Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 14. maj 2014
Mødested: C3.40 Ekstraordinært møde

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 05.01.00-G01-4-14 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Herning Cykler fase 4 puljeansøgning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 X
 X
 
 
 X
 (X)
 (X)

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Transportministeriet har med Cykelpuljen åbnet for ansøgninger til den, indtil videre, sidste tilskudsrunde.


I den anledning har forvaltningen udarbejdet forslag til hvilke projekter, der kan indeholdes i en cykelpuljeansøgning, samt kommunens medfinansiering.
 
Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes en puljeansøgning på de foreslåede projekter med en samlet egenfinansiering på 7,2 mio. kr. fordelt over 2 år (2015 og 2016).

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte mindst 5% daglige bilture til cykler og/eller kollektiv trafik, og der arbejdes hen imod dette mål ved hjælp af en lang række tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".
 
I tre omgange har Herning Kommune fået tilsagn om støtte til cykelrelaterede projekter fra Transportministeriets Cykelpulje i hhv. fase 1, 2 og 3. Puljen støtter med 40 % af udgifterne.
 
Cykelpuljeansøgningen til Herning Cykler fase 4 anbefales at indeholde følgende elementer:
 

Projekt    
 
Udgift
mio. kr.
 
Puljeandel (40%) mio. kr.
 
Egenfinansiering (60%) mio. kr.
 
Afledt
drift kr.
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup
 
7,300
 
2,920
 
4,380
 
55.000
Cykelfaciliteter i midtbyen
 
0,800
 
0,320
 
0,480
 
12.000
Cykelsti langs Pugdalvej, Vildbjerg  
 
2,000
 
0,800
 
1,200
 
20.000
Adfærdstiltag:
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle kampagner og information
 
0,400
 
0,160
 
0,240
 
 
2 ambassadørskoler, inkl. anlæg
 
0,500
 
0,200  
 
0,300
 
 
Boligforeninger på cykel
 
0,275
 
0,110
 
0,165
 
 
Samlet ruteregistrering inkl. cykelkort  
 
0,300
 
0,120
 
0,180
 
 
Evaluering:
 
 
 
 
 
 
 
 
Statusundersøgelse, tællinger, spørgeundersøgelser og projektevaluering  
 
0,425
 
0,170
 
0,255
 
 
I alt
 
12,000
 
4,800
 
7,200
 
87.000

 
Projekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
 
Det skal bemærkes, at Transportministeriet lægger stor vægt på, at puljeansøgninger ikke kun indeholder anlæg af nye cykelstier, men også at der gennemføres projekter, hvor inddragelse af borgere/brugere er afgørende, og hvor det at ændre adfærd til mere cykling er i fokus.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 22. april 2014, pkt. 71:

at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af puljen,

 

at de årlige driftsudgifter på 87.000 kr. indgår i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.Teknik- og Miljøudvalget, 22. april 2014, pkt. 71:

Udvalget besluttede at sende sagen i høring i de 3 fagudvalg, som ønskes at bidrage til medfinansiering til projektet, inden sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Der er ikke afsat særskilt rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten 2014 - 2017.

 

Cykelpuljeansøgningen foreslås derfor finansieret og indarbejdet i investeringsoversigten for 2015 - 2018 med følgende beløb: 
 

Mio. kr.
2015
2016
Projektudgift
4,700
7,300
Statsbidrag
1,880
2,920
Egenfinansiering
2,820
4,380 
Finansiering:
 
 
Sunds omfartsvej, stednr. 222074
2,192
 
Sikre skoleveje, stednr. 223099
 
0,524
Pulje til projekter, stednr. 222095
 
0,324
Thrigesvej, stednr. 222088
 
1,028
Momhøjvej, 223099
0,628
 
Sundhedsområdet
 
0,165
Skoleområdet
 
0,300
Rehabiliteringscentret,stednr. 530099/532099
 
2,039  
I alt
2,820
4,380

 
Bemærkninger til finansieringen:

Der er et mindreforbrug på Sunds omfartsvej på 2,192 mio. kr. De anførte rådighedsbeløb på sikre skoleveje, pulje til projekter (papirpenge), Thrigesvej, Momhøjvej og Rehabiliteringscentret er indarbejdet i gældende investeringsoversigt 2014 - 2017. Der finansieres 2,039 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2016 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 530099/532099 Rehabiliteringscentret, Brændgårdvej, idet forudsætningerne for dette projekt er ændret, således at en del af investeringsbehovet flyttes til 2018, hvilket indebærer, at der er prioriteret 2 mio. kr. af det ledige rådighedsbeløb i 2018.

 

Med baggrund i ovenstående finansieringsmodel indstilles det, at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af puljen.
 

De årlige driftsudgifter på 87.000 kr. kan finansieres på en af følgende måder:

 • indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik

 • alternativt indgå i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten.

 

Cykelprojektet kan alternativt søges tilpasset et mindre beløb i egenfinansiering.

Trafikministeriet vil i så fald skulle vurdere, om de vil opretholde tilskuddet fra puljen til Herning Kommune. Der vil i givet fald skulle tages stilling til hvilke delelementer af cykelprojektet, der prioriteres.

 

Herning Kommune forpligter sig ikke til gennemførelse af projektet ved fremsendelse af ansøgning.

 

Et eventuelt tilsagn forventes at skulle godkendes af kommunen i november 2014.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der fremsendes cykelpuljeansøgning med det anførte indhold til en samlet udgift på 12 mio. kr., hvoraf 40 % dækkes af puljen

 

at de årlige driftsudgifter på 87.000 kr. indgår i den almindelige prioritering ved budgetprocessen, som en afledt driftsudgift i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten

 

at sagen drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Tommy Jonassen, Teknik og Miljø, præsenterede projektet på mødet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Tilsynets Årsrapporter Dag- og døgntilbud og Plejefamilier

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynet har gennemført driftsorienterede tilsyn på kommunale tilbud inden for Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring ud fra servicelovens bestemmelser omkring driftsorienterede tilsyn.

 

Tilsynet har kunnet konstatere, at der generelt er en tilfredsstillende professionel indsats på tilbuddene i Herning kommune, og at borgerne modtager en professionel indsats.

Sagsfremstilling

Den samlede konklusion på:

 

Dagtilbudsområdet er at siden sidste tilsynsbesøg på institutionerne er der sket en positiv udvikling og rigtig mange har arbejdet med de henstillinger og vejledninger som blev givet ved tidligere tilsyn.
På de enkelte institutioner ses en større bevidsthed omkring fagligheden. Dette ses primært i dokumentationen og at der er større opmærksomhed på en fælles pædagogisk tilgang. Flere er blevet certificeret som idrætsinstitution, er uddannet i LP, DUÅ eller Herning modellen, mens de resterende venter på at skal i gang med uddannelse.
 
Personalet har kunnet redegøre for den pædagogiske tilgang og der ses en god omsorg for børnene.
Forældrene tilkendegiver, at de er godt tilfredse med institutionen deres barn går i. Der har været enkelte undtagelser og i den forbindelse har der inden tilsynene og på baggrund af dette års tilsyn været mindre tilpasninger og arbejdet med fælles forståelse/forventningsafstemning mellem forældrene og institutionen.
 
Flere af institutionerne har i større eller mindre grad været påvirket af organisationsændringer. Dette har bevirket, at mange fortsat er i gang med sammenlægningsprocessen og cementeringen af det. Derfor arbejdes der med blandt andet med en fælles holdning til kulturen, pædagogiske tilgange og redskaber, samt forældresamarbejde. Under flere af besøgene har det været tydeligt at man ikke er nået så langt i forbindelse med eks. en fælles holdning til dokumentation, da andre ting har fyldt.

 

Døgntilbudsområdet her fungerer tilbuddene tilfredsstillende og ingen af screeningsbesøgene har givet anledning til et ekstra besøg.
Personalet udviser en fin omsorg for børnene begrundet i en faglig professionel tilgang.
 
Der er ikke givet henstillinger på nogen tilbud, men vejledning på 2 tilbud i forhold til henholdsvis pårørende samarbejde og anvendelse af ekstern bistand i særlige situationer.

 

Tilsynene er gennemført som uanmeldte besøg i 1. halvår 2013. Tilsynene havde til formål at undersøge borgernes oplevelse af den ydelse der leveres. Der har været fokus på borgernes oplevelse af tavshedspligten, medinddragelse, miljøet på stedet, aktiviteter og magtanvendelser.


Tilsynene kan konstatere at borgerne udtrykker tilfredshed og der er ikke fundet anledning til at give henstillinger i ovenstående emner,. Der er givet en henstilling i forhold omkring medicinhåndtering. 

Plejefamilie området her konkluderes det, at der er sammenhæng mellem det, de enkelte plejefamilier kan varetage og opgaverne de er stillede overfor.
Der er stor forskel på plejefamiliernes kompetencer, faglighed og professionelle tilgang til barnet, opgaven og samarbejde m.v. Hos de kommunale plejefamilier og MTFC er der generelt en høj faglighed og tilgang, samt der er en stor vilje til kompetence udvikling. Her ses det at plejefamilierne benytter sig af eks. handleplanerne og supervision til at understøtte opgaven. Ligeledes skrives der udtalelser og der er en gensidig forventningsafstemning omkring opgavens indhold og karakter med sagsbehandlerne og konsulenterne.
Hos de plejefamilier som har en socialfaglig uddannelse, opleves det ligeledes at de faglige kompetencer er høje og der kan stilles større faglige krav til opgaveløsningen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at årsrapporterne tages til efterretning.

Beslutning

Årsrapporterne er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.30.00-Ø00-1-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Musiske talentklasser på Skolen på Sønderager

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Helen Hvelplund, Sten Dahl Pedersen

Sagsresume

Siden budgetforliget i oktober 2013 har Den Jyske Sangskole, Herning Musikskole, Skolen på Sønderager og forvaltningen arbejdet med retningslinjer, samarbejdsaftale og informationsmateriale vedr. de musiske talentklasser. Retningslinjer, samarbejdsaftale og ansøgning til Undervisningsministeriet foreligger nu til orientering og godkendelse.

Sagen har været behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget den 22. april 2014.

Sagsfremstilling

Formålet med de musiske talentklasser på Skolen på Sønderager er at udvikle og efterfølgende konsolidere talentklasser for musiske talenter på linje med de allerede eksisterende eliteidrætsklasser. Eleverne kvalificeres og undervises med henblik på optagelse på videre uddannelse inden for deres genre (f.eks. MGK). Talentklasserne placeres fysisk på Skolen på Sønderager, dels for at opnå synergi med eliteidrætsklasserne, dels den erfaring og læring, der allerede findes på skolen, søges udnyttet. Den musiske undervisning foregår i Nørregade 7, og eleverne sørger selv for transporten (ligesom idrætseleverne).
Den musikalske undervisning og planlægning af den fælles talentundervisning (for sang og musik) varetages af Herning Musikskole og Den Jyske Sangskole.  
Indholdet på den musiske talentlinje bliver, ud over de obligatoriske folkeskolefag, også musikalsk morgenundervisning i 3 x 2 lektioner om ugen (primært musikorientering, SSB (Sang, Spil og Bevægelse) og brugsklaver. Det hele kommer til at foregå i en struktureret ramme, hvor skole, de musikfaglige undervisere og forældrene arbejder sammen om at skabe de bedste forhold og muligheder for talenteleverne.
Der planlægges med 12 elever per årgang, dog med mulighed for flexibilitet og tilpasning i forhold til budget. I 2014/2015 arbejdes i udgangspunktet med en årgang, idet der først fra 2015 er midler afsat til flere årgang. De første elever planlægges at starte i skoleåret 2014/2015. Herning Musikskole og Den Jyske Sangskole har derfor startet optagelsesforløbet op på det foreliggende grundlag, som er udarbejdet i samarbejde med Skolen på Sønderager, Center for Børn og Læring og Kultur og Fritid.
Til orientering har 22 elever søgt om optagelse til skoleåret 2014/2015.
Jf. samarbejdsaftalen er talentlinjerne organiseret med en projektleder, som referer til en styregruppe bestående af lederen af Herning Musikskole, lederen af Den Jyske Sangskole og Kultur og Fritid (Kultur- og Fritidschefen). Økonomien administreres via Den Jyske Sangskole.   Retningslinjer for optagelse og skolegang som musisk talentelv på Skolen på Sønderager.
Talentelever er de elever i 7. - 10. klasse, der har et talent som minimum sandsynliggør, at de ved 9. klasses afslutning kan optages på MGK. Alle ansøgere skal have en udtalelse fra deres sang-/musiklærer og vurderes på flg. punkter: kognition, psykologi, sociologi og motorik.
Herning Musikskole og Den Jyske Sangskole har ansvaret for optagelsen, under hensyntagen til projektets økonomiske ramme, samt de tilrådighedværende pladser på Skolen på Sønderager.
For de elever, der optages på den musiske talentlinje gælder, at de fortsætter deres hovedfagsundervisning, fortsætter med at indgå i ensemble-, kor- eller orkestersammenhæng og fortsætter med at modtage undervisning i hørelære og nodelæsning på enten Herning Musikskole eller Den Jyske Sangskole. Talentundervisningen (morgenundervisningen) er et tillæg til deres normale undervisning og giver mulighed for at fokusere yderligere på deres talent.
Skolen på Sønderager sørger for overflytning af eleven.
Musikskolen og Sangskolen forpligter sig til at stille kvalificerede undervisere og faciliteter til rådighed. (Rollefordeling og ansvar beskrives i samarbejdsaftalen for de to).
Ud over ovenstående beskrives forventninger til talenteleverne, retningslinjer for manglende opfyldelse af forventning til det musiske niveau, manglende opfyldelse af forventninger og krav til skolegang og forventningerne til forældrene.
Det fremgår tydeligt, at det er Skolen på Søderagers afgørelse, om eleven kan fortsætte på talentlinjen, såfremt krav og forventninger til skolegangen ikke indfries.
Dokumentet er dynamisk, og der vil forekomme ændringer. Det sker i dialog med forvaltningen.   Samarbejdsaftale mellem DSI Herning Musikskole og DSI Den Jyske Sangskole.
Samarbejdet organiseres som tidligere nævnt med projektleder og styregruppe. Styregruppen udstikker de overordnede retningslinjer for de musiske talentklassers udvikling, herunder sikring af økonomi. Styregruppen kan afgøre større forandringer i samarbejdet og uoverensstemmelser. Regnskab og budget sendes til forvaltningen.
Projektlederen er ansat på Den Jyske Sangskole, og det er styregruppen, der har instruktionsbeføjelsen for vedkommendes arbejde i projektet.
Det er projektlederens ansvar - i samarbejde med styregruppen - at sikre en forsvarlig udvikling af de musiske talentklasser.
Ansættelser i projektet opslås først internt og derefter eksternt. Det er projektet, der ansætter personalet, og det administreres via Den Jyske Sangskole. Honorering/aflønning aftales med DMpF.
Ved uenigheder eller misligehold af aftalen er det styregruppen, der træffer beslutning. Hvis det ikke er muligt, er det Kultur- og Fritidschefen der afgør samarbejdets rammer og fremtid.
Ændringer af aftalen kan ske i enighed i styregruppen eller ved beslutning fra Byråd/KFU eller forvaltning.  
Derudover indeholder samarbejdsaftalen en detaljeret liste over projektlederens opgaver, forpligtelser i forhold til optagelses- og rekrutteringsprocedurer, samt et afsnit om offentlig tilgængelighed af materialerne, der udarbejdes i forbindelse med projektet. Samarbejdsaftalen er godkendt af Den Jyske Sangskoles bestyrelse og behandles snarest af do på Herning Musikskole.
Samarbejsaftalen er rettet til i forhold til anvisninger fra Juridisk Afd., Herning Kommune.   
 
Ansøgningen til Undervisningsministeriet vedr. rammeforsøg om talentklasser i musik. I forbindelse med skolereformen blev det muligt at lave rammeforsøg med talentklasser inden for musiske fag (i samme forsøg er også internationale udskolingsklasser). Der indsendes ansøgning til Undervisningsministeriet, som på baggrund af en række kriterier beslutter, om der kan gives tilladelse til etablering af musiske talentklasser i Herning. Rammeforsøget løber over fire år. Efter det tredje år (efterår 2017) skal forsøget evalueres med henblik på at vurdere, hvordan forsøget evt. skal fortsætte efter det fjerde år.
Hvis ansøgningen imødekommes, åbnes mulighed for at afvige fra folkeskolelovens § 36 stk. 3, som handler om frit skolevalg og § 25 stk. 2, som handler om klassedannelse. Det betyder også, at der gives mulighed for optagelsesprøver/og -krav.
Det er Herning Kommune, der er afsender på ansøgningen til Undervisningsministeriet og skal sørge for at evaluering og afrapportering indsendes til ministeriet med henblik på at kvalitetssikre beslutningsgrundlaget for mulig implementering på bedste vis.
Fristen for indsendelse af ansøgningen er 7. maj, hvorfor ansøgningen fremsendes til undervisningsministeriet uden underskrivere jf. aftale med ministeriet. Den endelige ansøgning med underskrifter fremsendes efter nærværende behandling i BFU (14. maj).

 

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde 22. april 2014. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte retningslinjerne og samarbejdsaftalen og anbefaler en godkendelse af ansøgningen til Undervisningsministeriet i Børne- og Familieudvalget.

Økonomi

Udgifterne til de musiske talentlinjer afholdes inden for den afsatte ramme til formålet (SO15, Kultur konto 364-01-393-06).
Ansøgningen til Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøg har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Unge indstiller,

at "retningslinjer for optagelse og skolegang som musisk talentelev på Skolen på Sønderager" tages til orientering
at samarbejdsaftalen mellem Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole vedr. de musiske talentklasser tages til orientering
at ansøgningen til Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøg vedr. musiske talentklasser godkendes
at retningslinjerne løbende kan tilpasses efter aftale med forvaltningen.
 

Beslutning

Indstilling godkendt, idet det bemærkes at elever fra Herning Kommune har fortrinsret.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.08-A00-1-14 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Udviklingsstrategi 2015 på det sociale område m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Ellen Dissing

Sagsresume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.  
 
Udkast til Udviklingsstrategi 2015 er lavet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.


I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne vurderet behovet for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel, Udviklingsstrategien, og en kapacitets- og økonomistyringsdel, Styringsaftalen. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt.

 

Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er lavet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland. Dermed er der skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.


Nyt i Udviklingsstrategi 2015 i forhold til 2014 er de nye fokus- og udviklingsområder:  

 1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er ”Anbragte børn og unges undervisning/ uddannelse”. En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem - med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

 

 1. ”Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud” er igen i 2015 et fælles fokus- og udviklingsområde - som i 2014 med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og region gemmen flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.

 

 1. Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatriske problemer kan ikke vente på diagnoser – de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres, og i fællesskab skal vi udvikle på sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik – mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne vurderet behovet for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.  

 

KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

 

Fagudvalgsbehandlingen kan gennemføres inden for fristen 1. juni, mens Byrådet først behandler sagen 24. juni. Efter fagudvalgenes behandling af Udviklingsstrategien orienterer administrationen derfor Sekretariatet for Rammeaftaler om udfaldet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udkast til Udviklingsstrategi godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-P21-5-12 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Status på Knæk Kurven i Center for Børn og læring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Britta Andersen

Sagsresume

På Børne og Familieudvalgsmødet i november 2012 behandlede udvalget en orietering om status på Knæk Kurven på dagtilbudområdet. Denne orientering indeholder på tilsvarende måde den ønskede opfølgning på dagtilbudsområdet, men omfatter også status på skoleområdet.

Desuden belyser sagsfremstillingen de udfordringer, der er i forbindelse med en implementering, der strækker sig over en længere årrække.

I budgetforliget for 2009 blev Knæk Kurven på skoleområdet iværksat.

I budgetforliget for 2012 blev Knæk Kurven på Dagtilbud iværksat.

Sagsfremstilling

Dagtilbud: I perioden fra 2012 og frem til og med 2016 skal alle institutioner vælge at arbejde med én af 3 evidensbaserede metoder: LP (Læringsmiljø og pædagogisk analyse), DUÅ (De utrolige år) eller Herning Model (Denne model er en udbygning af DUÅ).

Implementeringen finansieres med 2.250.000 kr. pr. år i 4 år. Finansieringen anvendes til dels at ansætte undervisere, dels til at understøtte implementeringen i institutionen. Institutionen godskrives med 4000 kr. pr. medarbejder der uddannes.

 

I nedenstående tabel angives det år institutionen har påbegyndt uddannelsen/forventes at påbegynde uddannelsen

årstal
institution
LP
DUÅ
HerningModel
Pals
2012
Tangsøgaard
x
 
 
 
 
Barnets Hus
x
 
 
 
 
Timring Læringscenter
x
 
 
 
 
Børneuniverset SFO
x
 
 
 
 
Vinding SFO
x
 
 
 
 
Børnecenter Nord
 
x
 
 
 
Solsikken
 
x
 
 
 
Kløverhuset
 
x
 
 
 
Skovmyren
 
x
 
 
 
Fristedet (Haderup)
 
x
 
 
 
Snild
 
x
 
 
 
Fristedet SFO
 
 
 
x
 
Feldborg Børneunivers
 
 
 
x
2013
Bakkebo SFO
x
 
 
 
 
Daginsitutionen Børneliv
x
 
 
 
 
Brændgaard SFO
x
 
 
 
 
Holtbjerg Fritidscenter
 
 
x
 
 
Højgaard Børnehus
 
 
x
 
 
Galaxen
 
 
x
 
 
Børneuniverset Snejbjerg
 
 
x
 
 
Kernehuset Engblommen
 
 
x
 
2014
Børnehuset Himmelblå
 
 
x
 
 
Børnegården
 
 
x
 
 
Børnehuset Solstrålen
 
 
x
 
 
Hurlumhejhuset
 
 
x
 
 
Børneoasen Lind
 
 
x
 
 
ABC - Tusindfryd
 
 
x
 
 
Kaldalen
 
 
x
 
 
Børnehøjen
 
 
x
 
 
Regnbuen Hodsager
 
 
x
 
 
Hvepsereden
 
 
x
 
 
Natur og Idrætins. Klatretræet
 
 
x
 
2015
Fritidscenter Brændgaard
 
 
x
 
 
Kildebakken
 
 
x
 
 
Vinding Børnehave
 
 
x
 
 
Børnehuset Molevitten
 
 
x
 
 
Skalmejegården
 
 
x
 
 
Østbyens Børnecenter
 
 
x
 
 
Holtbjerg Børnehus
 
 
x
 

Vildbjerg SFO og Børnehuset Stjernen har dokumenteret, at de arbejder inkluderende, både organisatorisk og holdningsmæssigt. De forventes derfor ikke at implementere metoderne.

Krudthuset SFO og Eventyrhaven har endnu ikke valgt.

 

Dagplejen forventes iværksat i 2015, men der er endnu ikke udviklet et undervisningsprogram.

 

Skole:

I forbindelse med budgetforliget 2009 blev det besluttet at implementeret LP eller Pals (positiv adfærd i læring og samvær) på 20 skoler.

Implementeringen finansieres af midlerne til Knæk Kurven.

 

Oversigt over skoler, der arbejder med LP

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Brændgård
Højgård
Hammerum
Herningsholm
Ørnhøj
Gjellerup
Hodsager
Sunds
Skarrild
Skalmeje
Kibæk
 
Ilskov
 
 
Snejbjerg
 
Vinding
 
 
 
 
Lundgård
 
Timring
 
 
 
 
 
 
Lind
 
 
 

 

Oversigt over skoler, der implementerer PALS

2008
2009
2010
2011
2014
Sdr. Felding
Gullestrup
Haderup
Feldborg
Arnborg
Holtbjerg
Kølkær
 
Snild
 

Sinding Skole, Tjørring Skole og Vildbjerg Skole har dokumenteret, at deres arbjedsmåde er inkluderende, både organisatorisk og holdningsmæssigt, og de forventes derfor ikke at implementere metoderne.
Aulum Skole, Engbjergskolen, Kildebakkeskolen, Skolen på Sønderager og Vestervangskolen har endnu ikke valgt. 

At nå målet uden at implementere én af de metoder, der er fastlagt i Herning Kommune

Muligheden for som skole eller institution, at være fritaget for at implementere én af de evidensbaserede metoder, der er valgt i Herning Kommune, har indtil videre været en forvaltningsmæssig vurdering. Forvaltningen har vurderet, om en skole/institution i sin arbejdsmåde og tilgang til børnene har været så inkluderende, at det ville være dobbelt arbejde, at forlange én af metoderne implementeret.

"Det har altså ikke været muligt, at søge om at gå en anden vej! Man har skullet bevise, at man var i mål!"

 

Den lange implementeringsperiode har bevirket, at de skoler og dagtilbud, der ikke var med de første år, har arbejdet med inklusion på andre måder, netop fordi det har været et kommunalt årsmål over de seneste 5 år.

 

Flere af de skoler/dagtilbud, der endnu ikke har valgt tilkendegiver, at de ønsker at gå ad anden vej.

 

For at sikre et fortsat højt ambitionsniveau i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og ALLE BØRNS RET TIL AT VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET skabes, der mulighed for generelt, at søge om at blive vurderet som værende en inkluderende skole/dagtilbud.

Vurderingskriterierne fastsættes inden for følgende overordnede rammer:

 • at institutionen/skolen  inkluderer (ekskluderer under 1,5/4% til specialgrupper og efterfølgende til specialklasser)

 • at institutionen anvender andre forskningsbaserede metoder systematisk

  • en tydelig organisering i anvendelsen af resursepersoner

  • en praksis for inddragelse af forældrene

  • en kendt og udbredt praksis for arbejdet med differentierede læreprocesser

  • en systematisk dataindsamling, som dokumenterer børns trivsel

  • et fælles sprog på baggrund af en fælles forskningsbaseret praksis

  • at skolen/dagtilbuddet har en overordnet kendt inklusionsstrategi

 

Fastholdelse efter endt implementering

Såvel erfaringen som implementeringsforskningen viser, at en forandringsproces skal fastholdes og tilføres ny energi, hvis forandringen skal blive en del af kulturen.

I Herning Kommune fastholdes implementeringen centralt i fire år, hvor lederne får sparring på erfamøder og medarbejderne får sparring af de centrale vejledere.

 

Forandringsprocessen efter uddannelsesperioden er udfordrende og krævende for ledelsen og risikoen for at nye initiativer overtager opmærksomheden er tilstede.

Derfor anbefales det at forventningen dagtilbud og skoler formuleres:

 

Ledere for skoler og dagtilbud, der har implementeret én af de evidensbaserede metoder forpligtes til at sikre metodens fortsatte anvendelse.

1. at metoden anvendes som en integreret del af organisationens praksis

2. at der arbejdes med en tydelig systematik

3. at der afsæt i en systemisk tænkning, og anvendes forskningsbaserede løsninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at statusbeskrivelsen tages til efterretning
at skole og dagtilbud kan søge om at blive vurderet som inkluderende organisationer
at skoler og dagtilbud vurderes på baggrund af de opstillede kriterier
at skoler og dagtilbuds ledere er forpligtede på at sikre metodens fortsatte anvendelse inden for de beskrevne rammer.

Beslutning

Indstilling godkendt, idet det præciseres, at der skal være tale om evidensbaserede metoder samt at det er obligatorisk at skolerne fastholder igangværende inklusionsindsatser

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budget 2015 - Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomiudvalget godkendte på møde d. 8. april budgetrammerne for 2015 - 2018.
Budgetrammerne består af vedtaget budget for 2014 korrigeret med demografi, tidligere byrådsbeslutninger samt eventuelle tekniske justeringer. 
 
Børne- og familieudvalget skal på baggrund af udmeldte rammer udarbejde et samlet budgetforslag, herunder behandle eventuelle omprioriteringer. 

 

På Børne- og Familieudvalgsmøde d. 12. marts blev 1. udkast til mål 2015-2018 behandlet og indgik i materialet til budgetkonference d. 7. og 8. april. Sagen genoptages med en nærmere drøftelse af mål og indsatser.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets samlede udmeldte budgetramme i 2015 udgør 1.403.942 (1.000 kr.). Budgetrammen er på nuværende tidspunkt ekskl. pris- og lønfremskrivninger.


Basisbudgettet for 2015 er knap 14 mio. kr. lavere end vedtaget budget for 2014.
 
Af væsentligste ændringer kan nævnes:

 • Demografiregulering med 6,1 mio. kr. reduktion dagtilbud

 • Demografiregulering fri- og efterskoler med 1,6 mio. kr. reduktion folkeskoler

 • Medfinansiering af udfordring Handicapområdet med reduktion 2,5 mio. kr. i alt for Børne- og Familieudvalgets område

 • Finansiering af personalenormering i Børne og Familieafdelingen med 1,5 mio. kr. reduktion Børn og Familie

 • Forventet besparelse på anbringelsesområdet som følge af Sveriges projektet med yderligere 1 mio. kr. til i alt 3 mio. kr. i budgettet for 2015

  Det skal bemærkes, at de udmeldte budgetrammer kun er første oplæg, hvor der senere skal følges op på de konkrete økonomiske konsekvenserne af ny skolereform, KL`s aftale med regeringen, herunder økonomi i lov- og cirkulæreprogrammet og en eventuel opfølgning på kvalitet i folkeskolen i Herning Kommune, herunder analyse omkring skolestruktur  


Børne- og Familievalget skal på nærværende mødet drøfte budgetrammerne samt eventuelle forslag til omprioriteringer med udvidelsesforslag/besparelsesforslag.

 

Forvaltningen vil herefter kvalificere fremkomne budgetforslag og sagen genoptages på juni mødet, hvor også 1. udkast til budgetbemærkninger skal behandles. 

 

Børne- og Familieudvalget får endvidere mulighed for nærmere drøftelse af mål og indsatser. Som grundlag for denne drøftelse vil der på mødet blive en præsentation af udvalgets målspor samt 1. udkast til mål 2015- 2018

  

Til Punktets behandling deltager Rasmus Dørken Vestergaard, projekt- og udviklingsansvarlig CUO (Center for Udvikling og Økonomi).

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at budgetrammer og udfordringer drøftes.
at mål og indsatser 2015-2018 drøftes.

Beslutning

Budgetrammer og udfordringer  2015 - 2018 drøftet og sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde d. 4. juni.

 

Mål og Indsatser 2015- 2018 drøftet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Henrik Beyer  

Konkurrenceudsættelse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

”Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne.” Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb. Det videre forløb tager sig således ud:

 1. Behandling i ØKE den 29. april 2014

 2. Udsendelse til fagudvalg

 3. Tilbage til ØKE den 16. juni

 4. Behandling i BYR den 24. juni 2014

 5. Igangsættelse af proces

 
Denne sagsfremstilling adresserer punkt 2 i processen - fagudvalgsbehandlingen.

Sagsfremstilling

"Herning Kommune vil fra 2014 øge bestræbelserne på at finde områder, hvor konkurrenceudsættelse og eventuel efterfølgende udlicitering kan give borgerne mere og bedre service for skattekronerne.” Således er det besluttet i det seneste budgetforlig.
 
Den bagvedliggende tanke er, at konkurrence om offentlige serviceydelser flytter opgaven hen, hvor den bliver varetaget bedst og billigst. En mere effektiv arbejdsdeling mellem den offentlige og private sektor betyder, at ressourcerne bliver udnyttet bedre.
 
Direktionen rapporterede på budgetkonferencen den 8. april om det foreløbige resultat og det videre forløb, som indebærer, at fagudvalgene skal på banen med det formål at fagudvalgene selv skal have lejlighed til at udpege relevante emner. Der tages afsæt i inspirationslisten fra budgetkonferencen, idet denne suppleres efter behov, og tragtmodellen og tankerne fra notatet i øvrigt
 
Tragtmodellen
Den konkrete vurdering af mulighederne for at øge konkurrenceudsættelsen kan tilrettelægges på flere forskellige måder. Det afgørende er, at der vælges en tilgang, som sikrer en systematisk vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen om de enkelte opgaver i kommunens opgaveportefølje. I det følgende præsenteres ”tragtmodellen” som er et af de konkrete værktøjer, der kan anvendes til at sikre en systematisk vurdering af mulighederne for at konkurrenceudsætte bestemte opgaver og samtidig det værktøj der anvendes i Herning Kommunes proces
 
Alle opgaver er i princippet emner til konkurrenceudsættelse, medmindre der er tale om myndighedsopgaver. Forskellige forhold kan dog have betydning for de samlede muligheder for og hensigtsmæssigheden af at konkurrenceudsætte en given opgave. Det er derfor nødvendigt at vurdere de enkelte opgaver i relation til en række interne og eksterne forhold. Tragtmodellen kan i den sammenhæng fremhæves som et muligt værktøj. Modellen sætter fokus på centrale vurderingskriterier og opstiller en vurderingsrækkefølge, der kan bidrage til at sikre en målrettet og struktureret gennemgang af konkurrenceudsættelsesmulighederne på det enkelte serviceområde.
 
I bilag 1 præsenteres tragtmodellen nærmere.
 
Bedst og billigst
Konkurrence om de offentlige opgaver giver kun en gevinst for kommunen, hvis den medfører samme service til en lavere pris eller bedre service til samme pris. Derfor er det afgørende at vide, hvad der sker med kvaliteten, når en offentlig serviceydelse udliciteres. Dette er et væsentlig opmærksomhedspunkt, idet det er velkendt, at der mangler dokumentation for fordele og ulemper, når man udliciterer f.eks. ældrepleje og børnepasning. Således har Roskilde Universitet i samarbejde med en række faglige organisationer påbegyndt et storstilet forskningsprojekt, som skal afdække fordele og ulemper.
 
Produktivitetskommissionen bemærker at uanset om ydelsen leveres af det offentlige selv eller af en privat virksomhed, er det centralt, at opgaven er tilstrækkeligt godt beskrevet, at der er en god og ansvarlig ledelse, og at der føres et effektivt løbende tilsyn med kvaliteten i opgaveløsningen for at påse at serviceniveauet ikke glider.
 
Kontrolbud

Flere studier af området tyder på, at det ikke er de private aktører i sig selv, men konkurrencesituationen som skaber besparelser, når der påvises lavere priser ved udlicitering. Det afgørende er ikke, om opgaven ender med at blive udført i offentligt eller privat regi, men at der skabes konkurrence. Der er således i flere tilfælde også opnået betydelige besparelser i den offentlige sektors egne bud (såkaldte kontrolbud), og flere studier viser, at forskellen mellem offentlige og private alternativer bliver mindre over tid. Samtidig er det centralt, at der skabes en reel og ligeværdig konkurrence, så et offentligt monopol ikke afløses af en situation med privat monopoltilstand.  

 

Herning Kommune vil konsekvent benytte kontrolbud, da det sikrer, at de medarbejdere, der i dag løser opgaverne i kommunalt regi, får mulighed for at synliggøre, om de er konkurrencedygtige i forhold til private leverandører.
 
Proces

Konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver er en omfattende proces – ikke mindst som følge af kravene i EU’s udbudsdirektiver. En umiddelbar vurdering er, at det vil være realistisk at udbyde 3-4 opgaver årligt med de nuværende ressourcer afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet.

 

Udbudsprocessen tager ½ til et år afhængigt af omfang og detaljeringsniveau. Herefter følger implementering af den valgte løsning, inden den økonomiske effekt kan realiseres.

 

I forhold til at opnå en økonomisk effekt på 5 mio. kr. i 2015 og frem, er det nødvendigt at udvælge områder til konkurrenceudsættelse i 2014 og igangsætte udbudsprocessen i 2. halvår af 2014.  

 

Det foreslås afdækningen sker i fire bølger med 3-4 emner afhængigt af de valgte områders omfang og kompleksitet. En kraftigere indsats vil fordre yderligere ressourcer.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at udvalget drøfter emner for udlicitering indenfor udvalgets resortområde og fremsender disse til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. juni 2014.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget peger på befordring, herunder specialkørsel og rengøring som mulige områder til konkurrenceudsættelse. Her ud over ønskes potentialet afdækket i forhold til eventuel konkurrenceudsættelse af Facility Management.

Børne- og Familieudvalgets andel af den for Herning Kommune samlede forventede økonomiske effekt på 5 mio. kr. udgør således ca. 1,65 mio. kr.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014, Børn og Unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 31. marts. Sammenfattende viser opfølgningen et forventet merforbrug på driften med i alt 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts ekskl. eventuelle genbevillinger. Der er søgt om genbevilling af 69,6 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Vedrørende anlæg forventes et merforbrug på 70,4 mio. kr. i  2014 ekskl. søgt genbevilling af mindreforbrug fra 2013 på 29,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift:
Samlet forventes pr. 31. marts et merforbrug på driften på 6,1 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget ekskl. genbevillinger/overførsler. Der er søgt om genbevilling af 69,6 mio. kr. fra 2013 til 2014. Oversigt vedlagt som bilag.

 

De væsentligste afvigelser er:

 • 8,5 mio.kr. likviditetsforskydning på de takstfinansierede puljer.

 • 2,1 mio. kr. forventet mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler.

 


Sanktionslovgivning
Det er en samlet overskridelse af servicedriftsrammen på landsplan der afgør, om
kommunen rammes af sanktionslovgivningen. Det forudsættes således, at Herning
Kommune overholder servicedriftsrammen, mens det bl.a. som følge af ”kollegiemodellen” er den enkelte direktør, der på vegne af fagudvalget har det styringsmæssige ansvar for, at måltallet for servicedriftsudgifterne overholdes.

Det forventede regnskab for Børne- og Familieudvalgets område giver ikke anledning til på nuværende tidspunkt at arbejde med korrigerende handlinger eller at bringe emner op i kollegiemodellen.

 

Projekter og takstfinansierede puljer
Der forventes på nuværende tidspunkt en samlet likviditetsforskydning på de takstfinansierede puljer på 8,5 mio. kr. vedr. overskud i 2012.

 

Center for børn og læring

 

SO 10 Dagtilbud

På serviceområde 10 forventes et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. genbevillinger. Der er søgt genbevilliget et samlet mindreforbrug fra 2013 på 32,5 mio. kr.

 

Forventet mindreforbrug i 2014 fordeler sig med et mindreforbrug på de centrale konti på 2,9 mio. kr., et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 4 mio. kr. samt et forventet merforbrugt på 0,8 mio. kr. på det takstfinansierede område.

 

Opgørelsen er udarbejdet under hensyntagen til dele af folkeskolereformens forventede økonomiske konsekvenser for området f.eks. timereduktion. Der er dog stadig en række uafklarede faktorer f.eks. vedrørende forventet fald i antallet af børn i SFO og fritidshjem, som er en del af finansiering af skolereformen. Det er endnu ikke besluttet hvordan denne håndteres i praksis og det kan være af afgørende betydning for rammen på dagtilbud.

 

SO 12, Folke- og Ungdomsskoler.

På serviceområde 12 forventes et samlet merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. genbevillinger. Der er søgt genbevilliget et samlet mindreforbrug fra 2013 på 25 mio. kr.

 

Forventet merforbrug i 2014 fordeler sig med et merforbrug på de takstfinansierede puljer på 5,1 mio. kr., et forventet merforbrug på selvforvaltningsområdet på 2,6 mio. kr. samt et merforbrug på de centrale konti på 2,7 mio. kr.

 

Forventet regnskab på S0 12 er opgjort ud fra de nuværende budgetmæssige forudsætninger og er derfor i modsætning til dagtilbud helt uden hensyntagen til eventuelle økonomiske konsekvenser af den kommende implementering af skolereformen. Resultatet skal derfor tages med forbehold .

 

Det forventes, at der kan udarbejdes en mere realistisk budgetopfølgning til efteråret og på nogle punkter først i forbindelse med forårsopfølgningen i 2015.

 

Center for Børn og Familie

På serviceområde 16 forventes samlet et netto merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget pr. 31. marts 2014 ekskl. genbevillinger. Der er søgt genbevilliget et mindreforbrug fra 2013 på i alt12 mio. kr.
 
Forventet merforbrug i 2014 vedrører specialtilbud, hvor der forventes en likviditetsforskydning på de takstfinansierede puljer på 2,5 mio. kr.

 

Børn og Familieafdelingen:

Budgettet forventes samlet at holde i 2014 ekskl. genbevillinger. Der er søgt genbevilliget et merforbrug på 3,7 mio. kr. fra 2013.

 

Kort efter regnskabsafslutningen for 2013 fastslog vores revisor, at plejefamilier er at betragte som private leverandører og dermed omfattet af særlige momsregler hvor det er muligt at hjemtage 5% moms af udgiften. Herning Kommune har sammen med  de fleste øvrige kommuner ikke tidligere været opmærksom på denne mulighed. Afklaringen betyder at Herning Kommune nu går ind og laver en momsregulering 5 år tilbage. Der er tale om en regulering på ca. 2 mio. kr. årligt 2009 til 2013. i alt for den 5 årige periode 9,8 mio. kr.

 

Momsreguleringer tidligere år kan ikke tilføres driften direkte, men tilgår automatisk kassen. I forhold til 2013 søges der om tilførsel af midler svarende til momsreguleringen for 2013 ( 1,9 mio. kr. ) til udligning af en del af merforbruget i 2013.

Tidligere år tilgår kassen.

 

I budgetopfølgningen pr. 31. marts er indregnet den ansøgte tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. vedr. momsregulering 2013.
 
Ved godkendelse af genbevillinger resterer der således en udfordring på 3,7 mio.kr. svarende til underskuddet for 2013. Dette følges op i forbindelse med halvårsregnskabet. 


Anlæg:
På anlæg forventes samlet et merforbrug på 70,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. genbevillinger. Der er søgt overført 29,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes en forskydning i betalingsplanen for Snejbjerg Skole i forhold til fordeling af anlægsbudgettet de pågældende år. Således er der indgået aftale om betaling af 93 mio. kr. i 2014 i mod et budget incl. genbevilling på 51 mio. kr. i 2014. Der er søgt om overførsel af 15,7 mio. kr. på byggeriet

Der henvises i øvrigt til vedlagte oversigt over anlæg 1. kvartal.


Tekniske Budgetomplaceringer:
Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende
budgetomplaceringer:

 • 157.000 kr. fra SO 12 til SO 16 til finansiering af videreførelse af  24-7

 • 400.000 kr. fra SO 16 til SO 20 til dækning af administrative ressourcer i forbindelse med håndtering af § 41. 200.000 kr. vedr. 2013 og yderligere 200.000 kr. vedr. 2014

 • 203.000 kr. fra SO 10 til SO 13 til finansiering af specialklub overflyttet til SO 13 fra 2014  - overflytning skal have virkning fra 2014 og fremadrettet

 • 347.000 kr. fra SO 10 til SO 20 til udligning af indtægtsbudget vedr. opkrævning af forældrebetaling for selvejende institutioner, hvilket fra skrukturændringen er indarbejdet i ressourcetildelingen-  overflytningen skal ligeledes have virkning fra 2014 og fremadrettet

 • 686.000 kr. fra 52398 anlæg Tjørringhus til drift SO16- vedrørende udligning af anlægsudgifter betalt på driften

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at der foretages tekniske budgetomplaceringer jf. ovenstående

 

at der anmodes om tillægsbevilling på i alt 1,9 mio. kr. vedr. momsregulering på familiepleje for 2013

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 16. juni
2014 og i Byrådet den 24. juni 2014.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.04-P21-1-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Revision af kontraktmateriale på daginstitutionsområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
      X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Herning Kommune har opsagt kontrakterne på daginstitutionsområdet fra 31.7.2014. Der fremsendes tilrettet kontrakt til Børne- og Familieudvalgets godkendelse bla. pga. Folkeskolereformen samt tekstmæssige justeringer i øvrigt.

Sagsfremstilling

De nuværende kontrakter på daginstitutionsområdet er pga. konsekvenser af folkeskolereformen opsagt med virkning fra 31.7.2014. Der er forvaltningsmæssigt taget initiativ til at indarbejde diverse redaktionelle ændringer som konsekvens heraf i kontrakterne.

 

Der er foretaget mindre tekstmæssige justeringer primært i del I og i del III. således der tages højde for administrationsgrundlaget for 2014 samt ændret åbningstid både i FH1/SFO1 og FH2/SFO2.

  

Der vil blive indarbejdet individuelle styrelsesvedtægter for kommunale institutioner i kontrakterne fremadrettet.

 

Et eksempel på en tilrettet kontrakt til en selvejende daginstitution fremsendes til Børne- og Familieudvalgets godkendelse. Bilag.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager de redaktionelle ændringer i kontrakten for de selvejende daginstitutioner til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-5-05 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Retningslinjer for private daginstitutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
      X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har tidligere godkendt retningslinjer for drift af private daginstitutioner i Herning Kommune. Paraplyorganisationen Frie Børnehaver og Fritidshjem anmoder på vegne af deres medlemsinstitutioner om, at Herning Kommune frafalder kravet om underskrift af retningslinjer.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte den 21.8.2013 reviderede retninslinjer for private institutioner i Herning Kommune. Bilag.

 

Retningslinjerne er i udfyldt stand udleveret på et møde med de private institutioner ved Herning Kommune med anmodning om at returnere dem i underskrevet stand.

 

Efterfølgende har Herning Kommune modtaget skrivelse fra Frie Børnehaver og Fritidshjem, som er en paraplyorganisation for flere private daginstitutioner i Herning Kommune.

 

Frie Børnehaver kan ikke anbefale deres medlems institutioner at underskrive retningslinjerne. Begrundelsen herfor er, at privatinstitutioner drives på baggrund af godkendelseskriterier, og ikke på baggrund af en aftale mellem institutionen og Herning Kommune.

 

Der er tidligere udarbejdet og godkendt godkendelseskriterier for private institutioner i Herning Kommune.Bilag.

 
Frie Børnehaver og Fritidshjem ønsker at Herning Kommune trækker kravet om underskrevne retningslinjer tilbage.

 

Børne- og Familieudvalget anmodes om at tage stilling til, om proceduren med retningslinjer for drift af private daginstitutioner i Herning Kommune skal fastholdes.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter, hvorvidt retningslinjer for drift af private daginstitutioner i Herning Kommune skal fastholdes.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at godkendelseskriterierne fremover suppleres med en underskrevet samarbejdsaftale.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-5-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Daginstitutionen Himmelblå - evt. ny bygning dertil på Trehøje Gl. Rådhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Kargaard

Sagsresume

Forvaltningen ønsker stillingtagen til, hvorvidt der skal arbejdes videre med et idéoplæg til et nyt børnehus i Vildbjerg placeret forholdsvis centralt sted i Vildbjerg på det tidligere rådhus.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har siden 31.1.2011 arbejdet på at opføre et erstatningsbyggeri til institutionen Børnehaven Tusindfryd, Vildbjerg. Projektet er optaget på investeringsoversigten til opførelse i 2020 og 2021.  

 

Som følge af strukturændringer på daginstitutionsområdet 1.8.2012 fusionerede Børnehaven Tusindfryd og Hjørnegården. Der modtages herefter ny ansøgning om udvidelse af erstatningsbyggeriet til at omfatte hele den fusionerede institution.

 

Kommunale Ejendomme er som følge heraf i gang med udarbejdelse af revideret programoplæg. Der er sideløbende hermed indarbejdet bemærkning i investeringsoversigten om, at projektet i Vildbjerg forventes at blive dyrere end forudsat på oversigten.  

 

Forvaltningen har via JCN Bolig modtaget henvendelse med ideer til udnyttelse af det tidligere rådhus i Vildbjerg til daginstitutionsdrift.

 

Forvaltningen har på baggrund af henvendelsen haft et kort møde med repræsentanter fra JCN Bolig, hvor oplægget til et nyt børnehus er blevet præsenteret.

 

Det er muligt, at en kommune lejer sig ind i eller køber en bygning, som er opført af en ekstern partner uden at opgaven skal i licitation først.

 

Forvaltningen ønsker Børne- og Familieudvalgets stillingtagen til, om der skal indgås i et videre samarbejde med JCN-Bolig om projektet.

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med dette projekt.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med det konkrete projekt.

 

Sagsnr.: 17.00.00-P21-6-12 Sagsbehandler: Thomas Binderup  

Passion for læring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:  Thomas Binderup

Sagsresume

TalentTilbuddet er tidligere blevet behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøder den 23.5 2012, 8. august 2012 og 30. januar 2013.
 
I efteråret 2012 er to pilotprojekter under overskriften: ‘TalentTilbud’ blevet afviklet, mens der i 2013-2014 er blevet afviklet 3 tilbud under overskriften: ”Passion for læring”.
Tilbuddene i 2013-2014 var et opfølgende projekt, som skulle følge op på de dilemmaer og problematikker, som evalueringen af ”TalentTilbud” viste. Formålet med at lave endnu et projekt, og ikke gå direkte i drift, var, at evalueringen viste en række problematikker. Især det forhold, at for få havde tilmeldt sig tilbuddet for de ældste klasser. Derudover gjorde en række forhold vedrørende samarbejdet med ungdomsuddannelserne sig gældende.

Sagsfremstilling

Der er valgt et nyt navn til tilbuddet: ’Passion for læring’.
Der er en række fordele og muligheder ved at bruge betegnelsen ’Passion’.

 • Det er lettere at bruge i forhold til at begrunde tilbuddet for omverdenen, fx i pressen

 • Det betegner børnene positivt og ikke-stigmatiserende

 • Problemet med at knytte tilbuddet for meget op på intelligens er, at børnene ikke testes, hvilket fratager lærerne muligheden for at afgøre, om en elev er kandidat til tilbuddet eller ej

 • Passion synes at gå til kernen i, hvad det handler om, nemlig en lyst og vilje til at fordybe sig i et bestemt fagområde eller interesse

 • Det vil være ret let (lettere) at udvide tilbuddene siden hen, ikke mindst i forhold til dagtilbud.

 
I 2013-2014 har der været 4 tilbud:

 • Passion for politik: Tilbuddet har været tilrettelagt i samarbejde med en folkeskolelærer og en ungdomsskolelærer. Der deltog 10 elever fordelt på 7 skoler (9 drenge, 1 pige).

 • Passion for teknologi: Tilbuddet har været tilrettelagt i samarbejde med en ungdomsskolelærer og en lærer fra HTX. 31 elever fordelt på 6 skoler deltog (26 drenge, 5 piger).

 • Passion for sprog, Cambridge: Tilbuddet har været tilrettelagt i samarbejde med en ungdomsskolelærer og en lærer fra HF. Der deltog 15 elever fordelt på 5 skoler (1 dreng, 14 piger).

 • Passion for matematik: Tilbuddet har været tilrettelagt i samarbejde med en ungdomslærer og en lærer fra STX. Der deltog 14 elever fordelt på 4 skoler (herunder friskolen Bifrost) (elevernes køn er ikke opgjort).

 
Der har været gjort et vist benarbejde fra CBLs side, for at finde eleverne til de enkelte hold. Den oprindelige ide med, at skolelederne via lærerne fandt eleverne til holdene har vist sig sårbar. Teknologiholdet stod til aflysning på grund af for få tilmeldte. Da ungHerning fik lov at prøve at udbyde holdet via deres netværk, blev der fundet 39 elever, hvoraf de 31 mødte op.
 
Der er desuden iværksat en række øvrige tiltag for denne gruppe af elever, foruden eftermiddagstilbuddene:

 • Sammen med Ikast-Brande Kommune er der arrangeret en temadag for lærere og ledere

 • De dygtigste elever indtænkes i kommende strategier, herunder strategien for Natur og Naturfænomener, som er under udarbejdelse

 • Vi har været i dialog med Læreruddannelserne i vores region om kommende samarbejde om denne gruppe

 • Vi har været i dialog med vores repræsentant i EU, omkring sparring og ideudveksling om denne gruppe elever

 • I vores arbejde med undervisningsdifferentiering er denne gruppe indtænkt

 • Eksisterende tiltag såsom: Entreprenørskab, linjeopdeling i udskolingen, holddannelse m.m. indtænker denne gruppe elever

 • Via kompetencekataloget inviteres interesserede lærere og pædagoger til at være med i et netværk, der mødes en gang om måneden i skoleåret 2014-2015.

 
Passion for læring
Der er nu fundet en model, som ungdomsuddannelserne kan bakke op om, som kan driftes og som har mulighed for at kommunikere målrettet til den ønskede målgruppe.
 
Passion for læring kan lægges under ungHernings portefølje af tilbud, og herfra kan forhold som overskrifter, indhold, dato, tidspunkter og undervisere bestemmes i dialog med forskellige samarbejdspartnere.
ungHernings målgruppe er 7.-9. klasse, hvilket også er den målgruppe, som ungdomsuddannelserne umiddelbart er mest interesserede i.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at ungHerning fra skoleåret 2014-2015 står for Passion for læring
at det afklares, om der skal laves et tilbud til eleverne på mellemtrin, indskoling og dagtilbuddene.

 

Beslutning

Godkendt, at UngHerning fra skoleåret 2014-2015 og lærere/skoleledelse udvælger folkeskoleelever til Passion for læring. Projektet omfatter mellemtrin og udskoling.

 

Sagsnr.: 28.09.00-P21-24-14 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Kostpolitik for Herning Kommunale Dagpleje

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2013 blev det besluttet, at 1,6 mio. kr. prioriteres til et udvidet inklusions- og rummelighedstiltag i form af tidlig indsats. Hvortil der sammen med midler fra rummelighedspuljen i alt prioriteres 4,9 mio. kr. i 2013 og 3. mio. kr. fremover.

 

Børne- og Familiudvalget besluttede på deres møde den 21/11 2013 at igangsætte projektet: Tidlig indsats / inklusion i Dagplejen for 600.000 kr. udaf ovenstående midler. Projektet skulle indeholde følgende: Samarbejde med Sundhedsplejen om tidlig indsats vedr. opmærksomhed på børn med særlige behov. Der skal være specielt fokus på den motoriske udvikling og stimuli. Samling af nuværende projekter, og arbejde videre med Knæk kurven i dagplejen/inklusion og samarbejde med forældre, daginstitutioner og tværfaglige samarbejdsparter. Ansættelse af en pædagogisk konsulent i dagplejen, til at få dette implementeret, således at dagplejerne fremadrettet har kompetencerne.

 

Arbejdsopgaverne i funktionsbeskrivelsen for pædagogisk konsulent er bla.:

 • indgå i projektet forebyggende og sundhedsfremme til dagplejerne og børn i dagplejen. Projektet indeholder mad og måltidspolitik i Dagplejen, samt implementering heraf. Sikre opstart af side med mad og måltid på NemBørn

 • ajourføre tilsynsskemaerne, så de svarer til de opgaver der ligger, herunder mad og måltidspolitik

 

Udfra ovennævnte har Dagplejen udarbejdet den konkrete projektbeskrivelse for forebyggelse og sundhedsfremme til dagplejere og børn i Dagplejen. Denne er vedlagt som bilag.

 

På Børne- og Familieudvalgets møde den 9/10 2013 fremgår det af bilaget til sagen Dagplejens organisering: et andet fokus på forebyggelse i dagplejen manifesteres ved, at der i 2013 har været et projekt omkring sundhedsfremme herunder kost. Dette projekt afsluttes med udgangen af 2013. projektet sikre en klar implementering af sundhedsfremmende tiltag i Dagplejen

Sagsfremstilling

Dagplejen har på baggrund af budgetforliget arbejdet med kvalitetsudvikling og tidlig indsats, herunder kostpolitik i Dagplejen.

 

Den nedsatte arbejdsgruppe vedr. kostpolitikken har bestået af personer fra Dagplejen, Sundhedsplejen, forebyggelsesafdelingen samt dagplejernernes TR. Kostpolitikken er bygget op på fødevarestyrelsens anbefalinger.

 

Kostpolitikken og det gode måltid har været på dagsordenen til 2 af dagplejernes personalemøder, hvor emnet blev præsenteret af medlemmer fra arbejdsgruppen med efterfølgende dialog om kostpolitikken. Desuden har Fødevarestyrelsen og sundhedskonsulenter deltaget på personalemøderne.

 

Ledelsen af Dagplejen har ved præsentationen af kostpolitikken udtrykt, at det forventes af dagplejerne, at de lever op til fødevarestyrelsens anbefalinger og de skulle lade sig inspirere af indholdet i kostpolitikken.

Dagplejens MEDudvalget har under udarbejdelse af kostpolitikken været orienteret om forløbet og indholdet i kostpolitikken.

Dagplejens bestyrelse har på deres møde fået forelagt kostpolitikken til orientering.

 

Generelt er det således at, såfremt dagplejere ikke ser sig i stand til at følge anbefalinger og politikker, må de rette henvendelse til dagplejeledelsen om muligheden for en særaftale.

 

Såfremt forældre i særlige tilfælde ønsker at dagplejeren afviger fra kostpolitikken, er dette muligt. Forældrene skal henvende sig til dagplejeren for at få dette aftalt. 

Forældrene i Dagplejen er endnu ikke blevet orienteret om kostpolitikken, dette vil foregå via NemBørn efter Børne- og Familieudvalgets møde i maj måned.

 

 

 

Økonomi

Der er ikke nogen særskilt økonomi.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 4. juni.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-228-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Orientering: Privatinstitutionen Børnehuset Lindely søger om ændringer af antal pladser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov

Sagsresume

Den private daginstitution Børnehuset Lindely søger om ændring af deres børnetal til 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn

Sagsfremstilling

Den private daginstitution Børnehuset Lindely kan i dag modtage 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Institutionen søger om ændring af deres børnetal til 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.

 

Ændringen af børnetallet kan tidligst godkendes pr. 1. juni 2014.

 

Institutionen begrunder deres ansøgning med, at de hen over efteråret og frem mod skolestart 2015 ikke ønsker at komme op på et for stort antal børnehavebørn.

 

Institutionen har de nødvendige m2 til rådighed til den ændrede børnesammensætning.

Økonomi

Institutionen har i dag stillet en driftsgaranti på 811.000 kr. En ændring af børnegruppen vil betyde behov for en yderligerer driftsgaranti på 14.000 kr. Således der samlet set skal stilles driftsgaranti på 825.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning, at den private institution Børnehuset Lindelys børnetal fra 1. juni 2014 vil være 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn
at Børnehuset Lindely stiller med den nødvendige driftsgaranti på i alt 825.000 kr.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.27.00-P20-1-14 Sagsbehandler: Stinne Højer Mathiasen  

Orientering: Projekt Teledialog med anbragte børn og unge

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Preben Siggaard

Sagsresume

Herning Kommunes Børne- og Familierådgivning deltager i forsknings- og udviklingsprojekt, der varetages af Aarhus Universitet og KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og finansieres af Velux Fonden.Projektet omhandler udvikling af koncept for teledialog med anbragte børn og unge.

Sagsfremstilling

Projekt Teledialog har baggrund i et ønske om at styrke sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen på en omkostningseffektiv måde. Herning Kommune er en blandt otte deltagende kommuner: København, Aarhus, Silkeborg, Viborg, Horsens, Randers og Norddjurs udgør de øvrige deltagerkommuner. Projektet er forankret på Aarhus Universitet. Se Herning Kommunes projektbeskrivelse Teledialog samt tilhørende bilag, KORA og Aarhus Universitets projektbeskrivelse samt Hernings interne projektorganisering.

 

Formålet med projektet er i samarbejde med Herning kommune og syv andre kommuner at udvikle et forskningsbaseret koncept for teledialog, der gennem brug af IT styrker kommunikationen mellem anbragte børn og unge og kommunale sagsbehandlere.
 
Ideen er, at en sådan dialog (som man kender fra for eksempel Skype og Facetime) kan medvirke til at løse nogle af de problemer, som i dag opstår i tilknytning til en mangelfuld og sporadisk kontakt mellem den anbragte og sagsbehandler.
 
I Herning kommune er der udvalgt 3 sagsbehandlere i Børne- og Familierådgivningens Ungeteam. Hver sagsbehandler udvælger en ung i alderen 13-18 år. Sagsbehandlere og unge skal deltage i udvikling og afprøvning af redskab til teledialog ad tre omgange. Ud over Herning kommune bidrager de syv andre kommuner med lignende indsats, hvilket sikrer et væsentligt og varieret erfarings- og vidensgrundlag.

 

Herning Kommunes del af projektet understøttes internt af Center for Børn og Forebyggelse, IT-ansvarlig i Børn og Unge samt IT-afdelingen.

 

Projektet løber fra primo 2014 til primo 2016. Ved projektets afslutning i foråret 2016 udarbejder KORA/AU en evalueringsrapport, der sammenfatter projektets resultater. Der offentliggøres endvidere videnskabelige artikler undervejs.

Økonomi

Velux Fonden finanserer Aarhus Universitet og KORA's arbejde i projektet. Endvidere finansierer den deltagerkommunernes deltagelse i workshops i Aarhus (ekskl. løn) samt eventuelt indkøb af hardware til de deltagende børn og unge. Medarbejderressourceforbrug i Herning Kommune samt eventuelt indkøb af soft- og hardware til medarbejderne dækkes af Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.06.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering: Etablering af MultifunC Midtjylland som delvist lukket døgninstitution

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Døgninstitutionen MultifunC Midtjylland, der drives af Region Midtjylland i partnerskab med Aarhus og Herning kommuner, ønskes etableret som delvist lukket døgninstitution. Det giver øgede muligheder for at forhindre rømninger og for at skærme de unge i et trygt miljø med specialuddannet personale.
 
Det er kun kommuner, der har mulighed for at drive delvist lukkede institutioner, men Region Midtjylland har modtaget dispensation fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold til at drive MultifunC Midtjylland som delvist lukket institution.

Sagsfremstilling

MultifunC Midtjylland er en åben døgninstitution beliggende i Aarhus Kommune, som følger det forskningsbaserede MultifunC koncept. Målgruppen er unge i alderen 14-17 år med svære adfærdsvanskeligheder som kriminalitet, misbrug og destruktiv adfærd.
 
Institutionen har siden etableringen i oktober 2012 haft udfordringer med lav belægning og mange rømninger. Der har været 15 anbringelser på MultifunC Midtjylland, hvoraf 11 af dem er blevet afbrudt - hovedparten som følge af rømninger. Mange af de unge er efterfølgende blevet anbragt på sikrede institutioner.
 
Derfor ønskes det at etablere MultifunC Midtjylland som delvist lukket institution. Det vil give øgede muligheder for at forhindre rømninger og vil kunne skærme de unge i en begrænset periode i et trygt miljø med specialuddannet personale. Der vedlægges en beskrivelse af beføjelser for magtanvendelser ved konvertering til delvist lukket institution.
 
En konvertering af MultifunC Midtjylland til delvist lukket institution giver mulighed for at tilbyde den mindst indgribende behandling til målgruppen, da tilbuddet kan være et alternativ til anbringelse på en sikret institution.
 
Det er kun kommuner, der kan etablere og drive delvist lukkede institutioner. Region Midtjylland har dog fået dispensation fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold til at drive MultifunC Midtjylland som en delvist lukket institution på samme vilkår som en kommunal driftsherre. Dispensationen er vedlagt som bilag.
 
Dispensationen er givet specifikt til MultifunC Midtjylland og under forudsætning af, at institutionen drives i overensstemmelse med principperne i MultifunC-behandlingsmodellen.
 
Hvad angår de unge, der allerede er anbragt på institutionen, medfører konverteringen, at anbringelsesstedet skal godkendes i anbringelseskommunen, inden MultifunC Midtjylland bliver delvist lukket.  
 
Institutionen er etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus og Herning kommuner samt Socialstyrelsen. Socialstyrelsen fungerer også som øverste kvalitetsansvarlige for MultifunC-metoden.

 

Regionsrådet har den 30. april 2014 godkendt etableringen af MultifunC Midtjylland som delvist lukket døgninstitution.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.18.12-P20-1-14 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Orientering: projekt "Lær for Livet"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard

Sagsresume

Egmont Fonden har iværksat projektet "Lær for Livet", der har som mål at styrke anbragte børns faglige kundskaber gennem omsorgsfuld læring, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Herning Kommune har indgået aftale om deltagelse.

Sagsfremstilling

Målgruppen for projekt "Lær for Livet" er anbragte børn i Danmark, som kognitivt er inden for normalområdet, og som er 10-13 år, når de begynder i programmet.

 

Lær for Livet er et seksårigt læringsprogram. Programmet består af tre centrale indsatser:

 1. Learning Camp. En skole-camp, der gennem tre forskellige ophold markerer startskuddet på børnenes forløb i Lær for Livet

 2. Mentorordning. Et seksårigt mentorforløb, hvor børnene får hjælp til lektielæsning af en veluddannet voksen

 3. Lær for Livet Viden. Et videncenter, der skal formidle viden om anbragte
  børns læring

 

Kommunens primære opgave i samarbejdet med Lær for Livet er at finde børn til programmet. Når barnet først er tilmeldt, holder Lær for Livet en løbende dialog med
kommunen omkring faglige resultater, mentorordningens udvikling og barnets trivsel i programmet.

 

Se også bilaget Kommunefolder - Lær for livet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Barnets Hus, Hammerum afhænder én af deres bygninger

 • Henvendelse om Børneby i Øst fra skolebestyrelserne ved Gjellerupskolen og Hammerum Skole

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-14 Sagsbehandler: Birgitte Bach  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer