Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 14. december 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 17.00.00-G00-3-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om arbejdet med målbevidst læring på skolerne i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Center for Børn og Læring har i oktober udarbejdet et særnummer af tidsskriftet Liv i skolen, der omhandler Målbevidst læring.

 

Særnummeret er trykt til udlevering til det pædagogiske personale og ledelser på Herning Kommunes folkeskoler. Særnummeret findes også i en elektronisk udgave.

 

Særnummeret har til formål at støtte skoleledelserne og det pædagogiske personales arbejde med at praktisere målbevidst læring i hverdagen. Ligesom særnummeret er et bærende element i det kommende kompetenceforløb for ledere og konsulenter i Center for Børn og Læring.

Sagsfremstilling

Folkeskolerne i Herning Kommune har gennem de seneste 3 år arbejdet med at implementere folkeskolereformen. Der har været særligt fokus på begrebet målbevidst læring. At vi anvender denne betegnelse fremfor ”læringsmålsstyret undervisning” skyldes, at det flytter fokus væk fra en undervisning, der er styret af læringsmål til en undervisning, hvor både elever og lærere er bevidste om læringsmål.

 

Arbejdet har været understøttet af forvaltningen i samarbejde med 6 pædagogiske ledere, som er tilknyttet de 6 netværk. Disse tovholdere deltog i en vidensrejse til Ontario, og særnummeret er udarbejdet i denne forbindelse. Særnummeret indeholder udover en definition og præcisering af begrebet 12 ledelsesmæssige nedslag, som bliver udfoldet i 6 efterfølgende kapitler.

 

Målbevidst læring er ikke hverken et koncept eller et system, men en praksisnær forståelse, hvor læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering er virksomme i et samspil. Det er derfor ikke læringsmålene, som er i centrum, men børnene og de unges læring, trivsel og dannelse.

 

Denne tilgang ligger i forlængelse af de pointer, som James Nottingham præsenterede os for 11. november 2015. Læringsmålene er synlige og velkendte og indgår i naturlig sammenhæng med undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

 

Dette oplæg er i samarbejde med VIA CFU blevet bearbejdet og omsat til en kort film, som ligeledes har til formål at kunne understøtte implementeringen af folkeskolereformen i en konkret hverdagspraksis.

Link til filmen om målbevidst læring

 

Både særnummer og film er et centralt bidrag til den kommende kompetenceudvikling af både pædagogisk personale og ledelser.

Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Binderup deltager under punktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-12-16 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Projekt Sårbare unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der foreligger projektbeskrivelser for fire konkrete projekter under projekt "Sårbare unge". 

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august 2015 det tværorganisatoriske udviklingsprojekt, Sårbare unge. Formålet med projektet er, at Herning Kommune gennem investering i de sårbare unge skal forebygge marginalisering og afhængighed af sociale tilbud. Der skal arbejdes målrettet og konkret mod fastholdelse af tilknytningen til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

 

Projektet blev præsenteret og drøftet på en minikonference for politikere fra de tre udvalg 15. juni 2016. Konklusionen på minikonferencen var, at forvaltningerne forpligtede sig til at fremlægge konkrete forslag til handlinger, som kan iværksættes fra 2017.

 

På den baggrund fik Byrådet på Budgetkonferencen 29. august 2016 en kort præsentation af fire konkrete projekter. De tre fagudvalg så sidst sagen i september 2016, hvor skitserne til de fire projekter blev præsenteret.

 

Der foreligger nu egentlige projektbeskrivelser for de fire projekter til fagudvalgenes godkendelse. Projektbeskrivelserne er vedlagt som bilag. Nedenfor beskrives formålet med hvert af projekterne:

 

Bo, Uddannelse, Job

Formålet med projektet er at skabe sammenhæng i vejen fra skolegang over uddannelse og til beskæftigelse for de unge, som efter grundskolen ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. Det er forventningen, at det vil være muligt at udnytte den enkelte unges potentiale til at mestre voksenlivet, herunder blandt andet at kunne forsørge sig selv i så høj grad som muligt. Samtidig vil det give den unge og dennes forældre et mere gennemskueligt forløb i overgangen fra barn til voksen.

 

Projektet er rettet mod målgrupperne for Ungdomscenter Knudmosens Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse og Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelses Ungeindsats og Next Job.

 

Konkret vil den unge opleve et samlet team, der sikrer en koordineret, sammenhængende indsats i overgangen fra barn til voksen.

 

Projektgruppen arbejder med at dyrke de gode relationer mellem tilbuddene og den proces, der er iværksat lederne imellem. På den baggrund anbefales, at den endelige beslutning om organisering af indsatserne for målgruppen udsættes, og at projektgruppen fortsætter samarbejdet om at opnå synergi og effektivitet i og på tværs af indsatserne for målgruppen.

 

Unge på kanten

Projektets formål er at udvikle en indsats, som retter sig mod kriminalitetstruede unge samt unge, der er i risiko for at havne i usunde miljøer og som dermed skal have hjælp til at skifte retning i livet. Projektet er et samarbejdsforum, hvor repræsentanter for kommunen og politiet mødes i et team og laver en fælles handleplan i samarbejde med den unge og den unges familie.

 

Konkret tages udgangspunkt i metode ("Signs of Safety"), som anvendes med inspiration fra København og Aarhus Kommuner.

 

Resultatet af projektet forventes at være færre unge, som kommer i så alvorlig mistrivsel, at de ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

25 familier

I dette projekt er der fokus på at opnå en bedre koordinering af indsatsen på tværs af afdelinger og forvaltninger.

 

Formålet er således at undersøge, om den kommunale indsats til 25 udvalgte familier er hensigtsmæssig ud fra en helhedsbetragtning, og at beskrive en alternativ indsats, hvis det vurderes ikke at være tilfældet. Projektet vil på sigt sikre bedre forløb for de familier, som "går på tværs" af afdelinger og forvaltninger, idet projektet vil give organisationen input om modeller, som kan anvendes i praksis for at understøtte den tværgående koordinering.

 

Sociale partnerskaber

Omdrejningspunktet for projektet er, at der skal etableres og udvikles sociale partnerskaber.

 

Målgruppen for de sociale partnerskaber er de borgere, som ikke profiterer af de kommunale tilbud. Men projektet handler i lige så høj grad om evnen til at ændre på egne (kommunale) tilgange.

 

Idéudviklingen, projektstyringen og økonomien bag projekterne skal kobles til de ledere og medarbejdere i driften, som skal håndtere problemerne.

Indstilling

Direktørerne for Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget godkender, at projekterne som beskrevet i projektbeskrivelserne sættes i gang
at endelig beslutning om organisering af indsatserne i projekt Uddannelse, Job, Bolig udsættes
at aktørerne i projektgruppe Uddannelse, Job, Bolig fortsætter samarbejdet om at opnå synergi og effektivitet i og på tværs af indsatserne for målgruppen, som angivet i projektbeskrivelsen, med inddragelse af stadig flere nære samarbejdsrelationer.

Beslutning

Indstillingerne blev tiltrådt, idet projektbeskrivelserne tilpasses de faldende bemærkninger.  

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab - vuggestuegruppe i Vinding Børnehave

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Maria L.H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende vuggestuegruppe i Vinding Børnehave.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender hermed anlægsregnskab vedrørende vuggestuegruppe i Vinding Børnehave, sted nr. 514095.

Byrådet har den 6. oktober 2015 bevilget 175.000 kr. til vuggestuegruppen i Vinding Børnehave.

 

Vuggestuegruppen på op til 6 børn er placeret indenfor de nuværende bygningsrammer i Vinding Børnehave.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

- etablering af nyt grupperum i del af fællesrum

- opbygning af krybberum og depotrum

- ændring af baderum for at give plads til puslebord

- hegn om legeplads for vuggestuebørn

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

Bevilling       175.000 kr.

Forbrug       197.690 kr.

Merforbrug    22.690 kr.

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen.

Merforbruget skyldes et fejlskøn af priserne.

Idet bruttoudgiften er under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet alene i Børne- og Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-6-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til Kaldalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af om- og tilbygning af

Kaldalen i Skarrild.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i

henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for

2017.

 

Der er i investeringsoversigten for 2017 sted nr. 513091, Kaldalen, under

serviceområde 10, Dagtilbud for børn, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.906.000, som

ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Kaldalen udgør kr. 9.218.000 i perioden 2016-2017.

 

Programoplægget tager udgangspunkt i, at nedrive den 26 år gamle nedslidte pavillon

og erstatte den med nye/andre lokaler. Byggeprojektet omfatter opførelse af en ny

integreret daginstitution, beliggende i tilknytning til skole, kultur og idrætscenteret. Ved

at skabe synergieffekt for hele Landsbycentret via fælles administration, toiletter og

øvrige lokaler gøres hele Landsbycentret mere tværfagligt og bæredygtigt. Målet er

lokaleoptimering, der betyder, at lokalerne udnyttes bedre samlet set.

 

Der ønskes et byggeri af god kvalitet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin

værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og

udtrykke kvalitet. Den nye indretning skal lægge vægt på tilgængelighed og signalere

åbenhed og funktionalitet.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 4.906.000 til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513091, Kaldalen
at beløbet på kr. 4.906.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513091, Kaldalen.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsnr.: 00.01.10-P22-2-16 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Udarbejdelse af fælles børnesyn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Bertelsen og Preben Siggaard

Sagsresume

Der arbejdes efter to overordnede mål på børne- og ungeområdet: at alle børn skal være en del af fællesskabet og alle børn sakl blive så dygtige, de kan. Hvis det skal lykkes, skal der arbejdes i sammehæng og helheder, og der er derfor brug for at udarbejde et fælles børnesyn. Det foreslås, at der udarbejdes et fælles børnesyn i løbet 2017 tilrettelagt i en samskabelsesproces med inddragelse af børn og unge samt forældre og andre aktører.

 

Med afsæt i det fælles børnesyn foreslås, at der udarbejdes én samlet børne- og ungepolitik i foråret 2018.

Sagsfremstilling

Arbejdet med realisering af "Herning modellen" hviler på to overornede mål om, at alle børn er en del af fællesskabet, og alle børn skal blive så dygtige, de kan. Samtidig arbejdes der med afsæt i at alle børn har ret til at vokse op så tæt på et normalt hverdagsliv som muligt.

 

For at sikre sammenhæng og helhed i indsatserne til børn, unge og deres familier på tværs af forskellige lovgivningerne og aldersgrupper foreslås, at der udarbejdes et fælles børnesyn baseret på inddragelse af børn og unge samt forældre og andre aktører på børne- og ungeområdet. Det fælles børnesyn skal gennemsyre de forskellige indsatser og være det fundament, Børne- og Ungepolitikken hviler på. Det fælles børnesyn er et fælles værdisæt, som danner fælles afsæt for samarbejdet mellem forældre, børn, unge og fagprofessionelle på børne- og ungeområdet.

 

Det vil være i tråd med mind set'et i "Herning Modellen" og inklusionsstrategien at arbejde inddragende og samskabende med børn, unge og deres familier - vi arbejder bl.a. efter:

 

 • "Mest muligt ansvar til familien"
 • "Løsninger udvikles i tæt samarbejde med familierne og netværket"
 • "Forældre er en ressource og skal ses som samarbejdspartnere - både i forhold til det enkelte barn og børnefællesskabets trivsel og læring".

 

Børne- og Familieudvalget har tradtion for at arbejde i brugerinddragende processer med de voksne aktører og interessenter. Forskningen peger imidlertid på, at det giver god mening at inddrage børn og unge i forskellige udvikingsprocesser, sålænge det foregår på en meningsfuld måde. Eksempelvis stiger kvaliteten af politikker omhandlende børn og unge, hvis de får indflydelse. Samtidig er der både individuelle og samfundsbrede udviklingsfordele i at inddrage børn fra en tidlig alder. Involveres børn i beslutningsprocesser, lærer de at deltage og give deres mening til udtryk på en fornuftig måde, ligesom inddragelse af børn og unge fra en tidlig alder fordrer demokratisk involvering og samarbejdsevner.

 

Der kan være forskellige grader af inddragelse og forskellige metoder alt afhængig af alder og formål, og vigtigt at inddragelse baserer sig på viden om, hvad der virker. Med afsæt i vedlagte bilag og de overordende mål for børn og unge i Herning kommune foreslås, at der tilrettelægges en inddragende proces, hvor det fælles børnesyn udarbejdes i en samskabelsesproces, hvor også børn og unge inddrages. Konkret foreslås processen igangsat af forvaltningen Børn og Unge med deltagelse af formandskabet for Børne- og Familieudvalget og repræsentanter fra de forskellige aktører og interesseneter. Den første opgave bliver at tilrettelægge processen for udarbejdelse af børnesynet efterfølgende at gennemføre denne.

 

Den tidsmæssige ramme for arbejdet med børnesynet foreslås at være fra marts 2017 til oktober 2017 med endelig godkendelse ultimo 2017.

 

Børne- og Ungepolitikken er senest revideret i 2012. Udover denne politik er der fire øvrige politikker: Dagtilbudspolitik, Skolepolitik, Familiepolitik og Sårbare Børn og Ungepolitik. Politikkerne kan ses på www.herning.dk Politikkerne suppleres af to vigtige strategier, som understøtter arbejdet med de to overordende mål. Det drejer sig om "Inklusionsstrategien" og "Herning-modellen". Fremadrettet foreslås, at der udarbejdes én samlet børne- og ungepolitik, som baserer sig på det fælles børnesyn. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der tilrettelægges en proces for udarbejdelse af en ny Børne- og Ungepolitik i foråret 2018.

 

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der udarbejdes et fælles børnesyn, som fundament for Børne- og Ungepolitikken,
at arbejdet hermed tilrettelægges i en samskabelsesproces med inddragelse af børn og unge
at arbejdet foregår fra marts 2017 til oktober 2017 med godkendelse i Børne- og Familieudvalget ultimo 2017 og
at der udarbejdes en ny Børne- og Ungepolitik i foråret 2018.

Beslutning

Indstillingerne godkendes.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende tag og fag på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende tag og fag på skoler.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigen, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2017.

 

Der er i investeringsoversigen for 2017, sted 301089, Tag og fag på skoler, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på  kr. 3.000.000 som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Tag og fag på skoler udgør kr. 6.000.000 i perioden 2017-2018.

 

Til samme formål blev der i forbindelse med budget 2015 afsat i alt 9,5 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016. Restbevillingen udgør pr. ultimo september 2016 1,642 mio. kr., der jfr. tidligere prioritering er tiltænkt udskriftning af vinduer og døre ved Kibæk og Sdr. Felding skoler forudsat, at der ikke akut skal bruges midler til tagrenovering af Engbjergskolen.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af tag/fag på skolerne ud fra nedenstående priotering.

 

I 2017 vil det i første omgang være Haderup og Lind skoler som bliver renoveret og derefter følger Vinding og Sunds skoler i 2017, hvis der er flere penge og ellers i 2018.

 

Haderup skole

Bygningerne er opført i 1968 – 1972

Bygningerne areal er på ca 1810 m2

Tagene er udført i en gitterspær konstruktion af eternittagplader B7, farvet.

Overfladen på tagene er på begyndt at forvitre

Opretning:

Demontering af eternittagplader med tilhørende lægter (opfylder ikke nugælderne bestem-melser til dimensionering)

Nye taglægter og lægning af nyt bølgeeternit tag, inkl tagrender

Lind skole

Bygningerne er opført i 1960

Bygningernes samlede driftsareal er på ca. 10.822 m²

Vinduer og døre, i bygning 9 og 10 (mellemtrin) samt bygning 15 og 16 (undervisnings- og forberedelseslokaler), er de oprindelige fra bygningernes opførelse og er særdeles medtaget af råd.

Levetid på tagbelægning på bygning 7 er udløbet.

Opretning:

Udskiftning af samtlige vinduer og døre i bygning 9 og 10 samt vestvendte vinduer og døre i bygning 15 og 16 til nye vedligeholdelsesfrie Træ/Alu-vinduer.

Udskiftning af tagplader, rygning og taglægter. Den del er om handler gammel lærer-bolig bliver også efterisoleret og der skiftes tagrender, nedløb, inddækninger, underbe-klædning samt sternbrædder.

Vinding skole

Bygningerne er med gamle jernvinduer fra 1962

Vinduer er meget utætte og dårligt isoleret.

Facaden er sydvendt og der er ingen form for solafskærming, hvilket giver en del inde kli-matisk udfordringer.

Opretning:

Alle 41 stk jernvinduer udskiftes til en træ/alu løsning. På grund af facaden er sydvendt monteres der samtidig solafskærmning.

Sunds skole

Facader på 2 etage undervisningsbygninger:

Facaden er opbygget af facadebetonsøjler pr. ca 100 cm, her imellem er isat vindues elementer i hele etagehøjden.

Vindueselementerne er fra skolens opførelse i 1969 / 1977.

Der er generel begyndende råd i bundkarmtræer.

Vinduernes beslag for oplukke er meget slidte, hvilket bevirker at flere og flere ikke kan lukkes op. Det er ikke muligt at udskifte beslagene, da de er udgået af produktion (der er jo også mere 45 år gamle). Det er et sikkerheds problem når vinduerne ikke kan åbnes, da de har funktion som redningsåbning.

Betonsøjlerne står i ubeskyttet beton. På grund af fugt indtrængningen er der begyndt at ske skader på søjler i form af rust angreb i armeringsjern. Ses som afskalninger i betonen.

Opretning:

Afrensning af betonsøjler og imprægnering.

Udskiftning af vindueselementer, i alt 250 stk. udført i en træ/alu konstruktion.

 

 

Bevillingen ønskes frigivet til ovennævnte formål

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.000.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og fag på skoler
at beløbet på kr. 3.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og fag på skoler.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsnr.: 18.10.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Knallertkøreskole UngHerning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Hansen

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde d. 26. september 2007, at Herning Kommune ikke betaler for undervisning i knallertkøreskole i andre kommuner, for elever bosiddende i Herning Kommune. Unge fra Herning Kommune skal have tilbudt en mulighed for at tage knallertkørekort i UngHerning på tidspunkter, der tilgodeser efterskoleophold mv.

Siden sidste behandling af sagen i Børne- og Familieudvalget, har der været to omfattende lovændringer på knallertområdet. Dette har medført et behov for genbehandling.

Sagsfremstilling

1. januar 2013 blev det tidligere knallertbevis ændret til et knallertkørekort. Dette medfører, at kravet til undervisningen er ændret radikalt. De nye regler betyder, at knallertkursister i dag skal have 30 timers undervisning samt 8 timers færdselsrelateret 1.hjælp og forløbet afsluttes med hhv. teoriprøve og praktisk prøve. De nye regler har kompliceret undervisningen betydeligt, da der samtidigt ligger en række krav til undervisningens planlægning, varighed samt begrænsning på antallet af timer pr. dag. Ændringen har desuden øget de kommunale omkostninger pr. kursist.

1. oktober 2016 blev det muligt for 15-årige at køre på knallert. Det betyder bl.a. at flere efterskoleelever ønsker at tage knallertkørekort, da man kan påbegynde undervisningen fra 14½ år.

Grundet de to omtalte lovændringer, er der opstået et større ønske fra unge og forældre om, at kunne tage knallertkørekort i den kommune, hvor den unge går på efterskole. I Herning Kommune imødekommes behovet fra efterskoleelever som nævnt ved, at der udbydes kurser i weekender og skoleferier, og denne model synes at dække behovet.

UngHerning får dog enkelte henvendelser fra borgere bosat i Herning, som ønsker at tage knallertkørekort i andre kommuner, men her henholder UngHerning sig til den tidligere beslutning i Børne- og Familieudvalget. UngHerning ønsker en afklaring på, om den tidligere beslutning stadig er gældende efter de to lovændringer.

UngHerning oplever for tiden en øget efterspørgsel fra borgere fra andre kommuner, som ønsker at tage knallertkørekort i Herning. Ved sidste behandling i Børne- og Familieudvalget blev det besluttet, at der tilbydes gratis knallertundervisning til andre kommuners elever, der går på efterskole beliggende i Herning Kommune. I forbindelse med lovændring i 2013 opstod der nogle udfordringer omkring bopælskommunens forpligtelser i forhold til undervisning, administration, prøvetagning samt udstedelse af kørekortet, da sidstnævnte ofte varetages af borgerservice.

Der er i øjeblikket et stort pres på knallertholdene, da både de 14 årige (ny lovgivning) og de 15 årige (gammel lovgivning) nu kan tage knallertkørekorte og dette pres bliver yderligere forøget, hvis unge fra andre kommuner også kan optages på holdene. Dette vil betyde ringere service for Herning Kommunes borgere.

UngHerning og ungdomsskolebestyrelsen vil derfor gerne have Børne- og Familieudvalgets opbakning til at afvise kursister fra andre kommuner og afvise at betale til andre kommuner for elever fra Herning.

Økonomi

Et knallertkørekort koster ca. kr. 2.450 incl. færdselsrelateret førstehjælp. I Herning Kommune er egenbetalingen kr. 750, hvilket medfører, at et knallertbevis koster kommunen ca. kr. 1.700 som dermed vil være den pris, der vil indgå i en mellemkommunal afregning.

Beslutter Børne- og Familieudvalget at Herning Kommune ikke indgår mellemkommunal afregning af knallertkørekort, vil sagen ikke have nogen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at UngHerning tilbyder undervisning i knallertkøreskole, således at Herning-elever på efterskole tilgodeses med undervisning i weekender og skoleferier
at der ikke foregår mellemkommunal afregning for undervisning i knallertkøreskole
at unge fra andre kommuner ikke optages i knallertkøreskole i Herning Kommune

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-4-16 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Opgradering af de fire midtbyskoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard og Sven Nørgaard

Sagsresume

 

Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller forslag fra forligskredsen om opgradering af 4 midtbyskoler den 5. december 2016 pkt. 434 til vedtagelse i Byrådet 13. december 2016.

Nedenstående sagsfremstilling og indstilling er med forbehold for Byrådets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

 

I forlængelse af behandling af sag om opgradering af de fysiske rammer ved de fire midtbyskoler i Økonomi og Erhvervsudvalget den 5. december 2016 og Byrådet den 12. december 2016 planlægges realiseringen af de fire projekter.

 

Opgraderingen af 4 midtbyskoler fokuserer på iværksættelse af gode og realistiske initiativer, i første omgang på den korte bane:

 

1.       Opgradere de fysiske rammer i for hold til skolegård, ankomst og indgang

2.       Renovere toiletter og fællesområder

3.       Booste lege- og læringsområder jf. skolereformen

4.       Hver skole brander sig og 'fortæller sin skole'

5.       Understøtte investeringen med læringsprojekter.

 

Nærværende dagsorden vedr. ovenstående pkt. 1,2 og 3.

 

Der bevilges 25,1 mio. kr. med følgende fordeling:

 

 • Brændgårdskolen 6,4 mio. kr.
 • Herningsholmskolen 7,9 mio. kr.
 • Lundgaardskolen 6,2 mio. kr.
 • Vestervangskolen 4,6 mio. kr.

 

Af vedlagte bilag fremgår, hvad der kommer i spil for hver af skolerne.

 

Udover iværksættelse af de beskrevne initiativer på den korte bane, skal der på den lange bane drøftes blandt andet forældreindflydelse i folkeskolen, antal to-sprogede børn og inklusion.

De afsatte midler frigives til hver af de fire projekter, hvorefter disse detailplanlægges og gennemføres lokalt i et samarbejde mellem den enkelte skole og forvaltningen.

 

Forvaltningen er pånuværende tidspunkt i samarbejde med de 4 skoler ledelse i gang med at strukturere processerne for hver af skolerne. Forvaltningen er ligeledes i gang med at forberede processen med Teknik og Miljø, hvor både Natur- og Grønne Områder (NGO), Drift og Kommunale Ejendomme er involveret. Der vil for hver af skolerne bliver tilrettelagt en brugerinddragende proces - eksempelvis sigtes på at inddrage elever og medarbejdere i realisering af projekterne.

 

Projekterne forventes for størstepartens vedkommende at kunne realiseres i 2017. For såvidt angår Brændgårdskolen ses projektet i sammenhæng med det planlagte byggeri til Galaxen.

 

Med hensyn til branding og læringsprojekter (punkt 4 og 5) vil der blive fremlagt særskilt punkt herom primo 2017.

 

Der nedsættes en styregruppe med direktøren for Børn og Unge som formand.

 

Børne- og Familieudvalget vil løbende blive orienteret om sagen.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen om planen for opgradering af de fire midtbyskoler godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.15.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af Tandplejens Sundhedsplan 2017-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Shahram Khorami    

Sagsresume

Den 5-årige Sundhedsplan for tandsundheden i Herning Kommune fremlægges til godkendelse. Målet er forbedret tandsundhed frem til 2022 for tandplejens lovbestemte målgruppe børn- og unge fra 0-18 år samt de borgere, der er omfattet af omsorgstandplejen og specialtandplejen.

Sagsfremstilling

Herning Kommunale Tandpleje har gennem mange år arbejdet målrettet med opsøgende, forebyggende, og behandlende tandplejetilbud tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov.

 

Tandplejen har kunnet dokumentere indsatsen med stadig bedre resultater i form af bedre tandsundhed og med en tilslutningsprocent tæt på 100. Hovedparten af børn- og ungegruppen 0-18 år har i dag fortsat en stigende tandsundhed, og den kommunale børne- og ungdomstandpleje har vist sig at være en effektiv model til at opnå de gode sundhedsresultater.

 

Men det kan konstateres, at Tandplejen på trods af sin succes er udfordret i forhold til den gruppe af børn- og unge, der ikke med nuværende sundhedsfremmende metoder lærer at tage vare på egen mundhygiejne og tandsundhed, og der ses desværre og stadigvæk en tydelig polarisering i børne- og ungegruppen.

 

Sundhedsplanen for Herning Kommunale Tandpleje 2017-2022 er udformet, så der er en naturlig sammenhæng mellem Herning Kommunes sundhedspolitik, Børn- og ungepolitikken, og Herningmodellen. Se vedlagte bilag Sundhedsplan 2017-2022.

 

Herning Kommunale Tandpleje vil være aktiv medspiller i implementering af Herningmodellen med sin store specialviden omkring arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats. Der er indskrevet en afsnit omkring ”Herningmodellen - Tandplejens rolle” i den nye Sundhedsplan.

 

Sundhedsplanen målsætter frem til 2022 og beskriver Tandplejens lovbestemte målgruppe 0-18 år, samt de målgrupper, der er omfattet af omsorgstandplejen og specialtandplejen.

 

Målet er at medvirke til mest mulig sundhed for de bevilligede midler og at bruge ressourcerne der, hvor de gør mest gavn.

 

Sundhedsplanen er opbygget efter målgrupper inddelt efter alder (0-3 årige, 4-6 årige 7-14 årige osv.) For hver målgruppe beskrives delmål som tandsundhedsmål, mål for viden, holdning og færdigheder.

 

For hver målgruppe er ydelsen delt i basisydelser og behovsydelser. Basisydelserne tilbydes alle tandplejens brugere og skal give forbedret tandsundhed til hele målgruppen.

 

Behovsydelsen tilbydes grupper/individer med større risiko for udvikling af tandsygdomme. Behovsydelserne skal tilstræbe at fjerne ulighed/sikre større lighed i tandsundhed hos Tandplejens målgruppe.

 

De faglige kvalitetsmål og kvalitetsstandarder er beskrevet bagerst i sundhedsplanen.

 

Tandsundheden for 0 til 18-årige børn og unge skal fastholdes og forbedres

For alle aldersgrupper 0-18 år skal tandsundheden være på niveau og gerne højere end landsgennemsnittet.

 

Slutmålet er, at 55 % af de18-årige, der forlader tandplejen i 2022, skal være sunde og uden fyldninger.

Gruppen af børn og unge med mange huller i tænderne (risikogruppen) søges fortsat nedbragt.

 

Omsorgstandpleje

Målet er, at alle omsorgspatienter er smerte- og symptomfrie.

 

Den daglige mund -, tand - og protesehygiejne skal højnes, så radikale behandlinger undgås. Tandsundheden skal forbedres gennem en intensiv forebyggende indsats i samarbejde med brugeren og brugerens kontaktpersoner.

 

Specialtandpleje

Tandbehandling bør ske på det lavest specialiserede niveau, men når behovet er til stede, skal borgeren altid tilbydes et behandlingstilbud på højt specialistniveau.

Tandsundheden skal forbedres gennem en intensiv forebyggende indsats i samarbejde med brugeren og brugerens kontaktpersoner.

 

 For at nå målene evaluerer Herning Kommunale Tandpleje hvert år. Konklusionerne bruges til løbende justering af tandplejens aktiviteter. Hvert 5. år er det relevant at foretage en mere samlet beskrivelse for at se, om Tandplejen har nået målene og for at vurdere eventuelle nye udviklingstendenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Tandplejens Sundhedsplan 2017-2022 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-16 Sagsbehandler: Mette Louise Helbo  

Orientering om budgetforliget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 8. september 2016 blev der indgået forlig i Herning Kommune om budget 2017.

Sagsfremstilling

Budgetforliger har betydning for Børne- og Familieudvalgets området på en række punkter:

Folkeskolen

 

Rekruttering og fastholdelse af lærere:

 

Budgetforligspartierne anerkender det arbejde, der på kommunens folkeskoler bliver gjort for at implementere folkeskolereformen. Folkeskolerne er kommet langt med en række af de elementer, der er centrale i reformen, og udviklingen matcher Herning Kommunes historiske satsning på en folkeskole af høj kvalitet.

 

Et element i den store omstilling er opkvalificering af lærerne i linjefagene. Det betyder, at der bruges en del vikarer. Samtidig er et generationsskifte i lærerstaben i gang. Forligspartierne er optaget af arbejdet med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i folkeskolen.

 

Budgetforligspartierne ønsker på budgetkonferencen i foråret 2017 at blive præsenteret for mulige tiltag inden for rekruttering og fastholdelse, gerne også med fokus på arbejdsvilkårene for nyuddannede lærere. Det skal ske med henblik på, at alle skoler har en operativ handleplan for rekruttering og fastholdelse af lærere.

 

Til at implementere eventuelle forslag i forlængelse af forårskonferencen afsættes allerede nu en pulje på 1,5 mio. kr. om året. For 2017 udgør beløbet 625.000 kr

 

Dagtilbud

 

Antallet af praktikpladser til PAU-elever øges:

 

Budgetforligspartierne er enige om, at Herning Kommune udvider antallet af praktikpladser inden for daginstitutionsområdet (PAU-elever). Der afsættes 1,4 mio. kr. om året til formålet, og det vil resultere i ti stillinger.

 

Flytninger og asylansøgere

De mange nytilkomne asylansøgere og flygtninge har medført et pres på den kommunale service på blandt andet dagtilbuds-, skole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. KL og regeringens aftale om kommunernes økonomi for 2017 bevilger ikke ekstra penge til 9 området. I stedet slås det fast, at parterne ”vil følge udviklingen tæt med henblik på at drøfte status i starten af 2017.”

 

Tendensen de senere måneder har været, at der kommer færre asylansøgere til Danmark. Den forsigtige forventning er, at antallet af asylansøgere vil falde svagt i årene, der kommer. Men udviklingen på området følges nøje.

 

Økonomisk afventer Herning Kommune drøftelserne mellem KL og Regeringen.

 

 

Center for Børn og Forebyggelse

 

Sårbare børn og unge:

 

Balanceplanen på området for børn og unge virker efter hensigten, men den positive udvikling går for langsomt til at sikre økonomisk balance. Budgetforligspartierne beder derfor Børne- og Familieudvalget sikre, at der sættes initiativer i gang, der kan fremme øget fremdrift for balanceplanen. På tværs af børne- og voksenområdet arbejdes med initiativer over for sårbare unge. Byrådet er blevet præsenteret for fire forskellige tiltag, som skal lette livet for netop denne gruppe af borgere. Der afsættes en pulje på tre mio. kr. i 2017 og en mio. kr. i 2018 til at få arbejdet med indsatserne godt fra start.

 

Forebyggelsespakke:

 

Forebyggelse er de senere år rykket længere frem på dagsordenen rundt omkring i de danske kommuner, med Herning i front. Målet er at forbedre livssituationen for borgere, der på den ene eller anden måde er udsatte. Samtidig opnås på længere sigt også en økonomisk gevinst for samfundet.

 

Budgetforligspartierne er enige om at samle en række af disse initiativer i en forebyggelsespakke. Til formålet afsættes i alt 7,85 mio. kr., som fordeles over de kommende fire år.

 

Initiativer, der er omfattet af pakken:

 • En permanentgørelse af tilskuddet til Headspace for sårbare unge, som løser en række opgaver i feltet mellem kommune og civilsamfund, i alderen 12-25 år
 • Gratis psykologhjælp til unge under 25 år mod i dag 23 år for at sikre, at alle unge får den nødvendig hjælp
 • PREP, et forskningsbaseret, pædagogisk kursus, som medvirker til at sænke skilsmisseraten

 

Aktivitetspulje til børn og unge af misbrugere:

 

Hverdagen for børn og unge af misbrugere kan være vanskelig og udfordrende. Forligspartierne afsætter derfor 50.000 kr. årligt til en aktivitetspulje til børn og unge af misbrugere, således at disse kan komme på fælles ture og få fælles oplevelser, eksempelvis i biografen eller til sportsarrangementer. Misbrugscenter Herning administrerer og afvikler aktiviteterne.

 

Digitalisering og afbureaukratisering/regelforenkling

 

Udviklingen på det digitale område udvikler sig hurtigt. Det stiller på samme tid krav til, og giver nye muligheder for, Herning Kommune, som i øjeblikket er i færd med at udarbejde Digitaliseringsstrategi 2016-2020.

 

Budgetforligspartierne understreger vigtigheden af, at Herning Kommune, og kommunens borgere, får det bedst mulige udbytte af de digitale muligheder.

 

I budgetforliget for 2016 opfordrede forligspartierne kommunens institutioner og øvrige decentrale enheder til at underrette administrationen om unødvendigt bureaukrati i form af for eksempel registreringer, dokumentation eller kontrolarbejde.

 

Partierne ønsker fortsat fokus på afbureaukratisering og regelforenkling og ønsker modellen, hvor man kan indrapportere muligheder for regelforenkling og afbureaukratisering, permanentgjort.

 

 

Anlæg

 

Højgård Skole og Børnehus:

 

Budgetforligspartierne ønsker en nærmere vurdering af behovet for renovering, optimering af lokalerne og tilpasning af kapaciteten i Højgård Børnehus og Højgårdskolen. Mulighederne fremlægges på byrådets

forårskonference i 2017.

 

Engbjergskolen og Engblommen:

 

Budgetforligspartierne ønsker en nærmere vurdering af behovet for renovering, optimering af lokalerne og tilpasning af kapaciteten Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Mulighederne fremlægges på byrådets

forårskonference i 2017.

 

Gullestrup Skole og Lærkereden:

 

Behovet for renovering og kapacitet undersøges. Der er behov for en kapacitetsudvidelse af Lærkereden i Gullestrup. Der arbejdes videre med at se på en løsning i sammenhæng med projektet omkring Gullestrup Hallen.

 

Tag og fag på skoler og haller:

 

Til nødvendig og rettidig vedligehold afsættes i 2017 og 2018 i alt otte mio. kr. til tag og fag på folkeskoler og haller. 6 mio. kr. tilfalder skolerne med hhv. 3 mio. i 2017 og 3 mio. i 2018.

 

Generelt

 

Pris- og lønfremskrivning følger tidligere praksis.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 17.00.00-G00-2-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Orientering om tiltag vedr. landbruget som karrierevej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Didem Pedersen

Sagsresume

I budgetforliget for Herning Kommune 2016 fremgår det, at ”Herning Kommune også er en landbrugskommune. Derfor vil byrådet i 2016 have fokus på at sikre, at landbruget som erhverv har gode vilkår i Herning Kommune. Herning Kommune vil via et samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget øge de unges kendskab til uddannelse og karrieremuligheder inden for landbruget. Målet er at forbedre landbrugets muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

 

Med dette afsæt har der været afholdt møde mellem Herning-Ikast Landboforening, Agroskolen Hammerum, Børn og Unge, Beskæftigelse samt Erhverv og Udvikling.

 

Center for Børn og Læring har taget initiativ til at indkalde skolerne, Agroskolen Hammerum, Heden og Fjorden, UngHerning samt Nøvlingskov Efterskole.

 

Dette møde resulterede i en differentieret indsats, hvor nogle skoler afprøver konkrete undervisningsforløb, andre afprøver større indsatser i forhold til deres linjeopdeling og UngHerning arbejder på et fælles kommunalt valgfag med landbruget som omdrejningspunkt.

Sagsfremstilling

De 3 indsatser omtales som Lille pakke, Stor pakke og Bonus pakke.

 

Den lille pakke

Formålet med udviklingsarbejdet er at sikre, at børn der ikke naturligt møder landbruget som en del af deres hverdag, skoledag eller øvrige liv, får indsigt i det grundlæggende omkring landbruget, herunder karrieremulighederne her.

 

Vestervangskolen har afprøvet et undervisningsforløb i 6. klasserne udarbejdet af Heden og Fjorden.

 

Lundgårdskolen afprøver Skole- og Landbrugs undervisningsmateriale i indskolingen. Underviserne på 0. årgang planlægger og afprøver et forløb omkring landbruget i den understøttende undervisning i perioden august - oktober 2017. Aktionslæringsmodellen bruges som styringsredskab i processen.

 

Herningsholmskolen har gennemført deres planlagte undervisningsaktiviteter målrettet 8. klasserne i samarbejde med Agroskolen Hammerum.

 

Den store pakke

Formålet med udviklingsarbejdet er dels at sikre, at alle børn møder landbruget, men ligeledes at udvikle en pakke, der bygger videre på de erfaringer en række skoler allerede har, således at indholdet både vedrører det grundlæggende omkring landbruget og karrierevejene her.

 

Vildbjerg Skole har naturvidenskabelige linjer i skoleåret 2016/2017 i samarbejde med Agroskolen Hammerum.

7., 8. og 9. klasserne har forskellige igangsatte undervisningsaktiviteter.  

 

Hammerum Skole har landbruget som valgfag i 3. gang i år og 8. klasserne har et forløb i samarbejde med Agroskolen Hammerum. Der bruges undervisningsmaterialer fra Skolelandbrug & Fødevarer.

 

Bonus pakke

UngHerning har ansvar for bonus pakken. Der tænkes et valgfag- eller en weekend camp. UngHerning er i gang med at indgå aftaler sammen med Agroskolen Hammerum og Heden og Fjorden for at sikre at bonus pakken kører som planlagt. Agroskolen vil også lave aktiviteter ude på den enkelte skole.

 

Senest i februar/marts 2017 bliver skolerne introduceret til bonus pakkens indhold eller valgfags beskrivelse.

Det målrettede arbejde med "Landbruget som karrierevej", har afstedkommet flere initiativer på andre skoler, end de som er nævnt ovenfor.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterrretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Forslag til mødekalender for samrådsmøder 2017
 • Orientering om arealoptimering i Sunds området. Fælles projekt med de andre forvaltninger
 • Kampagne mod energidrikke
 • Midtjyllands Kristne Friskole er startet op som privat institution pr. 1. december 2016. Den nødvendige driftsgaranti er stillet. De er startet op med 7 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn
 • Orientering om klassekvotienten i folkeskolens klasser
 • Samarbejde med Red Barnet
 • Fagligt fyraftensmøde for alle medarbejdere i Børn og Unge i foråret 2017

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning - dog foreslåes samrådsmødet i januar aflyst og samrådsmødet i december forslåes flyttet til slut november.

Der udarbejdes en revideret udgave af kalenderen for samrådsmøder.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Status på Balanceplan 2.0

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-16 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer