Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 15. marts 2017
Mødested: Højgårdskolen, Ingridsvej 2, Lind - Lærerværelse

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-17 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Regnskab 2016 og Overførsler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Regnskab 2016 er nu afsluttet. Det samlede resultat for Børne- og Familieudvalgets område udviser et mindreforbrug på 29,1 mio.kr. på drift samt et mindreforbrug på 91,0 mio.kr. på anlæg.

 

På drift søges ialt 55,1 mio kr. overført og genbevilliget med 33,1 mio.kr. til 2017 og 22,0 mio.kr. til 2018. Beløbet på 55,1 mio.kr er eksklusiv negativ genbevilling på 26 mio.kr.

 

På anlæg søges 91,0 mio.kr overført til 2017.

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen sker der også opfølgning på mål. Målopfølgningen 2016 for Børne- og Familieudvalgets område er vedlagt til godkendelse.

Sagsfremstilling

DRIFT

 

Hovedtallene for 2016 fremgår af den nedenstående oversigt:

 

 

 

NB - I afvigelseskolonnen er negative tal merudgifter og positive tal er mindreudgifter.

 

Regnskab 2016 udviser et samlet mindreforbrug for alle serviceområder på 29,1 mio.kr. inklusive overførsler fra 2015 på 15,4 mio.kr.

 

Mindreforbruget findes på serviceområde 10 og 12, hvor skoler og institutioner med selvforvaltning har øget overførslerne med 23,2 mio.kr. mens der på de centrale konti på skole og dagtilbud er sket en stigning på 7,8 mio.kr.  På serviceområde 16 er den negative overførsel vokset med 17,4 mio.kr. Detaljerede oplysninger fremgår af bilag.

 

Af det samlede mindreforbrug på 29,1 mio. kr. søges der overført 55,1 mio. kr. til kommende år. Sagen tager afsæt i politisk aftale af 6. februar 2017 om håndtering af medforbrug på børn- og ungeområdet (eftergivelse af gæld).

 

SO 10 DAGTILBUD FOR BØRN

 

 

Regnskabet viser et mindreforbrug 29,8 mio.kr. Heraf søges overført til 4,840 mio.kr. til formål på de centrale konti og 22,5 mio.kr. søges overført til de decentrale enheder. Af de 22,5 mio.kr. søges 9,5 mio. kr. overført til 2017 og 13,0 mio.kr til 2018.  

 

Mindreforbruget på de centrale konti udgør ialt 7,2 mio.kr. Heraf ønskes 3,7 mio.kr. disponeret/reserveret til forskellige formål på indenfor dagtilbudsområdet i 2017, herunder bl.a. kompetenceudvikling af ledere og pædagoger, samt til investering i højkvalitet i Dagtilbud jævnfør den kommende dagtilbudsreform.

 

Ikke forbrugte flygtningemidler til sprogstøtte i 2016 udgør 1,120 mio.kr. af mindreforbruget. Disse midler søges videreført til fælles pulje på serviceområde 20 til dækning af flygtningeudgifter i 2017.

 

Restbeløbet på de centrale konti udgør 2,4 mio.kr. Dette beløb ønskes overført til SO16 Børn og Familie til dækning af merforbruget der.

 

 

SO 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

 

 

 

Regnskabet viser et mindreforbrug 25,5 mio.kr. Heraf søges overført 14,7 mio.kr til de centrale konti og 11,8 mio.kr. til de decentrale enheder. Af de 11,8 mio.kr. søges 2,8 mio.kr. overført til 2017 og 9,0 mio.kr. søges overført til 2018.  

 

Af mindreforbruget på de centrale konti ønskes 12,1 mio.kr. reserveret til forskellige formål på indenfor området:

 • 7,1 mio.kr. til hensættelser på det takstfinansierede område (Specialskoler, Special SFO og Knudmosen)
 • 2,0 mio.kr. til kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet jævnfør BFU-beslutning den 19. jan 2016
 • 3,0 mio.kr. til efter- og videreuddannelse i folkeskolen (statslige puljemidler til kompetenceudvikling).

 

Hertil kommer midler afsat til ledelsesudvikling og IT-projekter i 2017, ialt 1,75 mio.kr.

 

Området er i 2016 bevilliget 2,7 mio.kr til oprettelse af ekstra modtagehold og -klasser for at tilgodese det stigende antal børn, som har ret til undervisning i basisdansk. Af disse midler er der anvendt 1,85 mio.kr til området i 2016. Restbeløbet på 0,850 mio.kr findes på de centrale konti og søges i 2017 videreført til en fælles pulje på serviecområde 20 til dækning af udgifter på flygtningeområdet i 2017.

 

SO 16 BØRN OG FAMILIE

 

 

Regnskabet viser et merforbrug 26,2 mio.kr. Heraf søges overført 0 kr. til centrale konti, jævnfør politisk aftale af 6. februar 2017 om håndtering af medforbrug på børn- og ungeområdet (eftergivelse af gæld).

 

Det bemærkes, at de forudsætninger, som blev lagt til grund for balanceplanen, stemmer overens med det faktiske merforbrug i 2016.

 

Det samlede mindreforbrug på de decentrale enheder udgør 8,1 mio.kr, hvor der søges om en genbevilling på 2,2 mio.kr. Dette beløb vedrører projektmidler, ART og andre opsparinger til særlige formål. Herved bidrager de decentrale enheder på serviceområdet med 5,9 mio.kr til finansiering af det samlede merforbrug på SO16. Den sidste del af den manglende finansiering af de ialt 26,0 mio.kr. søges tilført fra de centrale konti på SO10 Dagtilbud med en overførsel på 2,4 mio.kr.

 

 

ANLÆG

 

Regnskab 2016 udviser et samlet mindreforbrug på 91,0 mio.kr., hvor anlægsprojekter med de største mindreforbrug er listet op nedenfor. Det samlede mindreforbrug på 91,0 mio. kr. søges videreført til 2017. Detaljerede oplysninger findes i bilag.

 

 • 13,7 mio.kr Galaxen (tre nye børnehaver)
 • 12,7 mio.kr. Klatretræet (tre nye børnehaver)
 • 21,7 mio.kr. Himmelblå (tre nye børnehaver)
 • 9,0 mio.kr Lindbjerskolen
 • 8,7 mio.kr Snejbjerg skole

 

I alt udgør de 5 største overførsler 65,8 mio.kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Regnskab 2016 godkendes med et samlet mindreforbrug på 29,1 mio kr.
at Målopfølgning 2016 godkendes
at Overførsler drift fra 2016 til 2017 med ialt 33,1 mio kr. godkendes jævnfør vedlagte bilag
at Resterende overførsler på drift vedrørende selvforvaltning ialt 22,0 mio.kr. indstilles overført fra 2016 til 2018. I det omfang der kan findes plads i budgetrammen 2018 for hele Herning Kommune, er det målet at få midlerne indarbejdet i det vedtagne budget for 2018. Midlerne vil i givet fald kunne anvendes i 2018 til drift, anskaffelser mv af de pågældende skoler og institutioner, uden hensyntagen til sanktionslovgivningen
at Ikke disponerede midler på centrale konti på SO 10 Dagtilbud for børn, ialt 2,4 mio.kr. anvendes til finansiering af merforbrug indenfor Børne- og Familieudvalgets område SO 16 Børn og Familie
at Mindreforbrug ved ikke disponerede flygtningemidler 1,120 mio.kr på SO 10 Dagtilbud for børn og 0,850 mio.kr. SO 12 Folke- og ungdomsskoler overføres til fælles pulje på Serviceområde 20 Administration til dækning af udgifter på flygtningeområdet i 2017
at Overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler med et mindreforbrug på ialt 91,0 mio.kr. indstilles godkendt videreført til 2017
at Der flyttes 0,107 mio.kr fra drift til anlæg vedrørende Haderup Børnehus. Samtidig medddelses yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløn på 0,107 mio.kr. på SO 10 Dagtilbud for børn, stednr. 513093 Vuggestuepladser Haderup Skole og børnehus.

Beslutning

For forvaltningens indstillinger stemte Dorte West, Peter Villadsen, Anne Mette Bang Rasmussen, Søren Peder Jensen og Ulrik Hyldgaard. Lone Nielsen (A) stemte imod.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-7-17 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Budget 2017 - 2020 Perspektivnotat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til budgetporceduren 2018-2021 skal der for hvert seviceområde udarbejdes perspektivnotat. Notatet indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for 2018-2021skal fagudvalgene i forberedelsesfasen frem mod den første budgetkonference indlede drøftelser af indsatsområder for det kommende budgetår 2018.

 

En del af dette arbejde er at få afdækket og udnyttet de potentialer, der måtte være i effektiviseringer, samt at få håndteret væsentlige budgetproblemstillinger.

 

Arbejdet er opsamlet i perspektivnotatet, som har til formål at uddrage de centrale budskaber og at underbygge disse budskaber med faktaoplysninger, økonomi og nøgletal.

 

Perspektivnotatet danner baggrund for de indledende drøftelser om budget 2018 og indgår i materialet til første budgetkonference.

Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at perspektivnotatet for serviceområde 10,12 og 16 godkendes og indgår i det videre budgetarbejde, herunder som budgetmateriale til budgetkonferencen.

Beslutning

For forvaltningens indstilling stemte Dorte West, Peter Villadsen, Anne Mette Bang Rasmussen, Søren Peder Jensen og Ulrik Hyldgaard dog suppleres perspektivnotatet med afsnit om forældrenes rolle/betydning for børn og unges opvækst og social dannelse. Lone Nielsen (A) stemte imod.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.16-P21-1-17 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Parkskolen søger om oprettelse af førskolegruppe som privat daginstitution

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Parkskolen i Herning søger om oprettelse af førskolegruppe som privat daginsitution pr. 1. april 2017. De søger om førskolegruppe med maks. 25 børn i perioden 1. april til 31. juli hvert år.

 

Formalier er opfyldt i henhold til indbetaling af depositum. Der er desuden udarbejdet vedtægt.

 

Sagen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Parkskolen søger om oprettelse af førskolegruppe som privat daginstitution - kaldet Spirerne efter friskolelovens § 36a og dagtilbudslovens § 20. De ønsker en daginstitution med maks. 25 førskolebørn i perioden 1. april til 31. juli hvert år. De søger om oprettelse af Spierne pr. 1. april 2017.

 

Parkskolen har allerede tidligere år etableret førskolegrupper, dog uden offentlige tilskud. Og næste årgang starter primo april 2017.

 

Der er i forbindelse med ansøgningen indbetalt 30.000 kr. i depositum til Herning Kommune, jf. Herning Kommunes "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn".

 

Ved ønske om udvidelse af det anførte børnetal, skal der ske fornyet henvendelse til forvaltningen, idet Center for Børn og Læring (CBL) formelt skal sikre, at der er tilstrækkelig m2 til rådighed til det ønskede antal børn. Desuden skal det sikres, at størrelsen af driftsgarantien tilpasses børnetallet.

 

Der er udarbejdet vedtægter for Spirerne, som CBL ikke har yderligere bemærkninger til. Herning Kommunes kriterier for private leverandører af dagtilbud for børn opfyldes samlet set i det fremsendte materiale.

 

Der er sandsynliggjort, at de har m2 til det ønksede antal børn. Der skal dog søges om fornyet byggetilladelse/ibrugtagningstilladelse til, at lokalerne kan benyttes til dagtilbud. Denne tilladelse skal foreligge inden opstart.

 

Herud over vil Herning Kommune føre tilsyn med den private institution i henhold til kriterierne for private leverandører.

 

Dispensation

I henhold til "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune", skal ansøgningen om oprettelse af privat daginstitution afleveres senest 1. marts forud for det år, hvor driften påbegyndes. Parkskolen vil ifølge dette kriterium tidligst kunne starte op pr. 1. april 2018. Parkskolen søger om dispensatio for dette kriterium, da de ønsker at starte op pr. 1. april 2017.

Økonomi

I følge Godkendelseskriterierne skal Parkskolen inden opstart af privat institution stille med en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af en tilsvarede daginstitution med 25 børnehavebørn. Det svarer i 2017 priser til 358.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender opstart af førskolegruppe som privat daginstitution med maks. 25 børnehavebørn i perioden 1. april til 31. juli hvert år i henhold til Dagtilbudslovens § 20
at Børne- og Familieudvalget godkender opstart af privat daginstitution fra 1. april 2018
at Parkskolen skal stille med en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift på 358.000 kr.
at Børne- og Familieudvalget godkender den udarbejdede vedtægt.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-P21-7-16 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Daginstitutionen Solsikken og Sdr. Felding Skole søger om fælles ledelse og bestyrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Meldgaard, Lone Abildskov

Sagsresume

Daginstitution Solsikken og Sdr. Felding Skole søger om fælles ledelse og bestyrelse pr. 1. august 2017 med den til enhver tid siddende skoleleder som øverste leder for den samlede institution.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra daginstitutionen Solsikken og Sdr. Felding Skole, om at de ønsker fælles ledelse og bestyrelse, hvor den ansatte skoleleder er øverste leder. De ønsker deres ansøgning gældende fra 1. august 2017. Ansøgningen bakkes op af bestyrelserne i både daginstitution og skole.

 

Deres ansøgning skal ses på baggrund af det tætte og udemærkede samarbejde, der gennem årene er opbygget mellem de to institutioner. Med fælles ledelse og bestyrelse, vil samarbejdet kunne videre udvikles på en række områder. Et samarbejde med det fælles mål, at have fokus på det enkelte barns trivsel og faglige udvikling.

 

Folkeskolelovens § 24a og § 55 giver mulighed for fælles ledelse og bestyrelser mellem dagtilbud og skoler, men normalt ikke for skoler med over 300 elever. Sdr. Felding Skole har i skoleåret 2016/17 indskrevet 335 elever.

 

Undervisningsministeriet har i november 2016 givet kommunerne mulighed for at ansøge om rammeforsøg med fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og skoler med elever over 300 børn.

 

Med baggrund i ansøgning fra Solsikken og Sdr. Felding Skole har ministeriet givet tilladelse til, at Herning Kommune kan fravige folkeskolelovenes bestemmelser om, at der kun kan etableres fælles ledelse og bestyrelser i skoler med under 300 elever. Det muliggøres herved, at Solsikken og Sdr. Felding Skole kan få fælles ledelse og bestyrelse. Forsøgsgodkendelsen er givet for perioden 1. januar 2017 til 1. januar 2020.

 

Ministeriet vil ultimo 2018/primo 2019 evaluere forsøget. På baggrund af evalueringen kan de tage stilling til resultaterne, og hvordan ordningen i givet fald skal fortsætte.

Økonomi

Ordningen vil ikke have nogle økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Solsikken og Sdr. Felding Skoles ansøgning om fælles ledelse og bestyrelse, og forvaltningen bemyndiges til sammen med skolelederen at udarbejde organisationsplan
at godkendelsen følger ministeriets godkendelse og vil være gældende fra 1. august 2017 til 31. december 2019
at Børne- og Familieudvalget inden 1. januar 2020 skal tage stilling til, om ordningen med fælles ledelse og bestyrelse i Solsikken og Sdr. Felding Skole skal fortsætte, alt efter resultaterne af ministeriets evaluering.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.27.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Strategi og handleplan for Uddannelse og Job

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Bøgehøj Schibsbye

Sagsresume

På baggrund af skolernes uddannelses- og erhvervsudvalgets (SUE) erfaringer og anbefalinger fra november - december 2016, har Center for Børn og Læring (CBL) sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), sammenfattet en strategi og handleplan.  

 

Sagen fremlægges til udvalgets behandling med henblik på, at strategien sendes til høring i skolebestyrelserne.Efterfølgende fremlægges strategien med henblik på endelig godkendelse i Børne og Familieudvalget den 5. april samt til orientering i Beskæftigelsesudvalget den 19. april.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med strategi og handleplan for Uddannelse og Job er at gøre de unge i stand til at træffe bedre uddannelsesvalg.

Strategi- og handleplan understøtter det nationale mål om at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen (25 % målsætningen).

 

Et andet mål med strategi- og handleplan er at opkvalificere medarbejdernes kompetencer i at tilrettelægge læreprocesser, der rummer mulighed for deltagelse for alle børn og unge.

 

Strategi for Uddannelse og Job

Målet med strategien er at give lærerne konkrete værktøjer til at varetage undervisningen i det timeløsefag "Uddannelse og job". Værktøjer i form af materialer og undervisningsforløb, som lærerne kan tage afsæt i, når undervisningen skal planlægges og gennemføres.

 

Skolernes uddannelses- og erhvervsudvalg har peget på et behov for en helhedsorienteret indsats, der favner de eksisterende initiativer i form af faget Uddannelse og Job, samt indsatserne fra UU. En helhedsorienteret indsats der har udmøntet sig i en implementeringsstrategi, hvor skærpelse af en rød tråd for eleven tydeliggøres gennem en kobling og præcisering af den unges kompetencer og fremtidigt erhvervs og karrierevalg. Skolerne skal ligeledes med den nye implementeringsstrategi beslutte sig for, hvordan de vil følge op på denne helhedsorienteret indsats via Kvalitetsrapporten. Ovennævnte skal af skolerne beskrives og gennemføres, jævnført implementeringsstrategien i en tidsramme op til 4 år (2017-2020)

 

Høringsvar fra netværkene 1-6 i CBL - Strategi for Uddannaelse og Job

Strategien sendes til høring i skolebestyrelserne d. 16 marts 2017 med henblik på endelig godkendelse den 5. april 2017.

 

Strategien har været til "intern" høring i netværkene. Strategi- og handleplanen oplevers som teksttung og ønskes mere brugervenlig. Dette er så tilrettet i den nye version af strategien. Der er indarbejdet en foreslået tydeligere opdeling i visioner og målsætninger af mere langsigtet politisk karakter, og en mere dynamisk handleplan, som sikrer skolernes årsplanlægning og gennemførelse af Uddannelse og Job undervisning. For samlet oversigt og uddybning af høringsvar fra netværkene, henvises til bilag 2.

 

Derudover er der allerede afholdt ialt 3 praksisnære kurser i det udviklede matriale. Erfaringerne er positive, og det anbefales, at der fremadrettet gennemføres anvendelsesorienterede kurser for de lærere, der er ansvarlige for at gennemføre Uddannelse og Job undervisning i fremtiden.

  

Fremadrettet implementering af Strategi for Uddannelse og Job

For at forankre og kvalitetssikre Strategi for Uddannelse og Job samarbejder og reviderer Center for Børn og Læring og Ungdommens Uddanelsesvejledning en intern samarbejdsaftale ved hvert skoleårs planlægning. Det er dette grundlag, elevernes uddannelsesvejledning og karrierererklæring skal hvile på. I dette allerede eksisterende samarbejde implementeres strategien for Uddannelse og Job, hvorved sammenhængskraft og fremdrift sikres gennem en kontinuerlig proces, der allerede er kendt på skolerne og i UngdommensUddannelsesvejledningen.

 

Af hensyn til den samlede vejledning af de unge anbefales det, at tre forløb (se evt. bilag 1, side.4-8) gennemføres på de pågældende klassetrin, da disse direkte understøtter UU´s vejledningsaktiviteter i udskolingen. Uddybning og konkretisering heraf (se evt. bilag 1, side 3).

 

Regeringen kommer evt. med et udspil på ungeområdet, som kan have konsekvenser for bl.a. faget "Uddannelse og Job". Disse vil i takt med at, der vil komme lovændringer og nye anbefalinger blive indarbejdet i den nye Uddannelse og Job strategi.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Strategi og handleplan for Uddannelse og Job sendes til høring i skolebestyrelserne med henblik på godkendelse forår 2017

Beslutning

Høringsudkastet blev godkendt. Herudover fik Forvaltningen i opdrag at undersøge skolernes praksis vedrørende praktik i udskolingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.00.00-P08-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Brændgårdskolens ansøgning om international linje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Skolebestyrelsen ved Brændgårdskolen fremsender ansøgning om at udvikle en international udskolingslinje.

 

Brændgårdskolens undervisning bygger i forvejen på en sprogbaseret tilgang, hvor der er fokus på sproget, og på skolen ser man mangfoldighed som en styrke.

Børne- og Familieudvalget søges om godkendelse af Brændgårdskolens ansøgning om oprettelse af en international linje i udskolingen.

Sagsfremstilling

Brændgårdskolen ønsker at indgå i et rammeforsøg med at udvikle en international udskolingslinje med henvisning til Folkeskolelovens § 55 stk. 1.

 

I Folkeskolelovens § 55 stk. 1 er anført: For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler, kan børne- og undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 der vedrører folkeskolens formål og kapitel 4 der vedrører kvalifikationskrav til lærere og børnehaveklasseledere.

 

Ovenstående forudsætter at Brændgårskolens internationale linje lever op til folkeskoleloven og dermed også til krav i dansklæseplanen og til folkeskolens dansksprogede afgangsprøve.

 

Rammeforsøget indebærer at der undervises på engelsk i alle skolens fag på nær i danskfaget, der fortsat opretholdes som et selvstændigt fag, hvor der undervises på dansk. Ligeledes vil tysk som selvstændigt fag bevares.

 

Brændgårdskolen ønsker at starte en international linje primo august 2017. Bestyrelsen begrunder sin ansøgning med, at Brændgårdskolen i forvejen har et internationalt islæt i elevsammensætningen og at skolen oplever en efterspørgsel fra elever og forældre til at have undervisning i flere fag på engelsk. Dette kan kvalificere en kommende uddannelse, fordi de sproglige kvalifikationer i elevforudsætningerne højnes.

 

Brændgårdskolens bestyrelse er ligeledes af den overbevisning, at elevernes sociale og kulturelle udvikling vil højnes ved at have en international linje, der afspejler samfundet. Eleverne vil på den internationale linje blive tilknyttet venskabsklasser i udlandet og indgå i studieture til f.eks. London.

 

Forsøget ønskes udbygget over en treårig periode med start:

 • 7. klasse i skoleåret 2017-2018
 • 7. og 8. klasse i skoleåret 2018-2019
 • 7., 8. og 9. klasse i skoleåret 2019-2020

 

Skolen vil løbende foretage evaluering med lærere, elever og forældre, baseret på interviews som grundlag for vurdering af forsøgets faglige og trivselsmæssige aspekter. Der foretages ligeledes trivselsmåling som på den øvrige skole. Brændgårdskolen vil endvidere inddrage Børne- og Familieudvalget samt Center for Børn og Læring for vurdering af det rette elevtal på den internationale linje.

Økonomi

Skolen forventer ca. 8 - 10 elever i klassen ved opstart og forventer at elevtallet udbygges til det dobbelte på et år.

 

Brændgårdskolen finansierer tilbuddet om en international linje med en halv lærerstilling.

 

De ressourser som blev frigjort til konkrete projekter på udvalgte skoler, herunder Brændgårdskolen, i forbindelse med skolestrukturforliget i 2014 anvendes til at finansiere udgifterne i forbindelse med en halv lærerstilling hvert år i 3 år, svarende til ca. 250.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender Brændgårdskolens ansøgning om oprettelse af en international linje i udskolingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Sinding-Ørre Midtpunkt sender en tilrettet ansøgning om etablering af et motions- og bevægelsescenter. Tegningerne er ændret lidt siden sidst, og der er vedlagt et budget. Sinding-Ørre Midtpunkt søger ligeledes om opstart af byggeriet i 2018 (4 bilag vedlagt)

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer