Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 15. maj 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.30.00-S00-2-13 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2014 - 2017, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomiudvalget godkendte på møde d. 23. april budgetrammerne for 2014 - 2017.

Budgetrammerne består af vedtaget budget for 2013 korrigeret med demografi,  tidligere byrådsbeslutninger samt eventuelle tekniske justeringer.

 

Budgetrammen er på nuværende tidspunkt ekskl. pris- og lønfremskrivninger.

 

Børne- og familieudvalget skal på baggrund af udmeldte rammer udarbejde et samlet budgetforslag, herunder behandle eventuelle omprioriteringer.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets samlede udmeldte budgetramme i 2014 udgør 1.412.085 (1.000 kr.).

Basisbudgettet for 2014 er 4,1 mio. kr. lavere end vedtaget budget for 2013.

 

Af væsentligste ændringer kan nævnes:

 

 • Demografiregulering med 1,3 mio. kr. reduktion dagtilbud

 • Flere undervisningstimer i folkeskolen 2,2 mio. kr.

 • Takstreduktioner aftalt i KKR regi. Besparelsen udgør 2 % i 2013 med 1,2 mio. kr. og yderligere 2,5% i 2014 og frem i alt 2,5 mio. kr.

 • Forventet besparelse på anbringelsesområdet som følge af Sveriges projektet med yderligere 1 mio. kr. til i alt 2 mio. kr. i budgettet for 2014

 

De enkelte områder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

 

Som det var gældende for regnskab 2012 samt ved budgetopfølgningen for 2013 forventes budgetudfordringerne i 2014 også at være koncentret om kørselsudgifter og anbringelsesområdet. Der vil løbende i 2013 arbejdes på at få balance og områderne følges tæt. 

 

Det skal bemærkes, at de udmeldte budgetrammer kun er første oplæg, hvor der senere skal tages stilling til konsekvenserne af ny skolereform, KL`s aftale med regeringen, herunder økonomi i lov- og cirkulæreprogrammet og en eventuel opfølgning på budgetforlig fra 2013 med kvalitet i folkeskolen i Herning. 

 

Børne- og Familievalget skal på nærværende mødet drøfte budgetrammerne samt eventeulle forslag til omprioriteringer med udvidelsesforslag/besparelsesforslag. Forvaltningen vil herefter kvalificere fremkomne budgetforslag og sagen genoptages på juni mødet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetrammer og udfordringer drøftes
at første udkast til Budgetbemærkninger for 2014 tages til efterretning og indgår i den samlede budgetsag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Budgetbemærkninger taget til efterretning og indgår i den samlede budgetsag.

Budgetrammer og udfordringer drøftet og sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmøde den 12. juni 2013.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik i høring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008. Den er nu under revision. Revisionen betyder enkelte ændringer. Arbejdet med at øge den biologiske mangfoldighed – det, man kalder for biodiversiteten - får sit eget mål. Friluftslivet og formidlingen får et løft, og der sættes nye mål for kulturarven.
 
Teknik og Miljøudvalget har forløbig godkendt den reviderede naturpolitik og anmoder hermed om eventuelle bemærkninger til den vedlagte naturpolitik. Naturpolitikken er udsendt i høring i kommunens øvrige fagudvalg og i offentligheden indtil 29. juli 2013

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har d. 5. november 2012, pkt. 201 som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
For at sikre en tværfaglig forankring er et tekstudkast til Naturpolitikken drøftet i Direktionen den 31. januar 2013. Udkastet blev generelt positivt modtaget. Efter drøftelsen i Direktionen er Sundhedsfremmeafdelingen, Planafdelingen og Kultur- og Fritid blevet bedt om at komme med input til naturpolitikken. Deres input er indarbejdet i det vedhæftede udkast.
 
De store ændringer i forhold til den oprindelige naturpolitik skitseres her: De to oprindelige mål om sammenhængende natur og ansvarsarter skrives sammen til et mål om biodiversitet. Det oprindelige mål om friluftsliv og kulturmiljøer foreslås splittet op i to nye mål, nemlig friluftsliv og kulturarv. Endelig foreslås et nyt mål om formidling tilføjet, mens målet om Skjern Å Nationalpark glider ud. Således kommer naturpolitikken til fortsat at rumme 10 mål. Nedenstående figur viser et overblik over hvad der er sket med de 10 oprindelige mål fra 2008:
 
[image]
 
Naturpolitikken er sendt i offentlig høring fra 1. maj til 29. juli 2013. Høringen vil blive gennemført som en klassisk høring, hvor lodsejere og interesseorganisationer kan komme med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig gennemføres en intern høring i kommunens øvrige fagudvalg. Der er ikke planlagt borgermøder, da erfaring fra tidligere borgermøder om naturpolitikken har vist, at interessen er ganske lille. Efter endt høring vil politikken blive fremlagt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget sender deres bemærkninger til naturpolitikken inden d. 29. juli 2013 til Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at der ønskes tættere inddragelse af relevante institutioner i udarbejdelse af politikken.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Omfordeling af vuggestuepladser i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard og Lone Abildskov

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgtes møde den 6. marts 2013, blev der under meddelelser fremlagt vuggestueopgørelse. På den baggrund har udvalget ønsket, at der skal kigges på udnyttelsen af de nuværende 588 vuggestuepladser.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Børne- og Familieudvalgets ønske har Center for Børn og Læring lavet analyse af, hvordan udnyttelsesgraden har været i de enkelte vuggestuegrupper i perioden august 2012 til april 2013.

 

Denne analyse har afdækket, at der er mulighed for at nedjustere på antallet af vuggestuepladser i 2 institutioner.

 

På den baggrund anbefales det, at nednormere Børnecenter Nord i Gullestrup med 7 vuggestuepladser og Natur- og Idrætsinstitutionen Klatretræet, Kibæk med 10 pladser - i alt 17 vuggestuepladser. Institutionslederne er orienteret og indforstået med ændringerne.

 
Der er løbende indkommet ansøgninger fra følgende institutioner vedr. udvidelse eller oprettelse af vuggestuepladser fra:

 • Skovmyren

 • Holtbjerg Fritidscenter

 • Skalmejegården

 • Børneliv

 

Center for Børn og Læring har lavet en vurdering af ventelisterne til samtlige vuggestuegrupper i Herning Kommune og sammenholdt med antal m2 til rådighed i institutionerne. 

Med baggrund i denne vurdering anbefales det, at der udvides med vuggestuepladser i følgende institutioner:

 

Skovmyren, Ilskov

Institutionen har pt. 4 vuggestuepladser. Der udvides her med 2 pladser pr. 1. august 2013. Denne udvidelse vurderes ikke at påvirke dagplejens kapacitet.

 

Skalmejegården, Sunds

Institutionen har pt. 12 vuggestuepladser. Der udvides her med 2 pladser pr. 1. august 2013. Denne udvidelse vurderes ikke at påvirke dagplejens kapacitet.

 

Holtbjerg Fritidscenter

Institutionen har pt. 18 vuggestuepladser. Der udvides her med 2 pladser pr. 1. august 2013. Denne udvidelse vurderes ikke at få yderligere påvirkning af dagplejens kapacitet.

 

Børneuniverset, Snejbjerg

Institutionen har pt. 20 vuggestuepladser. Der udvides her med 4 pladser pr. 1. juni 2013. Der er pr. denne dato mangel på dagplejepladser pga. en dagplejers ophør.

 

Solsikken, Sdr. Felding

Institutionen har pt. 12 vuggestuepladser. Der udvides her med 2 pladser pr. 1. august 2013. Denne udvidelse vurderes ikke at påvirke dagplejens kapacitet.

 

Børneoasen Lind

Institutionen har pt. 46 vuggestuepladser. Der udvides her med 1 plads pr. 1. juni 2013. Der kan kun udvides med 1 plads pga. m2 hensyn. Der er i pasningsdistriktet stort pres på både dagpleje og børnehavepladser.

 

Børneliv, Sunds  

Institutionen har tidligere søgt om oprettelse af vuggestuegruppe. Det anbefales ikke at oprette vuggestue, da de ikke har de nødvendige m2 til rådighed.

 

Børnegården

Institutionen har et stort pres på deres venteliste. Men det er ikke muligt at etablere yderligere vuggestuepladser på grund af m2. Det vil kræve nybyggeri.

 

Opsummering af nednormering og udvidelse af vuggestuepladser:  

[image]

 

 

[image]

 

Med hensyn til de resterende 4 vuggestuepladser vender Forvaltningen tilbage med konkret forslag hertil.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender den ændrede fordeling af vuggestuepladser pr. de indstillede datoer.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at der reserveres 4 vuggestuepladser i Sørvad og at de økonomiske konsekvenser forelægges på Børne- og Familieudvalgsmødet den 12. juni 2013.

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-3-12 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om nybyggeri til Børneuniversets vuggestue og børnehave

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børneuniverset, Snejbjerg søger afklaring af, om og hvornår der kan ske nybyggeri af lokaler ved Snejbjerg ny skole til hhv. vuggestue og børnehave, således hele Børneuniverset kan placeres i forbindelse med Snejbjerg Ny Skole og fortsat være en institution for børn i alderen 0-11 år.

 

Sagen har senest været behandlet i BFU den 21. november 2012, hvor det blev besluttet:
 
"Børne- og Familieudvalget godkender, at der arbejdes videre med etablering af en samlet løsning for Børneuniverset ved Snejbjerg Ny Skole, og at sagen efter yderligere bearbejdelse senere forelægges udvalget til fornyet behandling og endelig stillingtagen."

 

Byrådet har desuden behandlet sagen den 19. juni 2012, pkt. 176. Byggeprogram for Snejbjerg skole- og halbyggeri, hvoraf fremgår:

 

"I forbindelse med byggeriet af Ny  Snejbjerg Skole, besluttede Byrådet, at der skulle bygges en skole og en hal for anlægssummen. Børne- og Familieudvalget har efterfølgende tilkendegivet et ønske om, at der gøres plads til en SFO - og at denne ekstra anlægsudgift finansieres af det beløb, som salget af Drejet 24 indbringer. Bygningen ejes af den selvejende daginstitution, som bakker op om modellen. Salgsindtægterne medfører med andre ord uændrede anlægsudgifter netto. "

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Børneuniverset, Snejbjerg søger om at få mulighed for at samle hele Børneuniverset i umiddelbar tilknytning til Snejbjerg Ny Skole, hvorfor der ønskes en afklaring af muligheden for nybyggeri af lokaler til institutionens vuggestue og børnehave ved skolen.

 

Bestyrelsen er enige om,

 • at der skal ske en ændring af status som selvejende daginstitution til kommunal i forbindelse med placering ved Snejbjerg Ny skole.

 • at Børneuniverset giver Søndergaard til Herning Kommune, hvis institutionen fremtidigt placeres ved Snejbjerg Ny Skole som et tilskud til byggeriet.

 

Bestyrelsen har kalkuleret følgende indtægter til Herning Kommune (hvis grundene eller husene sælges):

 

Legestuen (Vuggestuen)
2270 m2 grund
ca. 2,0 mio. kr.
Engangsindtægt
Skovhytten
2500 m2 grund
Det kræver, at lokalplanen ændres
 
ca. 2,1 mio. kr.
 
Engangsindtægt
Søndergaard
2927 m2 grund, mæglervurdering bestilt
ca. 2,5 mio. kr.
Engangsindtægt
Ledelsestid (årligt)
Grundbeløb for ledelsestid i 3 huse
150.000 kr.
Løbende driftsbesparelse
Forbrugsafgift (årligt)
Skovhytten opvarmes med el
100.000 kr.
Løbende driftsbesparelse
Prioritetsydelse (årligt)
Ny bygning Søndergård
 86.000 kr.
Løbende driftsbesparelse
Husleje (årligt)
Skovhytten - Legestuen
150.000 kr.
Løbende driftsbesparelse
 
 
 
 
Indtægter totalt
Besparelse ved at flytte på ny skole
ca. 7 mio. kr.  
Heraf løbende drifts besparelse:
486.000 kr.

 

Mere specifikt grundlag for kalkulationen fremgår af ansøgningen - vedæftet som bilag.  

 

Bestyrelsen vurderer kommende udgifter for Herning Kommune ved at blive i de nuværende bygninger: 

Vedligeholdelse
Pba. tilbud fra håndværker
Ca. 1,5 mio. kr.
Parkeringsplads
P-plads v. Søndergaard er meget lille
Ca. 2,0 mio. kr.
Indkørsel Søndergaard
Asfaltering af indkørsel
Ca. 100.000 kr.
Fjernvarme
Etablering af fjernvarme i Skovhytten
Ca. 250.000 kr.
 
 
 
Udgifter totalt (ca.)
 
Ca. 3,85 mio. kr.

Hertil kan komme udgifter til etablering af yderligere ventilation.

 

Bestyrelsen har beskrevet pædagogiske værdier i Børneuniverset og hvordan de kan bevares og styrkes ved en ny samlet institution ved Snejbjerg Ny Skole.

Desuden peger bestyrelsen på store muligheder for at optimere samarbejdet mellem skole og daginstitution, ligesom der er udarbejdet oplæg til samarbejde mellem institution og foreningslivet/hallen i Snejbjerg.

 

Bestyrelsen ønsker en stillingtagen til og en tidshorisont for, om man politisk vil prioritere nybyggeri til vuggestue og børnehave ved Snejbjerg Ny Skole til erstatning for nuværende bygninger, således der kan skabes en helhedsløsning for området.

 

Overordnet set kan en samling af hele Børneuniverset ved Snejbjerg Ny Skole understøtte udvikling af en helhedsløsning for området i form af etablering af et lokalt kraftcenter til gavn for børn og forældre i Snejbjerg.

 

Der gøres opmærksom på, at forinden der iværksættes salg af den selvejende daginstitutions bygninger, skal der foregå forhandlinger mellem den selvejende institutions bestyrelse og Herning Kommune om overdragelse af salgsprovenu til Herning Kommune, ligesom Civilstyrelsen skal godkende, at den selvejende daginstitutions provenue ved salg overdrages til Herning Kommune til et lignende socialt formål, jfr. opløsningsparagraffen i institutionens vedtægt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter ansøgningen.

Beslutning

Afventer de politiske drøftelser i forhold til konsekvenser af en eventuel ny skolereform.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.12.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Børneuniverset ansøger om fastholdelse af status som fritidshjem i forbindelse med Snejbjerg Ny Skole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børnenuniverset ansøger om bevarelse af institutionens fritidshjem 1 og 2, frem for at der oprettes en SFO 1 og 2 ved Snejbjerg Ny skole.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Børneuniverset ansøger om at kunne bevare status som fritidshjem 1 og 2 i forbindelse med indarbejdelse i projektet Snejbjerg Ny Skole samt om bevarelse af juniorklub under dagtilbudloven 2 aftner/uge.  

 

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at der i forbindelse med Snejbjerg Ny Skole etableres en SFO 1 og 2 i forbindelse med Snejbjerg Ny skole.  

 

Bestyrelsen begrunder ansøgningen med:

 • at institutionen kan bevare status som aldersintegreret daginstitution for børn i alderen 0-11 år

 • ved at der etableres fritidshjem kan helheden for børnene, forældrene og personalet bevares

 • at der for personalet kan bevares en stillingsstruktur med stillinger på mellem 30-37 t/uge og dermed et bedre rekrutterings- og fastholdelsesgrundlag

 • at fritidshjemspersonalet fortsat kan have timer i vuggestuen og børnehaven og derved på forhånd kender børnene, når de rykker op i fritidshjem 1 og 2

 • at det skaber en øget fleksibiliet i anvendelse og udnyttelse af personaleressourcerne

 • at etablering af SFO/fritidshjem alene vil resultere i lavere timetal for personalet formodentlig 25-28 timer/uge med delt tjeneste på grund af åbne/lukke funktion

 • at personalet i fritidshjemmet fortsat vil kunne have timer i skolen, hvis der er behov herfor. Det betyder ansættelse i skolen det pågældende antal timer, og det praktiseres allerede i dag

 • at det ikke er hensigtsmæssigt at Børneuniversets personale og ledelse skal forholde sig til 2 forskellige lovgivninger, 2 budgetter og 2 bestyrelser

 • at etablering af SFO forudsætter ansættelse af en SFO-leder under skolelederen og formodentlig. en pædagogisk leder

 • at etablering af fritidshjem vil betyde, at den nuværende ledelsesstruktur ved Børneuniverset med en daginstitutionsleder og 2 pædagogiske ledere som udgangspunkt kan videreføres

 • at en endelig ledelsesstruktur i forbindelse med etablering af SFO kræver en aftale med den forhandlingsberettigede organisation

 

Bestyrelsen for Børneuniverset ønsker Børne- og Familieudvalgets stillingtagen til ansøgningen om bevarelse af fritidshjem 1 og 2 ved fremtidig placering ved Snejbjerg Ny Skole.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter ansøgningen.

Beslutning

Afventer de politiske drøftelser i forhold til konsekvenser af en eventuel ny skolereform.

 

Sagsnr.: 28.06.08-P21-1-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Brev fra Fællesbestyrelsen ved Arnborg Skole og ABC Tusindfryd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Fællesbestyrelsen for Arnborg Skole og ABC Tusindfryd ønsker at orientere Børne- og Familieudvalget om de ressourcemæssige vanskeligheder i at drive daginstitution i to huse med en relativt stor afstand og ønster udvalgets stillingtagen hertil.

Sagsfremstilling

Fællesbestyrelsen for Arnborg Skole og ABC Tysindfryd henvender sig til Børne- og Familieudvalget angående tildeling af ressourcer og vanskeligheden i at få disse til at dække åbningstid i to huse, og dermed også personaledækning begge steder.

 

Fællesbestyrelsen angiver den ændrede ressourcetildelingsmodel som grund til vanskelighederne, og ønsker Børne- og Familieudvalget forholder sig til serviceniveauet i daginstitutionsregi i de mindre bysamfund.

 

Center for Børn og Læring kan oplyse, at der er i forbindelse med strukturanalysens implementering pr. 1. august 2012 politisk er godkendt et nyt administrationsgrundlag for alle daginstitutioner, SFO- og klubområdet.

 

Ét af pararametrene i administrationsgrundlaget er tildeling til ledelse pr. ekstra hus, og det fremgår yderligere af materialet:

 

"Ved større afstande imellem husene, vil Center for Børn og Læring lave en konkret vurdering af eventuelle afstandskriterier".

 

Det foreslås, at Center for Børn og Læring på grund af afstanden revurderer tildelingen i forlængelse af ovenstående.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Børne- og Familieudvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå i dialog med bestyrelsen om at optimere drift og faglig udvikling.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.17-P16-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Ny skole i øst

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen genoptages fra den 19. december 2012.

Sagsfremstilling

Ved sidste drøftelse besluttede Børne- og Familieudvalget at reducere de 4 senarier til 2 vedr. placering.

For at tilrettelægge det fremadrettede forløb ønskes en princip drøftelse i Børne- og Familieudvalget med henblik på opstilling af procesforløb/involvering.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der foretages en principdrøftelse.

Beslutning

Drøftet.

 

 

Sagsnr.: 27.69.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Majbritt Bak  

Reviderede sagsbehandlingsfrister i Børne- og Familierådgivningen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Børne- og Familierådgivningen har revideret de gældende sagsbehandlingsfrister.

Sagsfremstilling

Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Børne- og Familierådgivningen har revideret de gældende sagsbehandlingsfrister inden for Børne- og Familierådgivningens ansvarsområder (se bilag: Tidsfrister for sagsbehandling). Fristerne ligger generelt på 4 uger, 8 uger, 4-8 uger eller 4-12 uger for de forskellige områder.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de reviderede sagsbehandlingsfrister godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes til Børne- og Familieudvalgets møde den 12. juni 2013.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-452-06 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Analyse af Herning Krisecenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Analyse af Herning Krisecenter med henblik på nye bygningsmæssige forhold fremlægges.

Sagsfremstilling

En analyse af Herning Krisecenter er udarbejdet med henblik på at identificere behov for nye bygningsmæssige rammer (se bilag: Analyse af Herning Krisecenter). Herning Krisecenter, der er normeret til 5 kvinder og deres medfølgende børn, råder i dag over et boligareal på 372 m2. Som det fremgår af analysen, er Herning Krisecenters nuværende rammer små og utidsvarende i forhold til behovet. Der identificeres blandt andet følgende problemstillinger:

 

 • Personale, frivillige og brugere deler toilet/badeværelser.

 • Flere rum er multirum og benyttes for eksempel både som personalestue, mødelokale, besøgsrum for brugerne og legerum for børnene. Blandt andet giver dette ikke optimale forhold for det daglige pædagogiske arbejde.

 • Værelserne er meget små og giver brugerne dårlige muligheder for at trække sig tilbage for sig selv.

 • En tredjedel af de kvinder, der henvender sig til Krisecentret, afvises og hjælpes til et andet krisecenter, fordi der ikke er ledig plads på det pågældende tidspunkt.

 • Der er på grund af husets mange trapper ikke adgang for kvinder med fysiske handicap.

 

Et nyt krisecenter vil have behov for anslået 588 m2 netto (765 m2 brutto). Udgifterne til et nybygget krisecenter vil beløbe sig til anslået 10,65 mio. kr. ekskl. grundudgifter. Hvis der kan findes egnede eksisterende lokaler, vil udgifterne til renovering afhænge af hvilke lokaler, der er tale om.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget bemyndiger forvaltningen til at fremlægge et konkret
forslag til nye lokaler til Herning Krisecenter.

Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at Børne- og Familieudvalget gerne ser, at projektet fremmes.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Privatinstitutionen Børnehuset Lindely ansøger om ændring af antal pladser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Bestyrelsen for den private daginstitution Børnehuset Lindely, søger om ændring af deres nuværende børnetal. De ønsker en fremtidig børnesammensætning på 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.

Sagsfremstilling

Børnehuset Lindely søger om udvidelse af deres nuværende børnetal fra 12 til 15 vuggestuebørn og fra 28 til 35 børnehavebørn.

 

Institutionen har fået foretaget en opmåling af deres institution og det er med henvisning til den nye opmåling, at de søger om udvidelse.

 

Opmålingen vise, at institutionen har de nødvendige m2 til rådighed.

 

Administrations-, bygnings- og driftstilskud skal fortsat finansieres over serviceområde 10 i forhold til det antal børn, der er indskrevet i institutionen.
 
Etablering af yderligere 3 vuggestuepladser og 7 børnehavepladser i pasningsdistrikt 7, kan medføre en tilpasning af den øvrige pladskapacitet.
 
Børne- og Familieudvalget anmodes om at tage udvidelsen af antal børnehavebørn til efterregning gældende fra 1. juni 2013.

Økonomi

Den ændrede børnesammensætning vil medføre, at den 3 mdrs. driftsgaranti, der skal stilles i forbindelse med etablering som privat institution, ændres fra 670.750 kr. til 811.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager ændringen af børnesammensætningen i Børnehuset Lindely til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes til Børne- og Familieudvalgets møde den 12. juni 2013.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-4-13 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer