Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 15. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.00.00-P20-4-12 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Sverigesprogrammet, Status og midtvejsevaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Rasmus Vestergaard Dørken, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev senest orienteret om "Sverigesprogrammet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse" på mødet den 29. oktober 2014. Projektet har i mellemtiden fået navnet "Tættere på - Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram". I andet halvår 2014 fortsatte "Sverigesteamet" deres arbejde efter intentionerne i Projektbeskrivelsen. I starten af 2015 er der udarbejdet en midtvejsevaluering, der nu foreligger.

Sagsfremstilling

Sverigesteamet, bestående af 9 socialrådgivere samt 1 teamleder fra Børne- og Familierådgivningen, 3 psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 4 sundhedsplejersker, blev oprettet 1. januar 2013. I august 2013 påbegyndte teamet som planlagt arbejdet efter intentionerne i projektet. Se "Projektbeskrivelse Sverigesprogrammet august 2013" med bilag, herunder bilag 2, Procesbeskrivelse, der er opdateret med 2. halvår 2014 (Projektbeskrivelsen med bilag 1 samt 3-5 er ikke ændret siden seneste orientering).

 

Formålet med Sverigesprogrammet er at sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion – segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a.

 • Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk.
 • Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området.
 • Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde.
 • Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
 • Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt.
 • Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes.
 • Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie.

 

Sverigesprogrammets mål er:

 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte.
 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.
 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution.
 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på ”specielle steder” til ”specielle planer”, når det handler om børn og unge med særlige behov.
 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte.
 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet.
 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet.
 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet – både monofagligt og tværfagligt.
 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20).

 

Der er indgået samarbejdsaftale med KORA og Metodecentret omkring midtvejs- og slutevaluering af myndighedsdelen af programmet. Midtvejsevalueringen foreligger nu - se vedlagte bilag. Det konkluderes, at Sverigesprogrammet er på rette spor i forhold til at nå målsætningerne på alle områder:

 

Forandringer i foranstaltningsmønstret:

 • Der anbringes færre børn. Faldet er på 6 %.
 • Der anbringes en mindre andel på institution. Der anbringes en større andel i plejefamilie og i slægts- og netværkspleje samt en større andel i såkaldt hjemmebaserede anbringelser. Se figurerne:

 

Sverigesteamet. Udviklingen i anbringelsesmønster 30. juni 2013 - 31. december 2014

 

 

 • Der er opnået større tilknytning til nærmiljøet, men bedre inddragelse af familiernes netværk er et fokusområde, der arbejdes videre med.
 • Institutionsanbragte børn bringes ned ad indsatstrappen.
 • Der sker ikke en stigning i brugen af forebyggende foranstaltninger efter servicelovens § 52, men der er en stigning i antallet af sager, der er under afklaring, eller hvor der foregår andre indsatser (fx § 11-indsatser og inddragende netværksmøder).

 

Opfølgningsindsatsen:

 • Der følges hyppigere op på sagerne, men målet om opfølgning hver 3. måned for de forebyggende foranstaltninger er ikke nået.
 • Opfølgningerne kan give anledning til justeringer af handleplanernes mål og ændring af indsatserne.
 • Det tværfaglige samarbejde er velfungerende, og der er løbende sparring.
 • Et lavt sagstal er en forudsætning for opfølgningsarbejdet.
 • Udover det øgede antal opfølgninger har socialrådgiverne generelt en væsentlig tættere kontakt med familierne.

 

Økonomi og kvalitet:

 • Sverigesteamets praksis er billigere, og intet tyder på, at kvaliteten af indsatsen er blevet dårligere - snarere tværtimod.
 • Fra 2013 til 2014 er der sparet 3,7 mio. kr. på anbringelser, og udgifterne til dyre forebyggende foranstaltninger er ikke steget i samme periode. Hertil kommer, at det vurderes, at der fra 2012 til 2013 har været en besparelse på mindst 700.000 kr. Samlet er der altså sparet mindst 4,4 mio. kr. i 2013 og 2014.

 

 

Center for Børn og Forebyggelse har derudover lavet en evaluering i forhold til skoler og dagtilbuds opfattelse af samarbejdet med Sverigesteamet. Sverigesdistrikternes skole- og dagtilbudsledere er interviewet kort efter projektets start samt igen et år senere. Skoler og dagtilbud oplever en større grad af tilgængelighed og kontakt med Sverigesteamets tre faggrupper og vurderer samarbejdet som godt og forbedret i sammenligning med oplevelsen af samarbejdet før projektets start. Se bilagene "Skoler-dagtilbud baseline og 1. opfølgning 2013" og "Skoler-dagtilbud 2. opfølgning 2014".

 

Center for Børn og Forebyggelse har også udarbejdet et baselinedokument med de kvantitative indikatorer (for mål 1-4, 6 og 9 mm.). Opfølgningsrapporten med status pr. 31.12. 2014 er vedlagt.

 

Endelig viser Procesbeskrivelsen (bilag 2 til Projektbeskrivelsen), hvilke aktiviter og tiltag, der er igangsat og udført i projektets 2 første år, jf. Sverigesteamets forandringsteori i Projektbeskrivelsen.

 

 

Stinne Højer Mathiasen og Rasmus Vestergaard Dørken deltager i punktet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.00-S00-2-15 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Regnskab 2014 og overførsler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regnskab 2014 er nu afsluttet og det samlede resultat for Børne og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 69,6 mio. kr. på drift samt et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. på anlæg.
Mindreforbruget på drift er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 47,4 mio. kr., uforbrugte midler vedr. projekter og takstreguleringspuljer på 8,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på øvrige områder på 13,1 mio. kr.

Af mindreforbruget på drift søges i alt 68,9 mio. kr. overført og genbevilliget med 43,9 mio. kr. til 2015 og 25 mio. kr. til 2016. De resterende 0,8 mio. kr. indstilles at tilgå likvide midler.

Af mindreforbruget på anlæg søges 26,5 mio. kr. overført til 2015

 

Sagsfremstilling

Hovedtallene for 2014 er skitseret i nedenstående oversigt

  

Regnskab 2014 udviser et samlet mindreforbrug for alle serviceområder på i alt 69,6 mio. kr. incl. overførsler fra 2013 med i alt 68 mio. kr. Resultatet er således forbedret med knap 1,6 mio. kr. fra regnskab 2013 til regnskab 2014 set i forhold til det korrigerede budget ekskl. genbevillinger.

 
I forbindelse med efterårsopfølgningen pr. 30. september forventedes et mindreforbrug på i alt 55,6 mio. kr. og herved et forbrug af overførte midler på op til 12,4 mio. kr. på Børne og Familieudvalgets området.

Den samlede budgetopfølgning for Herning Kommune viste også en større samlet udfordring og det blev derfor besluttet at indføre et intelligent indkøbs og ansættelsesstop i et forsøg på generelt at mindske forbruget af overførte midler og hermed mindske risikoen for at blive ramt af sanktionslovgivningen. På Børne- og Familieudvalgets området gav dette anledning til en lang række forskellige initiativer på de enkelte områder for at sikre en samlet budgetoverholdelse. Det er lykkedes, dog med flere større udsving mellem de enkelte serviceområder.  

 De enkelte områder gennemgås nærmere i nedenstående.


CENTER FOR BØRN OG LÆRING:

SO 10 Dagtilbud:
Udviser samlet et mindreforbrug på 45 mio. kr. heraf søges 36,3 mio. kr. overført til 2015/2016. De resterende midler 8,7 mio. kr. søges overført til finansiering af merforbrug på SO 16

Overførslen består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på godt 30 mio. kr. og et mindreforbrug på de centrale konti på godt 6,2 mio. kr.

Overførslen på selvforvaltningaftaler er forøget med godt 8,2 mio. kr. i forhold til 2013. Dette skyldes hovedsageligt, at flere institutioner i 2014 har været yderst tilbageholdende/forsigtige i forhold til Fritidhjem/SFO, hvor skolereformen har betydet en væsentlig reduktion. Det indstilles, at min. 50 % af de positive overførsler overføres til budget 2016, hvor der kan være mulighed for at få midlerne indarbejdet i budgetoplægget og institutionerne efterfølgende kan anvende midlerne som del af deres budget og uden modregning i forhold til kollegiet og sanktionslovgivningen.

Mindreforbruget på de centrale konti udgør 15 mio. kr. og skyldes hovedsageligt, at den afsatte udviklingspulje på 7 mio. kr. ikke er blevet anvendt og hertil kommer overførslen fra 2013 vedr. samme pulje. Puljen blev etableret i 2011 ved at hente midler ind fra institutionerne og havde til formål i 2011 at sikre driftssikkerheden på området og modstå større udsving i kapacitetstilpasningen. Puljen er senere valgt bibeholdt, som fælles udviklingspulje til kvalitetsudvikling og fælles udfordringer i øvrigt.  Puljen er i forbindelsen med budgetlægningen for 2015 reduceret med 2 mio. kr. som Børne- og Familieudvalget har omprioriteret til andre formål under Børne- og Familieudvalgets område.

Af mindreforbruget på de 15 mio. kr. er 6,2 mio. kr. disponeret dels i forbindelse med omprioritering ved budgetlægningen for 2015 med i alt 5 mio. kr. og dels til flere mindre projekter/aktiviteter, hvor der er forskydning mellem årene. Det indstilles, at de ikke disponerede midler i alt 8,7 mio. kr. overføres til finansiering af merforbruget på SO 16, Børn og Familie.


SO 12, Folke- og ungdomsskoler:
Udviser samlet et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 23,4  mio. kr. overført til 2015/ 2016. Af de resterende midler overføres 2,5 mio. kr. til SO 16 vedr. udgifter til § 41, kørsel, 1 mio. kr. søges overført til finanisiering af rest udfordringen på SO 16, Børn og Familie og 0,8 mio. kr. indstilles at tilgå de likvide midler.

Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 13,3 mio. kr., 3,2 mio. kr. vedrørende projekter og takstfinansieret område samt et mindreforbrug på centrale konti på 6,9 mio. kr.

Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er øget fra 2013 med 1,3 mio. kr. og skolelederne har således til fulde formået at bremse op samtidig med at de skulle bidrage med stor arbejdsindsats omkring implementering af skolereformen.  Det indstilles at min. 50 % af de positive overførsler overføres til budget 2016, hvor der kan være mulighed for at få midlerne indarbejdet i budgetoplægget og skolerne efterfølgende kan anvende midlerne som del af deres budget og uden modregning i forhold til kollegiet og sanktionslovgivningen.

Mindreforbruget på centrale konti på 6,9 mio. kr. vedrører hovedsageligt mindreforbrug på bygningsområdet og mindreforbrug/merindtægt på mellemkommunal elevbetaling, hvoraf 2,2 mio. kr. afsat til vikardækning i forbindelse med kompetenceløft ( krav for at kunne udnytte statsmidler, der er ydet til kursusafgift),  1,4 mio. kr. som vedrører statsmidler til kursusafgifter til kompetenceløft i skoleåret 2014/15,  0,2 mio. kr., som er disponeret til udearealer og 2,8 mio. kr. som takstfinansieret elevtransport er budgetreguleret for meget med ved forårsopfølgningen 2014 fra funktion 032201 til imødegåelse af beregnet mindre indtægt på elevtransport fra andre kommuner på 1,7 mio kr. hhv. merudgift i forbindelse med stigning i elevtal på det takstfinansierede område (p.t. 11 elever fra 201 til 212)..

 

CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE:


SO 16, Børn og Familie

Udviser et samlet merforbrug på 3 mio. kr. Hertil skal lægges 2,5 mio. kr. fra SO. 12 Folkeskoler vedrørende finansiering af SFO kørsel i 2014 under myndighedsområdet. Netto merforbruget på 0,5 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på 9,7 mio. kr på anbringelsesområdet(myndighed) og et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. vedrørende udførerdelen, selvforvaltningsmidler specialinstitutioner, takstfinansierede puljer og projekter

Merforbruget på 9,7 mio.kr. på myndighedsområdet søges finansieret indenfor Børne- og Familieudvalgets eget området med 8,7 mio. kr. ikke disponerede midler fra Dagtilbud samt 1 mio. kr. mindreforbrug vedr. Fri og efterskoler fra skoleområdet.

 De væsentligste årsager til merforbruget på anbringelsesområdet i 2014 er følgende:

 • Flere børn og dermed flere udgifter vedrørende anbringelser på døgninstitutioner for handicappede
 • Flere unge på sikrede institutioner
 • Ændrede regler mht. moms på plejefamilier og statsrefusion på handicapområdet
 • Overført underskud fra 2013 på 3,3 mio. kr. i merudgifter.

Det skal igen bemærkes, at Sverigesprojektet bidrager positivt til regnskabet.  

 

Der er på udførerdelen specialtilbud et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. Heraf udgør 0,2 mio. kr. et samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler, som overføres til samme formål i 2015. Det resterende mindreforbrug  på 9,1 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne med 4,1 mio. kr. og en videreførsel af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer) i lat 4,9 mio. kr.

 

De specificerede overførsler kan ses af vedlagte bilag  

 

ANLÆG: 

Samlet udviser anlægssiden et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. Der søges overført 26,5 mio. kr. til 2015.

Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på:
SO 10 dagtilbud på 3,1 mio. kr. vedrørende afsatte midler til udvidelse/udnyttelse af pladskapacitet samt renovering Kildebakken, Børnehave
SO 12 folke- og ungdomsskoler på 23,4 mio. kr. fordelt på en lang række større og mindre anlæg.jf. vedlagte bilag

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at regnskab 2014 godkendes med et samlet nettomindreforbrug på 69,6 mio. kr.
at målopfølgning 2014 godkendes
at overførsler drift fra 2014 til 2015 med i alt 43,9 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag
at resterende overførsler på drift med i alt 25 mio. kr. indstilles overført fra 2014 til 2016. I  det omfang der kan findes plads i budgetrammen for 2016 for hele Herning Kommune er det målet at få indarbejdet midlerne i det vedtagne budget for 2016. Midlerne vil i givet fald kunne anvendes i 2016 til drift, anskaffelser mv. af de pgl. skoler og institutioner uden hensyntagen til sanktionslovgivningen
at ikke disponerede midler centrale konti SO 10, dagtilbud i alt 8,7 mio. kr. overføres til finansiering af merforbrug indenfor Børne og Familieudvalgets område SO 16
at mindreforbrug på fri og efterskoler SO 12 i alt 1,8 mio. kr. delvist overføres til finanisering af merforbrug indenfor Børne og Familieudvalgets område SO 16 med i alt 1 mio. kr.
at det resterende mindreforbrug Fri- og Efterskoler i alt 0,8 mio. kr. tilgår likvide midler
at overførsel af uforbrugte anlægsmidler med i alt et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. indstilles godkendt jf. vedlagte bilag.

 

Beslutning

Indstilles godkendt, med bemærkning om at det samlede mindreforbrug på demografireguleringen fri- og efterskoler i alt 1,8 mio. kr. indstilles at tilgå kassen.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.04-P21-4-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af midler vedrørende fusion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

I forlængelse af tidligere beslutning om ændring af dagtilbudsstrukturen pr. 1.8.2015 vil der blive behov for mindre bygningsmæssige ændringer. Konkret drejer det sig om mindre ændringer i forbindelse med fusion af Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild/Midgaarden.

Der søges om frigivelse af midler til dette projekt.

 

 

Sagsfremstilling

Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild fusionerer pr. 1.8.2015.

Da Nøvling skole lukker, overføres skolebørnene efter skoletid fra SNild til Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden.

 

Der skal i den sammenhæng etableres lokaler til disse børn. Skolelederen og institutionslederen har udpeget 2 lokaler, der kan bruges til klasseværelser i indskolingen og til grupperum, når undervisningen er slut. De udgør tilsammen 96,3 m2. For at lokalerne kan benyttes til fritidshjemsbørn skal der etableres noget ventilation i lokalerne.

 

Udgiften til dette arbejde ser ud som følger:

 

Maling og reparationer efter rørgennemføringer

 20.000  kr.

Ventilation

100.000 kr.

Akustikregulering

  20.000 kr.

I alt

140.000 kr.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til etablering af yderligere toiletter.

 

Der søges om frigivelse af et beløb på 140.000 kr. til dette renoveringsarbejde. Finansiering heraf kan ske via stednummer 513 099 02, Diverse anlægsarbejder på Dagtilbudsområdet. Udvidelse og ændring af pladskapaciteten.

  

Hvis der bliver behov for ekstra inventar, forudsættes det, at inventar fra Snild kan anvendes i disse lokaler.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender, at der iværksættes en renovering af lokalerne i Sinding-Ørre Midtpunkt til et samlet beløb på 140.000 kr.
at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 140.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, nyt stednummer, renovering af lokaler i Sinding-Ørre Midtpunkt
at beløbet på 140.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2015 på serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, stednummer 514 099 02, Diverse anlægsarbejder på dagtilbudsområdet. Udvidelse/ændring af pladskapaciteten.

Beslutning

Indstilles godkendt. 

 

Sagsnr.: 17.01.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Ansøgning om kortere skoledag for specialklasseeleverne på Vestervangskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vestervangskolen oplever, at skoledagen efter skolereformen er blevet meget lang for specialklasseeleverne. Skolen ansøger derfor i skoleåret 2015-16 om en kortere skoledag for nogle specialklasser.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2014-15 har Vestervangskolen oplevet, at de længere skoledage efter skolereformen er blevet for lange for specialklasseeleverne.

 

Skolen oplever, at eleverne bruger uhensigtsmæssigt mange kræfter på at indgå i læringsmiljøet sidst på skoledagen. Elevernes koncentration er lav, og de problematikker, som eleverne har, kommer derfor til at fylde uforholdsmæssigt meget. Specialklasserne består af elever på flere klassetrin.

 

Vestervangskolen ønsker derfor i medfør af Folkeskolelovens § 16 b, stk. 1 at ansøge om at gøre skoledagen kortere for seks af skolens syv specialklasser med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klasserne.

 

Konkret så ønsker skolen, at de personaleressourcer som bruges til den understøttende undervisning i stedet anvendes til at bemande klasserne med yderligere personale i den fagopdelte undervisning.

 

Ansøgningen vedrører ikke eleverne i 0.-1. specialklasse (SPA), som går i skolen 30 timer om ugen. I de øvrige klasser søges - jf. nedenstående tabel - om dispensation for i alt 17 timer:

 

Den understøttende undervisning i specialklasserne varetages på Vestervangskolen for en stor dels vedkommende af pædagoger. Det er fortsat et ønske fra skolens side, at disse pædagoger skal være en del af skoledagen og have et tæt samarbejde med lærerne om for eksempel holddeling i den fagopdelte undervisning.

Dispensationsansøgningen fremsendes af skolelederen og har været forelagt skolebestyrelsen den 21. januar 2015, som medgiver sin anbefaling.

 

Ifølge folkeskoleloven § 16, stk. 2 skal Vestervangskolen tilbyde de specialklasseelever, som er omfattet af dispensationsansøgningen et relevant fritidstilbud i de timer som dispensationen vedrører uden særskilt betaling fra forældrene.

 

Ansøgningen gælder for skoleåret 2015/16 og genfremsendes i april 2016 sammen med en evaluering af ordningen, hvis Vestervangskolen fremadrettet ønsker at fortsætte med ordningen i skoleåret 2016/17.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at dispensationsansøgningen fra Vestervangskolen på i alt 17 timer imødekommes i skoleåret 2015-16

 

at Vestervangskolen forpligtes til at tilbyde de specialklasseelever, som er omfattet af dispensationsansøgningen et relevant fritidstilbud i de timer som dispensationen vedrører uden særskilt betaling fra forældrene

 

at evalueringen og dispensationsansøgningen skal genfremsendes i april 2016 til Børne- og Familieudvalget, hvis ordningen søges videreført i skoleåret 2016-17.

 

Beslutning

Godkendt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-K07-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Kvalitetsrapport 2015 for Center for Børn og Forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Kvalitetsrapport 2015 for Center for Børn og Forebyggelse fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hensigten med kvalitetsrapporten for Center for Børn og Forebyggelse er at give en årlig afrapportering til Børne- og Familieudvalget vedrørende centrets afdelingers og institutioners status og udvikling. Kvalitetsrapporten skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab for centrets afdelinger og institutioner. Se bilaget Kvalitetsrapport CBF 2015.

 

Kvalitetsrapporten dækker alle afdelinger og specialinstitutioner i Center for Børn og Forebyggelse,  og den beskriver:

 • Overordnede rammer for Center for Børn og Forebyggelse samt rammer for hver afdeling/institution
 • Opfølgning på mål og præsentation af nye mål
 • Dokumentation, evidens og effekt
 • Brugeroplevet kvalitet og brugerinddragelse
 • Medarbejdertal i forhold til sygefravær og personaleomsætning, uddannelsesniveau og kompetenceudvikling

 

Processen omkring kvalitetsrapporten samt indholdet i rapporten videreudvikles hvert år. Årets rapport indeholder et nyt afsnit om brugeroplevet kvalitet og brugerinddragelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Kvalitetsrapport 2015 for Center for Børn og Forebyggelse godkendes.

Beslutning

Godkendt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Indtægtsbevilling til Projekt KEEP

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om tilskud til Projekt KEEP, jf. orientering på Børne- og Familieudvalgets møde 17. september 2014. Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et kursusforløb til plejefamilier, der har til hensigt at forebygge sammenbrud i plejefamilieanbringelsen. KEEP forventes at bidrage til at:

 • Forebygge udviklingen af problemadfærd hos plejebørnene
 • Reducere problemadfærd hos plejebørn, der udviste problemadfærd i forvejen
 • Plejebørnene i højere grad deltager i almindeligt skoleforløb uden specialundervisning
 • Plejeforældrene oplever forbedret mestringsevne i forhold til plejebørnenes udadreagerende adfærd

 

KEEP bliver forankret på Børne- og Familiecenter Herning under Center for Børn og Forebyggelse. Se også vedlagte projektansøgning.

Økonomi

Tilskuddet fra Socialstyrelsen udgør 90.000 kr. i 2015 til opstartsudgifter. De deltagende kommuner og organisationer vil i projektperioden desuden få stillet parathedsundersøgelse af organisationen og eventuelle samarbejdspartnere, processtøtte, uddannelse, vejledning, materialer, data samt adgang til datasystemer til rådighed.

 

Budget:

 

2015

Løn til projektleder

60.000

IT-anskaffelser, bl.a. videooptageudstyr

25.000

Revision

5.000

I alt

90.000

 

KEEP-teamet, der skal varetage undervisningen af plejefamilierne, bliver en del af den eksisterende personalenormering i Børne- og Familiecentrets familieplejekonsulentteam, hvor en del af de nuværende personaleressourcer afsættes til KEEP-relaterede aktiviteter. En del af kommunens eksisterende kursusbudget for plejefamilier afsættes til selve afholdelsen af KEEP-undervisningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt KEEP meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16, Børn og Familie, på 90.000 kr. i 2015.

Beslutning

Indstilles godkendt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Indtægtsbevilling til Projekt Partnerskabskommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om tilskud til Projekt Partnerskabskommune, jf. orientering på Børne- og Familieudvalgets møde 17. september 2014. Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt Partnerskabskommune indebærer, at Børn og Unge, Herning Kommune, sammen med 2 andre kommuner (Hvidovre og Haderslev) indgår i samarbejde med Socialstyrelsen om at udvikle fremtidens indsats for udsatte børn og unge. Som Partnerskabskommune skal man være med til at udvikle et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Hovedkomponenterne i partnerskabet er analyse, opgradering, udrulning af Sverigesprogrammet samt vidensdeling med andre kommuner. Det er hensigten med partnerskabet at udvikle en helhedsorienteret omlægning af praksis med fokus på tværfaglighed, forebyggelse, tidlig indsats, tilbudsudvikling og styrket sagsbehandling med udgangspunkt i Børn og Unges Sverigesprogram. Se vedlagte projektansøgning med bilag. Projektets endelige indhold aftales i samarbejde med Socialstyrelsen.

Økonomi

Børn og Unge er bevilget 4,1 mio. kr. over 3 år til Partnerskabsprojektet: 1,11 mio. i 2015, 1,63 mio. i 2016 og 1,35 mio. i 2017. Projektmidlerne tænkes anvendt dels til lønmidler til projektleder, projektmedarbejder og videnspersoner dels til kompetenceudvikling o. lign. Forventet budget ses nedenfor - den endelige, præcise anvendelse af midlerne aftales i samarbejde med Socialstyrelsen.

 

 

 

Se også vedlagte ansøgningsbudget samt revideret budget i henhold til bevillingen med beskrivelser og kommentarer.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der vedrørende Projekt Partnerskabskommune meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 20 Administration på 1.109.262 kr. i 2015, 1.631.503  kr. i 2016 og 1.350.505 kr. i 2017.

Beslutning

Indstilles godkendt. 

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. renovering af køkkener i daginstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Esben Hedegaard, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Renovering af køkkener i daginstitutioner.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

 

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling på 8.000.000 kr. den 26. juni 2009 pkt. 178 og tillægsbevilling den 21. juni 2011 pkt. 173 på - 818.000 kr samt Økonomi- og Erhversudvalgets tillægsbevillinger den 14. juni 2010 pkt. 237 på - 1.156.000 kr. og den 17. januar 2011 pkt. 29 på - 3.335.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab for Renovering af køkkener i daginstitutioner, sted nr. 514083.

 

Anlægsprojektet har omfattet renovering af køkkener i daginstitutioner i forbindelse med Folketingets indførelse af madordninger i daginstitutioner.

 

Der er udført renovering af køkkener på følgende daginstitutioner:

Klokkekilde, FDF Samvirket, Børneuniverset Snejbjerg, Trætoppen i Kibæk, Tusindfryd i Fasterholt, Hvepsereden Sinding, Holtbjerg Fritidscenter, Børnehuset Bytoften og Solsikken i Sdr. Felding.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

Bevilling         2.691.000 kr.

Forbrug          2.691.035 kr. 

Merforbrug                  35 kr.

 

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

 

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. 

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-3-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Frirummet Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

   

Øvrige sagsbehandlere: Niels Mølsted, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedr. Frirummet Hammerum.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende Frirummet Hammerum, sted nr. 515098.

Byrådet har den 6. maj 2014 bevilget kr. 400.000 til Frirummet Hammerum.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

Indretning af eksisterende lokaler til 150 SFO-børn så alle minimumskrav iht bygningsreglement og brandkrav er overholdt.

Det har medført etablering af brandadskillelse i trapperum for indretning af garderobe samt etablering af åbninger i vægge.

Lokalerne er malet, partielt ny gulvbelægning og der er etableret lydabsorbering.

Der er indrettet nye garderober med med nyt inventar og SFO og festsal er indrettet med nye fleksible møbler.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

Bevilling                             400.000 kr

Forbrug                              308.215 kr.

Mindreforbrug                     91.785 kr.

 

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr aflægges anlægsregnskabet alene for Børne- og Familieudvalget.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1549-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering vedr Pædagogiskassistent elever

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Orientering vedr. Pædagogisk assistent elever i forbindelse med ændret lovgivning for erhvervsuddannlserne pr. august 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er via tre-partsaftalen fra 2008 forpligtet til at ansætte 34 Pædagogisk assistent elever (PA-elever) om året. Denne aftale løber til og med 2015.

 

Der tegnes uddannelsesaftale med eleverne for hele deres uddannelse på 2 år og 4 måneder. Uddannelsen veksler mellem skoleophold på Social- og sundhedsskolen i Herning og praktik i Herning Kommunes daginstitutioner og SFO'er.

 

Herning Kommune har i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen valgt at optage elever 2 gange om året med start i januar og august - med 17 elever pr. hold.

 

Pr. august 2015 træder en ny lovgivning for erhvervsuddannelserne (EUD) i kraft. Dette vil fra januar 2016, få virkning for PA uddannelsen. Skoledelen på uddannelsen forkortes med 7 uger. Praktikdelen forbliver uændret. Herudover vil det betyde en skærpet faglig profil med særlig fokus på dagtilbud og det specialiserede område, samt ny fagrække, praktikmål og slutmål. Det vil også få betydning i forhold til ansættelsesproceduren af eleverne. Frem til og med august 2015 vil ansøgningen foregår via optagelse.dk. Fra januar 2016 skal Herning Kommune selv stå for annoncering og ansættelse af eleverne. Center for Børn og Læring vil frem til efteråret 2015 lave nye retningslinjer for hvordan vi ønsker at gennemføre ansættelsesproceduren fremover.

 

Der er pt. ingen afklaring på hvor mange PA-elever Herning Kommune er forpligtet til at ansætte fra 2016. KL forventer at der kommer en afklaring på dette inden sommerferien.

 

 

Økonomi

PA-eleverne finansieres via central pulje. Puljen er for 2015 på 5.992.000 kr.

 

Afkortning af uddannelsen med 7 uger fra 2016 vil ikke få nogen nævneværdig økonomisk betydning, da Herning Kommune kan søge lønrefusion for eleverne i deres skoleperioder.

 

Det er endnu ikke muligt at vurderer det økonomiske behov for 2016, da dette afhænger af om antallet af elever Herning Kommune er forpligtet til at ansætte ændres.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 82.00.00-G01-3-13 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering om daginstitutionen Galaxens ønske om oprettelse af Kraftcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Daginstitutione Galaxen ønsker i forbindelse med muligt kommende nybyggeri at tilknytte et kraftcenter i Brændgårdskoledistrikt

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets beslutning den 16. december 2014 omkring udarbejdelse af forslag til kraftcenter i Brændgårdskolens område, har daginstitutionen Galaxen indsendt opfordring til at ligge dette kraftcenter i forbindelse med Galaxen.

 

Institutionen beskriver deres faglighed i forhold til blandt andet Herningmodellen, sverigeprogram, sprog, familieguider, samarbejde med Brændgårdskolen, daginstitutionen Brændgård og områdets dagplejere samt deres specialtilbud.

 

Galaxen ønsker at samle institutionen på en matrikel. De anfører, at ved at samle institutionen på en matrikel vil det betyde en øget helhed for børn, forælder. medarbejdere samt ledelse. Samarbejdet kan optimeres/ øges og der vil være en bedre udnyttelse af personalet.

 

Galaxen ser følgende muligheder ved at blive samlet på en matrikel i nye bygninger:

 • Galaxen som aflastningstilbud: Visiteret professionel barnepige og aflastnings ordninger kan foregår i institutionen. Forældre og børn føler sig trygge, da aflastningen vil foregå i kendte og trygge rammer og varetages af et kendt personale. Tilbuddet er tiltænkt børn fra Galaxens specialgrupper samt almengruppe. Institutionen er dog åben for også at modtage børn fra andre institutioner
 • Galaxen som døgnåben institution: Vil fint kunne kombineres med aflastningstilbuddet.
 • Cafe: Uformelt mødested, hvor der vil være mulighed for at skabe sociale relationer på tværs af alder og nationalitet
 • Cafe med pædagogisk råd og vejledning: Mulighed for personalet at opbygge et tæt forældresamarbejde og give mulighed for en dybere samtale. Mulighed for øget samarbejde i sammenhæng med sverigesprogrammet. Hvilket kunne være med til at øge hjælpen og mindske antallet af underretninger.
 • Galaxen som videncenter: Udnytte den viden og erfaring der er opsamlet i specialgrupper, vil de tilbyde sparring og vejledning til forældre og andre institutioner og personalegrupper.
 • Fællesspisning: Produktionskøkkenet vil kunne anvendes af forældre til fællesspisning.
 • Udlån af lokaler til forældre: F.eks. til børnefødselsdag o.l.

 

I forbindelse med nybyggeri ser Galaxen mulighed for også at etablere et kraftcenter i Brændgårdskoledistrikt.

 

De har følgende forslag/ideer til et kraftcenter:

 • Udlån af lokaler til området mødregrupper samt sundhedsplejens åbent hus arrangement, bydelsmøder
 • Legelørdag for alle børn i distriktet, med personale fra områdets institutioner samt frivillige fra områdets foreninger
 • Samlingsted/cafe for områdets beboer, unge mødre, enlige forsørgere og unge
 • Secon-hands butik
 • Tilholdssted for familieguiderne
 • Arrangementer, foredrag m.v. afholdt af både institutioner og forenigner i området

 

Disse ideer er endnu ikke drøftet med daginstitutionen Brændgård og Brændgårdskolen, ligesom der skal ses på mulighederne for samarbejde med de frivillige foreninger samt boligforeningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning
at Børne- og Familieudvalget iværksætter dialogmøde med skoler og daginstitutioner i området.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Ændring af børnetal i den private daginstitution Børnehuset Lindely

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den private daginstitution Børnehuset Lindely søger om ændring af deres børnetal. De ønsker at ændre antal børnehavebørn til 30 pr. 1. april 2015. Antallet af vuggestuebørn vil henover sommeren og efteråret være svingende mellem 15 og 17, hvor de pr. 1. november 2015 vil have 15 vuggestuebørn.

Sagsfremstilling

Den private daginstitution Børnehuset Lindely kan i dag modtage 15 vuggestue og 35 børnehavebørn. Institutionen søger om ændring af deres børnetal.

 

De ønsker en fast normering på 30 børnehavebørn.

 

De ansøger om normeringen i vuggestuen som følger:

1. juli 2015: 16 børn

1. august 2015: 17 børn

1. september 2015: 16 børn

1. oktober 2015 16: børn

1. november 2015: 15 børn

 

Herefter 15 børn i vuggestuen.

 

Institutionen har de nødvendige m2 til rådighed.

 

Ændringen af børnehavebørn kan først træde i kraft pr. 1. maj 2015.

 

Økonomi

Der er i dag krav om garantistillelse på 820.000 kr. Pr. 1. august 2015, hvor de har flest børn, skal garantistillelsen være på 824.250 kr. Pr. 1. november 2015, hvor de er på det ønskede faste børnetal, skal garantistillelsen være på 779.500 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning, at den private daginstitution Børnehuset Lindelys børnetal ændres i henhold til indstillingen og pr. 1. november 2015 vil være på 15 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 29.15.04-P05-1-15 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Orientering: Tandsundhed 2014

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami

Sagsresume

Tandsundheden følges nøje med årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen. Den Kommunale Tandplejes såkaldte SCOR-tal for 2014 foreligger nu. Det viser sig igen i år, at børn og unges tandsundhed i Herning Kommune er helt i top.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje er forpligtet til årligt at indberette forekomsten af tandsygdom til Sundhedsstyrelsen, hvilket gør det muligt at føge udviklingen i tandsundheden meget nøje og sætte målrettet ind med forebyggelse. Der foreligger således statistiske oplysninger helt ned på klinikniveau.

 

19.521 børn og unge (0-18 år) i Herning Kommune danner grundlag for sundhedstallene i 2014. Indberetningsprocenten har været på 88% på de lovpligtige årgange.

Alle børn og unge er set til tandeftersyn ca. hver 14. måned.

 

Vedlagte rapporten viser tabeller og kurver over Herning Kommune, sammenligning i SCOR-tal Herning, hele landet og Region Midt, og mål for tandsundhed i 2017 er indsat.

 

For de 0 til 10-årige (mælketænder) er tandsundheden i Herning Kommune igen i 2014 bedre end på landsplan og i Region Midt.

 

For de 6 til 18-årige (blivende tænder) er der i 2014 en rigtig fin tandsundhedsfremgang, og Herning Kommunes tal er i 2014 bedre end på landsplan og i Region Midt.

 

I 2014 forlod 43 % af de 18-årige tandplejen uden huller.

 

Gennemsnits cariestilvækst for aldersgruppen 6-18 år er fortsat lav, og helt nede på 0,18.

 

Antallet af risikobørn for aldersgruppen 10-17 år (DMFS > 8) er faldet igen i 2014 til 192, i 2013 var antallet 212. Gruppen af risikobørn (10-17 år) er mere end halveret siden 2017. Fra 520 i 2007 til 192 i 2014.

 

Der er fortsat fokus på at opspore disse børn og unge tidligt og sætte ind med cariesforebyggende behandling.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Orientering: Årsrapport Tilsyn Dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynet med dagtilbud er ført på vegne af kommunalbestyrelsen og på baggrund af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16 og Dagtilbudsloven § 5.

Der er i 2014 ført tilsyn med 26 dagtilbud ud af 41 kommunale og private tilbud i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Tilsynene 2014 har haft til formål at afdække den professionelle indsats, med særligt fokus på institutionernes arbejde med de pædagogiske læreplanstemaer, kendskab til og brug af magtanvendelser, samt dokumentation særligt i forhold til det enkelte barn.

 

Emnerne har været

 • Den professionelle indsats/børnemiljø
 • Aktiviteter, udvikling og træning
 • Sikkerhed for borgerne
 • Faglig kvalitet og metode
 • Instrukser og procedurer
 • Inklusion

 

Metoden har været en reflekterende gennemgang af journaler, anden dokumentation og samtaler med forældre, personaler og børn.

 

Et tilbud har været omfattet af Skærpet tilsyn og der er her gennemført 3 tilsyn hvorefter det ikke længere er under skærpet tilsyn længere.

Et tilbud har haft 2 tilsyn. Det sidste tilsyn er gennemført på baggrund af bekymring omkring børnenes sikkerhed hos nogle forældre. Tilsynet fandt at sikkerheden for børnene var iorden, men at den hændelse der havde fundet sted var et sammen træf af uheldige omstændigheder.

 

Samlet set er konklusionen fra tilsyn 2014 på dagtilbudsområdet, at forældre og børn er godt tilfredse med deres daginstitution. Nogle forældre oplever dog at organisationsændringerne har medført en aktivitetsnedgang i institutionen, dette har tilsynet ikke kunnet genfinde. Det har i stedet vist sig at der kan være behov for at forventningsafstemme i forhold til hvad en aktivitet er. Det er tilsynets indtryk at der hvor der før har været mange "ud af huset" aktiviteter her oplever forældrene at aktivitetsniveauet er faldet, da disse ikke forekommer så ofte mere. Derimod er der stor fokus på at tilrettelægge aktiviteter i og omkring huset, med et pædagogisk sigte.

 

For så godt som alle institutioner gælder at der er givet henstillinger omkring dokumentationen for indsatsen omkring det enkelte barn. Det betyder, at der i 2014 er der givet 21 henstillinger, hvoraf de 17 udelukkende handler om overholdelse af persondatalovens § 41 stk. 3, som omhandler opbevaring af data, således at det ikke forringes eller fortabes, og § 5 stk. 3 der omhandler, at data skal være relevante og tilstrækkelige, og ikke omfatte mere end der kræves for at opfylde målet.

 

Der er stor usikkerhed omkring hvad der skal dokumenteres og hvordan det skal dokumenteres. Der er indført 2 it-systemer på dagtilbudsområdet, som hver kan noget forskelligt samtidig anvender langt den overvejende del at institutionerne papirjournaler. Personale og ledere giver udtryk for, at det ikke er helt klart for dem, hvilke forventninger der er fra forvaltningens side til anvendelsen af it-systemerne i forhold til dokumentationen omkring det enkelte barn.

 

Der er på alle institutioner en bevidst faglig tilgang og der er en god forældre samarbejde.

Økonomi

ingen

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer, åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • I forbindelse med strukturændringerne på daginstitutionsområdet pr. 1. august vil
  • Lundgårdskolens SFO og Børnehuset Solstrålen bevare disse navne efter sammenlægningen
  • Fusionen mellem Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og SNild udløser et nyt fællesnavn: Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden/Midgaarden
 •  

 • Nyt navn for fusionen af Ilskov Skole og Sunds Skole: Sunds-Ilskov Skole
 • Nyt navn for fusionen af Kølkær Skole, Arnborg Skole, Kløverhuset og ABC-Tusindfryd: Læringscenter Syd
 • Brev fra Fællesbestyrelsen i Ørnhøj vedrørende svømmeundervisning
 • Invitation til Midtvejsmøde - inklusionsstrategi 
 • Udvalgsmøde mandag den 27. april kl. 8.00 - 9.00 umiddelbart inden Budgetkonference

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning med bemærkning om, at datoen for temamøde omkring inklusionsstrategi flyttes til efter sommerferien. 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-Ø36-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Refusionssag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer