

 

Eleverne er meget trætte og ukoncentrerede sidst på skoledagen. Den sidste del af dagen fra kl. 14.00-15.00 har efter skolens vurdering ikke nogen effekt på elevernes trivsel og læring. Skolen skønner, at flere pædagogiske ressourcer først på skoledagen vil have større effekt for såvel elevernes faglige som personlige udvikling.

 

Hammerum Skole ønsker derfor i medfør af Folkeskolelovens § 16 b, stk. 1 at ansøge om at afkorte skoledagen for Optiklassen i skoleåret 2014-15 med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen først på skoledagen.

 

Konkret så ønsker skolen, at de personaleressourcer som bruges til den understøttende undervisning sidst på skoledagen i stedet anvendes til at bemande klasserne med yderligere personale i den fagopdelte undervisning, som ligger tidligere på dagen.

 

Ansøgningen vedrører udskolingselever, som efter folkeskolereformen har fået 35 ugentlige timer på skoleskemaet. Skolen ansøger om, at få det ugentlige timetal nedsat med 5 timer, så Optiklassen fremadrettet får 30 timer på skemaet.

 

Dispensationen giver ikke øgede transportudgifter, da der umiddelbart efter skoledagens slutning kl. 14.00 er en skolebusafgang.

 

Dispensationsansøgningen fremsendes af skolelederen og er godkendt af skolebestyrelsen ultimo april 2015, som medgiver sin anbefaling. 

 

Ansøgningen gælder for skoleåret 2015/16 og genfremsendes i april 2016 sammen med en evaluering af ordningen, hvis Hammerum Skole fremadrettet ønsker at fortsætte med ordningen i skoleåret 2016/17.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Hammerum Skole på i alt 5 timer imødekommes i skoleåret 2015-16
at evaluering og dispensationsansøgning skal genfremsendes i april 2016 til Børne- og Familieudvalget, hvis ordningen søges videreført i skoleåret 2016-17.

Beslutning

Godkendt. Kasper Ravn Fredensborg kan ikke tilslutte sig, at der genfremsendes ansøgninger for det kommende skoleår da det anses for bureaukratisk.

 

Det bemærkes, at der i henhold til lovgivningen skal ske genfremsendelser hvert år.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Grønt Regnskab 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Thastum, Ole Thorn Madsen

Sagsresume

Herning Kommune udarbejder årligt Grønt Regnskab, som består af flere temarapporter og af ”Grønt Overblik”, som er en udvalgt sammenfatning af årets resultater og aktiviteter. Regnskabet dækker både kommunale aktiviteter hele kommunen – borgere og virksomheder.

 

Direktionen har evalueret ”Grønt Overblik” på møde den 16. april 2015 og indstiller det

til godkendelse i alle fagudvalg inden behandling i Byrådet 22. juni 2015.

 

Sagsfremstilling

Om Grønt Regnskab

Grønt Overblik fortæller de gode historier om grønne aktiviteter og projekter, og hvordan en bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd med sundhed og det gode liv, økonomisk sund fornuft og erhvervsfremme. Desuden viser regnskabet udviklingen i forhold til de grønne mål, som Byrådet har vedtaget, ligesom det viser, at Herning lever op til den grønne profil, der har været kendetegnende for Herning Kommune gennem årene.

 

Regnskabet er også et styringsredskab, som giver overblik over, hvor der er behov for indsats og et godt grundlag for at vurdere, hvor vi får mest miljø for pengene.

 

Endelig er det en af kommunens forpligtelser, som medlem af miljøsamarbejdet Green

Cities og dokumentation for vores indsats i forhold til Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Klimakommuneaftalen og den Europæiske borgmesterpagt, som Byrådet har tilsluttet sig.

 

At skabe og fastholde en grøn profil lykkes kun, hvis der er et fælles engagement på tværs af fagområder og forvaltninger. Derfor samarbejdes der på tværs af forvaltningerne for grøn udvikling og opfyldelse af mål, og derfor bliver Grønt Regnskab behandlet i alle fagudvalg.

 

Væsentlige temaer fra Grønt regnskab 2014:

 

Temarapport for skoler, dag- og døgntilbud er vedhæftet dette dagsordenpunkt.

Temarapporterne er først offentlig tilgængelig efter endelig politisk vedtagelse.

 

Klima og energi

Udledningen af CO2 falder både fra kommunale aktiviteter og fra hele kommunen - borgere og virksomheder.  Det sker blandt andet fordi der kommer mere og mere vedvarende energi ind i el- og varmeproduktionen i Herning Kommune. I 2014 er der f.eks. etableret 20.000 m2 solvarmeanlæg i Vildbjerg og påbegyndt etablering af i alt godt 20.000 m2 solvarmeanlæg i Aulum og Haderup.

Reduktionen har dog samlet set ikke været helt stor nok til at vi når Green Cities-målet om 25 % CO2-reduktion i 2015.

 

Energiforbrug og CO2 i kommunale bygninger

Takket være øget vedvarende energi i energiforsyningen, sammen med energibesparelser og strukturændringer, er CO2-udledningen fra kommunens bygninger faldet med 6% fra 2013 til 2014. Målet er 3,5% reduktion om året hvert år fra 2007 – 2015. Den gennemsnitlige reduktion har i hele perioden været 2,7 %. CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale ejendomme udgør 64 % af kommunens samlede udledning.

CO2-udledning fra el- og varmeforbrug i kommunale bygninger

 

I 2014 har Kommunen haft fokus på energiforbrug på flere områder, blandt andet LED, som er en ny belysningsteknologi med flere fordele: Stor energieffektivitet, lang holdbarhed, færre miljøskadelige stoffer, og belysningsmæssige fordele. I Herning Kommune vælger vi i højere og højere grad LED. I 2014 har vi valgt LED i blandt andet demensafsnittet på det nye Fuglsangsø Plejecenter, hvor lyset indstilles til at følge solens dagsrytme. Det er forventningen, at det kan have en positiv sundhedsmæssig effekt, og samtidig er det den mest miljøvenlige belysning. Også i det nye bibliotek i Herning by er der valgt LED- belysning. Ved tilbygninger på skolerne, vælges der LED-belysning efter samme standard som der bruges i energirenoveringen.

 

Projektet ”Energitjekket” er en anden indsats, der er igangsat i daginstitutionerne i 2014. Her finder man, sammen med børnene, energibesparelser ved at ændre vaner i det daglige. Indsatsen er blandt andet igangsat for at nå kommunens mål om at reducere CO2- udledningen.   

 

Transport

En væsentlig årsag til at CO2 reduktionen ikke falder hurtigere end den gør er transporten. Antal kørte km i kommunen som geografisk område er steget 6,2 % fra 2013 til 2014.

At gøre noget ved den øgede biltrafik, kræver en indsats fra både staten, trafikselskaberne, kommunen, borgerne og virksomhederne.

Kommunen kan dog sagtens gøre noget for at trække i den rigtige retning: trafikplanlægning, cykelfremme gennem projektet ”Herning Cykler” og forbedring af kollektiv trafik, er nogle af de redskaber kommunen har til rådighed. I 2014 har kommunen fx indgået en incitamentsaftale med busselskabet ”Midttrafik” der betyder, at der udbetales bonus til Midttrafik ved flere passagerer i bybusserne.

 

For kommunale aktiviteter er det ligeledes transporten sammen med vejbelysning der bestemmer, hvor hurtigt CO2-udleningen falder. I de senere år har udledningen fra kommunal transport været stigende. I 2014 er den dog faldet med 1%. Det skyldes optimering af den taxakørsel kommunen afholder for borgerne, og viser at redskaber som optimering af kørsel, flådestyring af kommunens bilpark mv. kan være med til at nedbringe CO2-udlednigen og samtidig give økonomiske fordele.

 

CO2-udledning fra transport*

2013

Ton CO2

2014

Ton CO2

Ændring

fra 2013 til 2014

Renovation

451

461

2%

Bybusser

1048

1078

3%

Taxa

326

212

-35%

Kommunale biler

734

757

3%

Tjenestekørsel i private biler

489

503

3%

 

3048

3011

-1%

* Non-road kørsel med maskiner hos Drift af vej og park er ikke medregnet.

 

Genbrug og affald

I Herning Kommune er der i 2014 udarbejdet et forslag til en ny affaldshåndteringsplan. Den beskriver bl.a., hvordan vi kan nå fra de nuværende 34 % genanvendelse her i kommunen, til de 50 % i 2022, som er regeringens krav i ressourcestrategi ”Danmark uden affald I”. Planen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i første halvdel af 2015.

 

Nogle af de indsatser, der arbejdes med i Genbrug og Affald, for at få en højere genanvendelsesprocent, er kampagne og fokusuge for at få borgerne til at sortere rigtigt blandt andet på genbrugspladsen. Også børnene involveres gennem besøg på genbrugspladsen og i  2015 igangsættes projektet ”Skraldiaden” med leg, læring og teater om at skrald er en ressource – for 1000 børn i kommunen, i et samarbejde mellem Genbrug og Affald og Børn og Unge forvaltningen.

 

Specielt om skoler og daginstitutioner

I den vedlagte temarapport om "Skoler, dag- og døgntilbud til børn, unge og voksne" kan man finde data om skoler og institutioners energiforbrug.

 

Skoleeleverne får gennem læringsaktiviteten "Naturfagsmaraton", forøget indsigt i det naturvidenskabelige område. Denne læringsaktivitet kan være med til at give eleverne god basisviden, når der i øvrigt arbejdes med miljø og energibesparelse i undervisningen. Over tid kan man på den måde øge fokus på bæredygtighed i læringssammenhæng, og inspirere skolerne til at indarbejde dette fokus i "Naturfagsmaraton".

  

Flere daginstitutioner arbejder med at indføre økologiske fødevarer. Der er nu 8 institutioner, hvor de økologiske fødevarer udgør 75% af indkøbene.

 

Økonomi

Ingen i relation til Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Grønt Regnskab 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Ansøgning fra KFUM og KFUK

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har modtaget ansøgning fra KFUM og KFUK Herning om et økonomisk bidrag til at dække lønomkostninger til projektet Cafe KoM

 

Sagsfremstilling

Café KoM er en lektiecafé og et værested for udsatte børn og unge i 4. til 10. klasse. Café KoM har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 14.30 til 17.30, men der er et behov for udvidede åbningstider og flere åbningsdage, hvilket også i høj grad efter-spørges af brugerne. Café KoM fungerer som et åbent, frivilligt tilbud, hvor der ikke er brugerbetaling eller mødepligt. Café KoM får stillet lokaler til rådighed af MKF, Midtjyllands Kristne Friskole som har lejet sig ind på det tidligere bibliotek i Herning.

 

Som det fremgår af vedlagte ansøgning og budget, søger KFUM og KFUK, Herning om midler til lønudgifter med 21 timer, således at det daglige arbejde i Café KoM ledes af en 37-timers pædagogisk uddannet projektansat. Der ansøges om 249.000 kr. fordelt på 2015 og 2016.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Peter Villadsen begærer sagen i Byrådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Tandplejens undersøgelsesklinikker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Tandplejen har siden 1. januar 2015 været nødt til at lukke undersøgelsesklinikkerne (uden behandling) på fem skoler pga. skærpede hygiejnekrav. To af dem er ikke mulige at renovere tilstrækkeligt pga. de fysiske rammer. De øvrige vil det kræve ca. 540.000 kr. at istandsætte, så de kan leve op til kravene.

 

Den eksisterende struktur i Tandplejen består af:

 • 9 behandlingsklinikker: Aulum, Sunds, Hammerum, Herningsholm, Sønderager, Lundgård, Lind, Snejbjerg og Kibæk.
 • 5 undersøgelsesklinikker (midlertidigt lukkede): Gjellerup, Holtbjerg (lukker i forbindelse med at Holtbjerg Skole flytter til Herningsholmskole), Kølkær, Sdr. Felding og Vestervang. Undersøgelsesklinikker bruges kun til undersøgelse og forebyggende tandpleje af skolebørn fra 4. klasse til 7/9. klasse.
 • En central tandreguleringsklinik placeret ved Brændgårdskolen.

 

Tandplejen i Herning Kommune har en lang række fremtidige udfordringer i en decentral struktur. Udfordringerne består bl.a. i at sikre en effektiv drift inden for den givne budgetramme pr. 1. januar 2016 med politisk besluttet servicenedjustering samt implementering af de nye hygiejne krav.

Sagsfremstilling

En lang række udfordringer i en decentral struktur gør det nødvendigt at ændre på organiseringen af den kommunale tandpleje i Herning.

 

Servicenedjustering hos Tandplejen pr. 1. januar 2016

Som følge af en politisk beslutning i forbindelse med budget 2016/Mulighedskataloget i Børne- og Familieudvalget er Tandplejens budget reduceret med 700.000 kr. årligt pr. 1. januar 2016.

 

En servicenedjustering kan kun gennemføres ved en personalereduktion.

 

En tilpasning af bemandingen til den foreslåede reduktion i en decentral stuktur med mange klinikker vil medføre følgende serviceniveaujusteringer:

1. Længere tid mellem tandeftersynene for børn og unge - op til 18 måneder.

2. Færre ressourcer til forebyggende aktiviteter på skolerne.

3. Kortere åbningstider og flere lukkedage på flere af de 9 behandlingsklinikker.

 

I forbindelse med tilpasning af bemanding har Herning Kommunale Tandpleje valgt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. normering. Pr. 1. januar 2016 er teamsammensætningen i tandplejen således: 1 fuldtidstandlæge, ½ tandplejer og 2½ klinikassistenter til 2200 børn og unge.

 

En tilpasning af bemandingen vil kræve, at flere af de 9 behandlingsklinkker er lukkede én dag om ugen pr. 1 januar 2016. Børnetallet hos 7 ud af 9 af tandplejens klinikdistrikter er mellem 1.264 til 1.948 børn og unge.

 

Hvis undersøgelsesklinikkerne renoveres og genåbnes, vil det betyde, at betjening af behandlingsklinikker forringes med endnu flere lukkedage samt ineffektiv brug af personaleressourcer, fordi der er fællesnormering for klinikdistriktet.

 

Sundhedsstyrelsen har desuden besluttet, at alle nyuddannede tandlæger skal gennem en turnusordning, hvor de nyuddannede tandlæger skal modtage en sidemandsoplæring, som lovgivningen kræver.

Nyuddannede tandlæger kan ikke sidde alene på de små ”enmandsklinikker”, som undersøgelsesklinikkerne er.

 

Nye hygiejnekrav for tandklinikker

Dansk Standard har udgivet et ny udgave af ”Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren - Del 12. Krav til procedure til tandklinikker”

 

De nye krav indeholder bl.a. et nyt afsnit om vandkvalitet i dental units med store ændringer, samt et afsnit vedr. håndtering af snavsede instrumenter. De nye anbefalinger har karakter af krav, jf. praksis indenfor sundhedsstyrelsens område.

 

Der skal en meget stor investering til at gøre så mange decentrale klinikker klar til de nye hygiejneanbefalinger. Den eksisterende struktur i Tandplejen består af 9 behandlingsklinikker, 5 undersøgelsesklinikker samt en central tandreguleringsklinik.

 

Der skal en stor investering alene til at gøre de 9 behandlingsklinikker og tandreguleringsklinikken klar til de nye hygiejneanbefalinger. Der vil koste ca. 300.000 kr., som Tandplejen vil dække inden for nuværende budgetramme.

 

De 5 undersøgelsesklinikker i Kølkær, Sdr. Felding, Gjellerup, Holtbjerg og Vestervang lever ikke op til de nye hygiejnekrav. De børn, der bruger undersøgelsesklinikkerne, er primært i aldersgruppen 11-15 år (4.klasse til 7./9. klasse). Undersøgelsesklinikkerne har kun haft åbent en dag om ugen. Udnyttelsesgraden for de 5 undersøgelsesklinikker er mellem 5 % og 20 % (se vedlagte bilag med fakta om undersøgelsesklinikker).

 

Tandplejen har siden 1. januar 2015 været nødt til at lukke undersøgelsesklinikkerne (uden behandling) på de fem skoler pga. de skærpede hygiejnekrav. To af dem: Kølkær og Gjellerup er ikke mulige at renovere tilstrækkeligt pga. de fysiske rammer. Holtbjergskolen lukker pr. 1. august 2015. De øvrige, Vestervang og Sdr. Felding, vil det kræve ca. 540.000 kr. at istandsætte, så de kan leve op til minimumskravene.

 

Der er ikke tale om engangsinvestering, da der skal laves årligt service på alt tandlægeudstyr, derudover er der efter de nye hygiejnekrav obligatoriske test og bakterieprøver af autoklaver, vandkvalitet af units mm., som koster både personaletimer samt udgifter til autoriseret tekniker samt Statens Serum Institut.

 

Udskiftning af digital røntgen

Tandplejen har været nødt til at udskifte digitale røntgen, som følge af nyt IT-styringssystem i Herning Kommune i 2014. Det har været kostbart, og det var/er en meget stor investering at skifte digital røntgen på så mange decentrale klinikker.

 

For at reducere udgifterne blev det besluttet ikke at etablere nyt digitalt røntgensystem på undersøgelsesklinikkerne. Det betyder, at undersøgelsesklinikkerne i Kølkær, Sdr.Felding, Gjellerup, Holtbjerg og Vestervang har ikke mulighed for røntgenoptagelser, og patienterne med behov for røntgenoptagelser skal henvises til de 9 behandlingsklinikker. Etablering af røntgenscanner koster ca. 60.000 kr. pr. klinik.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der afholdes 540.000 kr. til istandsættelse af Vestervang og Sdr. Felding
at der afholdes 300.000 kr. til nye hygiejnekrav på de 9 behandlingsklinikker
at udgifterne afholdes inden for den økonomiske ramme (Serviceområde 16).

Beslutning

Der afholdes 300.000 kr. til nye hygiejnekrav på de 9 behandlingsklinikker inden for den økonomiske ramme. Børne- og Familieudvalget ønsker, at fordele/ulemper ved en mobil klinikløsning belyses nærmere.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.12.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Sundhedsplejens skilsmissegrupper for børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birthe Husum-Trier, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Der er tidligere afsat 650.000 kr. i 2015 til et kursusforløb til 1. gangsfødende ved Sundhedsplejen. Da der er stor efterspørgsel og pt. lang venteliste til Sundhedsplejens grupper til børn i svære skilsmisse, foreslås det, at midler afsat til kursusforløb til 1. gangsfødende anvendes til Sundhedsplejens skilsmissegrupper.

Sagsfremstilling

Der er afsat 650.000 kr. i 2015 til at lave et undervisningsforløb for 1. gangsforældre på 3 mødegange pr. forløb, der byggede ovenpå Sundhedsplejens dengang eksisterende tilbud til 1. gangsforældre. Jf. Børne- og Familieudvalgets møde den 20. august 2014. Sundhedsplejens tilbud er imidlertid reduceret pr. 1. januar 2015, og nogle af de tiltag, der skulle understøtte undervisningsforløbet er således nedprioriteret af økonomiske årsager.

 

Sundhedsplejens skilsmissegrupper for børn, der oplever svære skilsmisser, er velfungerende og efterspurgte. Der er på nuværende tidspunkt 55 børn, som venter på at deltage i skilsmissegrupperne. Dette svarer til ca. 6 grupper. Der er tre aldersgrupper henholdvsis 7-9 årige, 10-12 årige og 13-16 årige. Der er størst venteliste til gruppen af 10-12 årige.

 

Det foreslås derfor, at midlerne afsat til kursusforløb for 1. gangsfødende i stedet anvendes til skilmissegrupper for børn, således at ventelisten kan nedbringes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at det godkendes, at Sundhedsplejen anvender 650.000 kr. tidligere afsat til kursusforløb til 1. gangsfødende i 2015 til skilsmissstøttegrupper til børn.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Udkast til friluftslivstrategi i høring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen og Erik Skibsted

Sagsresume

Høring om friluftslivsstrategi for Herning Kommune.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vedtog i 2013 en revideret naturpolitik, som i 10 mål beskriver indsatsen på det grønne område. Et af målene er friluftsliv, hvor indsatsen er, at udarbejde en strategi for friluftslivet.

 

Friluftslivsstrategien sætter fokus på at fremme friluftslivet i naturen, parker og byrum for på den måde, at skabe et fremtidssikret fokus på udviklingen i friluftslivet. Strategien udstikker 4 overordnede målsætninger, og sætter fokus på 4 temaer i friluftslivet; Bevægelse, Fællesskab, Læring og Oplevelser.

 

Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være, og derfor er visionen i friluftslivsstrategien:

 

Et alsidigt, tidssvarende friluftsliv,

som er med til at skabe rammerne

om det gode liv

for borgerne i Herning Kommune.

 

Der har i arbejdet med strategien været stort fokus på at indsamle viden om friluftslivet og ønsker til et fremtidigt friluftsliv i øvrige forvaltninger. Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Kultur og Fritid, Veje, Trafik & Byggemodning, Planafdelingen samt Natur og Grønne Områder. Herudover har der været dialog med repræsentanter fra Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Børn og Læring.

 

Udkast til strategien er i offentlig høring fra 1. juni til 31. juli 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udkast til friluftslivstrategi for Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af programoplæg for ny skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Programoplæg for ny skole i Hammerum/Gjellerup fremsendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

 

For så vidt angår idrætsarealer og sammenbygning med Hammerum Hallen godkendes dette af Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Programoplæg for den nye skole i Hammerum/Gjellerup foreligger nu til politisk godkendelse.

 

Oplægget er blevet til i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem administrationen, de eksisterende skoler og Hammerum Hallen.  

 

Fokus i arbejdet har været på indhold og organisering af den nye skole. Målet har været at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring og trivsel og samtidig sikre optimal udnyttelse af lokaler og udearealer. Også synergieffekterne skole og hal imellem og skolens betydning for lokalområdet i Hammerum og Gjellerup har været prioriteret højt i arbejdet.

 

Resultatet er fundamentet til en fremtidssikret skole, som både indholds- og funktionsmæssigt er visionær og nyskabende.

 

Programoplægget vil blive præsenteret nærmere på mødet.

 

Jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 med deltagelse af forligskredsens parter er der truffet endelig beslutning om placering af skolen på et byggefelt nord for Hammerum Hallen. Samtidig er der besluttet etablering af en ekstra tilkørselsvej fra Tolstedvej, som placeres på Gjellerup-siden af byggefeltet.

 

Plan og trafikforhold fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, som skal godkendes politisk forud for projektkonkurrence. Arbejdet er igangsat og den nye lokalplan forventes at foreligge til politisk behandling i januar 2016.

 

Hovedpunkterne i tids- og procesplanen for det videre arbejde er følgende:

 

 • Januar 2016 Politisk behandling af lokalplan
 • Maj-juni 2016 Politisk behandling af byggeprogram
 • Februar-marts 2017 Licitation
 • April-maj 2017 Politisk behandling af projekt
 • September 2017 1. spadestik/byggestart
 • Januar 2020 Ibrugtagning

 

 

Økonomi

Den oprindelige anlægsramme for projektet er 200 mio. kr. jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 8. december 2014. Hertil kommer yderligere 6,750 mio. kr. jfr. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. april 2015 til dækning af skønnede merudgifter ved flytning af byggefeltet samt etablering af ekstra tilkørselsvej fra Tolstedvej. Den samlede anlægsramme udgør således 206,750 mio. kr.

 

I investeringsoversigten for budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 2,847 mio. kr. i 2016, 56,970 mio. kr. i 2017 og 51,970 mio. kr. i 2018 - i alt 111,787 mio. kr. De resterende rådighedsbeløb findes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger jfr. beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis den 8. december 2014 og den 20. april 2015.

 

 

Eva Kanstrup, Karen Skyum, Erik Søgaard og Ingelise Thune deltager under behandling af sagen.

 

Bilag til sagen i form af programoplæg samt uddybende materiale vedrørende den pædagogiske ide vil blive eftersendt den 11. juni 2015.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge og direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at programoplægget vedrørende skoledelen godkendes
at programoplægget i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales godkendt.

 

Der afholdes et fælles udvalgsmøde hvor status for projektet forelægges i efteråret 2015.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om opsigelse af partnerskabsaftale vedr. MultifunC-institution

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om Herning Kommunes opsigelse af partnerskabsaftalen med Region Midtjylland og Aarhus Kommune om etablering og drift af MultifunC-institution.

Sagsfremstilling

Børn og Unge, Herning Kommune, har opsagt partnerskabsaftalen vedrørende etablering og drift af MultifunC-institution. Institutionen blev oprettet ultimo 2012 og har været drevet af Region Midtjylland i partnerskab med Herning og Aarhus Kommuner. Aarhus Kommune har ligeledes opsagt partnerskabsaftalen.

 

Da der har været problemer med at skabe en stabil driftsøkonomi, ønsker Børn og Unge ikke længere at garantere for et fast pladstal og heller ikke at garantere en fast dækning af underskud.

 

Hvis Region Midtjylland vælger at fastholde tilbuddet om MultifunC, vil tilbuddet fortsat blive anvendt af Herning Kommune, når det vurderes relevant.

 

Opsigelsen af partnerskabsaftalen skete 28. maj til ophør med udgangen af november måned 2015.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.12.06-A00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om Cool Kids - behandlingsprogram for angste børn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Cool Kids er et nyoprettet behandlingsforløb for børn og deres forældre til håndtering af angst.

Sagsfremstilling

Cool Kids er et evidensbaseret behandlingsprogram. Det retter sig mod børn med angst i en grad, så det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag. Tilbuddet er oprettet i april 2015. Det tilbydes i et samarbejde mellem Børne- og Familiecenter Herning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Center for Børn og Forebyggelse.

 

Behandlingsforløbet er gruppebaseret. Kurset giver familien en forståelse for angst og redskaber til at arbejde med angsten. Kurset henvender sig til børn i alderen 7-12 år og deres forældre. I en Cool Kids-gruppe møder børnene jævnaldrende med lignende vanskeligheder. Forældrene får mulighed for at mødes med andre forældre til børn med angst.

 

Kurset omfatter 10 sessioner á 2 timers varighed. Forældrene kan selv henvende sig om optagelse i programmet. Der kræves ikke forudgående henvisning fra professionelle.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-2-13 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Orientering om evaluering af Tryghed under Tag-projekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Maria Arup

Sagsresume

”Tryghed under Tag” er et projekt, der er igangsat af Boligselskabet Fruehøjgaard. Der er mange underprojekter, hvoraf tre af projekterne har været forankret i Center for Børn og Forebyggelse for kommunens egne midler. Projektperioden skulle oprindeligt ophøre i december 2014, men er forlænget til ultimo juni 2015. Evalueringerne af de 3 projekter fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

De tre projekter er:

 • Brændgårdsparkens Familieklub, som er et projekt udført af to familiebehandlere fra Børne- og Familiecenter Herning i Brændgårdsparken. Projektet har til formål at lave relationsskabende aktiviteter og give råd og vejledning til forældre. Projektet startede i november 2013 og slutter med udgangen af juni 2015.
 • Projekt Fritidsjob, et projekt med formålet at få flere unge i fritidsjob og derved på længere sigt øge deres muligheder for at gennemføre en uddannelse og fastholde et arbejde. Projektet startede januar 2014 og slutter med udgangen af juni 2015.
 • Projekt Fritidsguide Brændgård udføres af en lærer på Brændgårdskolen, som via sit job har stor kontakt til de unge og deres forældre. Projektets mål er at rekruttere og fastholde unge til fritidsaktiviteter. Fritidsguiden fungerer som bindeled mellem foreningslivet og ”Tryghed under Tag”. Projektet startede august 2013 og slutter med udgangen af juni 2015.

 

Evalueringerne viser generelt for de tre projekter, at relationsarbejdet er utroligt vigtigt i arbejdet med udsatte børn og unge. Relationerne til projektmedarbejderne har i alle tre projekter været et nøglepunkt, som har haft stor betydning for, om de børnene, de unge og deres forældre kunne fastholdes gennem hele forløbet.

 

Brændgårdsparkens Familieklub

Evalueringen af Brændgårdsparkens Familieklub viser, at der er udført en lang række aktiviteter for beboerne i Brændgårdsparken med familiebehandling for øje. Der er blevet skabt kontakt til ca. 35 familier. Familierne har særligt vist interesse for arrangementer, der lå op til helligdage og weekender, samt til foredragsaftener. Det har i projektet været muligt at inddrage nye familier, som det af interviewpersonerne vurderes, at ”Tryghed under Tag” indtil da ikke har haft kontakt til.

 

Projektets familiebehandlere har erfaret, at relationen mellem beboere og projektmedarbejdere er altafgørende for, at et projekt som Familieklubben forankres og bruges af borgerne i området. Evalueringen viser, at en bedre koordination og vidensdeling med medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring ville have været til stor hjælp for projektet. 

 

Fritidsjob

Evalueringen af Projekt Fritidsjob viser, at projektet mål er delvist blevet opfyldt. Målet var, at 10-12 unge skulle deltage i projektet. 7 unge har deltaget fast. Fremmødet og fastholdelsen har altså været en udfordring. De unge, der har deltaget, oplever, at de er blevet klædt på til en søge et fritidsjob, hvilket alle også har gjort. De har kunnet hjælpe hinanden med at skrive ansøgningerne, og en enkelt hjælper nu et familiemedlem med at skrive ansøgninger. Ligeledes mener de unge, at de har fået større indblik i privatøkonomi, herunder SKAT, hævekort osv. Således er målet om, at de unge, oplever at være i stand til at kunne søge et fritidsjob blevet opfyldt, og de har fået viden om arbejdsmarkedet.

 

Målene om at de unge der gennemgik forløbet blev ansat, varetager og fastholder et fritidsjob er kun blevet opfyldt i mindre grad.

 

Der har været en række udfordringer for projektet, som har hindret til en fuldstændig målopfyldelse. Den største udfordring har været, at de unge ikke kendte projektmedarbejderne i forvejen, og derfor ikke følte sig forpligtede til at møde op. Herudover har forløbet været for langt – og dermed har ”guleroden”, et fritidsjob, været for langt ude i fremtiden. En tredje forklaring på frafaldet er, at de unge stoppede med at møde op, hvis de havde fundet et fritidsjob på egen hånd. Der har også været udfordringer i, at de, der deltog i hele projektperioden, var for unge til, at virksomhederne ville ansætte dem (13-14 år).

 

Fritidsguide Brændgård

Evalueringen af Projekt Fritidsguide Brændgård viser, at der har været ca. 100 henvendelser fra primære voksne til fritidsguiden ang. børn og unge med behov for vejledning ang. fritidsaktiviteter i perioden august 2013 – oktober 2014 (målet for projektet var mindst 30).

 

Ca. 200 børn og unge har fået vejledning af fritidsguiden pr. oktober 2014 (målet var mindst 50 børn og unge).

 

Målet om, at 80 % af de børn og unge, som er vurderet at have behov for fritidspas, har fået det pr. oktober 2014 er indfriet med 99 % (49 ud af 50 har fået fritidspas).

 

100 er begyndt på en fritidsaktivitet og er fastholdt i aktiviteten i perioden august 2013 – oktober 2014 (målet var mindst 15 børn og unge). Kravet fra fritidsguiden har her været at fastholde børn og unge i deres fritidsaktivitet en hel sæson. Heriblandt børn og unge i fritidsaktiviteter i samarbejde med Ung Herning, Team Hernings cykelhold, Herning KFUM, Herning Ride-klub, Herning Musikskole.

 

Det vurderes af fritidsguiden, at aktiviteterne har haft en positiv effekt på børnene og de unges sociale relationer og har givet dem større selvværd.

 

Målet om at etablere en fritidsvenordning er ikke blevet opfyldt, og målet om, at fritidsguiden skulle inviteres med til netværksmøder viste sig at være for ressourcekrævende for fritidsguiden ift. at formålet med projektet var at være tidligt forebyggende.

 

Ligeledes er målet om at udvikle en kombineret fritidsguide- og støttekontaktpersonsordning ikke blevet indfriet, hvilket primært kan tilskrives mængden af andre arbejdsopgaver i projektet og personaleudskiftning blandt Sverigesteamets myndighedsrådgivere.

 

Endelig er projektet ikke blevet forankret, som det i begyndelsen var målet, idet projektet udløber ultimo juni 2015.

 

Projektet har således fået fat i mange flere børn og unge, end målsætningen var fra projektets begyndelse, ligesom det også vurderes, at 15-20 af disse børn og unge har undgået at udvikle sig til en egentlig sag i Børne- og Familierådgivningen og i visse tilfælde også har sparet kommunen for vederlag til støttekontaktpersoner. Endelig bekrives projektet – af alle de interviewede – som en stor succes, der favner bredt og skaber gode rammer for forebyggelse, inklusion, trivsel og integration blandt målgruppen.

Økonomi

Herning Kommunes medfinansiering af projektet fremgår af nedenstående tabel.

 

Udvalgsområde

Indskud i lønkroner

Børne- og familieudvalget

743.000

Teknik- og miljøudvalget

68.000

Social- og sundhedsudvalget

63.000

Beskæftigelsesudvalget

63.000

Forebyggelsesudvalget

63.000

I alt

1.000.000

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Orientering om strategi på misbrugsbehandlingsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Udsatterådet har fremsendt høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende rammerne for en ny misbrugsstrategi. Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen på sit møde den 6. maj 2015, hvor høringssvaret og igangættelse af implementeringen indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 28. januar 2015, at misbrugsstrategien skulle fremsendes til høring i Udsatterådet. Udsatterådet drøftede misbrugsstrategien på sit møde den 8. april 2015. Overordnet betragtet finder Udsatterådet, at strategien på tilfredsstilende måde præsenterer udfordringerne på området, samt at strategien indeholder flere vigtige målsætninger. I høringssvaret peges på områder, der efter rådets vurdering, bør vægtlægges yderligere eller indarbejdes i strategien.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.00-A21-2-13 Sagsbehandler: Rasmus Vestergaard Dørken  

Orientering om udkast til budgetmål 2016 for Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Dissing

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal som en del af budgetmaterialet til budgetkonferencen i august aflevere udkast til mål for serviceområderne 10, 12 og 16. Det vedlagte udkast til budgetmål for 2016 i Børn og Unge er udarbejdet, så de matcher Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor for 2014-17 om øget inklusion, og at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget skal som en del af budgetmaterialet til budgetkonferencen i august aflevere udkast til mål for serviceområderne 10, 12 og 16.

 

Det vedlagte udkast til budgetmål for 2016 adskiller sig fra tidligere år ved, at målene for de tre serviceområder er samlet i to overordnede mål. De to overordnede mål svarer til Børne- og Familieudvalgets overordnede målspor for 2014-17 om øget inklusion, og at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er således ikke øvrige specifikke mål for enkelte serviceområder/centre. Formålet med dette er, at der dermed skabes en klar rød tråd i de indsatser, som der arbejdes med for at opnå de vedtagne målspor. Det gælder uanset, om man arbejder på dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet eller børne- og familieområdet. Samtidig opnås en bedre sammenhæng mellem målsporene og budgetmålene.

 

Imidlertid består Børn og Unge af en række forskelligartede indsatser og arbejdsopgaver. Derfor indeholder de to budgetmål en ret detaljeret beskrivelse af "veje til målet" med konkrete indsatser. Afsnittet er delt op i "generelle indsatser til alle børn og unge" og "indsatser målrettet børn og unge med særlige behov". Der er ikke i beskrivelsen af indsatserne skelnet mellem de ansvarlige centre (Center for Børn og Læring og Center for Børn og Forebyggelse). Årsagen til det er et ønske om at skabe og tydeliggøre sammenhængene i indsatser på tværs af Børn og Unges organisation. Eksempelvis har dagtilbud og skoler også væsentlige opgaver i forhold til børn med særlige behov, ligesom Center for Børn og Forebyggelse i stadigt stigende grad arbejder forebyggende.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Henvendelse fra bestyrelsen i Børnehuset Himmelblå
 • Orientering omkring situationen med Frie Børnehaver og Fritidshjem
 • Status på Feldborg - privat skole og institution
 • Opstarts tidspunktet for den private daginstitution i Feldborg kan blive udskudt til 1. september. Pt. afventes der byggetilladelse til ombygningsarbejder på skolen i forbindelse med indretning til daginstitution. Hvis tilladelsen trækker ud, kan opstarts tidspunktet derfor blive udskudt til 1. september. I forhold til ansættelse af personale er der taget højde herfor i deres ansættelseskontrakt
 • I forbindelse med strukturændringerne på skoleområdet pr. 1. august 2015 vil det nye navn for fusionen af Aulum Byskole og Hodsager skole være Aulum-Hodsager Skole
 • Fusionen mellem Gullestrup Skole og specialklasserækken Ni´eren, Holtbjergskolen udløser et fællesnavn til det nye helhedstilbud: Gullestrup Skole, Lille Østergaard

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer