Dagsordener og referater

Udvalg: Børne- og Familieudvalget
Mødedato: 13. november 2019
Mødested: Broen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-A00-3-19 Sagsbehandler: Antonio Alejandro Mosquera Barahona  

Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om Herning Kommunes budgetforlig 2020 og forligets driftsmæssige betydning i forhold til udvalgets områder. Punktet er udsat fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 23. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Budgetforlig for 2020-23 blev indgået den 30. september 2019. Forliget har driftsmæssig betydning for udvalgets områder på en række punkter:

 

Skoleområdet

 • Forligspartierne ønsker, at folkeskolerne arbejder konkret med at øge elevernes bevidsthed om vigtigheden af at kildesortere affald. Det besluttes, at samtlige folkeskoler allerede fra 2020 går over til affaldssortering. Der afsættes i 2020 1 mio. kr. til anlæg og 460.000 kr. til drift. Fra 2021 afsættes 300.000 årligt til drift
 • Der afsættes i alt 196 mio. kr. over årene til byggeri af en ny Herningsholmskole
 • Elevfravær og skolevægring:
  • En mere ensartet og præcis fraværsstatistik er ønskelig
  • Ung Hernings temadag om "social pejling" i kommunens folkeskoler på 6. årgang genindføres. Der afsættes 145.000 kr. årligt til formålet
  • Der afsættes 120.000 kr. i 2020 til fraværsrobotter til langtidssyge børn/børn med meget fravær
  • Der afsættes 500.000 kr. om året i 3 år til pilotprojekt med fremskudte socialrådgivere på skoler med højt fravær/tendenser til højt fravær. Børne- og Familieudvalget udvælger skolerne
 • Der afsættes 4,3 mio. kr. i 2019 til dækning af ikke-budgetlagte engangsudgifter i forbindelse med etableringen af Valdemarskolen. 4 mio. kr. findes på skolernes fælles konti.
 • Der afsættes i alt 2,6 mio. kr. i 2020-2021 til opgradering af udendørsarealerne i forbindelse med Valdemarskolen.
 • Der arbejdes i øjeblikket på at ansætte en fysioterapeut på Valdemarskolen. Forligspartierne udtrykker tilfredshed med, at der arbejdes med en styrkelse af fysioterapien
 • Det besluttes, at Herning Kommunes folkeskoler fremover skal være røgfri for eleverne. I forbindelse med HovedMEDs arbejde med spørgsmålet forventes skolerne også at blive røgfrie for medarbejderne.
 • Forligspartierne ønsker, at bestræbelserne på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse fortsætter. En sag med fordele og ulemper ved en Erhvervsplaymaker fremlægges til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget

 

Dagtilbudsområdet

 • Forligspartierne ønsker at frigøre mere tid til det pædagogiske arbejde med børnene. Der nedsættes en hurtigt-arbejdende gruppe, som skal gå i dybden med problemstillingen og afdække, hvor meget tid det pædagogiske personale reelt bruger på børnene, og hvor meget tid der går med andre arbejdsopgaver. Arbejdsgruppe skal have deltagelse fra institutioner og organisationer og komme med bud på, om der er arbejdsopgaver på institutionerne, der bør/kan lettes eller skæres helt væk, når målet er mest mulig tid med børnene
 • Senest i foråret 2020 ønsker forligspartierne at blive præsenteret for en opgørelse, der på institutionsniveau tydeligør normeringen og hvor mange lønkroner, der bruges på hvilke faggrupper. Opgørelsen skal efterfølgende ligge og løbende opdateres på hver institutions hjemmeside med henblik på at fremme åbenhed og gennemsigtighed for forældrene og de lokale bestyrelser. Forligspartierne ønsker at tilkendegive over for bestyrelserne, at ansættelse af uddannet, pædagogisk personale bør prioriteres
 • Forligspartierne fastslår, at når der forventeligt i finansloven tilføres ekstra penge til at øge normeringen i daginstitutionerne, tilføres pengene krone-til-krone børneområdet. Sigtet er, at øget normering sker med pædagogisk uddannet personale
 • Som et forsøg indføres økonomisk tilskud til pasing af børn i eget hjem vedrørende børn i vuggestuealderen. Der afsættes 500.000 kr. årligt i 3 år, hvorefter forsøget evalueres. De nærmere kriterier fastsættes af Børne- og Familieudvalget

 

Børne- og Familieområdet

 • Forligspartierne ønsker en evaluering af Herningmodellens resultater præsenteret på budgetkonferencen i foråret 2020
 • Til at imødegår de økonomiske udfordringer på området og fastholde det målrettede arbejde afsættes 7,5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i henholdsvis 2021, 2022 og 2023. Af dem skal de 2,4 mio. kr. hvert år gå til ansættelse af flere sagsbehandlere

 

På tværs

 • De politiske fagudvalg skal minimum én gang pr. kvartal have de for udvalgene relevante verdensmål på dagsordenen med det formål at sikre videreudviklingen og bevidstgørelsen i det politiske og administrative arbejde omkring verdensmålene og den grønne omstilling.
 • Et årligt tilskud på 150.000 kr. til Selvhjælp Hernings trivselsgrupper for børn, "Når cykelhjelm ikke er nok" gøres permanent.
 • Forligspartierne ønsker en styrket indsats fra SSP og politi med henblik på at skabet lettere adgang til SSP i lokalområdet, at sætte tidligere ind med opsporing og vidensbaseret indsats mod alkohol, stoffer og kriminalitet og at videregive faglig viden til forældre, borgere og lærere. Der afsættes årligt 1,4 mio. kr. til en fremskudt tidlig indsats og ansættelse af blandt andet to SSP-medarbejdere.
 • Den sammenhængende kommunale indsats for unge, særligt de 15-17-årige prioriteres og videreudvikles på tværs af Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Børne- og Familieudvalget vil i de kommende måneder få forelagt sager vedrørende udmønting af de respektive tiltag og i øvrigt løbende få orientering om status.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter orienteringen
at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Anne Marie Muff

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie. Som følge af vedtagelse af budget for 2020 forventes en ubalance på området på -4,1 mio. kr i 2020.

 

Børne- og Familieudvalget besluttede den 18. september (punkt 105), at ”der udarbejdes konkrete forslag til, hvilke praksisændringer og eventuelle justeringer af serviceniveauet, der kan overføres fra de 3 udvalgte sammenligningskommuner til Herning Kommune med henblik på at fortsætte tendensen fra 2015 – 2019 med reduktion af udgifterne.” Tilsvarende arbejdes der med at beskrive yderligere reduktioner til finansiering af merforbrug, der forventes overført fra 2019 til 2020. Det bemærkes, at afviklingen af det overførte meforbrug først bliver mulig, når forbruget er mindre end budgetrammen.

 

Sagen er genoptaget fra Børne- og Familieudvalgets møde den 23. oktober 2019 (punkt 124) efter drøftelse i MED-systemet og Handicaprådet. Udvalget traf følgende beslutninger den 23. oktober:

 • "Spor 1" blev taget til efterretning.

Udvalget godkendte nedenstående ift. iværksættelse af information og drøftelse i MED-systemet samt udtalelse i Handicaprådet:

 • "Spor 2" som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelse svarende til Ikast-Brande-niveau samt med reduktion af følgeudgifter og
 • "Spor 3" med reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk, med ændring af praksis for kørselsgodtgørelse fra høj til lav takst samt reduktion af psykologområdet med et årsværk.

 

Sagen fremlægges til udvalgets endelige beslutning, hvor input fra Handicaprådet og MED-systemets behandling af sagen indgår, og til beslutning om fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Som præsenteret på Børne- og Familieudvalgets møde den 23. oktober 2019 (punkt 124) forventes en ubalance på 4,1 mio. kr. i 2020 på serviceområde 16, Børn og Familie samt et merforbrug fra 2019 som forventes overført til 2020. Udviklingen af udgifter på området har siden udrulningen af Herningmodellen i 2016 været faldende, mens udviklingen på landsplan er gået den modsatte vej. Ambitionen er derfor at fastholde samme faldende tendens i de kommende år for på sigt at bringe forbruget i balance med budgetterne. Ved vedtagelse af budget 2020 er der tilført foranstaltningsområdet 5,9 mio. kr. Derudover er der tilført tandplejen 0,3 mio. kr. Der resterer således en økonomisk ubalance på 4,1 mio. kr i 2020.

 

Fra 2021 og frem er rammen på serviceområde 16 reduceret med knap 1 mio. kr., jf. tidligere budgetforligsbeslutninger (0,3%-besparelsen). Desuden er foranstaltningsområdet tilført 2,5 mio. mindre end i 2020, jf. budgetforlig for 2020. Derfor stiger afvigelsen mellem budgetrammen og forventede udgifter fra 2021 til -7,3 mio kr. Nedenstående tabel illustrerer budgetpræmisserne i en 4-års periode:

 

 

 

Der er fremlagt ”tre spor” for at håndtere den økonomiske ubalance. Det ene spor har fokus på håndtering af det generelle udgiftspres på foranstaltningsområdet. Det andet spor er et forslag til en specifik konkret indsats for at mindske udgiftsniveauet på plejefamilieområdet. Det tredje spor handler om kortsigtede tiltag, som er nødvendige for at kunne opnå økonomisk balance.

 

Spor 1: Håndtering af generelt udgiftspres
I tråd med Herningmodellens mindset arbejdes løbende med videreudvikling af indsatstrappen med henblik på at undgå, at flere børn og unge kommer i en situation, som fører til et anbringelsesgrundlag. Herudover er der fokus på at tilpasse indsatsernes indhold og varighed. Det eventuelle provenu, der er i disse tiltag, vil blive anvendt til at modstå det økonomiske pres på området.

 

Spor 2: Reduktion af udgiftsniveauet ved konkrete tiltag på plejefamilieområdet
Det handler om at reducere udgiftsniveauet på lang sigt med en gradvis indfasning af en ændret standard. Plejefamilieområdet er budgetmæssigt udfordret, og samtidig viser benchmarksanalysen, at der er et økonomisk rationale i at ændre serviceniveauet.

 

Spor 2 består af 4 tiltag:

1. Øget antal af netværksanbringelser

2. Genforhandling af aftaler til mindre vederlag

3. Nedsættelse af standard for plejevederlag ved nye anbringelser

4. Reduktion af følgeudgifter

 

Spor 3: Yderligere tiltag

Da indfasning af standarden fra spor 2 er en langsigtet strategi, er provenuet begrænset i de første år. Derfor er yderligere tiltag for at opnå økonomisk balance i 2020 nødvendige. Spor 3 består af 3 tiltag:

 

A. Reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk

B. Ændring af praksis for kørselsgodtgørelse - fra høj til lav takst

C. Reduktion af psykologområdet med et årsværk

 

Tabellen nedenfor viser det samlede overblik over ubalancen og muligheder for håndtering.

 

 

Tabellen viser, hvordan de forskellige spor vil påvirke den økonomisk udvikling i de kommende 4 år. Spor 1 skal gerne modvirke stigning af udgifter på foranstaltningsområdet. Spor 2 medvirker til at billiggøre udgifter til plejefamilieområdet, som ifølge benchmark ligger højt i forhold til sammenlignelige kommuner. Spor 3 er nødvendig for at kunne opnå økonomisk balance.

 

Udvalget besluttede den 23. oktober at sende

 • "Spor 2" som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelse svarende til Ikast-Brande-niveau samt med reduktion af følgeudgifter og
 • "Spor 3" med reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk, med ændring af praksis for kørselsgodtgørelse fra høj til lav takst samt reduktion af psykologområdet med et årsværk

til information og drøftelse i MED-systemet samt udtalelse i Handicaprådet. Input fra drøftelser i MED-systemet og udtalelse fra Handicaprådet fremsendes til udvalget inden udvalgsmødet.

Økonomi

Merforbruget i 2019, som forventes overført til 2020, kan først påbegyndes afdraget i 2022, jf. tabel 2. Det vil derfor være fra 2025 og frem, hvor området vil være gældfrit.

Dette forudsætter følgende:

 • Ovenstående reduktioner godkendes
 • Forventet merforbrug i 2019 overføres til 2020, jf. Herning Kommunes styringsprincipper
 • Udgiftsstigningen på foranstaltningsområdet standses i de kommende år. Det kan yderligere påvirkes af ny lovgivning og ændret opgavefordeling mellem region, stat og kommune o.l.

 

Endvidere skal det bemærkes, at alle tal fremgår i 2019 pris og lønniveau, for at de bliver sammenlignelige.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at input fra MED-organisationen og Handicaprådet drøftes
at Børne- og Familieudvalget i forlængelse af sin beslutning af 23. oktober 2019 træffer endelig beslutning i sagen
at beslutningen fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Beslutning

På baggrund af input fra MED-organisationen og Handicaprådet besluttede udvalget at indstille følgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

 

at tage "spor 1" til efterretning,

at godkende "spor 2", som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelser samt med reduktion af følgeudgifter,

at give forvaltningen i opdrag at belyse, hvordan brug af 'fritidsfamilier' kan bidrage til forebyggelse af anbringelser og

at godkende et "spor 3" finansieret ved en reduktion af udgifterne til kørselsesgodtgørelse ved ændring af praksis fra høj til lav takst, ved forventede merindtægter på dagtilbudsområdet samt ved omlægning af rådgiverfunktioner i Center for Børn og Forebyggelse (se bilag).

 

Økonomien i de indstillede tiltag ses i nedenstående tabel:

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på Herningmodellen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om status på implementering af Herningmodellen. Udvalget blev senest orienteret om status på mødet den 22. maj 2019 (punkt 62).

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at udvalget skal have halvårlige orienteringer om udviklingstendenserne på området.

 

Positive tendenser:

 • Anbringelsesmønstret bevæger sig fortsat i retning af en mindre andel børn/unge, der er anbragt på institution, og en større andel børn/unge, der er anbragt i plejefamilie
 • Der er færre anbragte børn/unge i forhold til 2015
 • Der er flere, der modtager forebyggende foranstaltninger
 • Der ses ikke flere sammenbrud i anbringelserne
 • Der ses færre tvangsanbringelser
 • Der arbejdes tværfagligt og tidligt forebyggende

 

Opmærksomhedspunkter:

 • Rådgiverne arbejder både i ”gamle” og ”nye” sager – ca. 900 af de nuværende knap 2000 åbne sager er oprettet før 2016. Det samlede antal af sager er steget i perioden, og ambitionen er at opnå samme mønster som i pilotprojektet. Her sås først stigende sagstal, og herefter et fald i projektets år 3. Dog ser det ud til at tage noget længere tid ved udbredelsen til hele kommunen.
 • Der er er fokus på sagstal og sagsbehandling
 • Fokus på tilpasning af tilbudsviften
 • Der er fokus på antallet af anbringelser
 • Anbringelsesmønster: Fokus på øget brug af alle indsatstrappens trin.
 • Tværfagligt samarbejde: løbende kalibrering af tværfagligt samarbejde ud fra "tid versus outcome”.
 • Løbende ledelsesfokus

 

Der vil på mødet blive redegjort for status samt fremadrettede opmærksomhedspunkter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-G01-3-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Skolefraværsprojekt: Fremskudt socialrådgiver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund, Helle Aarø-Hansen

Sagsresume

Det er i budgetforliget for 2020 besluttet at iværksætte et pilotprojekt, der skal afprøve effekten af fremskudte socialrådgivere i indsatsen mod skolefravær. Pilotprojektet skal løbe over tre år og afprøves på udvalgte skoler. Der er afsat 500.000 kr. årligt i tre år, hvorefter modellen evalueres.


Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager projektets indledende formålsbeskrivelse til efterretning og godkender udvælgelsen af projektskoler.  

Sagsfremstilling

Som led i indsatsen mod skolefravær er det i forbindelse med budgetforliget for 2020 besluttet at iværksætte et pilotprojekt, der skal afprøve effekten af fremskudte socialrådgivere. Pilotprojektet inspireres blandt andet af Viborg Kommunes arbejde med en fremskudt socialrådgiverfunktion, der kan anvendes i det tidlige og forebyggende arbejde med henblik på at øge elevernes fremmøde i skolen. Pilotprojektet er forankret i Center for Børn og Forebyggelse (PPR) og skal afprøves på tre udvalgte skoler over tre år. Indsatserne i projektet forventes at inddrage mange fagligheder, og der vil derfor blive arbejdet med ”Relationel kapacitet”. Relationel kapacitet handler om evnen til at skabe stærkt og produktivt samarbejde på tværs af faglige og organisatoriske skel med henblik på at sikre høj kvalitet og effektivitet i forhold til meget komplekse sager.

Projektet er overordnet en del af Herning Kommunes fokus på at nedbringe elevfraværet. Projektet skal derfor sammentænkes med kommunens resterende indsatser, såsom den kommunale fraværssystematik samt det tværkommunale projekt: ”Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring”.

Projektets formål
Formålet med pilotprojektet er at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge, der i skolen oplever mistrivsel. Den fremskudte socialrådgiver skal derfor arbejde forebyggende og være til rådighed for skoler, forældre og børn, så færre problematikker bliver reelle fraværssager.

Det er intentionen, at den fremskudte socialrådgivers funktion både skal rettes mod skolens fagprofessionelle, i form af råd og vejledning om et givent barn, men i høj grad også direkte til barnet og familien, der befinder sig i en vanskelig situation. Særligt er det intentionen, at rådgiveren ikke blot skal yde råd og vejledning, men at der er reelle interventionsmuligheder. Det kan for eksempel være samtaleforløb, hvor rådgiveren kan arbejde direkte med familien.

 

Udvælgelse af projektskoler
Til pilotprojektet udvælges tre projektskoler: Lindbjergskolen, Snejbjerg Skole og Haderup Skole.


Skolerne er på en række parametre repræsentative for skolerne i Herning Kommune, herunder skolens størrelse, socioøkonomi og demografi. Det øger muligheden for at kunne generalisere projektets resultater til de resterende folkeskoler i Herning Kommune.

Projektskolerne er ydermere udvalgt på baggrund af elevfravær i skoleåret 2018/2019, hvor de udvalgte projektskoler alle har over 4 % i samlet elevfravær. Dette udvælgelseskriterium er dels valgt grundet byrådets beslutning om, at projektet skal rettes mod skoler med højt fravær eller tendens til højt fravær. Derudover betyder fraværskriteriet også, at der på skolerne kan forventes tilstrækkeligt mange problematikker, som en fremskudt socialrådgiver kan arbejde med. Dette kan derfor sikre en reel afprøvning af modellen.

Økonomi

Der er i budgetforliget afsat 500.000 kr. årligt til projektet i tre år.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at projektets indledende formålsbeskrivelse tages til efterretning
at de udvalgte projektskoler, Lindbjergskolen, Snejbjerg Skole og Haderup Skole, godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Børne- og Familieudvalget ønsker en midtvejsevaluering.

 

Sagsnr.: 17.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af Herningmodel Skolestart

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Siig Wemmelund, Karen Marie Gaardsvig, Preben Siggaard

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev der fra 2020 afsat 3 mio. kr. til Herningmodel Skolestart. Projektet dækker over en række forskellige initiativer, der skal forbedre og styrke børnenes overgang fra børnehave til skole. Der arbejdes blandt andet med at fremme børnenes sociale færdigheder, evne til konfliktløsning, skoleparathed og understøttelse af en tryg overgang i forbindelse med skolestart. Der tilføres pædagogiske ressourcer i form af de såkaldte AKT-timer (Adfærd, Kontakt og Trivsel) for at skabe en mere sammenhængende overgang for børnene.

 

Udmøntningen af Herningmodel Skolestart fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

 

Punktet er udsat fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 23. oktober 2019. Der er siden tilføjet beskrivelse af indhold i indsatserne.

Sagsfremstilling

Herningmodel Skolestart baserer sig på et pædagogisk fundament, som tager udgangspunkt i eksisterende indsatser såsom Herningmodel Dagtilbud og Herningmodel Overgang samt Herningmodel Skole. Projektet dækker over en række forskellige initiativer, der skal forbedre og styrke børnenes overgang fra børnehave til skole. Dagtilbud og skole i distriktet vælger én af de 3 udviklede indsatser.

 

Formål:

Formålet er at fremme børnenes sociale færdigheder og læringsparathed, at børnene bliver skoleparate og understøttes i en tryg overgang til 0. klasse og ind i indskolingen således, at de enkelte børn opnår deltagelsesmulighed i fællesskaber.

 

Personalet bliver i arbejdet med børnegruppen klædt på til at understøtte sociale færdigheder, læringsparathed og den trygge overgang for børnene. Dette kan ske via sidemandsoplæring, vejledninger, videndeling m.m. med fagpersoner fra Center for Børn og Forebyggelse.

 

Målet er, at lærere og pædagoger på baggrund af ovenstående også i overgangen arbejder vidensbaseret, og hvor der bygges bro mellem Herningmodel Dagtilbuds teori og metoder og Herningmodel skoles teori og metoder.

 

Herningmodel Skolestart bliver en del af det allerede igangværende overgangsarbejde mellem skoler og dagtilbud. Se bilag med samarbejdshjul for dagtilbud og skoler.

 

Målgruppen:

Projektets primære målgruppe er børnegruppen og de fagprofessionelle.

 

Børnegruppen:

Formålet er primært at understøtte børns sociale og følelsesmæssige udvikling med fokus på understøttelse af skolemæssige færdigheder. Fokus er på at forberede børnene på skolens kontekst og fremme færdigheder såsom:

 • At kunne følge regler, beskeder og fordybe sig
 • At være udholdende i mødet med nyt
 • At fremme motivation til deltagelse, vise initiativ og byde ind
 • At kunne indgå i et fællesskab og opretholde venskaber
 • At lære at forstå egne og andres følelser, samt regulere sig selv følelsesmæssigt.
 • At kunne løse problemer på en konstruktiv måde

 

Forældregruppen:

Forældrene er vigtige samarbejdspartnere til at understøtte børnenes læring. Forældrene er vigtige rollemodeller i forhold til børnenes oplevelse af, hvad det vil sige at gå i skole. Forældrene inddrages derfor i HerningModel skolestart gennem hjemmeopgaver. Medarbejderne i Center for Børn og Forebyggelse og det pædagogiske personale vil i samarbejde tilrettelægge et forældremøde, hvor de informerer forældrene om Herningmodel Skolestart.

 

Fagpersonale:

Som professionel får man viden om og oplæring i konkrete pædagogiske tilgange og strategier, der kan forebygge mistrivsel og fremme de enkelte børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Indsatsen:

 • Understøtter pædagogiske klasseledelsesstrategier fra Herningmodel Dagtilbud og Herningmodel Skole
 • Giver øverum og mulighed for at se og afprøve proaktive strategier med børnene
 • Fremmer kendskab til børnegruppens færdigheder og udfordringer
 • Indeholder samarbejdende processer med gruppeledere fra Center for Børn og Forebyggelse, både i forhold til hele børnegruppen og i forhold til særlige pædagogiske mål for enkelte børn

 

Indhold:

Indsats 1:

En indsats der placerer sig i overgangen fra Dagtilbud- 0. kl. 

Ligger i enten månederne april/ maj   eller september/ oktober.

Der vil være understøttende deltagelse 2 gange om ugen med pædagoger fra CBF, PPR.

De voksne involverede vil være stuepædagog fra dagtilbud og modtagende 0. kl. lærer.

 

Indsats 2:

En skolestarts indsats der forløber i 0. kl. i månederne august – december

Der vil være understøttende deltagelse 2 gange om ugen med pædagoger fra CBF, PPR.

De voksne involverede vil være modtagende 0. kl. lærer.

 

Indsats 3:

En indsats der placerer sig i overgangen fra 0. kl.- 1. kl. 

Der vil være understøttende deltagelse 1 gang om ugen med pædagog fra CBF, PPR. Herudover arbejder skolen selv 1 gang om ugen

0. kl. marts/ juni (15 sessioner 2 PP + (1. kl. lærer deltager i de 5 sidste sessioner)

1.kl. august/ okt.  (9 sessioner) (1. kl. lærer + 2 PP)

 

 

I år 1 deltager pædagoger/lærere fra CBF i sessioner med børn og voksne i alle tre indsatser.

I år 2 står ”det oplærte personale” på skolen  for udførslen  - med vejledning ved CBF

 

 

Udrulning:

Udrulning af Herningmodel Skolestart påbegyndes i 2020 og udrulles løbende.

 

År

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

Antal hold

3-6 hold

3-6 hold

3-6 hold

3-6 hold

 

Antallet af hold pr. år afhænger af den valgte indsats.

 

Efter kompetenceforløbet fortsætter skolerne med de lærte redskaber i den lokale kontekst. Indholdet i projektet vil løbende blive evalueret af Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring og tilpasset behovet hos de decentrale aktører og i distrikterne.

Økonomi

Der er tildelt 3 mio. kr. til Herningmodel Skolestart fra 2020 og frem. Midlerne fordeles med:

 • 1,0 mio.kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Serviceområde 16. Midlerne anvendes til kompetenceudvikling og aflønning af medarbejdere, der står for uddannelse og vejledning af medarbejdere i Herningmodel Skolestart.

 

 • 2,0 mio. kr. til skolerne, Serviceområde 12. Midlerne fordeles til skolerne efter elevtal i indskolingen. Se bilag. Ressourcetildelingen er målrettet aflønning af relevante medarbejdere, der blandt andet skal kvalificeres til at kunne understøtte oplæringen og udførelsen af Herningmodel Skolestart.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget godkender udmøntningen af Herningmodel Skolestart, som beskrevet
at udvalget forlægges en evaluering af Herningmodel Skolestart efteråret 2021.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.03.30-P00-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om tilsynsbesøg på Mejeriet, Døgn og Familiestøtte Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Socialtilsyn Midt har fremsendt rapport for tilsynsbesøg på institutionen Mejeriet under Døgn og Familiestøtte Herning. Tilsynet konkluderer, at Mejeriet lever op til kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.

 

Seneste tilsynsrapport for Mejeriet blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 6. februar 2019 (punkt 17).

Sagsfremstilling

Tilsynsbesøget er afholdt 30. september 2019. Mejeriet er godkendt til at modtage i alt 8 børn, unge og voksne mellem 12 og 23 år. Målgruppen er psykisk sårbare børn, unge og voksne, som kan have diagnoser indenfor autismespektret, depression og angst, forandret virkelighedsopfattelse, andre psykiske vanskeligheder, selvskadende adfærd og eller følger af omsorgssvigt. Socialtilsynets samlede vurdering af kvaliteten på Mejeriet:

 

 • Mejeriet støtter de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
 • Mejeriet styrker de unges kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed samt understøtter kontakt til familie og andet netværk.
 • Mejeriet har en tydelig afgrænset målgruppe og anvender relevante faglige tilgange og metoder, som understøtter tilbuddets værdigrundlag og målsætninger.
 • Mejeriet opnår positive resultater i forhold til de opstillede mål med de unges ophold.
 • Mejeriet understøtter de unges selv- og medbestemmelse og at de unge trives i tilbuddet.
 • De unge har adgang til relevante sundhedsydelser og tilbuddet har kendskab til målgruppens særlige vanskeligheder.
 • Tilbuddet forebygger anvendelse af magt, vold og trusler.
 • Mejeriet har en kompetent ledelse.
 • Mejeriets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.
 • Mejeriets fysiske rammer understøtter de unges udvikling og trivsel.
 • Mejeriet, som kommunalt tilbud, har en bæredygtig og gennemsigtig økonomi.

 

Socialtilsynet rater deres kvalitetsmåling fra 1-5, hvor 5 angiver "i meget høj grad opfyldt". Tilsynet illustrerer deres vurderinger af Mejeriet således:

 

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 27.25.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Forstærket SSP-indsats

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Annette Bredkjær, Preben Siggaard, Peter Jonsen

Sagsresume

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget 2020 besluttet at styrke det forebyggende SSP-arbejde. Børne- og Familieudvalget orienteres om status på arbejdet. Der indstilles til, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål

SSP-medarbejderen skal, med udgangspunkt i SSP-samarbejdet, varetage den lokale forebyggende, vejledende og indgribende indsats. Funktionen har til formål at gøre det nemmere at identificere grupper eller områder med problemer og skabe øget tryghed i lokalområder ved en synlig, fleksibel og virksom trivselsfremmende indsats blandt børn og unge med bekymrende adfærd. De tre vigtigste opgaver er således:

 • Individuelle indsatser målrettet børn, unge og deres forældre, før det går galt.
 • Opsøgende arbejde i hele kommunen generelt set og forstærket, der hvor der i perioder er brug for en særlig indsats.
 • Forebyggende formidling på skoler for elever og forældre.

 

Status

Med ønsket om at løfte SSP-indsatsen ansættes to fuldtids SSP-medarbejdere. Deres opgave bliver blandt andet at opsøge de unge mennesker uden for skoletid, at sikre god kommunikation med forældre og at hjælpe politiet med at tilrettelægge en effektiv indsats i SSP-arbejdet.

 

I forbindelse med ovenstående er der opslået to SSP-stillinger, som efter planen besættes den 1. januar 2020.

 

Organisering

Den styrkede indsats organiseres ved, at kommunen inddeles i tre distrikter med hver sin fuldtidsansatte SSP-medarbejder. Dermed sikres et godt lokalt kendskab - både i forhold til børn, unge, forældre og samarbejdspartnere. Der er dog til alle tider et tæt og fleksibelt samarbejde mellem områder og medarbejdere, således at der i perioder kan laves særlige indsatser, hvor der er brug for det. SSP-konsulenten koordinerer indsatsen.

 

Det Opsøgende Team (DOT) vil fremover bestå af en kombination af de tre fastansatte SSP-medarbejdere samt timelønnede medarbejdere. En del af funktionen ved DOT vil være at lave opsøgende arbejde, som foregår ved, at SSP-medarbejderne færdes, hvor de unge er, og er der på samme tid som dem.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-K04-1-19 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Drøftelse af KL's kommunale kerneværdier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber

Sagsresume

KL opfordrer forvaltninger og politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet til at drøfte KL's kerneværdier.

 

Efter aftale med Udvalgsformanden lægges der op til, at Børne- og Familieudvalget drøfter de nævnte spørgsmål og værdier.

 

Punktet er udsat fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 23. oktober 2019.

Sagsfremstilling

KL har taget initiativ til at formulere kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. KL har drøftet kerneværdierne med kommunernes politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet, bl.a. på årets Børn & Unge Topmøde, Kommunalpolitisk Topmøde og på de politiske møder, som KL’s Børne - og Undervisningsudvalg løbende holder rundt omkring i landet.

 

På baggrund af ovennævnte proces er værdierne blevet justeret. Det er blevet til 10 kommunale kerneværdier (se bilag Kommunale kerneværdier).

 

KL opfordrer forvaltninger og politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet til at drøfte værdierne og deres betydning lokalt (se bilag Brev til udvalgsformænd om kommunale kerneværdier). I første omgang opfordres til at drøfte disse to spørgsmål:

 • Hvordan ser I sammenhæng mellem jeres kommunes børne- og ungepolitik og de kommunale kerneværdier?
 • Hvilke muligheder giver det kommunale ejerskab i jeres arbejde med at skabe sammenhæng og høj kvalitet i de kommunale tilbud til børn og unge?

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de kommunale kerneværdier drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Visionsaftale Bevæg dig for livet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maja Krarup Lenger, Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

I budgetforliget 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være visionskommune i DIF og DGI's landsdækkende projekt "Bevæg dig for livet". For at arbejde mod visionen om, at borgerne i Herning Kommune skal blive mere fysisk aktive er der udarbejdet en visionsaftale mellem Bevæg dig for livet og Herning Kommune i et tæt samarbejde mellem kommunens forvaltninger samt DGI, DIF, Herning Idrætsråd og den boligsociale helhedsplan og med løbende input fra en række øvrige aktører.

 

Visionsaftalen sendes hermed til orientering i Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

DIF og DGI har en målsætning om, at i 2025 er 50% af befolkningen aktive i foreninger, mens 75% er aktive enten i foreninger eller på eget initiativ. 25-50-75-visionen går under navnet "Bevæg dig for livet", og i Herning Kommunes budgetforlig 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være en af de såkaldte visionskommuner i Bevæg dig for livet. Det vil sige kommuner, der arbejder aktivt og sammenhængende for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Der blev afsat 500.000 kroner i 2019 og i hvert af overslagsårene til formålet.

Konkret betyder det i Herning Kommune, at 25-50-75-målsætningen arbejder mod at aktivere ca. 5.300 flere borgere, og at mindst 50% af de nye motionsaktive inkluderes i foreningsregi. Nationalt er der fokus på vigtigheden af, at borgerne er fysisk aktive. Og vi ved, at øget fysisk aktivitet, motion og idræt i fællesskaber skaber glæde og værdi i sig selv. Det bidrager til en forbedret fysisk og mental sundhed for det enkelte menneske og dermed en forbedret livskvalitet.

 

For at forfølge visionen er der udarbejdet en visionsaftale mellem Herning Kommune og Bevæg dig for livet, som skal sikre retning og rammer for indsatserne i samarbejdet, der er skræddersyet til den måde, vi arbejder på i Herning Kommune. Derfor er visionsaftalen udarbejdet i en projektgruppe som et bredt samarbejde på tværs af alle forvaltninger i kommunen samt DGI, DIF og Idrætsrådet.

Visionsaftalen er bygget op om en række temaer, der er kommet til syne på tværs af data fra analyser og rapporter fra de forskellige forvaltninger og samarbejdspartnere omhandlende fysisk aktivitet, mental sundhed, trivsel, faciliteter og foreningsdeltagelse. Endvidere hviler temaerne på Herning Kommunes respektive visioner og politikker for at sikre, at aftalen baserer sig på kommunens strategiske og visionære grundlag. De enkelte temaer skal ses som retningsgivende for et meningsfuldt arbejde med at øge den fysiske aktivitet og mentale sundhed blandt borgerne i Herning Kommune. De indeholder hver især en række forslag til mulige indsatser og mulige målgrupper, der skal være med til at indikere, hvordan aftalen kan udmøntes inden for de givne rammer.

 

Særlige indsatser på børne- og ungeområdet

Det kræver en indsats på børne- og ungeområdet, hvis vi vil lykkes med at gøre flere borgere i Herning Kommune fysisk aktive. Det er afgørende at have fokus på, at flere børn og unge bliver en del af et aktivt fællesskab, da det skaber forudsætningerne for bevægelse gennem hele livet. I visionsaftalen for Bevæg dig for livet er der derfor en række tiltag, som er særligt relevante på børne- og ungeområdet. Herunder følger enkelte nedslagspunkter.

 

På landsplan viser en undersøgelse, at hvert tredje barn er motorisk udfordret, når det starter i skole. Dette har betydning for barnets forudsætninger for at lære samt muligheder for at indgå i sociale relationer. Desuden viser den seneste Ungeprofilundersøgelse, at 30% af de unge i 7.-9. klasse i Herning Kommune synes, at deres krop er lidt eller alt for tyk. Med Bevæg dig for livet-aftalen ønskes det at arbejde med børnenes motorik samt de unges kropslige dannelse for at sikre kropsbevidsthed og bevægelsesglæde som forudsætning for at være fysisk aktiv gennem hele livet.

Derudover viser undersøgelser, at aktivitetsniveauet falder i overgange mellem livsfaser. I børne- og ungesammenhæng ses særligt et fald i aktivitetsniveauet, når børn bliver teenagere samt i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Det er derfor også et af aftalens opmærksomhedspunkter at styrke vedligeholdelse af bevægelse i overgange.

Der er et gennemgående fokus på, at det skal være let at blive en del af et aktivt fællesskab. Med Bevæg dig for livet-aftalen ønskes det derfor at styrke indsatser de steder, hvor børnene og de unge i forvejen færdes - heriblandt i daginstitutioner, skoler og i foreningslivet. Desuden ønskes det at gentænke facilitetsbegrebet, så flere af de steder, hvor børnene færdes, betragtes som aktivitetsrum.

 

For at nå omkring alle temaer i visionsaftalen og skabe positive forandringer i hver enkelt indsats, kræver det, at nogle af indsatserne i perioder får et stort fokus, mens de i andre perioder får ro til at modnes. Derfor vil der i aftaleperioden blive udarbejdet årlige handleplaner, der sætter retning og handling på visionen, og som vil beskrive og uddybe relevante målgrupper, fysiske områder/faciliteter og indsatser. Til at udmønte indsatserne i Bevæg dig for livet er der pr. 1. november 2019 blevet ansat en projektleder i en delt ansættelse hhv. Bevæg dig for livet-projektet og i Herning Kommune. Det bliver projektlederens opgave at drive processen med arbejdet i Bevæg dig for livet i samarbejde med den øvrige organisering, herunder politisk følgegruppe og administrativ styregruppe.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte aftalen på udvalgsmødet den 21. oktober 2019. Visionsaftalen er endvidere blevet behandlet på direktionen den 31. oktober 2019 samt politisk behandlet i DGI og DIF sideløbende. Endeligt blev visionsaftalen godkendt på politisk styregruppemøde i Bevæg dig for livet fredag den 1. november 2019.

Visionsaftalen sendes til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om Bevæg dig for livet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Ændring i organisering af aftenklubber januar 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Allan Bjørnskov Hansen, Anette Nørtoft

Sagsresume

I forlængelse af budgetforliget i 2018 overgik juniorklubberne i Herning Kommune til UngHerning pr. 1. august 2019. I den forbindelse fik UngHerning til opgave at udarbejde et oplæg til strukturering og placering af juniorklubberne, som blev godkendt af Børne- og Familieudvalget på møde den 10. april 2019 (punkt 38).

 

Samtidig med vedtagelsen af strukturen blev det besluttet, at strukturen og placeringen af juniorklubberne skulle evalueres i foråret 2020. Der viser sig dog allerede nu et behov for ændringer i strukturen. UngHerning foreslår, at den ene åbningsaften i juniorklubben i Lind flyttes til nyt juniorklubtilbud i Sdr. Felding. Ændringen fremlægges til Børne- og Familieudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Juniorklubben i Lind var ved overgang til UngHerning fordelt på 2 åbningsaftener, fordelt på 4., 5. og 6. årgang med et samlet medlemstal på ca. 130. Under UngHerning er juniorklubben fortsat på to åbningsaftener, men det konstateres, at der pt. er 45 medlemmer – primært fra 5. og 6. årgang. En forklaring kan være, at der i forbindelse med SFO’en på Lind Skole er etableret en aftenklub for 4. årgang.

 

På baggrund af det nuværende medlemstal foreslår UngHerning, at der fremadrettet er et juniorklubtilbud i Lind med én åbningsaften. Dette svarer til tilbuddet i de øvrige juniorklubber. Tilbuddet vil fortsat være for børn i 4. - 6. årgang.

 

UngHerning foreslår, at de overskydende ressourcer fra den reducerede åbningsaften i Lind benyttes til at etablere en juniorklub i Sdr. Felding med én åbningsaften. I forbindelse med UngHernings arbejde med den nuværende placering af juniorklubber var Sdr. Felding i spil som en mulig placering til juniorklub. Ud fra UngHernings tidligere analyse, som blandt andet bygger på en behovsanalyse, elevgrundlag, socioøkonomiske forhold samt tilkendegivelser fra samarbejdspartnere, fremgår det, at der er grundlag for at oprette en juniorklub i Sdr. Felding. Juniorklubben forventes at modtage et medlemstal på 20-35 børn.

Økonomi

Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at de to åbningsaftener i juniorklubben i Lind reduceres til én aften for 4. - 6. årgang med virkning fra 1. januar 2020
at den aften, der frigives i Lind, flyttes til Sdr. Felding
at der fra januar 2020 etableres en juniorklub i Sdr. Felding med én ugentlig åbningsaften.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 17.27.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af procesplan samt drøftelse af søgetal og måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunerne hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever samt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår for 9. og 10. klasseeleverne. På baggrund af den nye lovgivning indstilles det, at Børne- og Familieudvalget drøfter udviklingen i søgetallene samt forslag til måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for skoleåret 2020/2021 og dernæst godkender procesplanen. 

Sagsfremstilling

Opgørelsen af søgetal og fastsættelsen af måltal for søgningen til det kommende skoleår skal ske hvert år og senest ved udgangen af marts. Senest ved udgangen af maj skal søgetallene og måltallene sammenholdes og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Søgetallene skal opgøres for følgende tre kategorier:

1.       Erhvervsuddannelser, både eud og eux

2.       Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige

3.       Øvrige (FGU, STU, Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet)

 

Søgetallene skal opgøres i procent både for kommunens 9. og 10. klasseelever. Det er Undervisningsministeriets opgørelse af søgetallene, der skal benyttes. 

 

Udviklingen i søgetal til ungdomsuddannelserne for Herning Kommunes 9. og 10. klasseelever

 

9. klasse

Erhvervsudd.

Gymnasiale udd.

Øvrigt

2016 (1.092 årgangselever)

19,7%

 71,1%

 8,8%

2017 (1.143 årgangselever)

18,8%

 74,1%

 6,6%

2018 (1.064 årgangselever)

20,7%

 71,7%

 7,6%

2019 (1.044 årgangselever)

21,5%

 69,8%

 8,7%

 

 

10. klasse

Erhvervsudd.

Gymnasiale udd.

Øvrigt

 2016 (696 årgangselever)

 19,4%

76,3%

 4,3%

 2017 (718 årgangselever)

 17,4%

76,2% 

 6,4%

 2018 (742 årgangselever)

 22,2%

70,9%

 7,3%

 2019 (646 årgangselever)

 24,1%

68,4% 

 7,6%

*kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik, der er trukket på baggrund af optagelse.dk medio-ultimo marts hvert år.

 

Procesplan

 

 Tid

 Indhold

 13. november 2019

Godkendelse af procesplan og drøftelse af søgetal samt måltal i BFU

 26. november 2019

Drøftelse af søgetal og måltal i Uddannelsesrådet

 4. december og 11. december 2019

Godkendelse af høringsmateriale (udkast til måltal) i BFU og BSK

 12. december 2019 - 14. februar 2020

Høring hos ungdomsuddannelsernes bestyrelser

 11. marts 2020

Godkendelse af måltal i BFU og BSK på baggrund af høringen samt de aktuelle søgetal for marts

 Maj 2020

Offentliggørelse af søgetal og måltal på kommunens hjemmeside

 

Hensigten med lovgivningen

Hensigten med lovgivningen er at give kommunerne et større ansvar for søgningen til erhvervsuddannelserne.

 

Ligger de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

 

Undervisningsministeriet vil desuden stifte en pris, som overrækkes ved en årlig ceremoni. Prisen tildeles den kommune, som har haft den største stigning (i procentpoint) i søgningen til erhvervsuddannelserne. Kun kommuner med en søgning på minimum 10 procent kan komme i betragtning til prisen. Stigningen i søgetallet skal omfatte mindst 10 elever. Prisen består blandt andet af et beløb på 100.000 kr. Undervisningsministeren kan desuden uddele en ”Falke-pris” til en kommune, som har gjort sig særligt bemærket i forhold til at forbedre søgningen eller ved en særlig indsats for at øge søgningen.

Økonomi

Der er for kommunen ingen økonomiske konsekvenser forbundet med den nye lovgivning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter søgetallene samt forslag til måltal og godkender procesplanen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Søgetallene blev drøftet. Børne- og Familieudvalget fastsætter følgende måltal, som sendes i høring som beskrevet:

 • For elever der kommer fra 9. klasse: Stigning på 3,5 procentpoint på Erhvervsuddannelser og en stigning på 1,2 procentpoint på Gymnasiale uddannelser.
 • For elever der kommer fra 10. klasse: Stigning på 1,4 procentpoint på Erhvervsuddannelse og en stigning på 0,6 procentpoint på Gymnasiale uddannelser.

 

Sagen genoptages efter høring.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.20.00-A26-1-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Fraværssystematik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om den nye bekendtgørelse og om Herning Kommunes endelige fraværssystematik. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 10. april 2019 (punkt 30) blev Herning Kommunes "Systematik og handleplan for bekymrende fravær" præsenteret i sin foreløbige form. Børne- og Familieudvalget tog udkastet til efterretning og fremkom desuden med ønsket om et afsnit med tolkning af lovligt og ulovligt fravær. Fraværssystematikken er nu skrevet færdig og er bygget op omkring den nye Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, som netop er offentliggjort den 29. oktober 2019. Bekendtgørelsen træder først i kraft 1. januar 2020, men eftersom reglerne om, at ulovligt fravær på 15 % og derover kan medføre træk i forældrenes børne- og ungeydelse (jf. § 153, stk 2, i lov om social service) allerede er trådt i kraft pr. 1. august 2019, har vi valgt at sende fraværssystematikken ud til kommunens skoler fra skoleårets start. Det er Center for Børn og Lærings vurdering, at nye retningslinjer for registrering af elevfravær bør indføres fra starten af nyt skoleår.

 

På skoleområdet har vi fokus på at forebygge bekymrende fravær for eleverne i kommunens folkeskoler. Fravær går ud over elevens faglige og sociale trivsel, men har også indvirkning på resten af klassen. Man ved desuden, at fravær ofte er det første skridt til frafald på den videre uddannelsesbane. Derfor skal vi handle, når elever bliver væk fra skole. Fraværsproblematikker kan ikke løses i skolen alene, men skal løses i et samarbejde med forældrene og eventuelt andre relevante parter.

 

I Herning Kommune har vi udarbejdet en systematik og handleplan for bekymrende elevfravær, som gælder både for almenområdet og for specialområdet. Formålet med fraværssystematikken er at skabe en ensartethed i registrering og håndteringen af bekymrende fravær på skolerne i Herning Kommune, ligesom vejledningen giver inspiration til og er praktisk handleanvisende i forhold til indsatser. Med offentliggørelsen af den nye bekendtgørelse på området har Center for Børn og Læring kunnet færdiggøre systematikken.

 

Ifølge den nye bekendtgørelse foregår skolernes registrering af elevfravær i tre kategorier:

 • Ulovligt fravær
 • Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende
 • Fravær på grund af ekstraordinær frihed

 

De tre kategorier er genkendelige fra den nuværende bekendtgørelse, men dog med afgørende forskelle:

 

Ulovligt fravær benævnes i den nye bekendtgørelse som den første kategori. Her er blandt andet tale om fravær, hvor elevens forældre ikke har underrettet skolen om fraværsårsag.

 

Fravær på grund af sygdom er nu tilføjet funktionsnedsættelse og lignende. Betegnelsen funktionsnedsættelse og lignende omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som for eksempel autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som for eksempel spiseforstyrrelser, angst og selvskade. Dette er en ny præcisering af, at funktionsnedsættelser kategoriseres som sygdom og dermed er lovligt fravær.

 

Den tredje fraværskategori fravær på grund af ekstraordinær frihed dækker over fravær med skolelederens tilladelse. Det kan være for eksempel frihed til større mærkedage i familien eller ferie uden for skoleferien. Reglerne for anvendelsen af denne tredje kategori er indskærpet en del, eftersom praksis på nogle skoler er blevet, at forældre ikke spørger om fritagelse for deres barn, men istedet meddeler fritagelse. Den nye bekendtgørelse præciserer, at skolelederen i ganske særlige tilfælde kan tillade fravær i form af ekstraordinær frihed. Tilladelsen sker på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for eleven og for klassen. Det præciseres, at skolelederen skal anlægge en restriktiv vurdering og udvise tilbageholdenhed, hvis eleven inden for det seneste år har haft fravær af større omfang. Tilladelse til ekstraordinær frihed gives desuden efter ansøgning. Dette er en markant opstramning.

 

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen har desuden nye bestemmelser om, at skolerne skal notere fravær 2 gange om dagen i overbygningen. Her præciseres det, at ulovligt heldagsfravær registreres som sådan, mens elever som noteres tilstedeværende om morgenen og fraværende sidst på skoledagen registeres med halvdagsfravær. I Herning Kommune anvendes det elektroniske system TEA til elektronisk registrering af elevfravær. I skrivende stund rummer TEA ikke muligheden for at registere 2 gange om dagen endsige registrere halvdagsfravær. TEA oplyser dog, at de forventes at have løsningerne klar, når bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. Det er derfor aftalt med skolelederne i Herning Kommune, at de anvender de dele af fraværssystematikken, som giver mening lokalt allerede, mens endelig implementering afventer, at bekendtgørelsen træder i kraft, og den digitale løsning til registrering to gange om dagen i overbygningen foreligger.

 

Herning Kommunes fraværssystematik er således bygget op efter bekendtgørelsen. Den rummer desuden en række andre elementer, som samlet set kan sikre ensartethed i registrering og håndteringen af bekymrende fravær på skolerne i Herning Kommune. Det er desuden et mål med systematikken, at den giver inspiration til og er handleanvisende i forhold til indsatser i arbejdet med fraværsproblematikker. I systematikken kan man blandt andet læse om:

 • Konsekvenser af fravær
 • Udmøntning af den nye Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen i Herning Kommune
 • Tolkning af lovligt og ulovligt fravær
 • Handleplan
 • Beskrivelse af det 3-årige projekt ”Forebyggelse af problematisk skolevægring” – et projekt i Center for Børn og Forebyggelse
 • Retningslinjer for brug af reduceret skema
 • Procedure for underretning af kommunalbestyrelsen ved ulovligt fravær på 15 % eller derover
 • Ideer til forebyggende og indgribende indsatser
 • Afsnit fra henholdsvis Sundhedsplejen og Ungdommens Ungdomsvejledning (UU)

 

Systematikken er blevet til i et samspil med kommunens skoleledelser, herunder en arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelsen af Fællesskabsstrategien.

 

Den endelige fraværssystematik samt Undervisningsministeriets brev og folder til forældre om de nye fraværsregler er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Orientering om ny procedure for ansøgning om skoleudsættelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget orienteres om ny procedure for ansøgning om skoleudsættelse.

Sagsfremstilling

Siden 2015 har forældrene og dagtilbuddet skulle lave en overgangsvurdering (Farvel og Goddag-profil) på barnet i Hjernen&Hjertet. Desuden skal dagtilbuddet i samarbejde med forældrene udfylde en begrundelse for, hvorfor det vil gavne barnet at blive et år ekstra i dagtilbuddet. Denne procedure er blevet optimeret i samråd med repræsentanter fra dagtilbud.

 

Fra 2020 skal forældrene og dagtilbuddet stadig lave en fælles overgangsvurdering (Farvel og Goddag-profil) på barnet, men begrundelsen for ansøgningen er opdateret. Samtidig er der blevet belyst et krav til dagtilbuddet om et tættere samarbejde med skolen.

 

Selve ansøgnings- og behandlingsperioden er rykket, så den ligger tidligere på året. Tidligere fik dagtilbud og forældre besked, om barnet var skoleudsat eller ej i april/maj måned, men fra 2020 modtager forældre og dagtilbud svar på ansøgningen i marts. På den måde er alle parter tidligere og bedre klædt på, i forhold til hvad barnet skal efter sommerferien.

 

Når der ansøges om skoleudsættelse fra 2020, skal der som minimum foreligge:

 

 1. En Farvel og Goddag-profil

 

 1. En pædagogisk begrundelse (Denne begrundelse lægger i højere grad op til pædagogisk refleksion, da skemaet indeholder reflektoriske spørgsmål. Pædagogerne skal for eksempel kortlægge, hvad der lykkes, hvad der udfordrer, samt hvilke tiltag, der allerede er iværksat for at styrke barnets udvikling. Denne refleksion læner sig op ad data fra Farvel og Goddag-profilen, som forældrene og pædagogerne sammen laver. Desuden indeholder begrundelsen fra 2020 også en handleplan, der blandt andet skal fremhæve, hvilke tiltag, der skal ske i børnehaven og hjemmet for, at barnet opnår de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne få en god skolestart - se bilag)

 

 1. En dialog mellem dagtilbud, skole og forældre (Det er fra næste ansøgningsrunde et krav, at der i forbindelse med ansøgning om skoleudsættelse foreligger en dialog imellem dagtilbud, skole og forældre, hvor der videndeles på kryds og tværs i forhold til, hvordan der stilles de bedste rammer for barnets overgang til skole. Desuden vil et tættere samarbejde også være med til at forhindre, at et barn sendes retur til dagtilbuddet efter at være startet i skole)

 

Ansøgnings- og behandlingsperioden er fra 2020:

 

 • Ansøgningsfrist den 16. februar
 • Behandlingsperiode fra medio til ultimo februar
 • Forældre og dagtilbud modtager svar på ansøgningen i marts
 • Frist for at klage er den 20. marts
 • Såfremt ansøgningen imødekommes, har forældrene pligt til at orientere barnets skole om dette senest 1. april

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Børnehuset Brændgård ønsker at etablere standplads til bus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Tove Mortensen

Sagsresume

Brændgård pasningsdistrikt mangler børnehavepladser. Børnehuset Brændgård kan ikke etablere flere pladser i eksisterende bygninger og ansøger derfor om etablering af standplads til bus som "rullende grupperum" til 22 børn. Børnehuset Brændgård har mulighed for at overtage en ledig bus fra Spilophuset i Hammerum-Gjellerup.

Sagsfremstilling

Brændgård pasningsdistrikt mangler akut børnehavepladser. Børnehuset Brændgård kan ikke etablere flere pladser i eksisterende bygninger og ansøger derfor om etablering af standplads til bus som "rullende grupperum" til 22 børn. Børnehuset Brændgård har mulighed for at overtage en ledig bus fra Spilophuset i Hammerum-Gjellerup. Bussen fra Spilophuset er af ældre dato men velfungerende og indrettet som rullende grupperum til børnehavebørn med tilhørende garderobe- og toiletfaciliteter. Forvaltningen vurderer denne løsning som en god, fleksibel og forholdsvis billig løsning på den akutte pladsmangel til børnehavebørn i Brændgård pasningsdistrikt.

 

Når man har en bus som "rullende grupperum", skal der etableres en standplads til bussen. Standpladsen skal have fast bund, mulighed for at tømme spildevandtanken i en spildevandskloak og mulighed for at påfylde vand og strøm på bussen. Børnehuset Brændgård har en velegnet plads med fast bund, men der skal etableres spildevandsbrønd, vandforsyning og strømskab. Etableringen vil ske i samarbejde med Teknik og Miljø. Det forventes, at Børnehuset Brændgård vil være klar til tage imod de ekstra børn fra den 1. januar 2020.

 

Institutioner med "rullende grupperum" tildeles 137.000 kr. årligt fra Dagtilbuds driftsbudget til omkostninger til bus (drivmidler, vedligeholdelse, uddannelse af chauffører mv).

Økonomi

Bus og standplads forventes at ville koste i alt 120.000 kr. Fordelt med 40.000 kr. til klargøring af bussen og 80.000 kr. til etablering af kloak, vand og strøm. Finansieringen på 120.000 kr. foreslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at Børnehuset Brændgård udvider kapaciteten til børnehavebørn med 22 pladser i form af et "rullende grupperum" (bus)
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 120.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer - åbne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 • Den private daginstitution Børnehuset Tusindfryd, Fasterholt udvider sin normering pr. 1/12 2019 med 2 børnehavepladser. De har således 6 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser. Deres driftsgaranti hæves samtidig til 183.000 kr.
 • Kort orientering om status på Aula.
 • Orientering om børn i privat pasning.
 • Invitation til indvielse af Løvbakkehuset (bilag vedlagt)

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P35-3-18 Sagsbehandler: Signe Eggers-Weber  

Evt./meddelelser fra udvalgets medlemmer